Page 97

Łęg pod Domaszkowem / © fot. G. Bobrowicz

Podstawowa działalność Stowarzyszenia polega na wsparciu działalności mieszkańców z obszaru LGD zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju czyli dokumentem, w którym zostały zapisane cele, których osiągnięcie ma się przyczynić do zrównoważonego rozwoju tego obszaru. Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju odbyło się wspólnie z przedstawicielami różnych środowisk z terenu Partnerstwa.

TWÓ RCY K R A INY ŁĘG ÓW O D R ZA ŃSKIC H

Stowarzyszenie wspiera poprzez typowanie do udzielania dotacji na projekty w ramach programów Leader oraz Funduszu Krainy Łęgów Odrzańskich (Program Działaj Lokalnie) i innych funduszy grantowych z partnerami biznesowymi. Działalność stowarzyszenia obejmuje więc szeroki wachlarz zadań dedykowanych mieszkańcom obszarów wiejskich, m.in. poprzez wsparcie lokalnych imprez, rozwój nadodrzańskiej turystyki i oferty rekreacyjno-animacyjnej, promocję rękodzieła i produktów lokalnych oraz działalność wydawniczą z ukierunkowaniem na najmłodszych mieszkańców.

www.l g d o d ra. p l

Profile for Kraina Łęgów Odrzańskich

Twórcy Krainy Łęgów Odrzańskich”  

Kraina Łęgów Odrzańskich / 2015 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” pl. Kopernika 6, 59-230 Prochowice e-mail...

Twórcy Krainy Łęgów Odrzańskich”  

Kraina Łęgów Odrzańskich / 2015 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” pl. Kopernika 6, 59-230 Prochowice e-mail...

Advertisement