Page 1

grudzień 2014 NR 12

– M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H

PW

39

NR 2 (104) luty 2015 r.

M I E S I Ę C Z N I K K R A J O W E J R A DY I Z B R O L N I C Z YC H Apel do COPA

Czytaj na stronie 40

XVI Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych

Czytaj na stronie 40

Spotkania ze Związkiem Rolników Niemieckich

Czytaj na stronie 41

Stanowisko producentów trzody chlewnej

Czytaj na stronie 42

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji

Czytaj na stronie 43

Zasady współpracy z ANR

Czytaj na stronie 43

Nowe przepisy o ARiMR

Czytaj na stronie 44

Ubezpieczenie Agrocasco w TUW „TUW”

Czytaj na stronie 45

Bezpieczeństwo pożarowe w gospodarstwach rolnych

Czytaj na stronie 46

Krajowa Rada Izb Rolniczych dostrzega trudną sytuację na wielu rynkach rolnych w Polsce, szczególnie na rynku wieprzowiny, mleka, owoców i warzyw.

T

a trudna sytuacja spotęgowana została przez wprowadzenie rosyjskiego embarga oraz wystąpienie wirusa ASF w Polsce. Doprowadziło to wielu rolników do problemów finansowych. Problem ten narasta, dlatego też rolnicy rozpoczęli protesty. W związku z tym, Krajowa Rada Izb Rolniczych domaga się od Rady Ministrów pokojowej platformy porozumienia i podjęcia szybkich, zdecydowanych działań na szczeblu krajowym oraz unijnym w tym zakresie. W tym celu należy niezwłocznie: 1. Zintensyfikować prace w forum UE, aby: ■ uzyskać zgodę na przeznaczenie w budżecie UE rekompensat finansowych dla rolników, którzy ucierpieli wskutek embarga rosyjskiego, ■ uzyskać większe środki na skuteczne przeprowadzenie programu bioasekuracji w Polsce, ■ uruchomić mechanizmy interwencyjne na rynku wieprzowiny oraz mleka, ■ uzyskać zgodę UE na dokonanie zmiany przelicznika referencyjnej zawartości tłuszczu w sektorze mleka,

Stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych

Trudna sytuacja na rynkach rolnych

■ uzyskać zgodę UE na rozłożenie kary za przekroczenie kwoty mlecznej na raty, bez dodatkowych kosztów dla rolników. 2. Doprowadzić do jak najszybszego uwolnienia Polski od wirusa ASF oraz zredukowania skutków ekonomicznych dla producentów trzody chlewnej, poprzez: ■ znaczne zmniejszenie populacji dzików, ■ natychmiastowy wykup trzody z gospodarstw województwa podlaskiego (strefa zagrożona) niespełniających zasad programu bioasekuracji i natychmiastowej wypłaty odszkodowań

za wygaszenie produkcji za okres trzech lat. 3. Uporządkować regulacje prawne dotyczące obrotu warchlakami łącznie z systemem nakładczym (zakłady mięsne poprzez system nakładczy powodują zmniejszenie produkcji wieprzowiny z gospodarstw rodzinnych, gdyż stosują nieuczciwe praktyki rozliczając swoje tuczniki z systemu nakładczego po kosztach produkcji ,czyli prawie 100% większych niż płacą rolnikom, przez co statystycznie średnia cena skupu jest znacznie zawyżona), poprzez: ■ wprowadzenie obowiązku, aby każde przedsiębiorstwo produ-

kujące w systemie nakładczym zgłaszało do rejestru stada pod własnym numerem, a nie pod numerem rolnika, ■ uruchomienie służb weterynaryjnych w celu przeprowadzenia pełnej kontroli weterynaryjnej importowanych prosiąt i warchlaków, ■ wyjaśnienie przyczyn różnic w cenach (czy nie są dumpingowane? ) wieprzowiny niemieckiej, czy duńskiej na giełdach w UE a półtusz importowanych do Polski. Wprowadzić regulacje prawne, które zobligowałyby zakłady przetwórcze i skupowe do kontraktacji. Zakończyć wieloletnie prace i uchwalić przepisy dotyczące umożliwienia sprzedaży bezpośredniej przetworzonych produktów z własnego gospodarstwa, w tym wyrobów mięsnych. Uruchomić w PROW 2015– 2020 środki na tzw. małe przetwórstwo oraz małe lokalne rzeźnie. ■

Współpraca z Wszechnicą Polską Szkołą Wyższą Prezes KRIR oraz rektor Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej 19 stycznia 2015 r. podpisali umowę o współpracy pomiędzy Krajową Radą Izb Rolniczych a Wszechnicą Polską Szkołą Wyższą w Warszawie.

U

mowa potwierdza wolę współpracy w zakresie m.in. podnoszenia kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie, wspólnej organizacji szkoleń i kursów, współdziałania w tworzeniu programów nauczania oraz wspólnych działań w kwestii organizacji konferencji i innej działalności szkoleniowej, szczególnie w zakre-

sie tematyki szkód wyrządzanych przez zwierzęta dziko żyjące, ponieważ Wszechnica Polska prowadzi jedyne w Polsce studia podyplomowe z zakresu: Administrowania zasobami łowieckimi i środowiskiem oraz Administrowania ryzykiem i zarządzania szkodami łowieckimi. Opracowanie: KRIR

Współpraca z Wszechnicą Polską Szkołą Wyższą umożliwi KRIR m.in. podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie


40 PW

W

– m i e s i ę c z n i k k r a j o W e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

Apel do COPA

dniu 4 lutego 2015 r., prezes krir Wiktor Szmulewicz, popierając starania polskiego ministra rolnictwa i rozwoju wsi, wystąpił do przewodniczącego copa Alberta Jana Maata w sprawie poparcia wniosku Polski i wystąpienia do komisji europejskiej o uruchomienie mechanizmów interwencyjnych na rynku wieprzowiny i mleka, w tym zgody na rozłożenie na raty kary za przekroczenie kwot mlecznych. na rynku mleka, mając na uwadze kryzys związany z rosyjskim embargo oraz koszty, jakie ponoszą producenci mleka dostosowując produkcję do rzeczywistości postkwotowej, naszym zdaniem należy:

■ wprowadzić rozwiązania prawne, umożliwiające rolnikom w państwach członkowskich rozłożenie opłaty za przekroczenie kwot mlecznych na nieoprocentowane raty, ■ dokonać korekty poziomów cen interwencyjnych dla masła i odtłuszczonego mleka w proszku, tak aby zapewnić rzeczywiste funkcjonowanie tego mechanizmu w sytuacjach kryzysowych.

szybkie i zdecydowane podjęcie powyższych działań wymusza w naszej opinii także kontynuacja spadkowych trendów cenowych. W ostatnim tygodniu stycznia 2015 r. cena masła w blokach wyniosła 1182,0 zł/100 kg i była niższa odpowiednio od ceny sprzed tygodnia oraz sprzed roku o 0,3% i 27,5%. cena zbytu odtłuszczonego mleka w proszku spadła do poziomu 754,6 zł/100 kg, będąc o 0,3% niższą w porównaniu do ceny sprzed tygodnia i aż o 43,7% poniżej cen notowanych przed rokiem. Podobne zachowania cenowe obserwuje się w przypadku pozostałych przetworów mlecznych. znaczące obniżki w ciągu ostatniego roku odnotowały ceny zbytu pełnego mleka w proszku oraz serów edamski i gouda, które spadły odpowiednio o 37,8% (do 969,8 zł/100 kg), o 31,3% (do 1163,0 zł/100 kg) oraz o 28,8% (do 1195,0 zł/100 kg). W kontekście postępującego spadku cen zbytu przetworów mlecznych dalsze obniżanie ceny skupu mleka, już obecnie będącej o ok.

