Page 1

01/2013 Aktuality Výsledky dotací MPSV zveřejněny Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo výsledky dotací na poskytování sociálních služeb pro rok 2013. Dotační řízení respektovalo návrhy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Celkové směrné číslo bylo více než 326 milionů korun a bylo tedy vyšší než v době projednávání návrhů s poskytovateli a obcemi. V návrzích Krajský úřad KHK zohlednil priority stanovené Strategií Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb pro roky 2011 – 2016. Výpočet respektoval pravidla vyrovnávací platby a v maximální možné míře se Krajský úřad snažil zohlednit připomínky, které vzešly z jednání s poskytovateli a obcemi. Letošní dotační řízení tak umožnilo posílit financování pečovatelských služeb, osobních asistencí, ambulantních služeb pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Podpora je také více směřována k nestátním neziskovým organizacím a do služeb v obcích, které se významně podílejí na financování sítě sociálních služeb v kraji. Hlavním cílem bylo zmírnit systémové nerovnosti mezi poskytovanými službami. Výsledky dotačního řízení najdete na www.mpsv.cz/cs/14482.

Projekt „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II“ podporuje 22 služeb sociální prevence S počátkem roku byla zahájena podpora 22 sociálních služeb prostřednictvím projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II. V rámci zadávacích řízení byly na roky 2013 a 2014 rozděleny poskytovatelům služeb finanční prostředky ve výši téměř 86 milionů korun. Peníze kraj získal z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Jistotu financování tak získaly služby pro osoby bez přístřeší, se zdravotním postižením, oběti domácího násilí nebo rodiny s dětmi. Do projektu byly zařazeny služby, které v rámci svých činností vytvářejí podmínky pro udržení nebo zapojení uživatelů na trh práce, jsou v souladu s procesy deinstitucionalizace péče pro osoby se zdravotním postižením, případně podporující transformaci péče o ohrožené děti a služby, které jsou poskytovány především v krajském, případně regionálním měřítku. Projekt celkově podpoří 1818 osob. Služby budou zajištěny v azylových domech pro matky s dětmi v Náchodě, Trutnově a Hradci Králové, v azylovém domě a centru denních služeb pro osoby bez přístřeší v Hradci Králové, ve službách sociální rehabilitace pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním v Rychnově nad Kněžnou, Náchodě, Hradci Králové, Nové Pace a Jičíně. Osobám se zdravotním postižením budou také poskytovány služby sociálně terapeutických dílen v Kvasinách a Dvoře Králové nad Labem a služba podpory samostatného bydlení na Rychnovsku. Významná část služeb bude zajištěna pro rodiny s dětmi formou sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a pro oběti domácího násilí prostřednictvím intervenčního centra, které budou poskytovány v Královéhradeckém kraji. Výběr poskytovatelů služeb proběhl na základě schválené Sítě podporovaných sociálních služeb Královéhradeckého kraje pro období 2013 a 2014. Právě schválená síť a stanovená pravidla pro výpočet vyrovnávací platby umožnila Královéhradeckému kraji využít při výběru dodavatelů služeb zjednodušenou formu výběru prostřednictvím jednacích řízení bez uveřejnění a zjednodušit tak celý proces zadávání zakázek. Autor: Jiří Zeman

Grantový projekt Česko-slovenská výměna zkušeností v oblasti práce a sociálních věcí Projekt se zaměřuje na mezinárodní spolupráci se Slovenskou republikou v oblastech agend odboru sociálních věcí: sociálně-právní ochrana dětí (SPOD), služby sociální prevence zaměřené na vyloučené romské lokality a rozvoj služeb pro rodiny s dětmi. Důvodem realizace projektu je započatá sociální reforma v ČR, která se týká výše uvedených tematických oblastí. Mezinárodní partner - Slovenská republika podobnými reformními kroky prošla v minulosti, proto odtud můžeme čerpat cenné zkušenosti. Hlavním cílem projektu je vzájemná výměna zkušeností prostřednictvím odborných stáží a přenos dobré praxe sociálních pracovníků na úrovni státní správy, samosprávy a neziskových organizací. Získané informace budou využity při metodické činnosti vůči obcím a neziskovým organizacím. Dále budou využity v praxi sociálních pracovníků, při vytváření návrhu profesionalizace systému náhradní rodinné péče v Královéhradeckém kraji. Díky tomu mohou pomoci osobám ohroženým sociálním vyloučením nebo v obtížných životních situacích k jejich integraci na trh práce a k jejich nezávislosti na sociální službě a na sociálních dávkách.

Klíčovými aktivitami projektu jsou tyto odborné stáže: Odborná stáž sociálních pracovnic a pracovníků obcí a nestátních neziskových organizací působících v oblasti sociální prevence ve vyloučených lokalitách Odborná stáž sociálních pracovnic a pracovníků obcí a nestátních neziskových organizací působících v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a služeb pro rodiny s dětmi Odborná stáž pro referentky a referenty Královéhradeckého kraje v oblasti plánování služeb pro rodinu a děti Zkušenosti jednotlivých účastníků stáží budou pak dále šířeny odborné veřejnosti, která se aktivně stáží na Slovensku nezúčastní, prostřednictvím závěrečných seminářů, sborníku dobrých praxí a také webových stránek. Grantový projekt Česko-slovenská výměna zkušeností v oblasti práce a sociálních věcí je podpořen z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR částkou 1.632.394,30 Kč a trvá od 10. 12. 2012 do 9. 12. 2013. Autorka: Petra Součková

1/2 Projekty jsou financovány z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR


01/2013 Aktuality Připravena novela vyhlášky Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR připravuje novelu vyhlášky 505/2006 Sb. Novela navrhuje navýšení maximálních limitů úhrad v hodinových úhradách o 10 korun, o stejnou částku i navýšení další úkonů, jako je velký nákup nebo ubytování. Maximální částka úhrady za stravu je navržena ve výši 180 korun. Za dovoz oběda by po účinnosti vyhlášky mohly pečovatelské služby vybírat až 30 korun. Předpokládaná účinnost vyhlášky je od 1. května 2013.

Výzva SozialMarie 2013 Rakouská soukromá nadace Unruhe uděluje již od roku 2005 cenu SozialMarie (http://www.sozialmarie.or g/) sociálně inovativním projektům, od roku 2013 patří do působnosti SozialMarie celá Česká republika. Lhůta pro podání žádosti končí v úterý 5. února 2013. Uděleno bude 15 cen v celkové hodnotě 42.000 Euro. Informace o výzvě pro rok 2013 jsou k dispozici na : http://sozialmarie.org/vyzv a.

Fit park pro všechny generace V roce 2012 si nechal odbor sociálních věcí, MěÚ v Kostelci nad Orlicí vypracovat projektovou studii „Seniorské hřiště“, která byla hrazena z projektu“ Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II, který byl financován z Evropského sociálního fondu a prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt s názvem Vzdělávání v eGON Centru Královéhradeckého kraje je ukončen Více než 1800 zaměstnanců Královéhradeckého kraje, kteří působí na krajském úřadě či v příspěvkových organizacích kraje, se zúčastnilo vzdělávání v projektu „Vzdělávání v eGON Centru Královéhradeckého kraje“.

Původní záměr na vybudování Fit parku vznikl v pracovní skupině komunitního plánování sociálních služeb v Kostelci nad Orlicí, která se zaměřuje na potřeby seniorů a zdravotně postižených občanů. Vzhledem k tomu, že Město Kostelec nad Orlicí v současné době nenabízí konkrétní venkovní aktivizační činnosti pro seniory, chybí příležitosti pro aktivní trávení volného času ve venkovním prostředí, jak pro aktivní seniory, tak pro seniory s omezenými schopnostmi pohybu, rozhodli jsme se využít prostor, který se nachází v krásném místě u řeky, v blízkosti domu s pečovatelskou službou, ale i poblíž dvou panelových domů, takže cvičební prvky budou moci využívat všechny generace.

Tento projekt probíhal v období 09/2009 – 08/2012. Zaměstnanci kraje se díky němu naučili lépe pracovat s datovými schránkami a elektronickým podpisem, zlepšili si i své dovednosti s prací na počítači v aplikacích MS Office (Word, Excel, PowerPoint). Dále získali základní povědomost z oblasti elektronizace veřejné správy – využívání portálu Czech POINT, základních registrů, autorizované konverze, atd. Tyto kurzy byly hojně navštěvovány a díky ním účastníci dokáží poskytovat lepší služby veřejnosti.

Provozování venkovních volnočasových aktivit, které zahrnují přiměřený pohyb má příznivý dopad na fyzické a psychické zdraví seniorů a vybudování tohoto hřiště bude aktivita lehce dostupná, jak seniorům, tak ostatním obyvatelům, případně návštěvníkům města.

Díky projektu se zvýší kvalita a rychlost služeb, které úřad občanům poskytuje. Zvýší se také efektivita fungování úřadu a ostatních organizací kraje, posílí transparentnost, zdokonalí kvalita řízení a managementu v Královéhradeckém kraji. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Další informace o projektu vzdělávání úředníků je možné najít na internetových stránkách http://www.institutpraha.cz/egon.

Hřiště bude mít nainstalované 5 cvičebních rehabilitačních a relaxačních prvků, které samozřejmě splňují předepsané evropské normy, jsou to tyto prvky: volant – procvičování horních končetin, kormidlo – procvičování ramen a zádového svalstva, šlapadla – procvičování dolních končetin, váha – rehabilitační procvičování dolních končetin, posilování svalů, masáže – stroj k uvolnění zádového a bederního svalstva. Cvičební stroje jsou navržené i pro cvičení po úrazech končetin, při omezení hybnosti končetin, stavů po lehkých mozkových příhodách – zvýšení koordinačních schopností, motorických dovedností či cvičení rovnováhy.

Celkové náklady činily více než dva miliony korun, 85% financí na tento projekt se podařilo kraji získat z fondů Evropské unie.

Autorka: Pavla Rychterová

Celkové náklady na realizaci venkovního Fit parku jsou ve výši cca 190 tis. Kč a budou plně hrazeny z rozpočtu města. Záměr vybudovat seniorské hřiště schválilo zastupitelstvo města v prosinci roku 2012, s tím, že v případě příznivých klimatických podmínek bude otevřeno veřejnosti v dubnu roku 2013. Autorka: Běla Kovaříčková, Odbor sociálních věcí

2/2

Odbor sociálních věcí Krajský úřad Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

www.kr-kralovehradecky.cz kontakt pro přihlášení a odhlášení z databáze příjemců: vitkova@cep-rra.cz tel.: + 420 495 817 823

Zpravodaj sociálních projektů 1/2013  
Zpravodaj sociálních projektů 1/2013  

1/2013 Zpravodaj Královéhradeckého kraje zaměřený na oblast sociálních věcí: dozvíte se v něm, co se díky sociálním projektům udělalo a co s...

Advertisement