Page 1

Ă…rsrapport og ĂĽrsregnskap for 2010


Franske Jean-Marc Gaillard og Maurice Manificat. (Fotograf: Linn Marita Vågø) Bilde forside: Vinner av 3 km gateløp, Therese Johaug. (Fotograf: Linn Marita Vågø) 2


Toppidrettsveka

Innhold

Nordmøre Energiverk driver sin virksomhet med utgangspunkt i Nordmøre, og våre verdier er service, engasjement, ansvarlighet, åpenhet og utvikling. I alt vi gjør er vi avhengig av et godt forhold til våre kunder og kontakter, og med Nordmøringens lynne faller åpenhet og raushet naturlig. De andre verdiene understøtter våre prioriteringer fra dag til dag. Årsberetningen skrives for å gi et bredt og godt verbalt bilde av vår virksomhet, og de visuelle bildene kommer fra Toppidrettsveka 2010.

Administrerende direktør

Vi som bedrift støtter en rekke kulturarrangement og tiltak i vår region, og derigjennom låner vi litt av identiteten til de vi støtter. I årets årsberetning ønsker vi derfor å profilere Toppidrettsveka, og NEAS sommerskiskole. Det er inspirerende å se gleden, folkelivet, og engasjementet som var under arrangementene i 2010. At mange av de kjente ansiktene ble hyggelige bekjentskaper for nasjonen også under VM på ski i Oslo i mars 2011 styrket bare verdien av toppidrettsveka. Knut Hansen

3

Styrets beretning: Dannelse av Nordmøre Energiverk AS Visjon og forretningsidé Rammebetingelser Forretningsutvikling Selskapets styrende organer Resultatregnskap Balanse og kapitalstruktur Risikovurdering Organisering Kompetanse Rekruttering Likestilling Verne- og miljøarbeid Det ytre miljø Nettvirksomheten: Investeringer Regionalnettet Distribusjonsnettet Vedlikehold Regionalnettet Distribusjonsnettet Kommunikasjonsnett

5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9

Energivirksomheten: Kraftomsetning Kraftproduksjon Heleide datterselskap Utsikter fremover

10 10 11 11

Fakta om Nordmøre Energiverk Eierskap i andre virksomheter Medlemskap

11 13

Resultatregnskap

15

Balanse

16

Resultatregnskap

15

Noter til regnskap

19-38

Revisjonsberetning

41

3


Sykkelkonkurranse for barn.

4

(Fotograf: Linn Marita Vügø)


Styrets beretning Innledning Konsernet Nordmøre Energiverk AS hadde i 2010 et resultat etter skatt på NOK 37 537 879 og en balanse pr 31.12.2010 på NOK 1 248 190 686. Resultatet for virksomheten er godt. Det har vært krevende å drive kraftomsetning så det har ikke gitt positivt bidrag, samt at overskudd fra produksjon er begrenset på grunn av sikring av finansielle kontrakter. Bredbåndsaktiviteten har bidratt positivt og det er stadig en god utvikling innen området. Nordmøre Energiverk AS fikk i april konsesjon på å bygge fjernvarmeanlegg i Kristiansund. Endelig beslutning og utbygging vil bli vedtatt i 2011. Dette bidrar til at det bygges opp en aktivitet innen fjern og nærvarmeanlegg. Det er også søkt konsesjon om endring av regionalnettet i Kristiansund. Dette for å oppgradere og endre eksisterende infrastruktur og øke leveringssikkerheten til selskapets nettkunder. West Elektro er godt posisjonert og selskapet arbeider godt innen sitt marked. Det er gledelig at CleanPowers rørturbin, som gjennom et FoU prosjekt ble levert Statkrafts anlegg på Heggsetdammen i Selbu kommune, svarte godt til forventningene. CleanPower er nå også godt posisjonert for videre leveranser. Dannelse av Nordmøre Energiverk AS Selskapet ble stiftet 8. november 1990 og var operativt fra 1. januar 1991. Nordmøre Energiverk er en sammenslutning av tidligere Nordmøre Interkommunale Kraftlag, Aure og Stemshaug Kraftlag, Averøya Kraftlag, Freiøya Kraftlag, Kristiansund Elektrisitetsverk, Smøla Kraftlag, Tingvoll kommunale Kraftlag og Tustna Kraftlag. Visjon og forretningsidé Alle våre kunder er ulike og har ulike behov. Vår utfordring er å møte kunden og forstå hans behov, slik at vi kan utvikle produkter og løsninger som fungerer optimalt. Dette krever kunnskap om kundene og det krever innsikt i produktene. Det kan være energiprodukter som elektrisitet, gass eller varme eller produkter innen kommunikasjon som telefoni, internett eller TV-tjenester. Det er det utgangspunktet vi tar i vår visjon. "Nordmøre Energiverk skal gjennom kunnskapsrike medarbeidere og fokus på kunden være en ledende aktør innenfor våre satsningsområder". Visjonen bygger på selskapets formålsparagraf som er nedfelt i vedtektene – "Selskapet er dannet med formål å planlegge, utbygge og drive produksjon av energi, regional- og distribusjonsnett for energi og salg/kjøp av energi, samt virksomheter som står i sammenheng med dette".

Rammebetingelser Siden Nordmøre Energiverk AS har flere forretningsområder, og en stor kundegruppe regionalt og har monopolfunksjon innen nettdrift er det mange og ulike rammebetingelser som legger føringer for virksomheten. Industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven gir offentlige eiere mulighet til å eie vannkraftanlegg uten at det er hjemfall til den Norske Stat. Dette gir offentlige eiere en stor fordel fremfor private eiere. Verdien på produksjonen bestemmes av tre faktorer; volum, pris i markedet og selskapets evne til å forvalte ressursen optimalt. Pris bestemmes i et marked basert på tilbud og etterspørsel, og også pris på andre energikilder har svært stor betydning. Tilgangen på ny norsk kraft har vært begrenset og har presset prisen opp. Nå arbeides det for et norsk-svensk marked for grønne sertifikater som har som mål å finansiere 13,2 terrawattimer (TWh) ny fornybar kraft i hvert av landene fra 2012 til 2020, til sammen 26,4 TWh. Dette vil bidra til at presset på prisen avtar. Det som har vært særegent med 2010 er at det har vært svært store svingninger i prisen. Dette er uheldig både for kundene og selskapet som begge ønsker større forutsigbarhet. Nordmøre Energiverk AS har nettkonsesjon for fem kommuner på Nordmøre. Nettet er for lengst utbygd, så utfordringene er å ha en effektiv drift og optimal tilpasning til samfunnet. Dette samtidig som en sikrer den høye oppetiden som et moderne samfunn krever. Det ble i 2010 arbeidet med konsesjon for endring av regionalnettet i Kristiansundsområdet. Bakgrunnen er alder på dagens anlegg kombinert med økt last i nettet. Arbeidet forventes startet i 2011 og avsluttet i 2014. Selskapet har siden 2003 levert tjenester innen Internett/telefoni/tv, og det er innen dette området det er størst utviking og produktutvikling. Utviklingen er kundedrevet og teknologidrevet, og vi som leverandør må aktivt tilpasse oss nye tjenester og produkter. For å gjøre dette effektivt har vi knyttet til oss leverandører som gjør oss i stand til å levere gode produkt til våre kunder. Vi arbeider kontinuerlig med å bygge ut infrastruktur på Nordmøre, og har verdifull hjelp av kommunene. Vi arbeider også tett sammen med andre bredbåndsselskap i regionen for å utnytte andre stordriftsfordeler. Som leverandør av miljøvennlig energi og miljøvennlige produkter er det viktig for oss å arbeide på en miljøeffektiv måte. I 2006 ble vi sertifisert som miljøfyrtårn, og denne ble fornyet i 2009. Den største forurensningen fra vår drift er inngrep i naturen i forhold til vannkraftproduksjon, distribusjon av

5


energi (bygging av linje) og transport for å bygge og drive anleggene. Vi er også forbruker av tjenester og materiell som produseres. I alt dette er det viktig at vi tenker at skadevirkningen på vårt felles miljø gjøres lavest mulig. Forretningsutvikling Nordmøre Energiverk AS har fem heleide forretningsområder (energinett, kraftomsetning, kraftproduksjon, varmeleveranse og bredbånd/TV/telefoni) og flere tilknyttede selskaper som alle driver med energi. Unntaket er at selskapet har engasjert seg i et næringsutviklingsselskap – Bølgen Invest AS. Ut fra denne basen av aktivitet arbeides det med å bygge nettverk av bedrifter med to mål for øyet. Kunne tilby kundene et helhetlig produkt samtidig som det bygges opp kompetanse i og rundt selskapet. Styret i Nordmøre Energiverk AS har i forbindelse med strategiarbeidet høsten 2007 startet arbeidet med å utrede muligheten for å engasjere seg innen fjernvarme. I april 2008 søkte selskapet NVE om konsesjon på et fjernvarmeanlegg i Kristiansund og fikk konsesjon fra NVE i april 2009. Denne avgjørelsen ble påklaget av en konkurrerende konsesjonssøker, klagen ble behandlet av Olje og Energidepartementet og endelig konsesjon ble gitt i april 2010. Det forventes at investeringsbeslutning blir tatt i 2011. Det ble bygget opp to anlegg som skal levere varmeenergi til ulike kunder; Thon hotellet på Innlandet i Kristiansund, og på Straumsnes i Tingvoll. I februar 2008 kjøpte Nordmøre Energiverk 70 % av aksjene i West Elektro Holding AS. Bakgrunnen er at Nordmøre Energiverk vil styrke entreprenøraktiviteten med utgangspunkt i Kristiansund og byens baseaktivitet. Videre ønsker styret å utnytte synergier mellom selskapene. West Elektro har 50 ansatte og en omsetning på 76 millioner kroner og skal drives og utvikles videre som eget selskap. I desember 2006 engasjerte Nordmøre Energiverk AS seg i CleanPower AS som er et teknologiselskap som leverer generatorer/turbiner til småkraftprodusenter. Selskapet leverte i 2010 en rørturbin til Statkrafts anlegg i Heggsetdammen i Selbu Kommune. Energuide AS hvor Nordmøre Energiverk AS har en eierandel på 49 % hadde sitt første driftsår i 2007. Selskapet skal levere tjenester i forbindelse med fornybar energi og vil i 2010 ha fire ansatte. Det har vist seg vanskelig å etablere driftstjenester innen vindkraft, og styret har ut fra det valgt å fokusere på konsulentvirksomhet. For å utvikle Internett/telefoni/TV har Nordmøre Energiverk valgt å knytte seg til Orkidenett AS, som eies av SuCom AS og Svorka Aksess AS. I 2007 ble Nordmøre Energiverk invitert med som eier. Målet er at SuCom AS, Svorka Aksess AS og NEAS Bredbånd AS gjennom felles eierskap i Orkidenett AS kan bli leverandør av tjenester i et større geografisk område, samtidig som det trekkes veksler på de underlig-