19% poniżej cen sprzed roku, wydaje się nieuniknione. na rynku wieprzowiny popieramy wprowadzenie działań stabilizujących ten rynek, w tym dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny. naszym zdaniem, nie należy z góry ograniczać wyłącznie do słoniny i podrobów asortymentu produktów wieprzowych, do których zastosowanie miałby ten mechanizm. Według danych ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi, styczeń 2015 r. był siódmym miesiącem z rzędu, w którym odnotowano spadek cen zakupu żywca wieprzowego. W stosunku do grudnia 2014 r. cena wieprzowiny spadła o 1,7%, natomiast w stosunku do stycznia 2014 r. cena wieprzowiny była niższa o 19,4%. W okresie 26.01.– 01.02.2015 r. cena skupu żywca wieprzowego wyniosła 4,07 zł/kg i w stosunku do tygodnia poprzedniego wzrosła wprawdzie o 5 groszy (+1,3%), ale w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (5,12 zł/ kg) cena była niższa o 1,05 zł (-20,6%). W porównaniu do średniej długoterminowej (z lat 2010–2014) wynoszącej 4,54 zł/kg, aktualna cena jest niższa o ponad 10%. W dłuższej perspektywie, ważne jest także w naszej opinii podejmowanie działań skierowanych na znoszenie barier weterynaryjnych oraz poszukiwanie i zdobywanie nowych rynków zbytu. W tym celu nie należy również wykluczać uruchomienia refundacji wywozowych, zarówno na rynku wieprzowiny, jak również mleka i przetworów mlecznych. jednocześnie samorząd rolniczy podkreślił, że ograniczenia finansowe wynikające z zaplanowanego uprzednio budżetu nie mogą być podstawowym wyznacznikiem działań podejmowanych przez Ue w ramach danego kryzysu. konieczne jest elastyczne wykorzystywanie dostępnych możliwości. Prezes krir wyraził również gotowość do szczegółowego przedyskutowania tych kwestii, aby podczas konstruktywnej dyskusji na Prezydium copa wypracować skuteczne działania. Opracowanie: KRIR

Czasopismo Krajowej Rady Izb Rolniczych Ukazuje się raz w miesiącu. Wydawane na zlecenie krajowej rady izb rolniczych przez zespół „Tygodnika Poradnika rolniczego”. artykuły zamieszczone w „Polskiej Wsi” odzwierciedlają poglądy krajowej rady izb rolniczych, a redakcja “Tygodnika Poradnika rolniczego” nie ma wpływu na ich treść. Kolportaż – czasopismo dostępne razem z „Tygodnikiem Poradnikiem rolniczym”. Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Tel.: (22) 623 21 65, fax (22) 623 11 55; www.krir.pl Redaktor naczelna: Justyna Kostecka, e-mail: sekretariat@krir.pl

W

Warszawie 29 stycznia 2015 r. odbyło się XVi Posiedzenie krajowej rady izb rolniczych iV kadencji. W posiedzeniu krir udział wzięli zaproszeni goście: minister rolnictwa i rozwoju wsi – Marek Sawicki, Leszek Świętochowski – prezes agencji nieruchomości rolnych, Anna Zając-Plezia – zastępca dyrektora zespołu Gospoda-

dyrektor departamentu Płatności bezpośrednich w arimr, Artur Brzóska – prezes krUs, Janina Pszczółkowska – zastępca prezesa krUs, Krzysztof Jażdżewski – zastępca Głównego lekarza Weterynarii oraz prezes honorowy krir – Józef Waligóra. W trakcie dyskusji z minister rolnictwa i rozwoju wsi przedstawił przebieg spotkania z przedstawiciela-

luty 2015 NR 2 ctwa i dopłat do eksportu, które powinny być skierowane do sektorów: mleczarskiego i mięsa wieprzowego. zwrócił też uwagę na konieczność mocnego zaangażowania się izb rolniczych w proces informowania rolników i pomagania im w składaniu wniosków w nowym systemie wsparcia bezpośredniego, jak i w staraniu się o pieniądze z nowego ProW 2014–2020.

XVI Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych

rowania zasobem w agencji nieruchomości rolnych, Radosław Szatkowski – prezes agencji rynku rolnego, Paweł Budynek – dyrektor biura kontroli Technicznej w arr, Jarosław Sierszchulski – zastępca prezesa agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, Renata Mantur –

mi związków i organizacji rolniczych w dniu 28 stycznia 2015 r., którzy zadeklarowali wsparcie jego działań na forum coPa-coGeca oraz odpowiadał na pytania uczestników posiedzenia. Według ministra, niezbędne jest uruchomienie dwóch instrumentów: dopłat do prywatnego przechowalni-

członkowie krir przyjęli stanowisko dotyczące konieczności podjęcia działań przez radę ministrów w związku z trudną sytuacją na rynkach rolnych. krajowa rada izb rolniczych dostrzega trudną sytuację na wielu rynkach rolnych w Polsce, szczególnie na rynku wieprzowiny, mleka, owoców i warzyw. Ta trudna sytuacja spotęgowana została wprowadzeniem rosyjskiego embarga oraz wystąpieniem wirusa asF w Polsce. doprowadziło to wielu rolników do problemów finansowych. Problem ten narasta, dlatego też rolnicy rozpoczęli protesty. W związku z tym, krajowa rada izb rolniczych domaga się od rady ministrów pokojowej platformy porozumienia i podjęcia szybkich, zdecydowanych działań na szczeblu krajowym oraz unijnym w tym zakresie. Opracowanie: KRIR

Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 14.01.2015 r. – Sejm RP

■ informacja ministra rolnictwa i rozwoju Wsi o udziale w pracach rady ministrów Ue ds. rolnictwa i rybołówstwa w grudniu 2014 r.; ■ Podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych; ■ sprawy bieżące; ■ rozpatrzenie uchwały senatu w sprawie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (druk nr 3036).

15.01.2015 r. – Sejm RP

■ zaopiniowanie dla komisji Finansów Publicznych poselskiego projektu ustawy o zawieszeniu spłat niektórych pożyczek i kredytów, zaciągniętych w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego (druk nr 2996);

■ sprawy bieżące.

27.01.2015 r. – Sejm RP

■ Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druk nr 3080).

28.01.2015 r. – Senat RP

■ rozpatrzenie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk senacki nr 817, druki sejmowe nr 2604, 3006 i 3006-a).

04.02.3015 r. – Sejm RP

■ dyskusja nad propozycją inicjatywy ustawodawczej w sprawie komisyjnego projektu ustawy o dzierżawie rolniczej; ■ rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druki nr 3080 i 3100).

