Page 1

02/2014 Aktuality

Vzdělávací centrum Most k životu o.p.s. nabízí vzdělávací semináře: Základy asertivity a empatie v pracovní praxi akreditace MPSV Termín : 4. 3. 2014, 9 – 15 hod. ( 6 hodin ) Most k životu o.p.s., cena : 850,-/ osobu První pomoc - 1 den Termín : 20. 3. 2014, 9 – 15 hod. ( 6 hodin ) Most k životu o.p.s., cena : 850,-/ osobu Hranice profesionálního vztahu v sociální sféře Termín: 27. 3. 2014, 8 – 14 hod. ( 6 hodin ) Most k životu o.p.s., cena : 850,-/ osobu Rehabilitační ošetřovatelství Termín: 7. 4. 2014, 9 – 14 hod. ( 5 hodin ) Most k životu o.p.s., cena 750,-/ osobu

Evropský den obětí Od roku 1991 si jednotlivé země Evropské Unie připomínají den, kdy byla ve Velké Británii 22. února 1990 podepsána Charta práv obětí. O rok později vznikl mezinárodní Evropský den obětí, který má zvýšit povědomí o možné pomoci lidem, kteří se stali obětí trestného činu. Již přes rok v Královéhradeckém kraji poskytuje Probační a mediační služba v rámci projektu „Proč zrovna já?“ pomocnou ruku lidem, kteří se stali cílem trestné činnosti. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu a koncepčně navazuje na Zákon o obětech trestných činů. Cílem projektu je podpora obětí při vyrovnávání se závažnou sociální událostí trestného činu a usnadnění návratu k běžnému životu. Poradny nabízejí především pomoc a podporu lidem v oblasti trestního řízení, sepsání odvolání nebo o uplatnění náhrady škody. Kromě poskytnutí právních informací někteří z nich naleznou v poradně i psychickou podporu k řešení své situace v bezpečném prostředí pro sdílení svých pocitů. Služby jsou poskytovány anonymně a zdarma. Kam pro radu KONTAKT: Poradna pro oběti trestných činů - Probační a mediační služby ČR, středisko Hradec Králové, Ignáta Herrmanna 227/2, Hradec Králové (budova Okresního soudu) mailto: jremis@pms.justice.cz, mailto:pmach@pms.justice.cz, tel. 495 581 842,773 783 679, každé pondělí v době od 14:30 – 15:30 hodin, středu od 10:00 – 11:00 hodin, 15:00 – 17:00 hodin (případně kdykoliv dle domluvy během pracovního týdne). www.proczrovnaja.cz Autorka: Mgr. Marie Švadlenová

S Aufori (se) učí celá rodina Aufori, o.p.s., zahájila realizaci projektu MŠMT s názvem „Učí (se) celá rodina“ Aufori získala na rok 2014 finanční podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Programu na podporu integrace romské komunity. Název našeho projektu „Učí (se) celá rodina“ vyjadřuje jeden z našich hlavních záměrů – nechápat vzdělávací proces zjednodušeně (jako jednosměrný) a zapojit do něho všechny členy rodiny – děti i jejich rodiče. Projekt předpokládá rovněž spolupráci se školami a pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí. Rodinám v nepříznivé sociální situaci budeme nabízet služby bezplatně s cílem zvyšovat kompetence dětí i rodičů, které jsou potřebné k úspěšnějšímu zvládání školních požadavků a které zvyšují šance, že tyto děti budou po základní škole ve vzdělávacím procesu pokračovat na učilištích či středních školách. Realizační tým je tvořen pracovníky různých oborů – sociálními pracovníky, pedagogy a psychologem. Ti v rámci projektu zajišťují a realizují následující aktivity – poradenství pro rodiče především v oblasti výchovy, vzdělávání a povinné školní docházky, pomoc s domácí přípravou do školy a doučování, doprovázení do škol a terapeutické motivační skupiny pro děti s cílem posilovat jejich silné stránky a celkovou školní motivaci.

V neposlední řadě chceme nabízet spolupráci a konzultace školám a pedagogům, kteří romské děti ze sociálně znevýhodněných rodin vyučují. Do projektu se mohou v průběhu roku zapojovat romské rodiny s nezletilými dětmi, které žijí v Hradci Králové a jeho okolí (v obcích, které jsou spádové pro oddělení sociálně právní ochrany v Hradci Králové) a které se ocitly v náročné sociální situaci spojené především s nevyhovujícím bydlením, nezaměstnaností či vysokou zadlužeností. Autorka: Mgr. Lenka Matoušková

„Pololetí – to to letí…!“ Komunitní centrum ZIP dál připravuje děti a mládež do školy Každý měsíc děti navštěvující Komunitní centrum ZIP vesele přibíhají do klubu, aby se pochlubily, jak se měly ve škole, co se jim podařilo a jaké známky mají v žákovské knížce. Soupeří se totiž o zlatý putovní pohár, který kromě cukrátek skrývá do budoucna možná i lepší start do pracovního života. „Putovní pohár je název celoroční akce pro děti žijící

na městské ubytovně Brněnská, které dochází na přípravu do školy,“ vysvětluje Mgr. Vendula Topinková, která celou akci vymyslela. Pokračování na str. 2.

1/3 Projekty jsou financovány z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR


02/2014 Aktuality Vzdělávací centrum Most k životu o.p.s. nabízí kurzy akreditované MŠMT a MPSV ČR Pracovník sociální péče – přímá obslužná činnost 150h. Úvod do problematiky kvality v soc. službách 2h. Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita 15h Metody sociální práce 8h. Základy péče o nemocné, základy hygieny, problematika psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění 32h. Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky 13h. Sociálně právní minimum 4h. Úvod do psychologie, psychopatologie a somatologie 10h. Etika výkonu činnosti pracovníka v soc. službách, lidská práva a důstojnost 3h. Prevence vzniku závislostí osob na sociální službě 2h. Základy ochrany zdraví 2h. Prevence týrání, zneužívání osob 4h. Základy výuky péče o domácnost 2h. Krizová intervence 3h. Odborná praxe individuální 40h. Úvod do problematiky zdravotního pojištění 8h. Šetrná sebeobrana 2h. Cena - 7.786,- Kč (lze i na splátky)

2/3

„Cílem Putovního poháru je podpořit děti a jejich rodiče v pravidelné docházce do školy, k psaní domácích úkolů, ke kontrole a úpravě sešitů, komunikaci s učiteli, účasti na mimoškolním vzdělávání. Za plnění těchto „maličkostí“, za obdržené známky atp. pak získávají celý měsíc body. Ty se jim mohou ale i odečítat a to např. za každou omluvenku, pětku a čtyřku a nedodržování pravidel na klubu. Na konci měsíce se vydřené bodíky sečtou a děti mají s pracovníky slavnostní udílení putovního poháru. Na poháru je uvedeno jméno vítěze a pohár je naplněný dobrotami a školními pomůckami. Pohár se jménem je vystaven na viditelném místě, aby mohl každý obdivovat píli a výdrž vítěze. Mít jméno na poháru je prestižní záležitost, se kterou se děti chlubí a na vyhlášení vítěze se těší,“ dodává sociální pracovnice. Překážky na poli vzdělávání překonáváme s dětmi, mládeží a jejich rodiči již od roku 2005. Soutěž o Putovní pohár motivuje ke školní docházce a učení hravou a pro děti atraktivní formou. Za Komunitní centrum ZIP chceme všem dětem pogratulovat k pololetnímu vysvědčení a popřát všem statečným školákům a školačkám a jejich rodičům, aby dál úspěšně překonávali všechny překážky, které jim brání v získávání dobrých známek, ze kterých by měli radost i v dalším pololetí. Autorka: Bc. Jana Macková

Projekt na podporu sociální integrace je za polovinou Projekt Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji III, který podporuje poskytování terénní práce a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi ve vyloučených lokalitách vstoupil do druhé poloviny. Díky projektu tak může více než 30 sociálních pracovníků podpořit jednotlivce a rodiny s dětmi v přípravě do školy, hledání bydlení nebo zaměstnání. Podpora sociálních služeb byla zahájena v lednu 2013. Zahrnuje 7 sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v Jaroměři, Jaroměři - Josefově, Broumově, Náchodě, Dvoře Králové nad Labem, Vysokém Veselí či Hradci Králové. Tyto služby pak doplňují terénní programy, které jsou poskytovány zejména v menších obcích v celém území Královéhradeckého kraje. Společně se zahájením projektu došlo k transformaci některých nízkoprahových zařízení na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Hlavním cílem bylo podpořit sociální práci s rodinou jako celku, tedy nepodporovat jen děti, ale umožnit přesahy spolupráce směrem k rodičům a škole, aby došlo k trvalé změně situace dětí a jejich udržení ve škole.

Odbor sociálních věcí Krajský úřad Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Zároveň pak sociálně aktivizační služby umožňují podporovat rodiče při zajištění odpovídajících podmínek pro výchovu dětí. První rok poskytování transformovaných služeb ukázal, že příklon k práci s celou rodinou je krok správným směrem. Většina poskytovatelů se shoduje, že při práci ve vyloučených lokalitách se jen obtížně vyhýbali spolupráci s rodinou. Přechod na nový druh služeb jim tak otevřel nové možnosti a výzvy. Většina z poskytovatelů tento přechod vnímá pozitivně a to i přesto, že pro ně mnohdy znamenal komplikaci a potřebu přenastavení způsobu poskytování služeb. Projekt Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji III podporuje sociální služby od ledna 2013 do prosince 2014. Výše podpory, kterou Královéhradecký kraj získá je 32 548 194,- Kč. Projekt je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Autorka: Mgr. Lenka Novotná

Královéhradecký kraj a Domov Dědina podporují rozvoj pobytových služeb komunitního typu pro osoby s postižením Domov Dědina v Opočně v souladu s prioritami Královéhradeckého kraje rozšiřuje nabídku poskytovaných služeb a od jara letošního roku nabízí novou službu chráněné bydlení pro dospělé lidi s mentálním postižením v Jaroměři, Novém Městě nad Metují a Třebechovicích pod Orebem. Posláním služby je poskytnout bydlení a nezbytnou podporu v běžném životě a prostředí dospělým lidem s mentálním postižením, kteří asistenci a podporu v běžných denních činnostech potřebují a v současném bydlišti není možné jejich potřeby zabezpečit. Míra podpory a rozsah poskytované služby je dojednán individuálně s každým uživatelem tak, aby mu umožnila žít co nejvíce samostatně. Domov Dědina vytvořením nové služby reaguje jak na potřeby části stávajících uživatelů služby domova pro osoby se zdravotním postižením, tak především na zvyšující se poptávku po pobytových službách komunitního typu, které umožňují lidem s postižením setrvat v prostředí, které znají a na něž jsou zvyklí, a žít běžným životem jako jejich vrstevníci: starat se o sebe a svou domácnost, nakupovat, vařit, uklízet, organizovat si vlastní čas v závislosti na běžném denním rytmu, navazovat, udržovat a rozvíjet společenské vazby. Pokračování na str. 3.

www.kr-kralovehradecky.cz kontakt pro přihlášení a odhlášení z databáze příjemců: grunwaldova@cirihk.cz tel.: + 420 495 817 806


02/2014 Aktuality

TESSA pořádá dvoudenní mezinárodní konferenci SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ, ANEB PODNIKÁME JINAK.

Nová služba chráněné bydlení v celkové kapacitě 10 uživatelů je zajištěna v pronajatých bytech v běžné bytové zástavbě Jaroměře, Nového Města n. Metují a Třebechovicích p. Orebem. Ve všech bytech jsou uživatelům k dispozici jednolůžkové pokoje a zázemí společných prostor. Pro případné zájemce je důležitá informace, že kapacita služby aktuálně není dosud plně obsazena. Pro další informace mohou kontaktovat ředitelku Domova Dědina Mgr. Alenu Goisovou (agoisova@domov-dedina.cz).

Sociální pracovnice Olga Trunečková popisuje jeden z mnoha klientských příběhů. „Klientka Dagmar přišla do centra poprvé před třemi lety. Zpočátku pouze měnila stříkačky. Postupně se s ní podařilo navázat dobrý vztah.

KDE: Praha, Národní technická knihovna

Dagmar při rozhovorech s pracovníky postupně přicházela na to, že užívání drogy jí v mnoha ohledech komplikuje život. Časem dospěla do stadia, kdy se rozhodovala, jak se svým životem naloží dál. Nejprve se pokoušela vše zvládnout ambulantně, docházením do Ambulance RIAPSu. Abstinovat však nedokázala a zjistila, že by potřebovala intenzivnější péči. Společně jsme začaly pracovat na nástupu do léčebny. V průběhu roku do léčby nastoupila. Získala tak čas a prostor k řešení obtíží, které ji život na drogách přinesl – vztahy s rodiči, dluhy a zdravotní potíže. I v průběhu léčby s námi udržovala telefonický a písemný kontakt. Víme, že léčbu úspěšně dokončila, odstěhovala se z města, ve kterém drogy užívala a pokračuje v abstinenci. V tom ji pomáhá i docházení na doléčování, které je důležitou složkou pomoci po ukončení léčby.“

KDY: 2.4.-3. 4. 2014 Konference, která se ponese v duchu uvolněné atmosféry, proběhne za účasti dvou zahraničních partnerů. Na oba dny je připraven program se zajímavými hosty z řad sociálních podnikatelů, sociálních inovátorů a zástupců CSR. Je nachystaná řada workshopů a po obě odpoledne bude možno shlédnout pásma filmů a dokumentů o sociálním podnikání. Občerstvení, jak jinak, budou po oba dny zajišťovat sociální podniky. Registrace naleznete na webových stránkách http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/tessea Další kontakt: P3-People, Planet, Profit, o.p.s. Malátova 659/16 15000 Praha 5- Smíchov Mail: gabriela.kurkova@p-pp.cz Mobil: +420776236792

3/3

„Ve srovnání s rokem 2012 došlo k nárůstu počtu klientů o jednu pětinu. Celkově se jedná o 328 klientů – uživatelů návykových látek, z toho jednu třetinu tvoří ženy. Počet vydaných stříkaček, jejichž výměna slouží k minimalizaci rizika přenosu infekčních chorob, stoupl o 35% na 75 tisíc. Primární návykovou látkou je ve třech případech ze čtyř pervitin, dále následuje alkohol, opiáty a kanabinoidy.“ sděluje vedoucí služby Ondřej Čalovka. „Počet problémových uživatelů drog mírně roste v celé republice. My jsme nárůst pocítili především v souvislosti s lednovou amnestií prezidenta republiky a významná je také blízkost Polských hranic.“ doplňuje Čalovka. Polsko slouží výrobcům pervitinu jako zdroj léků, z nichž se droga vyrábí.

Na Trutnovsku je dominantní pervitin Pracovníci Kontaktního centra RIAPS Trutnov v roce 2013 opět zaznamenali nárůst počtu klientů a vydaných injekčních stříkaček. Kontaktní centrum poskytuje služby osobám závislým a závislostí na návykových látkách ohroženým na území okresu Trutnov. Sídlo je v Trutnově, ale v rámci terénních služeb jezdí pracovníci i do dalších měst v okolí - Vrchlabí, Dvora Králové nad Labem, Hostinného a Úpice. Klienti však přicházejí ze všech míst okresu včetně Žacléře a podhorských oblastí.

Odbor sociálních věcí Krajský úřad Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Zprostředkování léčby je pouze jednou z náplní práce pracovníků centra. „Klientům pomáháme s vyřízením dokladů, sociálních dávek, hledáním bydlení a práce. Ti, kteří bydlí na ulici a ve squatech se u nás mohou vysprchovat a vyprat si oblečení. Rodičům, kteří mají obavy, že jejich potomek užívá návykové látky, nabízíme anonymní poradenství.“ uvádí Čalovka. Rodičů a dalších blízkých osob v loňském roce přišlo celkem 22. Podstatnou součástí zdravotní složky služby je i screeningové testování na infekční choroby. „Novinkou je, že od ledna tohoto roku se mohou na HIV, Syfilis a žloutenku typu B a C nechat otestovat nejen uživatelé drog, ale kdokoliv, kdo má podezření na nákazu těmito chorobami. I tato služba je anonymní. Podrobnější informace jsou k nalezení na stránkách Kontaktního centra.“ uzavírá Ondřej Čalovka. Autor: Ondřej Čalovka

www.kr-kralovehradecky.cz kontakt pro přihlášení a odhlášení z databáze příjemců: grunwaldova@cirihk.cz tel.: + 420 495 817 806

Zpravodaj sociálních projektů  

2014/02 Zpravodaj Královéhradeckého kraje zaměřený na oblast sociálních věcí: dozvíte se v něm, co se díky sociálním projektům udělalo a co...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you