a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

NR 6 (157) CZERWIEC 2019 r.

Budowa zbiorników retencyjnych do 1000 m2 będą uproszczenia Czytaj na stronie 2 Copa-Cogeca: umowa z Mercosurem to przekroczenie pewnej granicy! Czytaj na stronie 2

Krzywdzące raporty IUNG w sprawie suszy

W Brukseli m.in. na temat negocjacji przyszłej WPR Czytaj na stronie 3 72. Posiedzenie izb rolniczych państw V4 Czytaj na stronie 4 Plastikowe odpady z produkcji rolniczej - wniosek o rozszerzenie Programu Czytaj na stronie 4 W sprawie zwrotu podatku akcyzowego Czytaj na stronie 5 Potrzebne podwyżki dla doradców rolniczych Czytaj na stronie 5

Pomoc rolnikom w trudnej sytuacji finansowej

Czytaj na stronie 6

Prace nad systemem holistycznego zarządzania ryzykiem w rolnictwie Czytaj na stronie 6 Metodyka wyliczania dochodu z ha – do zmiany Czytaj na stronie 7 Przeciw dyskryminacji emerytów KRUS Czytaj na stronie 7 Z prac sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czytaj na stronie 8

W związku z komunikatem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego (IUNG-PIB) odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce za okres: 04 (21.IV – 20.VI), 25 czerwca 2019 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla przykładu dokumentację fotograficzną z pól w gminie, na terenie której wg. raportu IUNG – suszy nie ma. Na fotografiach ewidentnie widać jak tegoroczna susza zniszczyła i dalej niszczy uprawy: w zbożach jarych straty ok. 70%, w ozimych ok. 40%. Sytuacja w uprawach tego rolnika (jak i innych z tego terenu) jest bardzo zła, jednak w raporcie IUNG, o którym mowa na wstępie, suszy w tej gminie nie odnotowano dla tych upraw. Najbliższa stacja pomiarowa znajduje się ok. 70 km

od gospodarstwa (!!!) i nie odzwierciedla stanu faktycznego (jak zresztą w przypadku większej grupy rolników w całym kraju). Pomimo dobrowolnego ubezpieczenia upraw od suszy (do którego dopłaca budżet państwa), które rolnik zakupił, zakład nie chce wypłacić odszkodowania, ponieważ brak jest raportu o wystąpieniu suszy na danym terenie. Jak słusznie zauważa rolnik – jest stratny nie ze swojej winy, a instytucje państwowe, które powinny pomagać rolnikowi, tego nie czynią. Problem ten występuje już od 2015 roku, ale w dalszym ciągu nie został wdrożony kompleksowy program monitorowania suszy. W związku z powyższym, Zarząd KRIR po raz kolejny zwrócił się do MRiRW z wnioskiem o interwencję w tej sprawie oraz pilną zmianę przepisów, tak aby stan faktyczny na polach znajdował odzwierciedlenie w raportach, a poszkodowani rolnicy mogli otrzymać pomoc. Opracowanie KRIR


2

MIESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH

NR 6 CZERWIEC 2019 r.

Budowa zbiorników do 1000 m2 – będą uproszczenia W związku z wnioskiem z dnia 7 marca 2019 r. z XV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się w dniu 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany przepisów w zakresie budowy zbiorników retencyjnych do powierzchni 1000 m 2 , Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pozytywnie odniosło się do wniosku i w ramach procedowanego projektu ustawy – Prawo wodne (nr projektu UC142), zaproponowało modyfikację art. 394 ust. 1 pkt 9 tejże ustawy, który otrzyma brzmienie: „9) wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m 2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem; ”. Opracowanie KRIR