04.02.2015 r. – Senat RP

■ informacja Prezesa najwyższej izby kontroli o wynikach kontroli „ochrona gruntów rolnych skarbu Państwa przed nieuprawnionym wykorzystywaniem”.

06.02.2015 r. – Senat RP

■ rozpatrzenie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druk senacki nr 821, druki sejmowe nr 3080, 3100 i 3100-a); ■ rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 70. posiedzeniu senatu do ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego; ■ rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 70. posiedzeniu senatu do ustawy o odnawialnych źródłach energii. Opracowanie: KRIR


luty 2015 NR 2

– m i e s i ę c z n i k k r a j o W e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

PW

41

Spotkania ze Związkiem Rolników Niemieckich W dniu 4 lutego 2015 r. , w ministerstwie rolnictwa odbyło się spotkanie polskich i niemieckich organizacji rolniczych. Krajową Radę Izb Rolniczych reprezentował wiceprezes Marek Borowski. Związkowcy dyskutowali o wspólnych sposobach rozwiązania kryzysu na rynku wieprzowiny i mleka, o zasadach współpracy w unijnej organizacji lobbystycznej COPA-COGECA oraz o jej możliwościach wpływania na decyzję Komisji Europejskiej.

s

tronę polską reprezentowali – oprócz ministra rolnictwa Marka Sawickiego – wiceprezydent coPa, przewodniczący nszz ri „solidarność” Jerzy Chróścikowski; Marian Sikora (Federacja branżowych związków Producentów rolnych); Mariusz Gołębiowski (zzr „ojczyzna”), Lech Kuropatwiński (zzr „samoobrona”), Tomasz Łukomski (związek zawodowy centrum narodowe młodych rolników), Władysław Serafin (krajowy związek rolników, kółek i organizacji rolniczych). ze strony niemieckiej na konsultacje przyjechała delegacja z przewodniczącym związku rolników niemieckich Joachimem Rukwiedem na czele. rozmowy kontynuowane były w dniu 5 lutego 2015 r. Podczas spotkania minister sawicki przedstawił na unijnym forum największe bolączki polskiego rolnictwa oraz

W

sekretariacie komitetów copa-cogeca w brukseli odbyło się 26 stycznia 2015 r. posiedzenie grupy roboczej „bioenergia/biotechnologia”. Podczas tego posiedzenia omówione zostały następujące tematy: ilUc, pakiet klimatyczno-eneregtyczny po 2020 r., wdrażanie dyrektyw w sprawie odnawialnych źródeł energii i w sprawie jakości paliw, wymiana poglądów na temat certyfikacji, dyrektywa FQd, najnowsze informacje na temat zniesienia bilansu etanolu i pozwoleń na przywóz oraz informacje na temat inicjatywy komisji w zakresie biogospodarki. W posiedzeniu tym wziął udział ekspert krajowej rady izb rolniczych, Adam Stępień. na początku posiedzenia odbyły się wybory Prezydencji grupy roboczej. na stanowisko przewodniczącego grupy wybrany został ponownie Pan Klein (niemcy), a na stanowiska wiceprzewodniczących zostali wybrani kolejno Philippe Dusart (Francja) oraz adam stępień (Polska). nowo wybrani członkowie Prezydencji podziękowali uczestnikom za zaufanie i zobowiązali się do głębokiego zaangażowania w prace Prezydencji grupy. W kolejnej części spotkania Pani Dominique Dejoncquere z sekre-

lę do działania, które do tej pory jest dalece niewystarczające. najlepszym tego przykładem jest sytuacja na rynku jabłek. – sama możliwość przekazywania nadwyżek owoców dla organizacji charytatywnych to za mało. Gdybyśmy mogli wycofać 300 – 400 tys. ton jabłek i przeznaczyć je na biodegradację, to rynek uregulowałby się trwale. niestety, do dzisiaj nie mamy na to

zgody komisji europejskiej – tłumaczył marek sawicki. Podczas rozmów Polska przekonywała niemieckich partnerów do interwencji na rynku wieprzowiny oraz do pomysłu rozłożenia na raty kar za przekroczenie unijnych limitów produkcji. – naszym zdaniem takie rozwiązanie uchroni od bankructwa najlepsze gospodarstwa specjalizujące się w produkcji

nasze pomysły na ich rozwiązanie. – liczę na pogłębienie współpracy w ramach Trójkąta Weimerskiego – podkreślił polski minister. zdaniem Polski, komisja europejska powinna poczuć rosnący nacisk ze strony rządów państw członkowskich oraz organizacji farmerskich. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zmusić brukse-

mleka, a budżet Ue w żaden sposób na tym nie straci – powiedział minister sawicki. szef niemieckiej delegacji joachim rukwied przypomniał, że związek rolników niemieckich opowiadał się za całkowitą likwidacją kar za nadprodukcję w ostatnim roku kwotowym, aby zapewnić rolnikom tzw. miękkie lądowanie.

obie strony pochyliły się również nad dramatyczną sytuacją na rynku wieprzowiny. – Presja cenowa w naszym kraju jest bardzo duża, a opłacalność produkcji trzody chlewnej zarówno w Polsce, jak i niemczech bardzo niska – kontynuował przewodniczący joachim rukwied, który jednocześnie zaznaczył, że jego organizacja bardzo ostrożnie podchodzi do pomysłów uruchomienia mechanizmu prywatnego przechowalnictwa. zdaniem niemieckiej delegacji, nie rozwiązuje to problemu tylko przenosi w czasie, a najbardziej zyskują na tym ubojnie. – dlatego uważamy, że należy wypracować europejską strategię eksportową oraz intensywnie szukać nowych rynków zbytu, aby trwale pozbyć się nadwyżek z europejskiego rynku – podsumował joachim rukwied. oprócz wiceprezesa krir marka borowskiego, w spotkaniu wzięli również udział Marian Sikora (Federacja branżowych związków Producentów rolnych), Tomasz Łukomski (związek zawodowy centrum narodowe młodych rolników), Leszek Przybytniak oraz Jacek Pruszkowski (związek sadowników rP oraz mazowiecka izba rolnicza). Opracowanie: KRIR Źródło: MRiRW

Ekspert KRIR wiceprzewodniczącym grupy roboczej „Bioenergia/biotechnologia” tariatu copa-cogeca przedstawiła uczestnikom kluczowe założenia do najważniejszych elementów projektu dyrektywy (poseł sprawozdawca ^ Nils Torvalds):

