Page 1

การรักษาโรคโดยการดื่มน้ํา วิธีการรักษาโรคโดยการดืม่ น้ํา ซึ่งไดมาจากประเทศจีน มณฑลกวางตุง จากแพทย'แผนโบราณ โดย ผูนิรนามไดฝากใหเพื่อนฝูงคนสนิทนําเอาไปใชในการรักษา ปรากฏผลในการรักษาเป2นที่นา3 พอใจ จึงได เป4ดเผยใหบุคคลภายนอก เพื่อจะไดใชในการรักษาดู เพราะเชือ่ ว3าสามารถรักษาโรคไดดังนี้ • • • • • • • • • • • •

แกปวดหัว ความดันโลหิต โรคลม ความดันต่าํ (เลือดนอย) เสนประสาทชา โรคเสนประสาท โรคอัมพฤกษ' รูมาติซมั่ ปวดเมื่อยเอ็น,กระดูก โรคอวน ประสาทหู (ดังหึ่ง) หัวใจเตนแรง,เร็ว

• • • • • • • • • • • •

แขนขาไม3มแี รง โรคไอ โรคหืด,หอบ หลอดลมอักเสบ โรคปอด เยื่อสมองอักเสบ สมองอักเสบ โรคหัวใจ โรคนิ่ว กรดในกระเพาะมาก กระเพาะถ3วงหอย โรคบิด

• • • • • • • • • • • •

ตกเลือด โรคริดสีดวง โรคเบาหวาน สายตาเสือ่ มถอย โรคกระเพาะ ลําไส ทองผูก โรคตาเจ็บ เลือดออกตา ระดูไม3ปกติ มะเร็งมดลูก มะเร็งเตานม ตกขาว

วิธีดื่มน้ํารักษาโรค 1. ทุกวันเวลาตืน่ นอนตอนเชา ยังไม3ตองลางหนา ไม3ตองบวนปาก ไม3ตองแปรงฟAน ใหดื่มน้าํ เปล3า ก3อนเลย 1.26 ลิตร (1,260 CC) 2. ทุกคืนก3อนนอน ไม3ควรกินอาหารและของว3างทุกอย3าง 3. เมื่อเริม่ ดืม่ น้ําครั้งแรก จะมีอาการ เบา 2 – 3 ครั้ง ภายหลังจากดื่มน้ําแลว 1 ชม. และกิน อาหารได 4. หลัง 3 เดือน จากการรักษาวิธนี ี้ น้าํ หนักตัวอาจเพิ่มขึน้ และ การกินอาหารก็อาจเพิ่มขึ้น ขอควรระวัง 1. คนไขอาจดื่มน้ํา 1.26 ลิตรได ตองมีความอดทน และตองใจแข็ง ถาดืม่ ทีเดียวไม3ไดก็ตองเดิน ไปเดินมา แลวค3อยดืม่ ต3อได 2. เมื่อดืม่ น้ําแลวประมาณ 20 นาที ใหออกกําลังกายเบาๆ เช3น การเดิน หรือ แกว3งแขนขา ถา หากคนไขที่ไม3สามารถลุกจากเตียงได ใหคนไขใชวิธีหายใจสูดลมเขา – ออกยาวๆ เป2นการออก กําลังกาย และใชมือคลําทองนอย โกยเบาๆ เพื่อใหดื่มน้าํ ได ไหลลงลําไส เพื่อน้ําจะไดลางสิง่ ตกคางอยู3ในลําไส


3. ระยะแรกอาจจะมีอาการถ3ายทองหลังจากดื่มน้าํ แลวประมาณ 1 ชม. และจะมีการเบา 2 – 3 ครั้ง แต3ประมาณ 3 – 4 วัน ก็จะเขาภาวะปกติ และ 7 – 8 วันหลังอาจจะเบานอยลงเหลือวัน ละ 1 ครัง้ แต3ถาการดืม่ น้าํ สะดวกง3ายขึ้น การกินอาหารก็จะมีรสชาติขนึ้ ขอตองสังเกต ผูที่ดื่มน้ําเพื่อทําการรักษานี้ อาจจะเจริญอาหาร น้ําหนักตัวจะเพิ่มขึ้น ถาเป2นน้ําประปา ควรกรอง และทิ้งคางไว 1 คืน เพื่อใหเศษ และสิ่งทีป่ ะปนมากับน้าํ ไดตกตะกอนก3อน จึงค3อยนําน้ํานั้นมาดื่มได และ เวลาทานอาหาร ใหทานไดเฉพาะน้าํ แกงเพียงเล็กนอยไม3ควรดืม่ น้ํา และก3อนนอนไม3ควรกินอาหารว3าง หรือ ผลไม3ที่มรี สเปรี้ยวทุกชนิดไม3ควรทานก3อนนอน โรคที่รักษาไดผล 1. ความดันโลหิตสูง 2. กระเพราะ ลําไส 3. กระเพาะถ3วงหอย 4. ทองผูก 5. ถ3ายเป2นเลือด 6. รูมาติซั่ม และผิวหนังบางชนิด ที่มาจาก www.seal2thai.org

ดื่มน้าํ รักษา 1 เดือน ดื่มน้าํ รักษา 1 สัปดาห' ดื่มน้าํ รักษา 3 วัน ดื่มน้าํ รักษา 1 วัน ดื่มน้าํ รักษา 1 สัปดาห' ดื่มน้าํ รักษา 1 เดือน บทความโดย: นางกัลยา ยศฐา

บทความท่านกัลยา  

บทความท่านกัลยา

บทความท่านกัลยา  

บทความท่านกัลยา