W związku z zagrożeniem sfinalizowania umowy z Mercosurem, organizacje rolnicze skupione w Komitetach Copa-Cogeca alarmują, że dla europejskich rolników i spółdzielni rolniczych, a także dla wszystkich obywateli UE opowiadających się za bardziej zieloną, bardziej przejrzystą i opiekuńczą Europą, oznacza to przekroczenie pewnej granicy. W jaki sposób Komisja Europejska może uzasadnić przed swoimi rolnikami i obywatelami plan sprowadzania do UE produktów rolnych z Brazylii, gdzie kilka miesięcy wcześniej rząd p. Bolsonaro wydał zgodę na stosowanie 150 pestycydów, a sama Komisja wprowadza dokładnie odwrotne rozwiązania w stosunku do swoich producentów? Nie wiadomo też, na jakiej podstawie wysocy przedstawiciele Komisji stwierdzili, że umowa handlowa z Mercosurem nie będzie mieć poważnych konsekwencji dla wrażliwych sektorów. Copa i Cogeca zdecydowanie nie zgadzają się z takim podejściem, szczególnie w kontekście skumulowanych efektów innych obowiązujących i planowanych umów handlowych. Brazylijskie modele produkcji opierają na znacznie niższych standardach środowiskowych, sanitarnych i fitosanitarnych niż standardy europejskie. W związku z powyższym brazylijscy eksporterzy będą mieć oczywistą przewagę wynikającą z nieuczciwej konkurencji. Europejski sektor rolny, który już dziś jest pod dużą presją, będzie mierzył się z jeszcze trudniejszą sytuacją, będzie musiał stawić czoła napływowi ogromnych ilości wołowiny, cukru, mięsa drobiowego i wielu innych produktów pochodzących z państw trzecich. UE zgodziła się na udzielenie znacznego dostępu, jeśli chodzi o produkty wrażliwe, nie otrzymując w zamian zbyt wiele. Trzeba ograniczyć ustępstwa dotyczące importu produktów

Copa-Cogeca: umowa z Mercosurem to przekroczenie pewnej granicy!

należących do naszych najbardziej wrażliwych sektorów. Każda umowa handlowa musi być zrównoważona, jeśli chodzi o rozdział poświęcony rolnictwu, musi uwzględniać nasze modele produkcyjne i być spójna z innymi politykami UE. Europejscy rolnicy są w stanie dostosowywać się do coraz surowszych ograniczeń, mogą wdrażać coraz ambitniejsze środki, aby dostosować się do zmiany klimatu i wyzwań związanych z ochroną środowiska. Ale mogą to robić wyłącznie, jeśli UE nie będzie umniejszać ich wysiłków, pozwalając na import produktów od partnerów handlowych, którzy wspierają wycinkę lasów i praktyki rolne, które nie są akceptowane u nas. W związku z dalszą niepewnością związaną z negocjacjami w sprawie brexitu, a także z rozmowami na temat przyszłej wspólnej poli-

tyki rolnej i budżetu UE, Copa-Cogeca wezwała UE do niewywierania dodatkowej presji na sektor rolny. Copa i Cogeca wezwały także wszystkich nowo wybranych eurodeputowanych, którzy chcą sprawiedliwej i opiekuńczej UE, do pilnego zabrania głosu w tej sprawie. Opracowanie KRIR

CZASOPISMO KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Żurawia 24/15, 00-515 Warszawa tel. (22) 821 92 65, www.krir.pl e-mail: sekretariat@krir.pl


NR 6 CZERWIEC 2019 r.

3

MIESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH

W dniach 13 i 14 czerwca 2019 roku w Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyły się posiedzenia Prezydiów CopaCogeca. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniu wziął udział Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.

