__MAIN_TEXT__

Page 1

NR 3 (154) MARZEC 2019 r.

O przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej podczas Europejskiego Forum Rolniczego

O przyszłości WPR podczas Europejskiego Forum Rolniczego

Czytaj na stronie 2

Można już składać eWnioski Czytaj na stronie 2

Możliwość dofinansowania wapniowania gleb Czytaj na stronie 3

Wsparcie na inwestycje w produkcję Czytaj na stronie 4

O kontrolach ARiMR Czytaj na stronie 5

O restrukturyzacji zadłużenia gospodarstw Czytaj na stronie 6

Zmiany w ustawie o ochronie zwierząt Czytaj na stronie 7

Wymiar podatku w związku ze zmianą klasyfikacji gruntów Czytaj na stronie 7

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji Czytaj na stronie 8

Europejskie Forum Rolnicze, Jasionka

W dniach 1-2 marca 2019 r. w Jasionce samorząd rolniczy wziął udział w II edycji Europejskiego Forum Rolniczego. Z ramienia KRIR w wydarzeniu udział

wzięli: Prezes Wiktor Szmulewicz, Wiceprezes Mirosław Borowski oraz Członek Zarządu Robert Nowak. ciąg dalszy na stronie 2

Preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji W odpowiedzi na wystąpienie samorządu rolniczego w sprawie dodatkowego limitu środków na preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 1 marca 2019 r. poinformował, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może udzielać pomoc określoną w przepisach prawa, w tym dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji do wysokości środków przewidzianych na ten cel w planie finansowym na dany rok. Przekazano jednak, że w bieżącym roku nie zostały zapisane w rezerwie celowej budżetu państwa dodatkowe środki na realizację pomocy przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W związku z  tym, dodatkowy limit środków będzie mógł zostać przeznaczony na dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji w przypadku wygospodarowania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oszczędności w ramach innych pozycji planu finansowego na 2019 r. Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o pilne przesunięcie środków na dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji w ramach planu finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2019 r. Kredyty na wznowienie produkcji to bardzo ważne narzędzie pomocowe dla rolników, wykorzystywane w kontekście zeszłorocznej suszy, dlatego konieczne jest zapewnienie możliwości skorzystania przez poszkodowanych z tego instrumentu pomocowego. Opracowanie KRIR


2

MIESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH

ciąg dalszy ze strony 1

O przyszłości WPR podczas Europejskiego Forum Rolniczego

Debata podczas Europejskiego Forum Rolniczego

Europejskie Forum Rolnicze tradycyjnie już rozpoczęła debata nt. Wspólnej Polityki Rolnej UE w nowej perspektywie budżetowej z udziałem, m.in. Komisarza UE ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich – Phila Hogana oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP – Jana Krzysztofa Ardanowskiego, a także przedstawicieli resortów rolnictwa, m.in. z Hiszpanii, Słowacji, Węgier oraz Czech. O najważniejszych wyzwaniach stojących przed branżą rolno-spożywczą w zakresie innowacji oraz efektywnej pomocy ze strony państwa w ich wprowadzaniu rozmawiali uczestnicy debaty pt. „Innowacje w branży rolno-spożywczej”. Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni: Jerzy Buzek – Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Marek Zagór-

ski – Minister Cyfryzacji RP, Wolfgang Burtscher – Zastępca Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej, Ryszard Zarudzki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP oraz Adam Banaszak – Członek Zarządu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach dyskusji dotyczącej innowacji szukano odpowiedzi na pytanie, na jakim etapie innowacyjności w polskim rolnictwie i produkcji rolno-spożywczej obecnie jesteśmy, a także jak efektywnie je wprowadzać i koordynować, aby zapewnić współpracę na płaszczyźnie rolnictwa, biznesu oraz administracji rządowej. Podczas debaty nie zabrakło również pytań o cele, priorytety oraz etapy realizacji programów dotyczących innowacyjności, np. w zakresie cyfry-

Można już składać eWnioski Dnia 15 marca w ARiMR rozpoczęło się przyjmowanie przez internet wniosków w aplikacji eWniosekPlus. Rolnicy, którzy nie mają dostępu do internetu, mogą skorzystać ze stanowisk komputerowych w biurach powiatowych ARiMR oraz pomocy pracowników Agencji. Rolnicy, którzy w  tym roku będą korzystać z e-wniosku po raz pierwszy, by uzyskać do niego dostęp, powinni najpierw utworzyć konto. W tym celu trzeba wejść na stronę www. arimr.gov.pl w zakładkę eWniosekPlus. Tu należy podać trzy dane weryfikacyjne: °°numer identyfikacyjny producenta – „numer gospodarstwa”, °°kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku 2018 (w przypadku gdy rolnik w danym dniu otrzymał więcej niż jeden przelew należy wprowadzić kwotę z największego przelewu, w przypadku braku otrzymania przelewu od ARiMR w roku 2018 należy wprowadzić wartość 0), °°8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rol-