6

gende selskap. Videre søker en kontinuerlig å velge samarbeidsparter som kan bedre tjenestetilbudet til kundene. Sist ble det gjort med å etablere en avtale med GET. Selskapets styrende organer Selskapets øverste myndighet er generalforsamlingen. På generalforsamlingen har hver aksje en stemme. Selskapets virksomhet er ledet av et styre på 7 medlemmer, hvorav 2 medlemmer er valgt av og blant de ansatte. Etter generalforsamlingen 8. april 2010 ble styrets sammensetning: Medlemmer: Varamedlemmer: Per Kristian Øyen, leder Dagfinn Ripnes Rune Malmo, nestleder Jens Peter Nupen Anna Therese Flatmo Berit Flåmo Jarle Haga Kristin Sørheim Ingunn O. Golmen Iver Nordseth Lisbeth Strøm Hultgreen Yvonne Aass Arvid Ivar Johannessen Kjetil Hansen Styret har holdt 8 møter og behandlet 73 protokollerte saker. Resultatregnskap Nordmøre Energiverk AS avlegger konsernregnskap som omfatter Nordmøre Energiverk AS og datterselskapene NEAS Bredbånd AS, West Elektro Holding AS og Skandiakraft AS. Resultat for NEAS Bredbånd for 2010 ble på NOK 1 897 280 etter skatt. For konsernet West Elektro Holding AS ble resultatet på NOK 4 456 558 etter skatt og for Skandiakraft ble resultatet -1 747 266 etter skatt. Årets inntjening for konsernet Nordmøre Energiverk AS vurderes som tilfredsstillende og ga et resultat etter skatt på NOK 37 537 879. Skattekostnad for konsernet utgjør NOK 15 118 468. For 2010 utgjør grunnrenteinntekten MNOK 18,28 som avregnes mot selskapets negative fremførbare grunnrenteinntekt. Det svares dermed ikke skatt av inntekten. I samsvar med Regnskapsloven § 3-3 bekrefter styret at regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift og at konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Overskudd etter skatt for Nordmøre Energiverk AS NOK 36 231 308 Overskuddet foreslås anvendt slik: Utbytte NOK 20 000 000 Annen egenkapital NOK 16 231 308 Forslaget om utbytte er i samsvar med selskapets utbyttepolitikk. Ved utgangen av 2010 har konsernet en egenkapitalandel på 41,13 %. Selskapets frie egenkapital utgjør på konsernnivå NOK 151 761 545. Balanse og kapitalstruktur Konsernets totalkapital utgjorde MNOK 1 248 og egenkapitalen MNOK 513 som gir en egenkapital-


andel på 41,13 %. Rentebærende gjeld var MNOK 458. Kortsiktig gjeld utgjør 20,9 % av totalkapitalen. Låneporteføljen har en kombinasjon av flytende og fast rentebinding. Selskapets renteintensivitet er tilpasset til et hensiktsmessig sikringsnivå ved bruk av renteswapper og sertifikater. I morselskapet bidrar operasjonelle aktiviteter med en negativ kontantstrøm på MNOK 44,5. Negativ kontantstrøm knyttet til investeringer utgjorde MNOK 77,5 mens finansaktiviteten har gitt en positiv kontantstrøm på MNOK 126,7. Det har i 2010 vært en netto endring i likvider på MNOK 4,7. Risikovurdering Selskapet arbeider i flere markeder og har en rekke mekanismer og ramme betingelser som har innflytelse på vår aktivitet og den risiko som må håndteres. O p e r a t i v r i s i k o - Nordmøre Energiverk har en risikoeksponering i den operative driften gjennom skader/tap på eiendeler – primært på kraftverk og transmisjonsanlegg. Videre har selskapet risiko for å tape produksjon ved vanntap og for skade på tredjemanns liv og eiendom. Det er inngått forsikringsavtaler som dekker de vesentligste risikoer i selskapet. M a r k e d s r i s i k o - Selskapets hovedvirksomhet er produksjon og sluttbrukersalg. Produsert volum avhenger i stor grad av nedbørssituasjonen fra år til år, og prisene i markedet varierer tilsvarende sterkt. Selv om produksjon og pris ofte er negativt korrelert, dvs. at mye vann og høy produksjon medfører lav pris og motsatt, kan dette gi store utslag i selskapets resultat. Resultatet på sluttsalg vil også variere i takt med markedsprisene i større eller mindre grad avhengig av selskapets eksponering. Det er utarbeidet en egen risikohåndbok for selskapet som regulerer risikoeksponeringen. F i n a n s i e l l r i s i k o - Selskapet har lån hos finansinstitusjoner og er eksponert for svingninger i finansmarkedet. Videre må selskapet stille garantier ved kjøp av kraft for videresalg. R e n t e r i s i k o - Nordmøre Energiverk har et langsiktig syn på selskapets renterisiko hvor man prøver å minimere selskapets langsiktige rentekostnad. Finansielle instrumenter som brukes til å styre eksponeringen er renteswapper, FRA-kontrakter og sertifikater. En gjennomsnittlig renteendring på 1 % vil endre resultatet med ca 4,5 mill kroner. Va l u t a r i s i k o - Nordmøre Energiverk bruker det norske markedet som finansieringskilde. Terminhandel av kraft i euro er sikret i norske kroner med kontraktinngåelse. L i k v i d i t e t s r i s i k o - Nordmøre Energiverk påtar seg likviditetsrisiko ved at løpetiden på finansielle forpliktelser ikke samsvarer med kontantstrømmen

som driften genererer. Selskapet har en beredskapskapital som kan genereres på kort varsel. K r e d i t t r i s i k o - Nordmøre Energiverk har som strategi å begrense kredittrisikoen gjennom å inngå avtaler med anerkjente og solide motparter. Kontrakter cleares i størst mulig utstrekning gjennom Nord Pool som medfører minimal motpartsrisiko. Organisering Nordmøre Energiverk AS hadde ved årsskiftet 137 ansatte og er et vertikalintegrert selskap. Denne løsningen er valgt for at selskapet skal utnytte fordelen med å dele fellesressurser, samtidig må systemer og rutiner sikre at driften følger konkurranselovgivingen. Nordmøre Energiverk hadde ved årsskiftet 12 lærlinger innen montasje, produksjon, tele og kontorfag. For personer med høyere utdanning er Nordmøre Energiverk tilknyttet KomTrainee som er en felles ordning for over 20 bedrifter på Nordmøre. Bedriftene rekrutterer 6-8 personer pr år og alle trainee'ene arbeider i tre ulike bedrifter i løpet av to år. Ordningen har gitt Nordmøre Energiverk god tilgang på dyktige unge mennesker, og gir en dynamikk i organisasjonen som er god. Organisasjonen bygger på fire verdier: o Lokal tilhørighet og engasjement o Ansvarlighet og troverdighet o Kundeorientert o Opptatt av miljø Selskapet arbeider aktivt for å sikre seg best mulig kompetanse hos ansatte gjennom hele livsløpet. På skolene søker en å være aktiv på yrkesmesser, og elever ved elektrofag benyttes aktivt som sommervikarer og tas inn på utplassering. For merkantile fag er bedriften medlem av KomTrainee. For å benytte den kompetansen som våre seniorer har er det etablert en seniorpolitisk plan. Ved inngåelse av individuelle avtaler søkes det å finne fleksible ordninger som tjener både den enkelte og bedriften. Fordeling av ansatte pr. 31.12.2009 Virksomhet: Administrasjon og støttefunksjoner Nettdivisjonen (inkl.10 lærlinger) Energi- og markedsdivisjonen (inkl. 2 lærlinger) SUM

Antall ansatte

Årsverk

17

12,36

89

85,00

31 137

29,60 126,96

I 2009 var det til sammenligning 127 ansatte og 119,56 årsverk.

7


Publikum i Brekka. (Foto: Andrè Gjørven)

Kompetanse Bedriften har en offensiv satsing for å oppnå kompetanseheving blant sine ansatte. Hvert år foretar avdelingene opplæringsplanlegging for å sikre de ansattes faglige utvikling. Samtidig ivaretas opplæringsbehov knyttet til forskrifter og utfordringer innen HMS. Bedriftens opplæringsplaner har som siktemål å medvirke til god kundeservice, kvalitetsmessig utførelse av arbeidet og tilfredsstillende drift innen forretningsområdene. Rekruttering NEAS har i flere år arbeidet for å markere seg som "lærlingbedrift", som ett av flere tiltak i rekrutteringsarbeidet. NEAS har lærlinger innen fagene Energimontør, Energioperatør, Telekommunikasjonsmontør og Kontorfag. Som medlem i KomTrainee deltar NEAS aktivt med inntak og tilbud til høyt kvalifiserte ungdommer som ønsker å finne arbeid i Kristiansund og i regionen. Likestilling Bedriftens lønnssystemer er basert på objektive kriterier og kjønnsnøytralitet. Bedriften sysselsatte 102 menn og 35 kvinner per 31.12.2010. Tilsvarende tall i 2009 var 94 menn og 33 kvinner. Kvinneandelen i 2010 var 25,5 % (mot 26 % i 2009). Verne- og miljøarbeid Selskapet har egen stilling med arbeidsoppgaver innen HMS. Alle ansatte har siden 1992 vært innmeldt som medlemmer i Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste (KFBH). Arbeidsmiljøutvalget har i 2010 holdt 5 møter. I 2010 ble det rapportert 6 ulykker og 8 nestenulykker. HMS-arbeidet i NEAS ligger på et høyt nivå sett i forhold til mange andre bedrifter.

8

Fraværsstatistikken viser et sykefravær på 5,81 % (mot 3,97 % i 2009). I 2010 er det registrert en merkbar økning i langtidsfraværet, mens korttidsfraværet er redusert. Både Attføringsutvalget og Arbeidsmiljøutvalget følger kontinuerlig utviklingen innen fraværsområdet. Det ytre miljø Selve hovedproduktet, elektrisitet, forurenser ikke det ytre miljøet, men virksomheten med å produsere og transportere produktet frem til sluttbruker har miljømessige konsekvenser og representerer dessuten berøringsfare. Aktiviteten drives og holdes innenfor de krav som myndighetene stiller og selvpålagt internkontrollsystem. Nordmøre Energiverk har vært godkjent som Miljøfyrtårnbedrift siden november 2006 og ble re-sertifisert 07.11. 2009, noe som blant annet forplikter virksomheten i forhold til arbeidsmiljø, innkjøp, avfallshåndtering, energi, transport og forurensing. Miljørapport blir årlig sendt inn til stiftelsen Miljøfyrtårn.

Nettvirksomheten Investeringer Regionalnettet Som en konsekvens av BioWood Norway AS sin etablering i Smevågen i Averøy, ble det nødvendig med utvidelse av kapasiteten i Bruvoll transformatorstasjon. Både 66- og 22 kV anlegget ble utvidet og en ny 25 MVA transformator med tilhørende jordslutningsspole ble etablert. Stasjonenes kontrollanlegg ble også fornyet. I tilknytning til konsesjonssøkte omstruktureringer av regionalnett på Frei og i Kristiansund by, ble det sent på høsten startet om- og nybygging av distribusjonsnettet over Freiøya. Konsesjon for selve regionalnettet ventes å foreligge tidlig i 2011.


Distribusjonsnettet Aktiviteten preges fortsatt av ekspansjon i næringslivet på Nordmøre. Det investeres i nye anlegg for å forsyne nye virksomheter av forskjellig slag. Av større anlegg for NEAS kan det nevnes at en renovert Krifast-tunnel med 7 nettstasjoner ble tatt i bruk i løpet av året. Fire av nettstasjonene er nye. I Tingvoll sentrum er distribusjonsnettet forsterket og vi har fått flere ring forbindelser. Også en del nettstasjoner er skiftet i Tingvoll sentrum. På Aure er forbindelsen på 22 kV-nettet mellom Aure sentrum og Tjeldbergodden blitt forsterket med ny kabel gjennom Torsetsund-brua, til erstatning for havarert sjøkabel over sundet. Flere store byggefelt er fortsatt under opparbeidelse på Averøy, i Kristiansund og på Frei. Det opparbeides fortsatt en del hyttefelt i landsonene som også krever nye anlegg. K r i s t i a n s u n d : Ved siden av nevnte større anlegg etableres fortsatt ny virksomhet på Vestbase, Løkkemyra og på det gamle Sterkoderanlegget på Dale. En god del lavspent luftnett er også i år erstattet av kabelnett i Kristiansund. Videre renoveres fortsatt en del gamle nettstasjoner i Kristiansund rent bygningsmessig. Av e r ø y : På Bruhagen sentrum har vi etablert ny nettstasjon i tilknytning til ny barneskole. Kristviklinja ble delvis kablet på grunn av den nye skolen. Ellers preges virksomheten på Averøya av bygging av nytt nett på Nordre Averøy da næringslivet både i Kristvika-/Hestvikholmen- og Røsandområdet ekspanderer. F r e i : På Frei graves det kabler fra Rensvik mot Bolga-/ Storbakkenområdet for å forsyne distribusjonsnettet på indre Frei. Bjerkestrand transformatorstasjon skal nedlegges i forbindelse med omstruktureringen av regionalnettet på Frei og i Kristiansund. Ellers utvides industriområdet og nettet på Husøya der oljerelatert industri er under etablering. Ti n g v o l l : I Tingvoll har utbyggingen vært konsentrert om fornyelse av nettet i sentrumsområdet. Det kan også nevnes at det fortsatt vurderes hvordan en skal få knyttet 22 kV-nettene i Tingvoll og på Straumsneset sammen. Ellers er det en god del arbeid igjen for NEAS i tilknytning til den nye tunellen på Eikrem. A u r e : På Grisvågøya er arbeidet med utskifting av gammelt 22 kV luftnett ferdigstilt. Ellers er nettet i Aure sentrumsområd forsterket med nye kabelføringer og utskiftinger av nettstasjoner. Også i Aure har vi hatt en del feltutbygginger og en del nyinvesteringer i forbindelse med nyanlegg innen oppdrett og andre næringer.