■ ilUc: rewizja metodyki wyliczeń i, jeśli to konieczne, wartości emisji związanych z pośrednią zmianą użytkowania gruntów do dnia 30.06.2016.; ■ biopaliwa zaawansowane: cel 2,5% do 2020 roku; ■ caP: ograniczenie dla biopaliw z surowców rolnych: 6% rozszerzone dodatkowo o dedykowane uprawy na cele energetyczne; ■ rozszerzenie możliwości podwójnego naliczania biopaliw zaawansowanych w przypadku zastosowania technologii ccs w instalacji oraz bakterii i innych substancji wynikających z dalszego postępu technologicznego jako surowców; ■ wielokrotne naliczanie: usunięcie 5-krotnego naliczania dla

odnawialnej elektryczności zużytej w transporcie kolejowym, utrzymanie 2,5-krotnego naliczania dla odnawialnej elektryczności w transporcie samochodowym; ■ utrzymanie stanowiska rady Ue dotyczącego Uco i tłuszczy zwierzęcych tzn. surowce te miałyby konkurować z surowym olejem roślinnym w ramach caP-u dla konwencjonalnych biopaliw w przypadku, gdy dany kraj członkowski Ue nie decyduje się na wypełnienie biopaliwa z surowców rolniczych całości tego ograniczenia; ■ rezygnacja z propozycji ustanowienia specyficznego celu pośredniego dla energii odnawialnej w benzynach (7,5%) w stosunku do rezolucji Pe z września 2013; jeśli chodzi o perspektywę po 2020 roku, mówi się tutaj o uwzględnieniu w dyrektywie

opracowania przez komisję europejską propozycji dotyczącej celów redukcyjnych wynikających z FQd (kontynuacja tej dyrektywy). należy tutaj również podkreślić wsparcie jedynie dla biopaliw zaawansowanych, niekonkurujących pod względem surowcowym z produkcją żywności. delegat z Polski adam stępień, poinformował uczestników, że 23 stycznia br. odbyło się w Polsce spotkanie z Czesławem Siekierskim, przewodniczącym komisji ds. rolnictwa i rozwoju obszarów Wiejskich Parlamentu europejskiego w ramach koalicji na rzecz biopaliw. Podczas tego spotkania poruszone zostały najważniejsze elementy stanowiska polskiego łańcucha wytwórczego biokomponentów w odniesieniu do projektu zmian w dyrektywach biopaliwowych Ue stanowiących przedmiot obecnych prac Parlamentu europejskiego w ramach procedury drugiego czytania.

W kolejnej części spotkania uczestnicy pochylili się nad kwestią systemów zrównoważoności dla biopaliw. system ten jest szeroko zakrojony i może być stosowany w wielu przypadkach; ogólne ramy: zniesienie wsparcia dla pierwszej generacji, ale to nie znaczy, że nie będą one potrzebne. jeśli chodzi o certyfikację, jest ona powszechnie stosowaną praktyką. Większość dowodów na zrównoważoność stanowią certyfikaty; systemy te obejmują różne rodzaje biopaliw i różne rodzaje upraw; są systemy, które szybko się rozwijają. W ostatniej części spotkania Oana Neagu z sekretariatu copa-cogeca przedstawiła prezentację na temat priorytetowych inicjatyw komisji w zakresie biogospodarki. W swojej wypowiedzi podkreśliła, że bardzo ważne jest, aby zastanowić się nad strategią po 2020 roku oraz nad lepszą integracją rolnictwa w biogospodarkę. Opracowanie: KRIR


42 PW

– m i e s i ę c z n i k k r a j o W e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

luty 2015 NR 2

Stanowisko producentów trzody chlewnej W dniu 23 stycznia 2015 r. w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych odbyło się spotkanie przedstawicieli producentów trzody chlewnej i samorządu rolniczego w celu wypracowania stanowiska na późniejsze spotkanie z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi, dotyczące omówienia aktualnej sytuacji na rynku trzody chlewnej.

P

roducenci trzody chlewnej zawnioskowali do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o podjęcie następujących działań: I. bezwzględnie należy powołać rządową komisję ds. likwidacji asF pod przewodnictwem premier Ewy Kopacz, w skład której wchodziliby przedstawiciele ministerstwa skarbu Państwa, ministerstwa Środowiska, ministerstwa rolnictwa i rozwoju Wsi, Polskiego związku Łowieckiego, Głównego lekarza Weterynarii i krajowej rady izb rolniczych. 1. celem komisji byłoby opracowanie programu likwidacji asF w Polsce, w ramach którego należałoby podjąć natychmiastowe działanie w zakresie wykupu trzody z gospodarstw województwa podlaskiego (strefa zagrożona) niespełniających zasad programu bioasekuracji i natychmiastowej wypłaty odszkodowań za wygaszenie produkcji za okres trzech lat.

2. koniecznie należy dokonać odstrzału całej populacji dzików ze strefy czerwonej i żółtej oraz, w uzgodnieniu z myśliwymi, wyznaczyć dodatkową strefę ochronną, na terenie której również należałoby dokonać znacznej redukcji populacji dzików. z ok. 400 tys. dzików na terenie Polski należy dokonać odstrzału ¾ populacji.

3. W celu ochrony przed wirusem asF należy wstrzymać przemieszczanie pozyskanych dzików do przetwórstwa do innych województw niż zagrożone i przetwarzać dziki na miejscu. W chwili obecnej dziki są przewożone np. do brodnicy. II. W ramach uregulowań ekonomicznych produkcji trzody chlewnej należy:

1. Uporządkować obrót warchlakami łącznie z systemem nakładczym. zakłady mięsne poprzez system nakładczy powodują zmniejszenie niezależnej rodzimej produkcji, gdyż stosują nieuczciwe praktyki rozliczając swoje tuczniki z systemu nakładczego po kosztach produkcji a rolnikom proponują cenę dużo niższą.

2. Żądać, aby każde przedsiębiorstwo produkujące w systemie nakładczym miało obowiązek zgłaszania do rejestru stad pod własnym numerem, a nie pod numerem rolnika. 3. Uruchomić służby weterynaryjne w celu przeprowadzenia pełnej kontroli weterynaryjnej spoza terenu Polski na rynek krajowy żywca i półtusz. W razie wykrycia nieprawidłowości, kosztami przeprowadzenia badań należy obciążyć podmioty wprowadzające żywiec i półtusze na rynek a nie skarb Państwa. 4. Wyjaśnić przyczyny różnic w cenach wieprzowiny niemieckiej czy duńskiej na giełdach w Ue a sprowadzanych do Polski – czy nie są dumpingowe? 5. Wynegocjować uruchomienie przez ke instrumentów kryzysowych możliwych na rynku wieprzowiny. III. Żądamy zmiany ProW 20142020 w zakresie: 1. działania, w ramach którego będzie dofinansowana odbudowa produkcji prosiąt. znieść górny limit produkcji dostępności w ProW 200 tys. euro na gospodarstwo. 2. Wprowadzenia do nowego ProW-u 2014–2020 wsparcia inwestycji związanych z budową lokalnych rzeźni i ubojni przez grupy producentów rolnych.

