Page 1

LIFE+ in Natura 2000 LIFE+ je finančni instrument EU, ki je namenjen izključno varstvu okolja. Podpira izvajanje okoljske politike EU, spodbuja projekte, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju in tiste, ki predstavljajo dodano vrednost v smislu ohranjanja okolja in narave v državah EU. Je tudi glavni finančni mehanizem za izvajanje projektov v območjih Natura 2000, kamor so uvrščene tudi Sečoveljske soline. Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, razglašenih v državah članicah Evropske unije z osnovnim ciljem ohraniti biotsko raznovrstnost za bodoče rodove.


Projekt LIFE+ Narava Trajanje projekta: oktober 2010 - september 2015 Prijavitelj: SOLINE Pridelava soli d.o.o., upravljavec Krajinskega parka SeÄ?oveljske soline


Vrednost in sofinancerji projekta Celoten projekt: 7.056.366 EUR Od tega prispevek:  EU: 3.439.983 EUR  Republika Slovenija (prek sredstev Sanacijskega programa za odpravo posledic škode po visokem plimovanju decembra 2008): 3.106.382 EUR  Mobitel d.d.: 300.000 EUR Izkušnje pri obnovi iz predhodnega LIFE proj. (2003-06)  Soline d.o.o.: 210.001 EUR


Aktivnosti za dosego ciljev Obnovitvena dela za nadzor vodnega režima: -nasipi 2.986 m -čelni nasipi 670 m -robni jarki 8.000 m -sladk.močvirje 8 ha Aktivnosti za dvig zavesti in posredovanje informacij: -”big brother” na gnezdišču čiger -delavnice za mladino in odrasle o pomenu solin kot območja Natura 2000 -prikaz modelov dobre prakse in sodelovanje z upravljavci drugih solin Nadgradnja obnove iz predhodnega LIFE proj. (2003-06)

Profile for Iztok Škornik

predstavitev_mansalt za www  

LIFE+inNatura2000 LIFE+jefinančniinstrumentEU,kijenamenjenizključnovarstvuokolja.PodpiraizvajanjeokoljskepolitikeEU, spodbujaprojekte,kipris...

predstavitev_mansalt za www  

LIFE+inNatura2000 LIFE+jefinančniinstrumentEU,kijenamenjenizključnovarstvuokolja.PodpiraizvajanjeokoljskepolitikeEU, spodbujaprojekte,kipris...

Profile for kpss
Advertisement