S m ø l a : På Smøla er en større ombygging av lavspentnettet på Veidholmen i gang. Noen linjer skal renoveres og noen skal kables. Ellers kan det nevnes at det er startet kabling av en del av luftnettet ved byggefeltene på Hopen. Vedlikehold Regionalnettet I løpet av 2010 så ble det utført omfattende vedlikehold av 66 kV linjen som går fra Skar kraftstasjon mot Kristiansund. Linjen ble bygd på 60-tallet og er nå oppgradert for å fungere optimalt i lang tid framover. Arbeidet med toppkontroll på 132 kV og 66 kV linjenettet fortsettes. Eneste linje som gjenstår nå er fra Kristiansund og fram til Nordheim trafostasjon på Tustna. Befaring av linjestrekningen vil bli utført i løpet av 2011. Likeså gjenstår 66kV linjenettet fra Nordheim-Svorka og Tingvoll-Bæle. I tillegg er det gjennomført utskiftning og vedlikehold av kontrollanlegg i en del av transformator-stasjonene. Dette for å møte dagens krav til leveransesikkerhet. Ellers kan nevnes at det brukes relativt store ressurser både til linjerydding og tilstandskontroller på stasjonsanlegg. Det ble i løpet av 2010 foretatt skogrydding for ca 4 millioner kroner. Distribusjonsnettet Vi har skiftet ut 37 gamle plattformbetjente nettstasjoner til bakkebetjente nettstasjoner. Dette etter pålegg fra DSB. Tiltaket øker sikkerheten til vårt mannskap ved betjening av anleggene. Spesielt har det vært skiftet mange nettstasjoner i Tingvoll, på Frei, Averøy og Smøla. Ellers er flere gamle transformatorkiosker i Kristiansund bygningsmessig renovert. Det blir også brukt store ressurser på stolpeskift på de forskjellige distribusjonsnettene da en stor del av nettet begynner å oppnå voksen alder. Dette er en aktivitet som kommer til å kreve stadig større ressurser i årene som kommer. Utbedring av diverse jordingsanlegg er også et prioritert arbeid på våre anlegg. Ved siden av dette pågår det kontinuerlig vedlikehold av distribusjonsnettet. Nevnes kan generelt vedlikehold av nettstasjoner og linjer, skogrydding og opprusting av lavspentnett for å tilfredsstille leveringsbetingelsene overfor våre kunder. Kommunikasjonsnett De siste årene har Nordmøre Energiverk bygget et moderne og framtidsrettet kommunikasjonsnett som hovedsakelig har et dekningsområde likt konsesjonsområdet for nett. Hovedinfrastruktur og transportnett er i stor grad basert på fiberteknologi, mens det i distribusjonsnett/aksessnett er benyttet ulike teknologier. Teknologi benyttet er tilpasset og valgt ut i fra krite-

9


rier som kapasitetsbehov, befolkningsgrunnlag, geografiske/topografiske forhold og tidsfaktoren. Nordmøre Energiverk har lagt ned et betydelig arbeid og investeringer for å være en viktig bidragsyter i å skaffe befolkning og næringsliv på Nordmøre bredbåndsdekning. Både fiber, koaksial (kabel-tv), dsl og radio-teknologi har blitt benyttet i aksessnett for å kunne levere til sluttkundene. I tiden framover vil fokus være på Fiber transportnett samt fiber til husholdninger/ bedrifter, og gradvis overflytting av kunder fra radio til fiber for å sikre tilstrekkelig kapasitet samt å kunne tilby hele tjenestespekteret. Vår kjerne produserer og leverer tjenester som Digital-TV, Internett, Bredbåndstelefoni og sambandstjenester.

Energivirksomheten Kraftomsetning Året 2010 startet med et betydelig underskudd på hydrobalansen etter en iskald avslutning på 2009 og massivt trøbbel med produksjonen fra svensk kjernekraft. Disse to forholdene skulle komme til å prege 1. kvartal av 2010 også, men mens svenskene har fått skikk på kjernekraften, preges markedet fortsatt av underskuddet på hydrobalansen, som på det største var oppe i det som tilsvarer ca en tredjedel av et norsk årsforbruk av strøm. I midten av mars er vi nå i en noe bedre situasjon, men står samtidig foran den store avklaringsperioden – vil magasinene holde til snøsmeltingen kommer? 2010 startet med priser som fulgte med nyttårsrakettene opp til uante høyder – og da er særlig områdeprisen vår i Midt-Norge i tankene. Med avisoverskrifter som fortalte om priser på 14 kr pr KWh fulgte nye utfordringer på sluttbrukersiden. All den tid kundene på basisprisen vår kun betalte ører pr KWh og det foreligger krav om 14 dagers varslingsfrist før ny pris kan gjøres gjeldende, sier det seg selv at det ble opparbeidet et betydelig økonomisk underskudd på omsetningen de første mnd. Det var nemlig flere slike sjokk i markedet. Den dyreste måneden i året ble februar der rekordprisen 77,75 øre/KWh ble notert i vårt lille prisområde her i Midt-Norge. Aldri før – ikke i noe prisområde – har det vært en høyere månedsmiddelpris her til lands. Vi lå 17,3 % over Østlandet og hele 41,7 % over Bergen denne måneden. Kun NordNorge var i nærheten idet de kom 1,7 øre under oss i snittpris. Frem mot sommeren samlet prisene seg – det er kulden som er nøkkelen til prisforskjellene. Når det er kaldt stiger forbruket, og der det er lite kraftproduksjon importeres det inn i prisområdet så lenge kapasiteten rekker. Når overføringskapasiteten er oppbrukt og behovet er enda større, blir strøm et

10

knapphetsgode som opplever en prisoppgang. I førjulsvinteren tiltok prisforskjellene litt igjen ettersom vi hadde en veldig kald periode i november og desember, men det ble ikke de dimensjonene på ulikhetene som vi så forrige vinter, og dette skyldes følgende hovedfaktorer; den svenske kjernekraften har levert et mye stødigere kraftvolum denne vinteren enn forrige, og samtidig er underskuddssituasjonen nå en mer nordisk sak heller enn midt- og nordnorsk. I tillegg har importkapasiteten på NeaJärpen inn til vårt lille utsatte prisområde fra Sverige forbedret seg med 50 % etter påske i fjor. Det er også riktig å si at Nord og Midt-Norge har fått en noe større andel av landsnedbøren i år enn i fjor. Året sett under ett var systemprisen 42,53 øre/KWh eller 11,9 øre/KWh høyere enn året før, hvilket er årsrekord med god margin på 39,14 øre/KWh fra 2006. Brenselsprisene gikk kraftig opp gjennom året, og styrket seg mye på tampen av året da kulden satte inn. Forwardprisene i kraftmarkedet lå på slutten av 2010 på drøye 60 _/MWh for 1. kvartal, mens resten av året gikk for +/- 50 _/MWh. Dette er høyt historisk sett, men så langt har dette vist seg å være en korrekt prising. Kraftproduksjon En kald og tørr vinter førte til at det i 2010 ble produsert ca 30 GWh mindre enn NEAS sin normalproduksjon. Hovedandelen av prissikringen for produksjonsåret 2010 ble foretatt i oktober 2009. Markedet hadde da tro på stabile priser fremover og anså sannsynligheten for et nytt tørrår kombinert med utfall av kjernekraft som lite sannsynlig. Markedet opplevde likevel både utfall av kjernekraft, kaldt og tørt vær samt lave magasinnivåer vinteren 2010. Det kalde været og den knappe ressurssituasjonen bidro til en markant prisøkning fra 4. kvartal i 2009. Dette resulterte i en negativ verdi på de prissikringer som ble foretatt. Omtrent halvparten av vår egenproduksjon var prissikret i 2010. Den resterende andelen ble solgt i spotmarkedet, noe som ga en positiv økonomisk effekt på porteføljen. Første kvartal 2010 var gjennomsnittstemperaturen henholdsvis 3 og 3,6 grader under normalt for januar og februar. For landet som helhet var desember, januar og februar de tørreste tre måneder på drøyt 100 år. Det er registrert et samlet produksjonstap på 3,97 GWH (2,5 %) i 2010. Dette er sammenlignet med tidligere år, forholdsvis beskjedent. Tapene skyldes både feil på og utenfor egne anlegg og planlagt vedlikehold.


De største tapene forholder seg slik: Grøa Kraftverk: Snøras utenforliggende 132KV linje = 0,14 GWH Feil i magnetiseringskrets aggregat 1 = 2,53 GWH (dekkes av forsikring) Mindre interne feil = 0,29 GWH

neres, men sikrer fortløpende. Kostnadene med sikring vil trolig øke. Innen bredbånd tilbys stadig flere tjenester og det bygges med og mer faste nett basert på fiber. Utfordringen er å etablere god service og gode tjenester til våre kunder.

Ulvund Kraftverk: Feil og vedlikeholdsarbeid på utforliggende nett Tilstopping i inntak/ feil på grindrenser Mindre interne feil og vedlikeholdsarbeider

Nordmøre Energiverk har lyktes med å hente inn og utvikle kompetanse og styret ser dette som vesentlig når selskapet stadig øker sine engasjement. Styret ser virksomheten som robust og forventer resultat i samme størrelsesorden fremover.

Skar kraftverk: Nedtapping og bortledning av vann pga damarbeid

= 0,28 GWH = 0,36 GWH = 0,14 GWH

Fakta om Nordmøre Energiverk AS = 0,23 GW

Heleide datterselskap NEAS Bredbånd AS er et heleid datterselskap. Selskapet ble stiftet i 2003. Selskapets formål er å være regional tilbyder av bredbåndstilgang. Selskapet skal bygge ut og leie infrastruktur, drive tjenesteproduksjon og leveranse av bredbåndstjenester, samt konsultativ tjenesteyting knyttet til forretningsområdet. Selskapet skal kunne eie og delta i selskaper med tilsvarende formål. Selskapet har siden etableringen vist en solid vekst i antall kunder og har i dag en betydelig markedsandel innen sine satsningsområder på Nordmøre. Samtidig er det utviklet og idriftsatt nye tjenester som Digital-TV distribusjon, HDTV tilbud, bredbåndstelefonitjeneste. Bundling i totalpakker med binding mot strøm vektlegges for å skape kundelojalitet og dra nytte av Nordmøre Energiverk merkevaren på tvers av satsningsområdene. Skandiakraft AS ble stiftet i august i 2009 og er et heleid datterselskap. Selskapets formål er å levere kraft til bevisste kunder på internett. Utsikter fremover Driften av Nordmøre Energiverk og selskapets økonomi påvirkes av endringer rundt selskapet. Driverne vil være rentenivå, kraftpris, aktivitetsnivå og valuta. Det forventes at 2011 vil være et år med fortsatt lav rente som vil gi dårligere avkastning på nettdriften. Dette oppveies av at finanskostnaden også går ned og siden selskapets låneportefølje og nettkapital er i samme størrelsesorden balanseres dette. Kraftprisen har ved inngangen av 2011 vært høy på grunn av ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. Det har vært mindre produsert enn forbrukt i Norge og nasjonen er stadig avhengig av import. Det antas imidlertid at prisen på kraft vil holde seg høy i et mellomlangt bilde på grunn av den underliggende mangel på energi. Fremover forventes det også store svingninger i valuta, og det er vesentlig at selskapet ikke ekspo-

Eierskap i andre virksomheter TrønderEnergi AS: Nordmøre Energiverk har en eierandel i TrønderEnergi på 3,99 %. Nordmøre Energiverk eier 307 894 B-aksjer. West Elektro AS: I februar 2008 kjøpte Nordmøre Energiverk 70 % av aksjene i West Elektro Holding AS. Bakgrunnen er at Nordmøre Energiverk vil styrke entreprenøraktiviteten med utgangspunk i Kristiansund og byens baseaktivitet. Videre ønsker styret å utnytte synergieffekter mellom selskapene. West Elektro har 50 ansatte og en omsetning på 76 millioner kroner og skal drives og utvikles videre som eget selskap. Åsgård Kraft AS: Selskapet ble fusjonert med Nordmøre Energiverk AS i 2010. Åsgård Kraft AS ble stiftet 24.04.2007 og har hatt som formål å drive produksjon og salg av energi. Nordmøre Energiverk eide ved fusjonen 51 % av aksjene. Naturgass Møre AS: Skal stå for omsetning, distribusjon og foredling av naturgass, samt arbeide for utvikling av naturgasstilknyttet virksomhet i regionen. Ved årsskiftet eide Nordmøre Energiverk 22,4 % av aksjene. Energuide AS: Nordmøre Energiverk eier 49 % av Energuide AS sammen med TrønderEnergi Kraft AS og Smøla kommune. Selskapet skal utvikle og selge tjenester til fornybare energianlegg i tidligfast og driftsfase. Selskapet er lokalisert på Hopen i Smøla kommune. CleanPower AS: Selskapet ble stiftet i 2005 og Nordmøre Energiverk gikk i 2006 inn som deleier i selskapet sammen med flere andre finansielle og industrielle aktører regionalt. CleanPower skal tilby teknologi til utbyggere av anlegg for kraftproduksjon. Neas har en eierandel på 43,29 %. CleanPower Invest AS: Selskapet ble stiftet i 2006 med formål om å gå inn med egenkapital i kraftpro-

11


Petter Northug under offroadrittet. (Fotograf: Linn Marita Vügø) 12


sjekt sammen med andre interessenter. Nordmøre Energiverk eier 60 % av selskapet, de resterende eies av øvrige eier i av CleanPower.

aksjer a kr 1 000,-. Selskapet drives etter selvkost. Trønderkraft har ingen ansatte, og leier alle sine tjenester. Fra 27. november 2002 har Nordmøre Energiverk vært driftsselskap for Trønderkraft.