W Brukseli m.in. na temat negocjacji przyszłej WPR

Podczas posiedzeń Prezydiów Copa i Cogeca odbyła się wymiana poglądów z posłami do Parlamentu Europejskiego, w tym z posłem De Castro, na temat nowej kadencji Parlamentu Europejskiego oraz jego działalności w zakresie ważnych kwestii dla europejskich rolników i spółdzielni rolniczych. Szczególną uwagę zwrócono przy tym na negocjacje dotyczące przyszłej WPR, negocjacje handlowe oraz Brexit. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na prace nad budżetem, które zostały spowolnione ze względu na Brexit oraz wybory w Austrii. Zdaniem niektórych przedstawicieli będzie to miało również wpływ na reformę WPR. Uczestnicy posiedzenia z zadowoleniem odnieśli się do zaangażowania posła de Castro w działania na rzecz rolników w łańcuchu dostaw żywności w ramach dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk w łańcuchu dostaw żywności, życząc również dobrej współpracy w nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego. Prezes Szmulewicz odnosząc się do wypowiedzi związanych z negocjacjami handlowymi Mercosur podkreślił, że w krajach Mercosur ma miejsce masowe wycinanie lasów tropikalnych, co również ma wpływ na zmiany klimatyczne w sensie globalnym. Jest to dodatkowy argument przeciwko podpisaniu tej umowy ponieważ oprócz tego, że umowa ta będzie miała bardzo poważne konsekwencje na rynku Unii Europejskiej to również ze względu na aspekt globalnych zmian klimatu nie powinnyśmy się na nią zgadzać. W trakcie posiedzenia odbyła się również wymiana poglądów z komisarzem Hoganem na temat aktualnych negocjacji w sprawie przyszłej WPR oraz innych kwestii ważnych dla europejskiej branży rolniczej, jak aktualne negocjacje handlowe i Brexit. Komisarz Hogan potwierdził, że pod koniec lipca tego roku ma nadzieję poznać nowych euro posłów COM Agri Parlamentu Europejskiego. W grudniu zeszłego roku państwa członkowskie potwierdziły, że do końca października 2019 roku chcą przyjąć budżet unijny. Komisarz wyraził nadzieję, że budżet będzie przyjęty w tym roku tak aby zapewnić stabilność dochodów rolników unijnych. Potwierdził również, że nowa WPR ma być prostsza dla rolników i w związku z tym Copa-Cogeca ma dużą rolę do odegrania przedstawiając swoje propozycje. Podczas Prezydiów odbyła się również wymiana poglądów z Josephem Lechnerem, przewodniczącym Geopa-Copa, na temat działalności Geopa-Copa, w tym stosunków z partnerami społecznymi i przedstawicielami UE. W swojej wypowiedzi przewodniczący Geopa-Copa podziękował za zaangażowanie różnych delegacji przy realizacji seminariów oraz zapro-

sił delegacje do zaangażowania się w dyskusje na temat przyszłych tematów seminariów a dotyczących promowania obszarów wiejskich i atrakcyjności zatrudnienia w rolnictwie. Podczas dwudniowego zebrania wymieniono również poglądy z Panią Marią-Angeles Benitez-Salas zastępcą Dyrektora Generalnego DG AGRI, na temat działalności DG AGRI związanej z badaniami naukowymi i innowacjami. Odnosząc się do kwestii innowacji na obszarach wiejskich prezes Szmulewicz podkreślił, że kwestia dostępu do internetu szerokopasmowego na obszarach wiejskich jest bardzo ważna po to żeby przepływ informacji był szybszy i usprawnił tym samym pracę rolników i innych osób pracujących na obszarach wiejskich. W miastach inwestycje w Internet szerokopasmowy odbywają się dużo łatwiej i szybciej. Operatorzy podejmują wyzwania w tym temacie i infrastruktura jest już przygotowana co ułatwia pracę i czyni ją mniej kosztowną. Natomiast na obszarach wiejskich prace są bardziej kosztowne, a wyraźny brak infrastruktury powoduje, że operatorzy z niechęcią podejmują wyzwania inwestycyjne i to właśnie w związku z tym potrzebne są inwestycje unijne na obszarach wiejskich Unii Europejskiej. W kwestiach handlowych oraz sytuacji rynkowej Sekretarz Generalny zapoznał zebranych z aktualną sytuacją odnośnie negocjacji handlowych nadmieniając pozytywne aspekty umowy handlowej z Japonią i odnosząc się krytycznie do umowy z Mercosur. Wydaje się, że Komisja Europejska przyspieszyła prace nad umową z Mercosur po to aby zakończyć prace jeszcze w tym roku. Uczestnicy posiedzenia potwierdzili swoje zaniepokojenie tą kwestią o poprosili Sekretariat o wzmocnienie działań lobbingowych w tym zakresie.

