a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

NR 10 (161) PAŹDZIERNIK 2019 r.

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich Czytaj na stronie 2 Na Sejmowej Komisji Rolnictwa na temat pomocy suszowej Czytaj na stronie 2 Samorząd rolniczych na spotkaniu w MRiRW w sprawie ASF Czytaj na stronie 3 Wniosek w sprawie zbiorników retencyjnych Czytaj na stronie 3 W Ministerstwie Środowiska na temat ASF Czytaj na stronie 4 Konieczne uproszczenia wniosków na modernizację gospodarstw Czytaj na stronie 5 Zmiana terminu stosowania nawozów naturalnych Czytaj na stronie 5 Uprawnienia scalania gruntów dla prywatnych biur geodezyjnych Czytaj na stronie 6 X Konferencja Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR Czytaj na stronie 6 „Propozycja nie do odrzucenia” – konferencja środowiska rolniczego Czytaj na stronie 7 Rolnicy mają dość fałszywych informacji Czytaj na stronie 8 Wniosek o szczególny nadzór Prokuratora nad postępowaniem Czytaj na stronie 8

VI kadencja KRIR – nowe władze

2

7 września 2019 r. w Parzniewie odbyło się I Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, podczas którego wybrano nowe organy KRIR. Na stanowisku Prezesa oraz Wiceprezesa – bez zmian: Prezesem KRIR został Wiktor Szmulewicz – Prezes Mazowieckiej Izby Rolniczej, natomiast Wiceprezesem Mirosław Borowski – Delegat Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Członkiem Zarządu KRIR po raz pierwszy została kobieta – Jolanta Nawrocka, delegat Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Skład Zarządu uzupełnili: Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej – Ryszard Czaicki oraz Robert Nowak – delegat Śląskiej Izby Rolniczej (wybrany ponownie). Podczas posiedzenia wybrano również Członków Komisji Rewizyjnej KRIR oraz powołano Komisję Budżetową KRIR.

W

dniu 3 października 2019 r. Zarząd KRIR zwrócił się z  wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o interwencję w sprawie cen ziarna kukurydzy mokrej. Obecna sytuacja na rynku ziarna kukurydzy nosi znamiona zmowy cenowej, ponieważ podmioty skupujące oferują rolnikom ceny poniżej 400 zł/t za kukurydzę o wilgotności 30% podczas, gdy najbliższy kontrakt terminowy MATIF wynosi 720 zł/t dla kukurydzy o wilgotności 15%. Rolnicy zdają sobie sprawę o konieczności doliczenia kosztów dosuszenia ziarna, ale rozpiętość cen jest nieakceptowalna. Polska, jak i inne kraje europejskie zostały

W skład VI kadencji KRIR weszło 15 nowych członków: ze Świętokrzyskiej Izby Rolniczej: Prezes – Stanisław Stanik oraz Delegat – Janusz Bąk, z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej: Delegat Tomasz Zakrzewski, z Podlaskiej Izby Rolniczej Delegat – Piotr Stocki, z Mazowieckiej Izby Rolniczej Delegat – Hanna Chodkowska, z Wielkopolskiej Izby Rolniczej Delegat – Jolanta Nawrocka, z Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Delegat Jerzy Wróbel, z Izby Rolniczej w Opolu Prezes – Marek Froelich, z Pomorskiej Izby Rolniczej: Prezes – Wiesław Burzyński oraz Delegat – Rafał Mładanowicz, z Lubelskiej Izby Rolniczej: Prezes – Gustaw Jędrejek oraz Delegat – Grzegorz Pszczoła, z Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej: Prezes – Andrzej Karbowy oraz Delegat – Stanisław Baliński, a także z Podkarpackiej Izby Rolniczej Delegat – Jerzy Jakubiec.

Niepokojąco niskie ceny kukurydzy dotknięte klęską suszy, co również zmniejsza podaż kukurydzy i nie tłumaczy takich niskich cen skupowych. W związku z powyższym Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra podjęcie odpowiednich działań oraz zawiadomienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w powyższej sprawie.


2 15 października 2019 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. W uroczystościach, które odbyły się tego dnia w Parlamencie Europejskim, wzięły udział także rolniczki z Polski.

MIESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH

NR 10 PAŹDZIERNIK 2019 r.