Tjeldbergodden Utvikling AS: er et selskap med forretningsadresse Aure. Selskapet er etablert i forlengelsen av MultiEnergi AS. Selskapet har som formål å arbeide for næringsutvikling på bred basis på Tjeldbergodden og regionen rundt. Nordmøre Energiverk eier 4 328 aksjer i selskapet.

Nordenfjeldske Energi AS: Nordmøre Energiverk er medeier i Nordenfjeldske Energi AS. Selskapet eies av 13 selskap fra Møre og Romsdal i sør til Troms i nord. Nordmøre Energiverk har 55 aksjer a kr 1 000,-.

IT Partner Møre AS: Nordmøre Energiverk har en eierandel i IT Partner Møre AS på 11 %. Nordmøre Energiverk eier 1 905 aksjer a kr 100,-,

REN AS (Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet): REN AS er en bransjeorganisasjon for effektivisering av drift og utbygging i hovedsak av fordelingsnett. Nordmøre Energiverk eier 2 aksjer a kr 1 000,-.

Energi1Kraft AS: Selskapets formål er å avregne og omsette energi, yte konsulenttjenester i den forbindelse eller drive med oppgaver som styret beslutter. Selskapet tar ingen risiko i kraftmarkedet. Energi1Kraft ble stiftet 10. februar 2000 og fikk gjennom en emisjon 22. november 2000 følgende eiere og eierandeler: Rauma Energi AS (20 %), Nesset Kraft AS (10 %), Sunndal Energi KF (12 %), Svorka Energi AS (25 %) og Nordmøre Energiverk AS (33 %). Aksjekapital kr 400 000,-. Selskapets hovedkontor er i Kristiansund og administreres og drives av Nordmøre Energiverk AS.

Medlemskap DFV (Driftsforum Vest): Forumets formål er sammen å finne løsninger som styrker og utvikle de selskapene som deltar. Selve forumet er sammensatt av de daglige lederne, og det er etablert fire faggrupper som er sammensatt av en fagansvarlig fra hvert av selskapene. Det er Nesset Kraft AS, Nordmøre Energiverk, Rauma Energi AS, Sunndal Energi KF og AS Svorka Energiverk som deltar i arbeidet.

Trønderkraft AS: Trønderkraft AS er et forretningsmessig drevet selskap som skal bidra til rasjonelle innkjøp av varer og tjenester for aksjonærene samt være en koordinator for standardisering, samordning og ressursutnyttelse blant aksjonærene. Trønderkraft eies av 20 energiverk i Sør Trøndelag, Møre og Romsdal og Hedmark. Alle selskapene eier like store deler og Nordmøre Energiverk eier 10

Kommunenes Sentralforbund : Er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Energibedriftenes Landsforening : En næringspolitisk interesseorganisasjon for energibedrifter i Norge.

Distriktenes energiforening: Er en medlemsforening for ivaretakelse av medlemmenes interesser overfor Statnett og myndigheter, spesielt med henblikk på sentralnettets utstrekning og kostnadsfordeling.

Kristiansund 30. mars 2011

Per Kristian Øyen

Rune Malmo

Anna Therese Flatmo

Lisbeth S. Hultgreen

styrets leder

styrets nestleder

styremedlem

styremedlem

Jarle Haga

Arvid Ivar Johannessen

Ingunn O. Golmen

Knut Hansen

styremedlem

styremedlem

styremedlem

Adm. direktør

13


Innspurt for Marit Bjørgen. (Fotograf: Linn Marita Vågø) 14


Resultatregnskap

Konsern 2010

2009

Noter

573 378 604 128 662 381 13 456 780 715 497 765

413 314 907 109 099 098 46 684 506 569 098 511

Kraft-og overføringsinntekter Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

373 216 153 57 275 938 81 931 815 56 639 897 80 703 943 649 767 746

204 912 030 66 653 200 97 902 288 56 014 198 76 225 458 501 707 174

Driftskostnader Kraftkjøp og nettleie Annen varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader

65 730 019

67 391 337

2 504 824 16 394 700 19 675 895 12 297 301 -13 073 672

1 438 062 9 268 925 18 894 020 5 539 741 -13 726 774

52 656 347

53 664 563

15 118 468

Nordmøre Energiverk AS 2010 2009

Driftsinntekter 2,3 2 2

1,5 1,6 5

Driftsresultat Finansinntekter og kostnader Renteinntekt Annen finansinntekt Rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter

573 515 687 0 45 146 169 618 661 856

413 418 095 0 46 853 385 460 271 481

365 893 014 9 721 556 56 462 611 51 284 932 72 607 526 555 969 639

204 912 030 5 176 957 71 874 400 50 048 083 65 641 972 397 653 443

62 692 217

62 618 038

2 142 615 16 262 558 19 258 846 12 643 871 -13 497 544

1 170 423 9 267 725 18 429 242 5 434 985 -13 426 080

49 194 673

49 191 958

16 662 141

Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat 1,10

12 963 365

13 842 473

37 537 879

37 002 422

Ordinært resultat

36 231 308

35 349 485

1 336 967

1 058 227

36 200 912

35 944 195

Årsresultat

36 231 308

35 349 485

20 540 000 15 660 912

28 510 000 7 434 195

Overføringer Utbytte Overført annen egenkapital

20 000 000 16 231 308

28 000 000 7 349 485

36 200 912

35 944 195

Sum overføringer

36 231 308

35 349 485

Herav minoritetsinteresser

13

15


Balanse eiendeler Konsern 2010

2009

Noter

Nordmøre Energiverk AS 2010 2009

ANLEGGSMIDLER 16 324 262 3 516 678 17 445 226 37 286 166

18 316 551 0 23 106 118 41 422 669

1,10 6 6

15 616 921 3 516 678 3 212 726 22 346 325

18 316 551 0 4 283 618 22 600 170

1,6,11

723 342 297

705 694 960

1,6

33 593 673 756 935 969

31 128 196 736 823 156

723 342 297

705 694 960

35 382 379 758 724 676

31 970 145 737 665 105

Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy kontormaskiner og lignende Sum varige driftsmidler

0 0 138 600 152 375 496 7 752 663 160 266 759

4 270 100 0 138 600 153 184 347 14 059 484 171 652 531

Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap 1,7 Lån til selskap i samme konsern 1,12 Inv. i felleskontr. virksomhet 1,8 Investering i aksjer og andeler 1,7,8 Langsiktige fordringer 1 Sum finansielle anleggsmidler

24 000 000 5 557 500 138 600 150 628 496 6 352 663 186 677 259

24 260 100 3 750 000 138 600 151 017 700 12 559 484 191 725 883

956 277 601

950 740 305

Sum anleggsmidler

965 959 553

951 149 209

14 520 336

14 187 785

1,4

12 963 161

12 533 599

146 624 096 76 843 588 223 467 684

104 709 353 43 872 074 148 581 427

1 1,3,12

146 807 092 61 208 940 208 016 032

92 845 774 42 026 269 134 872 043

53 925 065

41 215 435

27 711 422

22 979 065

291 913 085

203 984 647

248 690 615

170 384 707

1 248 190 686 1 154 724 953

16

Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Finansiell leasing Goodwill Sum immaterielle eiendeler

OMLØPSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

15

1 214 650 167 1 121 533 917


Balanse egenkapital og gjeld Konsern 2010

2009

Nordmøre Energiverk AS 2010 2009

Noter EGENKAPITAL

1 960 784 359 634 751 361 595 535

1 960 784 359 643 751 361 604 535

Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital

151 761 545

137 846 493

Opptjent egenkapital Annen egenkapital

513 357 080

499 451 028

Sum egenkapital

13,14 1,13

1 960 784 359 643 751 361 604 535

1 960 784 359 643 751 361 604 535

13

154 258 461

138 169 775

515 862 996

499 774 310

6 753 469 0 4 025 000 10 778 469

15 156 028 0 3 300 000 18 456 028

450 000 000 0 0 450 000 000

450 000 000 345 099 0 450 345 099

Kortsiktig gjeld Kassakreditt Leverandørgjeld Betalbar skatt 1,10 Offentlige avgifter og skattetrekk Utbytte Annen kortsiktig gjeld 3,12

127 064 474 18 875 994 10 110 893 18 695 572 20 000 000 43 261 769

0 24 649 537 13 701 584 29 870 865 28 000 000 56 736 494

GJELD 4 286 296

2 949 329

13

Minoritetsinteresser

Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelse 1,5 Utsatt skatt 10 Annen avsetning forpliktelser 10,18 Sum avsetning for forpliktelser

7 074 949 0 4 025 000 11 099 949

15 156 028 755 901 3 300 000 19 211 929

450 000 000 0 8 450 000 458 450 000

450 000 000 345 099 9 750 000 460 095 099

127 836 353 25 845 244 13 565 035 21 999 449 20 540 000 51 211 280

0 30 096 032 16 320 810 34 328 364 28 510 000 63 762 363

260 997 361

173 017 569

Sum kortsiktig gjeld

238 008 702

152 958 480

734 833 606

655 273 926

Sum gjeld

698 787 171

621 759 607

1 248 190 686 1 154 724 953

Annen langsiktig gjeld Sparebanken DnBNOR KLP Gjeld til annen kr.inst. Sum annen langsiktig gjeld

1,9,11 1,9,11

Sum egenkapital og gjeld

1 214 650 167 1 121 533 917

Kristiansund 30. mars 2011

Per Kristian Øyen

Rune Malmo

Anna Therese Flatmo

Lisbeth S. Hultgreen

styrets leder

styrets nestleder

styremedlem

styremedlem

Jarle Haga

Arvid Ivar Johannessen

Ingunn O. Golmen

Knut Hansen

styremedlem

styremedlem

styremedlem

Adm. direktør

17


18


Brekka. (Foto: Andrè Gjørven)

Noter til regnskapet 2010 Note 1 Regnskapsprinsipper 2 Salgsinntekter 3 Mer-/mindreinntekt av overføingsinntekter, inntektsramme og avkastning 4 Varer 5 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m. 6 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 7 Aksjer i datterselskap – Andre aksjer 8 Aksjer i felleskontrollert viirksomhet 9 Langstiktig gjeld 10 Skatt 11 Pantstillelser og garantier 12 Mellomværende mellom selskap i samme konsern 13 Egenkapital 14 Aksjekapital og aksjeinformasjon 15 Bundne bankinnskudd 16 Opp. om konsesjonsperiode for, og antatte reserver i kraftproduksjon 17 Finansiell markedsrisioko 18 Avsetning for forpliktelser Kontantstrømsanalyse Nøkkeltall Verdiskapningsregnskap Virksomhetsområdenes resultat Virksomhetenes bokførte verdier på anleggsmidler

Side 20 22 22 22 22 25 27 27 28 29 30 31 31 32 32 32 32 33 33 34 35 36 38

19


Note 1 - Regnskapsprinsipper Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Nordmøre Energiverk AS og datterselskapene Neas Bredbånd AS, West Elektro Holding AS og Skandiakraft AS. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper ved at datterselskapene følger de samme Regnskapsprinsipper som morselskapet. Åsgård Kraft AS ble i 2010 fusjonert med morselskapet. Datterselskapene Datterselskapene og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for aksjene. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet, er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer. Avgrensning mellom forbedring og vedlikehold av anlegg Arbeid på anlegg som medfører økning i anleggsmidlets levetid, større overføringskapasitet eller reduserte produksjonskostnader i forhold til anleggsmidlets standard ved anskaffelse, er aktivert. Nye anlegg blir aktivert i sin helhet. Kostnaden for å opprettholde anleggenes fremtidige inntjeningsevne er kostnadsført. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for eventuelle anleggsbidrag og avskrivninger.

