Page 1

Незалежна Україна наприкінці ХХ століття стрімко ввійшла у світове співтовариство, отримала широке міжнародне визнання, створила дипломатичну службу. Подальша її інтеграція, насамперед до європейської спільноти, потребує виваженої державної політики у міжнародній сфері, гармонізації зовнішньополітичних орієнтацій різних груп населення, знаходження балансу між динамічними геополітичними реаліями і пріоритетами національних інтересів, забезпечення високого міжнародного іміджу України. На цьому підгрунті розвивалися події 22 січня 1990 року, коли історичну естафету поборників незалежності України гідно підтримали наші сучасники, поєднуючи живим ланцюгом злуки Київ і Львів, Схід і Захід України. Відзначення Дня Соборності, вшанування творців Акту Злуки це не тільки зовнішня суспільна потреба, а й

Український народ 22 січня щорічно святкує День Соборності України. Це свято нагадує нам, особливо підростаючому поколінню, що Україна не розділена, що немає окремої Східної і Західної України, а що у нас єдина держава і ми єдиний народ! Отже прийміть найкращі привітання з нагоди найвеличнішого свята українського народу – Дня соборності, уже незалежної України!

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

День Соборності України : історичний аспект

наш моральний обов’язок берегти світлу пам'ять незліченних жертв, принесених українським народом на олтар незалежності, соборності, державності.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Кіровоград 2010 рік


дації, свідченням їх динамічної самоідентифікації, станов-

торія УНР - ще 1 грудня 1918 року уклали Предвступний

лення політичної нації.

договір про наміри об'єднати населення і території обох

Ідея соборності українських земель набула державного статусу, в наступні десятиліття залишалась інтеграль-

У січні 1919 року Українська Національна Рада у

ним чинником і чи не єдиним неконтроверсійним положен-

Станіславі прийняла ухвалу про злуку і надала повнова-

ням програмних цілей усіх течій національно-визвольного

ження своїй делегації завершити оформлення об'єднання

руху.

двох держав. Президент Ради Євген Петрушевич наголошуАкт Соборності надав завершеної форми самостійній

українській державі, сприяв подоланню рудиментів федералізму в ментальності національної політичної еліти. Об'єднання мало і практично-політичний аспект, адже обидві держави потребували концентрації збройних сил Двадцяте століття залишило нам у спадок вер-

та взаємної допомоги для захисту своїх територій від інозем-

шинні події минулого, які, віддаляючись, не втрачають сво-

ного військового втручання, яке на той час набуло форми аг-

єї значущості та актуальності, потребуючи осмислення ско-

ресії.

ва за свободу, незалежність, державність. До таких подій

Об'єднання УНР і ЗУНР стало моделлю цивілізова-

належить 22 січня 1919 року - день ухвали Акту Злуки

ного демократичного, неекспансіоністського збирання терито-

Української Народної Республіки і Західно-Української На-

рій в єдиній суверенній державі. Етнонаціональна консоліда-

родної Республіки. Цій даті судилося навічно вкарбуватися

ція базувалася на таких засадничих принципах, як історичне

в історію України величним національним святом - Днем

самоусвідомлення спільності, ідеали свободи і незалежності,

Соборності.

добровільне волевиявлення, опора на власні політичні і матеріальні ресурси. Разом з ухваленням Універсалу про злуку

Саме того зимового дня в золотоверхому Києві під перегук

УНР і ЗУНР Трудовий конгрес задекларував, що об'єднана

дзвонів Святої Софії було ухвалено рішення про об'єднання

УНР "не має й думки забрати під свою власть чужі землі".

двох, розділених історичною прірвою, гілок українського народу. В Універсалі Директорії УНР наголошувалося:

Важливим є й факт легітимності завершального со-

"Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали

борницького процесу, який передував Акту Злуки. Ініціатори

кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська

об'єднавчого руху - Українська Національна Рада та Дирек-

Так, спираючись на заповітні мрії і широке воле-

вав: "По лінії з'єдинення не було між нами двох думок". І нарешті завершеного оформлення Акт Злуки дістав після ухвали Трудовим конгресом. Безперечно, сучасні правники і політики повинні робити певні поправки на складні й динамічні процеси української революції, які чимало державних рішень змушували ухвалювати за спрощеною процедурою. Об'єднавча акція 1919 року залишила глибинний слід в історичній пам'яті українського народу. Свідченням того стали січневі події 1990 року, коли крізь трухляві ідеологічні лещата агонізуючого режиму ця пам'ять вибухнула енер-

нцентрованого в них історичного досвіду боротьби українст-

Народна Республіка".

утворень в одній державі.

гією інтелігенції і виструнчилась живим людським ланцюгом, єднаючи Київ і Львів, Схід і Захід України. Сутнісною рисою української соборності є інтеграція етнічних земель, консолідація духовного і культурного життя, нівелювання регіональних бар'єрів. Акт Злуки насамперед був спробою ліквідації вікової роз'єднувальної межі між Заходом і Сходом України. Унітарність нашої держави закріплена в Конституції України, а цілісність території виступає ключовим фактором її суверенітету. Проте історична спадщина старих розмежувальних ліній сьогодні подекуди проступає державному тілі України хворобливими плямами регіоналізму.

Консолідуючим фактором соборності в неза-

виявлення обох частин українства, враховуючи об'єктивні

лежній Україні виступають міжнаціональна злагода

історичні, політичні, духовні, правові аспекти цього трива-

і мир, толерантне співжиття титульної нації та корін-

лого й болісного процесу, постала єдина соборна Українська

них народів, національних меншин. Тому гармоніза-

держава.

ція міжнаціональних відносин може бути досягнута

Акт Злуки був глибоко детермінований історично і спирався на споконвічну мрію українського народу про незалежну, соборну національну державу. Він став могутнім виявом волі українців до етнічної й територіальної консолі-

всебічним розвитком усіх етносів, їх подальшою інтеграцією і формуванням поліетнічної політичної нації. Зберегти одне з найсуттєвіших надбань новітньої суверенної України - міжнаціональну злагоду - є не тільки велінням часу, але й запорукою соборного існування суверенної держави.

День Соборності України  

День Соборності України

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you