nych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Zalecane jest również wskazanie adresu e-mail – pole nieobowiązkowe. Na ten adres Agencja będzie przesyłała ewentualne powiadomienia. Po poprawnej weryfikacji system automatycznie założy konto oraz pozwoli na wprowadzenie indywidualnego hasła w celu zapewnienia możliwości ponownego logowania do systemu. Złożenie wniosku w formie papierowej jest możliwe jedynie dla tych rolników, którzy nie są w stanie złożyć wniosku w wersji elektronicznej i jednocześnie nie mogą skorzystać z pomocy technicznej zapewnionej przez biuro powiatowe ARiMR. Wniosek w wersji papierowej może zostać złożony w następujący sposób: °°osobiście do biura powiatowego ARiMR lub °°za pośrednictwem osoby trzeciej lub °°przesłany pocztą lub °°przesłany/dostarczony za pomocą kuriera lub firmy kurierskiej Za datę złożenia wniosku papierowego do biura powiatowego ARiMR przyjmuje się datę: °°datę złożenia w biurze powiatowym ARiMR wniosku przez rolnika lub osobę trzecią,

NR 3 MARZEC 2019 r.

zacji czy bezpieczeństwa żywności oraz współpracy z agendami Unii Europejskiej. Podczas Forum odbyła się także dyskusja w formule dialogu obywatelskiego nt. polityki zrównoważonego rozwoju jako szansy dla wzrostu znaczenia obszarów wiejskich w Polsce. Zaproszenie do udziału w debacie przyjęli: Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów RP, Phil Hogan – Komisarz UE ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz Władysław Kosiniak-Kamysz – Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tematyka dyskusji obejmowała skuteczne sposoby realizacji polityki zrównoważonego rozwoju oraz to, jak wpisuje się ona w cele WPR oraz jakie bariery w największym stopniu utrudniają osiągnięcie sukcesu w tym obszarze. W 2019 roku po raz pierwszy w ramach Europejskiego Forum Rolniczego została poruszona także kwestia stanu i perspektyw rozwoju wymiany handlowej towarów i usług rolniczych z krajami pozaeuropejskimi. Do dyskusji z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP, zostali zaproszeni przedstawiciele resortów rolnictwa z krajów afrykańskich i azjatyckich. W ramach II. edycji Forum uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się także z najnowszymi technologiami oraz innowacjami m.in. w zakresie jakości produkcji rolnej, jej finansowania oraz obniżania kosztów, jak również ograniczania jej negatywnego oddziaływania na środowisko. Swoje produkty i usługi przedstawili, m.in. producenci nasion rolniczych, hodowcy bydła i trzody, dostawcy usług i sprzętu dla rolnictwa, firmy z sektora finansów i ubezpieczeń, paliw oraz branży nawozowo-chemicznej. Opracowanie: KRIR

°°datę wpłynięcia wniosku do biura w przy-

padku wysyłki wniosku za pośrednictwem kuriera lub firmy kurierskiej, °°datę stempla pocztowego w przypadku, gdy rolnik wysyła wniosek pocztą. Wniosek o przyznanie płatności na rok 2019 wraz z wymaganymi załącznikami składa się od 15 marca do 15 maja 2019 r. Wniosek wraz z załącznikami może być także złożony do 10 czerwca 2019 r., jednak osoby, które złożą wniosek w okresie od 16 maja do 10 czerwca otrzymają płatności pomniejszone o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. Wnioski osób, które złożą wniosek po 10 czerwca 2019 roku nie będą rozpatrywane i tym samym osoby te nie otrzymają płatności. Więcej informacji o aplikacji, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się na stronie: www.arimr.gov.pl w zakładce eWniosekPlus. Źródło: ARiMR

CZASOPISMO KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Krajowa Rada Izb Rolniczych ul. Żurawia 24/15, 00-515 Warszawa tel. (22) 821 92 65, www.krir.pl REDAKTOR NACZELNA: Justyna Kostecka e-mail: sekretariat@krir.pl


NR 3 MARZEC 2019 r.