20

Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Andre anleggsaksjer Anleggsaksjer balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Varer Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til forventet tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjoner I tillegg til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen har selskapet en pensjonsordnig i form av tariffestet førtidspensjonsordning (AFP). Regnskapsføringen av AFP-forpliktelsen skjer i samsvar med regnskapsstandarden for pensjonskostnader. Planendringer resultatføres i den perioden planendringen gjennomføres. For estimatavvik benyttes korridormetoden, der estimatavvik som overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene amortiseres over en periode på 7,5 år. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser er beregnede størrelser der en blant annet neddiskonterer fremtidige pensjonsrettigheter ut fra en valgt diskoteringsrente. Etter NRS 6 skal en her benytte et estimat på en langsiktig risiko fri rente, noe som i praksis betyr at renteestimatet må knyttes opp mot obligasjonsrenten. En annen sentral forutsetning i disse beregningene er den langsiktige utvikling i lønningene (og i de løpende pensjoner). Nivået på pensjonskostnadene og pensjonsforpliktelsene er i stor grad bestemt av hvordan estimert diskoteringsrente og lønnsutvikling forholder seg til hverandre (på lang sikt). Er renten høy i forhold til lønnsveksten, blir kostnader og forpliktelser lavere enn elles og vica versa. Selskapets pensjonskostnad for 2010 er vesentlig påvirket av endrede vilkår for regulering av pensjoner under utbetaling. Finansielle instrumenter Selskapet benytter seg av ulike instrumenter i forbindelse med styringen av finansiell risiko. Renterisiko: Låneporteføljen har i dag en kombinasjon av flytende og fast rentebinding. Selskapets ren-


tesensivitet er tilpasset til et hensiktsmessig sikringsnivå ved bruk av renteswapper og sertifikater. Nettoeffekt av inntekter og kostnader knyttet til avtalene resultatføres. Energiomsetningen: Finansielle instrument innen krafthandel er terminkontrakter (futures og forwards) og opsjoner. Selskapets finansielle kontrakter inngår i en handelsportefølje. Verdien av porteføljen settes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Skatter Skatter i regnskapet behandles i henhold til regnskapsstandard om skatt og bestemmelser som gjelder særskilt for energiverk. Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat etter ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Årsaken til at utsatt skatt/skattefordel oppstår er ulik periodisering av det regnskapsmessige og det skattemessige resultat. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Betalbar skatt består av • Skatt på alminnelig inntekt, som beregnes på grunnlag av skattepliktig resultat på kraftproduksjon, omsetning av kraft, overføring av kraft, og andre aktiviteter. • Naturressursskatt • Skatt på grunnrenteinntekt Naturressursskatt Naturressursskatt beregnes for hvert enkelt kraftverk med en samlet påstemplet ytelse over 5.500 kVA ut ifra gjennomsnittlig kraftproduksjon de siste 7 år. Naturressursskatten utgjør 1,3 øre/kWh. Naturressursskatten kan utlignes mot beregnet fellesskatt på alminnelig inntekt, slik at netto virkning av denne er 0. I den grad fellesskatten ikke er tilstrekkelig til å dekke utlignet naturressursskatt, blir resterende fremført med rente for utligning senere år. Skatt på grunnrenteinntekt Skatt på grunnrenteinntekt beregnes for hvert enkelt kraftverk med en samlet påstemplet ytelse over 5.500 kVA. Grunnrenteinntekten beregnes på grunnlag av en taksert inntekt som tar utgangspunkt i timesmålt spotmarkedspris og faktisk produsert kraft i angjeldende tidsrom. For langsiktige kraftleveringsavtaler med varighet over 7 år, og som er inngått før

01.01.96, legges kontraktspris til grunn. For konsesjonskraft legges den faktiske pris til grunn. Fra den takserte inntekten fratrekkes direkte og indirekte kostnader knyttet til det enkelte kraftverk, konsesjonsavgift, eiendomsskatt og skattemessige avskrivninger. Før skattegrunnlag fremkommer blir det fratrukket en såkalt friinntekt som beregnes som gjennomsnitt av kraftverkets driftsmidler multiplisert med en normrente. Grunnrenteskatten utgjør 30 % av beregnet grunnrenteinntekt. Det er ikke anledning til å motregne negativ grunnrenteinntekt i ett kraftverk mot positiv grunnrenteinntekt i et annet. Negativ grunnrenteinntekt kan fremføres mot fremtidig positiv grunnrenteinntekt for det enkelte kraftverk. Offentlige tilskudd Selskapet har ikke mottatt offentlige tilskudd de to siste år. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Bruk av estimater Utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk forutsetter at ledelsen benytter estimater og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres fortløpende. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd.

Vibeke Skofterud, 18 km fristil. (Foto: Hege Bjørvik)

21


Note 2 - Salgsinntekter Kraftsalget er beregnet i henhold til tilgjengelige data. Basert på avlesninger i utvekslingspunkter mot Statnett/Statkraft samt i sekundærstasjoner, er det beregnet et forbruk etter nettap. Forbruket er fordelt på de forskjellige nettariffer i henhold til statistikk fra kundeinformasjonssystemet. Konsern Virksomhetsområder: Regionalnett Distribusjonsnett Kommunikasjonsnett Øvrig virksomhet Neas Varme Kraftomsetning Kraftproduksjon Sum

Nordmøre Energiverk AS

2010

2009

2010

2009

69 152 209 148 086 626 41 824 408 80 857 118 1 315 937 338 056 766 36 204 701 715 497 765

47 728 586 121 958 044 44 081 358 92 059 872

69 152 209 148 086 626 26 833 236 5 450 264 1 315 937 331 618 882 36 204 701 618 661 856

47 728 586 121 958 044 20 633 999 6 680 200 0 206 372 449 56 898 203 460 271 481

206 372 449 56 898 203 569 098 511

Geografiske markeder: Norge.

Note 3 - Mer-/ mindreinntekt av overføringsinntekter, inntektsramme og avkastning Mer/mindreinntekt Fra 01.01.1997 ble det for nettvirksomheten innført et nytt reguleringsregime basert på såkalte inntektsrammer, og mer-/ mindreinntekt i forhold til rammen. 2010 Merinntekt - Regionalnettet Mindreinntekt - Distribusjonsnettet Renter merinntekt Renter mindreinntekt Sum

2009

-15 553 000 35 630 000 -362 000 4 077 000

-21 562 000 24 955 000 -269 000 3 499 000

23 792 000

6 623 000

Mer-/Mindreinntekten samt renter er oppført i balansen oppført under annen kortsiktig gjeld/ andre fordringer. Vedtatt inntektsramme for 2010 fra NVE NOK 195 709 000

Note 4 - Varer Konsern 2010

2009

Nordmøre Energiverk AS 2010 2009

Råvarer og innkjøpte halvfabrikata Innkjøpte handelsvarer

14 026 118 494 218

13 664 150 523 635

12 468 943 494 218

12 009 964 523 635

Sum varer

14 520 336

14 187 785

12 963 161

12 533 599

Note 5 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m. Konsern 2010 Lønninger Refusjoner Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Aktiverte lønnskostnader Sum lønnskostnad Antall ansatte:

22

2009

Nordmøre Energiverk AS 2010 2009

82 258 398 -2 207 069 12 829 291 3 762 890 5 508 845 102 152 355 -20 220 540 81 931 815

82 465 961 -1 817 636 11 297 749 10 773 529 15 548 546 118 268 149 -20 365 861 97 902 288

61 225 894 -2 207 069 9 750 932 2 886 678 5 026 716 76 683 151 -20 220 540 56 462 611

60 541 151 -1 817 636 8 107 776 10 274 971 15 133 999 92 240 261 -20 365 861 71 874 400

182

172

137

127


Ytelser til ledende personer i 2010 Lønn Daglig leder Pensjonsutgifter Styregodtgjørelse Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2010 utgjør: I tillegg kommer honorar for andre tjenester med:

Konsern

Nordmøre Energiverk AS

1 111 357 30 230 605 659

1 111 357 30 230 490 001

444 000 171 000

264 000 121 000

Pensjonskostnader Nordmøre Energiverk AS Årets pensjonsopptjening og verdi av fremtidige pensjonsforpliktelser er beregnet etter Norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader. Selskapet har en kollektiv pensjonsordning som dekker alle ansatte. Ordningen er sikret i Kommunal Landspensjonskasse. Denne ordningen gir en definert ytelse i henhold til tariffavtale. Ytelsene er alders-/uføre, ektefelle og barnepensjon. Ordningen gir ansatte rett til pensjon fra fylte 67 år på 66% av lønn inntil 12 ganger grunnbeløpet i folketrygden ved full opptjening av pensjonsrettigheter. Pensjonsytelsene samordnes med ytelsene fra folketrygden. Tjenestetiden for full opptjening er 30 år. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser er beregnet av aktuar. Regnskapsmessige forpliktelser og kostnader som følge av AFP inngår i beregningen. I den forsikringstekniske beregningen er det forutsatt lineær opptjening fram til pensjonsalder for alle ytelsene. Avvik mellom faktisk netto pensjonsforpliktelse og estimert pensjonsforpliktelse vil bli betraktet som et estimatavvik som vil bli regnskapsført etter korridormetoden, se note 1 - regnskapsprinsipper. Forpliktelsen er inklusiv arbeidsgiveravgift. PENSJONSKOSTNADER INKL. AGA Nåverdi av årets opptjening Rentekostnad Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning Administrasjonskostnad/Rentegaranti Netto pensjonskostnad inkl. adm.kost Aga netto pensjonskostnad inkl. adm.kost Resultatført aktuarielt tap (gevinst) Resultatført planendring Arbeidstakers andel Andre pensjonskostander Netto pensjonskostnad inkludert arbeidsgiveravgift Herav resultatført aga av aktuarielt tap (gevinst)

2009 6 244 583 8 230 042 14 474 625 -6 239 958 476 212 8 710 879 989 642 1 614 494 0 -1 068 897 28 852 10 274 970 199 512

2010 9 369 219 9 338 699 18 707 918 -7 163 440 463 190 12 007 668 1 432 291 4 743 716 -14 158 040 -1 165 608 26 651 2 886 678 586 208

Selskapets pensjonskostnad for 2010 er vesentlig påvirket av endrede vilkår for regulering av pensjoner under utbetaling. Forventet pensjonskostnad for 2011 utgjør 16,1 MNOK PENSJONSFORPLIKTELSE Brutto påløpt pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arb.avgift Arbeidsgiveravgift

31.12.2009 166 141 433 122 917 287 43 224 146 6 094 605

31.12.2010 193 247 736 135 372 775 57 874 961 8 160 370

Netto forpliktelse inkl. aga Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) ekskl.aga Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) aga Ikke resultatført planendringer

49 318 751 -42 349 486 -5 971 278 14 158 040

66 035 331 -51 956 057 -7 325 804 0

15 156 026 1 394 526

6 753 469 63 068

Balanseført nto forpl./(midler) etter aga Herav balanseført aga AVSTEMMING Balanseført nto forpliktelse/(midler) UB i fjor Resultatført pensjonskostnad inkl. aga og adm.kost Aga innbetalt premie/tilskudd Innbetalt premie/tilskudd inkl. adm Balanseført nto forpliktelse/(midler) UB i år

2010 11 284 781 1 914 567 -1 568 051 -11 120 932 510 364

23


MEDLEMSSTATUS

01.01.2009

01.01.2010

114 47 87 44,78 13,64

114 47 86 45,51 14,56

FORUTSETNINGER

31.12.2009

31.12.2010

Diskonteringsrente Lønnsvekst G-regulering Pensjonsregulering Forventet avkastning Agasats Amortiseringstid Korridorstørrelse

5,40 % 4,50 % 4,25 % 4,25 % 5,70 % 14,10 % 7,5 10,00 %

4,60 % 4,00 % 3,75 % 2,97 % 5,40 % 14,10 % 7,5 10,00 %

Antall aktive Antall oppsatte Antall pensjoner Gj.snitts alder, aktive Gj.snitts tjenestetid, aktive

BEVEGELSER FORPLIKTELSEN (DBO) DBO IB før planendring Planendring DBO IB etter planendring Nåverdi av årets opptjening Rentekostnad Aktuarielt tap (gevinst) DBO Utbetalinger DBO UB BEVEGELSER MIDLER Midler UB i fjor Forventet avkastning Aktuarielt (tap) gevinst pensjonsmidlene Administrasjonskostnad/Rentegaranti Innbetalt premie/tilskudd inkl. adm Utbetalinger Midler UB i år RESULTATFØRING AKTUARIELT TAP(GEVINST) Korridorgrense Akkumulert Aktuarielt tap (gevinst) ikke resultatført IB Aktuarielt tap (gevinst) utenfor korridor Årets resultatføring Herav resultatført aga av aktuarielt tap (gevinst)

2010 178 549 882 -12 408 449 166 141 433 9 369 219 9 338 699 13 541 945 -5 143 560 193 247 736 2010 122 917 287 7 163 440 -222 134 -463 190 11 120 932 -5 143 560 135 372 775 2010 16 614 143 48 320 763 31 706 620 4 743 716 586 208

UTVIKLINGEN AV IKKE-RESULTATFØRT AKTUARIELL GEVINST (TAP) Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) IB Aktuarielt gevinst (tap) midler Aktuarielt gevinst (tap) DBO Resultatført aktuarielt tap (gevinst) Aga på avvik Ikke resultatført aktuarielt gevinst (tap) UB KONSERNET Neas Bredbånd AS har ingen ansatte pr. 31.12.2010. Skandiakraft AS har ingen ansatte pr. 31.12.2010. West Elektro AS har 45 ansatte. Alle har avtalefestet pensjon. Balanseført pensjonsforpliktelse 321 480. Beløpet gjelder innbetaling til fremtidig pensjon.

