Page 1


„Twórcy Krainy Łęgów Odrzańskich” Opracowanie publikacji i koordynacja projektu: Anna Peregrym Zdjęcia: Edyta Antoniewicz, Grzegorz Dziechciarek (str. 18-19, 50-51) Projekt graficzny i skład: Jacek Zygmunt Wydawca: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” pl. Kopernika 6, 59-230 Prochowice e-mail: lgdodra@op.pl, www.lgdodra.pl Druk: Agencja Reklamy Eureka Plus B. Fedorowicz, R. Fedorowicz ul. 3 Maja 11/10 35-030 Rzeszów © Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” Prochowice 2015 ISBN 978-83-936865-9-9


Spis TWÓRCÓW KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH Małgorzata Bernaś.........................................................................................................6 Katarzyna Bobra...............................................................................................................8 Małgorzata Bogucka................................................................................................10 Agnieszka Borodacz..................................................................................................12 Jolanta Choińska......................................................................................................... 14 Bernadeta Chronowska........................................................................................16 Katarzyna Dziechciarek...................................................................................... 18 Magdalena Górak-Kaleta..................................................................................20 Katarzyna Hawrylczak...........................................................................................22 Ewa i Lech Jaworek „Winnice Jaworek”.......................................... 24 Henryk Kamaszuk....................................................................................................... 26 Maciej Karczewski „Maciejowy Sad”.................................................... 28 Agnieszka i Kamil Kijewscy.............................................................................30 Janina Kloc...........................................................................................................................32 Joanna Kołowska.........................................................................................................34 Maria Kucy........................................................................................................................... 36 Andrzej Lech......................................................................................................................38 Henryk Lewicki...............................................................................................................40 Elżbieta Mandziuk....................................................................................................... 42 Elżbieta Mazan................................................................................................................44 Andrzej Mika......................................................................................................................46 Jerzy Nawara....................................................................................................................48 Izabela Niewiadomska.......................................................................................... 50 Aleksandra Nowacka...............................................................................................52 Katarzyna Paczkowska........................................................................................54 Janina Pakuła...................................................................................................................56 Beata Pęcherek..............................................................................................................58 Gabriela Prońko............................................................................................................ 60 Justyna Przondo........................................................................................................... 62 Stanisława Słobodzian..........................................................................................64 Izabella Słupecka.........................................................................................................66 Aleksander Sokołowski.........................................................................................68 Marzena Starczak.......................................................................................................70 Beata Stasiak....................................................................................................................72 Teofil Szelwika ZHPOW „Ścinawa”.........................................................74 Anna Szlączka AnBol „Owoce Lutyni”................................................76 Janusz Szwiec..................................................................................................................78 Barbara Śliwińska...................................................................................................... 80 Kaja Tomalik.......................................................................................................................82 Elżbieta i Ireneusz Tyszko..................................................................................84 Piotr Zawadzki.................................................................................................................86 Anna Ziemak.....................................................................................................................88 Michał Zygmunt............................................................................................................ 90 Sabina Żukowska......................................................................................................... 92

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


Fot. J a c e k Czep n i k


Przyjaciele Odry i Krainy Łęgów Odrzańskich,

w

spólnie w powolnym procesie zmieniamy nadodrzańską rzeczywistość. Dzieje się tak dzięki zaangażowaniu i otwartości wielu ludzi. Chcemy pokazać Wam grupę szczególnie zaangażowanych pasjonatów od nadodrzańskiego rękodzieła. Wszystko, co wychodzi spod ich rąk, jest skarbem. Poznajcie, proszę, mistrzów, artystów, rękodzielników, którzy z niepowtarzalną pasją tworzą tożsamość i wizerunek Krainy Łęgów Odrzańskich. Z nimi ten świat nabiera prawdziwego koloru, smaku i łagodności.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


6

Małgorzata Bernaś ozdoby z papieru tel. 501 389 814 / Malczyce


7 7 M a ł g o r z ata B e r n a ś

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


8

Katarzyna Bobra

ręcznie malowane ozdoby świąteczne, deski, biżuteria tel. 889 389 933 / Słup


7 7 KATARZYNA BOBRA

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


10

MAŁGORZATA BOGUCKA malarstwo tel. 661 821 720 / Środa Śląska


7 7 M AŁGORZATA BOGUCKA

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


12

AGNIESZKA BORODACZ

haft matematyczny, ozdoby do włosów tel. 796 444 203 / Wińsko


7 7 AGNIESZKA BORODACZ

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


14

JOLANTA CHOIŃSKA

carving, biżuteria tel. 609 413 664 / Brzeg Dolny


7 7 J OLANTA CHOIŃSKA

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


16

BERNADETA CHRONOWSKA szydełkowanie, OZDOBY tel. 668 280 286 / Prochowice


7 7 BERNADETA CHRONOWSKA

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


18

Katarzyna Dziechciarek ceramika tel. 665 68 22 99 / Dziesław


7 7 K ata r z y n a D z i e c h c i a r e k

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


20

Magdalena Górak-Kaleta ręcznie szyte lalki www.welniaczki.pl / Wołów


7 7 M a g d a l e n a G ó r a k- K a l e ta

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


22

Katarzyna Hawrylczak rzeźba tel. 721 539 996 / Godzięcin


7 7 K ata r z y n a H aw ry l c z a k

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


24

Ewa i Lech Jaworek „Winnice Jaworek” www.winnicejaworek.pl / Miękinia


7 7 E wa i L e c h J aw o r e k „W i n n i c e J aw o r e k ”

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


26

Henryk Kamaszuk

pszczelarstwo tel. 886 539 374 / Godzięcin


7 7 H e n ry k K a m a s z u k

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


28

Maciej Karczewski - „Maciejowy Sad” soki jabłkowe naturalne tłoczone maciejowysad.pl / Lutynia


77„Maciejowy Sad” - Maciej Karczewski

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


30

Agnieszka i Kamil Kijewscy ceramika tel. 604 553 537 / Chobienia


7 7 A g n i e s z k a i K a m i l K i j e w s cy

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


32

Janina Kloc

malarstwo tel. 609 315 299 / Lubรณw


77Janina Kloc

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


34

Joanna Kołowska

ceramika, malarstwo tel. 601 714 401 / Chobienia


7 7 J o a n n a Ko ł o w s k a

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


36

Maria Kucy

szydeล‚kowanie tel. 795 483 412 / Gwizdanรณw


7 7 M a r i a K u cy

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


38

Andrzej Lech

kowalstwo tel. 604 292 689 / Krzelรณw


77Andrzej Lech

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


40

Henryk Lewicki

malarstwo tel. 725 459 448 / Rudna


7 7 H e n ry k L e w i c k i

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


42

Elżbieta Mandziuk

Ręcznie szyte lalki, decoupage tel. 783 500 643 / Białołęka


7 7 E l ż b i e ta M a n d z i u k

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


44

Elżbieta Mazan

anioły z masy solnej, Decoupage mazanka-irysowyogrod.blogspot.com / Żurawiniec


7 7 E l ż b i e ta M a z a n

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


46

Andrzej Mika

figury ze sล‚omy tel. 76 843 91 90 / Gwizdanรณw


7 7 ANDRZE J M IKA

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


48

Jerzy Nawara

pszczelarstwo tel. 697 074 797 / Domaszkรณw


7 7 J ERZY NAWARA

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


50

Izabela Niewiadomska ceramika tel. 533 464 604 / Rudna


77Izabela Niewiadomska

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


52

Aleksandra Nowacka

kartki okolicznościowe www.malefantazjeoli.blogspot.com / Rusko


7 7 A l e k s a n d r a N o wa c k a

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


54

Katarzyna Paczkowska krawiectwo tel. 881 928 511 / Przyborรณw


7 7 K ata r z y n a Pa c z ko w s k a

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


56

Janina Pakuła

szydełkowanie tel. 883 974 399 / Godzięcin


7 7 J a n i n a Pa k u ł a

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


58

Beata Pęcherek

filcowanie, ozdoby tel. 797 779 071 / ZabĂłr Wielki


7 7 B e ata P ę c h e r e k

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


60

Gabriela Prońko

zabawki ręcznie szyte tel. 664 438 139 / Mierzowice


7 7 G a b r i e l a P r o ń ko

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


62

Justyna Przondo

ceramika tel. 503 720 025 / Brzeg Dolny


77Justyna Przondo

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


64

Stanisława Słobodzian szydełkowanie tel. 660 915 577 / Orzeszków


7 7 S ta n i s ł awa S ł o b o d z i a n

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


66

Izabella SĹ‚upecka

wiklina papierowa tel. 512 453 857 / Malczyce


77Izabella Słupecka

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


68

Aleksander Sokołowski stolarstwo tel. 605 947 189 / Golkowice


7 7 A l e k s a n d e r S o ko ł o w s k i

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


70

Marzena Starczak malarstwo, ozdoby tel. 516 152 555 / Malczyce


7 7 M a r z e n a S ta r c z a k

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


72

Beata StasiaK

tkactwo tel. 697 210 721 / KoĹşlice


7 7 B e ata S ta s i a K

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


74

Teofil Szelwika - ZHPOW „Ścinawa” przetwory warzywne www.zhpow-scinawa.com.pl / Ścinawa


7 7 T e o f i l S z e lw i k a - ZHPOW „ Ś c i n awa”

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


76

Anna Szlączka - AnBol „Owoce Lutyni” soki jabłkowe naturalne tłoczone www.owocelutyni.pl / Lutynia


77AnBol - „Owoce Lutyni” - Anna Szlączka

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


78

Janusz Szwiec

wyroby z drewna tel. 781 609 199 / Wińsko


77Janusz Szwiec

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


80

Barbara Śliwińska

ręcznie kute skrzynie na listy tel. 608 515 656 / Brzózka


77Barbara Śliwińska

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


82

Kaja Tomalik

kartki okolicznościowe www.kaja.tomalik.com.pl / Malczyce


77Kaja Tomalik

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


84

ElĹźbieta i Ireneusz Tyszko malarstwo, witraĹźe WWW.pracowniaarte.pl / Lisowice


7 7 E l ż b i e ta i I r e n e u s z T ys z ko

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


86

Piotr Zawadzki

malarstwo, rzeĹşba w drewnie tel. 509 750 348 / Malczyce


7 7 P i o t r Z awa d z k i

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


88

Anna Ziemak

tkactwo tel. 791 516 644 / Brzeg Dolny


77Anna Ziemak

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


90

Michał Zygmunt

muzyk, gitary z drewna odrzańskiego www.acoustic.pl / Brzeg Dolny


7 7 M i c h a ł Z yg m u n t

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


92

Sabina Ĺťukowska

decoupage, ozdoby tel. 602 369 980 / Malczyce


7 7 S a b i n a Ż u ko w s k a

www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


Odra / fot. J. Czepnik

K

raina Łęgów Odrzańskich to nazwa obszaru wzdłuż doliny rzeki Odry na odcinku od Wrocławia do Głogowa. To malowniczy teren, o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych oraz bogatym dziedzictwie historyczno-kulturowym. Ze względu na okresowe wylewy rzeki przyroda wykształciła tu specyficzny, bardzo bogaty ekosystem z licznymi i rzadko występującymi gatunkami fauny i flory. Obszar ten wchodzi w skład Natury 2000. Interesująca jest tu nie tylko przyroda, bowiem obszar Łęgów Odrzańskich usiany jest licznymi zabytkami, pałacami, kościołami, z których najbardziej monumentalny to zabytek klasy „0” – klasztor w Lubiążu.

TWÓ RCY K R A INY ŁĘG ÓW O D R ZA ŃSKIC H

Klasztor w Lubiążu / fot. Z. Posacki www.l g d o d ra. p l


Świetlica w Starym Dworze / fot. archiwum UM w Brzegu Dolnym

Animacje dla najmłodszych / fot. Z. Posacki

W celu ochrony i promocji tego szczególnego terenu w 2002 roku zawiązało się Partnerstwo Doliny Środkowej Odry, a w 2008 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”. Stowarzyszenie jest grupą partnerów i przedstawicieli różnych środowisk z terenu Doliny Odry, których jednoczy wspólny cel, jakim jest zrównoważony rozwój nadodrzańskiego regionu, szczególnie obszarów wiejskich. W skład LGD wchodzą partnerzy z 3 sektorów (samorządowego, biznesowego i społecznego) z obszaru 12 gmin. Są to gminy: Głogów (gmina wiejska), Pęcław, Rudna, Jemielno, Wińsko, Wołów, Brzeg Dolny, Ścinawa, Prochowice, Malczyce, Środa Śląska i Miękinia. Trójsektorowe porozumienie liczy obecnie 54 członków. Konwent włodarzy / fot. Z. Posacki www.l g d od ra.p l

TWÓRCY K RAI N Y Ł ĘG ÓW O D R ZA Ń SK I C H


Łęg pod Domaszkowem / © fot. G. Bobrowicz

Podstawowa działalność Stowarzyszenia polega na wsparciu działalności mieszkańców z obszaru LGD zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju czyli dokumentem, w którym zostały zapisane cele, których osiągnięcie ma się przyczynić do zrównoważonego rozwoju tego obszaru. Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju odbyło się wspólnie z przedstawicielami różnych środowisk z terenu Partnerstwa.

TWÓ RCY K R A INY ŁĘG ÓW O D R ZA ŃSKIC H

Stowarzyszenie wspiera poprzez typowanie do udzielania dotacji na projekty w ramach programów Leader oraz Funduszu Krainy Łęgów Odrzańskich (Program Działaj Lokalnie) i innych funduszy grantowych z partnerami biznesowymi. Działalność stowarzyszenia obejmuje więc szeroki wachlarz zadań dedykowanych mieszkańcom obszarów wiejskich, m.in. poprzez wsparcie lokalnych imprez, rozwój nadodrzańskiej turystyki i oferty rekreacyjno-animacyjnej, promocję rękodzieła i produktów lokalnych oraz działalność wydawniczą z ukierunkowaniem na najmłodszych mieszkańców.

www.l g d o d ra. p l


Profile for Kraina Łęgów Odrzańskich

Twórcy Krainy Łęgów Odrzańskich”  

Kraina Łęgów Odrzańskich / 2015 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” pl. Kopernika 6, 59-230 Prochowice e-mail...

Twórcy Krainy Łęgów Odrzańskich”  

Kraina Łęgów Odrzańskich / 2015 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” pl. Kopernika 6, 59-230 Prochowice e-mail...

Advertisement