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich

C

echą charakterystyczną europejskiego rolnictwa są gospodarstwa rodzinne: 91% spośród 22 milionów pracowników zatrudnionych w rolnictwie to członkowie rodzin. Kobiety na obszarach wiejskich są zwykle bardzo aktywne, podejmują się różnych zadań niezbędnych dla funkcjonowania gospodarstw, nawet jeżeli proporcjonalnie liczba kobiet pracujących w rolnictwie w UE jest znacznie mniejsza niż ich udział procentowy wśród ogółu ludności aktywnej zawodowo (35,1% w porównaniu do 45,9%). Co więcej, tylko jedna trzecia osób zarządzających gospodarstwami to kobiety. Kobiety na obszarach wiejskich odgrywają znaczącą rolę w czynnościach związanych z domem i stale wspierają rodzinne gospodarstwa bez pobierania wynagrodzenia. Rola małżonków wspierających nie jest odzwierciedlona w statystykach, ponieważ nie są oni zarejestrowanymi pracownikami prowadzącymi działalność gospodarczą.

15 października 2019 r. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozpatrzenia informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań rządu podjętych w sprawie pomocy dla rolników dotkniętych klęską suszy. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele izb rolniczych: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, Członek Zarządu KRIR Jolanta Nawrocka oraz Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej, z Prezesem Piotrem Walkowskim na czele.

Potrzeba więcej informacji oraz podnoszenia świadomości odnośnie skutków społecznych i finansowych dot. braku ochrony praw socjalnych, jak również większego wsparcia w kwestii szkoleń i kwalifikacji oraz lepszej infrastruktu-

Na Sejmowej Komisji Rolnictwa na temat pomocy suszowej

I

nformację na temat działań rządu przedstawił Podsekretarz Stanu w MRiRW – Rafał Romanowski. Zgodnie z ogłoszeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy, od 3 do 31 października br. mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji. Minister poinformował także o stawkach pomocy oraz poziomie wypłaconej już do tej pory pomocy rolnikom w tym zakresie. W trakcie dyskusji rolnicy zwrócili uwagę na brak pomocy skierowanej do rolników-rybaków śródlądowych, a także problem rozgraniczenia produkcji roślinnej od zwierzęcej przy

ry i jakości usług na obszarach wiejskich. Środki te będą promować spójność społeczną i równość płci, wzmacniać pozycję kobiet, a także żywotność i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w Europie.

szacowaniu strat – ci rolnicy zostali podwójnie ukarani, bo nie dość, że nie zebrali zbóż na paszę i muszą ją zakupić, to większość z tych gospodarstw (z produkcją zwierzęcą) nie osiągnie poziomu strat w wysokości 30% i zakwalifikowane zostaną do korzystania z pomocy de minimis, której stan wykorzystania na dzień 15.10.2019 wynosił 98,54%. Przedstawiciele izb ponownie zwrócili uwagę, że wiele komisji szacujących straty nie skończyło swoich prac, docierają także sygnały od rolników, że protokoły podlegają dość długiemu procesowi weryfikacji w Urzędach Wojewódzkich, co wydłuża całą procedurę ubiegania się rolników o pomoc finansową, co oznacza że ustalony termin naboru wniosków do 31.10.2019 r. może być zbyt krótki.

W odpowiedzi Minister Romanowski poinformował, że termin zostanie prawdopodobnie wydłużony – zebrani rolnicy wyrazili nadzieję, że nie zostanie to ogłoszone w ostatniej chwili. Ponadto poniesiono kwestię zbyt skomplikowanych wniosków o pomoc, a także w dalszym ciągu zbyt małą ilość stacji pomiarowych. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchał postulatu samorządu rolniczego i 18 października br. ogłosił wydłużenie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dotacji przez producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy – do 15 listopada 2019 r.

CZASOPISMO KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Żurawia 24/15, 00-515 Warszawa tel. (22) 821 92 65, www.krir.pl e-mail: sekretariat@krir.pl


MIESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH

NR 10 PAŹDZIERNIK 2019 r.

W dniu 17 października 2019 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, odbyło się spotkanie w sprawie planowej zmiany regionalizacji związanej z ASF w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF w Polsce oraz rozszerzeniem stref i związanych z tym ograniczeń nakładanych na producentów trzody chlewnej. W spotkaniu udział wzięli Wiceprezes KRIR – Mirosław Borowski, przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w składzie: Jan Heichel – Prezes WMIR, Marek Kuźniewski – Członek Zarządu WMIR, Jerzy Salitra – Członek Zarządu WMIR oraz indywidualni rolnicy z województwa warmińskomazurskiego poszkodowani przez ASF.