W temacie lobbingu w sprawie upraw małoobszarowych Sekretarz Generalny zaapelował do uczestników posiedzenia o wsparcie dla działań Komisarza Hogana i jego inicjatywy dla wsparcia upraw małoobszarowych. Sekretariat podkreślił, że sektory między innymi owoców i warzyw są narażone na straty z różnych powodów zarówno ekonomicznych, handlowych jak i pogodowych i każdy kraj członkowski może przeznaczyć na ten cel zgodne z jego możliwościami fundusze. W kwestiach przyszłej komunikacji w sprawie środków ochrony roślin, oceny strategii ochrony różnorodności biologicznej oraz nowych ram po roku 2020 oraz działań Copa-Cogeca w kwestii zmiany klimatu – Sekretariat nadmienił, że komunikacja prasowa dotycząca rolnictwa i stosowania środków ochrony roślin przez jest bardzo agresywna. Sekretariat jest w trakcie przygotowania nowej formy komunikacji w tych tematach precyzując, że nie da pozwolenia dla zakazu stosowania środków aktywnych bez uprzedniego zastąpienia ich innymi środkami aktywnymi. Sekretariat przewiduje wzmożenie aktywności komunikacyjnej w zakresie stosowania środków fitosanitarnych oraz utrzymania ilości aktywnych substancji, które mogą być stosowane w rolnictwie. Szczególnie w kwestii stosowania glifosatu jego zakaz może spowodować poważne konsekwencje nie tylko na rynku unijnym, ale również globalnym. Podczas posiedzenia Sekretariat przedstawił również informacje na temat prac nad planem budżetowym Copa-Cogeca w związku z Brexitem. Budżet z uwzględnieniem zmian po odejściu brytyjskiej organizacji rolniczej NFU na rok 2020 zostanie przedstawiony na kolejnych Prezydiach Copa-Cogeca we wrześniu br. Opracowanie KRIR


4

MIESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH

W dniach 18‒19 czerwca 2019 r. w miejscowości Modra na Słowacji odbyło się 72. posiedzenie Izb Rolniczych Państw Grupy Wyszehradzkiej. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych udział w posiedzeniu wziął Robert Nowak – Członek Zarządu KRIR. Podczas posiedzenia dyskutowano m.in. na temat aktualnej sytuacji na rynku rolnospożywczym, w szczególności rynku jabłek, reformy WPR po 2020 r. oraz wyborach do Parlamentu Europejskiego i Prezydencji COPA-COGECA. Przedstawiciele Izb Rolniczych Grupy Wyszehradzkiej omówili aktualną sytuację na rynku rolno-spożywczym. Zgodzili się, że długoterminowe problemy z opadami wpłyną negatywnie na nadchodzące zbiory produkcji rolnej. Uczestnicy jasno wyrazili potrzeby stworzenia silnej i stabilnej WPR, która będzie w stanie zapewnić wsparcie rolnikom na obszarach często występujących zmian klimatycznych. Systemy wsparcia powinny być zintegrowane z narzędziem wsparcia w ramach jednego z filarów. Ocenili także współpracę w grupach roboczych utworzonych w ramach V4. Grupy robocze zajmują się problemami na rynku jabłek i problemami afrykańskiego pomoru świń w krajach V4. Głównym impulsem do obecnej reformy WPR jest jej uproszczenie. Przedstawiciele izb rolniczych złożyli jasne prośby o kształt kolejnej WPR. Sektor rolno-spożywczy potrzebuje silniejszej, sprawiedliwszej i prostszej WPR opartej na następujących zasadach: °°Sprawiedliwe i równe warunki dla rolników we wszystkich państwach członkowskich UE °°Utrzymanie silnego budżetu WPR °°Uproszczenie WPR °°Uczciwe funkcjonowanie łańcucha dostaw °°Zarządzanie ryzykiem/zapewnienie dochodów rolników °°Utrzymanie produkcji rolnej na obszarach wiejskich UE Przyszły budżet WPR powinien pozostać przynajmniej na obecnym poziomie, a krajowy poziom współfinansowania zwiększony do wyższego poziomu przyczyni się do zwiększenia zasobów dostępnych na rozwój rolnictwa i żywności. Przedstawiciele Izb Rolniczych V4 zalecają jednak zawężenie minimalnej i maksymalnej wartości stopy współfinansowania i umożliwienie państwom członkowskim określenia dokładnego procentu krajowego współfinansowania w tym zakresie. Szczegółowe zasady określające stosowanie cappingu powinny wyraźnie pozostać w gestii dobrowolnych decyzji poszczególnych państw członkowskich. Przedstawiciele Izb Rolniczych V4 sugerują utrzymanie dobrowolnego wsparcia powiązanego z produkcją przynajmniej na obecnym poziomie, zważywszy na jego konieczność i uzasadnienie we wrażliwych sektorach, z możliwością jego zwiększenia w pewnych okolicznościach. Opracowanie KRIR

NR 6 CZERWIEC 2019 r.