IV. Żądamy spotkania z ministrem w ciągu miesiąca od czasu przedstawienia postulatów, w celu uzyskania informacji na temat ich realizacji. stanowisko przekazane zostało ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi Markowi Sawickiemu w dniu 23 stycznia 2015 r. podczas spotkania z przedstawicielami rolników i przetwórców wieprzowiny. Podczas rozmów z organizacjami hodowców trzody chlewnej, przetwórcami, a także z przedstawicielami lokalnych komitetów protestacyjnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego, poruszono temat opłacalności produkcji oraz sposobów zwalczania afrykańskiego pomoru świń. minister sawicki obiecał, że podczas poniedziałkowego posiedzenia unijnych ministrów rolnictwa w brukseli podniesie sprawę medialnych doniesień dotyczących łamania przez Francję zasad europejskiej solidarności wobec rosyjskiego embarga. Polska po raz kolejny będzie przekonywać także swoich europejskich partnerów do wprowadzenia dopłat do eksportu wieprzowiny oraz uruchomienia mechanizmu prywatnego przechowalnictwa tego mięsa. Opracowanie: KRIR

Interwencja ws. dwustronnych porozumień z Rosją

W

związku z zawartym dwustronnym porozumieniem pomiędzy Francją a Federacją rosyjską, dotyczącym zniesienia ograniczeń na eksportowane do rosji z Francji świnie i wyroby z wieprzowiny, a także trwającymi negocjacjami pomiędzy komisją europejską a Federacją rosyjską w sprawie zniesienia rosyjskiego embarga, 21 stycznia 2015 r. zarząd krr wystąpił do ministra rolnictwa z apelem o podjęcie działań interwencyjnych na szczeblu najwyższych organów Unii europejskiej w tej sprawie. W trakcie tegorocznych berlińskich targów rolno-spożywczych „Grűne Woche”, 20 stycznia na konferencji prasowej rzecznik ke ds. bezpieczeństwa żywności Enrico Brivio poinformował, iż w związku z rozmowami przedstawicieli komisji europejskiej i rosyjskich służb weterynaryjnych pojawiła się możliwość importu świń i wieprzowiny z Ue, jak również że w najbliższych dniach będą trwały prace nad szczegółami uzgodnień ze stroną rosyjską. natomiast PaP podała informacje, iż zgodnie z komunikatem francuskiego ministerstwa rolnictwa

z 19 stycznia, już 14 stycznia doszło do dwustronnego francusko-rosyjskiego porozumienia w sprawie zniesienia embarga na import z Francji żywych świń oraz wieprzowych podrobów i smalcu. W związku z zaistniałą sytuacją i mającymi trwać uzgodnieniami pomiędzy komisją europejską a Federacją rosyjską zarząd krir obawia się, iż Polska może być wyłączona z możliwości eksportu do rosji, a także z możliwości wywozu wieprzowiny do krajów Ue, które uzyskają możliwość eksportu do rosji. obecnie na stronie rosyjskich służb weterynaryjnych „Россельхознадзор” (ww.fsvps.ru) oraz ke, nie pojawiły się żadne wzmianki w tej sprawie. zarząd krir przewiduje, iż w przypadku wyłączenia polskich producentów ze wspólnego rynku eksportowego Ue, dojdzie do całkowitego załamania krajowej produkcji trzody chlewnej i bankructw krajowych zakładów mięsnych a tym samym, do zmasowanych protestów i strajków. 23 stycznia 2015 r. zarząd krir zwrócił się także do przewodniczącego copa-cogeca o omówienie w trybie pilnym zaistniałej sytuacji na forum coPa i podjęcie działań, które

umożliwiłyby zniesienie ograniczeń w handlu z rosją dla wszystkich państw członkowskich Ue.

Stanowisko resortu rolnictwa W odpowiedzi na pismo krir, resort rolnictwa przedstawił informację, że mrirW podjęło niezwłoczne i zdecydowane działania dyplomatyczne na forum Unii europejskiej, zmierzające do natychmiastowego wyjaśnienia ww. kwestii i zapewnienia równego traktowania państw członkowskich Ue na jednolitym rynku europejskim: W dniu 22 stycznia 2015 roku ministerstwo wystąpiło na piśmie do ministra rolnictwa Łotwy, Janis’a Duklavs’a, aktualnego przewodniczący rady Ue ds. rolnictwa i rybołówstwa, z formalnym wnioskiem o uwzględnienie w agendzie posiedzenia rady Ue ds. rolnictwa i rybołówstwa w dniu 26 stycznia br. w brukseli, punktu dotyczącego negocjowania przez niektóre państwa członkowskie bilateralnych porozumień z Federacją rosyjską, dotyczących wznowienia eksportu trzody chlewnej oraz niektórych produk-

tów wieprzowych na rynek rosyjski. jednocześnie, powołując się na zasadę europejskiej solidarności, zaapelowało o przedstawienie szczegółowych wyjaśnień w tej kwestii przez komisję europejską. analogiczne wystąpienie zostało przekazane w dniu 22 stycznia 2015 roku do komisarza ds. rolnictwa i rozwoju obszarów Wiejskich, Phila Hogana. W dniu 26 stycznia 2015 roku, podczas posiedzenia rady Ue ds. rolnictwa i rybołówstwa w brukseli, minister Marek Sawicki wniósł pod obrady, jako punkt w sprawach różnych, kwestię wyjaśnienia bilateralnych uzgodnień między komisją europejską a Federacją rosyjską jak również uzgodnień bilateralnych prowadzonych przez niektóre państwa członkowskie Ue, zadając pytanie o zgodność takich działań z prawem i zasadami Ue. W wystąpieniu podczas posiedzenia rady głos popierający stanowisko Polski zabrały: litwa, Wielka brytania, estonia, słowenia. na wniosek ministra, kwestia ewentualnego częściowego zniesienia rosyjskiego embarga na

import wybranych towarów rolno-spożywczych z niektórych państw Ue zostanie podniesiona przez ministra spraw zagranicznych, Grzegorza Schetynę w dniu 29 stycznia 2015 roku na nadzwyczajnym posiedzeniu rady ds. zagranicznych w brukseli. W dniu 30 stycznia 2015 roku minister uczestniczył w V. Polsko-Francuskich konsultacjach międzyrządowych w Paryżu, w ramach których rozmawiał o tych kwestiach z ministrem rolnictwa, Przemysłu rolno-spożywczego i leśnictwa republiki Francuskiej, Stephanem Le FolFem. mrirW zapewniło o nieustannej determinacji do podejmowania wszystkich możliwych działań na forum Unii europejskiej na rzecz ustabilizowania trudnej sytuacji na rynku wieprzowiny, jak również na rzecz zminimalizowania negatywnych skutków rosyjskiego embarga dla całego sektora rolno-żywnościowego w Polsce. jednocześnie, wyraziło gotowość do szczegółowego przedyskutowania kwestii problemowych i konstruktywnej dyskusji, celem wypracowania skutecznych rozwiązań. Opracowanie: KRIR


luty 2015 NR 2

– m i e s i ę c z n i k k r a j o W e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji ■ Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw; ■ Projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw; ■ Projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem europejskiego Funduszu morskiego i rybackiego; ■ lista roślin ekologicznych; ■ zaktualizowany wykaz na temat ochrony zdrowia i życia dzieci przebywających lub mieszkających w gospodarstwach rolnych; ■ Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie; ■ Projekt ustawy – Prawo wodne; ■ Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii; ■ Projekt rozporządzenia rady ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji przez arr zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia na rynku owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii europejskiej do Federacji rosyjskiej;

■ Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań jakości handlowej w zakresie opakowań niektórych napojów; ■ Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru wykazu producentów ekologicznych ogłaszanego na stronie internetowej administrowanej przez podmiot upoważniony do działania w rolnictwie ekologicznym jako jednostka certyfikująca; ■ Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw; ■ Projekt rozporządzenia w sprawie ogólnych odstępstw od warunków produkcji ekologicznej; ■ Projekt ustawy o szkodach łowieckich, obowiązkowych ubezpieczeniach od szkód łowieckich i łowieckim Funduszu odszkodowawczym; ■ Projekt rozporządzenia w sprawie elementów krajobrazu uznawanych za część kwalifikującego się obszaru działki rolnej oraz ich szerokości; ■ Projekt rozporządzenia w sprawie warunków, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego; ■ Projekt rozporządzenia w sprawie określenia maksymalnego zagęszczenia drzew; ■ Projekt programu wieloletniego planowanego na lata 2016–2020 „zwiększenie wykorzystania kra-

jowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”; ■ Projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych norm; ■ Projekt rozporządzenia w sprawie określenia daty rozpoczęcia i zakończenia okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw; ■ Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany; ■ Projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”; ■ Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych; ■ Projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych”; ■ Projekt rozporządzenia w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów;

■ Projekt ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego; ■ Projekt rozporządzenia w sprawie trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym; ■ Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się organizmu Xylella fastidiosa (Well i raju); ■ Projekt rozporządzenia w sprawie udzielania przez Polską agencję rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza b+r oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu operacyjnego rozwój Polski Wschodniej 2007–2013; ■ Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie działań, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub o płatność mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej arimr, wymagań, jakie powinien spełniać ten formularz oraz warunków i trybu składania wniosków za pomocą tego formularza; ■ Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; ■ Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na

Zasady współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych

W

dniu 21 stycznia 2015 r. prezes krir Wiktor Szmulewicz i prezes anr Leszek Świętochowski ustalili i podpisali zasady współpracy pomiędzy krajową radą izb rolniczych i agencją nieruchomości rolnych. strony wyraziły wolę współpracy przy realizacji zadań agencji związanych z prywatyzacją nieruchomości zasobu Własności rolnej skarbu Państwa w zakresie konsultowania, zasięgania opinii oraz uzgadniania z izbami rolniczymi kwestii dotyczących procedur sprzedaży nieruchomości z zasobu. za najważniejsze z nich uznano:

■ konsultowanie przez agencję z krir istotnych zmian w procedurach sprzedaży nieruchomości zasobu;

■ zasięganie przez agencję opinii izb rolniczych dotyczących przedmiotu sprzedaży w przypadkach, gdy powierzchnia zabudowanej nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu przekracza 100 ha; ■ uzgadnianie z izbami rolniczymi powierzchni wystawianych do przetargów na sprzedaż nieruchomości rolnych niezabudowanych większych niż 150% średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach lub średniej krajowej w roku poprzednim ogłaszanej przez prezesa agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa;

■ uzgadnianie z izbami rolniczymi przeznaczania do sprzedaży w trybie przetargów nieograniczonych nieruchomości rolnych o powierzchni od 1 do 5 ha; ■ występowanie przez agencję do izb rolniczych o wydelegowanie osób do uczestnictwa w komisjach przetargowych w przypadku organizowania przetargów ograniczonych dla osób zamie-

rzających utworzyć bądź powiększyć gospodarstwa rodzinne; ■ odstępowanie przez agencję od przeprowadzenia przetargu ograniczonego na wniosek upoważnionego przez izbę rolniczą członka komisji albo po zgłoszeniu sprzeciwu izby rolniczej, w związku z uzasadnionymi wątpliwościami odnośnie osób mających uczestniczyć w przetargu;

PW

43

obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (onW)” objętego Programem rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007–2013; ■ Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów; ■ Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego ProW na lata 2007–2013; ■ zawieszeniu spłat niektórych pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego; ■ Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji; ■ Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego ProW na lata 2007–2013; ■ Projekt rozporządzenia w sprawie gatunków drzew, których uprawa stanowi zagajnik o krótkiej rotacji oraz maksymalnego cyklu zbioru dla każdego z tych gatunków drzew; ■ Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu. Opracowanie: KRIR

■ organizowanie przez agencję na wniosek izb rolniczych przetargów ograniczonych ofert pisemnych na sprzedaż; ■ uzgadnianie przez agencję i izby rolnicze kryteriów wyboru i ich wag stosowanych na przetargach ograniczonych ofert pisemnych na sprzedaż, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi prezesa agencji; ■ opiniowanie wniosków nabywców – osób zamierzających utworzyć bądź powiększyć gospodarstwo rodzinne – zastosowania przez agencję przy sprzedaży na raty, zabezpieczenia w formie hipoteki umownej na nabywanej nieruchomości oraz weksla własnego in blanco; ■ wzajemne informowanie się o sytuacjach konfliktowych i istotnych problemach związanych z przedmiotem przyjętych zasad. Opracowanie: KRIR


44 PW

– m i e s i ę c z n i k k r a j o W e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

Rada Ministrów 27 stycznia 2015 r. wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. W nowym akcie wykonawczym utrzymano większość rozwiązań przewidzianych w obowiązującym do tej pory rozporządzeniu ze stycznia 2009 r. Przygotowanie nowego rozporządzenia, dotyczącego niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), wynika z dostosowania krajowych przepisów do rozwiązań Unii Europejskiej odnoszących się do pomocy publicznej w rolnictwie. Projekt2:Layout 1 27-01-2015 10:28 Strona 1

Nowe przepisy o ARiMR z godnie z nowym rozporządzeniem, arimr będzie udzielać pomocy rolnikom na: n inwestycje w gospodarstwach, działach specjalnych produkcji rolnej, rybactwie śródlądowym, przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków oraz na zakup ziemi w ramach pomocy de minimis, n utworzenie lub rozwój gospodarstwa przez młodego rolnika, n wznowienie produkcji w gospodarstwach i działach specjalnych produkcji rol-

nej, dotkniętych m.in. przez suszę, grad, deszcz nawalny, powódź, huragan, n zbiór transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt gospodarskich. Pomoc przewidziana w rozporządzeniu obejmie także kształcenie mieszkańców wsi uprawnionych do otrzymywania pożyczek i kredytów studenckich. Podwyższono do 1000 zł wysokość dochodu na osobę w rodzinie jako podstawę ubiegania się o kredyt studencki. rozporządzenie określa ponadto, że pomoc może