24

-48 320 763 -222 134 -13 541 945 4 743 716 -1 940 736 -59 281 861


Note 6 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Nordmøre Energiverk AS (Tall i 1000 kr) Inventar EDB og kunst

Transportmidler

Fjernstyring og telesamb.

Anskaffelseskost 01.01.10 Oppskrivning pr. 01.01.95 Oppskrivning pr. 31.12.98 Tilgang kjøpte driftsmidler Tilgang egentilvirkede driftsmidler Anlegg under utførelse Anlegg under utførelse egentilvirket Avgang/Utrangering i 2010

53 323

17 415

16 210

3 041 697 -

2 758 -637

Anskaffelseskost 31.12.10

57 062 -

Akk.av-og nedskrivninger. 01.01.10 Ordinære avskrivninger Tilbakeført akk.avskr. ved avgang

Sum driftsløsøre, inventar m.v.

Varmeanlegg 5 841

4 881 -

86 948 10 679 697 -637

19 535

21 090

97 687

9 464

-

-

-

-

30 039 7 167 -

10 502 1 336 -637

15 279 407 -

55 820 8 911 -637

38 291

Akkumul. av- og nedskr. 31.12.10

37 207

11 201

15 686

64 094

328

Balanseført verdi pr. 31.12.10

19 855

8 335

5 404

33 594

9 136

Økonomisk levetid Avskrivningsplan

3-8 år Lineær

8-12 år Lineær

10 år Lineær

Ingen avskr.

K-nett D-nett, inkl. inkl kundeinst målere/aggr.

Regionalnett

Kraftverk

Bygninger

485 635 48 931 13 058 21 513 8 750 -288

320 883 12 115 4 392 99 -3 874

-522

-118

347 714 6 080 757 3 509 -1 999

44 885 147 -17 -

577 076

333 498

356 061

45 014

herav balanseførte lånekostnader

-

Anskaffelseskost 01.01.10 Oppskrivning pr. 01.01.95 Oppskrivning pr. 31.12.98 Tilgang kjøpte driftsmidler Tilgang egentilvirkede driftsmidler Anlegg under utførelse Anlegg under utførelse egentilvirket Avgang/Utrangering i 2010

112 170 1 846 13 244 127 913

Anskaffelseskost 31.12.10

128 300

herav balanseførte lånekostnader

2 654 1 347 -378

-

615

33

7

-

39 201 8 065

287 222 16 129

200 115 7 324

142 321 8 497

16 882 868

-522

-118

-

-

Akkumulerte av- og nedskr. 31.12.10 47 266

302 829

207 320

150 818

17 750

Balanseført verdi pr. 31.12.10

81 034

274 247

126 177

205 244

27 264

Økonomisk levetid Avskrivningsplan

3-20 år Lineær

25-35 år Lineær

25-50 år Lineær

40 år Lineær

50 år Lineær

Akk.av-og nedskrivninger. 01.01.10 Ordinære avskrivninger Tilbakeført akk.avskr. ved avgang

25


Tomter

Sum tomter/bygn./ fast eiendom

Anskaffelseskost 01.01.10 Oppskrivning pr. 01.01.95 Oppskrivning pr. 31.12.98 Tilgang kjøpte driftsmidler Tilgang egentilvirkede driftsmidler Anlegg under utførelse Anlegg under utførelse egentilvirket Avgang/Utrangering i 2010

240 -

1 317 368 48 931 25 174 36 631 22 849 804 913 -3 017

2 007

Anskaffelseskost 31.12.10

240

1 449 654

2 007

14 285

1 563 633

-

654 685 778 41 174 -641

2 007 -

6 425 1 130 -

654 750 030 51 216 -1 278

-

726 311

2 007

7 556

799 968

240

723 342

-

6 729

763 665

herav balanseførte lånekostnader Akk.av-og nedskrivninger. 01.01.10 Ordinære avskrivninger Tilbakeført akk.avskr. ved avgang Akkumulerte av- og nedskr. 31.12.10 Balanseført verdi pr. 31.12.10 Økonomisk levetid Avskrivningsplan

Vassdragsrettigheter

Goodwill Finansiell leasing Totalsum 10 709

3 576

1 417 032 48 931 25 174 50 887 22 849 1 502 913 -3 655

50 år 10 år/20 år Lineær Lineær

Ingen avskr.

Goodwill er vurdert til å ha en levetid på 10 år, og er knyttet til synergi-gev. ved kjøp av innmaten i NordKom TV.

Konsern (Tall i 1000 kr)

Driftsmidler WEH

Anskaffelseskost 01.01.10 1 417 032 Oppskrivning pr. 01.01.95 48 931 Oppskrivning pr. 31.12.98 25 174 Tilgang kjøpte driftsmidler 50 887 Tilgang egentilvirkede driftsmidler 22 849 Anlegg under utførelse 1 502 Anlegg under utførelse egentilvirket 913 Avgang/Utrangering i 2010 -3 655

2 197 461 -11

29 400 -

Anskaffelseskost 31.12.10

Goodwill Totalt WE/WEH KONSERN 1 295

1 449 924 48 931 25 174 51 348 22 849 1 502 913 -3 666

-

1 563 633

2 647

29 400

1 295

1 596 975

herav balanseførte lånekostnader 654 Akk.av-og nedskrivninger. 01.01.10 750 030 Ordinære avskrivninger 51 216 Tilbakeført akk.avskr. ved avgang -1 278

1 355 333 -11

10 578 4 590 -

45 432

654 762 006 56 571 -1 289

Akkumulerte av- og nedskr. 31.12.10

799 968

1 677

15 168

476

817 288

Balanseført verdi pr. 31.12.10

763 665

970

14 233

819

779 687

Ordinære avskrivninger Tillegg avskr Åsgård Kraft 30.11.10 Bokførte avskrivninger 2010

26

Totalt Nordmøre Energiverk AS

51 216

56 571

69

69

51 285

56 640


Note 7 - Aksjer i datterselskap - Andre aksjer Nordmøre Energiverk AS Datterselskap:

NEAS Bredbånd AS

West Elektro Holding AS

Skandiakraft AS

06.05.2003 Kr.sund 100 % 100 % 1 000 000 5 000 1 000 000 2 490 000 1 897 280 5 126 646

17.04.2008 Kr.sund 70 % 70 % 1 000 000 1 000 1 000 000 17 500 000 4 456 558 10 953 240

24.08.2009 Kr.sund 100 % 100 % 2 900 000 1 000 2 900 000 4 010 000 -1 747 266 1 840 495

TrønderEnergi AS B-aksjer

TrønderEnergi AS B-aksjer

30.05.2005 133 494 48 487 691 46 529 691

01.09.2005 274 400 90 999 272 86 975 980

Anskaffelsestidspunkt Forretningskontor Eierandel Stemmeandel Selskapets aksjekapital Antall aksjer Pålydende til sammen Verdi i balansen Resultat Egenkapital Aksjene er bokført etter kostmetoden. Andre aksjer: Anskaffelsestidspunkt Antall aksjer Pålydende til sammen Verdi i balansen

Konsern Verdi i balansen på West Elektro Holding på 17,5 mill. er omgjort til goodwill og aksjekapital.

Note 8 - Aksjer i felleskontrollert virksomhet Nordmøre Energiverk AS / Konsern Energi1 Kraft AS

Clean Power AS

Forretningskontor Kr.sund Kr.sund Eierandel 33 % 43 % Verdi i balansen 138 600 0 Resultat 119 785 -9 023 490 Egenkapital 1 251 940 -6 439 521 Aksjene er bokført etter kostmetoden. Energi1 Kraft AS og CleanPower AS er er utelatt fra konsolidering da selskapet ikke har slik bestemmende innflytelse som nevnt i regnskapslovens § 1-3.

Målområde i Kristiansund. (Foto: Hege Bjørvik) 27


Note 9 - Langsiktig gjeld Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:

Konsern 2010

2009

Nordmøre Energiverk AS 2010 2009

Sertifikatlån Pantegjeld

0 451 950 000

0 459 750 000

0 450 000 000

0 450 000 000

Sum

451 950 000

459 750 000

450 000 000

450 000 000

Konsern

Nordmøre Energiverk AS

Sertifikatlån Pantegjeld Øvrig langsiktig gjeld

0 458 450 000 0

0 450 000 000 0

Sum annen langsiktig gjeld

458 450 000

450 000 0009

Opplysninger om obligasjonslån og lån fra kredittinstitusjoner

Avdragsprofil NEAS: Konsern:

2011

2012

2013

2014

2015

Over 5 år

0 1 300 000

0 1 300 000

0 1 300 000

0 1 300 000

0 1 300 000

450 000 000 451 950 000

Nordmøre Energiverk AS Pantegjeld og øvrig langsiktig gjeld har en kombinasjon av flytende rente og fast rentebinding. Gjennomsnittsrente er 3,86% Konsern Pantegjeld og øvrig langsiktig gjeld har en kombinasjon av flytende rente og fast rentebinding. Gjennomsnittsrente er 3,87%

Vinner av 35 km offroadritt, Ola Kjøren.

28

(Fotograf: Linn Marita Vågø)


Note 10 - Skatt Konsern 2010

Årets skattekostnad fremkommer slik:

2009

Nordmøre Energiverk AS 2010 2009

Betalbar naturressursskatt Betalbar skatt på årets resultat Fradrag for naturressurskatt i fellesskatt til Staten

1 918 506 13 565 035

1 937 189 16 320 810

1 918 506 10 110 893

1 937 189 13 701 584

-1 918 506

-1 937 189

-1 918 506

-1 937 189

Sum betalbar skatt på årets resultat

13 565 035

16 320 810

10 110 893

13 701 584

1 389 229 164 204

341 331

2 852 472

140 889

15 118 468

16 662 141

12 963 365

13 842 473

63 338 407 -3 846 032 -1 203 770

49 191 958 245 445 -503 173 48 934 230 13 701 584

Endring utsatt skattefordel/utsatt skatt Skandiakraft - utsatt skattefordel 31.12.09 Skattekostnad ordinært resultat

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Fremførbart underskudd fra Åsgård Kraft AS Grunnlag betalbar skatt Skatt, 28%

62 246 348 -8 252 689 -5 049 084 -498 020 48 446 554 13 565 035

58 288 605 16 320 810

49 194 673 -2 896 939 -9 689 380 -498 020 36 110 333 10 110 893

Betalbar skatt på årets resultat

13 565 035

16 320 810

10 110 893

13 701 584

Betalbar skatt på årets resultat

13 565 035

16 320 810

10 110 893

13 701 584

Betalbar skatt balanseført

13 565 035

16 320 810

10 110 893

13 701 584

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:

Fra og med inntektsåret 2004 beregnes det ikke naturressursskatt og grunnrenteinntekt på kraftverkene Reinset og Skar, da disse har en samlet påstemplet ytelse under 5.500 kVA.

Nordmøre Energiverk Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skattefordel/utsatt skatt:

2010

2009

Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Fusjon Åsgård Kraft AS

Endring

43 009 592

43 083 995 47 843

Anleggsmidler totalt Omløpsmidler Regnskapsmessig verdi av pensjonsforpliktelser Urealisert tap + mindreinntekt

43 009 592 12 839 612 6 753 469 -6 828 103

43 131 838 6 126 260 15 156 028 1 049 825

-122 245 6 713 352 -8 402 559 -7 877 928

Endring midlertidige forskjeller Fremførbart underskudd Åsgård Kraft AS

55 774 570 -498 020

65 463 951

-9 689 380 -498 020

Sum

55 276 550

65 463 951

-10 187 400

Utsatt skattefordel, 28% Korr i 2010 pga fusjon Åsgård Kraft+korr 2008 Korr i 2010 pga fusojn Åsgård Kraft+korr 2008

15 477 434 166 238 -26 751

18 329 947 -13 396

-2 852 472 152 842

Utsatt skattefordel, 28%, balanseført

15 616 921

18 316 551

-2 699 630

29


Konsern Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skattefordel:

2010

2009

Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Fusjon Åsgård Kraft AS

43 009 592

43 083 995 47 843

Anleggsmidler totalt Omløpsmidler Regnskapsmessig verdi av pensjonsforpliktelser Urealisert tap+mindreinntekt Midlertidige forskjeller WEH Midlertidige forskjeller Skandiakraft

43 009 592 12 839 612 6 753 469 -6 828 103 -486 981 3 013 201

43 131 838 6 126 260 15 156 028 1 049 825 -2 699 649

-122 245 6 713 352 -8 402 559 -7 877 928 2 212 667 3 013 201

58 300 790 -498 020

62 764 302

Fremførbart underskudd Åsgård Kraft AS

-4 463 512 -498 020

Sum

57 802 770

62 764 302

-4 961 532

Utsatt skattefordel, 28%

16 184 776

17 574 005

-1 389 229

Korr i 2010 pga fusjon Åsgård Kraft+korr 2008

166 238

-13 396

152 842

Korr i 2010 pga fusojn Åsgård Kraft+korr 2008

-26 751

Utsatt skattefordel, 28%, balanseført

16 324 262

Endring

-26 751 17 560 650

-1 263 138

Grunnlag utsatt skattefordel i NEAS Bredbånd AS på NOK 871 er ikke med i oppstillingen ovenfor. Den utsatte skattefordelen er ikke bokført i årsregnskapet.

Note 11 - Pantstillelser og garantier Gjeld som er sikret ved pant og lignende

Konsern 2010

2009

Nordmøre Energiverk AS 2010 2009

Obligasjonslån Pantegjeld - DnB NOR ASA - Kredittinst. KLP

208 450 000 0

209 750 000 345 099

200 000 000 0

200 000 000 345 099

Sum

208 450 000

210 095 099

200 000 000

200 345 099

Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld Kraftverk 195 354 903 Adm.bygg (Industriveien 1) 18 120 504 Aksjer i datterselskap 13 000 000

197 015 574 18 348 171 13 000 000

195 354 903 18 120 504 0

197 015 574 18 348 171 0

Sum

226 475 408

228 363 745

213 475 408

215 363 745

Gjeld med negativt pant Trekkfasilitet i DnB NOR ASA

250 000 000

250 000 000

250 000 000

250 000 000

Sum

250 000 000

250 000 000

250 000 000

250 000 000

Trekkfasiliteten er sikret med negativt pant - hvilket innebærer at NEAS ikke kan pantsette eiendeler i favør av andre långivere/kreditorer.

Massestart 35 km offroadritt. (Fotograf: Linn Marita Vågø)

30


Note 12 - Mellomværende mellom selskap i samme konsern Nordmøre Energiverk AS

2010

2009

Datterselskap, Neas Bredbånd AS Kundefordringer Lån fra Nordmøre Energiverk til NEAS Bredbånd Leverandørgjeld

6 336 054 3 750 000 556 694

5 209 436 3 750 000 587 053

Sum mellomværende

9 529 360

8 372 383

29 265 269 008

2 625 295 893

-239 743

-293 268

Datterselskap, Skandiakraft AS Kundefordringer Lån fra Nordmøre Energiverk til NEAS Bredbånd Leverandørgjeld

155 748 1 807 500 502 662

1 302 407

Sum mellomværende

1 460 586

1 219 626

Datterselskap, West Elektro Holding AS Kundefordringer Leverandørgjeld Sum mellomværende

82 781

Konsern Mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert.

Note 13 - Egenkapital Nordmøre Energiverk AS

Aksjekapital

Overkursfond

Annen egenkapital

Sum

Egenkapital 01.01.2010 Fusjon Åsgård Kraft AS Årets resultat Avsatt utbytte

1 960 784

359 643 751

138 169 775 -142 621 36 231 308 -20 000 000

499 774 310 -142 621 36 231 308 -20 000 000

Egenkapital 31.12.2010

1 960 784

359 643 751

154 258 461

515 862 996

Aksjekapital

Overkursfond

Annen egenkapital

Sum

Egenkapital 01.01.2010 1 960 784 Egenkapital Skandiakraft 01.01.2010 Fusjon Åsgård Kraft AS Årets resultat Korr. utbytte WEH fra 2009 Utbytte fra Nordmøre Energiverk AS Utbytte fra West Elektro Holding AS til minoritetsinteresser

359 643 751 -9 000

137 846 493 -413 239 -142 621 36 200 913 -1 190 000 -20 000 000 -540 000

499 451 028 -422 239 -142 621 36 200 913 -1 190 000 -20 000 000 -540 000

Egenkapital 31.12.2010

359 634 751

151 761 545

513 357 080

Konsern

1 960 784

Minoritetsinteresser: Nordmøre Energiverk AS eier 70 % av aksjene i West Elektro Holding AS. 30 % av resultatet i West Elektro Holding AS er avsatt som gjeld til minoritetsinteresser.

31


Note 14 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon Nordmøre Energiverk AS Aksjekapitalen i Nordmøre Energiverk AS pr. 31.12.10 består av følgende: Antall % A-aksjer B-aksjer

1 313 725 647 059

67 % 33 %

Sum

1 960 784

100 %

Pålydende

Balanseført

1,00 1,00

1 313 725 647 059 1 960 784

Eierstruktur Aksjonærene i Nordmøre Energiverk AS pr. 31.12.10 var: Aksjonær Aure kommune Averøy kommune Kristiansund kommune Smøla kommune Tingvoll kommune TrønderEnergi AS Totalt antall aksjer

A-aksjer

B-aksjer

Antall aksjer

Eierandel

Stemmeandel

69 680 98 490 399 320 44 890 57 620 643 725

34 320 48 510 196 680 22 110 28 380 317 059

104 000 147 000 596 000 67 000 86 000 960 784

5,3 % 7,5 % 30,4 % 3,4 % 4,4 % 49,0 %

5,3 % 7,5 % 30,4 % 3,4 % 4,4 % 49,0 %

1 313 725

647 059

1 960 784

100,0 %

100,0 %

Vedtektsbestemmelser om stemmerett: Selskapets generalforsamling vedtok 20.04.01 nye vedtekter. Vedtektenes § 8 som omhandler "Generalforsamling. Innkalling, stemmerett og gjøremål", har ingen bestemmelse om stemmerett. Av vedtektenes § 9 som omhandler "Tilhøvet til aksjeloven" fremgår det at aksjelovens bestemmelser gjelder såfremt ikke annet er bestemt i vedtektene. Aksjeloven av 13.06.1997 har i § 5-3 som omhandler "Stemmerett. Inhabilitet" i 1.ledd, 1.punktum følgende ordlyd: "Hver aksje gir en stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene:"

Note 15 - Bundne bankinnskudd Følgende midler er innestående på bundne konti pr. 31.12.10 Nordmøre Energiverk AS DnB NOR, depotkonto for terminhandel EUR ved Nord Pool ASA DnB NOR, pantsatt konto for fysisk handel EUR ved Nord Pool Spot ASA DnBNOR, skattetrekksmidler DnB NOR depotkonto for regulerkraft Statnett SF DnB NOR depotkonto for regulerkraft Statnett SF Sum bundne bankinnskudd

NOK

27 649 955

Sum bundne bankinnskudd for konsernet

NOK

29 184 649

Note 16 - Oppl. om konsesjonsperiode og antatte reserver i kraftproduksjon

Note 17 - Finansiell markedsrisiko

Nordmøre Energiverk AS Selskapet er offentlig eid, aksjonærene er kommuner i konsesjonsområdet samt TrønderEnergi AS. Selskapet eier 5 kraftverk, hvorav 3 ligger i Sunndal kommune, 1 i Tingvoll kommune og 1 i Aure kommune. 2 av kraftverkene er elvekraftverk og 3 har begrenset magasinkapasitet slik at det er minimalt med vannreserve.

Renterisiko: Nordmøre Energiverk AS har et langsiktig syn på selskapets renterisiko hvor man prøver å minimere selskapets langsiktige rentekostnad. Finansielle instrumenter som brukes til å styre eksponeringen er renteswapper og FRA-kontrakter. En gjennomsnittlig renteendring på 1% vil endre resultatet med ca. 4,5 millioner kroner.

Siden selskapet er offentlig eid er konsesjonene uten tidsbegrensning. Det er ikke avsatt midler til dekning for fremtidige utgifter til disponering og opprydding, da forutsetningen er at kraftverkene blir oppgradert etter hvert som det er nødvendig. Dersom private eiere kommer inn i selskapet med en større eierandel vil, med dagens lovgivning, konsesjonene kunne bli tidsbegrenset.

32

12 190 805 110 803 8 188 072 2 715 192 7 160 275

Nordmøre Energiverk AS

Valutarisko: Nordmøre Energiverk bruker det norske markedet som finanseringskilde. Terminhandel av kraft i euro er sikret til norske kroner. Likviditetsrisiko: Nordmøre Energiverk påtar seg likviditetsrisiko ved at løpetiden på finansielle forpliktelser ikke samsvarer med kontantstrømmen som driften genererer. Selskapet har en beredskapskapital som kan genereres på kort varsel. Kredittrisiko: Nordmøre Energiverk har som strategi å begrense kredittrisikoen gjennom å inngå avtaler


Kontantstrømanalyse (tall i 1000 kr) Konsern 2010 2009

Nordmøre Energiverk AS 2010 2009

58 242 -46 498 -47 768

62 663 10 106 21 412

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN: Tilført fra årets virksomhet 1) Endring i lager, debitorer og kreditorer Endring i andre tidsavgrensningsposter

53 813 -61 972 -36 322

61 502 16 249 11 471

-36 024

94 182

A = Netto likviditetsendring fra virksomheten

-44 481

89 223

-76 682 301 511 -1 587

-78 155 89 -1 475

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER: Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Salg av aksjer Kjøp av aksjer

-76 220 301 -

-78 025 89 -1 475

-77 457

-79 541

B = Netto likviditetsendring fra investeringer

-77 507

-79 410

127 836 -1 645

-2 490

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING: Opptak av ny gjeld Nedbetaling av gammel gjeld

127 064 -345

-690

126 191

-2 490

C = Netto likviditetsendring fra finansiering

126 719

-690

12 710 41 215

12 150 29 065

A+B+C Netto endring i likvider gjennom året Likviditetsbeholdning 01.01.

4 732 22 979

9 122 13 857

53 925

41 215

Likviditetsbeholdning 31.12.

27 711

22 979

36 201 -28 510 56 640 -8 081 1 992

35 944 -30 400 56 014 964 141

36 231 -28 000 51 285 -8 403 2 700

35 349 -25 000 50 048 964 141

58 242

62 663

53 813

61 502

1) Dette tallet fremkommer slik: Årets resultat Utbytte Ordinære avskrivninger Endring pensjonsforpliktelse Endring av utsatt skattefordel Tilført fra årets virksomhet

forts. av note 17... med anerkjente og solide motparter. Kraftkontrakter cleares i størst mulig utstrekning gjennom Nord Pool som medfører minimal motpartsrisiko. Operativ risiko: Nordmøre Energiverk har en risikoeksponering i den operative driften gjennom skader/tap på eiendeler - primært på kraftverk og transmisjonsanlegg. Videre har selskapet risiko for å tape produksjon ved vanntap og for skade på tredjemanns liv og eiendom. Det er inngått forsikringsavtaler som dekker de vesentligste risiki. Markedsrisiko: Selskapets hovedvirksomhet er produksjon og sluttbrukersalg. Produsert volum avhenger i stor grad av nedbørssituasjonen fra år til år, og prisene i markedet varierer tilsvarende sterkt. Selv om produksjon og pris ofte er negativt korrelert, dvs. at mye vann og høy produksjon medfører lav pris og motsatt, kan dette gi store utslag i sel-

skapets resultat. Resultatet på sluttsalg vil også variere i takt med markedsprisene i større eller mindre grad avhengig av selskapets eksponering. Det er utarbeidet en egen risikohåndbok for selskapet som regulerer risikoeksponeringen.

Note 18 - Avsetning for forpliktelser Nordmøre Energiverk AS I forbindelse med utbygging av Grøa-vassdraget har NEAS en forpliktelse i tilknytning til fristrømsavtaler for 5 gårdsbruk. For 2010 er dette estimert til 4.025.000,-. Det er benyttet 6,0 % diskonteringsrente. Tidligere avsatt Beregnet forpliktelse pr. 31.12.10 Kostnadsført endring

3 300 000 4 025 000 750 000

33


Nøkkeltall Konsern 2010 2009 7,04 % 7,15 %

6,88 % 7,25 %

41,13 % 143,14 %

43,25 % 131,20 %

1,1185 1,0628 4,32 %

1,1790 1,0970 5,44 %

15 660 912 1 960 784 7,99

7 434 195 1 960 784 3,79

Nordmøre Energiverk AS 2010 2009 Inntjening: Totalrentabilitet Egenkapitalrentabilitet Soliditet: Egenkapitalandel Gjeldsgrad Likviditet: Likviditetsgrad 1 Likviditetsgrad 2 Arbeidskapital Resultat pr. aksje Beregnet resultat Antall ordinære aksjer Beregnet resultat pr. aksje

Forklaringer til nøkkeltall: Inntjening: Totalrentabilitet:

6,94 % 7,13 %

6,63 % 7,13 %

42,47 % 135,46 %

44,56 % 124,41 %

1,0449 0,9904 1,73 %

1,1139 1,0320 3,79 %

16 231 308 1 960 784 8,28

7 349 485 1 960 784 3,75

(Resultat før ekstraordinære poster og skatt + finanskostnader) / gjennomsnittlig totalkapital Resultat før ekstraordinære poster etter skatt / gjennomsnittlig egenkapital

Egenkapitalrentabilitet:

Soliditet:

Egenkapitalandel: Egenkapital i % av totalkapitalen Gjeldsgrad: Total gjeld i % av egenkapitalen

Likviditet:

Likviditetsgrad 1: Likviditetsgrad 2: Arbeidskapital:

Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld Mest likvide omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld Arbeidskapital i forhold til driftsinntektene

Resultat pr. aksje: Resultat pr. aksje er et inntjeningsmål hvor resultatet blir målt mot den egenkapital som har vært tilgjengelig. Egenkapitalen er i dette tilfelle representert gjennom antallet aksjer. Resultat pr. aksje beregnes ved å dividere resultatet som tilfaller de ordinære aksjene med et tidsveiet gjennomsnitt av antall utestående ordinære aksjer i rapporteringsperioden. Resultatet for de ordinære aksjene er årsresultat fratrukket utbytte og andre kostnader knyttet til preferanseaksjer.

34

NEAS-ansatte før offroadritt.

(Fotograf: Linn Marita Vågø)


Verdiskapningsregnskap Konsern 2010

Nordmøre Energiverk AS 2010 2009

2009

762 453 587 511 196 034

626 835 690 347 790 688

Driftsinntekter (unntatt off. tilskuddsbeløp) - Forbruk av innkj. varer og tjenester

666 954 645 448 222 096

519 066 886 275 730 959

251 257 553 56 639 897

279 045 002 56 014 198

Brutto verdiskaping i egen virksomhet - Kapitalslit (av- og nedskrivninger)

218 732 549 51 284 932

243 335 927 50 048 083

194 617 656 6 558 723 -

223 030 804 5 082 063 -

Netto verdiskaping i egen virksomhet + Finansinntekter +/- Netto ekstraordinære poster

167 447 617 5 717 801 -

193 287 844 4 917 980 -

201 176 379 -

228 112 867 -

Verdier til fordeling fra egen virksomhet + Offentlige tilskudd

173 165 418

198 205 824

201 176 379

228 112 867

Totale verdier til fordeling

173 165 418

198 205 824

Ansatte 67 795 262 34% 85 534 054 37% - Brutto lønn og sosiale ytelser 45 404 417 20% (herav skattetrekk NOK 33 419 530 / 26 647 473)

62 696 139 27 %

Kapitalinnskytere 19 632 394 10% 18 808 837 8% - Renter til långivere 20 540 000 10% 28 510 000 12% - Utbytte til aksjonærer - 0% - 0% - Avgitt (mottatt) konsernbidrag

19 215 345 20 000 000 -

8% 9% 0%

18 344 059 8% 28 000 000 12% - 0%

Stat, fylke og kommune 77 547 810 39% 87 825 781 39% - Skatter og avgifter

72 314 348 32%

81 816 140 36%

15 660 912

8%

7 434 195

3%

Bedriften - Tilbakeholdt for sikring og ny verdiskaping

201 176 379 100% 228 112 867 100% Verdier fordelt i alt

16 231 308

7%

7 349 485

3%

173 165 418 100% 198 205 824 100%

35


Virksomhetsområdenes resultat ÅRSREGNSKAP 2010

REGIONALNETT

Resultatregnskap

2010

DISTRIBUSJONSNETT

2009

2010

2009

ØVRIG VIRKSOMHET Inkl. varme 2010

2009

Driftsinntekter Kraft-og overføringsinntekter

21 404 060

44 670

193 139 758 166 817 483

1 119 090

0

Annen driftsinntekt

6 400

0

2 824 478

5 647 111

6 680 199

Sum driftsinntekter

21 410 460

44 670

195 828 375 169 641 961

6 766 201

6 680 199

Internt salg

48 388 089

47 931 716

71 024 539

0

0

Totale driftsinntekter

69 798 548

47 976 386

266 705 868 240 666 499

6 766 201

6 680 199

Kraftkjøp og nettleie

17 208 814

2 536 634

1 362 442

446 362

0

0

Annen varekostnad

0

0

33 757

146 065

1 579 869

1 921 638

22 916

15 027

33 421 305

43 563 287

1 393 136

1 528 875

7 688 616

7 927 365

23 520 539

21 647 670

290 510

37 859

Annen driftskostnad

11 329 759

9 606 698

34 624 190

31 972 545

641 844

1 419 359

Sum driftskostnader

36 250 106

20 085 724

92 962 233

97 775 929

3 905 359

4 907 730

Internt kjøp

23 285 918

14 871 200

127 738 487 122 810 127

1 920 348

1 963 128

Sum driftskostnader

59 536 024

34 956 924

220 700 720 220 586 056

5 825 707

6 870 859

Driftsresultat

10 262 524

13 019 462

940 494

-190 659

2 688 617

70 877 492

Driftskostnader

Lønnskostnad Avskrivning

Rune Malo Ødegård fra Molde og Omegn IF. 36

46 005 147

(Fotograf: Linn Marita Vågø)

20 080 444


KOM-NETT 2010

KRAFTOMSSETNING

2009

2010

0

2009

319 972 085 197 177 898

PRODUKSJON 2010

TOTALT

2009

2010

2009

37 880 694

49 378 046

573 515 687

413 418 095

9 194 550

-1 675 994

7 520 158

45 146 169

46 853 385

331 618 882 206 372 448

36 204 701

56 898 203

618 661 856

460 271 481

46 276 959

5 153 813

8 496 348

188 064 019

176 255 357

26 833 236

20 634 000

11 646 797

26 833 236

20 634 000

2 794 358

2 525 795

29 627 594

23 159 795

392 469 150 252 649 407

41 358 513

65 394 551

806 725 875

636 526 838

0

0

345 784 982 200 999 397

1 536 775

929 637

365 893 014

204 912 030

5 813 906

1 531 460

2 294 024

1 577 793

0

0

9 721 556

5 176 957

3 106 094

5 126 138

14 063 993

15 747 143

4 455 167

5 893 932

56 462 611

71 874 400

9 636 484

10 353 419

1 450 197

1 484 972

8 698 586

8 596 799

51 284 932

50 048 083

4 992 458

4 544 593

12 289 099

10 359 579

8 730 176

7 739 198

72 607 526

65 641 972

23 548 942

21 555 610

375 882 295 230 168 883

23 420 704

23 159 567

555 969 639

397 653 443

7 070 393

6 907 460

17 503 957

9 527 584

12 199 484

188 064 019

176 255 357

30 619 335

28 463 070

394 403 585 247 672 841

32 948 287

35 359 050

744 033 658

573 908 799

-991 741

-5 303 275

8 410 226

30 035 501

62 692 216

62 618 038

60 850 268

18 521 290

-1 934 435

4 976 566

Start 35 km offroadritt.

(Fotograf: Linn Marita Vågø)

37


Virksomhetsområdenes bokførte verdier på anleggsmidler ÅRSREGNSKAP 2010 Balanse anleggsmidler

REGIONALNETT 2010

DISTRIBUSJONSNETT Inkl. varme

2009

2010

2009

ØVRIG VIRKSOMHET 2010

KOM-

2009

2010

Immaterielle eiendeler - Vassdragsrettigheter - Finansiell leasing

3 516 678

- Utsatt skattefordel - Goodwill

3 212 726

Sum immaterielle eiendeler

0

0

0

0

0

0

6 729 404

Varige driftsmidler - Kraftstasjoner - Regionalnett

126 177 315 132 883 968

- Fjernstyring og telesamband

4 474 936

861 399

- Distribusjonsnett

929 174

69 528

274 247 191

260 402 139

- Kommunikasjonsnett

59 711 171

- Transportmidler - Inventar, verktøy, EDB, kunst

31 692

41 928

- Tekniske inst. Bygg

6 694 913

5 674 284

1 093 028

16 280 862

18 941 858

1 296 880

32 030

- Ladestasjoner for el-biler - Kundeinstallasjoner K-Nett

21 323 107

- Bygninger

25 663 168

26 377 543

- Varmeanlegg

9 135 759 5 803 255

- Tomter

35 000

Sum varige driftsmidler

35 000

205 000

205 000

130 718 943 133 822 294

324 052 339

311 670 352

0

0

0

130 718 943 133 822 294

324 052 339

311 670 352

9 135 759 5 803 255 83 424 186

Sum i.h.t. note 6 (eks goodwill) Finansielle anleggsmidler - Aksjer i datterselskap - Aksjer i felleskontr. virksomhet - Andre aksjer og andeler - Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler

(Fotograf: Linn Marita Vågø)

38

0

(Foto: Hege Bjørvik)

(Foto: Hege Bjørvik)

0

0

0

9 135 759 5 803 255 90 153 591


NETT

KRAFTOMSSETNING

2009

2010

2009

PRODUKSJON 2010

UFORDELT

2009

2010

TOTALT

2009

2010

2009

0 15 616 921

18 316 551

4 283 618 4 283 618

0

0

0

0

15 616 921

18 316 551

205 243 541 205 393 756

53 365 161 844 954 1 043 169

1 989 325

3 015 252

0

0

79 140 575

2 215 591

3 015 252

(Foto: Hege Bjørvik)

4 283 618

22 346 325

22 600 170

205 243 541

205 393 756

126 177 315

132 883 968

5 404 111

930 927

274 247 191

260 402 139

59 711 171

53 365 161 6 913 425

224 199

241 638

19 822 958

23 283 844

32 030

0

226 266

0

21 323 107

19 603 673

27 264 213

28 003 008

9 135 759

5 803 255

240 000

240 000

756 935 969

736 823 156

756 935 969

736 823 156

1 625 465

207 389 152 207 655 046

0

0

24 000 000

24 260 100

24 000 000

24 260 100

138 600

138 600

138 600

138 600

150 628 496 151 017 700

150 628 496

151 017 700

16 309 484

11 910 163

16 309 484

0

186 677 259 191 725 884

186 677 259

191 725 884

207 389 152 207 655 046

202 294 180 210 042 435

965 959 553

951 149 209

11 910 163 0

3 212 726

8 108 308

1 601 045

3 015 252

0 18 316 551

394 187

19 603 673

2 215 591

3 516 678 15 616 921

320 367

226 266

74 856 957

0

0

(Fotograf: Linn Marita Vågø)

(Fotograf: Linn Marita Vågø)

39


Øystein Pettersen. (Fotograf: Linn Marita Vågø) 40


Revisjonsberetning

41


18 km rulleski i Kristiansund. (Foto: Hege Bjørvik)

42


Vibeke Skofterud under offroadritt på Aure. (Fotograf: Linn Marita Vågø) 43


(Foto: Andrè Gjørven)

Du kan stole på en du kjenner 2 Nordmøre Energiverk AS Telefon 71 56 55 00 www.neas.mr.no

HOLM Kristiansund

Innspurten av 24 km rulleski på toppen av Brekka.

NEAS Årsrapport 2010  

Årsrapport for NEAS