Page 1

13

6

14

7

15

8 5. Srnjak / Capreolus capreolus / Capriolo / Roe Deer

13. Solinarka /13. Cyprinodon Solinarkafaciatus / Cyprinodon / Nonofasciatus / Mediterranean / Nono / Killifish Mediterranean Killifish

6. Lisica / Vulpes vulpes / Volpe / Fox 7. Poljski zajec / Lepus europaeus / Lepre europea / Brown Hare

14. 14. Muha Obre`na slanarica rakovica/ /Ephydra Carcinus macellaria aestuarii / IlMosca granchio di mare verde// Brine Flie European Shore Crab

8. Paj~ji {kr`atek / Caliscelis wallengreni / La cicala aracnidiforme / Spider Cicada

15. Muha slanarica / Ephydra macellaria / Mosca di mare / Brine Flie

Izdajatelj: KPSS, SOLINE Pridelava soli d.o.o., Se~a 115, 6320 Portoro` / Avtorji besedila: Iztok [kornik, Andrej Sovinc, Andrej Gogala / Fotografije: I. [kornik, A. Gogala, A. Sovinc, M. Richter, D. Mladenovi~, M. Podlogar, A. Likar, H. Dahm / Zbral in uredil: Iztok [kornik / Lektoriranje: Henrik Cigli~ / Prevodi: Henrik Cigli~ (ANG), Sandro Kravanja (ITL) / Produkcija: Argos / Oblikovanje: Sne`ana Madi} Le{nik / Repro: Scanart / Tisk: G - Offset tisk

5

1

Na tleh in v vodi Sulla terraferma e nell'acqua On the Ground and in Water

2

3

4 1. Kratkokrila vitka stenica / Dimorphopterus blissoides 2. Poljska primorska ku{~arica / Podarcis sicula campestris / Lucertola campestre / Italian wall lizards 3. Solinski rakec / Artemia parthenogenetica / L'artemia salina / Brine Shrimp 4. Solinska obre`na stenica / Halosalda lateralis / La Salda / Shorebug


9

10

11

12 9. Solinska ~ebela / Pseudapis bispinosa / L'ape minatrice / Salina Bee 10. Osa greba~a kobili~arka / Sphex rufocinctus / Vespa scavatrice / Digger Wasp 11. Osa greba~a zidarka / Sceliphron caementarium / Vespa cementista / Mud Dauber Wasp 12. Mo~virska sklednica / Emy orbicularis / Tartaruga palustre / European pond tur tle

Na tleh in v vodi

Sulla terraferma e nell'acqua

On the Ground and in Water

Se~oveljske soline so najbolj znane po pticah. Vendar ptice {e zdale~ niso edine solinske prebivalke. V habitatih Se~oveljskih solin prebiva tudi veliko manj{ih `ivali in mnoge od njih imajo tu sploh edino prebivali{~e v Sloveniji. Slana mo~virja kar kipijo od `ivljenja. V plitvi slani vodi `ivijo mnogo{~etinci, rakci, {koljke, li~inke nekaterih vrst muh in {e cela vrsta bitij, ki so vabljiva hrana pticam. Na obmo~ju solin `ivi nekaj ~ebeljih vrst, ki jih v Sloveniji najdemo le tu. Slanoljubne rastline v solinah gostijo tudi ve~ vrst rastlinojedih stenic. Na trstju `ivijo nenavadni paj~ji {kr`atki in kratkokrile vitke stenice. Po vla`nem solinskem blatu tekajo obre`ne stenice.

Le saline di Sicciole sono note soprattutto per la loro fauna avicola, ma gli uccelli non sono gli unici abitanti delle saline, nei cui habitat vivono numerosi animali minori, molti dei quali sono presenti in Slovenia unicamente in questo sito. Le paludi salate brulicano di vita: nell'acqua bassa vivono policheti, granchi, conchiglie, le larve di alcune mosche e numerosi altri esseri, che costituiscono un'ottima riserva di cibo per gli uccelli. Nelle saline vivono alcune varietà di api, presenti in Slovenia solamente a Sicciole. Le piante alofite ospitano numerose specie di cimici erbivore, sulle canne vivono strane cicale aracnidiformi e cimici esili dalle ali corte, mentre lungo il fango delle sponde corrono numerose salde.

The Se~ovlje Salina is best known for its birds which, however, are of course not its only inhabitants. The Se~ovlje salt-pans' habitats are also home to many small animals, and many amongst them live only here as far as Slovenia is concerned. The salt marshes virtually seethe with life. The shallow saline water is inhabited by numerous bristleworms, crustaceans, bivalves, larvae of some fly species, and a whole series of living beings, which are highly inviting diet for the pans' birds. In the area of the pans we can see some bee species, which can in fact be found only here in the entire country. The halophilous plants also host several species of herbivore bugs. The reeds are inhabited by the Spider Cicada and short-winged slender bugs. On the wet salt-pan mud, shorebugs are often seen running.

V Se~oveljskih solinah ni veliko vrst plazilcev. Med ku{~arji je najbolj pogosta poljska primorska ku{~arica, ki `ivi na solinskih nasipih in med razvalinami solinskih hi{. Od ka~ `ivi v solinah le ~rnica, ki ni strupena. Ob izlivu Dragonje in v sladkovodnih mlakah ob rudniku premoga v Se~ovljah naletimo na mo~virsko sklednico. Dvo`ivk v solinah, zanje tako neugodnem `ivljenjskem prostoru, pravzaprav ni. Posamezne krasta~e in zelene rege najdemo le na solinskem obrobju - ob letali{~u in na Stojbah. Se~oveljske soline za stalne prebivalce, ki pre`ivijo na bolj ali manj golih, slanih tleh ve~ino svojega `ivljenja, niso najbolj gostoljubne. Tako se mali sesalci na solinah v nasprotju s svojimi ve~jimi sorodniki ne morejo izogniti {tevilnim nev{e~nostim. V solinah `ivijo vrtna rovka, je`, hi{na mi{, pritlikava mi{, ~rna podgana in etru{~anska rovka, opazili pa so tudi nekatere redke vrste netopirjev.

Le saline di Sicciole non ospitano numerosi rettili. Tra le lucertole la più frequente è la lucertola campestre, che vive sugli argini e tra i ruderi. L'unica biscia presente è il biacco, mentre alla foce del Dragogna e nelle pozze d'acqua dolce accanto alla miniera abbandonata di Sicciole si trova sovente la tartaruga palustre. Si nota invece la quasi totale assenza di anfibi in un ambiente così ostile. Qualche raganella e qualche rospo vive solamente nelle zone limitrofe delle saline, accanto all'aeroporto ed in località Stoibe. L'ambiente particolare delle saline di Sicciole, dal suolo brullo e salmastro, non è molto ospitale per gli abitanti, e per questo motivo i piccoli mammiferi, a differenza dei loro parenti più grandi della terraferma, non possono sottrarsi a numerose difficoltà. Nelle saline vivono il toporagno, il riccio, il topo comune, il topo minuto, il ratto nero, il toporagno etrusco, e sono state osservate alcune specie rare di pipistrelli.

The Se~ovlje salt-pans are home to only few reptiles. Most common among the lizards is the Italian Wall Lizard, living on the salt-pan levees and among the ruins. As far as snakes are concerned, only the Western Whip Snake can be found here. In the mouth of Dragonja river and in freshwater pools along the Se~ovlje coal-mine, the European Pond Turtle may be seen. There are practically no amphibians at the Se~ovlje saltpans, this unfavourable natural environment as far as these particular animals are concerned. Individual toads and tree frogs can be found only on the pans' margins at the airport and Stojbe. For their permanent inhabitants, which spend most of their lives on bare and saline grounds, the Se~ovlje saltpans are not particularly hospitable. This means that small mammals, in contrast to their larger relatives, cannot avoid numerous inconveniences here. The pans are inhabited by the Lesser White-toothed Shrew, Eastern European Hedgehog, House Mouse, Harvest Mouse, Black Rat and Pygmy White-toothed Shrew. Some rare bat species, however, have been observed here as well.

Profile for Iztok Škornik

Zgibanka: Na kopnem in v vodi  

Zgibanka: Na kopnem in v vodi

Zgibanka: Na kopnem in v vodi  

Zgibanka: Na kopnem in v vodi

Profile for kpss
Advertisement