Szanowni Państwo! Drodzy Rolnicy! W ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w latach 20142020, Polska będzie miała do wykorzystania w sumie 42,4 mld euro, z czego budżet Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 13,5 mld euro (środki unijne i krajowe). Priorytetem Wspólnoty na najbliższe lata jest zwiększenie konkurencyjności sektora rolnego, z uwzględnieniem ochrony środowiska. Nowy PROW ma wspierać rentowność i modernizację gospodarstw rolnych oraz rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego. Celem dopłat w tym zakresie będzie wzmocnienie współpracy pomiędzy rolnikami, firmami przetwórczymi i strefą handlu, by razem kształtowały rynek żywnościowy w Polsce i Europie. Pieniądze mają trafić także do gospodarstw prowadzących działalność rolniczą, która nie szkodzi środowisku naturalnemu oraz klimatowi. Zadaniem nowego programu jest również wspomaganie rozwoju terenów wiejskich i podniesienie atrakcyjności gospodarczej tych obszarów. Mają temu służyć m.in. pieniądze na rozwój usług - nie tylko rolniczych, ale także produkcji. Zmienione zostały zasady przyznawania wsparcia na modernizację gospodarstw rolnych. Wysokość pomocy będzie uzależniona od rodzaju inwestycji. Najwięcej pieniędzy będzie można uzyskać na rozwój produkcji prosiąt – do 900 tys. zł. Na inne inwestycje związane z produkcją zwierzęcą - wsparcie wyniesie do 500 tys. zł., a na pozostałe przedsięwzięcia czy zakupy w gospodarstwie, będzie można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł. Nadal będą promowani młodzi rolnicy, którzy oprócz większych dopłat bezpośrednich, będą mogli liczyć na "premie" na start - wynoszące 100 tys. zł. Zupełnie nowym wsparciem w PROW 2014-2020 będzie premia udzielana na restrukturyzację małych gospodarstw. Będą one mogły otrzymać 60 tys. zł na inwestycje związane z poprawą swojej dochodowości. Jeśli jednak właściciel małego gospodarstwa zdecyduje się na jego sprzedanie, będzie mu przysługiwać rekompensata w wysokości 120 proc. podstawowych płatności obszarowych, które otrzymywałby do 2020 r. Mam nadzieję, że PROW 2014-2020, zapewni zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, wesprze również proces restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Dodatkowe informacje dotyczące nowych możliwości uzyskania wsparcia, możecie Państwo uzyskać korzystając ze strony internetowej www.arimr.gov.pl. Polecam również bezpośredni kontakt się z pracownikami biur powiatowych Agencji oraz bezpłatną infolinię 0800 38 00 84. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Licząc na owocną współpracę, Andrzej Gross Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

zostać przeznaczona na realizację innych zadań, które wynikają z polityki państwa dotyczącej rolnictwa. do rozporządzenia dołączono załączniki, w których znalazły się szczegółowe wykazy działalności rolniczej oraz inwestycji objętych pomocą. o pomoc mogą ubiegać się zarówno duże podmioty, jak i mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Pomoc na inwestycje określono maksymalny próg łącznej pomocy: n 40 proc. kwoty udzielonego kredytu na gospodarstwo rolne/dział specjalny produkcji albo w przetwórstwie produktów rolnych, n 60 proc. kwoty kredytu bankowego dla rolnika, który w dniu złożenia wniosku o kredyt nie ukończył 40. roku życia, a gospodarstwo leży na terenie z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, n 40 proc. kwoty kredytu na realizację niektórych inwestycji w rybactwie śródlądowym lub w przetwórstwie ryb. Podwyższono z 50 do 60 proc. wysokość łącznej pomocy na inwestycje w gospodarstwie (dziale specjalnym produkcji rolnej) położonym na terenie z ograniczeniami naturalnymi i innymi oraz dla młodych rolników. do 5 mln zł zwiększono kwotę kredytów na inwestycję w gospodarstwie rolnym, natomiast w przypadku rybactwa śródlądowego zmniejszono wysokość kredytu do 8 mln zł. kwoty kredytów bankowych na inwestycje nie mogą przekraczać: 5 mln zł – gospodarstwo rolne; 8 mln zł – dział specjalny i rybactwo śródlądowe; 16 mln zł – przetwórstwo produktów rolnych, ryb itp. Przepisy rozporządzenia wprowadzają zmiany w ustalaniu oprocentowania kredytów na inwestycje w rolnictwie, które mają przyczynić się do zwiększenia ich dostępności.

Pomoc dla młodych rolników na zakup ziemi Przewidziano rozwiązania dotyczące częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego na sfinansowanie części kosztów zakupu użytków rolnych. skorzystanie z tej formy pomocy będzie uwarunkowane dołączeniem do wniosku o udzie-

luty 2015 NR 2 lenie kredytu, planu inwestycji. jego realizacja powinna rozpocząć się w okresie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytowej. W planie dołączonym do wniosku rolnik powinien umieścić m.in. opis sytuacji wyjściowej i opis sytuacji gospodarstwa po otrzymaniu pomocy. Warunkiem jest ponadto posiadanie przez rolnika kwalifikacji zawodowych, poświadczonych świadectwem. szczegółowe warunki dotyczące kwalifikacji zawodowych zostały określone w załączniku nr 3 dołączonym do rozporządzenia. Łączna pomoc dla młodego rolnika nie będzie mogła przekroczyć 60 proc. kwoty kredytu oraz (jednocześnie) 70 tys. euro. będzie wypłacana w dwóch ratach: pierwsza ma wynosić 80 proc. bezpośrednio po zakupie ziemi, druga rata będzie wypłacona po 5 latach od dnia zawarcia umowy kredytowej.

Pomoc na wznowienie produkcji zgodnie z rozporządzeniem, utrzymane zostaną dotychczasowe preferencje dotyczące kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach dotkniętych skutkami negatywnych zjawisk atmosferycznych – susze, przymrozki wiosenne, powodzie, lawiny itp. nowe rozwiązania polegają na włączeniu do składu komisji szacujących straty przedstawicieli ośrodka doradztwa rolniczego oraz izby rolniczej. do protokołu komisja będzie mogła dołączyć dokumentację fotograficzną obrazującą szkody. Wysokość pomocy na wznowienie produkcji nie będzie mogła przekroczyć: 80 proc. kwoty obniżenia dochodu albo 80 proc. kwoty szkód w środkach trwałych służących prowadzeniu działalności rolniczej, 90 proc. kwoty zmniejszenia dochodu albo 90 proc. kwoty szkód w środkach trwałych dla działów specjalnych produkcji rolnej i dla gospodarstw położonych na obszarach górskich i innych terenach z ograniczeniami naturalnymi. W kwestii udzielania przez arimr gwarancji i poręczeń spłaty kredytów inwestycyjnych nowością jest podwyższenie kwoty gwarancji z 1 do 2 mln zł oraz poręczenia z 1 do 1,5 mln zł. W przypadku pomocy na wznowienie produkcji po zniszczeniach, kwota gwarancji i poręczenia zwiększy się do 300 tys. zł. Opracowanie: KRIR Źródło: premier.gov.pl


luty 2015 NR 2

U

bezpieczenie agrocasco oferowane jest przez kilka zakładów ubezpieczeń działających na polskim rynku. Ubezpieczeniem tym może być objęty sprzęt rolniczy, taki jak: kombajny rolnicze, sieczkarnie polowe, ciągniki rolnicze, łado-

– m i e s i ę c z n i k k r a j o W e j r a dy i z b r o l n i c z yc h zderzenia się maszyny rolniczej (sprzętu) z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, uderzenia pioruna, huraganu, obsuwania się ziemi, zalania, powodzi, gradu lawiny, deszczu nawalnego czy od upadku statku powietrznego. dlatego

polegające na kradzieży lub awarii sprzętu rolniczego. dlatego też przy wyborze odpowiedniej oferty nie należy kierować się głównie wysokością składki. Wykupiona polisa powinna gwarantować maksymalną ochro-

cielom sprzętu rolniczego. oferta naszego Towarzystwa przewiduje bardzo szeroką ochronę ubezpieczeniową w sprzęcie rolniczym na terytorium rzeczypospolitej Polskiej. odpowiadamy za szkody spowodowane wszystkimi zda-