Z

e strony rządowej udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Szymon Giżyński – Sekretarz Stanu, Magdalena Zasępa – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w MRiRW, z Ministerstwa Środowiska – Małgorzata Golińska – Sekretarz Stanu, Jacek Sagan – Dyrektor Departamentu Leśnictwa oraz Bogdan Konopka – Główny Lekarz Weterynarii i przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego.

Samorząd rolniczych na spotkaniu w MRiRW w sprawie ASF W trakcie spotkania resort środowiska poruszył następujące problemy: °°Odstrzał dzików; °°Bioasekuracja myśliwych, °°Poszukiwanie padłych dzików. Minister Golińska poinformowała, że planowany odstrzał dzików został przekroczony w znacznym stopniu i jest on zgodny z zaleceniami Pełnomocnika Rządu ds. działań związanych z wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, Departament Leśnictwa przedstawił szczegółowe informacje dotyczące planu i odstrzału i pozyskania liczebności dzików w Polsce na przestrzeni kilku ostatnich lat. Resort środowiska poinformował, że myśliwi oraz leśnicy, zobowiązani są do intensywniejszego odstrzału na terenach wskazanych przez Głównego Lekarza Weterynarii. W zakresie wymagań bioasekuracji myśliwych zostały określone szczegółowe wytyczne dla myśliwych, które ustalono w uzgodnieniu z Głównym Lekarzem. Jak poinformował Polski Związek Łowiecki, z planowanych 160 tys.

Wniosek w sprawie zbiorników retencyjnych

W

dniu 10 października 2019 r. Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o zmianę przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne w zakresie budowy zbiorników retencyjnych o powierzchni do 1 ha. Zdaniem KRIR budowa zbiorników retencyjnych do 1 ha bez pozwoleń wodnoprawnych wobec zmieniających się warunków klimatycznych jest działaniem bardzo istotnym, ponieważ może się to przyczyniać do łagodzenia skutków suszy jak i powodzi. Zbiorni-

3

ki retencyjne nie tylko mogą przyczyniać się do poprawy gospodarki wodnej, ale także do zwiększenia bioróżnorodności oraz wzrostu znaczenia rekreacyjnego terenów sąsiadujących W związku z odpowiedzią Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wniósł o poparcie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wniosku budowy zbiorników retencyjnych bez pozwoleń wodnoprawnych do 1 ha oraz odpowiednią zmianę przepisów, co może przyczynić się do znaczącej poprawy gospodarowania wodą na terenach wiejskich.

dzików do odstrzału, na koniec września zrealizowano odstrzał ponad 133 tys. szt. i zakłada się realizację planu odstrzału do końca października. Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, odnosząc się do wypowiedzi przedstawicieli środowiska, powiedział, że zakładane plany nie są adekwatne do stanu faktycznego zwierzyny. Zwierzyna jest źle liczona, stąd wynikają znaczne przekroczenia w realizacji planów. Ponadto, przekazał informację, że myśliwi nie są zainteresowani odstrzałem dzików ze stref pomarańczowej i czerwonej. Samorząd rolniczy zawnioskował również o to, żeby za padłe na polu rolnika dziki, koszty utylizacji ponosili lekarze weterynarii, a nie jak to jest w obecnej chwili rolnicy. Ponadto, nie powinno być takiej sytuacji, że odnalezione padłe dziki zabierane są po 2‒3 dniach od dnia zgłoszenia. Wiceprezes KRIR poprał wszystkie przestawione przez kolegów– rolników wnioski. Podniesiono także fakt, że hodowla trzody chlewnej wygasa – szczególnie widać to na terenach, które zostały

objęte strefami w związku z wystąpieniem wirusa ASF. Wiceprezes KRIR zawnioskował do Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Małgorzaty Golińskiej o powołanie Zespołu izbowo-ministerialnego, w którego zakresie będzie wypracowanie jak najlepszych rozwiązań dotyczących szkód łowieckich i sprawiedliwego ich szacowania. Minister odniosła się pozytywnie do zaproponowanego pomysłu. Samorząd rolniczy odniósł się negatywnie do Listy Kontrolnej SPIWET dot. ASF. Zdaniem rolników, niektóre z punktów zawartych w wymogach są absurdalne i niepotrzebne, jak np. siatki przeciw owadom, czy ogrodzenia gospodarstw, przed dostaniem się innych zwierząt. W trakcie spotkania rolnicy z województwa warmińsko-mazurskiego omówili sytuację w swoich gospodarstwach w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa ASF na obszar województwach i koniecznością likwidacji posiadanych stad i zawnioskowali do Sekretarza Stanu w MRiRW Szymona Giżyńskiego oraz Głównego Lekarza Weterynarii Pana Bogdana Konopki o ponowną weryfikację wniosków i odniesienie się do nich.