3

MIESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH

Jubileuszowa edycja Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH W dniach 15-7 marca 2019 r. w Kielcach odbyły się XXV Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH – największe targi branży rolniczej w Europie ŚrodkowoWschodniej, organizowane w halach wystawienniczych, a jednocześnie największe targi w Polsce, spośród wszystkich branż gospodarki. W tym roku podczas targów ofertę zaprezentowało 750 firm z 25 krajów w 11 halach i na terenie zewnętrznym. Na targach swoje stoisko zorganizowała także Krajowa Rada Izb Rolniczych. Oprócz oferty nowoczesnej techniki rolniczej, międzynarodowe targi AGROTECH to od lat konkretna dawka świeżej wiedzy – od przepisów i ubezpieczeń, po konferencje i konsultacje z ekspertami oraz warsztaty i spotkania organizowane przez wystawców na stoiskach. Nie zabrakło specjalistów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Konsultacje, porady, spotkania z ekspertami miały miejsce na wielu stanowiskach rolniczych instytucji. Najlepsze produkty prezentowane podczas targów tradycyjnie zostały nagrodzone Medalami Targów Kielce oraz wyróżnieniami. Po raz kolejny wręczona została Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w kategorii „osobowość” oraz „firma z sukcesami”. W uroczystym otwarciu targów obok Wiceprezes Rady Ministrów Beata Szydło oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski udział wziął Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski. W trakcie targów miała również miejsce 37. edycja Finału Olimpiady Młodych Producentów Rolnych organizowana przez Związek Mło-

Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH

Stoisko KRIR na Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej AGROTECH

Jubileuszowa gala wręczenia nagród Targów Agrotech

dzieży Wiejskich, podczas której Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski wręczył ufundowane przez samorząd rolniczy nagrody dla opiekunów finalistów. W ramach jubileuszowej gali wręczenia nagród XXV Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH, Krajowa Rada Izb Rolniczych otrzymała szczególne podziękowania za współtworzenie sukcesu targów.

Podczas uroczystej gali wręczenia nagród targowych, Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski wręczyli puchar Prezesa KRIR dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy za wieloletnie działania na rzecz rolnictwa w zakresie postępu biologicznego odmian roślin uprawnych. Opracowanie: KRIR

Możliwość dofinansowania wapniowania gleb W sytuacji, gdy z oceny wojewódzkich funduszy będzie wynikać, że wapnowanie gleb może przyczynić się do polepszenia jakości środowiska, a ponadto udowodnione zostaną środowiskowe przesłanki wykonania takiego zabiegu – nie identyfikuje się zasadniczych przeszkód dla wsparcia tego typu przedsięwzięć. Resort środowiska poinformował, że otrzymuje informacje dotyczące degradacji gleb oraz nakładów niezbędnych do zachowania ich odpowiedniego stanu. Szczególne potrzeby w tym zakresie identyfikowane są w obszarze wapnowania gleb użytkowanych rolniczo (ze względu na ich charakterystykę chemiczną). Mając na uwadze m.in. pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do woje-

wódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również wcześniejsze wnioski Krajowej Rady Izb Rolniczych (oraz izb regionalnych) dotyczących wznowienia finansowania zabiegu wapnowania gleb ze środków funduszy ekologicznych, Minister Środowiska przekazał stanowisko w tym zakresie. Jednocześnie poinformował, że podobne apele zostały skierowane (już po udzieleniu tych wyjaśnień) m.in. ze strony Pomorskiej Izby Rolniczej i Izby Rolniczej w Opolu. Minister przekazał, że w  sytuacji, gdy z oceny wojewódzkich funduszy będzie wynikać, że wapnowanie gleb może przyczynić się do polepszenia jakości środowiska, a ponadto udowodnione zostaną środowiskowe przesłanki wykonania takiego zabiegu – nie identyfikuje zasadniczych przeszkód dla wsparcia tego typu

przedsięwzięć. Dotyczy to również finansowania tego zabiegu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zaznaczono przy tym, że pomoc taka musi być zgodna z  przepisami obowiązującego prawa, w tym nie stać w sprzeczności z zasadą zanieczyszczający płaci, być zabiegiem mającym na celu poprawę jakości środowiska (a nie zabiegiem agrotechnicznym mającym skutkować zwiększeniem efektywności wykorzystania zasobów rolnych). Analiza taka ma szczególne uzasadnienie w sytuacji ograniczonych zasobów finansowych, którymi dysponują instytucje ochrony środowiska oraz konieczności realizacji zadań wynikających wprost z przepisów prawa ochrony środowiska, których niezrealizowanie skutkowałoby niewdrożeniem przez Polskę przepisów prawa Unii Europejskiej. Opracowanie: KRIR


4

MIESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH

Wsparcie na inwestycje w produkcję

NR 3 MARZEC 2019 r.

miczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników osiągnie wartość co najmniej 10 tys. euro.

W JAKIEJ FORMIE PRZYZNAWANE JEST WSPARCIE?

