Page 1

ΓΕΛ Ευηνοχωρίου

Ερευνητική Εργασία Β' Τετραμήνου Σχολικού Έτους 2011-2012

Τμήμα Α2


01

Περιεχόμενα Θ έα τρο- Σκά κι

02

Χορός - Εκμ ά θ η ση μ ου σι κού οργά νου

03

Π οδόσφ α ι ρο- Συ νέντευ ξη Κ. Π α λα σκώ νη Χα ρα κτ ι κή

04 06

Γλ υ π τ ι κή - Κόσμ η μ α

07

Ο ρει β α σία - Ra ft i n g

08

Κη π ου ρι κή - Ο ρι γκά μ ι

09

Μ α κέτα - Μ οντελ ι σμ ός

10

Π οδη λα σία - Ι π π α σία Π εζοπ ορία - Β ι βλ ίο

11 12

Κά νοε- Κα γι ά κ- Ι στ ι οπ λοΐα

13

Συ νέντευ ξη Γ. Κα νή

14

Γρά φ ω Π οι ή μ α τα - Π α ρα μ ύ θ ι α

16

Ζωγρα φ ίζω π α ρα δοσι α κές στολ ές Γρά φ ω Άρθ ρα - Δη μ ι ου ργώ

18 19


10

Ελεύθερος Χρόνος

Μακέτα

Η μ α κέτα είνα ι ένα μ ι κρό π ροσχέδι ο ενός κα λ λ ι τεχνίμ α τος , γλ υ π τού , α ρχι τεκτονι κού ή α κόμ η μ εγά λου π ίνα κα . Τα υλ ι κά είνα ι εύ κολο να εντοπ ι στού ν στ η ν π ερι οχή π ου ζού μ ε. Είνα ι κυ ρίω ς ξύ λο, χα ρτ όνι , π λα στ ι κό ή α κόμ η κα ι σίδερο. Είνα ι μ ι α α σχολ ία π ου έλ κει του ς εφ ή β ου ς π ου του ς α ρέσει να σχεδι ά ζου ν κα ι να δη μ ι ου ργού ν νέα π ρά γμ α τα . Χρη σι μ οπ οι ώ ντα ς την φ α ντα σία του ς μ π ορού ν να α π ει κονίσου ν σε μ α κέτα ο, τ ι δή π οτε β ά λ ει ο νου ς του ς . Ένα ση μ α ντ ι κό π λ εονέκτ η μ α α υ τ ή ς τ η ς α σχολ ία ς είνα ι ότ ι οξύ νει το π ω εύ μ α κα ι τ η φ α ντα σία . Επ ι π λ έον α π οτελ εί ένα μ έσο έκφ ρα ση ς Η δρα στ η ρι ότ ητα α υ τ ή δεν χρει ά ζετα ι κά π οι ο ι δι α ίτερο χώ ρο γι α να γίνει . Αρκεί ένα ς π ά γκος , τα υλ ι κά κα ι η δη μ ι ου ργι κότ ητα της φ α ντα σία ς του α τ όμ ου . Τι ς μ α κέτες π ου δη μ ι ου ργού μ ε μ π ορού μ ε να τ ι ς φ υλά ξου μ ε σε ένα χώ ρο όπ ου θ α υ π ά ρχει π ρόσβ α ση κι ά λ λ ων α νθ ρώ π ων, μ ε σκοπ ό να δου ν κα ι ά λ λοι αυτό π ου α π ει κονίζου ν.

ς ό μ σ ι λ Μ ο ν τε

Ο μ οντελ ι σμ ός είνα ι η α να π α ρά στα ση δι α φ όρων α ντ ι κει μ ένων α π ό τ η ν κα θ η μ ερι νή ζω ή , δη λα δή η κα τα σκευ ή μ ι κρώ ν κα ι μ εγά λ ων π ρα γμ ά των. Γι α τ η ν κα τα σκευ ή α π α ι τού ντα ι κά π οι α ει δι κά εργα λ εία . Είνα ι μ ι α ευχά ρι στ η ενα σχόλ η ση γι α του ς νέου ς γι α τ ί εκφ ρά ζοντα ι κα ι γεμ ίζου ν δη μ ι ου ργι κά τον ελ εύ θ ερο χρόνο του ς . Είνα ι ένα χόμ π ι π ου μ π ορεί να γίνει κα ι ομ α δι κά , β οη θ ά στ η συ γκέντρω ση κα ι τ η χα λά ρω ση του α νθ ρώ π ου ενώ η α ίσθ η ση τ η ς δη μ ι ου ργία ς κα ι η θ έα ση του τελ ι κού π ροϊόντος γεμ ίζει ι κα νοπ οίη ση α υ τ όν π ου α σχολ είτα ι μ ε α υ τ ό. Επ ι ση μ α ίνου μ ε α κόμ η ότ ι α υ τ ός π ου α σχολ είτα ι μ ε το μ οντελ ι σμ ό, δι ευ ρύ νει τ ι ς γνώ σει ς του στο θ έμ α του α ντ ι κει μ ένου π ου δη μ ι ου ργεί.


Ο αρ ιθ το υ π μ ό ς των λα ποδηλ άτ υ π ο λο ν ή τ η σ τ ι ς γ μ έ ρ ε ς ων έ ν α δ ίζ ε τ α ι ό τ ι μας ξ ι σε κ α το μ μ ύ ε π ε ρν ά το ριο.