Rolnicy wnioskują o niezależne laboratoria odwoławcze Realizując wniosek zgłoszony podczas I Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, 23 października 2019 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie powstania niezależnego laboratorium odwoławczego badającego jakość produktów rolniczych.

W

obecnym stanie prawnym rolnicy (dostawcy produktów rolnych) nie mają możliwości wiarygodne-

go potwierdzenia jakości swoich dostaw (zbóż, buraków (cukier, wysłodki), mleka itd.) i są zależni od badań wykonanych przez kupującego. Dlatego, w ramach zapowiadanych przez MRiRW działań na rzecz umocnienia pozycji rynkowej producentów rolnych, zdaniem KRIR zasadnym byłoby utworzenie niezależnego laboratorium odwoławczego (lub wskazanie na terenie kraju) dla badania jakości produktów rolno-spożywczych lub zarekomendowanie laboratoriów, gdzie rolnicy mogliby dokonać takich analiz.


4 W dniu 1 października 2019 r. w gmachu Ministerstwa Środowiska odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu rolniczego z kierownictwem resortu środowiska dotyczące szkód łowieckich oraz rozprzestrzeniającego się wirusa ASF. Z ramienia samorządu rolniczego w spotkaniu udział wzięli Mirosław Borowski – Wiceprezes KRIR, Robert Nowak – Członek Zarządu KRIR, Marek Siniło – Wiceprezes Podlaskiej Izby Rolniczej, Piotr Stocki – Delegat PIR do KRIR, Jerzy Salitra – Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz Aleksander Bojczuk – radca prawny PIR. Resort rolnictwa reprezentowali: Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska, Małgorzata Golińska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska – Główny Konserwator Przyrody oraz Jacek Sagan – Dyrektor Departamentu Leśnictwa. Celem spotkania było omówienie kilku bardzo ważnych dla środowiska rolniczego tematów: °°Szacowanie i wycena szkód łowieckich – zarówno od zwierzyny łownej, jak i chronionej; °°współpraca kół łowieckich z rolnikami podczas szacowania i wyceny szkód łowieckich; °°ASF i problem rozprzestrzeniającego się wirusa na nowe tereny. Podczas spotkania samorząd rolniczy odniósł się do szacowania szkód łowieckich i uznał udział Lasów Państwowych w procesie odwoławczym za bezsensowny, uznając, że zapis ten powinien zostać zmieniony. Ponadto podkreślono wagę udziału izb rolniczych w samym szacowaniu i zasugerowano, za przyzwoleniem Ministra Środowiska, aby przywrócić udział przedstawiciela izby rolniczej w pierwotnym szacowaniu szkód, na wniosek rolnika lub innej strony. Obecnie obowiązujące zapisy, z których wynika (nieobowiązkowy, ale płatny) udział przedstawiciela ODR w szacowaniu szkód – nie sprawdza się. Podczas spotkania podkreślono nieudolność tego zapisu, gdyż przedstawiciele ODR często nie pojawiają się na szacowaniu lub pojawiają się tylko w dni pracujące w godzinach pracy. Jednak bardzo często termin szacowania szkody wyznaczany jest na dzień wolny od pracy i odbywa się bez udziału przedstawiciela ODR. Ponadto, istotnym dla zmniejszenia konfliktów związanych z wyceną szkody, byłoby ustalenie cen referencyjnych dla poszczególnych rodzajów plonów. Takie rozwiązanie znacznie ułatwiłoby ustalanie ostatecznej wysokości odszkodowania z tytułu wyrządzonych szkód łowieckich. Kolejnym ważnym tematem było omówienie uproszczenia procesów związanych z umożliwieniem odstrzału zwierzyny chronionej tj. np. żubrów, wilków oraz odstrzału ptaków, które coraz częściej powodują szkody w uprawach. Jak podała Minister Golińska w przypadku szkód wyrządzanych przez ptactwo, bardzo trudnym

MIESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH

NR 10 PAŹDZIERNIK 2019 r.