Wsparcie przyznawane jest w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ WSPARCIA FINANSOWEGO?

Wysokość wsparcia zależy od rodzaju produkcji. W przypadku inwestycji związanych z: °°rozwojem produkcji prosiąt – maksymalne dofinansowanie w PROW 2014 – 2020 wynosi 900 tys. zł; °°rozwojem produkcji mleka krowiego – wysokość wsparcia w całym PROW 2014 – 2020 może wynieść 500 tys. zł; °°rozwojem produkcji bydła mięsnego – wysokość wsparcia w całym okresie PROW 2014 – 2020 może wynieść 500 tys. zł. Limity wymienione powyżej, nie łączą się.

UWAGA! Rolnicy, którzy nie występowali

Od 29 marca do 27 maja 2019 r. rolnicy mogą ubiegać się o pomoc na inwestycje w „Modernizację gospodarstw rolnych” związane z produkcją prosiąt (obszar A), produkcją mleka krowiego (obszar B) czy produkcją bydła mięsnego (obszar C). Wnioski o przyznanie pomocy przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do danego OR (wniosek, złożony za pośrednictwem biura zostanie niezwłocznie przekazany do właściwego OR ARiMR). Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej. W przypadku osób wspólnie ubiegających się o pomoc wniosek należy złożyć w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie ich gospodarstw. Jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?

Pomoc przyznaje się rolnikowi, jeżeli m.in.: °°jest posiadaczem samoistnym lub zależnym: gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów

pod stawami lub gruntów pod rowami, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej °°w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo – badawczych; °°ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, przy czym w przypadku rolnika będącego wspólnikiem spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce. O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa mają określoną wielkość ekonomiczną: °°w przypadku inwestycji związanej z obszarem rozwój produkcji prosiąt wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi być nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 250 tys. euro; °°jeżeli rolnik planuje inwestycje związane z produkcją mleka krowiego czy bydła mięsnego wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 10 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekono-

dotychczas o wsparcie w ramach obszaru a, b lub c, mogą się obecnie ubiegać o pomoc na operacje obejmujące koszty służące produkcji w danym obszarze wsparcia (takie jak np. zakup maszyn, urządzeń oraz infrastruktury technicznej), o ile jednocześnie realizują również inwestycje związane bezpośrednio z budową lub modernizacją budynków inwentarskich lub magazynów paszowych (w tym ich wyposażaniem), lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie (w tym wyposażaniem takich budynków). Natomiast rolnicy, którym w wyniku złożenia w latach 2015‒2018 wniosku o przyznanie pomocy w obszarach a, b lub c, wypłacono pomoc za operację zrealizowaną lub przyznano pomoc na operację i operacja ta nie została zakończona – przy założeniu, że nie został wykorzystany cały limit pomocy przysługujący na okres realizacji PROW 2014‒2020, mogą ubiegać się o pomoc na operację obejmującą tylko koszty niezwiązane bezpośrednio z budową lub modernizacją budynków inwentarskich i magazynów paszowych, czy adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażania. Oznacza to, iż w takim przypadku możliwe jest ubieganie się o przyznanie pomocy w ramach obszarów a, b lub c wyłącznie na zakup m.in.: maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej, które będą wykorzystywane w danym obszarze wsparcia, pod warunkiem, że spełnione zostaną warunki przyznania pomocy dotyczące Wnioskodawcy, jak również w odniesieniu do planowanej przez niego operacji. Źródło: ARiMR


MIESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH

NR 3 MARZEC 2019 r.

5

foto: freepik

O kontrolach ARiMR

W odpowiedzi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych, zawierające wniosek z Walnego Zgromadzenia Pomorskiej Izby Rolniczej, dotyczący rozważenia możliwości informowania rolników o każdej kontroli planowanej/ prowadzonej w gospodarstwie rolnym, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że powiadamianie o kontroli uzależnione jest od rodzaju przeprowadzanej kontroli oraz od faktu czy nie zagraża ono celowi kontroli. Rolnik jest zawsze powiadamiany o kontroli wówczas, gdy jego obecność jest niezbędna do przeprowadzenia kontroli, dotyczy to m.in. kontroli realizowanych z tytułu działań nieinwestycyjnych PROW na lata 2014‒2020, działań inwestycyjnych PROW na lata 2014‒2020, wspólnej polityki rybackiej i rynku owoców i warzyw.

