Page 1

SKILTKATALOG SKILTENE

10 R

Vans kelig h

etsg

1 2 3 4 5

rade

r

EGLE

Veld ig ANS

R

lett

AVP ASS

VIKE

PLIK

T

ORB

IKJØ

R

jon.

ING/ Det e UTFO r orga forbudt RKJØ nis å skilø ert tren kjøre rett RING per/s ing. u K n tilstr jører tfor unta ekke owboard d tt un u forbi lig p er, m ukon der la e å trolle n s rte b s for såv du gi ved annen eveg e k elser. l kontroll ommen de STAR erte som TE

, KJ GE O ØRE INN PPO Kjøre VER E I ELLE r må d du inn i R I NE eller u på DFAR s sving deg selv e at det TEN skjer er du op eller kjøri p SVIN

u a over ller s ndre. De ten fare nedfa t sam fo tans rt , . me g r jelde r for

ng e

ls

DE

F

Kom m har d er du ba k u an svar fra (oven for å fr unng a), å koll F is

idde

SKA

ART Du m EN E å TTER kjøre kjøre ko n m FOR førefo åte ette trollert o HOL r ferd g rhold ighe avpasse DEN og tr te fart r, terr afikk E og . eng,

6 7

8 9 10

TRENGER

for a lp s n o w in e s k ilø p boar dere ere og M

Lett

VAR

FOR Du m Å UN å skad forholde NGÅ er de g selv deg slik at d eller andre u ikke .

DU

Veld ig

STOP

PIN

EDFA Stop p RTEN uove ikke opp rsiktl e ige s ller sitt på tr tede ange r. e

vans kelig

ller

TIL F

OTS

I NE Er du DFAR ti ytterk l fots, m TEN å du ante ne a k v bak un beny tte ken.

SKIS TOPP

ERE/ Skisto FAN GRE kontr ppere/fa ng oller MME at bin remmer R e ding en e r påbudt. r rikti RESP g inn stilt . EK

Følg

HJEL

TÉR

skilti

ng, m

SKIL T

erkin

g og

anvis

ning

er.

P VE

DU

LYKK Ved sk ER Vitne ader har r og e med nhver p likt ti virke nde plikte l å hjelpe . råo ppgi pe

Det e r Dett forbudt e kan å med oppholde føre Alpin livsfa seg i alp skikjø re da in Over det p anlegge trede ring er fo t ute ågår lse a n anle v skiv rbundet ggsa for åpnin m rbeid g ettre glen ed en vis e me stid. e kan d sn s fare øpro . Rus med duks føre jon o bor tv midler o g pre g isnin pare g fra skikjørin ring. g anle gget passer ik . ke sa mme

rson

alia.

n.

69 25 25 30 krafte x.no krafte x@kr aftex. no

®

www.kraftex.no | kraftex@kraftex.no | 69 25 25 30

Desember 2016

ALLE


Alpinanleggskilt Skredskilt

SHI1 - 1000x2000mm Aluminium eskelokk Komplett inklusiv alle 5 faregradene.

Faregradskala for snøskred

Dagens faregrad Faregrad

4 Stor

Moderat

3 Betydelig

2 Moderat

2

1 Liten

Råd friluftsliv

Snøstabilitet

Skredutløsning

Ferdsel i skredterreng anbefales ikke. Skred som løsner av seg selv forventes. Unngå løsne- og utløpsområder.

Omfattende ustabile forhold. Svake bindinger i de este brattheng.

Utløsning sannsynlig selv ved liten tilleggsbelastning i mange brattheng. Fjernutløsning sannsynlig. Under spesielle forhold forventes det mange middels store og noen store naturlig utløste skred.

Ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader og holde avstand til utløpsområder.

Generelt ustabile forhold. Moderat til svake bindinger i mange brattheng.

Utløsning mulig, selv ved liten tilleggsbelastning i brattheng. Fjernutløsning sannsynlig. Under spesielle forhold kan det forekomme noen middels store og enkelte store naturlig utløste skred.

Ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader.

Lokalt ustabile forhold. Moderate bindinger i noen brattheng, for øvrig sterke bindinger.

Utløsning mulig, spesielt ved stor tilleggsbelastning i brattheng. Store naturlig utløste skred forventes ikke.

Enkelte spesielt utsatte områder vil kunne være skredutsatte. I disse områdene, vær oppmerksom på mulig skredproblem.

Generelt stabile forhold. Generelt sterke bindinger og stabilt.

Utløsning generelt kun mulig ved stor tilleggsbelastning i noen få ekstreme heng. Kun små naturlig utløste skred er mulig.

Brattheng er heng brattere enn 30 grader. En person gir liten tilleggsbelastning og en gruppe eller skuter gir stor tilleggsbelastning. Fareskalaen er basert på den europeiske faregradskalaen og gjelder for områder, ikke for den enkelte skredbane.

Faregrad 5 forekommer meget sjelden, men er viktig i beredskap for skred mot veg, bane, infrastruktur og bebyggelse. Ved grad 5 frarådes all ferdsel!

5 Meget stor

www.kraftex.no

Ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader.

Ferdsel i skredterreng frarådes!

Ekstremt ustabile forhold. Generelt svake bindinger og svært ustabilt.

Mange store, også svært store, naturlig utløste skred forventes, selv i moderat bratt terreng. Fjernutløsning meget sannsynlig.

Du nner regionale snøskredvarsler og skredskolen på www.varsom.no. Faregraden i alpinanleggets nærområde kan avvike fra det regionale snøskredvarslet www.kraftex.no

Dagens faregrad Dagens faregrad Dagens faregrad Meget stor Dagens faregrad Stor Dagens faregrad

Liten

1

Betydelig Moderat

2

5

4

3

Faregradskala for snøskred Faregrad

5 Meget stor

4 Stor

3

Ferdsel i skredterreng frarådes!

Ferdsel i skredterreng anbefales ikke. Skred som løsner av seg selv forventes. Ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap, Unngå løsne- og utløpsområder. erfaring i rutevalg og evne til å identisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader og Ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap, holde avstand til utløpsområder. erfaring i rutevalg og evne til å identisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader. Enkelte spesielt utsatte områder vil kunne

Betydelig

2 Moderat

www.kraftex.no

Ferdsel i skredterreng anbefales ikke. Skred som løsner av seg selv forventes. Unngå løsne- og utløpsområder.

Ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader og holde avstand til utløpsområder.

Ferdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader.

www.kraftex.no

1 Liten

www.kraftex.no

være skredutsatte. I disse områdene, vær oppmerksom på mulig skredproblem.

Råd friluftsliv Ferdsel i skredterreng frarådes!

Enkelte spesielt utsatte områder vil kunne være skredutsatte. I disse områdene, vær oppmerksom på mulig skredproblem.

www.kraftex.no

Du nner regionale snøskredvarsler og skredskolen på www.varsom.no. Faregraden i alpinanleggets nærområde kan avvike fra det regionale snøskredvarslet

www.kraftex.no

www.kraftex.no

SHI12 - 500x400mm Aluminium Ett skilt for hver faregrad

SHI11 - 500x400mm Aluminium Alle 5 faregrader på ett skilt

Regler for skiløpere og snowboadere

Turveiviser-skilt

3 4

VIKEPLIKT

5

STARTE, KJØRE INNE I ELLER SVINGE OPPOVER I NEDFARTEN

Middels

Du må forholde deg slik at du ikke skader deg selv eller andre.

AVPASS FARTEN ETTER FORHOLDENE Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdigheter, terreng, føreforhold og trafikk.

Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvar for å unngå kollisjon.

FORBIKJØRING/UTFORKJØRING Det er forbudt å kjøre rett utfor untatt under organisert trening. Kjører du forbi en annen skiløper/snowboarder, må du gi vedkommende tilstrekkelig plass for såvel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser.

Kjører du inn i eller svinger du oppover nedfart, må du påse at det skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring eller stans.

Veldig vanskelig

6 7

STOPP I NEDFARTEN

8 9

SKISTOPPERE/FANGREMMER

10

Stopp ikke opp eller sitt på trange eller uoversiktlige steder.

Barnebakken

TIL FOTS I NEDFARTEN Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.

Skistoppere/fangremmer er påbudt. kontroller at bindingen er riktig innstilt.

RESPEKTÉR SKILT

Skogsløypa

Følg skilting, merking og anvisninger.

HJELP VED ULYKKER Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.

Perleløypa

Det er forbudt å oppholde seg i alpinanlegget utenfor åpningstid. Dette kan medføre livsfare da det pågår anleggsarbeide med snøproduksjon og preparering.

Alpin skikjøring er forbundet med en viss fare. Rusmidler og skikjøring passer ikke sammen. Overtredelse av skivettreglene kan medføre bortvisning fra anlegget. ®

69 25 25 30 kraftex.no kraftex@kraftex.no

SHG9 - (hxb)=500x500mm SHG10 - (hxb)=1000x1000mm Skiltet leveres i følgende versjoner: • Bokmål • Nynorsk • Engelsk 31

www.kraftex.no - kraftex@kraftex.no - Tlf. 69 25 25 30

Fjellstølen 3 km

Lett

ANSVAR FOR Å UNNGÅ SKADE

Brattfjell 6 km

Veldig lett

1 2

Stor mulighet for individuelle tilpasninger.

for alpine skiløpere og snowboardere

10 REGLER Vanskelighetsgrader


Alpinanleggskilt Terrengpark - PVC

Terrengpark - aluminiumkompositt

® ®

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

SHG4 - 70x50cm

SHG5 - 70x50cm

®

SHG6 - 66x95cm

Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

SHG7 - 66x95cm

Bakkeanvisning/Vanskelighetsgrad - PVC Veldig vanskelig Mycket svår Very difficult Sehr schwer

Lett Lätt Easy Einfach

Middels Medelsvår Intermidiate Medium

Meget lett Mycket lätt Very easy Sehr einfach

®

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

2

KNEIKA

SHF8 - 40x40cm

®

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

SHF4 - Sort bunn SHF5 - Rød bunn SHF6 - Blå bunn SHF7 - Grønn bunn (hxb)=300x300mm Angi høyre-/venstrepil

E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

SHG8 - 100x100cm

SHF9 - Sort bunn SHF10 - Rød bunn SHF11- Blå bunn SHF12 - Grønn bunn (hxb)=300x300mm Angi bakkenavn

TURISTEN KNEIKEN SHF1 - 15cm x avpasset lengde

Seil - Mesh (Luftgjennomstrømmende)

Sakte fart SHE12

www.kraftex.no

SHE12 - 90x320cm

Stengt SHE13

Telefaks: 69 25 27 08

SHG 7

Bakkeanvisning/Vanskelighetsgrad - aluminium

SHF2 - 50x100cm SHF3 - 100x200mm

EXPERT

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30

SHG 6

www.kraftex.no

SHE13 - 90x320cm

SAKTE FART SLOW SPEED www.kraftex.no

SHE30 - 90x320cm

Egen logo www.kraftex.no

SHE31 - 90x320cm - Valgfri utførelse, logo/tekst. 30

www.kraftex.no - kraftex@kraftex.no - Tlf. 69 25 25 30

SHG 8


Alpinanleggskilt Nedfartsskilt - aluminiumkompositt

SNØPRODUKSJON Fare for våt snø ® ®

Postboks 84, 1501 Moss

SHE 3

Telefon: 69 25 25 30

Postboks 84, 1501 Moss

SHE 2

Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

®

Postboks 84, 1501 Moss

SHE 5

Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

®

Postboks 84, 1501 Moss

SHE2 - 70x50cm

SHE3 - 70x50cm

SHE5 - 70x50cm

Valgfri undertekst

Valgfri undertekst

Valgfri undertekst

Postboks 84, 1501 Moss

®

SHE 19

Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

RENN/ TRENING PÅGÅR

ADVARSEL SNØPRODUKSJON

®

SHE19 - 70x50cm

Postboks 84, 1501 Moss

SHE 16 C

Telefon: 69 25 25 30

SHE 20

Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

SHE20- 70x50cm

SHE16C - 70x50cm

SIKKERHETSSONE 25 M 25 25

STENGT CLOSED ®

25 25

FORSIKTIG PREPARERING PÅGÅR

SKREDFARE

PERSONER MÅ IKKE OPPHOLDE SEG INNENFOR DETTE OMRÅDET

DANGER OF AVALANCHES LAWINENGEFAHR

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

SHE 1

®

Postboks 84, 1501 Moss

®

Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

SHE1 - 50x80cm

Telefon: 69 25 25 30

SHE 8

Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

SHE4 - 70x50cm

Postboks 84, 1501 Moss

®

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30

SHE 4

Telefon: 69 25 25 30

SHE8 - 70x50cm

Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

®

SHE 9

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

SHE9 - 70x50cm

SHE 11

SHE11 - 60x40cm

FORHOLDSREGLER VED AKING

ADVARSEL! HER FORLATER DU DET MERKEDE OG SIKREDE SKIOMRÅDET ALL SKIKJØRING PÅ EGET ANSVAR!

ALL FERDSEL I ANLEGGET UTENOM ÅPNINGSTID ER FORBUNDET MED FARE OG SKJER PÅ EGET ANSVAR ®

Aking er forbundet med en viss fare Den som kommer bakfra har vikeplikt

SKLI VEKK FRA AVSTIGNINGSOMRÅDET

WARNING!

Følg skilting, merker og anvisninger Ha til enhver tid kontroll over kjelken Sørg for å kontrollere bremsene Faren for skader øker med farten Kappkjøring ved fellesstart representerer stor fare Stopp aldri opp i nedfarten Ved velt, gå raskt ut til siden

UTSTYR VED AKING Slalomstøvler er forbudt ved aking

SLIK AT VI KAN UNNGÅ UNØDVENDIGE SKADER OG STOPP

OFF-PIST SECTOR NEITHER SIGNED - NOR PATROLLED THIS SKIING IS DONE ENTIRELY ON YOUR OWN RISK AND RESPONSIBILITY

Snøbriller er påbudt ved aking Hjelm er påbudt ved aking Vi ønsker deg en hyggelig akeopplevelse ®

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30

SHE 14

Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

Postboks 84, 1501 Moss ®

Telefon: 69 25 25 30

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08

Telefaks: 69 25 27 08

E-mail: kraftex@kraftex.no

E-mail: kraftex@kraftex.no

www.kraftex.no

SHE 6

®

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30

SHE 7

Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no

www.kraftex.no

www.kraftex.no

SHE15 - 100x100cm

SHE6 - 100x100cm

SHE7 - 100x100cm

SHE14 - 60x40cm

Diverse skilt - aluminiumkompositt

10 min. PARVIS INNORDNING

KJØR TO OG TO ®

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

®

SHD 1

BARN I BÆREMEIS FORBUDT!

KØTID HERFRA

FORBUDT!

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

SHD 2

®

SHD2 - 60x40cm

®

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

SHD1 - 60x40cm

SKISYKKEL Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30

SHD 3

Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

SHD3- 60x40cm

PULK FORBUDT!

SHD 4

®

®

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

SHD4 - 60x40cm

AKEBRETT FORBUDT! Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

SYKKEL POSTBOKS 84, 1501 MOSS TELEFON: 69 25 25 30 TELEFAKS: 69 25 27 08

NSHF

BAGASJE PÅ RYGGEN I STOLHEISEN FORBUDT

SHD8 - 50x95cm

FORBUDT! SHD 8

POSTBOKS 84, 1501 MOSS TELEFON: 69 25 25 30 TELEFAKS: 69 25 27 08

NSHF

SHD 7

SHD7 - 60x40cm

Oppgi køtid ved bestilling

SHD 5

SHD5 - 60x40cm 29

www.kraftex.no - kraftex@kraftex.no - Tlf. 69 25 25 30

UBETJENT SKIBÅND

LØFT STAVENE VED AVSTIGNING, FORLAT PLASSEN RASKT

STÅ, IKKE LIGG ELLER SITT PÅ BÅNDET

®

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30

SHD 6

SHD6- 60x40cm

UBETJENT SKIBÅND

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

®

SHD 9

SHD9 60x40cm

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

SHD 10

SHD10 - 60x40cm


Alpinanleggskilt Lavtliggende tautrekk - aluminiumkompositt BRUK IKKE LANGE, LØST HENGENDE

AVSTIGNING GÅ TIL SIDEN

SKJERF, REMMER O.L. SOM KAN HEKTE SEG FAST I TREKKTAUET. ®

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

SHA 1

®

SHA1 - 40x60cm

HOLD RIKTIG AVSTAND HERFRA TIL GRØNT MERKE ®

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

Postboks 84, 1501 Moss

SHA 4

Telefon: 69 25 25 30

SHA 2

Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

SHA2 - 30x60cm

SHA4 - 30x60cm

(Selvklebende pil medfølger)

SHA5 - 30x30cm

Skitrekk - aluminiumkompositt

PÅSTIGNING

PÅSTIGNING

I SKITREKKET ER FORBUDT.

STÅ MOT SKÅLEN, IKKE SITT

STÅ MOT KROKEN, IKKE SITT ®

Postboks 84, 1501 Moss

Sikk-sakk kjøring og gynging kan føre til avsporing av trekkwiren.

1 SLIPP KROKEN PÅ ANVIST PLASS

SLIPP ALDRI KROKEN LIKE FORAN EN MAST. Dra ikke kroken ut til siden. Slipp kroken rett fremover. Slipp av kroken foran en mast kan føre til avsporing av trekkwiren.

1 FORLAT AVSTIGNINGSPLASSEN STRAKS. Da slipper du å få slag av andre kroker, og du vil ikke stå i veien for andre skiløpere ®

Telefon: 69 25 25 30

®

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30

SHB 3

Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30

SHB 4

Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

SHB3 - 50x95cm

Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

SHB4 - 50x95cm

T-KROKEN MELLOM BENA

30M TIL

30M TIL

SLIPP

SLIPP

FORBUDT

FORBUDT

AVSTIGNING

AVSTIGNING

GÅ TIL SIDE

GÅ TIL SIDE

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

SHB5 - 60x40cm

NØDSTOPP Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

®

®

Postboks 84, 1501 Moss

®

SHB 5

Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

SHB6 - 60x40cm HEISEN ER STENGT ARBEID PÅGÅR

Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

SHB1 - 15x40cm

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

®

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

Postboks 84, 1501 Moss

®

Telefon: 69 25 25 30

SHB 8

Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

Postboks 84, 1501 Moss

®

Telefon: 69 25 25 30

SHB 9

Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

SNOWBOARD

SNOWBOARD

BAKRE FOTEN LØS UNDER HEISTUREN

BAKRE FOTEN LØS UNDER HEISTUREN

Postboks 84, 1501 Moss

®

SHB8 - 60x40cm

SHB9 - 60x40cm

SHB10 - 60x40cm

Selvklebende piler medfølger

Selvklebende piler medfølger

Selvklebende piler medfølger

HEV

LUKK SIKKERHETSBØYLEN

ÅPNE SIKKERHETSBØYLEN

SHB 12

SHB12 - 60x40cm

Telefon: 69 25 25 30

SHB 10

Selvklebende piler medfølger

Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

Postboks 84, 1501 Moss

®

Telefon: 69 25 25 30

SHB 14

Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

SHB 15

SHB14 - 60x40cm

SHB15 - 60x40cm

PARVIS

INNORDING

MELLOMAVSTIGNING Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30

SHB11

SHB11 - 20x40cm

®

SHB 7

SHB7 - 60x40cm

®

SHB 1

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30

SHB 6

Postboks 84, 1501 Moss

®

SHB 16

SHB16 - 40x60cm

SIKK-SAKK KJØRING ®

NEDFART I SKITREKKTRASÉEN FORBUDT

1 SIKK-SAKK KJØRING OG GYNGING

Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

SHB 13

SHB13 - 15x40cm

Stolheis - aluminiumkompositt

HEV SKITUPPENE

HUSKING FORBUDT ®

Postboks 84, 1501 Moss

®

Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

SHC1 - 60x40cm

SIKKERHETSBØYLEN

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30

SHC 1

SENK SIKKERHETS BØYLEN

Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

®

SHC 2

SHC2 - 60x40cm

®

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

SHC 3

®

SHC3 - 60x40cm

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

Telefaks: 69 25 27 08

SHC 4

SHC4 - 60x40cm

E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

®

SHC5 - 60x40cm

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30

SHC 5

Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

INNORDNING ®

SHC 6

SHC6- 60x40cm

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

3 OG 3 ®

SHC 7

SHC7- 60x40cm

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

SHC 8

SHC8 - 60x40cm Kan også lages med annen innordning

Bakkekart

AVSTIGNING

INNORDNING

35 M

SNOWBOARD BAKRE FOTEN LØS UNDER HEISTUREN

4 OG 4 ®

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

®

SHC 9

SHC9 - 60x40cm

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

®

SHC 10

SHC10 - 60x40cm

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

SHC 11

SHC11 - 60x40cm

®

Postboks 84, 1501 Moss Telefon: 69 25 25 30 Telefaks: 69 25 27 08 E-mail: kraftex@kraftex.no www.kraftex.no

SHC 12

SHC12 - 60x40cm

Oppgi avstand ved bestiilling

Størrelse og utforming etter avtale 28

www.kraftex.no - kraftex@kraftex.no - Tlf. 69 25 25 30


www.kraftex.no

nr 1 på skilt Kraftex er en av Norges ledende skiltprodusenter. Vi har et bredt spekter av produksjonsmetoder, noe som gjør oss til en god samarbeidspartner for de aller fleste med skiltbehov. Det er en grunn til at vi kaller oss nr 1 på skilt! Brosjyren viser kun et lite utvalg av det vi kan produsere. Ta gjerne kontakt med en av våre erfarne konsulenter for veiledning og pristilbud.

Produksjonsmetoder: • • • • • •

Silketrykk Foliering Digital storfomat Gravering Etsing Mekanisk bearbeidelse

• • • • •

Støperi Crester / våpenskjold CNC-stansing Lakkering Storformat fresing

www.kraftex.no kraftex@kraftex.no Tlf. 69 25 25 30

Kraftex alpinspesial  

Nå med de nye skiltene med regler for skiløpere og snowboadere.

Kraftex alpinspesial  

Nå med de nye skiltene med regler for skiløpere og snowboadere.

Advertisement