Page 1

2/2013 Aktuality Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 - 2017 Vláda ČR schválila 13. února 2013 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 - 2017 a vyzývá hejtmany, primátora hlavního města Prahy, primátory měst Brna, Ostravy, Plzně a představitele místní samosprávy ke spolupráci na realizaci cílů a opatření Akčního plánu a k podpoře regionálních a místních aktivit v této oblasti.

Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji III Královéhradecký kraj získal finanční prostředky na pokračování sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách. Projekt „Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji III“, je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu. Veřejné zakázky v rámci tohoto projektu začaly být realizovány v lednu 2013. Osm poskytovatelů sociálních služeb je smluvně zavázáno vykonávat sociální práci s obyvateli sociálně vyloučených lokalit do roku 2015. KC Amaro Phurd v Hradci Králové a klub Smajlík v Jaroměři – Josefově pokračují v nastavené práci s romskými rodinami s dětmi z minulých let. Další sociální služby - Milíčův Dům v Jaroměři, Dokořán v Náchodě, Začít spolu v Broumově, Oblastní charita Jičín ve Vysokém Veselí, Farní charita ve Dvoře Králové se začali více zabývat prací v rodinném kontextu vedle dříve nastavené práce jen s dětmi a mládeží. Obecným cílem těchto služeb je podpora zejména romských rodin, které jsou znevýhodněné příslušností k romské národnosti, chudobou jak sociální, tak i materiální, prostorovým vyloučením a neadekvátním bydlením, neschopností zapojení na trh práce. U těchto rodin se jejich nepříznivý stav reprodukuje na další generace, což s sebou nese rezignaci a vytváření náhradních strategií, které se často vymykají běžným kulturním vzorcům. Projekt také zajišťuje realizaci terénního programu specificky zaměřeného na sociálně vyloučené lokality v Královéhradeckém kraji. Jsou to především ty lokality, ve kterých není dostupnost jiných sociálních služeb. Tuto část veřejné zakázky bude realizovat občanské sdružení Romodrom, který od ledna v Královéhradeckém kraji kompletně obměnil celý tým pracovníků. Sociální pracovníci již od začátku ledna kontaktovali desítky rodin. Projekt má podpořit celkem 1880 osob. Autorka: Martina Smudková

Jak na to - Příklady dobré praxe v deinstitucionalizaci Seznamte se s příklady dobré praxe v deinstitucionalizaci. Nová publikace "Jak na to Příklady dobré praxe v deinstitucionalizaci" byla vydána v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Podpora transformace sociálních služeb. Sborník je k dispozici na stránkách MPSV, ke stažení ZDE.

Výstava obrazů romských malířů V termínu od 20.2. – 14.3 2013 v Biu Central se koná výstava obrazů romských malířů s názvem Fantastické pROMěny. V rámci této výstavy proběhne dne 12.3. od 18:00 hodin DERNIÉRA s doprovodným programem.

Novinkou v pěstounství jsou dohody Hradec Králové – všechny pěstounské rodiny mají od nového roku státem garantovanou finanční podporu služeb a to na základě individuálně nastavené dohody o výkonu pěstounské péče. Dohoda o výkonu pěstounské péče je novým dokumentem, který od 1. 1. 2013 rodiny uzavírají s orgánem sociálně právní ochrany dětí nebo organizací dle svého výběru, která má k této činnosti pověření od krajského úřadu. „Momentálně jsme ve fázi, kdy dochází k uzavírání prvních dohod o výkonu pěstounské péče. Snažíme se jasně a srozumitelně jednotlivým rodinám vysvětlit, co je jejich obsahem. Jaká práva a povinnosti z dohod plynou, jakým způsobem je budeme v tomto procesu doprovázet“, uvádí vedoucí střediska Stopa čápa Martin Snížek. Obecně platí, že pěstoun by měl dohodu uzavřít tam, kde si myslí, že budou nejlépe zabezpečeny potřeby celé rodiny, zejména pak dětí. Každá dohoda je po domluvě s poskytovatelem individuálně upravena tak, aby byly rodině dostupné veškeré potřebné a žádané služby. Středisko Stopa čápa

zajišťuje odborné vzdělávání rodičů, víkendová setkání odlehčovacího charakteru se společným i děleným programem pro rodiče a děti. V době podzimních prázdnin pak pořádá víkend pro děti z náhradních rodin. Dle potřeby pracovníci zprostředkovávají supervizi rodiny, psychologickou a terapeutickou pomoc, možné je využít i asistovaného kontaktu dítěte s jeho původní rodinou, nabízí poradenství a kontakty na další odborníky. Středisko Stopa Čápa, jehož provozovatelem je Občanské sdružení Salinger, poskytuje služby pěstounským rodinám již od roku 2002. Je tak nejdéle působící neziskovou organizací pro pěstounské rodiny v Královéhradeckém kraji. O roku 2007 má také pověření k převzetí přípravy fyzických osob stát se osvojiteli nebo pěstouny. Své služby poskytuje nejen náhradním rodičům a svěřeným dětem, ale celým rodinám. Nabízí jim možnost dlouhodobého provázení rodiny. Autorka: Jana Macková E-mail: stopa.capa@salinger.cz http://www.salinger.cz/sluzby/stopa-capa/

1/3 Projekty jsou financovány z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR


2/2013 Aktuality Světový den sociální spravedlnosti Na téma chudoby a sociálních problémů se snaží upozornit Světový den sociální spravedlnosti, který připadl na 20 února. V České republice je podle Evropského statistického úřadu ohroženo chudobou a sociálním vyloučením 15 procent obyvatel. Podle definice jsou sociálním vyloučením ohroženi lidé, kteří trpí hmotným nedostatkem nebo ročně pracují méně než 20 procent běžné pracovní doby.

Den otevřených dveří Dne 8.3.2013 od 10 do 14 hodin se koná v prostorách Komunitního centra Amaro Phurd – Pražská v Hradci Králové den otevřených dveří u příležitosti 10. výročí jeho založení.

Kurz hmatového vnímání Dne 6. března 2013 od 10:00 hodin pořádá obecně prospěšná společnost Tyfloservis v Hradci Králové ve středisku v ul. Milady Horákové 549/53 pro své klienty kurz hmatového vnímání. Přihlášky zasílejte na: benesova@tyfloservis.cz, či telefonicky na čísle 775572384

2/3

Nové Integrační centrum pro cizince představí cyklus Etnokultura Informační činnost, poradenství, kurzy češtiny, multikulturní a vzdělávací akce jsou hlavní aktivity nového projektu Integračního centra pro cizince v Královéhradeckém kraji, který v lednu 2013 zahájila Diecézní charita Hradec Králové. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie a jeho posláním je podpora integrace cizinců ze třetích zemí (tj. ze států mimo EU) na území našeho kraje do většinové společnosti. V příštím týdnu nové centrum představí veřejnosti cyklus Etnokultura. V jeho úvodním díle „Okolo Hradce“ ve čtvrtek 28. 2. v Malém sále Adalbertina Hradec Králové (Třída ČSA 300) se bude prezentovat česká kultura cizincům, začátek v 18 hod. Na programu je vystoupení folklórního souboru Kvítek, pohádku Honza a tři zakleté princezny uvede divadelní soubor Světáci, který tvoří Češi a cizinci z našeho kraje, nebude chybět ani tanec a ochutnávka české kuchyně. „V pravidelných měsíčních pořadech budeme představovat vždy konkrétní region, zemi nebo etnikum, a protože začínáme, je nasnadě, že úvodní díl patří Královéhradecku,“ říká Vlaďka Dobešová z Integračního centra pro cizince a pokračuje, „divadelní soubor Světáci vznikl před pěti týdny, kdy jsme pohádku začali studovat. Jsem ráda, že se hlavní role ujal profesionál, učitel literárně-dramatického oboru Divadla Jesličky, pan Jaroslav Pokorný. Pro naše ochotníky z řad cizinců i Čechů je vzorem a motivací, a tak věříme, že pohádka bude mít u publika úspěch.“ „Činnost Integračního centra pro cizince, které bude v červnu 2013 otevřeno v nových prostorách objektu YMCA v Šafaříkově ulici, navazuje na dosavadní aktivity Diecézní charity Hradec Králové v oblasti integrace cizinců a bude je dále rozvíjet a rozšiřovat,“ vysvětluje jeho vedoucí ing. Jan Kočí. Sociální poradenství poskytuje centrum v rámci registrované sociální služby dle standardů kvality sociálních služeb ambulantní i terénní formou. Jazykové kurzy češtiny jsou zaměřeny na dosažení stupně A1 Evropského referenčního rámce jazyků. Centrum spolupracuje také s dobrovolníky v oblasti doučování cizinců. Multikulturní a vzdělávací akce centrum realizuje ve spolupráci s cizinci, školami a dalšími organizacemi v regionu. Služby centra jsou bezplatné. Zvláštní pozornost je věnována znevýhodněným a zranitelným skupinám cizinců,

Odbor sociálních věcí Krajský úřad Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

např. ženám v domácnosti, samoživitelkám, mládeži a rodinám s dětmi, nemocným, seniorům nebo handicapovaným. Kontakt: Integrační centrum pro cizince, Velké nám. 37, Hradec Králové, tel. 495 063 135, email: poradna.cizinci@hk.caritas.cz. Více také na stránkách www.hk.caritas.cz. Autorka: Jana Karasová

Jak rozvíjet svůj hmat? Dne 6. března 2013 pořádá obecně prospěšná společnost Tyfloservis v Hradci Králové ve středisku v ul. Milady Horákové 549/53 pro své klienty Kurz hmatového vnímání. Cílem kurzu je rozvoj hmatu a jemné motoriky u zrakově postižených osob. Klienti tak budou mít možnost rozvinout a zdokonalovat jeden ze svých nejdůležitějších smyslů, který jim pomáhá nejen při orientaci a získávání nových informací. Je důležitý zejména pro čtení bodového písma nebo pro orientaci v hmatových plánech a práci s tyflografikou. Základní použitou metodou bude japonská technika skládání papíru – origami, doplněná o některá další hmatová cvičení. Na konci kurzu si účastníci odnesou i malý dárek a doporučení, jak v procvičování hmatu dále pokračovat. Kurz bude probíhat od 10:00 do 14:30 hodin a jeho kapacita je omezena. Zájemci se mohou hlásit do 1. března 2013 na telefon 775 572 384 nebo na e-mail benesova@tyfloservis.cz . Projekt Tyfloservis zajišťuje profesionální rehabilitační služby pro osoby s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením již 22. rokem. Jeho posláním je vybavit tyto lidi takovými informacemi a dovednostmi, aby byli v maximální možné míře samostatní a soběstační a aktivně se mohli zapojit do chodu společnosti. Tyfloservis však působí i na okolní společnost směrem k odstraňování architektonických a mezilidských bariér vůči zrakově a kombinovaně postiženým lidem. V rámci Královéhradeckého kraje služby zajišťuje středisko v Hradci Králové. Provoz střediska je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Dále z projektu Statutárního města Hradec Králové na podporu sociálních služeb. Autorka: Daniela Morávková e-mail: h.kralove@tyfloservis.cz web: www.tyfloservis.cz

www.kr-kralovehradecky.cz kontakt pro přihlášení a odhlášení z databáze příjemců: vitkova@cep-rra.cz tel.: + 420 495 817 823


2/2013 Aktuality Výzkum veřejného mínění v oblasti pocitu bezpečí Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra nechal zpracovat výzkum veřejného mínění občanů v oblasti pocitu bezpečí. Dotazováno bylo 3 080 obyvatel ČR, v každém ze 14 krajů včetně hlavního města Prahy. Při přípravě spolupracoval Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Ministerstvo vnitra (odbor prevence kriminality), Policejní prezidium ČR. Výstupy z výzkumu budou sloužit jak pro formulování preventivní politiky státu – ústředních správních orgánů sdružených v Republikovém výboru pro prevenci kriminality, můžou být také zdrojem informací pro tvorbu nebo případnou aktualizaci krajských koncepcí prevence kriminality a pro vytváření preventivních koncepcí, opatření a priorit měst a obcí. Více informací naleznete na stránkách ZDE.

Systém prevence kriminality v ČR Posledním materiálem přijatým vládou ČR, který definuje priority v oblasti prevence kriminality a roli jednotlivých subjektů je „Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2012 až 2015“. Projekty prevence kriminality krajů a obcí se žádostí o dotaci se budou předkládat Ministerstvu vnitra do 8. března 2013. Více podrobností naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra v sekci Prevence kriminality ZDE.

3/3

Zpátky, jinak. Začít nový život po návratu z vězení nebo léčby bude nyní jednodušší. Od počátku roku pomáhá občanské sdružení Laxus se započetím nového života lidem, kteří se vrací z výkonu trestu nebo léčby závislostí. V rámci projektu s názvem „Zpátky, jinak“ plánují pracovníci sdružení pomoci až šesti stovkám osob, které kvůli drogám skončily ve věznicích a léčebnách. Dostat se v souvislosti s drogovou trestnou činností do vězení není nic neobvyklého. Někdy se drogy dostanou i za zdi věznic, kde je braní ještě rizikovější. Poslední výzkumy hovoří o tom, že až čtvrtina odsouzených má zkušenost s tvrdými drogami. Motivovanější lidé se drogám za mřížemi snaží vyhnout, případně svou cestu k léčbě ve vězení zahájí a po ukončení trestu pokračují do některé z léčeben. Všechny bez rozdílu ale trápí jedno. Nevědí, co se bude dít, až trest nebo léčba skončí. Šance dostat se do stejných potíží a skončit znovu za mřížemi nebo v léčebně je podle slov Aleše Vaňka z Centra drogových služeb ve vězení vysoká. „Hlavním problémem je přechod z režimového prostředí věznice, kde se život řídí formálními i nepsanými pravidly, do života na svobodě. Rizikové jsou obzvláště první dny, ne-li hodiny po konci trestu, kdy přichází střet klientů s vnějším světem. Z nadějí vkládaných do nového začátku se stává série neúspěchů, jež často vedou k relapsu. Z tohoto důvodu je naším hlavním cílem vytvořit společně s odsouzenými plán prvních kroků po propuštění. Vyhnou se tak panice a deziluzi ze svobody. Ze zkušeností víme, že předpokladem změny po konci trestu je jistota bydlení, práce a udržitelné abstinence a my společně s odsouzenými hledáme cesty, jak toho dosáhnout,“ říká Vaněk. Opětovnému propadu brání nový projekt, který spouští občanské sdružení Laxus. „Cílem našeho projektu, který jsme pojmenovali „Zpátky, jinak,“ je zajištění odborného poradenství a následné péče, které bývalým vězňům a drogově závislým umožní návrat do společnosti a na trh práce,“ říká Vaněk. „Ve věznicích budeme naše klienty připravovat na to, co se bude dít, až trest skončí. Už během trestu jim pomůžeme například zajistit léčbu závislosti, do které nastoupí hned po odchodu z vězení. Vyhnou se tak tomu, že by spadli do starých kolejí a začali znovu brát drogy a páchat trestnou činnost,“ dodává. Těm, kteří dokončí léčbu, se budou pracovníci věnovat stejným způsobem. Pomohou s řešením dluhů, hledáním práce a bydlení a s obnovou rodinných vztahů. „Věnovat se budeme i prevenci relapsu, to znamená, že budeme společně s klientem hle-

Odbor sociálních věcí Krajský úřad Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

dat situace, které ho ohrožují a ve kterých dříve sáhl po droze. Toto riziko budeme společně minimalizovat,“ upřesňuje podrobnosti Daniel Dvořák, vedoucí Ambulantního centra Pardubice. Celý projekt, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR, bude během následujících dvou a půl let probíhat v šesti věznicích v Libereckém, Královéhradeckém, Pardubickém a Středočeském kraji a Ambulantních centrech v Hradci Králové a Pardubicích. Autor: Lukáš Gilányi

Sociální rehabilitace pro zrakově postižené TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. získalo na základě výběrového řízení zaměřeného na poskytování služeb sociální prevence v Královéhradeckém kraji finanční prostředky z ESF, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Na základě smlouvy o zajištění sociální služby, která je uzavřena s Královéhradeckým krajem, je financována registrovaná sociální služba sociální rehabilitace pro zrakově postižené. Uvedená bezplatná služba nabízí kurzy obsluhy náročných kompenzačních pomůcek, jako je digitální zvětšovací lupa pro slabozraké a čtecí zařízení s hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé, ozvučené mobilní telefony apod. Součástí služby jsou konzultace ke kompenzačním pomůckám a jejich obsluze a nácvik komunikace. Služba pomáhá lidem s těžkým zrakovým postižením ve věku od 8 let vybrat a používat kompenzační pomůcky, které mohou zprostředkovat textové informace z tištěného textu, z internetu nebo mobilního telefonu. Učí lidi i bez zrakové kontroly číst noviny, zprávy z internetu, komunikovat mobilním telefonem, e-mailem nebo prostřednictvím sociálních sítí a internetových konferencí. Autorka: Dagmar Balcarová, ředitelka TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s., www.tyflocentrum-hk.cz

www.kr-kralovehradecky.cz kontakt pro přihlášení a odhlášení z databáze příjemců: vitkova@cep-rra.cz tel.: + 420 495 817 823

Zpravodaj sociálních projektů 2/2013  
Zpravodaj sociálních projektů 2/2013  

2013/02 Zpravodaj Královéhradeckého kraje zaměřený na oblast sociálních věcí: dozvíte se v něm, co se díky sociálním projektům udělalo a co...

Advertisement