Page 1

April 2019 Letnik 4, številka 2

Iz tokratne vsebine:

Pogovor z Anžetom Sokličem stran 6–7

Blagoslov traktorjev in traktoristov stran 14

Dobrodelno v nov dan za Vrtec Ciciban stran 7

Spomladanski sejem v Šmartnem pri Litiji stran 15

1


UVODNA BESEDA / VABILO

Pomlad nas navdaja z optimizmom Avtor članka: dr. Jernej Kotar, odgovorni urednik

Občina Šmartno pri Litiji Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji Elektronski naslov: info@smartno-litija.si Telefon: 01 896 27 70 Faks: 059 097 480 Uradne ure Ponedeljek: 8.00–12.00 in 13.00–15.00 Sreda: 8.00–12.00 in 13.00–17.00 Petek: 8.00–13.00 Uradne ure župana so po dogovoru, zaželena je predhodna najava na telefonsko številko 01 896 27 70. Glasilo občine Šmartno pri Litiji Krajevne novice Prispevke in oglase za naslednjo številko Krajevnih novic, ki bo izšla maja 2019, pričakujemo najkasneje do nedelje, 28. 4. 2019, na elektronski naslov uredništva: urednistvo@krajevne-novice.si. Članke, prejete po tem datumu, bomo objavili v okviru možnosti. Avtorje prispevkov in naročnike oglasov naprošamo, naj pri svojem pisanju in oblikovanju upoštevajo navodila, ki so objavljena na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji. Izdajatelj: Javni zavod Bogenšperk Odgovorni urednik: dr. Jernej Kotar Uredniški odbor: Katarina Kragelj, France Vidic, Sašo Goršek, Domen Merzel in Matjaž Hostnik Jezikovni pregled: Janoš Železnik Naslovna fotografija: Anže Soklič, slovenski mehanik leta 2018 Foto: Anže Soklič Prelom in priprava za tisk: Biroservis – Mlakar Gorazd s. p., Ustje 7, 1275 Šmartno pri Litiji Glasilo izhaja v nakladi 1800 izvodov in je brezplačno. ISSN 2463-8579 2

Letošnja zima, če ji sploh lahko tako rečemo, je za nami in večina se nas je morda že kar preveč navadila na nenavadno sončno in toplo vreme. Pomlad nas je letos krepko prehitela, vendar verjamem, da se nad tem le redko kdo pritožuje.

P

red nami je prva spomladanska in druga letošnja številka Krajevnih novic. Kot vsakokrat do sedaj smo se tudi tokrat potrudili, da vam v branje ponudimo

April 2019

pestre in zanimive vsebine. Spomladi se ne prebuja samo narava, ampak začnejo s pospešenim delom tudi številna društva in zavodi. Vesela novica, ki jo lahko na tem mestu delim z vami, je, da je po zimskem premoru svoja vrata znova odprl naš lokalni biser – grad Bogenšperk. Po mnenju mnogih najlepši grad v Sloveniji smo tako letošnjo zimo zadnjič lahko opazovali zaprtega, saj smo na Javnem zavodu Bogenšperk sprejeli nov odpiralni čas. Grad bo odslej odprt vse dni v letu, razen 1. januarja, na veliko noč, praznik vseh svetih, božič ter dan državnosti in enotnosti, 26. decembra. Z novim odpiralnim časom želimo postati bolj dostopni za naše domače in tuje obiskovalce, tako da, ko boste imeli pri sebi doma goste, jih kar pripeljite na ogled prečudovitega gradu. V imenu uredništva Krajevnih novic vam želim obilo lepih spomladanskih trenutkov in užitkov ob prebiranju tokratne številke.

Čistilna akcija ŠMARTNO 2019 Avtor članka: PGD Šmartno PGD Šmartno pri Litiji vabi krajane na čistilno akcijo, ki bo v soboto, 13. aprila 2019.

Z

bor za udeležence je ob 8. uri pred gasilskim domom v Šmartnem. Čistilna akcija se nam že nekaj let izmika, letos pa upamo, da nam bo uspelo izpeljati dogodek. Vabljeni ste vsi krajani, stari, mladi ter vsi ostali, ki vam ni vseeno in mislite, da lahko z udeležbo pomagate k lepši podobi našega kraja. Načrtujemo očistiti vse glavne znane trase, v kolikor pa bo udeležba večja kot po navadi, bomo čistilno akcijo zastavili širše in razširili območje čiščenja. Zaradi lažjih priprav in organizacije ter seveda pogostitve ob koncu akcije vas prosimo, da se prostovoljci do petka, 12. 4. 2019, prijavite na pgdsmartno@gmail.com ali po telefonu na številki 051 675 112. V kolikor se nam na ta dan ne morete pridružiti, k čistejšemu kraju pa bi radi pripomogli, vas šmarski gasilci pozivamo, da kak������������������������������������� šen���������������������������������� kotiček našega kraja očistite samoiniciativno. O vaši akciji in lokaciji nas

pravočasno predhodno obvestite, mi pa obljubljamo, da bomo poskrbeli za odvoz pobranih odpadkov. V vsakem primeru je najprej potrebno poskrbeti za lastno varnost, zato pri čiščenju priporočamo uporabo odsevnih brezrokavnikov. Ob udeležbi na sobotni akciji poskrbite tudi, da bodo vaša oblačila ter obutev terenu in vremenu primerni. Ostalo opremo (vrečke, rokavice) dobite na zbornem mestu. V primeru, da boste čistili izven organizirane akcije, vam lahko po dogovoru zagotovimo potreben material (informacije: 051 675 112). Vljudno vabljeni vsi, ki vam ni vseeno! !! UDELEŽBA V ČISTILNI AKCIJI JE NA LASTNO ODGOVORNOST !! V PRIMERU SLABEGA VREMENA BO DOGODEK ODPOVEDAN – PRESTAVLJEN!


April 2019

NOVICE S TOMAZINOVE

Javni razpisi Občine Šmartno pri Litiji – OBVESTILA Občina Šmartno pri Litiji obvešča, da so na uradni spletni strani

http://smartno-litija.si/za-obcane/javni-razpisi-natecajinarocila-drazbe-pozivi-in-namere/ objavljeni naslednji javni razpisi: • Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Šmartno pri Litiji v letu 2019. Rok za prijavo je 7. 5. 2019. • Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov oziroma projektov v občini Šmartno pri Litiji v letu 2019. Rok za prijavo je 7. 5. 2019. • Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Šmartno pri Litiji za leto 2019. Rok za prijavo je 21. 5. 2019.

Spoštovani lastniki zakonito zgrajenih objektov razpršene gradnje! Avtorica članka: Andreja Leskovšek, občinska uprava V postopku sprememb in dopolnitev OPN za potrebe Peskokopa Kepa se bodo v skladu z 278. členom Zakona o urejanju prostora določila tudi ureditvena območja naselij in območja za dolgoročni razvoj naselij.

S

predvidenimi spremembami in dopolnitvami OPN Šmartno pri Litiji se bo zakonito zgrajenim objektom razpršene gradnje (po ZPNačrt) opredelilo stavbno zemljišče in jih opredelilo kot posamično poselitev (po ZUreP-2) – glej točko 2.2.1 PREDSTAVITEV VSEBINE SPREMEMB IN DOPONITEV OPN. Stavbno zemljišče se bo opredelilo v minimalnem obsegu, potrebnem za redno rabo stavbe. V času javne objave Osnutka izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev OPN in SPRO vse lastnike zakonito zgrajenih objektov razpršene gradnje pozivamo, da v obrazcu podajo svojo pobudo za opredelitev stavbnega zemljišča na posamični poselitvi in priložijo dokumentacijo, ki priča o zakonitosti objekta (dokazilo o obstoju objekta pred letom 1967 oz. veljavno gradbeno dovoljenje). Obrazec za podajanje pobude bo skupaj z Osnutkom izhodišč dostopen na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji (Pomembnejše objave, Prostorski akti) in sedežu Občine Šmartno pri Litiji.

Na podlagi 108. člena Zakona urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/2017) župan Občine Šmartno pri Litiji podaja Javno naznanilo o javni objavi osnutka izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu (SD OPN) Občine Šmartno pri Litiji št. 6. 1. člen Župan Občine Šmartno pri Litiji naznanja začetek javne objave osnutka izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: SD OPN). 2. člen Osnutek izhodišč za pripravo SD OPN bo javno objavljen na svetovnem spletu, in sicer na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji, od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2019. 3. člen V okviru javne objave osnutka izhodišč za pripravo SD OPN ima javnost pravico podati pripombe in predloge na vsebino objavljenega gradiva. Pripombe in predloge, ki jih bodo med javno objavo podale fizične in pravne osebe, se pošlje po elektronski pošti na naslov info@smartno-litija.si ali pošlje po pošti na Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji. Rok za pripombe na osnutek izhodišč za pripravo SD OPN poteče zadnji dan objave na svetovnem spletu. Nato bo Občina Šmartno pri Litiji pripombe in predloge javnosti preučila in smiselne predloge poskušala upoštevati. Obravnavane bodo le pripombe in predlogi, ki se navezujejo na širitev območja Peskokopa Kepa in na vsebino sprememb in dopolnitev OPN in SPRO

zaradi uskladitve obstoječega prostorskega plana z zahtevami, ki izhajajo iz 278. člena ZUreP-2, kar je vsebina nameravanih SD OPN in SPRO. 4. člen V času javne objave Osnutka izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev OPN in SPRO vse lastnike zakonito zgrajenih objektov razpršene gradnje pozivamo, da v priloženem obrazcu podajo svojo pobudo za opredelitev stavbnega zemljišča na posamični poselitvi in priložijo dokumentacijo, ki priča o zakonitosti objekta (dokazilo o obstoju objekta pred letom 1967 oz. veljavno gradbeno dovoljenje). Obrazec za podajanje pobude bo skupaj z Osnutkom izhodišč dostopen na spletni strani in na sedežu Občine Šmartno pri Litiji. 5. člen To javno naznanilo se objavi na spletnih straneh Občine Šmartno pri Litiji, oglasni deski občine in v lokalnem časopisu Krajevne novice. Številka: 352-3/2007-1063 Šmartno, dne 13. 3. 2019

Rajko Meserko l.r. ŽUPAN 3


NOVICE S TOMAZINOVE / OGLAS

Letno poročilo o skladnosti pitne vode za javne vodovode Avtorica članka: Tanja Kepa Ferlan V skladu s 34. členom Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) je upravljavec sistemov za oskrbo s pitno vodo dolžan najmanj enkrat letno obvestiti uporabnike o skladnosti pitne vode, ugotovljene v okviru notranjega nadzora.

V

občini Šmartno pri Litiji so bili v letu 2018 trije javni vodovodi, s katerimi je upravljala Občina Šmartno pri Litiji s posameznimi vodovodnimi odbori (Cerovica - Selšek, Zavrstnik): vodovod Cerovica - Selšek, vodovod Štangarske Poljane (ki oskrbuje Podružnično osnovno šolo Štangarske Poljane) in vodovod Zavrstnik. Skupno oskrbujejo okoli 500 prebivalcev naše občine. Na vodovodih Cerovica - Selšek in Zavrstnik je vzpostavljena kontinuirana dezinfekcija pitne vode. V skladu z zakonodajo je na vseh omenjenih vodovodih vzpostavljen notranji nadzor na osnovah HACCP sistema. Notranji (zdravstveni) nadzor na teh vodovodih, z izjemo vodovoda Zavrstnik, je izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano,

April 2019

Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto (v nadaljevanju NLZOH), s katerim je imela Občina Šmartno pri Litiji sklenjeno letno naročilnico. V sklopu notranjega nadzora je bil izveden tudi redni odvzem vzorcev za mikrobiološke preiskave in fizikalno-kemijske analize, katerih obseg je določen v okviru letnega plana vzorčenja. NLZOH je pripravil Poročilo o zdravstvenem nadzoru vodovodov v občini Šmartno pri Litiji v letu 2018, katerega povzetek predstavljamo v nadaljevanju. Skupno je bilo na vodovodih odvzetih 14 vzorcev za mikrobiološke preiskave in 3 vzorci za osnovne sanitarno-kemične preiskave. Rezultati laboratorijskih preiskav so prikazani v preglednici 1.

Na vodovodih Štangarske Poljane, Cerovica - Selšek in Zavrstnik so bili vzorci vode v letu 2018 pri uporabnikih v okviru notranjega nadzora skladni s Pravilnikom o pitni vodi. Neskladni vzorci na zajetju oz. vodohranu na vodovodih Cerovica - Selšek in Zavrstnik so bili odvzeti pred pripravo vode s kloriranjem. Skladni so bili tudi sanitarno-kemični rezultati na vodovodih. Kislost vode na vodooskrbnem sistemu Štangarske Poljane ne vpliva negativno na zdravje uporabnikov. V okviru državnega monitoringa je bilo na obravnavanih vodovodih v letu 2018 odvzetih 6 vzorcev, rezultati laboratorijskih preiskav pa so prikazani v preglednici 2.

Preglednica 1: Javni vodovodi v Občini Šmartno pri Litiji, ki so v upravljanju Občine Šmartno pri Litiji in vodovodnih odborov, leto 2018; pregled mikrobioloških in kemičnih rezultatov Vodovod št. vz. Cerovica–Selšek zajetje – pred kl. 2 omrežje 4 Štangarske Poljane omrežje 2 Zavrstnik vodohran – pred kl. 2 omrežje 4 SKUPAJ 14

MIKROBIOLOGIJA U % NU % vzrok

%

št. vz.

U

KEMIJA % NU

% vzrok

1 4

50 100

2 0

67 0

0 0

0 0

1+Thm

1

100

0

0

2

100

0

0

0

0

1

0

0

1

1 2

100

0 1

0 0 4 100 11

2 100 0 0 3

2 0 2

100 0 1+Thm 3

100 Ph 0

Legenda: U = ustrezen, NU = neustrezen, vzrok pri MKB = število vzorcev z Escherichia coli, Thm –Trihalometani Preglednica 2: Pregled državnega monitoringa v letu 2018 Vodovod št. vz. U % NU % C–S 2 2 100 0 0 Štangarske 2 1 50 1 50 Poljane Zavrstnik

2

1

SKUPAJ

6

5

50

vzrok

Ph Clostridi1 50 um perfringens 1

Legenda: C–S = Cerovica–Selšek, U = ustrezen, NU = neustrezen, vzrok: parameter neskladnosti

Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2018 Avtor članka: Javno komunalno podjetje Grosuplje

Na območju občine Šmartno pri Litiji se uporabnike oskrbuje iz dveh vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Grosuplje, in sicer Debeli hrib in Felič vrh.