72. Posiedzenie izb rolniczych państw V4

Plastikowe odpady z produkcji rolniczej - wniosek o rozszerzenie Programu W dniu 5 czerwca 2019 r. Zarząd KRIR, w związku z dyskusją podjętą na XVI Posiedzeniu KRIR 27 maja 2019 r. na temat Programu „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, zwrócił się do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka z wnioskiem o rozszerzenie tego programu również na gospodarstwa ogrodnicze.

Podczas produkcji ogrodniczej powstaje również duża ilość odpadów, takich jak pojemniki plastikowe, multiplaty, doniczki i folie ogrodowe. Rolnicy z gospodarstw ogrodniczych zgłaszają również problemy z zagospodarowaniem tych odpadów z tworzyw sztucznych, wobec czego KRIR uważa za zasadne objęciem również ich w w. Programem. Opracowanie KRIR


5

MIESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH

NR 6 CZERWIEC 2019 r.

W związku z przekazaniem do konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego samorząd rolniczy przekazał następującą opinię: Samorząd rolniczy docenia ogromną pomoc pracowników ośrodków doradztwa rolniczego przy wypełnianiu wniosków, biznesplanów i dokumentów niezbędnych do pozyskania środków finansowych z PROW i innych programów. Zmieniająca się sytuacja gospodarcza, wprowadzanie nowych technologii i systemów informatycznych w rolnictwie wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia od osób, które świadczą usługi doradcze. Ponadto ciągle zmieniające się prawo dotyczące samego rolnictwa jak i jego otoczenia wymaga na bieżąco monitorowania zachodzących zmian oraz podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Niestety niskie zarobki powodują, że wielu specjalistów odchodzi z ODR-ów, a przechodzących na emeryturę nie ma kto zastąpić. Jest to sytuacja, która nie może trwać i wymaga pilnej reakcji za strony Rządu. Zawarte w projekcie propozycje podwyższenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego są krokiem we właściwym kierunku. Jednak odejście od określania minimalnego wynagrodzenia na danym stanowisku, motywowana tym, że płace minimalną określają inne przepisy, nie znajduje uzasadnienia. Zdaniem samorządu rolniczego podejście to jest nieprawidłowe, gdyż nie zabezpiecza interesów pracowników ośrodków. Naszym zdaniem powinno się określić mini-

Potrzebne podwyżki dla doradców rolniczych

malny pułap zarobków powiązany nie z płacą minimalną, a ze średnią krajową. Wówczas pracownik miałby pewność, iż jego przychody z pracy nie będą niższe niż określona w rozporządzeniu kwota. Maksymalny pułap zarobków przekazuje narzędzie do gradacji w ręce dyrektorów jednostek, jednak nie daje pracownikom gwarancji ich osiągnięcia. Możliwa jest więc sytuacja otrzymywania przez wyspecjalizowanych pracowników pensji na minimalnym poziomie, jak często dzieje się w chwili obecnej. Z pewnością nie przyczyni

się do wzrostu atrakcyjności zawodu doradcy rolniczego, a co za tym idzie wzrostu zatrudnienia w ośrodkach doradztwa na wystarczającym poziomie. Samorząd rolniczy zauważa, że problem wynagradzania pracowników zajmujących się obsługą rolnictwa dotyczy również innych instytucji. Naszym zdaniem wynagrodzenia osób pracujących we wszystkich instytucjach działających dla rolników i na rzecz rolnictwa winny być zbliżone i odpowiednio atrakcyjne.

W sprawie zwrotu podatku akcyzowego Na wniosek Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej, 14 czerwca 2019 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o umożliwienie hodowcom, innych zwierząt niż bydło, ubiegania się o zwrot części kosztów związanych z prowadzeniem towarowej produkcji zwierzęcej. Postulat ten był zgłaszany przez Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przy okazji konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zwartego w ceni oleju napędowego wykorzystywane o do produkcji rolnej w 2018 r. Resort rolnictwa poinformował nas wtedy, że zmiana ta zostanie rozważona przy ewentualnych dalszych zmianach systemu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego. Opracowanie KRIR

Opracowanie KRIR


6

MIESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH

NR 6 CZERWIEC 2019 r.