W Ministerstwie Środowiska na temat ASF

jest znalezienie materialnych dowodów winy poszczególnych gatunków. Przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej omówił problem rozszerzającej się strefy wirusa ASF, stanowiącego duże zagrożenie dla producentów trzody chlewnej. Podkreślił także fakt, że na terenie Województwa warmińsko-mazurskiego brak jest odpowiedniej ilości chłodni, co przyczynia się do zmniejszenia odstrzału dzika. Ponadto, myśliwi nie są zainteresowani odstrzałem w związku z brakiem ustalonej jednolitej stawki za odstrzał zwierzyny.

Należy podkreślić także fakt, że choroba ta zaczyna rozprzestrzeniać się również na duże gospodarstwa, które mają odpowiednią bioasekurację. Na koniec spotkania zgodnie ustalono potrzebę utworzenia zespołu z udziałem przedstawicieli resortu środowiska i samorządu rolniczego, w czasie którego będą wypracowane nowe metody szacowania szkód oraz omówiony będzie zakres współpracy tych dwóch środowisk w celu rozwiązania pewnych wspólnych problemów.


NR 10 PAŹDZIERNIK 2019 r.

W dniu 17 października 2019 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek przyjęty podczas I Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie uproszczenia wniosków składanych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w działaniu „Modernizacja gospodarstw” w ramach PROW 2014–2020.

MIESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH

5

Konieczne uproszczenia wniosków na modernizację gospodarstw

O

d momentu uruchomienia tego działania w 2016 roku nasilają się coraz bardziej negatywne opinie rolników i doradców rolnych, co do wymagań ARiMR co do wniosków, w sytuacji, gdy w tym samym czasie MRiRW wielokrotnie zapewniało, że z każdym naborem są wprowadzane „uproszczenia”. Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje, zatem o rzeczywiste, a nie tylko pozorne uproszczenia procedur dla ww. działania, w szczególności poprzez wyeliminowanie takich działań, które znacznie utrudniają składanie wniosków, jak np.: °°zmuszanie beneficjentów do zawierania umów na dostawę materiałów, które nie są produkowane w gospodarstwie, a są wykorzystywane w procesie produkcyjnym, np. umowa 5-letnia na dostawę słomy w gospodarstwie ogrodniczym, które w ramach działania chce zakupić maszynę do rozścielania słomy. Wymuszanie zawierania przez rolnika umów na okres 5 lat np. na zakup obornika i innych nawozów organicznych w sytuacji, gdy gospodarstwo sadownicze zamierza kupić rozrzutnik obornika. Takie działania nie powinny mieć miejsca w sytuacji swobody i dostępności rynkowej tego typu produktów (towarów); °°zmuszanie przez ARiMR do uzasadniania zakupów tzw. produktów (towarów) oczywistych, np. zakup skrzynio-palet w gospodarstwie sadowniczym i żądanie wyjaśnień. Jest to tak absurdalne; że powstaje pytanie do czego do tej pory ogrodnik zbierał jabłka;

28 października 2019 r. resort rolnictwa na wniosek samorządu rolniczego ogłosił wydłużenie jesiennych terminów stosowania nawozów. Zgodnie z decyzją MRiRW do 30 listopada br. możliwe jest stosowanie nawozów na gruntach ornych w sytuacji braku możliwości dokonania zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe.

W

dniu 15 października 2019 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o zastosowanie odstępstwa i umożliwienie stosowania nawozów naturalnych płynnych i stałych do końca listopada na niezamarzniętą glebę. Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie

°°zmuszanie beneficjentów do wpisywania

do wniosków (BP) kosztów niekwalifikowanych, które mogą być zrealizowane w późniejszym okresie z własnych środków, np. zakup podpór do drzewek, spinek itp. Wpisywanie tych kosztów może sprawić trudności w późniejszym czasie, w czasie kontroli ze strony ARiMR; °°wymaganie przez ARiMR od rolnika planu rozmieszczenia budynków w gospodarstwie przy zakupach maszyn niezwiązanych z budynkami (w instrukcji do Wniosku o płatności nie jest to wymagane);

Zmiana terminu stosowania nawozów naturalnych

°°w ymaganie przez ARiMR uzasadnienia,

w jaki sposób dany sprzęt uzyskuje punkty za ochronę środowiska i klimatu, w sytuacji gdy zostało to już ustalone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Krajowa Rada Izb Rolniczych zawnioskowała do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydanie interpretacji dla urzędników ARiMR, aby wnioski były rozpatrywane jednolicie oraz uproszczenia, które w rzeczywisty sposób ułatwią rolnikom ubieganie się o środki finansowe w ramach działania „Modernizacja gospodarstw”. przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu ich zanieczyszczeniu” w obliczu drugiego z rzędu roku, w którym wystąpiła susza rolnicza, są niemożliwe do realizacji. Pomimo poprawy warunków wilgotnościowych wiele zabiegów agrotechnicznych jest opóźnionych, a rolnicy nie będą mogli dokonać dochować terminu wywozu nawozów naturalnych płynnych i stałych. Zarząd KRIR zawnioskował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o dostosowanie terminu wywozu nawozów naturalnych do końca listopada w zależności od określonych warunków pogodowych i glebowych. Najlepszą zasadą, do stosowania naturalnych nawozów na gruntach ornych, uprawach trwałych i użytkach zielonych jest, że „nawożenia nie prowadzi się na zamarzniętą glebę.”


6 W dniach 1–3 października 2019 r. w Olsztynie odbyła się X Konferencja Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR organizowana przy okazji konferencji „Zainspiruj się dziedzictwem” realizowanej przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą w partnerstwie z Mazowiecką Izbą Rolniczą, Podlaską Izbą Rolniczą oraz Pomorską Izbą Rolniczą. W konferencji uczestniczyły grupy formalne i nieformalne z obszarów wiejskich z całej Polski.

MIESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH

NR 10 PAŹDZIERNIK 2019 r.

X Konferencja Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR

P

ierwszego dnia konferencji miała miejsce prezentacja działań podejmowanych przez grupy działające na obszarach wiejskich, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, a także ekspozycja produktów żywnościowych i rękodzieła przygotowana przez uczestników oraz ocena produktów w konkursie „Skarby Europy zaklęte w szkle”. Wybór najlepszych przetworów domowych nie był łatwym zadaniem dla jurorów. Komisje konkursowe oceniły 80 produktów w trzech kategoriach. Drugi dzień konferencji „Zainspiruj się dziedzictwem” to wizyta w wiosce tematycznej „Garncarska Wioska” w Kamionce koło Nidzicy. Poznaliśmy tu zasady tworzenia wioski tematycznej oraz kreowania produktów turystycznych, zwiedziliśmy garncarnię, w której odbył się pokaz toczenia na kole, zielarnię, muzeum „Skarby Ziemi”, dom pracy twórczej dzieci i młodzieży Niezapominajka Rajski Ogród (największy pokazowy ogród na Mazurach), amfiteatr. Uczestnicy wysłuchali prezentacji dot. wolontariatu i społecznego zaangażowania biznesu, tworzenia „zielonych miejsc pracy” oraz praktycznych aspektów rozwoju lokalnych inicjatyw społecznych. Podczas trzeciego dnia uczestnicy wzięli udział w wykładzie „E-commerce i marketing internetowy”. Odbyło się również wręczenie nagród w konkursie „Skarby Europy zaklęte w szkle”. Wszystkie grupy, które wzięły udział w konkursie otrzymały pamiątkowe szklane anioły.

17 października 2019 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek przyjęty podczas I Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany przepisów ustawy dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów w celu nadania geodetom prowadzącym firmy prywatne uprawnień dotyczących scalania gruntów.

Uprawnienia scalania gruntów dla prywatnych biur geodezyjnych

O

becnie obowiązujące przepisy dotyczące scalania i wymiany gruntów nie sprzyjają wymianie gruntów pomiędzy właścicielami m.in. ze względu na funkcjonowanie wojewódzkich biur geodezyjnych. Do obowiązujących przepisów Prawo geodezyjne i kartograficzne należałoby

wprowadzić uprawnienia dokonywania wymian gruntów przez prywatnych geodetów. Przykładowo w województwie opolskim brak jest wojewódzkiego biura geodezyjnego, a najbliższe biuro jest dostępne w Krakowie, wobec czego wymiana małych działek jest dla nich nieopłacalna.


NR 10 PAŹDZIERNIK 2019 r.

10 października 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja reprezentantów największych, polskich organizacji branżowych skupiających wokół siebie najważniejsze sektory polskiego rolnictwa, przedstawiciele tych, którzy swoją pracą, każdego roku zasilają eksport naszego kraju łączną sumą 30 miliardów euro – co według średniego kursu z ostatnich dni – stanowi równowartość 129 miliardów 900 milionów złotych.

MIESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH

„Propozycja nie do odrzucenia” – konferencja środowiska rolniczego O

7

bserwując ostatnie, narastające niepokoje wśród rolników w Holandii, Francji i Niemczech, gdzie coraz częściej do głosu dochodzą środowiska populistyczne, nierozumiejące tego, na czym polega hodowla zwierząt i produkcja rolna, organizacje wyszły naprzeciw oczekiwaniom „rodzimych” organizacji pro zwierzęcych i zaproponowały jedyne w tej sytuacji rozwiązanie – zaprzestanie produkcji rolnej. Rolnicy mogą nie produkować mleka, jaj, futer, mięsa wołowego, wieprzowiny i drobiu. Warunek jest jeden. Niech organizacje takie jak Viva i Otwarte Klatki, które w ocenie organizacji dążą do likwidacji polskiego rolnictwa, pokryją wszelkie koszty związane z promocją swoich szkodliwych ideologii. Jeżeli aktywiści ekologiczni chcą brać poważny udział, w poważnej debacie z poważnymi ludźmi, niech wezmą pełnię odpowiedzialności za głoszone przez siebie idee i pokryją koszty likwidacji rolnictwa w Polsce. Podczas konferencji wystawiono fakturę brytyjskiej Organizacji Viva, której przedstawiciele uważają, że produkcja mleka to okradanie krów, a kury znoszące jaja — w najbezpieczniejszym chowie klatkowym — są nieszczęśliwe. Wystawiono rachunek Stowarzyszeniu Otwarte Klatki, które otrzymuje dotacje z innych krajów, aby walczyć z hodowlami drobiu w Polsce. Polscy rolnicy nie chcą wiele, wystarczy zwrócenie im 167 614 086 000 zł (sto sześćdziesiąt siedem miliardów sześćset czternaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych). Jest to kwota szacunkowa, która tylko w niewielkim procencie i na niektórych polach, odzwierciedla realną roczną stratę rolników i państwa polskiego w sytuacji, gdyby w naszym kraju do głosu doszliby ludzie o tak szkodliwych poglądach. Dla polskich rolników dobrostan zwierząt jest rzeczą niezaprzeczalnie najważniejszą, nad którą nieustannie pracują i pracować będą. To za nimi stoi doświadczenie, praktyczna wiedza i umiejętności, eksperci oraz badania naukowe. Ponadto, wszyscy zgromadzeni zadeklarowali wsparcie w działaniach państwa na rzecz podwyższania standardów hodowli zwierząt i produkcji rolnej w gronie zawodowców i ekspertów.


8 Niedawno Copa-Cogeca zainicjowała europejską kampanię #MeatTheFacts, w której dąży do rozwiania fałszywych informacji lub mitów na temat hodowli zwierząt i mięsa. Jej celem jest obalenie, przy pomocy argumentów naukowych i obiektywnych danych, niezliczonych oskarżeń, jakich doświadcza sektor hodowlany oraz pokazanie społeczeństwu potencjalnych konsekwencji zaniechania produkcji mięsa.

MIESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH

Rolnicy mają dość fałszywych informacji

U

proszczone komunikaty i nagłówki prasowe, których zamysłem jest zaszokowanie opinii publicznej, zepsuły reputację hodowli zwierząt – przede wszystkim obwinia się rolników za złe traktowanie zwierząt. Aktualnie ze względu na presję wywieraną przez grupy walczące o dobrostan zwierząt społeczeństwo stało się bardziej świadome. Ponadto, w przepisach wprowadzono wiele ulepszeń, które zostały wdrożone w gospodarstwach rolników. Organizacje rolnicze wskazywały na konieczność przeprowadzenia wielu działań edukacyjnych i podnoszących świadomość, by wyjaśnić dlaczego pewne praktyki są stosowane, często w celu ochrony samych zwierząt, jednak zurbanizowane społeczeństwo może i tak ich nie zrozumieć. Aczkolwiek, samo wyjaśnienie, na czym polegają te praktyki już nie wystarczy. Pewne zradykalizowane grupy nękają sektor nawołując do położenia kresu wszelkiego rodzaju hodowli.

25 października 2019 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Prokuratora Generalnego, Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o objęcie szczególnym nadzorem postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Opolu, dotyczącego oszustw popełnianych w ramach prowadzonej na rynku rolniczym działalności gospodarczej przez Netogród sp. z o. o. w upadłości, a także o objęcie nadzorem, w ramach posiadanych kompetencji, czynności podejmowanych w ramach postępowania upadłościowego tejże spółki.

D

o Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych docierają bowiem prośby o pomoc od wielu rolników pokrzywdzonych przez w/w spółkę, która skupowała od rolników płody rolne, nie płacąc za nie oraz sprzedawała nawozy i środki ochrony roślin – pobierając zaliczki – ale nigdy ich nie dostarczała rolnikom. Działania Netogród sp. z o. o. w upadłości spowodowały, że ponad 100 rolników, nie ze swej winy, poniosło ogromne straty finansowe, co w oczywisty sposób znacznie utrudnia prowadzenie przez nich dalszej działalności

NR 10 PAŹDZIERNIK 2019 r.

Jeśli chodzi o wpływ na nasze zdrowie, sprawozdanie Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem dotyczące niebezpieczeństwa nadmiernego spożycia czerwonego mięsa zostało ostatnio obalone w wyniku przeglądu setek badań, w których stwierdzono, że WHO wyciągnęła pochopne wnioski. Nie podważając wiarygodności środowiska naukowego, należy zastanowić się nad zmianą argumentacji. Odżywianie jest procesem zbyt złożonym, by przypisać jednemu rodzajowi żywności wyłącznie pozytywne lub negatywne cechy.

W publikacji panelu ekspertów ds. zmian klimatu omówiono ponad 28 środków, ale co nie jest zaskoczeniem, jedynie konieczność ograniczenia spożycia mięsa spotkała się z zainteresowaniem ze strony mediów. Jedenaście europejskich organizacji solidarnie zaangażowało się w tę inicjatywę na rzecz obrony sektora hodowli, by powstrzymać informacje, które w nieuzasadniony sposób łączą kwestie zdrowotne, informacje i argumenty dotyczące środowiska z antropomorficznym uprzedzeniem. Dezinformacja i fałszywe mity zakorzeniają się w społeczeństwie. Chociaż rutynowe stosowanie antybiotyków jest zakazane od ponad dziesięciu lat, tylko 38% Europejczyków zdaje sobie z tego sprawę. Wielu innych uważa, że są one używane bezkrytycznie. Innym przykładem jest wrażenie, że lepiej jest zjeść przetworzonego wegetariańskiego burgera, który zawiera ponad 20 składników, niż prosty i pożywny stek. Przesłanie jest jasne – hodowla zwierząt jest częścią rozwiązania, a nie częścią problemu. Rolnicy są kluczowym elementem wyżywienia rosnącej liczby ludności, różnorodności biologicznej planety i promowania systemu rolno-spożywczego o obiegu zamkniętym.

Wniosek o szczególny nadzór Prokuratora nad postępowaniem

rolniczej, ale przede wszystkim niekorzystnie wpływa na życie ponad 100 rodzin rolniczych, pozbawionych części swoich dochodów. Poniesione przez rolników straty finansowe niejednokrotnie powodują bowiem, że rolnicy nie są w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb swoich rodzin. Co więcej, z informacji od osób pokrzywdzonych wynika, że osoby tymczasowo aresztowane w związku z powyższym procederem,

przebywają aktualnie na wolności i próbują rozpocząć analogiczną działalność w innym regionie Polski. Dopuszczenie do sytuacji, w której podejrzani o czyny zagrożone tak wysoką karą, przebywają na wolności i mogą narazić na szkodę innych rolników, jest nie do pogodzenia z fundamentalną zasadą sprawiedliwości społecznej. Bulwersującym również jest fakt, że jedną z tych osób jest radny powiatu oleskiego, tj. osoba obdarzona mandatem zaufania przez swoich wyborców, która w sposób rażący to zaufanie zawiodła. Dlatego też, Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra o podjęcie wszelkich możliwych działań, w celu doprowadzenia do wyciągnięcia surowych konsekwencji prawnych wobec osób dopuszczających się takich czynów, a także o  udzielenie wszelkiej możliwej pomocy pokrzywdzonym rolnikom, aby urzeczywistniona została zasada sprawiedliwości społecznej w demokratycznym państwie prawnym.

Profile for Krajowa Rada Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 10/2019  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 10/2019  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement