ปั่นจักรยานท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ : Nature Cycling at Krabi Thailand

Page 1

» ¹¨Ñ¡ÃÂÒ¹· ͧà·ÕèÂǨѧËÇÑ´¡ÃкÕè NATURE CYCLING AT KRABI THAILAND BY: THE NATURE HOUSE AONANG KRABI THAILAND


จังหวัดกระบี, เป็ นจังหวัดที,มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีทิวทัศน์ที,สวยงาม ไม่เพียงแต่มีแหล่งท่องเที,ยวทางธรรมชาติที, สวยงามมากมาย แต่ยงั มีวฒั นธรรมและวิถีชีวติ ที,หลากหลาย การปั, นจักรยานท่องเที,ยวถือเป็ นอีกกิจกรรมหนึ,งที,น่าสนใจ สําหรับการเดินทางท่องเที,ยวไปยังสถานที,ต่างๆในจังหวัดกระบี,

สําหรับเส้นทางปั, นจักรยานในจังหวัดกระบี,นM นั มีเส้นทางมากมายที,สามารถปั, นจักรยานชื,นชมและใกล้ชิดกับธรรมชาติและ ชายทะเล มีเส้นทางหลากหลายระดับ ไม่วา่ จะเป็ นการปั, นจักรยานเสื อภูเขา หรื อปั, นจักรยานเสื อหมอบ


NATURE CYCLING AT KRABI THAILAND CYCLING ALWAYS AMAZES YOU


เส้นทางปั, นจักรยานเพื,อการท่องเที,ยวจังหวัดกระบี, ผมจัดทําไว้บางส่ วนเพื,อเป็ นแนวทางในการปั, นท่องเที,ยว Slow Life, Slow Cycling เน้นเส้นทางปั, นจักรยานที,ใกล้ชิดกับธรรมชาติ กลมกลืนไปกับวิถีชุมชนที,เรี ยบง่าย โดยจุดเริ, มต้นปั, นจาก บ้านพักของเราครับ www.krabinaturehouse.com

เส้ นทางที) 1 ปั, นจักรยานระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ปั, นเส้นทางชนบทไปตามหมู่บา้ นชมวิถีชนบทยามเช้า กรี ดยาง ทํา สวน บริ เวณรอบๆบ้านพักของเราเส้ นทางที) 2 ปั, นจักรยานระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร ปั, นเส้นทางเลียบหาดอ่าวนํMาเมา แวะพักชมทิวทัศน์ชายทะเลอ่าว นํMาเมา แวะชมศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงชายฝั,งกระบี, ชมสัตว์นM าํ ทะเลชนิดต่างๆ และเดินทางต่อไปยังสุ สานหอย 75 ล้านปี ปั, นเดินทางกลับบ้านพัก

หาดอ่ าวนํา0 เมา


NATURE CYCLING AT KRABI THAILAND CYCLING ALWAYS AMAZES YOU


เส้ นทางที) 3 ปั, นจักรยานระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ปั, นเส้นทางชนบทไปตามหมู่บา้ นชมวิถีสองข้างทางไปยังหนอง ทะเลลากูน แวะพักชมทิวทัศน์และวิถีชีวติ ยามเช้า ปั, นเดินทางกลับบ้านพัก (แนะนําจักรยานเสื อภูเขา บางเส้นทางเป็ นถนน ลูกรัง)

หนองทะเลเส้ นทางที) 4 ปั, นจักรยานระยะทางประมาณ 25-30 กิโลเมตร ปั, นเส้นทางชนบทไปตามหมู่บา้ นชมวิถีสองข้างทางไปยังบ้าน นาไทยผ่านเส้นทางบ้านช่องพลี ชมวิวทิวทัศน์ภูเขา แวะพัก ปตท. ไสไทย ปั, นเดินทางกลับบ้านพัก

วิวทิวทัศน์ เส้ นทางชนบท


NATURE CYCLING AT KRABI THAILAND


เส้ นทางที) 5 ปั, นจักรยานระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ปั, นเส้นทางชนบทไปตามหมู่บา้ นชมวิถีสองข้างทางไปยังบ้านนา ไทย บ้านนาตีน บ้านคลองสนแวะพักบริ เวณร้านอาหาร ปั, นกลับเส้นทางหาดนพรัตน์ธาราเลียบชายหาด สามารถหยุดพัก ชมวิวทิวทัศน์ได้ตามอัศยาศัย ปั, นเดินทางกลับบ้านพัก

หาดนพรัตน์ ธารา


NATURE CYCLING AT KRABI THAILAND CYCLING ALWAYS AMAZES YOU


ประติมากรรม “ปลาใบ” หาดอ่ าวนาง

เส้ นทางที) 6 ปั, นจักรยานระยะทางประมาณ 30-35 กิโลเมตร ปั, นเส้นทางชนบทไปตามหมู่บา้ นชมวิถีสองข้างทาง ไปยัง เมืองกระบี, แวะพักจุดต่างภายในตัวเมืองกระบี, กําแพงประวัติศาสตร์เมืองกระบี, ประติมากรรม “ตายแล้วเกิด“ อนุสาวรี ยป์ ู ดํา ชมวิวทิวทัศน์เขาขนาบนํMา ปั, นต่อไปยังเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนเมืองกระบี, ปั, นเดินทางกลับที,พกัประติมากรรม “ตายแล้ วเกิด“

อนุสาวรีย์ปูดาํ


NATURE CYCLING AT KRABI THAILAND CYCLING ALWAYS AMAZES YOU


วิวเขาขนาบนํา0 เส้ นทางที) 7 ปั, นจักรยานระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร ปั, นเส้นทางชนบทไปตามหมู่บา้ นชมวิถีสองข้างทางไปยัง บ้าน ช่องพลี ชมวิวทิวทัศน์ภูเขา แวะพัก ปตท ไสไทย ปั, นเดินทางกลับบ้านพัก (แนะนําจักรยานเสื อภูเขา บางเส้นทางเป็ นถนน ลูกรัง)

วิวทิวทัศน์ เส้ นทางชนบทเส้ นทางที) 8 ปั, นจักรยานระยะทางประมาณ 39-40 กิโลเมตร ปั, นเส้นทางชนบทไปตามหมู่บา้ นชมวิถีสองข้างทาง ไปยัง บ้านเขากลม แวะชมศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม ปั, นต่อเส้นทางบ้านในไร่ ชมทิวทัศน์ภูเขา แวะพัก ปตท ไส ไทย ปั, นเดินทางกลับที,พกั

เขาหน้ าหมี


NATURE CYCLING AT KRABI THAILAND CYCLING ALWAYS AMAZES YOU


หาดอ่ าวทึง

เส้ นทางที) 9 ปั, นจักรยานระยะทางประมาณ 39-45 กิโลเมตร ปั, นเส้นทางชนบทไปตามหมู่บา้ นชมวิถีสองข้างทาง ไปยัง บ้านหนองทะเล บ้านคลองม่วง แวะพัก หาดคลองม่วง ปั, นต่อไปยังหาดเกาะกวาง หาดทับแขก เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขา หางนาค ปั, นกลับเส้นทางเดิมไปยังหาดนพรัตน์ธารา หาดอ่าวนาง ปั, นเดินทางกลับที,พกั


NATURE CYCLING AT KRABI THAILAND CYCLING ALWAYS AMAZES YOU


หาดคลองม่ วง

หาดทับแขก เส้ นทางที) 10 ปั, นจักรยานระยะทางประมาณ 53 กิโลเมตร ปั, นเส้นทางชนบทไปตามหมู่บา้ นชมวิถีสองข้างทางไปยังบ้าน ไสไทย เส้นทางไปยังท่าเรื อเจ้าฟ้า เมืองกระบี, นัง, เรื อไปยังเกาะกลาง ชมวิถีชีวติ ของชุมชนชาวบ้านบนเกาะกลาง ปั, นไปจน สุ ดชายหาดแหลมขาม ชมวิวทิวทัศน์หาดแหลมขาม ปั, นกลับตามเส้นทางเดิม แวะทานอาหาร ขึMนเรื อ ปั, นเดินทางกลับที,พกั (แนะนําจักรยานเสื อภูเขา บางเส้นทางเป็ นถนนลูกรัง)


» ¹¨Ñ¡ÃÂÒ¹· ͧà·ÕèÂÇ ¨Ñ§ËÇÑ´¡ÃкÕè


WHEN YOU TOUCH NATURE NATURE TOUCHES YOU


เรื อข้ ามฝั)งไปเกาะกลาง

ภาพประกอบเพิ,มเติม ปั, นจักรยานท่องเที,ยวจังหวัดกระบี, : https://www.facebook.com/KrabiNatureHouse หมายเหตุ : สนใจที,พกั สนใจเช่าจักรยาน สอบถามข้อมูลเส้นทางปั, นจักรยานเพิ,มเติม www.krabinaturehouse.com -

สามารถหยุดพักชมวิวทิวทัศน์ได้ตามอัธยาศัย แนะนําปั, นจักรยานในตอนเช้าเป็ นเวลาเหมาะสมที,สุดเนื,องจาก อากาศไม่ร้อน จุดพักต่างๆจะมีหอ้ งนํMาบริ การ


NATURE CYCLING AT KRABI THAILAND CYCLING ALWAYS AMAZES YOU


ข้ อมูลเพิม) เติม กําแพงประวัตศิ าสตร์ เมืองกระบี) สร้างขึMนในโอกาสครบรอบ 141 ปี แห่งการจัดตัMงเมืองกระบี, เพื,อเป็ นสื, อเล่า เรื, องถึงความเป็ นมาของจังหวัดกระบี,ตM งั แต่อดีต ปั จจุบนั และอนาคต ตัวกําแพงจะแบ่งออกเป็ นช่องๆ ทัMงหมด 28 ช่อง แต่ละช่องจะมีภาพประติมากรรมนูนตํ,า และมีเนืMอหาประกอบภาพบรรยายเป็ นภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยูข่ า้ งเคียงกัน ความยาวตัวกําแพงรวม ประมาณ 250 เมตร ความสู งประมาณ 2.50 เมตร กําแพงประวัติศาสตร์เมืองกระบี,แห่งนีM ตัMงอยูท่ ี,ศาลากลางจังหวัดกระบี, ประติมากรรม “ตายแล้ วเกิด“ เป็ นประติมากรรมไม้เจาะรู 5 ชิMน สร้างจากไม้มะหาดขนาดใหญ่ สร้างเสร็ จเมื,อเดือนมีนาคม 2558 โดยนาย มูไก ศิลปิ นชาวญี,ปุ่น เป็ นคนตัMงชื,อประติมากรรมนีMวา่ “ตายแล้วเกิดใหม่“ รู ปปั0น นกออก นกออก เป็ นประติมากรรมสร้างขึMน เพื,อแสดงถึงวิสยั ทัศน์ ของความรู ้กว้างไกล มีความพอเพียง ไม่รังแก ผูอ้ ื,น และรับผิดชอบตัวเอง ดังคําที,วา่ “บินให้สูง มองให้ไกล ไปให้ถึง” อนุสาวรีย์ปูดาํ สร้างขึMนเพื,อสื, อถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่ าชายเลนบริ เวณเขาขนาบนํMาหน้าเมืองกระบี, สร้าง ประติมากรรมปูดาํ 4 ตัว ประกอบไปด้วย ตัวใหญ่ตวั แม่มีกระดองกว้างประมาณ 2 เมตร และตัวเล็กตัวลูก อีก 3 ตัว ทุกตัวชูกา้ มใหญ่สวยๆ แต่แฝงไปด้วยความน่าเกรงขาม ประติมากรรม เรื อชีวติ เป็ นประติมากรรมที,ออกแบบโดย อาจารย์เดชา วราชุน ศิลปิ นแห่งชาติ สาขา ทัศนศิลป์ ปี 2550 เป็ นเรื อ 3 ลําซ้อนกัน บองเล่าเรื, องราวของเรื อ 3 ประเภท ที,เกี,ยวข้องกับประวัติศาสตร์ และวิถีชีวติ ของชาวกระบี, คือ เรื อลําที, 1 (ลําใหญ่) หมายถึง เรื อของพ่อค้าต่างชาติที,เดินทางข้ามมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิ ฟิก บนเส้นทางสายไหม ผ่านเมืองกระบี, เพื,อเข้ามาค้าขายในยุคอดีตที,ผา่ นมา เรื อลําที, 2 (ลํากลาง) หมายถึง เรื อพระที,นงั, ของรัชกาลที, 6 (สมัยที,ยงั ดํารงอิสรี ยยศเจ้าฟ้า) ที,ทรงเสด็จเทียบ ท่าที,ท่าเรื อเจ้าฟ้าหน้าเมืองกระบี, เมื,อ พ.ศ. 2452 เรื อลําที, 3 (เรื อล่างเล็ก) หมายถึง “เรื อหัวโทง” ซึ, งเป็ นเรื อที,ใช้ประกอบอาชีพประมงพืMนบ้าน เป็ นพาหนะ ขนส่ งทางนํMา ปั จจุบนั ชาวกระบี,ได้ดดั แปลงติดตัMงเครื, องยนต์ เป็ นเรื อบริ การ รับ – ส่ ง นักท่องเที,ยวไปตาม เกาะต่างๆ กันอย่างแพร่ หลาย


NATURE CYCLING AT KRABI THAILAND CYCLING ALWAYS AMAZES YOU


NATURE CYCLING AT KRABI THAILAND CYCLING ALWAYS AMAZES YOUNATURE CYCLING AT KRABI THAILAND CYCLING ALWAYS AMAZES YOU


NATURE CYCLING AT KRABI THAILAND CYCLING ALWAYS AMAZES YOU


NATURE CYCLING AT KRABI THAILAND CYCLING ALWAYS AMAZES YOU


NATURE CYCLING AT KRABI THAILAND CYCLING ALWAYS AMAZES YOU


NATURE CYCLING AT KRABI THAILAND CYCLING ALWAYS AMAZES YOU


NATURE CYCLING AT KRABI THAILAND CYCLING ALWAYS AMAZES YOU


NATURE CYCLING AT KRABI THAILAND CYCLING ALWAYS AMAZES YOU


NATURE CYCLING AT KRABI THAILAND CYCLING ALWAYS AMAZES YOU


NATURE CYCLING AT KRABI THAILAND CYCLING ALWAYS AMAZES YOU


NATURE CYCLING AT KRABI THAILAND CYCLING ALWAYS AMAZES YOU


¢ÍãË ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ 㹡Òû ¹¨Ñ¡ÃÂÒ¹· ͧà·ÕèÂǨѧËÇÑ´¡ÃкÕè CYCLING, ALWAYS AMAZES YOU THE NATURE HOUSE AONANG KRABI THAILAND