UBEZPIECZENIE AGROCASCO W TUW „TUW”

warki wykorzystywane w rolnictwie, agregaty uprawowe, sadzarki i glebogryzarki ciągnikowe, kultywatory, siewniki, rozrzutniki, kosiarki, opryskiwacze, prasy, rolnicze przenośne suszarnie do zboża i kukurydzy, środki transportowe bez własnego napędu (przyczepy, naczepy itp.) i inne maszyny rolnicze. najczęściej ochrona ubezpieczeniowa zabezpiecza od szkód powstałych wskutek zdarzeń losowych wymienionych i zdefiniowanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, np. od pożaru, wybuchu,

też, przy kupnie tego ubezpieczenia warto pamiętać, że nie w każdym przypadku zgłoszenia szkody poszkodowany otrzyma odszkodowanie. na co więc należy zwrócić uwagę przy porównywaniu ofert i jak wybrać tę najbardziej dopasowaną do potrzeb? Ważną sprawą jest sprawdzenie, w jakim zakresie udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa i jakie są ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. zdarza się, że z zakresu wyłączone są szkody

Informacji dotyczących spraw organizacyjnych udzielają pracownicy jednostek doradztwa rolniczego

nę ubezpieczeniową przed negatywnymi skutkami nieprzewidzianych zdarzeń, łącząc możliwość ubezpieczenia szerokiej gamy ryzyk, zarówno ogniowych i innych zdarzeń losowych, jak i kradzieżowych oraz awarii. Poza pokryciem ochroną ubezpieczeniową szkód w sprzęcie rolniczym, ubezpieczenie powinno także pokrywać koszty akcji ratowniczej związanej ze zdarzeniem losowym. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” wychodzi naprzeciw powyższym oczekiwaniom właści-

rzeniami losowymi, czyli chroniące od skutków wystąpienia wszelkich ryzyk (często niedającymi się przewidzieć) z wyjątkiem tych, które zostały jednoznacznie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia. ochronę ubezpieczeniową można także rozszerzyć o dodatkowe ryzyka, takie jak kradzież sprzętu rolniczego z siedliska i poza siedliskiem oraz o szkody spowodowane awarią tego sprzętu. W przypadku szkód częściowych proponujemy także zniesienie konsumpcji sumy ubezpiecze-

PW

45

nia, co oznacza, że suma ubezpieczenia przez okres ubezpieczenia nie ulegnie pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania. Towarzystwo ponosi również odpowiedzialność ubezpieczeniową za szkody w sprzęcie rolniczym powstałe w czasie akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wystąpieniem zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, a także pokrywa udokumentowane koszty wynikające z zastosowania dostępnych Ubezpieczonemu środków w celu zmniejszenia powstałej szkody w tym sprzęcie i zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego sprzętu przed szkodą oraz udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. serdecznie kontaktu z TUW „TUW” i z naszej oferty. www.tuw.pl

zapraszamy do przedstawicielem do skorzystania Więcej na stronie


46 PW

– m i e s i ę c z n i k k r a j o W e j r a dy i z b r o l n i c z yc h

luty 2015 NR 2

Bezpieczeństwo pożarowe w gospodarstwach rolnych Fundusz Składkowy USR

P

ożar to niekontrolowane rozprzestrzenianie się ognia, które stwarza zagrożenie dla ludzi i obiektów objętych pożarem. W mnogości pożarów dostrzegamy różne przyczyny ich powstawania. są wśród nich: wady i niewłaściwa eksploatacja urządzeń elektrycznych i ogrzewczo-kominowych, wady urządzeń technicznych, źle rozwiązane procesy technologiczne, wreszcie działanie sił przyrody, ale najwięcej pożarów wybucha na skutek ludzkiej lekkomyślności i nieostrożności. czynnikami rzutującymi na stan bezpieczeństwa pożarowego w budynkach na terenach wiejskich są m.in.: n zły stan lub nieprawidłowe użytkowanie instalacji i urządzeń elektrycznych lub odgromowych, n samodzielne instalowanie i niewłaściwe użytkowanie instalacji gazowych i urządzeń grzewczych, n niewłaściwe garażowanie i eksploatowanie maszyn i ciągników rolniczych, n nieprzestrzeganie wymogów budowlanych, szczególnie w zakresie budowy i eksploatacji przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, n nieprzestrzeganie ładu i porządku w gospodarstwach, nieprzestrzeganie wymagań w zakresie magazynowania i przechowywania środków ochrony roślin oraz nawozów sztucznych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego należy przestrzegać kilku zasad:

I. Odpowiedni stan techniczny instalacji i urządzeń elektrycznych. obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, obejmującej badanie instalacji elektrycznej w zakresie oporności izolacji przewodów, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń i stanu sprawności połączeń. na tę okoliczność osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia w tym zakresie (elektryk) powinna sporządzić protokoły wyników przeprowadzonych badań. II. Odpowiedni stan techniczny przewodów kominowych. Przewody kominowe należy poddawać okresowej kontroli co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności. Ponadto należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych: n od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym co najmniej dwa razy w roku, n od palenisk opalanych paliwem stałym (drewno, węgiel, koks, trociny, itp.) co najmniej cztery razy w roku. zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych należy usuwać co najmniej raz w roku.  zwracać uwagę, aby nie zastawiać kratek przewodów wentylacyjnych.

III. Wysypywanie rozżarzonego popiołu i żużla. Przepisy ppoż. zabraniają rozpalania ognisk lub wysypywania gorącego popiołu i żużla, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów oraz w mniejszej odległości od tych obiektów niż 10 m. IV. Prawidłowe składowanie płodów rolnych. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę. strefa pożarowa sterty lub stogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5000 m3. V. Bezpieczne składowanie środków ochrony roślin. Środki ochrony roślin różnią się między sobą stopniem palności, co sprawia, że zagrożenie pożarem w czasie magazynowania jest różne. Preparaty wymagające specjalnych środków ostrożności zaopatrzone są w ostrzeżenia zamieszczone w etykiecie-instrukcji stosowania. Preparaty łatwopalne zawierają oleje lub rozpuszczalniki organiczne. Wymagają one zachowania szczególnych środków ostrożności podczas magazynowania. VI. Bezpieczne składowanie nawozów sztucznych. Pomieszczenia – magazyny powinny być w budynkach o ścianach niepalnych, suche i przewiewne, podłoga gładka, betonowa,

powyżej terenu. okna, drzwi, ściany i dach powinny być szczelne, zabezpieczające przed działaniem promieni słonecznych. Poszczególne gatunki i asortymenty należy składować oddzielnie. nie wolno mieszać ze sobą nawozów. nawozy należy chronić przed wilgocią, nie zanieczyszczać substancjami organicznymi (słoma, torf, drewno, oleje), gdyż grozi to samozapaleniem. nie wolno używać ognia otwartego w pomieszczeniu magazynu. VII. Prawidłowe garażowanie pojazdów silnikowych i przechowywanie paliw. zabronione jest garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu. Ponadto materiały niebezpieczne pożarowo (ciecze palne o temp. zapłonu poniżej 550c) nie powinny być przechowywane w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach. W mieszkaniach jest dopuszczalne przechowywanie do 5 dm3 cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 21°c oraz 20 dm3 cieczy o temperaturze zapłonu 21–55°c. Opracowanie: KRIR na podstawie informacji na stronie internetowej KP PSP w Opocznie

Polska Wieś nr 2/2015  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 2/2015  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement