Page 1

7-8/2013 Aktuality Vyhlášení dotačního řízení na podporu rodiny pro rok 2014 Odbor rodiny a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje dotační program Rodina a ochrana práv dětí pro rok 2014. Informace jsou k dispozici na webových stránkách MPSV. Aplikace pro předkládání projektů OKslužby-rodina bude zpřístupněna od 1. září 2013, přičemž žadatelé o dotaci budou moci předkládat své projekty do 30. září 2013 včetně.

Vzdělávací kurzy Nabídka bezplatných vzdělávacích kurzů pro pracovníky nelékařských zdravotnických profesí realizovaných Agenturou STARS v rámci projektu „Rozvoj nabídky vzdělávacích programů pro nelékařské zdravotnické profese působící na pomezí sociálně – zdravotní oblasti“. Informace k projektu spolu s přehledem vzdělávacích kurzů jsou dostupné na www.agenturastars.cz, kde je také zpřístupněno přihlašování na vzdělávací kurzy: http://www.agenturastars.cz/ zdravotnici/prihlaseni-dokurzu/. Vzdělávací kurzy budou probíhat od září 2013 do února 2014.

Zákon o obětech trestných činů Cílem zákona o obětech trestných činů je snaha jednak přispět k tomu, aby oběť trestného činu přestala být pojímána jako pouhý objekt trestního řízení a zdroj informací, a jednak snaha o to, aby byla posílena práva oběti neprocesního charakteru. Doposud zde nebyla nastavena řada opatření, například směřujících k ochraně oběti před druhotnou újmou, k možnému doprovodu důvěrníkem, nebyla upravena ani státní podpora nestátních organizací poskytujících pomoc obětem trestných činů, apod. Návrh zákona se snaží o komplexní zohlednění práv obětí a proto v případech, kdy zvláštní právní předpisy upravují některá práva obětí a nebylo vhodné tuto právní úpravu z těchto zvláštních předpisů přenášet do zákona o obětech trestných činů, zákon na ně odkazuje a zahrnuje je mezi oprávnění, o kterých musí být oběť srozumitelným způsobem poučena. Při zpracování zákona byla snaha o to, aby došlo k vyvážení zájmů oběti na jedné straně a zájmů společnosti na objasnění trestné činnosti a odsouzení pachatele na straně druhé. Obětí se rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo fyzická osoba, na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil. Byla-li trestným činem způsobena smrt oběti, považuje se za oběť též její příbuzný v přímém pokolení. Platí při tom, že každá osoba, která se cítí být obětí spáchaného trestného činu, se považuje za oběť, nevyjde-li najevo opak nebo nejde-li zcela zjevně o zneužití postavení oběti. Zákon vyděluje kategorii tzv. zvlášť zranitelných obětí, kterým přiznává specifické postavení. Zákon upravuje zejména tato práva obětí: Právo na poskytnutí odborné pomoci; právo na informace, kde je kladen důraz především na srozumitelnost poskytovaných informací; právo na ochranu před hrozícím nebezpečím; právo na ochranu soukromí; právo na ochranu před druhotnou viktimizací ze strany policie a orgánů činných v trestním řízení; možnost učinit prohlášení oběti o dopadech trestného činu na její život; právo na peněžitou pomoc. V současné době se mohou oběti trestných činů obracet na poradce střediska Probační a mediační služby v Hradci Králové a Náchodě. Zde je lidem poskytnuto odborné poradenství nebo odkázání na další příslušnou odbornou pomoc. Tím je dán větší prostor pro dlouhodobou spolupráci s obětí trestného činu. S účinností zákona o obětech trestných činů budou povinna všechna střediska PMS poskytovat obětem TČ tzv. právní poradenství. Další informace a zároveň kontakty na jednotlivé poradce naleznete na webových stránkách www.pmscr.cz Autorka: Mgr. Marie Švadlenová

Dočasné stěhování z Pražské třídy č. p. 559

rodin

Z důvodu zaslepení splaškové kanalizace u domu na Pražské třídě čp. 559 došlo ve dnech 7. a 8. srpna k přestěhováním stávajících nájemců bytů domu na ubytovnu Brněnská. O tomto kroku rozhodla Rada města Hradec Králové usnesením RM/2013/933. Jedná se o rychlé řešení situace, která nastala na Pražské třídě v předešlých týdnech. Kvůli zaslepení splaškové kanalizace zde docházelo k opakovaným výtokům odpadu, který se musel i několikrát denně vyvážet. Město Hradec Králové nyní podniká potřebné kroky, aby mohly být co nejdříve započaty práce na opravě kanalizace. Po dokončení oprav budou rodiny nastěhovány zpět na Pražskou třídu. K tomu by mělo podle prvních odhadů dojít nejdéle na konci listopadu 2013.

Komunitní centrum Amaro Phurd – Pražská prozatím zůstává na Pražské třídě. Samotné fungování sociální služby nevytváří na kanalizaci takovou zátěž, aby docházelo k opětovným výtokům. Hygienické zázemí a podmínky pro poskytování sociální služby jsou zde zachovány. Veškeré aktivity budou dále poskytovány v původním rozsahu. Dojde k posílení terénních aktivit v oblastech Pražské předměstí, Svobodné Dvory, kolem obchodního domu Tesco až po Tylovo nábřeží. Aktuální informace budou doplňovány na našich webových stránkách http://www.salinger.cz/sluzby/kc-amprazska/. Autorka: Mgr. Miroslava Vtípilová

1/7 Projekty jsou financovány z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR


7-8/2013 Aktuality Mezinárodní vědecká konference X. Hradecké dny sociální práce Na Hradecké Univerzitě se uskuteční Mezinárodní vědecká konference. Téma Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce Termín a místo konání konference 27. až 28. září 2013 Aula 3. budovy UHK (Objekt společné výuky, Hradecká 1227; naproti Fakultní nemocnici HK) a další místnosti v rámci Objektu společné výuky (bude upřesněno později).

Seminář Novela Zákona o SPOD č. 359/99 Sb. V rámci projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji III se dne 29. srpna 2013 uskuteční seminář Novela Zákona o SPOD č. 359/99 Sb. Zájemci mohou své přihlášky zasílat na bezdickova@cep-rra.cz .

V září Královéhradecký kraj zahájí realizaci v pořadí čtvrtého projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu a dostupnost sociálních služeb v Královéhradeckém kraji s důrazem na posílení role služeb komunitních, zkvalitnit výkon sociální práce a současně zefektivnit nástroje systémového řízení Sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje. Projekt svými aktivitami pokrývá několik klíčových oblastí. První z nich je rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb pro osoby s postižením poskytovaných v komunitě. V rámci projektu budou zpracovány další podklady nezbytné podklady pro rozhodování zadavatelů o podobě sítě sociálních služeb, budou formulována doporučení pro změny v síti sociálních služeb a návrhy konkrétních opatření se promítnou do dokumentu Strategie rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje poskytovaných v komunitě. Kvalita poskytovaných sociálních služeb bude v rámci projektu podporována prostřednictvím vzdělávání a sdílení zkušeností, uskuteční se tematické porady, semináře pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby s postižením věnované aktuálním tématům souvisejícím se změnami způsobu poskytování pobytových služeb podporujících setrvání či začlenění osob s postižením do života komunity. Dílčí část aktivit je připravena na míru Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší s cílem připravit poskytovatele a jeho zaměstnance na poskytování komunitních služeb, na změny, které komunitní způsob poskytování služeb přináší. Pro ÚSP Hořice jsou v projektu připraveny stáže, supervize, akreditované vzdělávání i služby externích konzultantů. Podpořeno bude řízení sítě sociálních služeb ve spádových územích obcí s rozšířenou působností Hořice, Dvůr Králové nad Labem, Nová Paka, Trutnov, pro jednotlivá území budou zpracovány sociodemografické analýzy, zhodnoceny kapacity, financování a potřebnost sociálních služeb a navržena opatření ke zvýšení efektivity sociálních služeb v daných územích. Připraveny budou také informační materiály pro zájemce o služby a pečující osoby. Projekt podpoří rovněž procesy plánování sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Jičín, výstupem aktivit bude mj. vytvoření Plánu rozvoje sociálních služeb pro správní území města Jičín pro období 2015 – 2018.

Odbor sociálních věcí

2/7

Krajský úřad Královéhradeckého Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Další z klíčových oblastí zaměření projektu je realizace činností sociální práce na obcích a zefektivnění práce s ohroženou rodinou. Vybraným obcím projekt zajistí konzultační podporu k nastavení procesů realizace činností sociální práce. Chybět nebude ani nabídka vzdělávání sociálních pracovníků, zaměří se na rozvoj poradenských dovedností či metodu případových konferencí. Pro zadavatele a poskytovatele služeb se uskuteční diskusní semináře věnované tématu zefektivnění práce s ohroženou rodinou. Dosavadní kroky Královéhradeckého kraje učiněné v řízení sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje završuje projekt aktivitou, která spočívá ve vytvoření a nastartování systému řízení a aktualizace Sítě sociálních služeb v Královéhradeckém kraji a koordinace financování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Data a informace o síti a jejím financování budou díky projektu přístupné kromě pracovníků sociálního odboru krajského úřadu i poskytovatelům sociálních služeb, zřizovatelům a zástupcům zadavatelů sociálních služeb. Poslední z aktivit je věnována zvyšování informovanosti s cílem zlepšit fungování systému plánování a financování Sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje. V rámci projektu se uskuteční série seminářů a čtyřdenních workshopů věnovaných tématům souvisejícím s veřejnou podporou, veřejnými zakázkami z pohledu poskytovatele sociálních služeb a realizací veřejných zakázek z pohledu kontroly a auditu. Co je podstatné, nejsou opomenuty ani dopady rekodifikace občanského a obchodního práva na oblast sociálních služeb a aplikace vybraných otázek nové právní úpravy do praxe zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb. Semináře a workshopy budou doprovázeny nabídkou individuální konzultační podpory pro poskytovatele i zadavatele sociálních služeb. Pozn. první semináře a workshopy se uskuteční již na podzim letošního roku! Projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji IV bude realizován v období září 2014 až červen 2015. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky částkou cca 10 milionů korun. Informace k možnosti zapojení do aktivit projektu obdrží poskytovatelé i zadavatelé do svých emailových schránek, dostupné budou i na webu http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz. Autorka: Jana Fiedlerová

www.kr-kralovehradecky.cz kraje

kontakt pro přihlášení a odhlášení z databáze příjemců: vitkova@cep-rra.cz tel.: + 420 495 817 823


7-8/2013 Aktuality Královéhradecký kraj pro Vás připravil seminář s názvem „Životní strategie obyvatel ze sociálně vyloučených lokalit“ Termín: 3.září, 9.00-15.00 hodin Seminář vede: PhDr. Arnošt Smolík, Ph.D., Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. Místo Konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, místnost číslo P1.905 Cíl semináře: Účastníci semináře získají informace o problematice sociálního vyloučení a specificích života v podmínkách tzv. sociálně vyloučených lokalit, a to zejména v rovině psychosociálních specifik osob žijících v podmínkách sociálního vyloučení a z toho vyplývajících životních strategií, vzorců chování a jednání, komunikačních strategií a přístupu k využívání sociálních služeb a intervencí. Na podkladě absolvovaného semináře budou jeho absolventi schopni samostatně aplikovat získané znalosti v reálných sociálních a komunikačních situacích v rámci výkonu své profese. Seminář je akreditovaný MPSV: AK I./I-23/2002

Jak si vedly romské děti v doučovacím kroužku a při volnočasových aktivitách Kroužek je určen pro děti ze sociálně slabých rodin, věkové rozmezí 6 -11 let. Zakladatelka hnutí Čhavengre Jilo, paní Halušková, měla tuto myšlenku spolu s městem a soc. odborem. Na doučování byla potřebná odborná síla, tudíž jsem byla oslovena. Navíc jsem učila spoustu starších sourozenců a rodiny znám. Toto vše již čtenáři vědí. Zkusili jsme to o prázdninách vloni s 10 dětmi, které zůstaly, nyní přibyly dvě holčičky. Některé z dětí navštěvují zvláštní školu, se kterou také spolupracujeme. Paní Halušková se zúčastňuje a vydatně pomáhá. Cílem bylo získat návyky, odpovědnost, pravidelnost, plnění úkolů, sbližování, komunikaci mezi sebou i dospělými, rozvíjení slovní zásoby pomocí her atd. Děti jsme si rozdělily, četly a četly, počítaly jsme, učily vlastivědu, přírodovědu, dané učivo procvičovaly. Odpadly poznámky za neplnění úkolů, zlepšily se výsledky, což posoudily některé otázané paní učitelky, sice na vavříny to nebylo, ale také ne na pětku nebo dostatečnou. Ve zbývajícím čase zbyl prostor na hry. Děti to nazvaly družinou a také to takto braly, atmosféra bývala příjemná, i když ty úkoly někdy trvaly dlouho… Velkým přínosem a obohacením byla spolupráce s divadlem ARCHA z Prahy, které již 2. rok s naší školou Gutha - Jarkovského spolupracuje a romské děti zapojilo do projektu ZEMĚ ZASLÍBENÁ. 36 dětí naší školy včetně 10 romských dětí se dobrovolně přihlásilo a účastnily se v různých termínech zkoušek divadelního představení, které je založeno na příbězích lidí, kteří v našem městě žijí nebo sem přišli proti své vůli, neboť v jejich zemi je válka, bída atd. Hledali zemi, ve které by mohli žít. Navíc to byla mezinárodní spolupráce - hudební skladatel z New Yorku, sbormistr z Holandska, čínská zpěvačka Lu, muzikant, herec, výtvarník Filip ze Švýcarska. Pro všechny děti bez vyjímek to byl jen Filip, Lu atd. Do konečného projektu bylo vybráno 20 dětí pod vedením režisérky divadla paní Jany Svobodové. Nejenže si všichni zahráli u nás ve škole a na Rabštejně, ale 26. 6. jsme se s celým autobusem plných dětí a maminek, včetně pana starosty Bartoše a pana místostarosty Lercha vydali do Prahy. Děti čekalo představení, celý den probíhaly generálky. Atmosféra úžasná a najednou bylo jedno, kdo je bílý nebo jiné barvy nebo jinak mluvil. Malá šestiletá Darinka šla z náruče do náruče a vše vydržela- hrála na prknech divadla, což byl zážitek i pro nás dospělé. Děti včetně paní Haluškové hrály sebe, své příběhy a bylo opravdu jedno, kdo je černý, bílý, Čech, Bělorus.

V 7 hod. bylo divadlo otevřeno pro pražskou veřejnost a na jedno jediné představení bylo nabito. Nevěřili jsme svým očím, bohužel v Kostelci přišli jen rodiče dětí a pár návštěvníků. Závěrečný potlesk byl nekonečný, diváci ocenili tuto myšlenku a děti reprezentovaly také naše město. Toto také ocenil na zpáteční cestě pan starosta, moc všem poděkoval. Také náš pan ředitel J. Němec má na všem lví podíl, umožnil částečné volno na zkoušky, prostory a tuto myšlenku projektu podporoval. Také děkuji paní učitelce S. Luňáčkové, která také se na tomto projektu podílela celou dobu. Spolupráce s div. ARCHA bude pokračovat opět na podzim. Nejenže byla navázána nová přátelství, ale také byly objeveny různé skryté talenty. Chtěla bych také poděkovat všem maminkám, které upekly dobroty na malý raut, který se konal v prostorách naší školy po kostelecké premiéře. A ještě k doučováníMyslím, že děti obstály, je to sice běh na dlouhou trať, ale ony totiž chtějí… vědí, že se budou učit a přijdou. Doučování bude pokračovat ve školním roce, děti dostaly třídu v budově na Příkopech v Kostelci nad Orlicí a kromě doučování budou mít jedno odpoledne vyhrazeno na tanec, koníčky, kde je povede paní Halušková. Mgr. Jana Nováková

Objevte poklad krajského úřadu

ve

vestibulu

Hradec Králové – Komunitní centra Občanského sdružení Salinger představí prostřednictvím fotografií romské bohatství (romano barvaľipen). Výstava v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje na Pivovarském náměstí bude zahájena 1. srpna 2013. Fotografie zachycují bohatství života romských rodin, které spočívá v jejich mezigenerační spjatosti, soudržnosti, vzájemné podpoře a lásce. „Jsme rádi, že výstava může nadále pokračovat, jejím posláním je přispět k informování veřejnosti o životě a kultuře romské menšiny,“ říká Mgr. Eva Pivrncová, vedoucí Komunitního centra ZIP. Velkoformátové fotografie autora Václava Krejčího byly již k vidění v prostorách Nového Adalbertina na Velkém náměstí v říjnu 2012, kde výstava oslovila více než tisíc lidí. Poté byly vystaveny v Centru přátelském rodině Budulínek na Třídě Karla IV. Na krajském úřadě budou k vidění do 31. srpna 2013. Mimo prohlídky fotografií budou k dispozici informace o střediscích Občanského sdružení Salinger. Autorka: Bc. Jana Macková

Odbor sociálních věcí

3/7

Krajský úřad Královéhradeckého Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

www.kr-kralovehradecky.cz kraje

kontakt pro přihlášení a odhlášení z databáze příjemců: vitkova@cep-rra.cz tel.: + 420 495 817 823


7-8/2013 Aktuality Vzdělávání v Trutnově Vzdělávací centrum – MOST K ŽIVOTU o.p.s. otevírá v září 2013 nový akreditovaný kurz s názvem Pracovník sociální péče Kurz se bude konat v Trutnově,Šikmá ul. 300. Kurz je koncipován na 150 hodin- víkendově. Přihlášky zasílejte na níže uvedený email. Nabídka ostatních dlouhodobých akreditovaných kurzů: -Základy podnikání(120 h) -Účetnictví a daňová evidence (130 h)

Rovné příležitosti na trhu práce, sladění rodiny a zaměstnání Moderním trendem a cílem zaměstnanecké politiky je vytvoření firmy podporující rodinu. Pro velkou většinu zaměstnavatelů je tento cíl těžce dosažitelný. Nejistá situace na trhu, stále se měnící politické prostředí, nedostatečná podpora státu, to vše přispívá k nízké motivaci zaměstnavatelů k uplatňování rovných příležitostí ve firmách a zavádění opatření na sladění rodiny a zaměstnání do praxe. Snahou Občanského sdružení ŠANGRI-LLA (Vamberk) je, aby pojmy jako slaďování práce a rodiny nebo firma přívětivá rodině, nebyly jen prázdné pojmy, nýbrž aby se o této problematice v regionu více hovořilo a uplatňovala se také v praxi. Aby i další zaměstnavatelé našli odvahu zavést prorodinná opatření do svých firem, staly se tak atraktivními a seriózními zaměstnavateli. Aby přibylo více flexibilních pracovních úvazků, více příležitostí pro ženy, které musí zvládnout současně rodinu i zaměstnání. K tomuto cíli má přispět projekt „Aktivní přístup k rodině i zaměstnání“, CZ.1.04./3.4.04/76.00033, realizovaný prostřednictvím OP LZZ sdružením ŠANGRI-LLA o.s. v Pardubickém a Královéhradeckém kraji od dubna 2012.

-Mzdové účetnictví a personalistika (190 h)

Partnery projektu jsou VASPO VAMBERK, s.r.o., RC SRDÍČKO o.s. Ústí nad Orlicí, Město Kostelec nad Orlicí a Město Jablonné nad Orlicí.

-Pracovník sociální péče (150 h)

Cílem projektu je:

Rezervace a informace: Mgr. Andrea Zvolánková, tel.: 499841998 nebo 775303116, most.zvolankova@seznam.c z, www.mostkzivotu.cz

motivovat zaměstnavatele k uplatňování rovných příležitostí a zavádění opatření sladění rodiny a práce, připravit osoby cílové skupiny formou vzdělávacích seminářů na úspěšný vstup na trh práce s ohledem na rodinu, připravit osoby cílové skupiny formou rekvalifikace na zahájení samostatné výdělečné činnosti, informovat širokou veřejnosti o problematice rovných příležitostí. Pro cílovou skupinu zaměstnavatelů jsou v rámci aktivity „Uskutečňování politiky přátelské k rodině a genderově příznivé politiky v podnicích“ organizovány tzv. kulaté stoly. Při těchto setkáních jsou zástupci firem vedeni k diskusi na téma řešení prorodinné politiky a problematiky rovnosti žen a mužů ve firmách. Jsou směřováni k hodnocení stávající situace, případně ke zlepšení postavení žen na trhu práce, a to například zaváděním flexibilních forem zaměstnání. Získají zde také aktuální informace z oblasti využívání lidských zdrojů, firemní strategie, výhod diverzity na pracovišti apod. či informace k probíhajícímu projektu Fondu dalšího vzdělávání „Stáže ve firmách“. Odbor sociálních věcí

4/7

Krajský úřad Královéhradeckého Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

V období 1.9.2013 - 31.3.2015 bude realizováno 10 setkání se zaměstnavateli. Nejbližší „kulatý stůl“ se uskuteční ve Vamberku dne 26. 9. 2013. Rodičům pečujícím o malé děti, ženám dlouhodobě nezaměstnaným, ohroženým nezaměstnaností a ženám ve věku 50+ je určena aktivita „Podnikání – cesta ke sladění rodinného a pracovního života“. V rámci této je nabízen vzdělávací seminář „Jak sladit rodinu a zaměstnání“ a rekvalifikační kurz „Základy podnikání“. Semináře pomáhají účastnicím připravit se na návrat do zaměstnání po mateřské a rodičovské dovolené, aktivizují a motivují ostatní ženy k osobnímu rozvoji a dalšímu vzdělávání, které je cestou k získání pracovního uplatnění. Účastnice seminářů oceňují nejen získané informace a praktické zkušenosti, ale i pocit sounáležitosti a pochopení. Díky rekvalifikačním kurzům si ženy rozšiřují své profesní zkušenosti a získávají základní informace pro zahájení vlastního podnikání. Nejbližší vzdělávací semináře se uskuteční v Jaroměři ve dnech 16.9.- 25.9.2013 v Šonově ve dnech 14. 10. – 23. 10. 2013 v Týništi nad Orlicí ve dnech 4. 11. – 13. 11. 2013 V měsíci září 2013 se také uskuteční výběrový seminář v Náchodě a to dne 11. 9. 2013. Poslední aktivitou projektu je osvěta veřejnosti „Jak najít harmonii – práce a rodina“, jejímž smyslem je seznámit veřejnost s problematikou rovných příležitostí, s podporou a využíváním nových podnikatelských služeb a možnostmi získání pracovního uplatnění s ohledem na rodinu a požadavky trhu práce. Prostředkem osvěty jsou veřejné semináře, které se průběžně konají v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Bližší informace o projektu spolu s aktuální nabídkou akcí jsou k dispozici na http://www.sangri-lla.cz/ nebo http://www.aktivnipristup.sangri-lla.cz/ a současně je sdělí Ilona Jílková, manažerka pro podniky, veřejnost a vzdělávání (i.jilkova@sangri-lla.cz). Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Autorka: Ilona Jílková

www.kr-kralovehradecky.cz kraje

kontakt pro přihlášení a odhlášení z databáze příjemců: vitkova@cep-rra.cz tel.: + 420 495 817 823


Ohlédnutí za rokem 2012

7-8/2013 Aktuality

Úřad vlády vyhlásil dotační řízení pro rok 2014 program Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce a program Podpora terénní sociální práce, více zde: www.vlada.cz

Eliščina Sbírka 2013 V sobotu 7. září se v rámci Slavností královny Elišky uskuteční tradiční Eliščina sbírka. Výtěžek sbírky bude využit na podporu sportovních a výtvarných aktivit volnočasového Klubu Mariánek a zážitkovou akci pro matky a děti, žijící v azylovém domě Domov pro matky s dětmi, spojenou s návštěvou Krkonoš. Místo: Velké náměstí, Hradec Králové Termín: 7. 9. 2013, 10:00 — 7. 9. 2013, 17:00

Občanské sdružení Péče o duševní zdraví se v aktuálně vydávané výroční zprávě ohlíží za rokem 2012. Své služby za uplynulý rok poskytlo pěti stovkám duševně nemocných lidí. Řadě z nich tato pomoc pomohla zvládnout běžný život a vyhnout se hospitalizacím v psychiatrických zařízeních. I přesto, že rozsah a dostupnost služeb Péče o duševní zdraví jsou v kontextu České republiky nadstandardní, zůstává velká část duševně nemocných lidí bez vhodné pomoci. Padesátiletá paní Hana se už 32 let léčí se schizofrenií. Má chronické příznaky nemoci, zejména sluchové halucinace. Bydlí v domě s pečovatelskou službou v menším městě na Pardubicku. Minulý týden si před půlnocí volala policii, protože pod okny domu viděla skupinu lidí a slyšela je domlouvat se, jak ji brutálně zabijí. Policie na místě před domem nikoho nezastihla a k silně rozrušené paní přivolala záchrannou službu. Následoval převoz do pardubické nemocnice a přijetí na psychiatrii. Protože podobná situace se v posledním roce opakuje, psychiatři plánují překlad pacientky do spádové léčebny k dlouhodobému pobytu. Psychiatři, pečovatelská služba i sociální pracovnice z městského úřadu se obávají, že paní Hana už nebude zvládat bydlení ve svém bytě, a navrhují podat žádost o přijetí do sociálního zařízení, kde by nemocná žena prožila zbytek života. Sdružení Péče o duševní zdraví si v roce 2012 udělalo průzkum, jak vážné sociální a zdravotní problémy mají lidé, kteří služby sdružení využívají. Klienti jako paní Hana, kteří mají nepřetržité aktivní příznaky nemoci a vážněji selhávají v sociálním fungování, tvoří zhruba čtvrtinu. Sdružení by rádo tento podíl zvýšilo, ale jsou pro to zásadní překážky. Jeho služby jsou dostupné jen v běžnou pracovní dobu a v terénních týmech chybí zdravotníci, zvláště psychiatrické sestry. Ředitel sdružení Petr Hejzlar to komentuje: “V posledních letech jsme rozšířili činnost díky individuálním projektům Pardubického i Královéhradeckého kraje a je dobře, že se pomoci dostane více lidem. Spokojení ale zatím být nemůžeme, protože jsme jen na půli cesty k propojení sociální a zdravotní pomoci. Přímé výdaje na naši péči o jednoho klienta v roce 2012 byly v průměru asi 30 000 korun ročně. Je to méně než náklady na jeden měsíc pobytu v nemocnici nebo v sociálním ústavu. Kdybychom mohli zaměstnat v terénních týmech i zdravotní personál a mohli držet pohotovostní služby, naše náklady na činnost by vzrostly minimálně dvojnásobně. I tak by to bylo ekonomicky výhodnější než ústavní péče.“ Terénní pomoc sociálně zdravotního charakteru by paní Haně pomohla přesně užívat doporučené léky, lépe snášet nepříjemné sluchové halucinace a správně chápat dění ve svém okolí.

Odbor sociálních věcí

5/7

Krajský úřad Královéhradeckého Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

S takovou pomocí by si jistě troufla dál zvládat bydlení ve svém bytě. Aktivity sdružení jsou součástí Individuálního projektu na sociální služby Pardubického kraje II a Individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II. Projekty jsou financovány z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Péče o duševní zdraví Nezisková organizace se 17-ti letou tradicí v pomoci lidem s duševním onemocněním a jejich rodinám. Poskytuje sociální služby na Pardubicku, Královéhradecku, Chrudimsku, Jičínsku, Rychnovsku a Orlickoústecku. Organizuje akreditované vzdělávací kurzy nejen pro pracovníky v pomáhajících profesích. Pořádá osvětové a kulturní akce na podporu společenského povědomí o životě lidí s duševním onemocněním. Samostatná organizační jednotka Výměník podporuje lidi se zdravotním handicapem v návratu na běžný trh práce a nabízí pracovní uplatnění nabízí v chráněné kavárně, dílně a obchodu. Více na http://www.pdz.cz/ Autor: MUDr. Petr Hejzlar, Leona Hovorková

Představujeme se – Aufori, o.p.s. Aufori je zkratka, kterou tvoří počáteční písmena latinského „Audacem fortuna iuvat“ – „Odvážnému štěstí přeje“. Aufori jsme založili proto, abychom poskytovali kvalitní, jasně profilovanou službu, která reaguje na potřeby cílové skupiny a účinně za aktivní účasti klientů, tyto potřeby naplňuje. Chceme poskytovat služby rodinám i jednotlivcům, kteří žijí v chudobě, nebo jsou chudobou ohroženi z důvodu odlišné barvy pleti, nízkého vzdělání a s tím spojené nezaměstnanosti, z důvodu dlouhodobé a vysoké zadluženosti, péče o dítě (samoživitelé) a další. Budeme poskytovat služby především v oblasti podpory a udržení bydlení jednotlivců a rodin. Líbí se nám koncepce vícestupňového prostupného bydlení, a proto chceme podporovat vznik sociálních bytů v obcích a nesouhlasíme s tím, aby byly komerční ubytovny byly vydávány za formu sociálního bydlení. Našim klientům budeme nabízet pomoc při řešení dlouhodobé nezaměstnanosti a vysoké zadluženosti s cílem udržet a stabilizovat jejich bydlení. Autorka: Bc. Magdaléna Juráková

www.kr-kralovehradecky.cz kraje

kontakt pro přihlášení a odhlášení z databáze příjemců: vitkova@cep-rra.cz tel.: + 420 495 817 823


7-8/2013

7-8/2013

Nově vzniklá Aufori na odborné stáži na Slovensku

Aktuality

Tři pracovnice nově vzniklé Aufori, o.p.s., vyjely díky projektu Královéhradeckého kraje na týdenní odbornou stáž na Slovensko.

Promítání filmu Láska Oblastní charita Hradec Králové ve spolupráci se Studijní vědeckou knihovnou v Hradci Králové a Bio Central srdečně zvou na promítání filmu Láska s následnou diskuzí o umírání doma a vyprovázení umírajících. Film Michaela Haneke o vztazích, lásce, odcházení. Oceněn Zlatou palmou. Místo: Bio Central, Hradec Králové Termín: 26. 9. 2013, 18:00 — 26. 9. 2013, 21:30

Občanské sdružení Salinger pořádá v září 2013 vzdělávací seminář na téma: Dvacatero ve výchově dětí 7. 9. 2013

Seminář představuje srozumitelným a na praxi zaměřeným způsobem dvacet pravidel výchovy, formulovaných jako krátké požadavky dětí rodičům. Další organizační informace (jak se přihlásit na kurz, jak uhradit účastnický poplatek, jaké máme storno podmínky) naleznete na těchto webových stránkách http://www.salinger.cz/sluzb y/stopa-capa/

V květnu 2013 se tři pracovnice Aufori, o.p.s., zúčastnily díky projektu Královéhradeckého kraje „Česko-slovenská výměna zkušeností v oblasti práce a sociálních věcí“ týdenní odborné stáže na Slovensku. Cílem byla výměna zkušeností a získání inspirace při práci s lidmi žijícími v sociálně vyloučených lokalitách v obci Rankovce u Košic, Dolným Kubíně u Žiliny a obcích Banská Bystrica a Zvolen. Terénní pracovnice se shodují na tom, že metody práce s cílovou skupinou se v každé obci trochu lišily: „Zatímco v Rankovcích se jednalo převážně o práci s dětmi a mládeží v komunitním centru, které vzniklo při místní faře, ve Zvolenu se jednalo kromě toho také o spolupráci mezi pracovníky městského úřadu, terénními pracovníky a zástupci charity. V Dolným Kubíně zas pod obcí vzniká systém prostupného sociálního bydlení pro různé cílové skupiny. Pro jedince bezprostředně ohrožené přímým násilím tu je zřízen dokonce tzv. utajený byt. Ten v pravidelných intervalech mění svou polohu, aby bylo pro ohroženého jedince zajištěno skutečně bezpečné prostředí.“ Za inspirativní terénní pracovnice považují také změny v systému financování sociálních služeb, se kterými se setkaly v Dolným Kubíně. Zde si klienti na využívání sociálních služeb finančně přispívají. Jde o jeden ze způsobů, jak se zde pracovníci snaží předcházet vzniku závislosti klienta na sociální službě. Vybrané finance putují zpět do systému sociálních služeb v podobě různých výhod, které mohou klienti bezplatně využívat. Sociální pracovník může klientovi, se kterým spolupracuje a zná jeho sociální situaci, poskytnout až 80% slevu na využívání poskytovaných služeb. V obci Rankovce se terénní pracovnice seznámily také s projekty, které tu realizuje nevládní organizace ETP Slovensko – šlo o program finanční gramotnosti pro sociálně vyloučené osoby a projekt nízkorozpočtových domečků spojený s tzv. mikropůjčkovým programem. Terénní pracovnice se seznámily také s dalšími doprovodnými programy, které tu jsou pro cílovou skupinu realizovány – v Rankovcích se zúčastnily například osvětového zdravotního programu pro rodiny.

se

Odpoledne plné netradičních soutěží, her a atrakcí vykouzlilo úsměv na mnoha tvářích dětí i dospělých. V sobotu 29. 6. 2013 se v Hronově uskutečnil Den nezávislosti, jehož hlavní myšlenkou bylo spojení dvou zdánlivě odlišných světů. Přátelská atmosféra strhla zdravé i hendikepované ke společným aktivitám. “Den nezávislosti byl pro mě zážitek, který si budu dlouho pamatovat. Je těžké kamarádům vysvětlovat, jak skvělé a úplně normální jsou děti na vozíku. Teď to sami viděli a já jsem tomu moc rád.“, vysvětluje čtrnáctiletý Michal z vodáckého oddílu. Program zahájily svým divadelním představením hendikepované děti z Občanského sdružení Cesta a speciální školy J. Zemana v Náchodě. Všichni si mohli vyzkoušet aktivity typické pro postižené, jako je jízda na speciálně upraveném kole (handbiku), canisterapii nebo hipoterapii, které doplňovala jízda na raftech po Metuji nebo lukostřelba. Velký úspěch mělo i vystoupení skupiny historického šermu ARTAIR, Policie Jaroměř a Hasičů Hronov. „Nikdy bych nevěřil, jak náročná je jízda na handbiku. Tohle speciální kolo je totiž řízené i poháněné pouze rukama.“ svěřuje se svou novou zkušeností Tomáš Buriánek, vedoucí vodáckého oddílu Lotři Hronov. Den nezávislosti, který byl v pořadí druhou akcí projektu Lotři na dobré Cestě, podpořili, nejen svojí účastí, nejvyšší představitelé města Hronova i města Náchoda, organizace pomáhající hendikepovaným a v neposlední řadě i dobrovolníci mládeže Církve bratrské z Náchoda. „Jiráskův park byl plný lidí, bez rozdílu věku, pohlaví, postižení nebo barvy pleti a všechny jako by spojovala jedna jediná myšlenka, která říká, že i když jsme odlišní navenek, uvnitř jsme všichni stejní. Co víc si přát…“, s uspokojením dodává Denisa Voborníková z Občanského sdružení Cesta Náchod. Podrobnosti o všech konaných akcích a projektu Lotři na dobré Cestě najdete na www.spolecnysvet.com

Do terénu pak pracovnice vyrazily kromě zmiňovaných obcí také v Prešově – rozdíl byl evidentní. V malých obcích žije až 90% romských rodin a terénní práce je zde silně ovlivňována místními farami a náboženstvím. Autorky: Bc. Nikola Nováková, Huňatová, Adriana Škopová

Mgr.

Jana Autoři: Tomáš Buriánek, Zdeňka Císařová

Odbor sociálních věcí

6/7

Zdraví i hendikepovaní usmívají stejně.

Krajský úřad Královéhradeckého Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

www.kr-kralovehradecky.cz kraje

kontakt pro přihlášení a odhlášení z databáze příjemců: vitkova@cep-rra.cz tel.: + 420 495 817 823


7-8/2013 Aktuality Jednodenní semináře Vzdělávací centrum – MOST K ŽIVOTU o.p.s. pořádá v září a říjnu 2013 níže uvedené jednodenní semináře. Úvod do psychologie v přímé praxi s klientem (1den) akreditace MPSV Termín: 23. 9. 2013, 9 – 15 h.(6.hodin) Most k životu o.p.s., cena 850,-/ osoba a den Manipulace ve vztazích (1.den) Termín: 26. 9. 2013, 8 – 14 hod. (6.hodin) Most k životu o.p.s., cena 850,-/ osoba a den Zdravá a efektivní komunikace ( 1 den ) Termín: 10. 10. 2013, 9 – 15 h. ( 6 hodin ) Most k životu o.p.s., cena 850,-/ osoba a den Základy zvládání konfliktů nejen v pracovním prostředí ( 1 den ) akreditace MPSV Termín: 15. 10. 2013, 9 – 15 h. ( 6 hodin ) Most k životu o.p.s., cena 850,-/ osoba a den První pomoc ( 1 den ) Termín: 17. 10. 2013, 9 - 15 h. ( 6 hodin ) Most k životu o.p.s., cena: 850,-/ osoba a den Integrace dětí se sociálním znevýhodněním ( 1 den ) Termín: 22. 10. 2013, 9 - 15 h. ( 6 hodin ) Most k životu o.p.s., cena: 850,-/ osoba a den Další info a přihlášky naleznete zde: http://www.mostkzivotu.cz/a ktualne.html

Ohlédnutí za půlrokem v azylovém domě v Trutnově. Zimní období tohoto roku bylo pro klientky a jejich děti velice nepříznivé, neboť se postupně, od vánočních svátků až do března, potýkaly s různými zdravotními obtížemi – nachlazení, chřipky, dlouhotrvající rýmy, kašle; prostě záněty horních cest dýchacích. Z tohoto důvodu, ale i ze skladby dětí, kdy převažovaly malé děti do 4 let, se těžko realizovaly naplánované společné akce. Nicméně proběhlo několik výtvarných počinů, které posloužily k výzdobě společných prostor – děti s matkami vytvořily společnými silami překrásnou čarodějnici, kterou si připomněly konec zimy a příchod jara. Přesto se klientky zúčastnily mnoha akcí pořádaných městem Trutnov – vynášení smrtky a vítání jara, slavnosti draka „Už ho nesou!“, Strašidláci - putování městským parkem rodičů s dětmi za neznámými či téměř vyhynulými strašidly. Též se zúčastnily několika představení v rámci mezinárodního festivalu Cirk Uff - nová forma cirkusu (akrobati, divadlo, tanec). Tou poslední akcí se stalo otvírání nového Rákosníčkova hřiště v Trutnově. Událostí, které se zúčastnily téměř všechny klientky, byl workshop „Finanční gramotnost“, který uspořádala společnost RESOCIA o.s. Zde se klientky dozvěděly informace ohledně sestavování rozpočtu, hospodaření s financemi a obohatily se o spoustu dalších užitečných informací jak nakládat s penězi, což bylo určitě vítáno, neboť mnoho klientek tyto záležitosti nezvládá. Azylový dům procházel a postupně prochází vnitřními úpravami a opravami – došlo a stále dochází k novým výmalbám pokojů a společných prostor, pokoje se doplňovaly nábytkem, na některých pokojích byla položena nová podlahová krytina, bylo vyměněno staré osvětlení na schodištích za moderní (LED zářivky a žárovky), došlo ke zlepšení pohody při vaření – nová digestoř, i ke zlepšení hygienického prostředí – nová výlevka. Od soukromých dárců jsme dostali nové ložní prádlo, oblečení pro děti i klientky, hračky a stolní hry pro děti, úklidové prostředky. Od 1. 1. 2013 do 10. 7. 2013 využilo služeb azylového domu společnosti Most k životu o.p.s. celkem 22 žen a 36 dětí (ubytování + základní sociální poradenství). Tato služba je zajišťována v rámci Individuálního projektu Služby sociální prevence II v Královéhradeckém kraji. Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Diecézní charita Hradec Králové ve čtvrtek 27. 6. 2013 slavnostně otevřela Integrační centrum pro cizince v nových a větších prostorách budovy YMCA v Šafaříkově ul. 666/9. Jde již o dvanácté integrační centrum pro cizince v ČR, které bylo zřízeno letos v lednu za finanční podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Slavnostního zahájení se zúčastnila řada hostů z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Magistrátu města Hradec Králové, Ministerstva vnitra ČR, Cizinecké policie a dalších institucí. „Přála bych Integračnímu centru pro cizince, aby se stalo místem setkávání a vzájemného spřátelování“, uvedla ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora pro školství, sociální věci a zdravotnictví ve svém proslovu při slavnostním přestřižení pásky. Vznik Centra v kraji uvítal také ing. Mgr. Jiří Vitvar, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Nové prostory požehnal Mons. Josef Suchár, prezident Diecézní charity. V doprovodném programu vystoupili zpěvák a saxofonista David Wiljo Kangas původem z USA a arménská zpěvačka Alvina Aghajanyan. Nechyběly ukázky národních oděvů z Indie nebo Mongolska a etnické ochutnávky vynikající arménské kuchyně. Integrační centrum pro cizince navazuje na dosavadní aktivity Diecézní charity Hradec Králové v oblasti integrace cizinců. „Cizincům a uprchlíkům pomáháme už přes 20 let. Ročně se na nás obrátí tisícovka cizinců z různých zemí. Snažíme se jim pomáhat jak v rovině odborné, tak i v té lidské, aby u nás našli svůj nový domov“, přiblížil přítomným poslání Integrační centra pro cizince Hradec Králové jeho vedoucí ing. Jan Kočí. Centrum cizincům poskytuje především informační činnost, poradenství, kurzy češtiny a sociokulturních dovedností, dále pořádá multikulturní a vzdělávací akce. Jeho posláním je podpora integrace cizinců ze třetích zemí (tj. ze států mimo EU), kteří žijí na území Královéhradeckého kraje, do většinové české společnosti. Více na www.hk.caritas.cz a od 27. 6. 2013 na nových webových stránkách http://cizincihradec.cz/. Autor: Jana Karasová

Autor: Mgr. Michal Bořek Odbor sociálních věcí

7/7

Diecézní charita otevřela Integrační centrum pro cizince v nových prostorách

Krajský úřad Královéhradeckého Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

www.kr-kralovehradecky.cz kraje

kontakt pro přihlášení a odhlášení z databáze příjemců: vitkova@cep-rra.cz tel.: + 420 495 817 823

Zpravodaj sociálních projektů 7-8/2013  

Zpravodaj Královéhradeckého kraje zaměřený na sociální oblast

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you