Prace nad systemem holistycznego zarządzania ryzykiem w rolnictwie W celu usprawnienia systemu ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarczych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisało w ramach konkursu GOSPOSTRATEG z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę na realizację projektu pt.: „Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie zorientowanym na zrównoważenie, wdrażanie innowacji i technologii oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu”. Celem głównym projektu jest zaproponowanie rozwiązań zwiększających efektywność i racjonalność wydatkowania środków budżetowych w oferowane już obecnie polskim rolnikom produkty ubezpieczeniowe i poszerzenie ich listy, które po pilotażu w praktyce będą mogły stanowić podstawę do dokonania nowelizacji istniejących regulacji prawno-administracyjnych oraz wdrożenia nowych norm z tego zakresu. Zaprojektowane produkty ubezpieczeniowe staną się składnikiem szerszej konstrukcji systemu holistycznego zarządzania ryzykiem w pol-

skim rolnictwie. Powyższe cele osiągnie się w trzyletnim okresie, realizując w nim w trzy zadania, których wspólną częścią będzie proces stopniowego dochodzenia do nadającego się do praktycznego wdrożenia zestawu pięciu produktów ubezpieczeniowych. Będzie on składał

się z aktualizacji bieżącej oferty, instrumentów stabilizowania przychodów, ubezpieczania nadwyżek i dochodów, kontraktów indeksowych oraz alternatywnych schematów subsydiowania krajowych ubezpieczeń rolnych. Opracowanie KRIR

Pomoc rolnikom w trudnej sytuacji finansowej W dniu 24 czerwca 2019 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego wobec licznych głosów rolników, którzy spłacają kredyty obrotowe i inwestycyjne, ale na skutek splotu niekorzystnych okoliczności m.in. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, pożaru gospodarstwa lub spadku cen produktów rolno-spoży wczych czasowo wpadli w problemy z ich spłatą z wnioskiem o wystosowanie pisma do cen-

trali banków z prośbą o wstrzymanie procesów egzekucyjnych do czasu notyfikowania przez KE ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz. U. z 2019 r. poz. 33) i wejścia w życie przedmiotowych przepisów dotyczących pomocy rolnikom. Rząd Polski przygotował pomoc dla rolników, którzy czasowo znajdą się w trudnej sytuacji finansowej związanej z prowadzeniem gospo-

darstw rolnych w postaci przepisów ww. ustawy, które niestety muszą być notyfikowane w Komisji Europejskiej. Zgodnie z informacją uzyskaną w dniu 19.06.2019 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wniosek Polski który notyfikuje w KE pomoc, określoną w przepisach ww. ustawy w był uzupełniany przez stronę Polską i do chwili obecnej notyfikacji nie uzyskał – jest w fazie rozpatrywania przez KE. Opracowanie KRIR

Nawozy – nowe regulacje prawne Na podstawie nowych przepisów na rynek Unii Europejskiej będą mogły być wprowadzane tylko te nawozy i produkty nawozowe, które spełniają unijne wymogi w zakresie jakości i bezpieczeństwa. Przepisy te mają wpłynąć na zwiększenie asortymentu produkowanych nawozów i produktów nawozowych zapewniając rolnikom dostęp do większej liczby produktów. 25 czerwca 2019 r. zostało opublikowane, nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE. Nowe rozporządzenie, zastępuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady z 2003 r., i obejmuje wszystkie rodzaje nawozów (mineralne, organiczne) oraz inne produkty nawozowe: polepszacze gleby, podłoża do upraw, stymulatory wzrostu itd. Rozporządzenie jest częścią unijnego planu dzia-

łania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym bowiem harmonizuje normy dotyczące nawozów uzyskiwanych z surowców organicznych lub wtórnych w UE i stwarza nowe możliwości ich produkcji i sprzedaży na dużą skalę zgodnie z modelem gospodarki o obiegu zamkniętym, w której odpady przekształca się w składniki odżywcze dla upraw. Rozporządzenie stosuje się do 16 lipca 2022 roku. Opracowanie KRIR


NR 6 CZERWIEC 2019 r.

Do Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych wpływają wnioski rolników ubezpieczonych w KRUS z całego kraju, którzy chcąc przejść na emeryturę rolniczą napotykają trudności w tym zakresie, jakich nie spotykają pracownicy innych sfer gospodarki ubezpieczeni w ZUS. Zawiązują w tym celu nawet Komitety Społeczne czy Organizacje, które mają zająć się tym palącym problemem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkiem koniecznym uzyskania przez rolnika prawa do świadczenia emerytalnego z KRUS jest ukończenie tzw. „wieku emerytalnego”, podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS przez co najmniej 25 lat oraz trwałe zaprzestanie działalności rolniczej. Wymaganie spełnienia tego ostatniego warunku jest krzywdzące dla rolników, ponieważ muszą pozbyć się swojej własności. Wielu rolników, nie ma następców, którym mogliby przekazać gospodarstwo i stanowi to dodatkowy problem. Wsie wyludniają się, młodzi podejmują pracę w miastach lub poza granicami kraju. Jest wielu rolników, którzy chcieliby lub są zmuszeni ze względów ekonomicznych kontynuować pracę we własnym gospodarstwie, a ponieważ płacili ponad 25 lat składki na KRUS, powinna się należeć pełna emerytura, analogicznie jak pracownikom innych sfer gospodarki narodowej. Problemem jest też nierówny staż pracy wymagany do uzyskania emerytury w ZUS i KRUS, a także brak możliwości zaliczania stażu pracy w ZUS do uzyskania emerytury w KRUS, aby otrzymać emeryturę z KRUS nale-

Przeciw dyskryminacji emerytów KRUS

ży być ubezpieczonym 25 lat w KRUS, natomiast w ZUS do emerytury z ZUS dolicza także staż pracy w KRUS). Zdaniem Zarządu KRIR takie zróżnicowanie prawa do emerytury jest nie tylko krzywdzące dla rolników, a także niezgodne z Konstytucją RP.

Metodyka wyliczania dochodu z ha – do zmiany W związku ze spotkaniem w GUS w Warszawie, które odbyło się 11 czerwca 2019 r. dotyczącym problemu zgłoszonego we wniosku z XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, Zarząd KRIR wystąpił do Premiera o jak najszybsze doprowadzenie do opracowania nowej metody liczenia wskaźnika dochodu z 1 hektara przeliczeniowego. Spotkanie w dniu 11 czerwca 2019 r. w siedzibie GUS w Warszawie odbyło się z udziałem osób odpowiedzialnych za wyliczanie powyższego wskaźnika oraz przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwa oraz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB. Podczas spotkania przedstawiciel GUS przedstawił, że jest to wielkość uśredniona dla całego kraju i wszystkich typów produkcji, dlatego może odbiegać od rze-

7

MIESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH

czywistych dochodów realnych gospodarstw rolnych. Przedstawiciele GUS- zadeklarowali, że przygotują wykaz aktów prawnych, w których występuje wskaźnik dochodu z 1 ha przeliczeniowego a resorty odpowiedzialne za te odpowiednie przepisy rozważą, czy można je zmienić (np. 500+). Wskaźnik ten jest bardzo ważny dla rolników, bo wykorzystywany był m.in. do uzyskania świadczenia 500+na pierwsze dziecko i uzyskania prawa do stypendiów socjalnych przez studentów. W odczuciu rolników wskaźnik podawany przez GUS w ostatnich latach nie jest adekwatny do rzeczywistej sytuacji dochodowej w gospodarstwach rolnych i jego zastosowanie powoduje deprecjonowanie rolników, ponieważ średnia, nie dotyczy konkretnego gospodarstwa i sytuacji ekonomicznej tego gospodarstwa. W związku z powyższym, zdaniem Zarządu KRIR konieczne jest jak najszybsze doprowadzenie do opracowania nowej metody liczenia wskaźnika. Opracowanie KRIR

Zarząd KRIR wystąpił w związku z powyższym do Premiera o spowodowanie zmiany przepisów w takim kierunku, aby rolnicy ubezpieczeni w KRUS mieli równe prawa do przejścia na emeryturę jak ubezpieczeni w ZUS. Opracowanie KRIR

Pozostałości pestycydów w żywności: jak to wygląda w UE? Dostępna jest najnowsza edycja rocznego raportu UE na temat pozostałości pestycydów w żywności. Stwierdzono, że prawie 96% próbek żywności mieści się w  granicach dozwolonych prawem poziomów. EFSA przeanalizowała wyniki około 88 000 próbek pobranych z 28 państw członkowskich UE oraz Islandii i Norwegii. Z przeprowadzonych badań wynika, że w Polsce tylko 3,3% próbek przekroczyło dozwolone poziomy. Główne wnioski z raportu można sprawdzić (wg kraju i produktu żywnościowego) za pomocą specjalnie opracowanego narzędzia do wizualizacji danych na stronie internetowej EFSA: www.efsa.europa.eu. Opracowanie KRIR


8

MIESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH

NR 6 CZERWIEC 2019 r.