L

etni notranji nadzor je bil izveden s strani pooblaščenega izvajalca, Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Notranji nadzor se opravlja na podlagi Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17) in interne HACCP dokumentacije. V splošnem lahko ugotovimo, da se je uporabnikom distribuirala ustrezna zdrava pitna voda. Na vodovodnem sistemu Felič vrh ni vzpostavljena priprava pitne vode s plinskim klorom. Zaradi tega je voda brez predhodnega prekuhavanja za prehrambne namene lahko škodljiva za zdravje uporabnikov. Ukrep prekuhavanja vode je uveden od 7. 11. 2013 dalje in so ga uporabniki dolžni upoštevati. V vodi je izkazana prisotnost fekalnega onesnaženja.

4


April 2019

NOVICE S TOMAZINOVE

Celotno letno poročilo za leto 2018, pripravljeno s strani pooblaščenega izvajalca notranjega nadzora, je objavljeno na spletni strani http://www.jkpg.si/, pod rubriko Kakovost pitne vode. Poleg tega so na tem spletnem mestu dosegljiva: • Navodila o prekuhavanju vode,

• Priporočila lastnikom objektov za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja in • Navodila za dezinfekcijo vodovodnega omrežja.

Grosuplje, januar 2019 Rezultati notranjega nadzora nad kakovostjo pitne vode pri uporabnikih MIKROBIOLOŠKE ANALIZE FIZIKALNO-KEMIJSKE ANALIZE količina trdota ukrep Vodovodni št. % št. vzrok št. % št. vzrok distribuirane vode prekuhavanja sistem vzorcev ustreznih neustreznih neustreznosti vzorcev ustreznih neustreznih neustreznosti vode [m3] [°dH] [dni] 9.597 Debeli hrib

od tega 1.655 občina Šmartno

21,9

5

100

0

-

5

100

0

-

0

od tega 608 občina Šmartno

-

4

0

4

EC, KB, SK22, SK37

2

100

0

-

365

1.871

Felič vrh

Legenda: EC - E. coli, CP - clostridium perfringens je zanesljiv pokazatelj fekalnega onesnaženja, v pitni vodi ni dopustna KB - koliformne bakterije so pokazatelj stoječe vode (mrtvi rokavi na omrežju ali hišnega vodovodnega omrežja), v pitni vodi niso dopustne SK22 - št. kolonij pri 22 °C je pokazatelj učinkovitosti postopka priprave vode in kaže na možnost razmnoževanja bakterij v omrežju zaradi zastojev ali povečane temperature, mejna vrednost < 100/ml. SK37- št. kolonij pri 37 °C je pokazatelj učinkovitosti postopka priprave vode in kaže na možnost razmnoževanja bakterij v omrežju zaradi zastojev ali povečane temperature, mejna vrednost < 100/ml. EN - enterokoki - v odsotnosti drugih bakterij pokazatelj starejšega fekalnega onesnaženja

Poročilo o spremljanju skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode za leto 2018 na sistemih oskrbe s pitno vodo na območju občine Šmartno pri Litiji, ki so v upravljanju KSP Litija d. o. o. Avtorja članka: Marta Peršin, univ. dipl. kem., KSP Litija d. o. o.

J

avno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d. o. o. (v nadaljevanju: upravljavec) zagotavlja nadzor nad skladnostjo in zdravstveno ustreznostjo pitne vode v okviru notranjega nadzora na vseh sistemih javne oskrbe s pitno vodo s katerimi upravlja. Notranji nadzor je vzpostavljen na osnovah HACCP načrta, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih tveganj, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi in določa izvajanje potrebnih ukrepov ter vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih (Kritičnih Kontrolnih Točkah – KKT in kontrolnih točkah KT) v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo. Sestavni del HACCP načrta je tudi Program odvzema vzorcev pitne vode. Število pregledov in število odvzetih vzorcev pitne vode, v posameznem oskrbovalnem sistemu, je prilagojeno povprečni dnevni porabi pitne vode. Storitev odvzema vzorcev pitne vode in nadaljnje preiskave je v letu 2018 izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje,

okolje in hrano s katerim ima upravljavec sklenjeno pogodbo. Poleg notranjega nadzora pa Ministrstvo pristojno za zdravje zagotavlja spremljanje pitne vode – monitoring, s katerim se preverja, ali pitna voda izpolnjuje zahteve Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26704, 92/06 in 25/09) (v nadaljevanju: Pravilnik o pitni vodi), zlasti zahteve za mejne vrednosti parametrov, določene v Prilogi I, Pravilnika o pitni vodi. Nosilec monitoringa v letu 2017 je bil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), izvajalec pa Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Skrajšano Poročilo o notranjem nadzoru za leto 2018 po posameznih sistemih za oskrbo s pitno vodo podajamo v obliki tabele. Poročila v daljši obliki, skupaj z rezultati mikrobioloških in fizikalno kemijskih preskušanj odvzetih vzorcev pitne vode v okviru notranjega nadzora in v okviru monitoringa za posamezne vodovodne sisteme, pa so dostopna na spletni strani upravljavca www.ksp-litija.si.

5


POGOVOR Z ANŽETOM SOKLIČEM

April 2019

Anže Soklič, slovenski mehanik leta 2018 Avtor članka: Uredništvo Krajevnih novic V prvi letošnji pomladanski številki Krajevnih novic smo ponovno pripravili nadvse zanimiv intervju. V uredništvu smo zelo veseli vseh pozitivnih odzivov naših bralk in bralcev, to pa nam daje dodatno motivacijo za delo. K tokratnemu pogovoru smo povabili zelo prijetnega sogovornika, Anžeta Sokliča iz Vintarjevca, ki je lani močno opozoril nase, saj so o njem in njegovem izjemnem dosežku poročali tudi nacionalni mediji.

Anže je še eden od uspešnih občanov mlajše generacije. Lani je postal slovenski mehanik leta, uspešno pa je nastopal tudi kot tekmovalec v gorsko hitrostnih dirkah. O marsičem smo že poročali v prejšnjih številkah, tokrat pa imamo priložnost mladega Vintarjevčana spoznati pobližje. Anže, hvala vam, ker ste se prijazno odzvali našemu povabilu na pogovor. Za vas imamo vrsto vprašanj, ampak začnimo kar na začetku. Prosim vas, da za začetek poveste nekaj malega o sebi. Sem Anže Soklič, star sem 27 let, po izobrazbi pa sem avtoserviser. S šolanjem sem zaključil leta 2009 in se takoj po tem zaposlil. Željo po tem poklicu sem imel že od otroštva, saj ima moj oče že mnogo let trgovino z avtodeli in avtomehanično delavnico. Moje načelo je, da si pošten in da avto popraviš oz. pripraviš kvalitetno, da je popolnoma varen in zanesljiv. Moj hobi je avto šport, saj sem že kot otrok obiskoval raznorazne avtomobilistične dirke, ki se jih od leta 2014 udeležujem tudi sam. Odraščali ste v Vintarjevcu, delo z avtomobili pa vam je znano že od malih nog, saj se s tem že vrsto let ukvarja vaš oče. Kakšen vpliv sta imela oče oziroma družina pri tem, da ste se začeli zanimati za to področje? 6

Oče ima že vrsto let avtomehanično delavnico, v katero sem zahajal že kot otrok in vedno me je vse zanimalo. Že v osnovni šoli sem popravljal svoj motor in se učil, kako stvari delujejo. Po končani osnovni šoli sem se odločil za poklic avtoserviserja. Omenjen naziv sem pridobil na Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad. Ali je mogoče ljubezen do avtomobilov igrala pomembno vlogo pri izbiri srednje šole? Če bi rekel ne, bi se zlagal. Kot sem že omenil, me je za ta poklic najbolj navdušil oče, ko sem kot otrok opazoval delo avtoserviserja. Večkrat smo z družino obiskali tudi avtomobilistične dirke, kar je bila še pika na i. Lani ste postali slovenski mehanik leta, to pa je zagotovo velik dosežek, zlasti za tako mladega človeka, ki za seboj še nima dolgoletnih izkušenj v tem poklicu. Povejte nam, kako je potekalo tekmovanje in kakšno znanje in veščine ste morali pokazati? Delo avtomehanika ni enostavno, potrebno je veliko delovnih izkušenj, da lahko delo opravljaš popolnoma samostojno. Tekmovanje je bilo razdeljeno na teoretični in praktični del. Teoretični del je vseboval test, za katerega smo imeli na voljo 30 minut. V testu je bilo potrebno opisati delovanje nekaj komponent, s katerimi se mehaniki srečujemo vsak dan. Praktični del je vseboval naslednje: vzpostavitev sistema za pranje in brisanje vetrobranskega stekla; diagnosticiranje in odprava napake na avtomobilu; čutno prepoznavanje avtomobilskih delov; premontaža pnevmatik. Menite, da vam bo osvojitev tega naslova v prihodnje veliko pomagala na vaši poklicni poti? Vsekakor, saj sta bila odziv in obveščenost javnosti o mojem dosežku zelo odmevna. Zaradi osvojitve naslova Mehanik leta 2018 upam, da bo naša delavnica še bolj obiskana kot prejšnja leta. Ne moremo niti mimo vprašanja, kako bi

vi ocenili naše lokalno okolje z vidika vašega poklica. Mislite, da ljudje v teh krajih dovolj spoštujejo tovrstne poklice? Še nedolgo nazaj je veliko ljudi doma popravljalo svoje avtomobile, sedaj pa ta trend malo upada, saj je za omenjeno delo potrebno profesionalno orodje in veliko znanja. Ljudje so se začeli zavedati, da pogosto naredijo več škode kot koristi, ko sami popravljajo avtomobile. Poklici, kot so avtomehanik, avtoelektričar, avtoličar in vse ostalo, kar je povezano z avtomobili, počasi pridobivajo zasluženo spoštovanje. Poleg tega, da ste zelo uspešen mehanik, ste tudi izjemen športnik. V eni od prejšnjih številk Krajevnih novic smo poročali, da ste postali državni podprvak v gorskih hitrostnih dirkah. Kdaj ste začeli tekmovati v tem nadvse adrenalinskem športu in kdo vas je navdušil zanj? Za ta šport me je že kot otroka navdušila dirka, ki je potekala od Črnega Potoka do Bogenšperka. Takrat je bilo naše podjetje aktivno pri pripravi in sponzorstvu dirke, kar se mi je zdelo zelo pomembno. Med praktičnim usposabljanjem med srednješolskim izobraževanjem sem spoznal mentorja Uroša, ki je se je udeleževal rally dirk. Ko je Uroš opazil moje zanimanje za ta šport, me je povabil v svojo dirkaško ekipo, v kateri sem imel vlogo mehanika. V tem športu sem se leta 2014 najprej udeležil nekaj dirk, in sicer kot predvoznik. Leta 2017 sem sestavil dirkalnik in se istega leta z njim prvič preizkusil na GHD Ilirska Bistrica, ki je tudi del evropskega prvenstva. Odličen občutek je bil, ko sem na svoji prvi dirki lahko stal na stopničkah, saj sem dosegel izjemno 3. mesto. Lansko leto sem se dirk udeleževal celo sezono in osvojil drugo mesto v svoji kategoriji (divizija 2) in tretje mesto v mednarodnem pokalu Alpe Adria. Gorske hitrostne dirke so širši javnosti danes žal slabše znane, čeprav se marsikdo še spominja dirk na Bogenšperk. Kako je danes organizirano to tekmovanje in koliko tekmovalcev se ga udeležuje?


April 2019

POGOVOR Z ANŽETOM SOKLIČEM / KORAKI NA POTI ZNANJA

Dirke niso najbolj znane, saj so trenutno medijsko še slabo zastopane. Se pa število obiskovalcev zadnja leta povečuje. Tekmo-

vanja se v evropskem prostoru odvijajo že vrsto let po istem postopku, in sicer od petka do nedelje. V petek komisija opravi tehnični pregled dirkalnega avtomobila, nato pa postavimo servisni prostor. Ob sobotah potekajo uradni treningi, na podlagi katerih komisija izda štartno listo za glavno dirko, ki se odvija v nedeljo. Trenutno se dirk v državnem prvenstvu, ki potekajo v Sloveniji, Italiji, Avstriji in na Hrvaškem udeležuje od 100 do 300 tekmovalcev. Od vseh dirk v Sloveniji je najbolj obiskana, s strani tekmovalcev in gledalcev, GHD Ilirska Bistrica. Kako pa je z razvitostjo tega športa v Sloveniji v primerjavi s tujino? Ta šport je zaradi slabe medijske podpore v Sloveniji občutno manj razvit kot v tujini.

Klub Kliše Avtorica članka: Manca Planinšek V februarju smo imeli enega večjih projektov, in sicer se nam je 23. 2. kar nekaj članov pridružilo na smučanju osrednje regije. Kliše je organiziral že tradicionalni izlet na zasnežene strmine, tako kot lansko leto smo smučali v družbi celotne osrednje regije Škisa.

T

okrat smo se odpravili v Bad Kleinkirchheim. Poleg tega projekta smo imeli 15. 2. večer družabnih iger, na katerem smo za večer poln smeha in zabave poskrbeli z igranjem različnih družabnih iger, kot so Monopoly, Aktivity, Človek ne jezi se, Jungle speed, Tek na smučeh Enka, tarok in druge. 16. 2. smo se preizkusili še v teku na smučeh v Ratečah. Marca se je dogajalo kar veliko. Ob dnevu žena, 8. 3., so po Litiji naši fantje razveseljevali ženske z vrtnicami, dva dni kasneje pa so naše aktivistke delile trnjeve vejice z manjšimi darili mučenikom ob njihovem prazniku. Vse, ki si želijo novega znanja o različnih pokrajinah sveta, je 30. 3. razveselil Vid Tilia s potopisom o Argentini. Predstavil je enomesečno potovanje, ki se je začelo v prestolnici v Buenos Aires, nadaljevalo na jug v Patagonijo, pa vzdolž Andov vse do bolivijske meje in obiska svetovno znanih slapov Iguazu; govoril je tudi o tangu, vinu in nasploh vsemu, kar sodi k Argentini. 12. 4. ste se lahko udeležili našega projekta Imuno, ki deluje v okviru Društva študentov medicine Slovenije. Poučili smo se o pomembnosti cepljenja, njegovih stranskih učinkih in posledicah. 29. 4. vas vabimo, da se nam pridružite na jutranji počitniški delavnici samoobrambe, na kateri bodo mojstri iz litijskega Karate kluba Kensei pokazali osnovne prijeme samoobrambe. Delavnica bo v športni dvorani OŠ Gradec. Poskrbljeno bo za blazine, s sabo pa imejte udobna oblačila, športne copate in vodo. Med našimi ugodnostmi tudi novost: s kupončkom, ki ga prejmeš na Klišeju, te mesec joge v Art Caffeju stane le 24 €. Vsi, ki imate nove, atraktivne ideje ali pa si le želite druženja, ste vabljeni vsako prvo soboto v mesecu ob 19.00 na mesečne seje kluba! Z nami pa ostajajo tudi stalne ugodnosti: ugodno fotokopiranje, fitnes, pro jumping, Lamfit bootcamp in odbojka. Ceneje se lahko včlanite v Knjižnico Litija, v Optiki Manja pa dobite poseben Klišejev popust! Še vedno nudimo tudi inštrukcije iz angleščine, slovenščine, matematike in nemščine.

Poleg tega pa je tudi finančno precej zahteven. Večina sredstev za tekmovanja gre iz lastnih dohodkov, nekaj pa prispevajo tudi sponzorji, ki se jim iskreno zahvaljujem. Kje in kdaj boste letos imeli dirke v Sloveniji? Letos se bom udeležil petih dirk, ob tej priložnosti pa vas na spodaj navedene dirke tudi prijazno vabim: • 14.–16. 6. – GHD Gorjanci, • 9.–11. 8. – GHD Lučine, • 30. 8.–1. 9. – GHD Ilirska Bistrica. Anže, naj se vam za konec še enkrat zahvalim za nadvse zanimiv in prijeten klepet. Želimo vam veliko sreče na osebni in poklicni poti ter varnosti in uspeha za volanom na dirkah.

Dobrodelno v nov dan za Vrtec Ciciban Avtorica članka: Maja Toplak Primc Na pustni torek se je v športni Dvorani Pungrt zgodila prav posebna zgodba.

Ž

e na samem začetku so obiskovalci, ki so dvorano napolnili do zadnjega kotička, slišali, da sreča, ljubezen in toplina niso vselej dani, temveč izhajajo iz nas samih. In tako so ljubezen, toplina in sreča sijale iz oči nastopajočih otrok iz vrtca in učencev podaljšanega bivanja, vzgojiteljic Vrtca ciciban, učiteljic podaljšanega bivanja Osnovne šole Šmartno pri Litiji in vseh ostalih, nastopajočih v zgodbi. Vsebina zgodbe je imela dobrodelno noto, da bi otrokom Vrtca ciciban z nakupom zunanjih igral omogočili pestro igro na igrišču. Pomočnica ravnatelja Vrtca ciciban, Mojca Dragar, pravi, da je dobrodelnost kakor krhka rastlina, ki jo v naši zgodbi greje toplota otrok Vrtca ciciban in učencev podaljšanega bivanja, nanjo sveti svetloba staršev, jo zaliva trud pedagoških delavcev in hrani prizadevnost vseh, ki verjamejo v boljši jutri. S prizadevnostjo vseh, ki verjamejo v boljši jutri, je Vrtec ciciban, v sodelovanju z Občino Šmartno pri Litiji, uspel zaključiti zgodbo s srečnim koncem. Zbrana finančna sredstva bodo kmalu zasijala v luči živahnih in razgibalnih igral, ki se jih otroci že veselijo.

7


KORAKI NA POTI ZNANJA

April 2019

Š

Osnovna šola Šmartno Vtisi iz zimske šole v naravi

V

ponedeljek smo se z avtobusom pripeljali do hotela Jakec. Razpakirali smo prtljago in se z nekaj težavami namestili po sobah. Po odličnem kosilu in počitku smo imeli preizkus smučanja, smučali smo dve uri in na koncu smo bili kar utrujeni. Za večerjo smo imeli zdrob. Zabavni večer so pripravile učiteljice, sodelovala je tudi prostovoljka Camille iz Francije. Pripravila nam je zanimivo igrico, moja skupina je na žalost izgubila. V torek sem imela rojstni dan. Zjutraj so me sošolke presenetile s pesmijo Vse najboljše. Dale so mi veliko različnih balonov. V njih so bili listki, na katerih so bile zapisane lepe besede. Baloni so bili namenjeni tudi Nataliji, ki je praznovala v petek. Obmetavale smo se z njimi in pele. Nato so mi vse čestitale. Dobila sem tudi pismo. Pisala mi je mami in mi čestitala. Na koncu nas je učiteljica Lea slikala in sliko objavila na šolski spletni strani. Mirjam Škrabanja, 6. a

V

torek je bilo prekrasno zaradi pohoda. Med hojo smo opazovali temna drevesa in lep bel sneg. Gledali pa smo tudi nebo, na katerem je gorelo na milijone čudovitih zvezdic. V oči mi je padel mesec, ki je lepo svetil v tej temni noči. Po dolgi hoji smo se naposled ustavili nad strmim pobočjem. Ugasnili smo svetilke, ki so nam prej svetile, vsi utihnili in zaprli oči. Poslušali smo petje ptic, pihanje vetra, udarjanje drevesnih vej druga ob drugo in šelestenje iglic mogočnih smrek. Ko smo odprli oči, smo pod seboj zagledali prelepo mesto. Bilo je osvetljeno, po cestah so vozili avtomobili, ki so bili kot premikajoče se lučke. Ozrli smo se še v nebo in videli ogromno zvezd. Kmalu smo se obrnili nazaj proti domu. Nekateri so bili utrujeni, jaz pa sem zaradi lepote na utrujenost čisto pozabila. Eva Rozina, 6. b

ola v naravi je povsem dosegla moja pričakovanja. Ni minil trenutek, ko ne bi imeli kaj početi ali se ne bi gibali. Najbolj mi je ostal v spominu kviz, v katerem smo tekmovali s preostalima dvema razredoma. Všeč mi je bilo, da v njem ni bila le šolska snov, ampak tudi splošna vprašanja. Treba je bilo tudi logično razmišljati. Od vsega sem najraje ugibal uganke o pravljičnih in knjižnih junakih. Na koncu je bila pantomima, za katero so izbrali mene. Pokazati sem moral besedi pohorski lonec – uspelo mi je le za drugo besedo. Ko mi je začelo zmanjkovati časa, sem brcnil v tla. Vseeno smo si prislužili pol točke in zmagali. Zelo sem bil vesel in s sotekmovalcema smo dobili sladko nagrado. Prostovoljka iz Francije, ki je tudi bila z nami na Pohorju, nam je zastavila nekaj ugank v angleščini, na katere sem zelo rad odgovarjal. Ena od stvari, ki si jo bom zapomnil, je bilo kepanje, ki so nam ga v četrtek organizirale učiteljice. Dobro smo se zmočili in tudi utrudili, da smo ponoči lažje spali. Ves teden smo imeli pred večerjo pouk. Pri naravoslovju smo se odpravili ven in opazovali rastline. Iskali smo razlike med različnimi vrstami iglavcev in ugotavljali, katere živali živijo v tem predelu. Ogromno smo smučali. Učitelji so nas posneli in zvečer smo si te posnetke ogledali. Veselil sem se tekmovanja, a potem sem dobil virozo in zadnji dan sem moral že zjutraj domov. Vseeno mi bodo doživljaji iz šole v naravi še dolgo ostali v lepem spominu. Andraž Kosem, 6. a

N

ajbolj mi je bilo všeč, ko smo pekli kruh. Najprej nam je gospod Božo razložil o načinih peke kruha in kako je pripravil testo. Povedal nam je, kako je treba pripraviti krušno peč, da ne sme biti ne premalo ne preveč drv. Videla sem, kako je peč očistil. V pripravljeno testo iz pirine moke smo lahko dodali semena. Jaz sem si testo delila s sošolko. Oblikovali sva lep hlebček. Videla sem, kako se je kruh pekel v krušni peči. Naslednji dan smo ga imeli za zajtrk, bil je zelo okusen. Bila sem zelo vesela, da sem se naučila peči kruh. Lara Jelen, 6. b

V

četrtek smo se vsi veselili zaključnega večera. V času počitka po večerji smo s sostanovalkami še enkrat ponovile Rdečo kapico. Najbolj mi je bilo všeč, ko je volk požrl Rdečo kapico. Najprej sem hotela biti babica (ker ima kratko vlogo), a mi je Julija rekla, da sem jaz najbolj prikupna, poskočna mala deklica v naši sobi in da moram biti Rdeča kapica. Ko smo prišli v jedilnico, kjer smo imeli večerne dejavnosti, sem postala živčna. K sreči so pred nami igrale druge sobe. Ko smo prišle na vrsto, smo vse v redu izpeljale, čeprav smo se med igro malo smejale. Na koncu sem bila zadovoljna z našim nastopom. Lea Verbe, 6. a

8

Z

elo mi je bilo všeč, ko sem prvič stopil na smuči in naredil nekaj zavojev. Velikokrat sem padel, a sem se s pomočjo učitelja hitro pobral. Všeč mi je bilo, da sem se naučil smučati. Zabavno se mi je zdelo, ko sem enkrat prismučal do vlečnice in je tam neki gospod pel, plesal in se smejal. Ni mi bilo všeč, da sem izgubil smučarska očala in mi je sneg padal v oči. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo imeli smučarsko tekmo. Pred prvo vožnjo me je bilo zelo strah. Pred drugo vožnjo je učitelj s svojimi smučmi pogladil progo in sem hitro odsmučal do cilja. Proga je bila zelo strma, a ko sem bil na vrsti, sem pozabil na vse skrbi. Spodaj me je učiteljica slikala, jaz pa sem le hitel naprej. – Sobe so bile lepe, hrana je bila zelo dobra, učitelji so bili prijazni. Večerni programi so bili zabavni in smešni. Grega Zupan, 6. b

V

petek je bila tekma. Tekmovali smo po skupinah, bil sem v najboljši in nisem računal na dober uspeh. Vozili smo dve vožnji. Proga je bila na zavojih ledena, zato sem se bal padca. Startal sem tretji v svoji skupini. Končno sem se pognal po progi in poskušal smučati veleslalomsko mimo kolov. Prvi zavoj je bil najbolj leden, zato sem bil pazljiv. Potem sem napadel in kmalu sem bil v cilju. Podobno je bilo v drugi vožnji. Imel sem občutek, da nisem bil slab. Na razglasitvi sem zvedel, da sem bil zadnji v svoji skupini. Nisem bil razočaran, a tudi vesel ne. Vitan Oliverović Femec, 6. b

Z

maga! Res je nisem pričakovala. Na tekmi sem bila najhitrejša v svoji skupini in sem dobila medaljo. To mi je polepšalo dan. Julija Laba, 6. a Danica Sedevčič

Na šmarski šoli imamo zlatega Cankarja!

N

a OŠ Šmartno smo se pred kratkim po dolgem času zopet razveselili izjemnega uspeha na tekmovanju iz slovenščine. V marcu se je zaključilo tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje. Učenci 8. in 9. razreda se na pripravah za to tekmovanje posvečajo poglobljenemu branju ter obravnavi dveh predpisanih literarnih del, nato pa svoje znanje, splošno razgledanost, jezikovno spretnost in zmožnost upovedovanja v obliki vodenega spisa dokazujejo na treh stopnjah, in sicer na šolskem, regijskem in državnem tekmovanju. Letos so se poglabljali v Cankarjevo zbirko črtic Moje življenje ter v mladinski roman Vinka Möderndorferja Kit na plaži. Na regijsko tekmovanje sta se uvrstili Vesna Vavtar iz 9. in Žana Primc iz 8. razreda. Žana se je (celo z najboljšim re-


April 2019

KORAKI NA POTI ZNANJA

zultatom na regijskem tekmovanju v svoji skupini) uvrstila na zadnjo, državno stopnjo tekmovanja, na kateri si je prislužila zlato Cankarjevo priznanje. Tega uspeha smo na šoli zelo veseli, saj je v pripravo na to tekmovanje vloženega izjemno veliko truda, učencev, ki bi jih branje pritegnilo v tolikšni meri, da bi se ga lotili na tako poglobljen način, pa je le peščica. Žani za izjemen uspeh seveda iskreno čestitamo!

tehniki. Učenci so dobili celovit vpogled v njihovo delo, zanimalo pa jih je tudi, kdaj in zakaj so se odločili za ta poklic ter kako je potekalo njihovo izobraževanje. Vsi smo se strinjali, da je tovrstna oblika pridobivanja poklicnih informacij zelo zanimiva in si podobnih dogodkov želimo več. Mateja Štritof, šolska svetovalka

Maja Šturm Razboršek

Okrogla miza o nasilju

U

nicef opozarja, da je nasilje pogost spremljevalec izobraževanja mladih po vsem svetu. Žal, tudi v Sloveniji. Kar 44 % slovenskih mladostnikov se je z nasiljem že srečalo. V okviru Unicefove globalne kampanje #ENDViolence smo v mesecu februarju izvedli okroglo mizo o nasilju v šoli in med vrstniki. Učenci od 4. do 9. razreda smo debatirali o svojih izkušnjah z nasiljem, kaznovanju nasilnežev, varnih točkah, nasilju v digitalnem okolju ... Izpostavili smo predvsem neučinkovite kazni ob pojavu nasilja, kot so podpis, izdelava plakata ipd., ter popustljivost staršev pri kaznovanju (npr. prepoved uporabe telefona za en mesec, vrnejo ga po treh dneh). Seznanili smo se tudi z mrežo varnih točk. To so javne ustanove (šole, vrtci, knjižnice, trgovine, vulkanizerski servisi ...), kamor se lahko otroci in mladostniki zatečemo po pomoč, nasvet, zaščito. Naši šoli najbližje tri se nahajajo v Litiji. Menimo, da v Šmartnem potrebujemo vsaj eno varno točko. Sestavili smo seznam lokacij, ki so blizu učencem naše šole in so najprimernejše za varne točke. Pogovorom o nasilju in preventivnim dejavnostim sta bili v februarju namenjeni dve razredni uri, na katerih so udeleženci okrogle mize poročali o dogajanju na dogodku. Tudi v naslednjih mesecih se bodo izvajale dejavnosti v okviru kampanje #ENDViolence. Verjamemo, da s tem prispevamo kamenček v mozaiku sveta brez nasilja. Žana Primc, 8. b

Fantje zmoremo

N

aša šola je v četrtek, 14. 2. 2019, sodelovala pri izvedbi dneva »Fantje zmoremo«, ki je potekal v okviru evropskega projekta “Fantje v skrbstvenih poklicih” in ga koordinira Mirovni inštitut. Glavni namen dneva »Fantje zmoremo« je razmislek o poklicnih odločitvah fantov s poudarkom na skrbstvenih poklicih, kot so: socialni oskrbovalec, negovalec, medicinski tehnik, vzgojitelj v vrtcu ter učitelj v nižjih razredih OŠ. Skupina učencev 7. razreda je ta dan obiskala Dom Tisje, kjer so jih poleg vodstva sprejeli tam zaposleni medicinski

Prostovoljska čajanka

T

udi v letošnjem šolskem letu je naša šola močno in pisano prostovoljsko obarvana. Veliko število prostovoljcev se na različnih področjih trudi s svojo aktivnostjo prispevati k lepšemu sobivanju vseh. V torek, 19. 2. 2019, popoldne smo se srečali na prostovoljski čajanki. Ob pomoči Slovenske filantropije smo risali na majice. Igrali smo družabne igre. Najlepše pa je bilo to, da smo lahko ob čaju, piškotih in domačem kolaču malo poklepetali. Želimo si, da bi bilo takšnih druženj še več.

Mednarodni likovni festival »Igraj se z mano« in »Bodi umetnik«

U

čenci od prvega do petega razreda so v jesenskih mesecih sodelovali na mednarodnem likovnem festivalu, ki ga je razpisal Center Janeza Levca iz Ljubljane. Likovno so ustvarjali na dve različni temi: na temo »Igraj se z mano«, pri kateri so skušali prikazati enakost in enakovrednost pri igri ter sproščenost in povezovanje v skupnem interesu preživljanja prostega časa, ter na temo »Bodi umetnik«, preko katere so upodobili kulturno-zgodovinske stavbe v naši bližini. Med 750 deli, ki so bila poslana komisiji na Centru Janeza Levca, so bili izbrani štirje učenci naše šole: Ema Voršič iz 4. a, Lara Perme iz 4. b ter Živa Štritof in Jakob Čož iz 5. b razreda. Učenci so bili povabljeni na zaključno prireditev, ki je potekala v koroški Galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu. Njihova dela pa bodo v okviru projekta razstavljena v evropskih galerijah. Barbara Hribar Pavli

Vlasta Tacer

Spomladanski sejem

V

soboto, 23. 3. 2019, so učenci prostovoljci OŠ Šmartno sodelovali na sejmu na osrednjem trgu v Šmartnem. Na stojnici so predstavili izdelke, ki so jih izdelali pri pouku tekom šolskega leta. Dogajanje so popestrili s peko palačink, ki so jih ponudili z marmeladnim nadevom. Vsem obiskovalcem hvala za obisk stojnice in prispevek, ki je bil namenjen šolskemu skladu. Polona Zagorc

Leva, desna, leva, desna

»P

letemo, ker to rade delamo. Med pletenjem pa se tudi veliko pogovarjamo, včasih poslušamo najljubšo glasbo in tudi malo zaplešemo.« V tem šolskem letu je h krožku pletenja prihajalo pet učenk. Pod spretnimi prsti so nastajali prvi izdelki, šali, polrokavičke, kape. Pri pletenju je treba biti potrpežljiv. Nič ne nastane čez noč, ampak po urah in urah pretikanja zanke z leve na desno pa lahko občudujemo rezultat svojega dela, na katerega smo upravičeno ponosni, saj smo ga ustvarili povsem sami. V današnjem tempu življenja, ko samo še hitimo in si ne znamo vzeti časa, je toliko bolj dragoceno, da imamo krožek, pri katerem je potrebno tudi vztrajati, da dobimo končni izdelek. Mentorici pa je v največje veselje, ko vidi, da učenke tega potem tudi nosijo. Dekleta, v novi sezoni se spet vidimo pri krožku in želimo, da se nam pridruži še kakšna nova članica. Sonja Marin

9


IZ NAŠIH DRUŠTEV IN USTANOV

Knjižnica Litija Tačkov festival 2019

8.

festival bo potekal od ponedeljka, 3. 6. 2019, do petka, 7. 6. 2019, na različnih lokacijah v Litiji. Festival poteka vedno v tednu, ko se spominjamo Naceta Simončiča, ki se je rodil 8. junija 1918 v Litiji. Festival namenjamo otrokom in družinam, saj spodbuja učenje za radovednost in kulturno delovanje ter medsebojno empatijo. Festival s svojimi vsebinami prispeva k ozaveščanju o dobrobiti vseh živali, predvsem pa uči o čudovitem pasjem svetu, saj bomo sodelovali s strokovnjaki s področja zdravja in vzgoje psov. V dogajanjih so posebno dobrodošli tudi pasji skrbniki s svojimi kosmatinci. Mentorje, učitelje in vzgojitelje prijazno vabimo, da spodbujajo mlade k sodelovanju na nagradnem likovno-literarnem natečaju. Novost: fotografski natečaj za najboljšo fotografijo psa smo razpisali za otroke in odrasle. Več si lahko preberete na spletni strani knjižnice, za prijavnico in navodila pa nam pišete na naslov: tackov.festival @gmail.com. Pri organizaciji letošnjega 8. Tačkovega festivala se tudi letos ponovno povezujemo: Knjižnica Litija, Kulturni center Litija, Mladinski center Litija, Mestni muzej Litija in Glasbena šola Litija - Šmartno, zato bo festival v več dneh ponudil možnost obiska raznovrstnih kulturnih vsebin in razvedrila. Natančen razpored dogajanja bomo objavili v maju, prijave na razpis pa so že mogoče.

Literarni večer na temo fižola

A

ndreja Škrabec je napisala knjigo o fižolu, ki ni klasična kuharska knjiga. Knjiga Fižol: na žlico, v solati, kot glavna jed ali kot sladica je mnogo več. Knjiga predstavi 69 receptov, katerim je skupna sestavina fižol. V receptih najdemo več sort suhega fižola, nekaj receptov pa je namenjenih uporabi stročjega fižola. V knjigi je poleg receptov predstavljenih 18 sort fižola, ki se najpogosteje pojavljajo na policah naših marketov ali na tržnici. Vsekakor ne manjka kratka zgodovina fižola ter nekaj nasvetov za pripravo, shranjevanje in kuhanje fižola. Poleg receptov so rdeča nit knjige pregovori, zapisani v ribniškem narečju, ki se pojavijo prav pri vsakem receptu in ga s tem na poseben način obogatijo. Avtorica v knjigi na kratko povzame kulturno dediščino vasi Hrovača, z zapisi v ribniškem narečju pa izpostavi bogato narečno govorico ribniških krajev (vir: emka.si). Večer bomo pripravili v sodelovanju z U3 Litija in Šmartno v sredo, 17. 4., ob 19. uri v Knjižnici Šmartno. 10

Bronja Žakelj in zaključek bralne značke za odrasle

P

isatelji iščejo recept za uspeh knjige, prave sestavine za uspešnico je uspelo odkriti Bronji Žakelj. Popisala je leta odraščanja v Jugoslaviji, družinsko življenje, v netipični biografski zgodbi pa bralčevo pozornost kot meč presekajo obdobja družinskih tragedij, posebno pa še izjemen boj glavne junakinje z boleznijo. Bronja Žakelj je s knjigo Belo se pere na 90 podrla vse stereotipe, da bralci ne berejo domačih avtorjev. Čakalne vrste v knjižnicah so izjemno dolge, je gostja številnih oddaj in intervjujev. Bronja bo gostja ob svetovnem dnevu knjige in zaključku bralne značke za odrasle. Bralci bodo prejeli knjižno nagrado, srečanje z Bronjo pa je namenjeno prav vsem, ki bi želeli avtorico najbolj iskane knjige v zadnjih mesecih spoznati v živo. Ob tem dogodku bodo na ogled tudi izdelki klekljaric iz zasavskega društva Srčevke, v belem seveda. Prireditev bo v sredo, 24. aprila, ob 19. uri v Knjižnici Litija, posvečena pa je svetovnemu dnevu knjig in avtorskih pravic, 23. aprilu.

Rastoča knjiga Primskovo

N

a spletni strani Kamra je zaživela nova digitalna zgodba z naslovom Rastoča knjiga Primskovo, ki je nastala v sodelovanju z Etnološkim društvom Jurij Humar Primskovo. V projekt Rastoča knjiga se je društvo vključilo že leta 2015 z izdajo knjige o pomembnih osebnostih, ki so živele ali delovale v kraju Primskovo in okolici. Nadgradnja knjige je bila v letu 2016. V letu 2018 je nastala zgodba iz bogate dediščine kraja z naslovom Preteklost na našem pragu. Zgodba obsega preko 50 fotografij z opisi predmetov. Izšla je tudi knjiga, predstavljena na prireditvi, 27. decembra 2018 na Primskovem. Rastoča knjiga Primskovo je na ogled kot stalna stenska razstava v Miklavževi dvorani na Primskovem, nedvomno pa jo bodo prizadevni domačini še nadgrajevali. Vabljeni k branju …

150-letnica rojstva Ferda Tomazina

P

laninsko društvo Litija in Knjižnica Litija vabita na Tomazinov spominski pohod, ki bo v nedeljo, 28. aprila 2019. Odšli bomo na Zasavsko Sveto goro, kjer je bila nekdaj tudi Tomazinova koča. Ferdo Tomazin je bil ustanovitelj litijskega Sokola in litijske podružnice planincev. Informacije o času in kraju odhoda: PD Litija in Knjižnica Litija. Andreja Štuhec, Aleksandra Mavretič, Sonja Perme

April 2019

Kmetije odpirajo svoja vrata in vabijo k izkustvenem učenju, kako do zdrave in lokalno pridelane hrane Avtorica članka: Sandra Katić, Izobraževalni center Geoss d. o. o. LAS Srce Slovenije sodeluje v projektu »Odprta vrata kmetij«, ki povezuje več kmetij, ki se ukvarjajo z ekološkim načinom pridelave in predelave kmetijskih pridelkov. Projekt poteka od novembra 2017 do aprila 2020 in se osredotoča na dve skupini izdelkov, ki skupaj tvorijo seneno in sadno verigo: seneno mleko in izdelki iz senenega mleka ter jagodičevje, sadjarstvo in izdelki iz predelanega sadja.

V

seneni verigi sodeluje Kmetija pri Ropet, ki hkrati sodeluje tudi v sadni verigi, skupaj s Sadjarskim društvom Tunjice in Ekološko kmetijo Matevžuc. Na kmetijah so razvili izobraževalne, mentorske in izkustvene programe za različne ciljne skupine. Na Kmetiji pri Ropet se boste lahko preko izkustvenih programov seznanili s posebnostmi sušenja sena za pridelavo senenega kozjega mleka in polizdelkov, v mentorskih in izkustvenih programih pa boste izvedeli, na kakšen način poteka pridelava jagod, kako se skrbi za jagodičevje, in spoznali, kateri so izzivi in prednosti pridelave jagod. Sadjarsko društvo Tunjice je pripravilo programe vzpostavitve sadovnjakov avtohtonih sort in mentorske programe, v sklopu katerih se boste obiskovalci na praktičen način seznanili s cepljenjem in vzgojo drevesnih vrst. Ekološka kmetija Matevžuc pa je razvila programe prenosa znanja in izkušenj predelave sadja. Obiskovalci boste na kmetiji spoznali pomen ekološkega sadjarstva, za katere produkte lahko uporabljamo sadje in kako se izdelujeta sadni kis in vino. Spoštujmo kakovostne prehranske izdelke, pridelane na lokalnih kmetijah.


April 2019

Novice iz Planinskega društva Litija Avtor članka: Aleš Pregel 19. 1. 2019 je 28 pohodnikov sekcije Sokol prehodilo pot od Socerba do Tinjana. V vasi Socerb so si ogledali ruševine gradu in uživali ob pogledu na Trst in Tržaški zaliv. Pot so mimo Ospa nadaljevali do Tinjana. Izlet so zaključili v Škofijah.

19.

1. 2019 je imela savska sekcija Kojoti izlet na 986 m visoki Bohor. Za izhodišče so si izbrali vas Jablance, kjer so se razdelili v dve skupini. Prva je šla po krajši poti direktno do koče, druga pa se je prej povzpela še na Veliki Javornik (1024 m). Glede na novozapadli sneg sta bili poti kar naporni, a nista skalili dobrega razpoloženja 15 udeležencev. Letošnje državno tekmovanje Mladina in gore je 26. 1. 2019 potekalo v Podnanosu. Na tekmovanju se mladi planinci pomerijo v znanju Planinske šole, pri kateri pa ne šteje le teoretično znanje, ampak tudi izkušnje, ki jih pridobijo na planinskih izletih in taborih. PD Litija so zastopale tri osnovnošolske in tri srednješolske ekipe. Pod vodstvom mentorice Ljudmile Intihar je ekipa OŠ Litija v sestavi Jurij Cvikel, Klara Lamovšek Mahkovic, Ažbe Turkovič

IZ NAŠIH DRUŠTEV IN USTANOV

in Nuša Babnik Mravlja zasedla odlično 3. mesto. Ekipa OŠ Gradec v sestavi Sara E. Jere in Nuša Šef je zasedla 8. mesto, ekipa v sestavi Pina Lucija Golouh, Maša K. Jere, Maj Jovanovič in Jan Ponebšek pa 14. mesto. Mentorica učencev OŠ Gradec je bila Maja Bregar, na tekmovanju pa jih je spremljal Srečko Somrak. Srednješolci so se odrezali takole: Lana Bercieri Povše in Manca Hiršel sta osvojili 7. mesto, Gala Pregel in Mirjam Škarja sta bili 11., Luka F. Jere in Jurij R. Jere pa 16. Mentorji srednješolskih ekip so bili Alma Jere, Roman Ponebšek in Aleš Pregel. Pri pripravi tekmovalcev so sodelovali vsi mentorji, nekaj tem pa je učencem predstavil tudi Franci Intihar. Čestitke vsem ekipam! 27. 1. 2019 je v planinskem domu na Jančah potekalo 17. srečanje Prijateljev Janč – Janških prijateljev. Srečanje sta vodila predsednica PD Litija Alma Jere in vodja akcije Jani Jerant. V letu 2018 so se pohodniki v vpisno knjigo na Jančah vpisali 844-krat. Tudi v letu 2018 je bil absolutni zmagovalec in najvztrajnejši udeleženec akcije Tomo Setničar - Setko, ki je na Janče iz Litije prikolesaril kar 155-krat, prehodno palico za kolesarje je osvojil že četrtič zapored, med pohodniki pa je bil tretjič zapored najvztrajnejši Marko Lemut, ki je v enoletno hrambo dobil prehodno palico za pohodnike, na Janče pa je iz Zgornje Jevnice prišel 152krat. Na Janče so se v letu 2018 vsaj 25-krat povzpeli še Brane Grčar (50-krat), Rudi Mežnar in Ciril Gale (32-krat), Blaž Šircelj, Gašper Šircelj, Ivan Šircelj, Marija Šircelj, Simon Šircelj in Timotej Šircelj (po 30-krat), Katarina Rode (30-krat), Jože Pavli in Jani Jerant

(28-krat) in Anđela Petrinjak (25-krat). Srečanja Prijateljev Janč – Janških prijateljev se je 27. 1. 2019 udeležilo 23 pohodnikov sekcije Sokol. Družinskega izleta na Grmado in Celjsko kočo se je 9. 2. 2019 udeležilo deset odraslih in deset otrok. Pohodniki sekcije Sokol so se 9. 2. 2019 odpravili na Korado (812 m) v Goriških Brdih. Pot jih je vodila iz vasi Plave v dolini Soče. Čeprav je bilo vreme sončno, pogledi s travnatega vrha niso bili preveč jasni. Pohoda se je udeležilo 30 pohodnikov. Pohoda na Mamolj se je 16. 2. 2019 udeležilo 20 članov planinske sekcije Sokol. 23. spominski pohod Franca Štrusa je v lepem in vetrovnem vremenu potekal 23. 2. 2019. Vseh pohodnikov je bilo preko 80, prišli pa so tudi iz drugih krajev Slovenije. Pohoda se je udeležilo 22 članov sekcije Sokol. 23. 2. 2019 so se člani sekcije Sava – Kojoti podali na izlet na Goško ravan, planino na Jelovici. Izleta se je udeležilo 20 pohodnikov. Večina se jih je na pot podala iz zaselka Kolnica v Lipniški dolini, od koder je do planinskega doma slabi dve uri hoje. Nekaj pohodnikov je ubralo krajšo različico poti in so izlet začeli pri odcepu za lovsko kočo na Taležu, od koder je do koče slabo uro hoda. Nazaj grede so si na hitro ogledali še Kropo. Načrtovani izleti in akcije v aprilu 2019: • 20. 4. 2019 – Jošt (sekcija Sokol), • 20. 4. 2019 – Šmarna gora (sekcija Sava), • 27. 4. 2019 – Galetovec (sekcija Sokol). Program je okviren, več informacij o izletih pa dobite na društvu in na spletu http:// www.pdrustvo-litija.si/.

tudi najmlajše gasilce v Gasilskem društvu Štangarske Poljane, v katerem nam vedno odstopijo prostore doma za naša izobraževanja, delavnice ali družabne večere. Z roko v roki si na tak način pomagamo, zato smo jih tudi letos pogostile na njihovem občnem zboru s slastnim pecivom. Ob tej priložnosti se jim tudi zahvaljujemo, da nam odstopijo svoje prostore. Z našimi aktivnostmi pa smo nadaljevale v Litiji v predpustnem času. Sodelovale smo na najkrofu, na katerem vedno pobiramo prva mesta. Na debeli četrtek pa smo napolnile polno stojnico dobrot za obiskovalce prireditve,

prav tako še za pustno soboto, na kateri ni šlo brez naših krofov, flancatov in ocvirkovih potic. Pred vrati so velikonočni prazniki in pomlad, tako da se naše aktivnosti nadaljujejo in spet bo zadišalo na naši stojnici, to pot po orehovi potici, piškotih in ostalih dobrotah.

Društvo kmetic Litija in Šmartno pri Litiji Avtorica članka: Janka Menegalija Kot vsako zimo smo si tudi v letošnji članice Društva kmetic Litija in Šmartno pri Litiji zadale kar nekaj nalog in izvedle kar nekaj dogodkov.

V

januarju smo izvedle predstavitev naravnih sredstev Mineral za krepitev rastlin. Predstavnik podjetja Asan, Primož Dececco, nam je predstavil, kako z minerali do zdravih rastlin na naraven in učinkovit način v ekološki pridelavi. Bilo je poučno in predvsem zanimivo, saj se v današnjem času vsi trudimo pridelati čim bolj zdravo hrano. Tudi v februarju smo izvedle delavnico in se preizkusile v izdelovanju krofov, flancatov in slastne sončnice. Nekatere bolj vajene, druge malo manj, a vse smo končno izdelale slastne dobrote. Na koncu smo jih tudi okusile, pogostile pa

11


IZ NAŠIH DRUŠTEV IN USTANOV

April 2019

V Domu Tisje izvajamo storitve za zunanje uporabnike na njihovem domu Avtorica članka: Leonida Razpotnik Storitve so namenjene upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa takšne oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Neposredno izvajanje storitve na domu se lahko izvaja vse dni v tednu. Socialna oskrba na domu v obliki pomoči na domu je alternativa domskemu varstvu in ima številne prednosti. Upravičenec ostaja dalj časa v svojem domačem okolju, ki ga je vajen, kjer se dobro počuti, prispevek upravičenca je neprimerno nižji od prispevka za domsko oskrbo.

C

ena storitve je 19,41 evra. V tem letu bo Občina Litija subvencionirala 75 % neposredne storitve in 100 % koordinatorja storitve. Tako je plačilo uporabnika, ki je občan litijske občine, 4,20 evra/uro. V službi pomoči na domu imamo zaposlenih sedem socialnih oskrbovalk, ki oskrbujejo povprečno 45 uporabnikov na mesec. Najpogosteje izvajamo pomoč pri gospodinjskih opravilih, sledi pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih in nato pomoč pri vzdrževanju socialnih stikov. Za kakovostno izvajanje naših storitev je pomembno dobro povezovanje naše službe z ostalimi izvajalci storitev s področja zdravstvene dejavnosti – s patronažno službo Zdravstvenega doma Litija, ki obi-

čajno prva obišče pomoči potrebne občane na njihovem domu. Nato se povezujemo tudi s Centrom za socialno delo Litija, ko je potrebno urejati oprostitve plačil ali druge pomembne zadeve, ki vplivajo na kakovost življenja. Organiziran imamo mesečni koordinacijski sestanek omenjenih izvajalcev. Poleg pomoči na domu izvajamo tudi storitve socialnega servisa, ki obsegajo pomoč pri hišnih in drugih opravilih v primeru invalidnosti, starosti, otrokovega rojstva, bolezni, v primeru nesreč ter v drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje. Stroškov storitve socialnega servisa občina ne subvencionira, ker ne sodi v javno službo, zato jo v

celoti plača uporabnik sam. Občanom zagotavljamo tudi prinašanje pripravljenega obroka hrane na dom, ki se izvaja v obliki tržne dejavnosti doma, lahko pa se izvaja kot storitev v sklopu gospodinjske pomoči na domu. Za zunanje uporabnike izvajamo tudi storitve fizioterapije, delovne terapije ter druge tržne dejavnosti na uporabnikovem domu. Prav je, da imajo osebe, ki v domačem okolju skrbijo za druge, tudi strokovno pomoč in podporo, zlasti ko gre za dolgotrajno oskrbo. Z vsemi storitvami pomoči na domu omogočamo ljudem, da ostajajo doma, v okolju, ki ga poznajo, kjer imajo svojce, prijatelje, kjer se čutijo varni in sprejeti.

Učenci OŠ Litija pa so se predstavili z gledališko predstavo Spim lahko tudi jutri. Ob materinskem dnevu smo prvič gostili pevca Korada Buzettija, ki nam je pobožal srca s svojimi uspešnicami. Da je bilo vzdušje popolno, je poskrbel še Litijski odmev. Vsakodnevna pozitivna naravnanost nas navdaja z lepimi spomini, motivira in spodbuja k nadaljnji ustvarjalnosti. Članom gledališke skupine GEOSS KUD LIPA VAČE se zato iz srca zahvaljujemo za popestritev sobotnega popoldneva z muzikalom Nekoč je bil en modroc. Odprli smo razstavo likovnih del in unikatnih lesenih izdelkov izpod rok umetnika, družabnika Jožeta Ambroža. Dogodek sta

popestrila glasbenika, gospa Viktorija Petek in gospod Zoran Cilenšek. Ob odprtju prenovljene knjižnice »Ob Potoku« smo v okviru delovne terapije, področja skrbi za samega sebe, pristopili k mednarodnemu projektu Rastoča knjiga Doma Tisje. Zato se vsakodnevno srečujemo v skupini za urjenje spomina, v kateri gradimo Abecedo vrednot odličnosti, mojstrstva in etike Doma Tisje, ki tako dobiva svoj pomen in bogati vsebino knjige. Da dober glas daleč seže, tudi izven naših meja, je dokazal obisk dijakov srednje zdravstvene šole iz Zagreba, ki so bili nad izgledom doma in vzdušjem v domu navdušeni.

Zapolnitev prostega časa v Domu Tisje Avtorici članka: Renata Ozimek, delovna terapevtka in Alenka Rozina, delovna inštruktorica Zavedamo se pomembnosti nudenja podpore stanovalcem pri nastanitvi v novo okolje in podpiramo širjenje socialne mreže. V ta namen smo organizirali skupinsko meditacijo, ki poteka v grajski multisenzorni sobi s prostovoljko gospo Mojco Lejlo Menciger. Meditacija je tehnika, s katero pridemo v stik s samim seboj, zajema višje stanje zavesti, spoznanje, da si in da obstajaš.

N

iz zanimivih in bogatih dogodkov se je nadaljeval s poezijo in petjem članov literarne skupine DU Litija, nastopom Mešanega pevskega zbora Sončni žarek iz Šentvida pri Stični ter članov Društva diabetikov Litija - Šmartno z Mlado lipo. Pomladne dni so popestrili prostovoljci osnovnih šol Šmartno pri Litiji in Gradec. 12


April 2019

Projekt TRINNO zaključuje svoje aktivno obdobje Avtorica članka: Anamarija Kamin Podporni ekosistemi za podjetništvo so ključni gradniki uspešnega ustvarjanja novih delovnih mest, ustanavljanja podjetij, gospodarske rasti in inovacij. Omenjeno Razvojni center Srca Slovenije naslavlja skupaj s šestimi evropskimi partnerji v okviru TRINNO projekta. Prvi rezultati našega zavzemanja in aktivne vloge pri izboljšanju instrumentov politik na tem področju so privedli do pomembnih rezultatov v regiji Srce Slovenije in na nacionalni ravni. Omenjeno se na nacionalni ravni izraža pri našem aktivnem sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter s ključnimi koraki za izboljšan status in položaj rokodelcev v Sloveniji.

R

azvojni center Srca Slovenije je bil pomemben sogovornik pri oblikovanju vavčerskega sistema v Sloveniji, ki ga je uvedlo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Enostavne spodbude malih vrednosti v obliki vavčerjev so bile predstavljene s strani irskega partnerja TRINNO projekta, njihova dobra praksa pa je ključno pripomogla tudi v zadnji fazi oblikovanja sistema v Sloveniji. Vavčerski sistem od januarja 2019 v Sloveniji že bistveno poenostavlja dostop do sofinanciranja

IZ NAŠIH DRUŠTEV IN USTANOV

posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo podjetja krepila svojo konkurenčnost in kompetence. V okviru sistema sta že objavljena dva poziva s področja zaščite intelektualne lastnine ter certifikati kakovosti. Ostali, s področja poslovne odličnosti, internacionalizacije, prenosa lastništva in statusnega preoblikovanja podjetij, digitalizacije in omogočitvene tehnologije, krožnega/zelenega gospodarstva, prototipiranja, bodo postopoma objavljeni v letu 2019. Pomemben mejnik pa je predstavljala tudi konferenca za urejen status rokodelk in rokodelcev ter kreativno družbeno okolje za ohranjanje kulturne dediščine. V okviru TRINNO projekta je Razvojni center Srca Slovenije s predstavniki vseh ključnih ministrstev več mesecev usklajeval dokument Nacionalno zavezništvo za rokodelstvo. Skupaj z ostalimi rokodelskimi centri, povezanimi v Konzorcij rokodelskih centrov, smo dosegli konkreten korak v smeri celovite ureditve vprašanja in statusa rokodelk in rokodelcev. Številna dejanja, pogajanja in sodelovanje različnih deležnikov so odločilno vplivali, da je do danes Nacionalnemu zavezništvu za rokodelstvo izkazalo podporo že 25 ključnih institucij in akterjev. Status rokodelcev in pomen njihovega delovanja ter ustvarjanja ostajata pomembna gradnika TRINNO projekta tudi v prihajajoči drugi fazi projekta. Razvojni center Srca Slovenije v tem sklopu vzpostavlja subvencionirana izobraževanja za rokodelce na temo promocije, designa in uporabe digitalnih orodij za povečanje prodaje. Omenjeno želimo razviti v letih 2019 in 2020. V dveletnem obdobju je Razvojni center Srca Slovenije večkrat združil številne ak-

terje lokalnega okolja, ki skupaj tvorijo pomemben ekosistem podpornega podjetniškega okolja. S tem smo vključevali vseh pet občin Razvojnega partnerstva, Zadrugo Kikštarter (coworking prostor in inkubator), organizacije iz širšega okolja (Circular Change, Katapult itd.) ter številne druge, ki prepoznavajo pomen rasti in nadgradnje podpornih okolij. Skupaj smo prepoznali ključne pomanjkljivosti nacionalnega sistema in oblikovali številne pobude za delo naprej. Z izobraževalnimi delavnicami in obiski dobrih praks v tujini pa je Razvojni center Srca Slovenije svojim deležnikom omogočil dostop do številnih novih znanj in primerov nadgradnje in vse do vključevanja le-teh v mednarodna partnerstva z mreženjem in povezovanjem akterjev evropskega prostora.

Novice iz tamburaških vrst Avtorica članka: Zala Kokalj V pomlad smo tamburaši vstopili zelo delavno, saj sta nas v marcu čakala dva koncerta.

16.

3. 2019 smo zabeležili tradicionalni letni koncert, na katerem so se nam letos pridružili člani Mešanega pevskega zbora Kres s Čateža. Večer je minil v prijetnem vzdušju, uživali smo prav vsi v dvorani, publika pa nas je kljub svoji maloštevilnosti na koncu nagradila z velikim aplavzom. Naslednji teden, 23. 3. 2019, smo se tako z lepo popotnico odpravili v Ajdovščino, kjer je potekalo regijsko srečanje tamburašev. Letos smo si izbrali rusko tematiko in z milimi zvoki očarali žirijo, ki je pohvalila tako izbiro tematike kot tudi izvedbo. S takšnimi uspehi dokazujemo, da si zaslužimo mesto v samem vrhu slovenskega tamburaštva in da se trdo delo in trud, ki ga vložimo v dolge ure vaj, na

koncu izplačata. Če je čar tamburice prepričal tudi vas, ste vabljeni, da se nam pridružite v tamburaških vrstah, saj smo novih članov vedno veseli. V orkestru za vsakega člana zagotovimo inštrument, notno gra-

divo in učne ure, na katerih posameznik pridobi osnovno poznavanje inštrumenta in tehnik igranja. Vsak strah je tako odveč, zato ste mladi in mladi po srcu vabljeni, da se nam pridružite v tamburaških vrstah! 13


IZ NAŠIH DRUŠTEV IN USTANOV

Javni zavod Bogenšperk je vstopil v novo sezono Avtor članka: dr. Jernej Kotar, Javni zavod Bogenšperk V mesecu marcu je Javni zavod Bogenšperk začel z novo sezono, ki prinaša vrsto novosti na vseh področjih njegovega delovanja.

Z

ačnimo z najpomembnejšim objektom v naši občini, gradom Bogenšperk. Intenzivni pogovori, analize, primerjave in posvetovanja so nas v lanski sezoni privedli do odločitve o spremembo odpiralnega časa. Kot je bilo omenjeno že v uvodniku, je grad od letošnjega 1. marca dalje odprt za obiskovalce vse dni v letu,

razen 1. januarja, na veliko noč, 1. novembra ter 25. in 26. decembra. Rezultati bodo vidni čez nekaj let, saj se v turizmu spremembe ne dogajajo čez noč, a smo trdno prepričani, da je bila odločitev prava in bo bistveno pripomogla k povečanju števila obiskovalcev. Dobra novica je tudi, da je s koncem prejšnjega meseca gostinsko ponudbo na gradu prevzelo podjetje Kuhla, ki ima z lokacijo velike načrte. Nadpovprečno toplo vreme nam je omogočilo, da smo se v gradu in njegovi okolici lotili večjih vzdrževalnih del. V pritličju gradu smo sanirali grajsko kapelo in prenovili recepcijo, dela potekajo tudi na dotrajanem električnem omrežju. V načrtu je tudi sanacija kapelice na Lihtenberku, ki jo je prav tako že načel zob časa, pot do nje z Bogenšperka pa bo posuta in utrjena z novim peskom. V prostorih nekdanje viteške dvorane bo urejeno središče slovensko-ruskih odnosov, katerega glavni del bo razstava o Davorinu Hostniku, a bo več o tem projektu povedanega v eni od prihodnjih številk. Za društva, ki pogosto nastopajo v grajskem atriju, je zagotovo vesela novica, da bo grad na dvorišču v maju dobil pomično streho, to pa bo

Blagoslov traktorjev in traktoristov Avtorica članka: Maja Istenič, Javni zavod Bogenšperk Letos bomo že drugo leto zapored priča dogodku, za katerega verjamemo, da bo z vsako izvedbo privabil več obiskovalcev in postal pravi praznik Šmartnega. Na velikonočni ponedeljek, 22. aprila 2019, bo v središču Šmartnega potekal blagoslov traktorjev in traktoristov. Dogodek organizira Javni zavod Bogenšperk v sodelovanju z župnijo Šmartno pri Litiji.

P

o ponedeljkovi sveti maši bo šmarski župnik g. Janez Kvaternik blagoslovil vse zbrane traktorje in traktoriste na trgu pred cerkvijo. Letošnja izvedba prinaša novost, in sicer podelitev simbolične nagrade za najstarejši traktor. Lansko leto je najstarejši štel kar 64 let. Prav tako bo komisija ocenjevala kreativnost traktoristov tako, da bo nagradila tudi najlepše okrašen traktor. Sodeč po lanskoletnem zanimanju obiskovalcev se lahko letos nadejamo še večje udeležbe. Za dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko številko 040 856 568 ali pišete na turizem@bogensperk.si. Lepo vabljeni!

Utrip lanskoletnega sejma

14

April 2019

omogočilo izvedbo raznih prireditev tudi v slabšem vremenu. Poseben izziv predstavljajo gospodarski objekti pred gradom, za katere so že izdelani načrti prenove, kmalu pa bomo začeli tudi z iskanjem investitorja. Dela so potekala tudi v hramu šmarske kulture, v kulturnem domu. Javni zavod Bogenšperk, ki že od leta 2017 upravlja s tem objektom, se je moral zaradi dotrajanosti lotiti več sanacijskih projektov. Na novo je bila postavljena elektro omarica, uredilo se je pododrje, kupila sta se računalniški projektor in projekcijsko platno. Javni zavod Bogenšperk pa je že dve leti tudi izdajatelj Krajevnih novic. Pri občinskem časopisu smo uvedli nekaj sprememb, ki so bile nujne zaradi vse večjega števila prejetih prispevkov, dodatno pa smo uvedli še julijsko številko. Verjamemo, da bomo s tem časopis naredili še ažurnejši in da bo še naprej uspešno izpolnjeval svoje poslanstvo. Pod črto lahko ugotovimo, da smo v preteklem letu in v začetku letošnjega uresničili kar nekaj načrtov, veliko pa smo si jih zadali še za čas, ki je pred nami. Ciljev in želja je veliko, vizija zavoda pa je jasna, zato so prav vsi dosegljivi.


April 2019

IZ NAŠIH DRUŠTEV IN USTANOV / VABILO

Spomladanski sejem v Šmartnem pri Litiji Avtorica članka: Maja Istenič, Javni zavod Bogenšperk Prihod pomladi smo letos počastili na prav poseben način. V soboto, 23. marca, smo na prvo čisto pravo pomladno soboto pripravili prvi spomladanski sejem. Sejem je potekal v središču Šmartnega, na trgu pred cerkvijo.

T

okrat se je na sejmu predstavilo kar 27 ponudnikov. Ines Šentjurc iz Kameleona je ponujala butično izdelane piškote in domače marmelade; Čebelarstvo Dremelj med in izdelke iz medu; podjetje Tako lepo naravna in ročno izdelana mila s posebnimi posvetili; Tadeja Pecman Penko iz PIŠ-a nakit iz polimernih mas, Ekokmetija Vodnjov je ponujala ekološko pridelane sadne lističe in naravne sokove; pri Klobčar d. o. o. so postregli z izdelki suhe robe; Vinogradniško društvo ŠTUC je predstavljalo svoja vina; VDC, enota Litija ročno izdelan nakit, copate in modne nahrbtnike; Sonja Razbornik iz Zankice kvačkane izdelke, kape, drobižnice in copate; Janko Marinč je poleg ročno splete-

Društvo upokojencev Šmartno Avtor članka: Boris Žužek V mesecu februarju smo bili na dveh rekreacijskih pohodih po okoliških vzpetinah.

V

nedeljo, 10. februarja, pa smo po skoraj dveletnem premoru znova organizirali obisk gledališča. Tokrat smo se odločili za obnovljeno operno predstavo Prodana nevesta v ljubljanski Operi, ki nas je navdušila. Bilo nas je dvajset in Šmartnega in Litije. Med drugimi je kot solist nastopil tudi naš domačin, baritonist Darko Vidic. V petek, 22. februarja, smo bili na kolinah v gostišču Pri Rozi v Jelši. Na vabilo se je odzvalo 18 članic in članov; mnogi med njimi

nih košar, lesenih izdelkov prikazal tudi samo izdelavo le-teh; Nevenka Košir izdelke iz filca, Unilestetica prav posebne unikatne glavnike iz slovenskega lesa in lasnice; Sonja Klemenčič izdeluje vzglavnike iz pirinih luščin in unikaten nakit; Bernardis Paolo je ponujal domače salame; Domača apoteka Angel je postregla s čajnimi mešanicami, domačimi piškoti, ročno izdelanim nakitom iz lesa in ajdovimi vzglavniki; Zeliščna kmetija Pr´Janez je ponujala čaje in zeliščne mešanice; Karlo Podkrajšek unikatne lesene izdelke, pladnje, posode, deske za rezanje in jedilni pribor; podjetje Mego d. o. o. je ponujalo mesne izdelke; PV Design v domači šivalnici šivane izdelke, torbice, copate, otroška oblačila in dodatke; Margita Vehar iz Dežele zelišč se ukvarja s čebelarstvom in zeliščarstvom in je predstavljala čaje, sirupe, marmelade, med in začimbne soli; Jože Potisek med in izdelke iz medu; Majda Hočevar šivane izdelke, predpasnike, kvačkane kape; Mojca Seliškar lesene izdelke, nakit in zeliščne blazine; Nika Matič ročno izdeluje unikaten nakit in oblikuje napise, ki jih tiska na majice in druge predmete; iz Mesnin Bajec so pripeljali pester nabor mesnin; učenci Osnovne šole Šmartno pri Litiji pa so obiskovalcem pripravili kulinarično presenečenje, saj so ves čas sejma ponujali sveže pečene palačinke. V sončnem vremenu je sejem obiskalo veliko obiskovalcev, ki so bili navdušeni nad raznoliko ponudbo. Sodelujoči so nam obljubili, da v Šmartno še pridejo.

so mesne dobrote kupili tudi za domov. Ob koncu februarja smo obiskali naše člane v Domu Tisje. V prijetnem klepetu smo se zadržali poldrugo uro. Ob 8. marcu, dnevu žena, smo organizirali obisk Špas teatra v Mengšu. Na vabilo se je odzvalo 20 žena, ki so se na gledališki predstavi Menopavza skoraj dve uri prijetno zabavale. V sredo, 13. marca, smo v naši pisarni organizirali merjenje krvnega tlaka, sladkorja, trigliceridov in holesterola. Na vabilo se je odzvalo devet članic in članov. Tudi v marcu smo izvedli dva rekreacijska pohoda v šmarsko okolico. V ponedeljek, 18. marca, smo imeli v gostišču Krznar zbor članov. Kljub slabemu vremenu, saj je dopoldne močno snežilo, je prišlo 80 članov. Med gosti je bil tudi g. Janez Malovrh, predsednik Zasavske pokrajinske zveze društev upokojencev Trbovlje, ki je dolgoletni članici upravnega odbora našega društva Ladki Cedilnik podelil malo plaketo Zveze društev upokojencev Slovenije. Po zboru je sledilo krajše družabno srečanje z zakusko. 15


OGLASI

April 2019

V samo pol ure oddaljenem kraju v Mirni na Dolenjskem je uspešno podjetje Tomplast z več kot 35-letno tradicijo. Naša dejavnost je proizvodnja za izdelavo komponent iz termoplastov s tehnologijo brizganja. Zaradi večjega obsega dela v svoj 400-članski kolektiv vabimo nove sodelavce. DELOVNO MESTO

DELOVNE NALOGE

SKLADIŠČNIK

• priprava in izdajanje materiala v proizvodnjo • odpremljanje blaga kupcem • elektronsko evidentiranje prejemov in izdaj

VZDRŽEVALEC STROJEV IN NAPRAV

NASTAVLJALEC STROJEV IN NAPRAV

KONTOLOR KAKOVOSTI

OPERATIVNI TEHNOLOG

REFERENT V LOGISTIKI

• izvajanje vseh vzdrževalnih posegov s področja strojnega ključavničarstva, pnevmatike in hidravlike ter osnovnih del elektrike in elektronike • izvajanje preventivnega in tekočega vzdrževanja strojev in naprav po preventivnih planih in tehnični dokumentaciji • izvajanje nastavitev stroja in orodij po delovnih nalogih, planu in času • izvajanje nalog po postopkih iz področja nastavitve strojev in orodij • izvajanje vhodne kontrole materialov in komponent skladno s postopki vhodne kontrole • potrjevanje procesa ob zagonu proizvodnje • nadzor nad kakovostjo v proizvodnem procesu v skladu s sistemskimi postopki in navodili • vodenje in zagotavljanje tehnološke discipline ter izvajanje nadzora v proizvodnji • reševanje tehnoloških problemov s ciljem doseganja optimalne izkoriščenosti kapacitet in doseganja optimalne kvalitete proizvodov • optimiranje nastavitev strojev • količinski in vsebinski prevzem materiala in embalaže ter knjiženje • skrb za ažurno in točno vodenje zaloge povratne embalaže kupcev

Nudimo: • zaposlitev za nedoločen čas z možnostjo napredovanja, • izobraževanje s področja dejavnosti, • urejeno delovno okolje na visokem tehnološkem nivoju, • stimulativno plačilo na osnovi rezultatov.

KAJ PRIČAKUJEMO • IV. ali V. st. izobrazbe • delovne izkušnje s podobnega področja • izpit za delo z viličarjem • poznavanje dela z računalnikom • IV. ali V. stopnja izobrazbe strojne smeri • delovne izkušnje s podobnega področja

• IV. ali V. st. izobrazbe elektro smeri • delovne izkušnje s podobnega področja • IV. ali V. stopnja izobrazbe strojne smeri • delovne izkušnje s podobnega področja • poznavanje standardov kakovosti • V. ali VI. stopnja izobrazbe strojne smeri • delovne izkušnje s podobnega področja • poznavanje SPC, MSA, PPAP, 8D • poznavanje standardov kakovosti • V. ali VI. stopnja izobrazbe strojne smeri • delovne izkušnje s podobnega področja • aktivno znanje vsaj enega tujega jezika

Kontakt: Za dodatne informacije smo vam na voljo: tel. številka: 07 343 52 46, 031 491 701 (Helena Kopar), e-naslov: helena.kopar@tomplast.si, www.tomplast.si.

AKTUALNI PRVOMAJSKI IZLETI: 30.–31. 03. 2019 VESELA KARAVANA GRE V POREČ z Modrijani, cena: 149 €/osebo 09. 04.–12. 04. 2019 TERME KULAŠI, cena: 149 €/osebo 01. 05.–04. 05. 2019 DRUŽINSKI KLUB IN LEGO® AKADEMIJA ZA OTROKE, cena: 148 €/osebo, otroci do 12 leta brezplačno * 01. 05.–02. 05. 2019 LAGUNA DELFINOV, cena: 105 €/osebo 01. 05.–02. 05. 2019 MIRABILANDIJA, cena: 74 €/osebo 4 / 11 / 18. 05. 2019 Z MUZEJSKIM VLAKOM PO BOHINJSKI PROGI, cena: 45 €/osebo 4 / 11 / 18. 05. 2019 Z MUZEJSKIM VLAKOM V GORIŠKA BRDA, cena: 79 €/osebo 30. 04.–04. 05. 2019 KORČULA (5 dni/4 noči), cena: 259 €/osebo 26. 04.–04. 05. 2019 DUBROVNIK, cena: 216 €/osebo 27. 04.–04. 05. 2019 MAKEDONIJA, GRČIJA, ALBANIJA, cena: 480 €/osebo 29. 04.–01. 05. 2019 ŠANGARSKA OSMICA, cena: 260 €/osebo 02. 05.–04. 05. 2019 SREBRNO JEZERO, cena: 270 €/osebo 10. 05.–12. 05. 2019 PIRAMIDE, SARAJEVO, TITOV BUNKER (KONJIC) IN MOSTAR, cena: 189 €/osebo

10. 05.–12. 05. 2019 NA LEPŠE MED TOSKANSKE GRIČE, cena: 230 €/osebo 20. 05.–25. 05. 2019 JOGA NA DUGEM OTOKU, cena: 330 €/osebo 26. 05.–31. 05. 2019 VSTOP NA POLETJE NA MLJETU, cena: 280 €/osebo 1 / 08 / 15 / 22 / 19. 06. 2019 Z MUZEJSKIM VLAKOM PO BOHINJSKI PROGI, cena: 45 €/osebo 1 / 08 / 15 / 22 / 19. 06. 2019 Z MUZEJSKIM VLAKOM V GORIŠKA BRDA, cena: 79 €/osebo 06. 06.–14. 06. 2019 SARDINIJA, cena: 510 €/osebo 28. 06.–30. 06. 2019 VIKEND V SARAJEVU IN RAFTING NA REKI NERETVI, cena: 185 €/osebo PODBROBNEJŠE INFORMACIJE GLEDE PROGRAMOV SI LAHKO OGLEDATE NA SPLETNI STRANI www.ruditurs.com Prijavite se lahko na številki 031/709-499 ali ta.ruditurs@gmail.com

Vabljeni …

TA Rudi Turs, Velika Štanga 22, Šmartno pri Litiji 1275, Slovenia; mob.: +386 (0)31 709 499 I e-pošta: ta.ruditurs@gmail.com I www.rudi-turs.si 16


April 2019

IZ NAŠIH DRUŠTEV IN USTANOV / VABILO

Stičišče NVO osrednje Slovenije – Prva pomoč za nevladne organizacije Avtorica članka: Klavdija Tomažič, Stičišče NVO osrednje Slovenije AKTUALNO: Sponzorstvo in donatorstvo

P

omemben vir sredstev za nevladne organizacije so sponzorstva in donacije. Zbrali smo nekaj podjetij, ki so aktivna na področju družbene odgovornosti in imajo sistematiziran način podeljevanja sredstev. Zavarovalnica Triglav podeljuje sredstva trikrat letno; Studio Moderna preko akcije Objem topline vsak mesec podari do 1.000 €; na Novi Ljubljanski banki lahko zaprosite za sponzorstvo in donacijo preko spletnega obrazca; Družba Krka lahko poleg denarne

pomoči svojim partnerjem nudi organizacijsko podporo in sodelovanje zaposlenih; Steklarna Hrastnik objavlja Razpis za sponzorska in donatorska sredstva; LIDL Slovenija vodi družbeno odgovorni projekt Ustvarimo boljši svet; podjetje Dana na svoji spletni strani objavi razpis (trikrat letno); Nova KBM podpira projekte na področju družbeno koristnih dejavnosti; Elektro Maribor dodeljuje sponzorska in donatorska sredstva preko obrazca; Energija plus s sponzorstvi in donacijami podpira različne projekte, ki jih iz-

vajajo nevladne organizacije; Slovenske železnice dodeljujejo donacije in sponzorstva preko elektronske vloge; Petrol – prošnjo je potrebno oddati dva meseca pred izvedbo projekta; družba HIT podeljuje finančna sredstva preko treh razpisov. Več o prijavah za sponzorstva in donacije lahko najdete med novicami na info@ consulta.si. Ekipa Stičišča NVO osrednje Slovenije je kot brezplačno podporno okolje na voljo nevladnim organizacijam (društvom, zasebnim zavodom, ustanovam) iz osrednje Slovenije. Pri nas lahko dobite informacije s področja ustanovitve NVO (nevladna organizacija), projektnega svetovanja, vodenja računovodstva, promocije in komuniciranja ter, če postanete naš NVO s potencialom, celo informacije/znanje, vezano na vaše izražene potrebe. Za več informacij obiščite našo spletno stran www.consulta.si, pišite na info@ consulta.si ali pokličite na 059 927 619. *Izkoristite brezplačno podporo Stičišča in razširite svoj krog.

Zakaj je dobro biti član Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije? Avtorica članka: Rosana Škulj Mnenja o tem so seveda različna, zagotovo pa velja: član, ki se zaveda vsega, kar zbornica kot učinkovit varuh pravic in interesov obrtnikov in podjetnikov izbori zanj v obliki ugodnejših zakonskih obveznosti in ki uporabi vsaj nekaj od tega, kar mu zbornica ponuja v obliki svojih storitev, je svojo članarino dobro naložil.

1. Zato, ker smo zbornica malih in smo njihov glas. Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije smo pred štiridesetimi leti ustanovili obrtniki sami, ker nismo hoteli biti skupaj z velikimi v državni gospodarski zbornici. Mali imamo veliko skupnih interesov in problemov, drugačnih kot velika podjetja. V družbi z velikimi smo mali vedno na slabšem.   2. Zato, ker dobro poznamo probleme in interese obrtnikov in malih podjetij ter jih uspešno zastopamo pred vlado oziroma državo. S povezovanjem v svoji zbornici, po »branžah« v strokovne sekcije, mali postanemo glasni, močni in vplivni. 3. Zato, ker smo blizu članov.   4. Zato, ker smo za člane še vedno najboljši »servis« in se posvetimo prav vsakemu izmed njih.   5. Zato, ker skrbimo, da so člani dobro informirani. Vsak mesec člani dobijo revijo Obrtnik s prilogo Obrtnikov svetovalec ter obvestila območne obrtno-podjetniške zbornice, prosto lahko dostopajo do naših spletnih strani z več tisoč aktualnimi informacijami. 6. Zato, ker članstvo v OZS poleg vsega naštetega prinaša tudi vrsto drugih ugodnosti. Član Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki opravlja obrtno dejavnost ali domačo in umetnostno obrt oziroma katerokoli drugo pridobitno ali nepri-

dobitno dejavnost. V začetku letošnjega leta so se včlanile naslednje podjetnice oziroma podjetniki: • NIPO GRADBENI INŽENIRING JOŽE POGLAJEN S. P. (Zakaj včlanitev: zaradi dobrih informacij o novi gradbeni zakonodaji, odličnih seminarjev na OOZ Litija in možnega osebnega informiranja glede poslovnih odločitev.) 17


IZ NAŠIH DRUŠTEV IN USTANOV / IZ PRETEKLIH DNI

• GRADBENIŠTVO MARGI d. o. o. • TURISTIČNA AGENCIJA RUDI TURS, TURIZEM IN STORITVE d. o. o. (Vstopila v članstvo, ker zbornica nudi strokovno pomoč in številne ugodnosti.) • INVITA NOVA, AGENCIJA ZA RAZVOJ OSEBNEGA IN ZAPOSLITVENEGA POTENCIALA LILIJANA MANDELJ S. P. (V OZS sem vstopila na povabilo aktivnega člana, predvsem pa zato, ker želim povečati prepoznavnost moje dejavnosti in podjetja tudi v domačem okolju. S tem lahko pomagam tudi domačim

April 2019

podjetnikom, da bodo imeli urejene kadrovske zadeve in se izognili morebitnim kaznim in tožbam, zato pa jim ne bo potrebno iti v Ljubljano ali plačevati mnogo dražjih odvetniških storitev. Hkrati pa bodo imeli bolj zadovoljne zaposlene in manj odhodov. Prav tako pa lahko pomagam pridobiti ustrezne kadre tudi za lokalno okolje.) • CVETLIČARNA IN BUTIK SUZI, SUZANA KOBAL S. P. (Za članstvo sem se odločila, ker na zbornici dobiš strokovne informacije, so ti vedno pripravljeni pomagati, so v neposredni bližini …)

MePZ Zvon na gostovanju v Telčah pri Sevnici Avtorica članka: Katarina Kragelj V sončnem nedeljskem popoldnevu smo se odpeljali proti dolenjskim gričem, naproti pomladi in našim gostiteljem v Telčah pri Sevnici, kjer smo sodelovali na njihovi prireditvi Pozdrav pomladi, ki je bila posvečena materinskemu dnevu.

R

azveselili smo se povabila ljudskih pevk iz Telč, ki so gostovale pri nas pred leti na našem zimskem koncertu. Pričakali so nas gostoljubni domačini in v nedeljskem popoldnevu smo v dvorani gasilskega doma prisluhnili domačim ljudskim pevkam pod vodstvom predsednice Kulturno-špor-

tnega društva Telče Zvonke Mrgole, učencem osnovne šole Tržišče, njihovemu harmonikarju Valentinu Knezu. Naš zbor je pod vodstvom zborovodkinje Marije Celestina zapel pesmi s pomladno vsebino. S seboj smo povabili harmonikarja Nika Torija, ki nas

je ubrano spremljal pri treh pesmih. Lepo je bilo, prijetno, domače, tudi po prireditvi, ko smo se družili, se pogovorili in skupaj zapeli. Naši gostitelji so nas ob slovesu pospremili s prijazno besedo in upanjem, da se bomo še kdaj srečali.

Da se je poleg lepih melodij ta večer slišalo tudi petje, so v goste povabili MePZ Kres s Čateža. Predstavili so se nam tako s samostojnim zborovskim nastopom kot tudi z našimi tamburaši ob koncu v zelo lepem zaključku večera. Niti večera je povezovala ga. Andreja Štuhec.

V zanimivem in malce bolj sproščenem ter razgibanem večeru smo ljubitelji tamburašev in ubranega petja ta večer zagotovo prišli na svoj račun. Nastopajočim v tem letu voščimo veliko uspehov, po videnem in slišanem pa v zagotovljene uspehe skoraj ne dvomimo.

Ubran večer šmarskih tamburašev in MePZ Kres Čatež Avtor članka: Uroš Pušnik Na lep in čisto spomladanski sobotni večer, 16. marca, so nas v šmarskem domu kulture pričakali člani šmarskega tamburaškega orkestra na svojem rednem letnem koncertu.

Z

lastnimi skladbami, priredbami in mnogimi znanimi uspešnicami so nam tamburaši skozi hudomušne in igrive vložke polepšali prijeten večer. Z rednim letnim koncertom so nam predstavili delo minulega leta, v katerem ni manjkalo gostovanj doma in v tujini, raznih nastopov na prireditvah, revijah, uspešno izpeljanega koncerta Latino Martini …, hkrati pa so ob videnem in slišanem ta večer tiho nakazali, da bo zagotovo delavno tudi to leto. 18


April 2019

IZ PRETEKLIH DNI / SVET ŠPORTA

Voščilo mamam Avtor članka: Uroš Pušnik V nedeljo, 24. marca, so po deseti sv. maši v Šmartnem pri Litiji naši otroci, člani otroškega zbora Žvrgolevčki, voščili mamam ob njihovem prazniku.

S

petjem so sodelovali tudi pri sv. maši, ki jo je vodil duhovni pomočnik g. Vinko Malovrh. Po njej pa so v kratkem programu razveselili svoje in vse navzoče mame z recitacijami, predvsem pa so vse nas razveselili z otroško pristnostjo in ljubeznijo do svojih mam. Ob koncu so vsem mamam podelili za vso izkazano ljubezen še drobceno pozornost; piškote, ki so jih sami pripravili. Vsem mamam vse dobro ob njihovem prazniku.

Bor Artnak je državni podprvak do 16 let Bor Artnak je na zimskem državnem prvenstvu do 16 let v Mariboru osvojil 2. mesto in naslov državnega podprvaka! Čestitamo! Bor Artnak, ki je napovedal boj za najvišja mesta na državnem prvenstvu z zmago na predhodnem turnirju do 16 let, je pričakovanja vsekakor izpolnil in 2. mesto ter naslov podprvaka v letu začetka nastopanja v starejši kategoriji je več kot odličen rezultat. Poleg tega je Bor Artnak že na začetku sezone tudi najvišje uvrščeni slovenski igralec na Tennis Europe lestvici do 16 let, na kateri je že na robu TOP 50 igralcev.

B

or Artnak je v začetku februarja zastopal barve Slovenije na evropskem ekipnem prvenstvu, na katerem je v treh tekmah posamezno zabeležil dve zmagi, med drugim je premagal tudi trenutno 15. igralca z lestvice Tennis Europe in s tem napovedal, da se bo boril tudi za vrh Tennis Europe lestvice. Odlično se je na zimskem državnem prvenstvu do 12 let odrezal Žiga Šeško, ki se je uvrstil v polfinale in osvojil končno 3. mesto. Vstop v finale mu je preprečil kasnejši državni prvak Jani Retelj, ki je za zmago nad Žigom potreboval tri nize. Odlično formo je v začetku februarja Žiga Šeško potrdil še na odprtem prvenstvu do 16 let v Ljubljani, na katerem je ugnal vso konkurenco in prepričljivo zmagal na turnirju in osvojil 1. mesto. Čestitamo! Na državnem prvenstvu do 14 let se je Jaka Tomažin pri dečkih uvrstil v četrtfinale po-

samezno in v polfinale dvojic, Rina Grošelj pa je bila uspešna v igri dvojic, v kateri se je uvrstila v četrtfinale. Po nekaj smole z žrebom na državnem prvenstvu je znova vzela stvari v svoje roke Pia Poglajen in se na odprtem prvenstvu do 18 let uvrstila v polfinale in osvojila pokal za 3. mesto ter s tem napovedala, da ostaja v boju za najvišja mesta na slovenski teniški lestvici do 18 let. Čestitamo! Na turnirju do 18 let je uspešno nastopila tudi 14-letna Rina Grošelj, ki se je uvrstila v drugi krog, tam pa je bila od nje uspešnejša 2. nosilka turnirja. Člani so merili svoje moči na o���������� dprtem prvenstvu v Krškem, na katerem se je odlično odrezal Mark Mesarič, ki se je uvrstil v četrtfinale. Vstop v polfinale mu je po tesni borbi preprečil kasnejši zmagovalec turnirja Nik Cmager, ki je bil boljši z rezultatom 6 – 3 in 7 – 6. Tenis klub AS Litija je tokrat gostil teniški turnir za najmlajše, od 8 do 10 let, ki so merili moči v midi tenisu in tenisu do 10 let. Nastopilo je preko 50 otrok iz cele Slovenije, med drugimi tudi nekaj domačih tekmovalcev. Odlično sta se odrezali Taja Juvan, ki je v midi tenisu osvojila pokal za 3. mesto, in Maruša Vodišek, ki je osvojila 5.

mesto. V tenisu do 10 let je bila Taja Juvan še boljša in se je uvrstila v finale in osvojila pokal za 2. mesto. Maruša Vodišek je v glavnem turnirju izgubila v 1. krogu, nato pa zmagala tolažilni turnir. Čestitke obema! Glavni sponzor turnirja v midi tenisu in tenisu do 10 let je bilo podjetje DON DON, ki je poskrbelo, da so se vsi nastopajoči posladkali z odličnimi krofi! Za obe dekleti ste lahko prišli navijat znova 9. 3. 2019, ko sta merili moči na turnirju TZS do 12 let, ki je bil tokrat v organizaciji domačega kluba AS Litija v Litiji.

Mednarodna tekmovanja – Nik Razboršek v polfinalu

N

a moškem ITF turnirju v Antalyi (15.000 $) so se organizatorji ves teden borili z vremenom, ko pa so končno lahko začeli s tekmovanjem, je na turnirju odlično nastopil Nik Razboršek. V

Nik Razboršek, polfinalist ITF v Antalyi

uvodnem srečanju je s 6 – 1 6 – 2 premagal Srba Gorana Markovića. Nato je v drugem krogu s 6 – 4 6 – 4 premagal španskega povabljenca Luisa Gomara Monia ter se uvrstil v četrtfinale. Po krajšem počitku je odigral četrtfinalno srečanje s hrvaškim kvalifikantom Matejem Šabanovom ter ga premagal s 7 – 6 (6) 6 – 3 in se uvrstil v polfinale. Tam je Niku nastop preprečila bolezen. Dobil je temperaturo in močan glavobol, tako da je moral polfinalno srečanje predati. Želimo mu hitro okrevanje! Melita Poglajen

19


SVET ŠPORTA

April 2019

Slabše v nadaljevanju Avtor članka: RD Herz Šmartno V drugem delu sezone 2018/2019 šmarski ekipi ne gre po načrtih, največ težav povzročajo nekatere poškodbe. Kljub malo slabšim rezultatom pa je RD Herz Šmartno še vedno na sredini lestvice, na 8. mestu. Počasi se že razmišlja o naslednji sezoni in korakih, ki jih je potrebno narediti, da se sestavi ekipa za novo sezono.

O

d nadaljevanja sezone je članska ekipa RD Herz Šmartno odigrala že devet uradnih tekem. Tudi v 1. B ligi je na sporedu veliko tekem, saj se v sezoni odigra skupno 26 krogov. Šmarska ekipa je trikrat zmagala in šestkrat izgubila. Vsi letošnji rezultati članske ekipe RD Herz Šmartno: 14. krog: RK Radeče Papir Nova : RD Herz Šmartno 27 : 30 15. krog: RD Herz Šmartno : RK Krško 33 : 38 16. krog: RD LL Grosist Slovan : RD Herz Šmartno 33 : 23 17. krog: RD Rudar : RD Herz Šmartno 34 : 23 18. krog: RD Herz Šmartno : RK Ajdovščina 29 : 25 19. krog: ŠD Mokerc - Ig : RD Herz Šmartno 35 : 32 20. krog: RD Herz Šmartno : RD Butan plin Izola 30 : 35 21. krog: RK Pomurje : RD Herz Šmartno 25 : 28 22. krog: RD Herz Šmartno : RK Črnomelj 28 : 31 Člansko ekipo do konca sezone čakajo še štiri tekme, dve v gosteh in dve v domači Dvorani Pungrt. Razpored do konca tekmovanja je zelo težak, ekipa pa bo najverjetneje sezono zaključila na sredini lestvice 1. B državne rokometne lige. Potem pa bo na vrsti analiza sezone in načrtovanje

Mladinci (M)

Starejši in mlajši dečki B (M)

za naprej. Vsekakor je šmarska ekipa mlada, tako da potrebuje določen čas, da si nabere prepotrebne izkušnje za nadaljnje sezone. S tekmami nadaljujejo tudi mlajše selekcije. Mladinci igrajo v 1. državni ligi, v kateri bo obstanek v ligi zelo težka naloga. Dobro nastopajo mlajši dečki B, ki imajo v četrtfinalni ligi le en poraz in zasedajo 2. mesto na lestvici. Imajo še vse možnosti, da se tudi uvrstijo na finalni turnir za državnega prvaka. V imenu društva vas vabimo, da si ogledate

Uspešno opravljeno polaganje za višje pasove Avtorica članka: Eva Štangar V začetku leta 2019 se je Taekwondo klub Šmartno - Litija posvečal treningom tehnike in napredovanju v znanju taekwondoja.

V

decembru in januarju so se mlajše generacije zavzeto pripravljale na polaganje višjih pasov, ki je za vse dogodek, ki da vsakemu posamezniku priznanje za trud in nov elan za nadaljevanje. 22. januarja se je 36 članov izkazalo in uspešno opravilo preizkus in napredovalo do višjih pasov. Od najmlajših, starih komaj pet let, ki so pridobili svojo prvo rumeno črtico na belem pasu, do mladincev, ki se že počasi približujejo stopnji izkušenih ta20

tekme 1. B državne rokometne lige v domači Dvorani Pungrt ter tudi kakšno v gosteh. Hvala navijaški skupini KROKARJI, ki nas tudi v novi sezoni spremlja doma in na gostovanjih!!! Seveda vas vabimo tudi na tekme mlajših selekcij, ki so na sporedu skoraj vsak vikend. Vse bralce vabimo, da si ogledate našo internetno stran www.rdherzsmartno.si ter seveda naš Facebook profil www.facebook. com/Rokomet.Smartno, na katerih lahko spremljate veliko zanimivih novičk, fotografij ipd.

ekwondoistov. Vsi so se zelo izkazali, zato jim čestitamo in voščimo še veliko športnih uspehov.


April 2019

SVET ŠPORTA / VABILA / OBVESTILA UREDNIŠTVA

Druga skupina članov kluba je morala s treningi tehnike še kar nekaj časa nadaljevati, saj so se pripravljali na polaganje črnega pasu oziroma šest se jih je pripravljalo na črni pas 1. dan in dve članici na črni pas 2. dan. Polaganje je potekalo pri mojstru Tomažu Zakrajšku, glavnemu trenerju kluba Kang. Za ta velik korak je vloženo veliko energije in časa, kajti potrebno je osvojiti znanje iz zelo različnih taekwondo tehnik. Med drugim so morali do potankosti poznati osem oziroma devet poomsae, ki so natančno določeno zaporedje napadov in obramb, kot borba z namišljenim nasprotnikom. Velik poudarek je tudi na ročnih tehnikah (blokade in udarci), nožnih tehnikah in sparingih (samoobrambi) ter ne nazadnje na razbijanju desk z različnimi ročnimi in nožnimi udarci. Kot dokaz poznavanja zgodovine in teorije taekwondoja pa je obvezni del tudi seminarska naloga. Zato za uspešno opravljeno polaganje pasu 2. dan čestitamo Aleksandri Rozina in Poloni Saje, za črni pas 1. dan pa Piji Smrekar, Žaku Eberlincu, Janji Repina, Marjeti Medved, Petru Kodretu in Evi Štangar. Sedaj pa sledijo priprave na borbe in pridobivanje kondicije, saj naši borci že tudi komaj čakajo, da ponovno stopijo na tatami in se udeležijo borb.

PGD Šmartno vabi na brezplačen tečaj TPO + AED Avtor članka: PGD Šmartno Zavedamo se, da znanje prve pomoči hitro zbledi, zato smo se šmarski gasilci ponovno odločili pripraviti tečaj za krajane, na katerem lahko v relativno kratkem času ponovite temeljna poglavja prve pomoči.

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice Avtor članka: Uredništvo Krajevnih novic

U

redništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in posameznikov. Naslednja številka občinskega glasila bo izšla maja 2019, avtorje prispevkov pa vljudno naprošamo, da nam jih pošljejo najpozneje do 28. 4. 2019 v elektronski obliki na naslov: urednistvo@krajevne-novice.si.

N

a delavnici bomo obnovili poglavja: pristop k poškodovancu, TPO (temeljni postopki oživljanja) odraslih in otrok, krvavitve in rane ter seveda uporaba avtomatskega defibrilatorja AED. V kolikor bo izkazano dodatno zanimanje, se bomo dotaknili tudi ostalih pomembnih poglavij. Na tečaju bodo sodelovali študenti medicine kot inštruktorji, ki delujejo v okviru projekta ZaŽivljenje. Tečaj bo potekal v sredo, 24. 4. 2019, ob 18. uri v gasilskem domu PGD Šmartno. Trajal bo približno dve uri. Prijave na tečaj so obvezne. Število mest je omejeno, zato priporočamo, da se hitro odločite za sodelovanje. Prijavite se lahko na pgdsmartno@gmail.com ali na 051 675 112. Vabljeni!

Navodila za oblikovanje oglasov in vabil Postavitev vabil oziroma oglasov: • celostransko: 190 x 267 mm • polovična pokončna: 92,5 x 267 mm • polovična ležeča: 190 x 131 mm • četrtinka: 92,5 x 131 mm

Upoštevati je treba pravila za tisk: • barvni prostor cmyk • 300 dpi za jpg • vektorsko oblikovani oglasi v pdf, .cdr, .eps ali .ai tudi v cmyk barvni prostor.

V primeru, da bodo oglasi ali vabila narejeni v Wordu, bodo le-ti posredovani oblikovalcu. Oblikovalec bo izstavil račun naročniku. 21


OBVESTILO UREDNIÅ TVA

22

April 2019


April 2019

OBVESTILO / OGLAS / VABILA / ZAHVALE

POMLADNI ODPIRALNI ČAS GRAD

od aprila do junija od ponedeljka do petka 9.00—16.00 sobota, nedelja in prazniki 10.00—18.00

KRČMA petek 14.00—21.00 sobota 11.00—21.00 nedelja in prazniki 11.00—19.00

TIC ŠMARTNO

Turistično informacijski center Staretov trg 25 1275 Šmartno pri Litiji

od ponedeljka do petka 9.00—12.00 13.00—15.00 Vabljeni po nasvet o turizmu in k nakupu izdelkov domačih rokodelcev.

Tradicionalno prvomajsko srečanje Javorje Lepo vabljeni 1. maja 2019, ob 11. uri, na tradicionalno prvomajsko srečanje na Javorju nad Bogenšperkom. Skupaj bomo obeležili 1. maj, mednarodni praznik dela. PGD Javorje in Občina Šmartno pri Litiji

Vabljeni na grad–v muzej in galerijo ter v grajski park na sprehod in kavo!

Ne mine dan, ne mine noč, da v mislih ne bi bili s teboj. Vsaka misel nate je zahvala za vse, kar si nam dala. Imela si zlato srce. Življenje te je trdo preizkušalo. Vse ponižno si prestala, bolečino globoko vase zakopala. Zdaj se spočij, izmučeno srce, zdaj se spočijte zdelane roke.

ZAHVALA Zapustila nas je draga mama, babica in prababica

LJUDMILA – MILKA RENKO, 11. 9. 1938–19. 2. 2019, iz Jablaniških Laz.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečene besede in izraze sožalja, za vse sočutne objeme in stiske rok ter za darovano cvetje in sveče. Prav posebna zahvala sosedi Joži in njeni družini za nesebično pomoč in ljubečo podporo. Iskreno se zahvaljujemo tudi gospodu župniku za lepo opravljen obred, gospodu Tonetu Zavrlu za poslovilni govor in pevcem za čudovite pesmi. Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na zadnji poti. Ljudmila – Milči, Milena in Toni

Ni te več na pragu, ni te več v hiši, nihče več tvojega glasu ne sliši, zato pa pot nas vodi tja, kjer rože ti cvetijo in sveče v spomin gorijo.

V SPOMIN

ANI PERME iz Lupinice.

Minilo je leto, odkar te ni več med nami, a spomini ostajajo in bodo živeli večno. Hvala ti za vso dobroto. Hvala vsem, ki se je spominjate in ji prižgete svečo. Vsi njeni

23


DROBTINICE ŠMARSKE PRETEKLOSTI

Župniji Šmartno pri Litiji in Javorje pri Litiji med prvo svetovno vojno Avtor članka: Tadej Čopar Med prvo svetovno vojno je bil župnik v Šmartnem Matej Rihar (1906–1930), delovalo pa je več kaplanov (Janez Filipič 1912–1915, Jožef Stupica 1915–1917, Franc Urbanec 1917–1919) in beneficiatov (Jernej Kovič 1913–1914, Franc Kogej 1915–1918, Leopold Erzin 1918–1925). Do ustanovitve župnije Litija in posledično odcepitve treh šmarskih podružnic (sv. Katarina na Bregu, sv. Nikolaj v Litiji, sv. Jurij pri Poganiku) je prišlo šele leta 1936. Prva svetovna vojna torej spada v obdobje pred ustanovitvijo nove župnije.

V

povezavi s cerkvenimi poslopji v župniji Šmartno je bil morda najodmevnejši dogodek v tem času odvzem cerkvenih zvonov. Zvonove so jemali večinoma v januarju in februarju 1917, nekaj pa tudi v decembru 1917. 27. januarja so bili odvzeti trije zvonovi na Libergi, 29. januarja dva v Jablanici in eden na Gradišču, 30. januarja eden v Vintarjevcu in trije v Brezju, 6. februarja trije na Bregu, 10. februarja eden v Št. Juriju in eden na župnijskem pokopališču, 12. februarja dva v Litiji, 13. februarja dva zvonova in mrliški zvonček v župnijski cerkvi v

Cerkev sv. Martina leta 1917 (Domoznanska zbirka Knjižnice Litija)

April 2019

Šmartnem, 10. decembra pa en zvon na Libergi, eden v Št. Juriju in eden v župnijski cerkvi v Šmartnem. Orgle so se v župnijski cerkvi kljub hudemu pritisku ohranile v celoti. Morda najpomembnejši dogodek na duhovnem področju delovanja župnije Šmartno med prvo svetovno vojno je bila sv. birma 17. 5. 1917. Škofa so z družbami in društvi sprejeli na Ustju. Takrat je bilo birmanih 229 dečkov in 235 deklic, ob tej priložnosti pa je potekala tudi kanonična vizitacija. 19. 7. 1914 je potekala nova maša Franceta Sušnika, 17. 6. 1917 pa nova maša Antona Hostnika. 21. 9. 1916 je šmarski dekan Matej Rihar praznoval svojo petdesetletnico rojstva in obenem desetletnico službovanja v Šmartnem. Ob tej priložnosti sta šmarski in litijski občinski odbor dekana Mateja Riharja soglasno izvolila za častnega občana šmarske in litijske občine. Vizitacijsko poročilo za leto 1917 za župnijo Šmartno poroča, da je bilo v fantovski Marijini družbi 70 članov, 68 članov je bilo pri vojakih, 5 jih je padlo, 10 je bilo ujetih, 5 pa invalidov. Dekliška Marijina družba je imela takrat 319 članic, Marijin vrtec za otroke pa 138 članov. Med prvo svetovno vojno je bilo v Marijino družbo sprejetih več novih članov, družba pa je med vojno še vedno delovala (romanja, molitve itd.). V župniji Javorje sta bila 15. 2. 1917 odvzeta dva zvonova v župnijski cerkvi in dva na Felič Vrhu. 7. 6. 1918 so bile za državo pobrane tudi cinaste piščali od javorskih orgel. V Kroniki župnije Javorje sta za leto 1915 zabeležena prenovitev zvonikove strehe in popravilo orgel podružnice na Felič Vrhu. Stare orgle je popravljal Bronislav Markiewicz, ki je bil orglar iz Lvova v Galiciji in je v šmarski občini bival kot begunec. 26. 7. 1914 je bila v Javorju nova maša Ivana Sadarja.

Krajevne novice - marec 2019 (letnik 4, št. 2)  

Krajevne novice - marec 2019 (letnik 4, št. 2)  

Advertisement