KONTROLE W RAMACH WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO

Natomiast w przypadku kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, zarówno unijnymi jak i krajowymi, rolnik może być powiadomiony o kontroli jedynie

W dniu 14 marca 2019 r. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Pan Wiktor Szmulewicz wziął udział w organizowanym przez Stowarzyszenie Polskich Eksporterów VII Kongresie Eksporterów Przemysłu RolnoSpożywczego. Podczas Kongresu omówione zostały szanse i możliwości potencjału eksportowego polskiego sektora rolno- spożywczego, podkreślano istotę jakości polskich produktów i możliwości eksportowe Polski. Ponadto, podczas Kongresu odbyło się wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla rolnictwa” oraz Medali honorowych „Zasłużony dla Eksportu”. Wśród odznaczonych znalazł się Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz. Podczas swojego wystąpienia podkreślił, że wszyscy producenci powinni ze sobą współpracować, wytwarzać produkty jak najwyższej jakości i dążyć do eksportu swoich produktów. Opracowanie: KRIR

w sytuacji, gdy nie zagraża to celowi kontroli. Wynika to z art. 25 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) NR 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. (L 227169 z 31.7.2014 z późn. zmn,), zgodnie z którym: „Kontrole na miejscu mogą zostać zapowiedziane, pod warunkiem że nie koliduje to z ich celem lub skutecznością. Zapowiedzenie kontroli następuje z wyprzedzeniem Ściśle ograniczonym do niezbędnego minimum i nie przebacza 14 dni ( i’, jak również z art. 37 ust. 4 Ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (DZ.U. z 2015, poz. 308 z póżn. zmn), zgodnie z którym: „Czynności kontrolne mogą być wykonywane podczas nieobecności rolnika także wówczas, gdy rolnik został zawiadomiony o kontroli zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 809/2014”. Z wyżej przytoczonych zapisów wynika wprost, iż nie ma obligatoryjnego obowiązku informowania rolnika o planowanym terminie kontroli w jego gospodarstwie, natomiast rolnik może być powiadomiony o kontroli jedynie sytuacji. gdy nie zagraża to celowi kontroli. Podkreślono również, że w przypadku kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego tj. kontrole w zakresie kwalifikowalności powierzchni i kontrole w zakresie wzajemnej zgodności, kontrola może zostać przeprowadzona bez obecności rolnika, nawet w sytuacji gdy został on o niej poinformowany. Kontrole w zakresie kwalifikowalności powierzchni ograniczają się jedynie do kontroli w zakresie powierzchni działek rolnych i weryfikacji grupy upraw/uprawy na działce. Podczas tej kontroli nie ma konieczności wizyty w siedzibie gospodarstwa celem np. weryfikacji dokumentacji lub wymogów w odniesieniu do których obecność rolnika jest niezbędna.

KONTROLA W PRAKTYCE

ARiMR przekazała, że dokłada starań, aby zapewnić udział rolnika w możliwie jak największej liczbie kontroli w ramach systemów wsparcia obszarowego, chociaż nie wynika to z przepisów prawa. Możliwe jest to jednak w sytuacji, gdy kontrole realizowane są wyłącznie metodą inspekcji terenowej, polegającej na przeprowadzeniu w terenie czynności kontrolnych (np. pomiar działek, weryfikacja uprawy) jednorazowo w odniesieniu do wszystkich działek rolnych w jednym. konkretnym gospodarstwie, wytypowanym do kontroli. Natomiast w przypadku kontroli realizowanych metodą FOTO, pomiar powierzchni działek rolnych wykonuje się w oparciu o ortofotomapę (cyfrowe odwzorowanie terenu wykonane na podstawie zobrazowań satelitarnych), a w terenie przeprowadza się wywiad terenowy. Podkreślono również, że specyfiką kontroli FOTO jest to, iż wywiad terenowy jest realizowany kompleksowo na wszystkich działkach rolnych znajdujących się na danym obszarze kontroli (którym może być np. gmina), należących do wielu rolników, a nie przeprowadzany wybiórczo w odniesieniu do działek rolnych należących do jednego rolnika. Biorąc pod uwagę również fakt, iż działki należące do jednego gospodarstwa mogą znajdować się na kilku obszarach, wówczas rolnik musiałby być wielokrotne informowany o wywiadzie terenowym dla poszczególnych działek rolnych, gdyż na każdej z nich wywiad może być przeprowadzany w innym terminie. Reasumując, ARiMR nie planuje modyfikacji zasad powiadamiania rolnika o w/w kontrolach. Wynika to zarówno z obowiązujących aktów prawnych jak również kilkuletnich doświadczeń ARiMR w przebiegu realizacji procesu kontroli.

VII Kongres Eksporterów

Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz podczas VII Kongresu Eksporterów

Opracowanie: KRIR


6

MIESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH

Konferencja pt. „Gospodarowanie nawozami a ochrona wód”

Wniosek w sprawie dofinansowania rekultywacji stawów karpiowych

Konferencja pt. „Gospodarowanie nawozami a ochrona wód”

Celem konferencji było przedstawienie obowiązków i zaleceń wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” oraz zbioru zaleceń dobrej praktyki rolniczej. W konferencji wzięli udział przedstawiciele samorządu rolniczego, organizacji i stowarzyszeń rolniczych, doradztwa rolniczego, resortu gospodarki wodnej, resortu środowiska, narodowego oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, instytucji naukowych oraz instytucji kontrolujących. Ze strony

W związku z wieloma pytaniami rolników, które otrzymuje samorząd rolniczy w ostatnim czasie w zakresie wdrożenia wszystkich form pomocy dla rolników wskazanych w ustawie o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz.U. z 2019 r. poz. 33), Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o informację dotyczącą terminu ich wprowadzenia. Ww. przepisy weszły w życie 8 lutego br., jednak w dalszym ciągu nie jest udzielana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne pomoc publiczna w formie dopłat do oprocentowania kredytu udzielonego przez bank na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej oraz pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej, a także nie jest udzielana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne pomoc publiczna w formie gwarancji

Krajowej Rady Izb Rolniczych w konferencji udział wziął Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz. Podczas dyskusji, Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz podkreślił, że na producentów rolnych nałożono wiele obowiązków, co może powodować rezygnację przez nich z produkcji rolnej, szczególnie tych mniejszych. Jako przykład podał małe ubojnie i przetwórnie, wobec których kilka lat temu, zastosowano surowe wymogi w wyniku czego musiały one zaprzestać działalności. Za niespełnianie wymogów tzw. programu azotanowego, rolnikom grożą mandaty i redukcja dopłat bezpośrednich. Duże fermy spełniają wszystkie wymogi, ale to małe, rodzinne gospodarstwa prowadzą rozproszoną produkcję zwierzęcą, mają prawidłowy płodozmian i nawożenie gleby. Ich produkcja zwierzęca jest przystosowana do powierzchni. Gospodarowanie nawozami w mniejszych gospodarstwach jest o wiele łatwiejsze, dlatego są o wiele bardziej przyjazne środowisku. Opracowanie: KRIR

W dniu 7 marca 2019 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas XV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. zwrócił się do Ministra Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej M. Gróbarczyka o uwzględnienie działania dotyczącego rekultywacji stawów karpiowych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Obecnie brak jest programów umożliwiających dofinasowanie rekultywacji stawów karpiowych. Są to bardzo kosztochłonne inwestycje i gospodarstwa nie są w stanie podjąć się takiej inwestycji. Gospodarstwa rybackie oprócz produkcji ryb, realizują małą retencję, przeciwdziałają powodziom, spełniają rolę ekologiczną i przyrodniczą, dlatego powinny mieć możliwość uzyskania wsparcia na powyższe działanie. Przedstawiając powyższe, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wniósł o uwzględnienie ww. wsparcia do PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014‒2020. Opracowanie KRIR

Restrukturyzacja zadłużenia gospodarstw foto: pixabay

W dniu 8 marca 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja pt. „Gospodarowanie nawozami a ochrona wód”.

NR 3 MARZEC 2019 r.

zabezpieczającej spłatę kredytu restrukturyzacyjnego, z uwagi na brak notyfikacji tych form pomocy przez Komisję Europejską. Z informacji przekazywanych przez resort rolnictwa wynika, że ww. przepisy przedstawiono do notyfikacji KE w czerwcu 2018 roku. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. U L 248 z 24.09.2015, str. 9) dotyczącymi procedury notyfikacji programu pomocowego, decyzje w sprawie zgłoszonego programu

pomocowego podejmowane są przez Komisję w terminie dwóch miesięcy. Bieg tego terminu rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu kompletnego zgłoszenia. Zgłoszenie uznaje się za kompletne, jeżeli w terminie dwóch miesięcy od jego otrzymania lub od otrzymania wszelkich dodatkowych informacji, o jakie się zwrócono, Komisja nie zażąda żadnych dalszych informacji. W związku z powyższym, zwrócono się o informację na jakim etapie są prace Komisji Europejskiej w zakresie notyfikacji ww. przepisów i kiedy rolnicy mogą spodziewać się ich wprowadzenia – czy zgłoszenie tego programu pomocowego, przekazanego przez Rząd RP, jest już kompletnie, czy KE zgłasza jeszcze wątpliwości do wyjaśnienia? Z uwagi na oczekiwanie wielu rolników na wejście w życie ww. przepisów, zwrócono się z prośbą o pilną odpowiedź na powyższe pytania. Opracowanie: KRIR


NR 3 MARZEC 2019 r.

MIESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH

7

Zmiana ustawy o ochronie zwierząt Samorząd rolniczy przekazał uwagi do autopoprawki do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z uzasadnieniem celem proponowanych w projekcie regulacji jest wzmocnienie ochrony prawnej zwierząt oraz poprawa ich szeroko rozumianego dobrostanu, poprzez min: rozszerzenie katalogu czynów uznanych za znęcanie się nad zwierzętami wprowadzenie obowiązku identyfikacji psów i kotów oraz utworzenie centralnego rejestru, doprecyzowanie obowiązków gminy w zakresie pokrywania kosztów zapewnienia tymczasowej opieki zwierząt odebranych interwencyjnie; wzmocnienie uprawnień organizacji społecznych w inicjowaniu i przystępowaniu do postępowań sądowych, doprecyzowanie obowiązków straży gminnej oraz policji w przypadku konieczności interwencyjnego odbioru zwierzęcia. Zgodnie z intencją projektodawców większość proponowanych zmian ma za zadanie poprawę dobrostanu i warunków utrzymywania psów i kotów. Jednakże wprowadzane zmiany w dotychczasowych przepisach obejmują również zwierzęta gospodarskie. Samorząd rolniczy przekazał obawy, iż wiele przepisów doprowadzi do sytuacji konfliktowych i nadinterpretacji prawa a mianowicie: Wprowadzenie w pkt. 20 w art. 6 ust. 2 w brzmieniu „20) utrzymywanie zwierzęcia bez pomieszczenia chroniącego go przed zimnem, upałami lub opadami atmosferycznymi; ” spowoduje, że zostanie ograniczona możliwość utrzymywania zwierząt w systemie otwartym (w tym w systemie rezerwatowym), o którym mowa rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o interpretację przepisów prawnych w sprawie zmiany opodatkowania, w związku z wyłączeniem z produkcji rolnej gruntów zalesionych. W odpowiedzi resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (DZ.U. z 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Przekazano, że działalnością rolniczą, stosownie do przepisów ustawy o podatku rolnym, jest produkcja roślinna i zwierzęca, w tym rów-

Taki system jest dopuszczalny szczególnie w chowie koni rasy huculskiej oraz bydła mięsnego. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia (§2 ust. 2) zwierzętom utrzymywanym w takim systemie należy zapewnić możliwość ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zwierzętami drapieżnymi, w szczególności przez zakrzewienie lub zadrzewienie miejsc ich utrzymywania albo przez budowę w tych miejscach niezwiązanych trwale z podłożem zadaszeń, wiat lub innych osłon chroniących przed wiatrem. Proponowana zmiana narzuci obowiązek budowy dodatkowych pomieszczeń gospodarskich, co spowoduje wzrost kosztów utrzymywania takich zwierząt, bez gwarancji poprawy warunków ich dobrostanu. Dlatego też należy doprecyzować ze ten przepis nie dotyczy zwierząt gospodarskich utrzymywanych w systemach przewidzianych w ww. rozporządzeniu. Projektodawcy proponują, aby w art. 7 ust. 1 pkt. 2) otrzymał brzmienie: °°„1. Zwierzę traktowane w sposób określony w  art. 6 ust. 2 może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia i przekazane:

2) gospodarstwu rolnemu wskazanemu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, jeżeli jest to zwierzę gospodarskie”. Obecne przepisy pozwalają na przekazanie zwierzęcia gospodarskiego jedynie gospodarstwu rolnemu, które musi spełniać wymagania określone w przepisach weterynaryjnych i podlega kontroli urzędowego lekarza weterynarii. Proponowane przepisy dopuszczają możliwość przekazania takich zwierząt również organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, nie precyzując czy i jakie wymagania powinna spełniać taka organizacja, na co samorząd rolniczy wyraził stanowczy sprzeciw. Wprowadzenie w art. 7 ust. 3a w brzmieniu „W przypadku wskazanym w ustępie 3, na żądanie upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, policja lub straż gminna zapewnia asystę przy odbiorze zwierzęcia. Policji, straży gminnej lub przedstawicielowi organizacji społecznej w asyście policji lub straży gminnej, przysługuje prawo wejścia na teren prywatnej posesji bez zgody lub pomimo sprzeciwu jej właściciela” da organizacjom społecznym praktycznie nieograniczone możliwości odbierania zwierząt pod pretekstem ochrony ich praw. W praktyce taka zmiana oznacza, że przedstawiciele organizacji społecznych będą mogli podejmować decyzje o odbiorze zwierząt właścicielowi w przypadkach, gdy ich zdaniem, życie bądź zdrowie tych zwierząt jest zagrożone. Naszym zdaniem taki przepis przyznaje nadmierne uprawnienia organizacjom proekologicznym, często nieposiadającym wystarczającej wiedzy w zakresie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, co może prowadzić do nadużywania i nadinterpretacji zapisów ustawy i bezprawnego odbierania zwierząt ich właścicielom. Zdaniem samorządu rolniczego ten projekt ustawy należy odrzucić. Opracowanie: KRIR

Wymiar podatku w związku ze zmianą klasyfikacji gruntów nież produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowla ryb. Poinformowano, że za gospodarstwa rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, za wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy,

stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o  podatkach i  opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) z podatku od nieruchomości zwolnione są budynki gospodarcze lub ich części: służące działalności leśnej lub rybackiej; położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej; zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej. Opracowanie: KRIR


8

MIESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH

NR 3 MARZEC 2019 r.

Z PRAC SEJMOWEJ I SENACKIEJ KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 19.02. – Sejm RP

°°Informacja na temat planowanych zmian

stawek podatku VAT w rolnictwie, w szczególności na napoje i nektary zawierające co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego, przedstawiają: podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Tomasz Robaczyński, dyrektor Departamentu Podatków od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów Wojciech Śliż oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski; °°Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi na temat realizacji ustawy o  funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, z  uwzględnieniem ich wpływu na rynki zbytu oraz efektywność wydatkowania pieniędzy – przedstawia sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Romańczuk; °°Informacja nt. aktualnie podjętych działań ograniczających liczbę dzików w Polsce w celu zwalczania wirusa ASF, przedstawiają: Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński oraz dyrektor Departamentu Leśnictwa Ministerstwa Środowiska Jacek Sagan;

21.02. – Sejm RP

°°Rozpatrzenie rządowego projektu usta-

wy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‒2020 oraz niektórych innych ustaw;

°°Rozpatrzenie poselskiego projektu usta-

wy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w  cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; °°Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego na temat czynności podejmowanych przez ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi oraz podległe i nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi organy, w tym Głównego Lekarza Weterynarii, w sprawie ujawnionego w mediach, nielegalnego procederu uboju bydła i wprowadzania na rynek niezdatnego do spożycia mięsa, przedstawiają: – sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Szymon Giżyński oraz  Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk; °°Wysłuchanie odpowiedzi Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi na wniosek poseł Doroty Niedzieli zgłoszony na 294 posiedzeniu Komisji na temat skupu jabłek prowadzonego przez firmę „Eskimos” – przedstawia sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Romańczuk; °°Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie planowanych zmian stawek podatku VAT w rolnictwie, w szczególności na napoje i nektary zawierające co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego do Prezesa Rady Ministrów;

25.02 – Senat RP

°°Rozpatrzenie ustawy o zmianie usta-

wy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z  udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‒2020 oraz niektórych innych

Do Biura KRIR wpłynęły do konsultacji: °°Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmie-

niający rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 °°Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw °°Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego PROW na lata 2014‒2020 °°Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‒2020 °°Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych

przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej °°Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez ARiMR zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego °°Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin °°Krajowy program reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” °°Poselski projekt ustawy z zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich °°Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‒2020

ustaw (druk senacki nr 1111, druki sejmowe nr 3202 i 3242);

26.02 – Senat RP

°°Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy

o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk senacki nr 1112, druki sejmowe nr 3206 i 3245);

12.03. – Sejm RP

°°Pierwsze czytanie poselskiego projektu

ustawy o zmianie ustawy o  kołach gospodyń wiejskich (druk nr 3271) -  uzasadnia poseł Elżbieta Duda;

13.03. – Sejm RP

°°Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy

o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (druk nr 3271) – kontynuacja;

14.03. – Sejm RP

°°Rozpatrzenie i zaopiniowanie poselskie-

go wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego (druk nr 3264);

15.03. – Sejm RP

°°Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych

w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o  kołach gospodyń wiejskich (druki nr 3271 i 3278);

19.03 – Senat RP

°°Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy

o kołach gospodyń wiejskich (druk senacki nr 1132, druki sejmowe nr 3271, 3278 i 3278-A). Opracowanie: KRIR

°°Projekt ustawy o ochronie roślin przed

agrofagami °°Projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa °°Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań jakie powinny spełniać owoce cytrusowe pochodzące z państw trzecich w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się niektórych organizmów szkodliwych °°Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania °°Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów °°Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów °°Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie zgłoszeń przewozu towarów. Opracowanie: KRIR

Profile for Krajowa Rada Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 3/2019  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Polska Wieś nr 3/2019  

Miesięcznik Krajowej Rady Izb Rolniczych

Advertisement