Z PRAC SEJMOWEJ I SENACKIEJ KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 11.06.2018 r. – Sejm RP

°°Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli przeprowadzonych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w instytucjach podległych MRRW w 2018 r., z uwzględnieniem realizacji wniosków pokontrolnych. °°Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 3366) w zakresie działania Komisji.”. °°Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (druk nr 3262) – kontynuacja. °°Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druk nr 3455) – uzasadnia poseł Robert Telus.

12.06.2018 r. – Sejm RP

°°Podkomisja stała do spraw utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności (sala im. Wojciecha Korfantego – nr 12, bud. G) °°Rozpatrzenie informacji na temat sytuacji kadrowo- finansowej w Inspekcji Weterynaryjnej. Referują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. °°Rozpatrzenie informacji o przeprowadzonych zmianach organizacyjnych i o realizacji zapowiedzianego wzmocnienia finansowego w Inspekcji Weterynaryjnej. Referują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii.

°°Rozpatrzenie informacji o wynikach kontroli i zaleceń pokontrolnych Komisji Europejskiej dla Inspekcji Weterynaryjnej. Referują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii.

13.06.2018 r. – Sejm RP

°°Rozpatrzenie informacji na temat realizacji postanowień Dyrektywy Rady 91/676/EWG z 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego. °°Referują: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Środowiska. °°Rozpatrzenie informacji na temat planów rozbudowy sieci sztucznych zbiorników wodnych oraz ich wpływu na gospodarkę wodną i antypowodziową kraju. Referują: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. °°Rozpatrzenie informacji na temat aktualnego stanu oraz potencjału małej retencji w Polsce. Referują: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. °°Rozpatrzenie informacji na temat aktualnego poziomu melioracji gruntów rolnych; stan obecny i planowane zmiany. Referują: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

25.06.2018 r. – Senat RP

°°Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy

o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druk senacki nr 1201, druki sejmowe nr 3455 i 3508). °°Rozpatrzenie ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów gene-

tycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (druk senacki nr 1200, druki sejmowe nr 3262, 3446 i 3446-A).

26.06.2019 r. – Sejm RP

°°Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. (druk nr 3490) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 3539) w zakresie rolnictwa °°Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji kadrowo- finansowej w Inspekcji Weterynaryjnej. °°Rozpatrzenie informacji o przewidywanych zmianach organizacyjnych i o realizacji zapowiedzianego wzmocnienia finansowego w Inspekcji Weterynaryjnej – referują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Lekarz Weterynarii. °°Rozpatrzenie informacji o wynikach kontroli i realizacji zaleceń pokontrolnych Komisji Europejskiej dla Inspekcji Weterynaryjnej referują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Lekarz Weterynarii. °°Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku trzody chlewnej ze szczególnym uwzględnieniem tuczu nakładczego. °°Rozpatrzenie informacji o zapowiadanych propozycjach regulacji prawnych dotyczących tuczu nakładczego zaostrzających przepisy podatkowe, sanitarne oraz środowiskowe referują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Finansów, Minister Zdrowia, Minister Środowiska. Opracowanie: KRIR

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji: °°Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Roz-

woju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wpłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014‒2020 wraz z uzasadnieniem i ocena skutków regulacji; °°Projekt Strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa 2030 (SZRWRiR); °°Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Programu dla szkół; °°Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu badań laboratoryjnych, których wyniki są wykorzystywane do celów kontroli urzędowej; °°Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządznie

w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich; °°Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem modernizacją i dostosowywaniem Rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‒2020; °°Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cel promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury” objętej PROW na lata 2014‒2020; °°Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warun-

ków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędności energii” objętego PROW na lata 2014‒2020; °°Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastuktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW 2014‒2020; °°Projekt rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości. Opracowanie: KRIR

Profile for Krajowa Rada Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 6/2019  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 6/2019  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement