Page 1

10/2011 Aktuality Vzdělávací kurz Na stránkách www.ipvzdelavani.cz máte možnost registrovat se do nově otevřeného vzdělávacího kurzu Sociální práce v systému pomoci v hmotné nouzi.

6. ročník Týdne vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji Termín: 7. – 11. listopadu 2011 Můžete se těšit například na: dny otevřených dveří, ukázkové semináře, kurzy, tvůrčí dílny, poradenství, testování, prezentace vzdělavatelů Místa konání: Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov Další informace najdete ZDE a pracovištích Úřadu práce ČR.

Za lepší prací Nový portál http://www.vzdelaniaprace.c z/ poskytne podporu každému, kdo se rozhodne vykročit na cestu za lepší prací. Web je vytvořen za podpory ESF a MŠMT a v rámci projektu UNIV 2 Kraje je součástí kampaně „Rozšiřte si obzory“.

Královéhradecký kraj rozšířil kapacitu služeb pro své občany Rozšíření kapacit služeb zaměřených na rozvoj pracovních dovedností a společenského uplatnění pro osoby s mentálním postižením v Hradci Králové a azylového bydlení pro matky s dětmi v Trutnově podpoří Královéhradecký kraj z prostředků Evropského sociálního fondu, které získal prostřednictvím projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji. Sociální rehabilitaci obecně prospěšné společnosti Skok do života využilo již 33 lidí, kteří po opuštění speciální školy rozvíjí své pracovní dovednosti, aby se mohli později uplatnit v roli uklízečů, provádět rutinní kancelářské práce jako kopírování, skartování, případně najít uplatnění v nově vznikajícím bistru U Dvou přátel na Pivovarském náměstí v Hradci Králové. „Díky službám Skoku do života nejsou lidé s mentálním postižením pouze pasivními příjemci pomoci, ale aktivně vstupují do života. Směřujeme je k samostatnému bydlení s co nejmenší podporou a rozvíjíme v nich dovednosti, které jim umožní získat pracovní uplatnění,“ říká Kateřina Bíbusová Drábková, ředitelka Skoku do života. Nově bude k dispozici v azylovém domě pro osoby bez domova ve Dvoře Králové 9 lůžek a je mimo jiné reakcí na omezení činnosti Emauzského domu v Rychnově nad Kněžnou. „Ve Dvoře Králové nad Labem dosud nebyl azylový dům pro lidi bez domova. Nechtěli jsme, aby královédvorští občané, kteří ztratili domov, odcházeli do Hradce Králové a tím ztratili veškeré vazby se svým přirozeným prostředím, které sociálním pracovníkům pomáhá při návratu těchto osob zpět do běžného života. Odchod mimo město je pro lidi bez domova pouze prohloubením jejich vyloučení ze společnosti,“ říká k důvodům vzniku azylového domova Hauke, ředitelka Pečovatelské služby města Dvůr Králové nad Labem, která službu provozuje. Autor: Jiří Zeman

O další vzdělávání v sociálních službách je mezi pracovníky stále zájem Naplněnost kurzů krajského vzdělávacího projektu ukazuje, že pracovníci a pracovnice poskytovatelů sociálních služeb mají o další profesní vzdělávání stále zájem. Přestože vzdělávání bude probíhat až do září příštího roku, je nabídka volných míst (dostupná na www.ip-vzdelavani.cz) již značně omezená. „Přestože je nabídka vzdělávacích programů projektu oproti neustále se zvyšující nabídce dostupné na trhu limitovaná, potěšilo nás, že kapacita většiny nabízených běhů byla obsazena v prvních měsících po jejich zveřejnění,“ řekl náměstek Královéhradeckého hejtmana Vladimír Derner, který má na starosti sociální oblast. Věříme, že k vysokému zájmu přispívají dosavadní zkušenosti poskytovatelů sociálních služeb s předcházejícími vzdělávacími projekty kraje a kvalita nabízených vzdělávacích programů. Potřeby vzdělávání v sociální oblasti se také snažíme zjišťovat pomocí nejrůznějších průzkumů. Realizaci jednoho z nich, tentokrát kvalitativně zaměřeného, právě připravujeme,“ doplnil náměstek Derner. Vzdělávání určené pracovnicím a pracovníkům působícím v sociálních službách, ale také úřednicím a úředníkům sociální odborů městských a obecních úřadů, nabízí Králové-

1/4

hradecký kraj od května letošního roku. Ke konci měsíce září získalo osvědčení o absolvování kurzu v rámci krajského vzdělávacího projektu více než 600 účastnic a účastníků a bylo uskutečněno více než 50 běhů jednotlivých kurzů. Nízký zájem o vzdělávání je mezi úředníky sociálních odborů. „Obáváme se, že se zde odráží i existenční nejistota pracovníků obcí spojená s připravovanou sociální reformou,“ uvedl Vladimír Derner. Novinkou projektu je začlenění aktivity spočívající ve tvorbě a pilotním ověření dvou vzdělávacích programů. Oba produkty jsou nyní připraveny dodavatelem k akreditaci Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jejich inovativnost spočívá především v důrazu na případovou sociální práci. Realizace těchto vzdělávacích programů je připravena na následující rok. Nabídka bude zveřejněna na webových stránkách projektu www.ipvzdelavani.cz, sloužících k přihlašování do kurzů. V pořadí již čtvrtý takto rozsáhlý vzdělávací projekt realizovaný na území Královéhradeckého kraje je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a byl podpořen více než 20 miliony korun. Kromě kurzů dalšího profesního vzdělávání umožňuje pracovnicím a pracovníkům v sociálních službách naplnit požadavky odborné způsobilosti nezbytné pro výkon tohoto povolání. Autorka: Jana Fiedlerová


10/2011 Aktuality Podpora rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a rodinného života na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje“. Minulé číslo zpravodaje přineslo informaci o aktivitách projektu. Jedním z jeho dosavadních výstupu je zpráva z monitoringu spokojenosti návštěvníků a návštěvnic Krajského úřadu Královéhradeckého kraje – rodičů s dětmi. Zprávu naleznete ZDE.

Kraj udělí cenu za přínos v sociálních službách Královéhradecký kraj připravuje ocenění sociálních služeb a jejich pracovníků za jejich přínos ke zlepšování postavení osob ohrožených sociálním vyloučením. Kraj ocení také obecní samosprávy za kroky, které podporují rozvoj sociálních a souvisejících služeb, pomáhajících zdravotně postiženým, seniorům nebo lidem v nouzi. K podávání nominací na cenu bude vyzvána odborná veřejnost a další zainteresované strany počátkem listopadu. V průběhu listopadu pak dojde ke zveřejnění nominací na webových stránkách ZDE.

Vládní Strategie boje proti sociálnímu vyloučení

První výsledky komunitní práce na Pražské

Strategii boje proti sociálnímu vyloučení, kterou zpracovala podle zadání vlády ČR Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách, byla schválena v září.

Komunitní centrum Amaro Phurd-Pražská, jehož provozovatelem je Občanské sdružení Salinger dovršuje devátý rok svého fungování v oblasti práce s dětmi a rodinami ve vyloučených lokalitách v Hradci Králové.

Tvorba strategie probíhala v průběhu jednoho roku v několika pracovních skupinách, do kterých byla zapojena stovka odborníků. Navrhovaná opatření vycházejí ze znalosti většiny dostupných studií a resortních dokumentů, včetně Národního akčního plánu sociální inkluze (NAPSI) a Koncepce romské integrace. Strategie obsahuje 6 oblastí: bezpečnost; bydlení; sociální služby, rodina a zdraví; vzdělávání; zaměstnávání a dávkové systémy; podpora sociálního podnikání. V rámci těchto oblastí jsou definována konkrétní opatření se stanovenými termíny plnění, odpovědností a předběžnými náklady. Realizace opatření bude řešit jak situaci obyvatel v těchto lokalitách, tak i situaci na území kde se sociálně vyloučená lokalita nachází. Strategie se opírá o tři základní pilíře: Existence lokalit přináší veřejným rozpočtům rozsáhlé náklady na sanaci problémů, které jsou s nimi spojeny. Tyto náklady mají vzrůstající tendenci spolu s postupným narůstáním sociálních, ekonomických, prostorových a kulturních bariér mezi obyvateli sociálně vyloučených lokalit a ostatní společností. Vhodnou intervencí je možné redukovat počty sociálně vyloučených osob a tím snížit zátěž veřejných rozpočtů. Navrhovaná opatření nemohou zvýhodňovat vybranou část obyvatel oproti ostatní společnosti. Strategie vychází ze závěrů a doporučení nejen podkladové studie pro východiska Strategie boje proti sociálnímu vyloučení (Gabal, Víšek, 2009), ale také ze závěrů studií Světové banky (2008, 2010), a dalších studií zpracovaných na zakázku MPSV a EU. Zohledňuje cíle Strategie Evropa 2020, doporučení Národní ekonomické rady vlády (NERV) a dalších expertů, kteří se shodují na potřebě systémových řešení vedoucích k podpoře sociálního začleňování obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Celé znění Strategie je k nahlédnutí ZDE. Autorka: Martina Smudková

2/4

Odbor sociálních věcí Krajský úřad Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Práci jsme započali formou pravidelných schůzek s místní komunitou, na kterých jsme se společně snažili definovat nejpalčivější problémy a ty pak společnými silami řešit. V některých chvílích byla práce s našimi klienty velice obtížná a trvalo několik let, než jsme se dostali do fáze, ve které jsme nyní. Klienti si ze svých řad zvolili „domovníka“, který dohlíží na pořádek v domě i jeho okolí, je mluvčím místních nájemníků na úřadech, například při řešení poruch a vyjednávání jejich oprav. Již několik měsíců zde také funguje „střídací plán“ na úklid chodby a okolí domu. Díky velké ochotě Správy nemovitostí Hradec Králové dostalo komunitní centrum barvu na vybílení vnitřních chodeb v domě. Úkolu se zhostili samozřejmě nájemníci, kteří nejen že vymalovali, ale nyní mezi sebou vybírají peníze na omyvatelný email, který pomůže lepší údržbě a tudíž větší čistotě na chodbách. Díky domluvě mezi klienty a zvolení „styčné důstojnice“ z místních nájemníků se nám také v létě podařil zrealizovat výjezd rodin s dětmi do Orlických hor. Výjezd si pod dohledem pracovníků plánovali sami klienti a na akci se také velkou měrou finančně podíleli. Akce se zúčastnilo celkem 40 dětí a dospělých, všichni si ji náramně užili a dokonce se domluvili s majitelem chaty, že brzy přijedou sami. Veškeré tyto výše zmíněné záležitosti se společně řeší na schůzkách, které se pořádají 1x za měsíc v prostorách komunitního centra. Pro běžného člověka pravděpodobně nebude nic z výše zmíněného neobvyklé, my však u klientů vidíme velkou změnu a „otevírání se světu“. Pokud daný stav vydrží a bude se dále rozvíjet, budeme nuceni transformovat naše služby zase tak, aby stále více podporovaly nezávislost a samostatné fungování klientů, což bude příjemná změna. Služba Komunitní centrum Amaro PhurdPražská je financovaná z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Autorka: Silvie Hendrychová

www.kr-kralovehradecky.cz kontakt pro přihlášení a odhlášení z databáze příjemců: iguman@kr-kralovehradecky.cz tel.: + 420 495 817 246


10/2011 Do konce listopadu pak bude možné prostřednictvím těchto stránek hlasováním ocenit přínos nominovaných ke zlepšení situace klientů sociálních služeb. „Chceme ocenit služby, které významně přispívají ke zlepšování postavení lidí ohrožených sociálním vyloučením jak v rámci sociálních služeb, tak obecně ve společnosti,“ říká k ceně Vladimír Derner, radní pro sociální oblast a dodává, že vyhlášením ceny kraj také chce představit činnost sociálních služeb veřejnosti. „Podstatnou součástí ceny je i ocenění obecních samospráv, které jsou klíčovým partnerem kraje při rozvoji sociálních služeb, chceme jim tedy tímto způsobem poděkovat, za to, že se sociální oblasti věnují, ne vždy je to totiž pravidlem,“ doplňuje Derner další cíle ceny. Cena za přínos v sociálních službách je jednou z aktivit projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Autor: Jiří Zeman

Primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Královéhradeckém kraji Královéhradecký kraj se ve vzájemné spolupráci s dalšími institucemi snaží předcházet rizikovému chování jako je agrese, šikana, rasismus, záškoláctví či užívání návykových látek. Primární prevence v kraji je situována do 4 rovin, které tvoří krajská školská metodička prevence, metodici prevence při Pedagogicko-psychologické poradně Královéhradeckého kraje (PPP), školní metodici prevence a nestátní neziskové organizace. „Hlavním cílem a mottem naší činnosti je vzájemná kooperace a propojenost všech článků primární prevence v rámci kraje tak, aby byla cíleně a co nejefektivněji uplatňována v prostředí škol směrem k dětem, žákům a studentům“ uvedla Mgr. Dagmar Anschlagová, krajská školská metodička prevence. Právě vzájemná koordinace všech zainteresovaných článků je hlavním úkolem krajské školské metodičky prevence, která monitoruje celkovou situaci v kraji. Metodici prevence při PPP spolupracují především s jednotlivými školami v daném regionu a zabezpečují koordinaci a metodickou podporu školním metodikům prevence. Na žádost škol pomáhají řešit aktuální problémy související s výskytem rizikového chování - formou konzultací s pedagogy či přímo ve školním prostředí v kontaktu s žáky a studenty. NNO působící v primární prevenci v Královéhradeckém kraji jsou především PROSTOR PRO Hradec Králové, Divadelta a Milíčův dům Jaroměř. Z jiných regionů pak spolupracuje kraj s NNO Semiramis (o.s. Laxus) a o.s. Prostor. PROSTOR PRO v rámci Preventivních programů SPIRÁLA realizuje primárně preventivní programy pro žáky základních a středních škol i školských zařízení. Občanské sdružení PROSTOR poskytuje služby primární prevence základním a speciálním školám formou dlouhodobé specifické primární prevence, jednorázové primární prevence, adaptačních kurzů, pracovních seminářů pro pedagogy a přednášek pro rodiče. Centrum primární prevence Semiramis o.s. (Centrum PP) poskytuje své služby na území Královéhradeckého kraje na 6ti základních školách. Programy a služby, které Centrum PP poskytuje, jsou určeny zejména žákům II. stupně základních škol a pedagogům.

Škole poskytují odborné poradenství ohledně Minimálních preventivních programů, metodické vedení a vzdělávací aktivity ve formě interaktivních seminářů. Poradenské služby poskytuje centrum také dětem, rodičům, veřejnosti a institucím. Autorka: Lucie Karlová

Veletrh sociálních služeb v Rychnově nad Kněžnou Město Rychnov n. Kn. uspořádalo 20. a 21. října 2011 pro pečující osoby, ale i pro veřejnost veletrh sociálních a souvisejících služeb. Zástupce tří desítek poskytovatelů služeb vytvořili v prostorách velkého sálu a vestibulu Společenského centra v Rychnově n. Kn. pestrou přehlídku. Vedle informací o službách se střídaly ukázky práce klientů, návštěvníci si mohli „zatvořit“ ve výtvarných dílničkách nebo si koupit výrobky občanských sdružení, které se věnují práci se zdravotně znevýhodněnými. Veletrh zahájila ve čtvrtek místostarostka Města Rychnov n. Kn. Mgr. Jana Drejslová za účasti Bc. Vogla, vedoucího odboru sociálních věcí, a ředitelky Kultury, s. r. o., PhDr. Marie Otavové. Jana Drejslová poděkovala všem subjektům působícím v oblasti sociálních služeb za neocenitelnou snahu, trpělivost a šikovnost při vytváření projektů na pomoc lidem v obtížných životních situacích. Během obou výstavních dnů přišly potěšit přítomné vystavovatele sbory dětí z mateřských škol, pěvecké, hudební a taneční soubory, nechyběla ukázka cvičení pro zdravotně postižené, které slouží také jako prevence zhoršení zdravotního stavu. Program přilákal mnohé diváky. Přijeli se podívat i zástupci obcí – například Nového Města n.M., Vamberka, Skuhrova n. B., i z Magistrátu v Hradci Králové. Mezi nabízenými tiskovinami si přes 540 návštěvníků odneslo nově vydanou brožuru o sociálních a souvisejících službách na území města a regionu, která obsahuje mimo jiné kontakty na vzdělávací a zdravotnická zařízení. Vystavovatelé i řada hostů vyslovila spokojenost s průběhem setkání, při kterém si mimo jiné mohli vyměňovat zkušenosti a seznámit se s celou sítí sociálních a souvisejících služeb v regionu. Hřejivé bylo konstatování, že se již těší na příště. Akce byla součástí projektu „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II.“, realizátor: Město Rychnov nad Kněžnou. Autorka: Dagmar Serbousková

3/4

Odbor sociálních věcí Krajský úřad Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

www.kr-kralovehradecky.cz kontakt pro přihlášení a odhlášení z databáze příjemců: iguman@kr-kralovehradecky.cz tel.: + 420 495 817 246


10/2011 Informace Prezentovali jsme projekt „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji“ V říjnu letošního roku se konal osmý ročník konference „Hradecké dny sociální práce“. V rámci těchto dnů se na Univerzitě v Hradci Králové prezentovaly vybrané služby sociální prevence. Při této příležitosti mohla odborná veřejnost získat informace o službách a poskytovatelích, jejichž služby jsou financované z individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji“, Projekt byl zahájen v říjnu 2008 a zajišťuje provoz padesáti vybraných služeb sociální prevence na území královéhradeckého kraje, tj. služby pro rodiny s dětmi, osoby bez přístřeší, osoby s mentálním postižením, duševně nemocné, osoby se zdravotním postižením, děti a mládež a pro uživatele drog a osoby ohrožené závislostí. Do konce září 2011 bylo podpořeno 8357 uživatelů služeb. Projekt trvá do září 2012. Individuální projekt je financován prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Autorka: Markéta Vítková

Motivační rozhovory s klienty v sociálních službách Hradec Králové, 17.10. 2011Terénní pracovníci o.s. Romodrom absolvovali během září vzdělávací kurz „Motivační rozhovory při práci s klienty v sociálních službách“ Devět terénních pracovníků o.s Romodrom, kteří v rámci projektu „Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji II“ působí v lokalitách Hradec Králové, Úpice, Rychnov nad Kněžnou, Vysoké Veselí a Smiřice, se v průběhu měsíce září 2011 zúčastnili v příjemném horském prostředí Deštné v Orlických horách vzdělávacího kurzu „Motivační rozhovory při práci s klienty v sociálních službách.“ Hlavními realizátory kurzu byl Královéhradecký kraj, který zajistil financování vzdělávací aktivity, odbornou garanci kurzu poskytl Ing. Mgr. Jiří Staníček. Kurz byl dotován 64 výukovými hodinami, koncipován byl především prakticky a zážitkově, přestože nechyběl ani teoretický vstup do problematiky teorie motivačních rozhovorů. Kurz byl zakončen závěrečnou zkouškou, na jejímž základě účastnící získali osvědčení o jeho absolvování. Terénní pracovníci o.s. Romodrom se vrátili z kurzu plni dojmů a nadšení, především odhodlaní a motivovaní zkusit nové poznatky ověřit v praxi v přímé práci s klienty v našem kraji. Zde jsou některá jejich vyjádření k tomu, jak se jim na kurzu líbilo, zda už něco, co se na kurzu naučili, použili v terénu, a co by chtěli vzkázat organizátorům, případně lektorům kurzu: „Na kurzu mě zaujala praktická cvičení, kde jsme si vyzkoušeli jak roli klienta, terénního pracovníka, tak roli pozorovatele. Již jsem si v terénu vyzkoušela, jak určit zakázku, kterou klient potřebuje, mapování situace a reflexi – shrnování a interperetování.“ (Bc. Ivana Skřítecká, Rychnov nad Kněžnou) „Kurz byl myslím pro všechny příjemný, je moc dobře, že máme možnost setkávat se i s pracovníky jiných organizací a městských úřadů. To, co jsem se tam naučila, samozřejmě využiju v praxi. Osobně si daleko víc hlídám, aby se rozhovor nerozbíhal a měl pevný rámec.“ (Markéta Horneková, Vysoké Veselí)

NZDM - Komunitní centrum Komunitní centrum je určeno mládeži, jejíž aktivity jsou zde podpořeny z individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji. Tento projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. „Snažíme se klientům poskytnout bezpečné prostředí, ve kterém můžou trávit svůj volný čas, se kterým zpravidla neumějí naložit. Můžou zde hrát různé společenské aktivity, seznámit se s novými lidmi, využívat nástroje a technické vybavení, ale také využít možnosti popovídat si o svých problémech. Dále je zde možnost využít doučování předmětů, se kterými si klienti nevědí rady,“ říká Mgr. Lenka Kurová, ředitelka zařízení. V Komunitním centru jsou prostory, které klienti mohou využívat bezplatně. Tím je myšlena společenská místnost, ve které se konají různé společenské aktivity, zde můžete také plně využít ke své potřebě počítače. Dále je zde místnost, ve které jsou umístěny hudební nástroje jako např. bicí, elektrická kytara, klávesy a klavír. Další místnost je zde zcela nově zrekonstruována, zde naleznete televizi s domácím kinem tato místnost je velice oblíbena. Komunitní centrum je vybaveno také kuchyňkou, ve které mohou klienti zlepšovat své kuchařské dovednosti nebo si jen tak při zimních dlouhých večerech nechat uvařit čaj. Jednou z akcí, kterou absolvovalo naše komunitní centrum bylo filmové představení, které se konalo v Hradci Králové a mělo název Cikán. Na toto filmové představení jsme jeli s velkým očekáváním. Co nás, docela překvapilo, bylo to, že v kině na tomto filmu kromě nás (většina Rómů) neseděl nikdo jiný. Jen v krátkosti bych film popsala asi takto: „jde o film, který ukazuje skutečnou podobu romských osad na Slovensku. Zde opravdu lidi žijí v podmínkách, které si mnozí z nás nedovedou ani představit. Po zhlédnutí tohoto snímku v nás kolovali různé emoce. Celou cestu zpět do Broumova jsme měli o čem diskutovat, protože co člověk to jiný názor. Film určitě doporučujeme,“ říkají Lenka a Maruška pracovnice zařízení. Autorka: Lenka Kurová

Zajištění terénní práce na území Královéhradecka je podpořeno z krajského individuálního projektu Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji II. Autorka: Lenka Matoušková

4/4

Odbor sociálních věcí Krajský úřad Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

www.kr-kralovehradecky.cz kontakt pro přihlášení a odhlášení z databáze příjemců: iguman@kr-kralovehradecky.cz tel.: + 420 495 817 246

Zpravodaj sociálních služeb -2011/10  

číslo 2011/10 Zpravodaj Královéhradeckého kraje zaměřený na oblast sociálních věcí: dozvíte se v něm, co se díky sociálním projektům udělalo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you