11

Ελεύθερος Χρόνος

Ιππασία

Ποδηλασία

Η π οδη λα σία είνα ι μ ι α δη μ οφ ι λ ή ς α θλ ητ ι κή δρα στ η ρι ότ ητα σε όλο τον κόσμ ο. Είνα ι ένα α π ό τα π ρώ τα α θλ ή μ α τα κα ι χόμ π ι π ου ξεκι νού ν οι ά νθ ρω π οι α π ό η λ ι κία τρι ώ ν ετ ώ ν. Δεν χρει ά ζετα ι κά π οι ος ι δι α ίτερος εξοπ λ ι σμ ός π α ρά μ όνο ένα π οδή λα το. Είνα ι ένα χόμ π ι π ου σε β οη θ ά ει να γυ μ να στείς κα ι να χα λα ρώ σει ς π α ρά λ λ η λα . Αυ τ ό το ά θλ η μ α , σε φ έρνει π ι ο κοντ ά στ η ν φ ύ ση . Σε β οη θ ά ει επ ίση ς να δι ώ ξει ς το ά γχος , συ νδυ ά ζει ά σκη ση κα ι π α ρέα μ α ζί α φ ού είνα ι δυ να τ ό να β ρεθ είς μ ε του ς φ ίλου ς σου κα ι να κά νετε όλοι μ α ζί π οδή λα το στο χω ρι ό, συ ζητ ώ ντα ς δι ά φ ορα π ρά γμ α τα κα ι π ερνώ ντα ς ευχά ρι στα τ η ν ώ ρα . Τέλος επ ι ση μ α ίνου μ ε ότ ι το π οδή λα το μ π ορεί γι α κά π οι ου ς να είνα ι α π λ ώ ς ένα χόμ π ι , όμ ω ς γι α κά π οι ου ς , κυ ρίω ς στο εξωτερι κό, ει να ι ένα μ έσο κα θ η μ ερι νή ς μ ετα φ ορά ς .

Η ι π π α σία είνα ι ενα α π ο τα α ρχα ι ότερα α θλ ή μ α τα . Ει να ι επ ι ση ς ολ υ μ π ι α κό ά θλ η μ α ή δη α π ό το 1 900. Ο εξοπ λ ι σμ ός π ου α π α ι τείτα ι είνα ι ένα π ροστα τευ τ ι κό κα π έλο ι π π α σία ς , μ π ότες κα ι σα κά κι ι π π α σία ς , όσον α φ ορά την επ ίση μ η εμ φ ά νι ση . Π ι ο συ γκεκρι μ ένα η ι π π α σία είνα ι ένα κα λ ό χόμ π ι όμ ω ς α π α ι τού ντα ι κά π οι ες γνώ σει ς γι α να μ π ορέσει ς να α ντα π εξέλθ ει ς σε α υ τ ό. Π α ρόλα α υ τ ά δεν είνα ι ι λ ίγοι οι νέοι π ου γρά φ οντα ι σε λ έσχες ι π π α σία ς ώ στε να α ξι οπ οι ή σου ν τον ελ εύ θ ερό του ς χρόνο. Ό σοι μ ά λ ι στα α γα π ού ν τα ζώ α κα ι τ η φ ύ ση α π ολα μ β ά νου ν π ολ ύ α υ τ ή τ η ν ενα σχόλ η ση . Υπ ά ρχου ν ά τομ α π ου έχου ν α π ό μ ι κρή η λ ι κία τ η ν ι π π α σία ω ς χόμ π ι . Ό σον α φ ορά το κόστος δεν είνα ι π ολ ύ μ εγά λο. Λέσχες ι π π α σία ς υ π ά ρχου ν σχεδόν π α ντού κυ ρίω ς όμ ω ς σε χω ρι ά κα ι σε επ α ρχίες όμ ω ς π α ρά το γεγονός α υ τ ό δεν εμ π οδίζει κα νένα ν να ξεκι νή σει ένα τ έτοι ου είδου ς χόμ π ι .


12

Ελεύθερος Χρόνος

Πεζοπορία Η π εζοπ ορία είνα ι ένα δη μ οφ ι λ ές χόμ π ι τ όσο γι α του ς μ εγα λ ύ τερου ς όσο κα ι γι α του ς νεότερου ς . Β οη θ ά ει κά π οι ον να χα λα ρώ σει κα ι π α ρά λ λ η λα να γυ μ να στεί. Του δίνετα ι επ ι π λ έον η δυ να τ ότ ητα να θ α υ μ ά σει τ η ν ομ ορφ ι ά τ η ς φ ύ ση ς . Στ η ν π ερι οχή μ α ς υ π ά ρχει ένα ς ση μ α ντ ι κός π ροορι σμ ός π ου δι α λ έγου ν α υ τοί π ου του ς α ρέσει η π εζοπ ορία . Η π ερι οχή α υ τ ή ονομ ά ζετα ι Αρά κυ νθ ος κα ι είνα ι ένα ς ορει νός , δα σώ δη ς όγκος . Εκεί ο π ερι ηγητ ή ς μ π ορεί να α π ολα ύ σει κά θ ε επ οχή τ η ν ενα λ λα γή των χρω μ ά των τ η ς φ ύ ση ς κα θ ώ ς κα ι τ η ν π οι κι λ ία των ζώ ων. Γενι κότερα στ η ν Ευ ρώ π η υ π ά ρχει η Ευ ρω π α ϊκή Ένω ση Π εζοπ ορία ς . Π ρόκει τα ι γι α μ ι α οργά νω ση π ου ι δρύ θ η κε στ η Γερμ α νία το 1 969. Σή μ ερα α π οτελ είτα ι α π ό 55 οργα νι σμ ού ς π εζοπ όρων σε 3 0 ευ ρω π α ϊκά κρά τ η . Η οργά νω ση α υ τ ή α ρι θ μ εί στ ι ς μ έρες μας π ερι σσότερα από 3 εκα τομ μ ύ ρι α μ έλ η . Τέλος είνα ι ση μ α ντ ι κό να επ ι ση μ ά νου μ ε ότ ι η π εζοπ ορία είνα ι α π ό τα κα λ ύ τερα χόμ π ι π ου

Διάβασμα - Βιβλίο

Το δι α β α σμ α ενός οπ οι ου δή π οτε β ι βλ ίου είνα ι ένα ς τρόπ ος να χα λα ρώ σει ς κα ι να ενη μ ερω θ είς τα υ τ όχρονα . Γι α του ς εφ ή β ου ς το δι ά β α σμ α είνα ι μ ι α α σχολ ία τ η ς κα θ η μ ερι νότ ητ ά ς του ς . Εκτ ός όμ ω ς α π ο το σχολ ι κό δι ά β α σμ α υ π ά ρχει κα ι το εξω σχολ ι κό δι ά β α σμ α . Π ολ λοί νέοι δα νείζοντα ι β ι βλ ία α π ό τοπ ι κές β ι βλ ι οθ ή κες ή τα α γορά ζου ν. Η α νά γνω ση β ι βλ ίων σε β οη θ ά ει να δι ευ ρύ νει ς του ς ορίζοντ ές σου , να α υ ξή σει ς τ ι ς γνώ σει ς σου κα ι να α π οκτ ή σει ς μ εγα λ ύ τερη εμ π ει ρία . Επ ι π λ έον σε β οη θ ά ει να β ελτ ι ώ σει ς τ όσο τον π ροφ ορι κό όσο κα ι τον γρα π τ ό λ όγο. Ακόμ η , β ελτ ι ώ νοντα ι κα ι οι επ ι δόσει ς σου στο σχολ είο, σε θ έμ α τα π ου α φ ορού ν τ η γλ ώ σσα , όπ ω ς γι α π α ρά δει γμ α οι εκθ έσει ς κα ι η α νά π τ υ ξη δι ά φ όρων θ εμ ά των π ου σου α να θ έτου ν οι κα θ ηγητ ές . Τέλος το β ι βλ ίο εκτ ός α π ό ά ρι στος φ ίλος είνα ι ο κα λ ύ τερος τρόπ ος να ξεφ ύ γει ς α π ό τ η ν κα θ η μ ερι νή ρου τ ίνα κα ι να “ τα ξι δέψ ει ς ” . μ π ορεί να έχει ο ά νθ ρω π ος γι α τ ί συ νδυ ά ζει τ η ν επ α φ ή μ ε τ η φ ύ ση μ ε τ η ν ψ υχι κή η ρεμ ία .

∆είτε σχετικά: • Wikipedia • http://www.diexodos.com.gr/ • http://www.pezoporia.gr/pez/default.asp • http://www.anevenontas.gr/routes/?tid=1286228239


13

Ελεύθερος Χρόνος

Ιστιοπλοΐα

Η ι στ ι οπ λοΐα είνα ι η τ έχνη του α ρμ ενίσμ α τος στο νερό ( σε θ ά λα σσα ή σε λ ίμ νη ) χρη σι μ οπ οι ώ ντα ς ω ς α π οκλ ει στ ι κή ή κύ ρι α π ηγή ενέργει α ς τον ά νεμ ο. Το όνομ ά τ η ς είνα ι σύ νθ ετο α π ό το ιστίο + πλους , δη λα δή π λ εύ ση μ ε το π α νί π ου τα π α λ ι ά χρόνι α χρη σι μ οπ οι ού σα ν τα σκά φ η γι α να τα ξι δεύ ου ν. Τα π α νι ά δένοντα ν στα κα τ ά ρτ ι α ( ι στού ς ) , κα ι μ ε τ η β οή θ ει α του α έρα τα σκά φ η π ου ονομ ά ζοντα ν ι στ ι οφ όρα α ρμ ένι ζα ν στ ι ς θ ά λα σσες όλου του κόσμ ου . Κα ι σή μ ερα α κόμ η υ π ά ρχου ν π ολ λά τ έτοι α σκά φ η , π ου όμ ω ς δι α τ η ρού ν τ ι ς μ η χα νές ω ς β οη θ ητ ι κές , σε π ερίπ τω ση π ου επ ι κρα τεί ά π νοι α , δη λα δή δεν φ υ σά ει α έρα ς . Στ η ση μ ερι νή επ οχή , ότα ν γίνετα ι λ όγος γι α ι στ ι οπ λοΐα , γίνετα ι γι α το ά θλ η μ α π ου είνα ι συ να ρπ α στ ι κό κα ι ένα α π ό τα ω ρα ι ότερα π ου υ π ά ρχου ν, γι α τ ί συ νδυ ά ζει τ η γοητεία τ η ς θ ά λα σσα ς μ ε τ ι ς ι κα νότ ητες των α θλ ητ ώ ν. Τα σκά φ η α νοι κτ ή ς θ ά λα σσα ς είνα ι τρι ώ ν κα τ ηγορι ώ ν, π ου δεν έχου ν « στ ά ντα ρ» ( στα θ ερά ) χα ρα κτ η ρι στ ι κά , α φ ού το κά θ ε εργοστ ά σι ο έχει τ η δι κή του να υ π ηγι κή τεχνι κή ( " π α τ έντα " ) .

Κάνοε Καγιάκ

Αρχι κά το Κά νοε το χρη σι μ οπ οι ού σα ν οι Ι νδι ά νοι τ η ς Β . Αμ ερι κή ς γι α τ η μ ετα κίνη ση στ ι ς λ ίμ νες κα ι τα π οτ ά μ ι α α π ό όπ ου π ροκύ π τει κα ι η ονομ α σία Κα να δι κό Κά νοε κα ι κα τα σκευ ά ζοντα ν α π ό κορμ ού ς δέντρων. Τα Κα γι ά κ τα χρη σι μ οπ οι ού σα ν οι Εσκι μ ώ οι τ η ς Γροι λα νδία ς τα οπ οία α ρχι κά ή τα ν α π ό δέρμ α τα .

Η χρή ση των σκα φ ώ ν κα ι στ ι ς δύ ο π ερι π τ ώ σει ς σκοπ ό είχε τ η μ ετα κίνη ση εμ π ορευ μ ά των κα ι τ η ν α νεύ ρεση τροφ ή ς . Το 1 865 ο Σκοτσέζος J o h n M a cGre g o r ξεκι νώ ντα ς μ ι α κρου α ζι έρα στ ι ς λ ίμ νες κα ι τα π οτ ά μ ι α μ ε ένα κά νοε το οπ οίο ονόμ α σε " RO B ROY" γίνετα ι ο εμ π νευ στ ή ς του α θλ ή μ α τος . Β ρίσκοντα ς π ολ λού ς υ π οστ η ριχτ ές το ά θλ η μ α α να π τ ύ σσετα ι κα ι εξελ ίσσετα ι κα τα λ ή γοντα ς τον Ι ού νι ο του 1 924 να π α ρου σι ά ζετα ι ω ς ά θλ η μ α επ ίδει ξη ς στου ς Ο λ υ μ π ι α κού ς Αγώ νες στο Π α ρίσι . Tα υ τ όχρονα δη μ ι ου ργείτα ι κα ι η π ρώ τ η Δι εθ νή ς Ο μ οσπ ονδία . Σή μ ερα η Δι εθ νή ς Ο μ οσπ ονδία α π α ρτ ίζετα ι α π ό 1 1 3 μ έλ η μ ετα ξύ των οπ οίων κα ι η Ελ λ η νι κή Ο μ οσπ ονδία Κά νοε- Κα γι ά κ. Το κά νοε κα γι ά κ είνα ι να υ τ ι κό ά θλ η μ α π ου δι εξά γετα ι σε λ ίμ νη , π οτ ά μ ι ή κω π η λα τοδρόμ ι ο μ ε δύ ο τ ύ π ου ς σκα φ ώ ν: κά νοε ( ca n o e ) κα ι κα γι ά κ ( ka ya k) . Κα τ ά κα ι ρού ς έχου ν γίνει α γωνίσμ α τα με δι ά φ ορα μ εγέθ η σκα φ ώ ν κα ι σε π οι κίλ ες α π οστ ά σει ς γι α ά νδρες κα ι γυ να ίκες . Π ηγές : • Ελ λ η νι κή Ο μ οσπ ονδία Κά νοε- κα γι ά κ • W i ki p e d i a


14

Ελεύθερος Χρόνος

Ν α υ τ ι κό ς Ό μ ι λ ο ς Μ εσο λ ο γγίο υ Συνέντευξη του προέδρου του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου κ. Γιάννη Κανή • Πότε ιδρύθηκε ο όμιλος; Ο όμ ι λος ι δρύ θ η κε το 1 977. Ξεκίνη σε σε συ νεργα σία μ ε τον α θλ ητ ι κό όμ ι λο “ Χα ρίλα ος Τρι κού π η ς ” . Η κύ ρι α δρα στ η ρι ότ ητα του Ο μ ίλου τ ότε ή τα ν το π όλο. Ο ι π ροπ ονή σει ς γι νότα ν στο λ ι μ ά νι λ όγω έλ λ ει ψ η ς κολ υ μ β ητ η ρίου . Αυ τ ός ή τα ν κα ι ο λ όγος π ου “ π ά γω σε” α υ τ ή η δρα στ η ρι ότ ητα . Η κα τα σκευ ή κολ υ μ β ητ η ρίου όσο κα ι η συ ντ ή ρη σή του είνα ι π ολ υ δά π α νη εργα σία . Έτσι , εκμ ετα λ λ ευ όμ ενοι τα συ γκρι τ ι κά π λ εονεκτ ή μ α τα τ η ς π ερι οχή ς μ α ς ( ζεστ ή θ ά λα σσα , ή ρεμ α κα ι α β α θ ή νερά ) , επ ι κεντρω θ ή κα μ ε σε ά λ λ ες δρα στ η ρι ότ ητες κα ι συ γκεκρι μ ένα στο κα γι ά κ κα ι στ η ν ι στ ι οπ λοΐα . Ο Ν α υ τ ι κό Ό μ ι λος έχει στο κα τα στα τ ι κό του 1 5 δρα στ η ρι ότ ητες , όπ ω ς π α ρα δείγμ α τος χά ρη τ η ν κα τ ά δυ ση . Π α λ ι ότερα , είχα μ ε σχολ ή κα τ ά δυ ση ς σε συ νεργα σία μ ε κά π οι ον ι δι ώ τ η , κα ι μ ά λ ι στα είχα ν α π οφ οι τ ή σει α ρκετοί π τ υχι ού χοι δύ τες . Γι α να επ α να λ ει του ργή σει α υ τ ό το τ μ ή μ α π ρέπ ει να υ π ά ρξει ένα ς ι κα νοπ οι ητ ι κός α ρι θ μ ός ενδι α φ ερομ ένων, ώ στε οι κονομ ι κά να μ π ορέσου μ ε να κα λ ύ ψ ου μ ε τα έξοδα δα σκά λου κα τ ά δυ ση ς , τον οπ οίο π ρέπ ει να π ροσλά β ου μ ε α π ό τ η ν Π ά τρα . • Η συντήρηση του ομίλου οφείλεται σε ιδιωτική προσφορά χρημάτων ή συμβάλλει με κάποιο τρόπο και το κράτος; Ελά χι στα χρή μ α τα π ροέρχοντα ν π α λ ι ότερα α π ό το κρά τος κα ι κυ ρίω ς μ έσω τ η ς Ο μ οσπ ονδία ς του κα γι ά κ. Σή μ ερα , δεν γίνετα ι κα μ ία επ ιχορή γη ση . Έτσι , π ροσπ α θ ού μ ε μ όνοι μ α ς να β ρού μ ε χορηγίες .


15

Ελεύθερος Χρόνος

• Τί επίπεδα υπάρχουν όσον αφορά τον τρόπο εκμάθησης; Υπ ά ρχου ν τ μ ή μ α τα π ροχω ρη μ ένων κα ι τ μ ή μ α τα α ρχα ρίων. • Τί γνώσεις χρειάζεται να διαθέτει κανείς για να συμμετάσχει στον όμιλο; Π ρέπ ει να γνω ρίζει κά π οι ος κολ ύ μ π ι , να είνα ι α π ό 8- 9 ετ ώ ν κα ι να του α ρέσει ο α θλ ητ ι σμ ός . • Συνήθως, ποιες ηλικίες προσελκύονται από τον όμιλο; Έχου μ ε η λ ι κίες α π ό 9 ετ ώ ν κα ι π ά νω . Συ μ μ ετ έχου ν κα ι ενή λ ι κοι στ ι ς δρα στ η ρι ότ ητ ές μ α ς . • Κι όσον αφορά τα δίδακτρα; Υπ ά ρχου ν δίδα κτρα , π ροσπ α θ ού μ ε να τα κρα τ ά μ ε π ολ ύ χα μ η λά , α π λ ώ ς κα ι μ όνο γι α να συ ντ η ρείτα ι ο εξοπ λ ι σμ ός . Δι ευ κολ ύ νου μ ε επ ίση ς τ ι ς οι κογένει ες . Αν, γι α π α ρά δει γμ α , είνα ι δύ ο α δέρφ ι α π ου ενδι α φ έροντα ι να εγγρα φ ού ν, υ π ά ρχει ει δι κό τ ι μ ολ όγι ο. • Τί δυνατότητες προσφέρει ο όμιλος; Ο όμ ι λος π ροφ έρει τα π ά ντα . Σκά φ η , π ροπ ονητ ή , εγκα τα στ ά σει ς , γυ μ να στ ή ρι ο. Είνα ι π ροσω π ι κό ζή τ η μ α του κά θ ε α θλ ητ ή να εξελ ιχθ εί κα ι να π ρωτα γωνι στ ή σε σε π α νελ λ ή νι ου ς α γώ νες . Υπ ά ρχει δελτ ίο α θλ ητ ώ ν κα ι έχου μ ε , γι α π α ρά δει γμ α , στ η σχολ ή ι στ ι οπ λοΐα ς , α θλ ητ ές α να γνω ρι σμ ένου ς α π ό τ η ν Ελ λ η νι κή ι στ ι οπ λοϊκή ομ οσπ ονδία .

Π ερ ισσ ό τερ ες : π λ η ρ ο φ ο ρ ίες .n o m m e s.g r/ htt p :/ / w w w


16

Ονειρεύομαι

γράφω ποιήματα α ι θ ύ μ α ρ α π ω φ ά ρ γ

Μ ες στ ι ς νύ χτες , στα σκοτ ά δι α η μ ονα ξι ά η συ ντροφ ι ά μ ου μ ες στον ή λ ι ο η σκι ά μ ου κρυ ώ νω κα ι είσα ι μ α κρι ά μ ου μ ες στα όνει ρά μ ου ο ι δρώ τα ς μ ε π νίγει , νι ώ θ ω π ω ς μ ' α κου μ π ά ει η φ ωνή του , να μ ου λ έει π ω ς μ ' α γα π ά ει α λ λά συ νει δητοπ οι ώ π ω ς δεν είσα ι εδώ , είμ α ι μ όνο εγώ ! ! ! όπ ου κι α ν κοι τ ώ , τ η μ ορφ ή του βλ έπ ω π α ντού κα ι στ η γη κα ι στον ου ρα νό! ! !

˙

˙

Νίντα Σ.

Στο δά σος , π έρα α π ό τ ι ς π υ κνές λ εύ κες , υ π ή ρχε ένα ροζ σπ ίτ ι , μ εγά λο σα ν π α λά τ ι . Εκεί ζού σε μ ι α οι κογένει α , η οπ οία α π οτελού ντα ν α π ό τ έσσερει ς κόρες κα ι μ ι α μ ητ έρα . Ο Έρι κ, ο π α τ έρα ς , είχε π εθ ά νει στο κυ νή γι ότα ν τον χτ ύ π η σε ένα α γρι ογού ρου νο στα ξα φνι κά . Ή τα ν ο π ι ο όμ ορφ ος ά νδρα ς π ου είχε π ερά σει α π ό το χω ρι ό. Ή τα ν μ ελα χροι νός στο δέρμ α , μ ε μ α ύ ρα μ α λ λ ι ά κα ι μ ά τ ι α . Ό τα ν ή τα ν π ολ ύ νέος , είχε π α ντρευ τεί μ ι α κα τα π λ η κτ ι κή γυ να ίκα , τ η ν Κορα λ ένι α , μ ε τ η ν οπ οία είχε α π οκτ ή σει ένα όμ ορφ ο κορι τσά κι . Τη ς Κορα λ ένι α ς τ η ς ά ρεσε το όνομ α " Μ έλ ι σσα " κα ι μ ετ ά το θ ά να τ ό τ η ς , ο σύ ζυ γός τ η ς ονόμ α σε έτσι το κορι τσά κι του ς . Η Μ έλ ι σσα ή τα ν ξα νθ ι ά , μ ε μ α κρι ές μ π ού κλ ες , το χρώ μ α του δέρμ α τ ός τ η ς ή τα ν ου δέτερο κα ι είχε γα λά ζι α μ ά τ ι α σα ν τον ου ρα νό. Έμ οι α ζε π ολ ύ μ ε τ η μ ά να τ η ς . Αν ζού σε, θ α έλ εγες π ω ς είνα ι το ίδι ο ά τομ ο, σε δύ ο δι α φ ορετ ι κές η λ ι κίες . Ό μ ω ς ο Έρι κ, μ ετ ά το θ ά να το τ η ς π ρώ τ η ς του γυ να ίκα ς , δε μ π ορού σε να τα βγά λ ει π έρα μ όνος του , γι ' α υ τ ό έπ ρεπ ε να ξα να π α ντρευ τεί. Π ή ρε μ ι α γυ να ίκα , τ η ν Κά θ ρι ν, μ έτρι α σε ομ ορφ ι ά , η οπ οία είχε τρει ς κόρες α π ό τον π ροηγού μ ενο γά μ ο τ η ς . Κα ι η Κά θ ρι ν κα ι οι κόρες τ η ς ή τα ν π ολ ύ ά σχη μ ες κα ι σκυ θ ρω π ές , σε α ντ ίθ εση μ ε τ η Μ έλ ι σσα π ου ή τα ν χα ρού μ ενος ά νθ ρω π ος , έκα νε π ά ντα του ς ά λ λου ς να χα μ ογελού ν κα ι δεν νοι α ζότα ν γι α τον εα υ τ ό τ η ς α λ λά γι α του ς ά λ λου ς . Π ίστευ ε π ολ ύ στου ς α γγέλου ς κα ι γι ΄ α υ τ ό κά θ ε τ ι κα λ ό π ου τ η ς συ νέβ α ι νε το θ εω ρού σε ση μ α ντ ι κό ση μ ά δι α π ό του ς γονείς τ η ς . . .


17

Ονειρεύομαι

Γράφω παραμύθια

. . . Μ ι α μ έρα , κα θ ώ ς κα θ όντου σα ν όλ ες μ α ζί στο τζά κι , χτ ύ π η σε το κου δού νι . Ή τα ν ο π ρίγκι π α ς Στ έφ α ν α υ τοπ ροσώ π ω ς π ου ή θ ελ ε να π ροσκα λ έσει τ ι ς τ έσσερει ς κόρες στο χορό π ου θ α έκα νε σε τρει ς εβ δομ ά δες γι α να β ρει σύ ζυ γο. Γι α κα λ ή του τ ύ χη , του ά νοι ξε η Μ έλ ι σσα . Ο Στ έφ α ν τ η ν ερωτεύ τ η κε α μ έσω ς , μ ε τ η ν π ρώ τ η μ α τ ι ά . Κοι τ ά χτ η κα ν οι δυ ο του ς τ όσο έντονα π ου ή ξερα ν π ω ς είχα νε β ρει το ά λ λο του ς μ ι σό. Τη ς είπ ε, λοι π όν, γι α το χορό, τ η ς έδω σε κα ι τ ι ς π ροσκλ ή σει ς κα ι έφ υ γε. Τη ν επ όμ ενη μ έρα η Μ έλ ι σσα βγή κε στ η ν α γορά θ έλοντα ς να α γορά σει φ ρού τα κα ι λα χα νι κά π ου χρει α ζότα ν γι α το μ α γείρεμ α . Έτσι όπ ω ς π ή γα ι νε να επ ι στρέψ ει στο σπ ίτ ι τ η ς , τ η στα μ ά τ η σε ένα μ ι κρό α γόρι κα ι τ η ς ψ ι θ ύ ρι σε στο α υ τ ί π ω ς τ η ν α να ζητού σε ένα ς όμ ορφ ος ά νδρα ς κα ι π ω ς ή θ ελ ε να τ η συ να ντ ή σει π ίσω α π ό τ η ν εκκλ η σία . Εκείνη π ή γε μ ε δι στα γμ ό. Μ όλ ι ς έφτα σε εκεί, κά π οι ος τ η ς έκλ ει σε τα μ ά τ ι α μ ε ένα ά σπ ρο μ α ντ ή λ ι κα ι τ η ς ψ ι θ ύ ρη σε ότ ι ή θ ελ ε να τον α κολου θ ή σει κα ι να μ η ν π ροσπ α θ ή σει να βγά λ ει το μ α ντ ή λ ι μ έχρι να τ η ς το π ει ο ίδι ος . Αφ ού π ροχώ ρη σα ν γι α λ ίγο τ η στα μ ά τ η σε α π ότομ α κα ι τ η ς έβγα λ ε α ργά , α ργά το μ α ντ ή λ ι . Ό τα ν η Μ έλ ι σσα ά νοι ξε τα μ ά τ ι α , έμ ει νε έκπ λ η κτ η δι ότ ι α π ένα ντ ί τ η ς είχε τον Στ έφ α ν. Τη ν είχε π ά ει σε ένα μ εγά λο κα ι π ολ ύ α συ νή θ ι στο κή π ο δι ότ ι είχε π ερίεργα λουλού δι α , τα οπ οία δεν είχε ξα να δεί π οτ έ τ η ς . Κά θ η σα ν α ρκετ ή ώ ρα μ ι λ ώ ντα ς γι α τ η ζω ή του κα ι γι α τα π ρά γμ α τα π ου του ς α ρέσου ν. Δυ στ υχώ ς όμ ω ς , η Μ έλ ι σσα έπ ρεπ ε να φ ύ γει γι ' α υ τ ό κα ι ο Στ έφ α ν τ η ν έβ α λ ε να του υ π οσχεθ εί π ω ς κα ι τ η ν επ όμ ενη μ έρα θ α ξα να π ή γα ι νε στο ίδι ο μ έρος , στ η ν εκκλ η σία .

Αυτό γινόταν κάθε µέρα και οι δυο τους δενόντουσαν όλο και

π ι ο π ολ ύ μ ετα ξύ του ς . Ώσπ ου ή ρθ ε η μ έρα γι α το χορό. Ή τα ν, λοι π όν, η τελ ευ τα ία μ έρα π ου θ α βλ επ όντου σα ν στα κρυ φ ά μ ι α ς κα ι ο Στ έφ α ν είχε β ρει π οι α θ α π α ντρευ τεί. Έτσι , τ η ς ζή τ η σε να έρθ ει στο χορό δι ότ ι είχε να τ η ς κά νει μ ι α έκπ λ η ξη . Εκείνη φ υ σι κά δέχτ η κε κα ι έφ υ γε τρέχοντα ς γι α το σπ ίτ ι τ η ς ώ στε να π ρολά β ει να ετοι μ α στεί γι α το χορό, το β ρά δυ . Στο δω μ ά τ ι ό τ η ς ή τα ν κα ι η μ ητρι ά τ η ς π ου τ η ν π ερίμ ενε. Μ π ή κε μ έσα κα ι τ η ν είδε να κρα τ ά ει το ά σπ ρο φ όρεμ α τ η ς Μ έλ ι σσα ς π ου μ ε τ όση π ροσοχή είχε ρά ψ ει η Μ έλ ι σσα γι α το χορό. Τη ν π ερίμ ενε γι α να τ η ς π ει ότ ι δε θ α π ή γα ι νε στο χορό δι ότ ι ή τα ν π ολ ύ όμ ορφ η κα ι δεν ή θ ελ ε να π ά ρει τ η δόξα α υ τ ή α λ λά κά π οι α α π ό τ ι ς κόρες τ η ς . Κα θ ώ ς τ η ς έλ εγε α υ τ ά τ ή ς έσκι σε το φ όρεμ ά τ η ς κα ι έφ υ γε χα ρού μ ενη γι α το χορό. Η κα κόμ οι ρη Μ έλ ι σσα έκλα ι γε π ά νω α π ό το κομ μ α τ ι α σμ ένο φ όρεμ ά τ η ς . Κά π οι ος όμ ω ς τ η ς χτ ύ π η σε τ η ν π όρτα του δω μ α τ ίου τ η ς . . .


18

Ονειρεύομαι

γράφω παραμύθια

Ό τα ν έφτα σε στα π έντε π ρώ τα σκα λ ι ά είδε ένα α γόρι να κλα ίει . Το α γόρι σή κω σε το κεφ ά λ ι του κα ι η Μ έλ ι σσα δι α π ίστω σε ότ ι εκείνο το α π ογοητευ μ ένο α γόρι ή τα ν ο Στ έφ α ν. Άξα φνα π ετ ά χτ η κα ν κα ι ά ρχι σα ν να τρέχου ν ο ένα ς κοντ ά στον ά λ λο ώ σπ ου έφτα σα ν ο ένα ς τον ά λ λο κα ι α γκα λ ι ά στ η κα ν. Ο Στ έφ α ν π ή γε τ η Μ έλ ι σσα μ έσα στο π α λά τ ι γι α να τ η γνω ρίζει στον π α τ έρα του . Μ όλ ι ς του τ η ν γνώ ρι σε υ π οσχέθ η κε μ π ροστ ά σε όλου ς ότ ι θ α τ η ν α γα π ά ει γι α π ά ντα κα ι π ω ς δε θ α τ η ν α φ ή σει π οτ έ. Η Κά θ ρι ν, η μ ητρι ά τ η ς , π ροσπ ά θ η σε να το στα μ α τ ή σει α υ τ ό α ρπ ά ζοντα ς τ η Μ έλ ι σσα κα ι π ροσπ α θ ώ ντα ς να τ η ν π ά ρει στο σπ ίτ ι κα ι να τ η ν κλ ει δώ σει μ έσα . Ο Στ έφ α ν όμ ω ς , δεν το επ έτρεψ ε α υ τ ό. Δι έτα ξε λοι π όν του ς φ ρου ρού ς να συλ λά β ου ν τ η ν Κά θ ρι ν κα ι να τ η ν κλ είσου ν σε ένα μ π ου ντρού μ ι . Μ ετ ά α π ό λ ίγο κα ι ρό ο Στ έφ α ν κα ι η Μ έλ ι σσα π α ντρεύ τ η κα ν κα ι έκα να ν ένα π α νέμ ορφ ο κορι τσά κι , τ η ν Άνελ ι ζ π ου ή τα ν μ α υ ρομ ά λ λα , μ ε μ α ύ ρα μ εγά λα μ ά τ ι α κα ι α τ ίθ α σο χα ρα κτ ή ρα α λ λά π ου τ η ν α γα π ού σα ν όλοι , όπ ω ς κα ι τ η ν μ ά να τ η ς . . . Ανα στα σία Τ.

. . . Ό τα ν ά νοι ξε τ η ν π όρτα δεν είδε κά π οι ον. Κοίτα ξε κα τ ά τ ύ χη κά τω , λ ίγο π ροτού κλ είσει την π όρτα του δω μ α τ ίου τ η ς κα ι είδε ένα μ εγά λο ά σπ ρο κου τ ί. Το π ή ρε μ έσα στο δω μ ά τ ι ό τ η ς κα ι το ά νοι ξε κα ι είδε μ έσα ένα ροζ φ όρεμ α . Το φ όρεμ α ή τα ν στρά π λ ες , στενό π ά νω , μ ε στρα σά κι α κα ι α π ό τ η μ έση κα ι κά τω ή τα ν φ ου ντωτ ό. Το φ όρεμ α χώ ρι ζα ν δύ ο α στρα φτερά υ φ ά σμ α τα στ η μ έση κα ι ά φ η να ν ένα π ι ο σκού ρο ροζ να κά νει κυ μ α τ ι στ ά σχέδι α π ά νω . Μ έσα στο κου τ ί υ π ή ρχε κα ι ένα ζευ γά ρι γοβ ά κι α κα ι ένα στ έμ μ α . Ό τα ν η Μ έλ ι σσα τα φ όρεσε όλα α υ τ ά , το κου τ ί ά στρα ψ ε κα ι έγι νε ένα μ ι κρό γρά μ μ α . Το ά νοι ξε κα ι το δι ά β α σε στον Γρηγόρη Ν . α ρέσει π ολ ύ π ροσεκτ ι κα . ζωγρα φ ίζει Ή τα ν α π ό του ς γονείς τ η ς να στολ ές κα ι έγρα φ ε π ω ς π ά ντα θ α π α ρα δοσι α κές είνα ι δίπ λα τ η ς , να τ η ν π ροστα τεύ ου ν κα ι να τ η ν α γα π ά νε. Μ όλ ι ς η Μ έλ ι σσα δι ά β α σε το γρά μ μ α έφ υ γε όσο π ι ο γρή γορα μ π ορού σε γι α το π α λά τ ι .

ς έ κ α ι σ ο δ α ρ α π ω ζ ί φ ς έ λ ζωγρ α ο τ σ


19

Ονειρεύομαι

Η Βάσω Φ. σχεδιάζει ρούχα στον ελεύθερο χρόνο της

δημιουργώ

γράφω άρθρα

φροντίζουμε την εμφάνισή μας

Στις Γιώτα Μ. και Κωνσταντίνα Μ. αρέσει η δηµιουργία χτενισµάτων

ο ίκ ο ι ο ι μ ε γ ά λο ι ν υ ζο ά ι σ υ ο φ ά νι ση ό, τ ι πα ρ ορά τ ην εμ ά ν ι σ η ε ίν α ι φ φ α μ ε ν ο ν σ η τ ό σ ντ ι κών Μ όδα ση ς , κα λ λ υ υ δ ό π υ , ς να η ένδυσ π ροτρέπ ει ς α μ . ι υ α ο κ π μας πε να του α νθ ρ ώ ντού γύ ρ ω εν θα έπρε α δ π α ι δ α ό ίν μ ε ς ι ω Η μόδα ύ σ ε ν α ε ίν α ις της. Όμ ο ε ρ σ ο ά π τ μ ς α ι θ τ ε Μ όδα ε ίς δ ο κ ι μ ά σο υ μ ε ι η α γο ρ ά . ι μόνο εμ ρ τ ά ό ι σ δ σ α ς π α μ ς μόνοι ε ίν α ι ό , τ ι μ α χε δ ι ά σα μ ε σ υ ο π ο ένα ρούχ ει. τ ί μα ς α ρέσ ε μ υ ο ίζ ρ ω ν γ Η εμ φ ά νι ση τω ν μ α λ λ ι ώ ν μ α ς είν α ι μ έρ ος της π ρο σω π ι κό τ ητ ά ς μ α ς . Είν α ι το π ι ο ση μ α ντ ι κό μ έρ ος της εμ φ ά νι σή ς μ α ς κα ι φ υ σι κά σε μ ι α νέ α γν ω ρι μ ία ή σε κά π οι ο επ α γγ ελ μ α τ ι κό ρα ντ εβ ού είν α ι η π ρώ τ η εν τ ύ π ω ση . Θ α π ρέ π ει λο ι π όν , όπ ω ς γίν ετα ι μ ε τα κα λ λ υ ντ ι κά κα ι τα ρο ύ χα να δι α λ έγο υ μ ε τ η ν κό μ μ ω σή μ α ς , π ρο σέ χο ντ α ς π ά ντ α να δίν ου μ ε τ η ν π ρο σω π ι κή μ α ς π ι νε λ ι ά , έτσ ι ώ στ ε να δε ίχν ου μ ε π ρο ς τα έξω , τ η ν ει κό να π ου εμ είς θ έλο υ μ ε να έχο υ ν οι ά λ λο ι γι α εμ ά ς κι όχ ι ό, τ ι μ α ς λα νσ ά ρο υ ν. Η μ όδ α είμ α στ ε εμ είς , τ η ζού μ ε, τ η ν α ι σθ α νό μ α στ ε. Μ όδ α είν α ι ό, τ ι μας π ηγα ίνε ι κα ι μ α ς δι ευ κο λ ύ νε ι. να ήθελ ε θα . Μ όδα ς . Γι ώ τ α Η ερι οδι κό μ π ε σ ί ε φ α ρ θ ρ ο γρ α

Ερευνητική εργασία Β' Μέρος  
Ερευνητική εργασία Β' Μέρος  

project, education