Tondach ceník od 1.3.2018

Page 1

2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:48

Stránka 1

¤e‰ení pro ‰ikmé stfiechy

Ceník v˘robkÛ 2018

Platnost od 1. bfiezna 2018


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:48

Stránka 2

Univerzální Samba 11 posuvná ta‰ka

9–10

25–33

Nekeramické doplÀky Podstfie‰ní konstrukce ÚÏlabí DrÏáky a pfiíchytky (nároÏí, ta‰ky, hfiebenáãe) Prosvûtlení, v˘lezy, otvory Zaji‰tûní proti pádu osob DrÏáky hromosvodu PochÛzn˘ systém Vûtrací pásy (hfieben, nároÏí, okap) Satelitní a odvûtrávací systém kovov˘ Systém odvûtrání turbokotle TONDACH Solar Protisnûhové zábrany âíselné kódy pro objednávání v˘robkÛ – DoplÀkÛ

34–45

Tradiãní Románská 12

23–24

Obchodní t˘m TONDACH 2018 V‰eobecné obchodní podmínky pro rok 2018

HISTORICKÉ

16–22 TRADIâNÍ

Historické Bobrovka 18 ✕ 38 kulat˘ fiez – reÏná Bobrovka 18 ✕ 38 segmentov˘ fiez – reÏná Mal˘ prejz S Velk˘ prejz Speciální pokr˘vaãská malta Bobrovka Berlínská 15,5 ✕ 38 – reÏná Bobrovka Berlínská 18 ✕ 38 – reÏná Bobrovka 18 ✕ 38 speciální fiezy – reÏná Bobrovka 19 ✕ 40 kulat˘ fiez – engoby, glazury Bobrovka 19 ✕ 40 segmentov˘ fiez – engoby Bobrovka 19 ✕ 40 rovn˘ fiez, rovn˘ fiez s obl˘mi rohy – engoby Bobrovka 14 ✕ 28 vûÏová – reÏná, engoby, glazury Steinbrück

KLASICKÉ

11–15

46 47

DOPL≈KY

Klasické Brnûnka 14 posuvná ta‰ka Francouzská 14 Hranice 11 posuvná ta‰ka Francouzská 12 Falcovka 11 Srdcovka® 11

MODERNÍ

6–8

DoplÀky Keramické doplÀky Hfiebenáãe (Hranice, ·lapanice, Stod, Koncern) Ukonãení hfiebenáãe nároÏní Ukonãení hfiebenáãe nároÏní dlouhé Ukonãení hfiebenáãe vrchní Ukonãení hfiebenáãe spodní Rozdûlovací hfiebenáã Komplet pro odvûtrání kanalizace Anténní komplet Solar komplet Keramické doplÀky – okrasné Ukonãení hfiebene – okrasné

UNIVERZÁLNÍ

Moderní Figaro 11 posuvná ta‰ka Stodo 12 posuvná ta‰ka Figaro Deluxe

DOPL≈KY

TRADIâNÍ

HISTORICKÉ

KLASICKÉ

UNIVERZÁLNÍ

MODERNÍ

Obsah

2


2018_03_01_Cenik_tasek.qxd

1.3.2018

18:14

Stránka 3

KLASICKÉ

ReÏná

00

Glazura je nejvy‰‰í stupeÀ povrchové úpravy, která zabraÀuje usazování neãistot a biologick˘ch materiálÛ. Vzniká identicky jako engoba, pouze podíl sklovit˘ch pfiímûsí je vy‰‰í a zu‰lechÈující ochranná vrstva je také silnûj‰í. Glazura zaji‰Èuje leskl˘, luxusní a vysoce odoln˘ povrch stfie‰ní krytiny. Ka‰tanovû hnûdá

Bfiidlicovû ãerná

26

HISTORICKÉ

Mûdûná

10

Antik*

Hnûdá

12

Nero*

Amadeus âerná 13

31

TRADIâNÍ

74

Modrá*

41

Hnûdá*

33

Tmavû hnûdá

Tmavû zelená* 40

Amadeus Hnûdá

Granit*

23

âerná

70

72

71

Zelená* 19

Amadeus âervená

39

Amadeus Natur

UNIVERZÁLNÍ

Na vysu‰en˘ polotovar ta‰ky se nanese rozplavená keramická smûs obsahující oproti základní surovinû pfiírodní oxidy kovÛ. Pfii v˘palu se díky keramick˘m procesÛm nataví na v˘su‰ek a stane se neoddûlitelnou souãástí ta‰ky, není to tedy Ïádn˘ nástfiik ani povlak. Vhodnû tak roz‰ifiuje barevné moÏnosti ztvárnûní stfiechy. Engoba je matná, stálobarevná po celou dobu Ïivotnosti a minimalizuje zaná‰ení neãistotami. âervená

MODERNÍ

Glazury

KLASICKÉ

Typická ãervená barva povrchu a vlastní hmoty ta‰ky závisí na mineralogickém sloÏení suroviny a teplotû v˘palu. V prÛbûhu del‰ích ãasov˘ch období se mÛÏe vlivem usazenin mûnit barva – ãasto vyhledávaná pfiirozená patina.

Engoby

HISTORICKÉ

ReÏná

32

34

Amadeus ·edá*

TRADIâNÍ

UNIVERZÁLNÍ

MODERNÍ

Produktová skupina – Povrchové úpravy

42 73

Duo

DOPL≈KY

DOPL≈KY

43

*NA OBJEDNÁVKU – pouze u koncernov˘ch dodávek. Zobrazené barevné úpravy pálen˘ch ta‰ek TONDACH jsou ovlivnûné technikou tisku. Skuteãné odstíny engob a glazur vybírejte podle konkrétních vzorkÛ a objednávejte podle uvedeného názvosloví a ãíseln˘ch kódÛ. Vzorky ta‰ek Vám na poÏádání zdarma doruãíme. 3


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:48

Stránka 4

MODERNÍ

Univerzální

Tradiãní

UNIVERZÁLNÍ

Moderní

UNIVERZÁLNÍ

MODERNÍ

Produktové skupiny – Pfiehled pálen˘ch ta‰ek TONDACH

Figaro Deluxe

Románská 12

Historické

HISTORICKÉ

Klasické

Samba 11 posuvná ta‰ka

KLASICKÉ

Figaro 11 posuvná ta‰ka

HISTORICKÉ

KLASICKÉ

Stodo 12 posuvná ta‰ka

Brnûnka 14 posuvná ta‰ka

Hranice 11 posuvná ta‰ka

Francouzská 12

Bobrovka 18 ✕ 38 kulat˘ fiez

Bobrovka 18 ✕ 38 segmentov˘ fiez

Mal˘ prejz S

Velk˘ prejz

Bobrovka Berlínská 15,5 ✕ 38

Bobrovka Berlínská 18 ✕ 38

Bobrovka 19 ✕ 40 segmentov˘ fiez

Bobrovka 14 ✕ 28 vûÏová

TRADIâNÍ Falcovka 11

Srdcovka 11

Francouzská 14

Gotick˘ fiez

·estiúhelníkov˘ fiez

Rovn˘ fiez

Rovn˘ fiez se zaoblen˘mi rohy

Bobrovka 19 ✕ 40 kulat˘ fiez

Steinbrück

DOPL≈KY

DOPL≈KY

TRADIâNÍ

Bobrovky – speciální fiezy

4


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:48

Stránka 5

Stanovení doplÀkov˘ch hydroizolaãních vrstev (DHV) | Tabulka tfiíd tûsnosti DHV a pouÏit˘ch materiálÛ

HISTORICKÉ

≥ BSK –4°

≥ BSK –8°

≥ 30°

Îádn˘ ZP

≥ 22°

FOL S FOL Mono

1 dal‰í ZP

2 dal‰í ZP

3 dal‰í ZP

Tfiída tûsnosti 6 Volnû DHV, spoje neslepeny, prÛbûh pod kontralatûmi

Tfiída tûsnosti 5 DHV na tvarovû stálé tepelné izolaci nebo bednûní, spoje neslepeny, prÛbûh pod kontralatûmi

Tfiída tûsnosti 4 DHV na tvarovû stálé tepelné izolaci nebo bednûní, spoje slepeny, prÛbûh pod kontralatûmi FOL S, FOL Mono DT FOL Thermo DT

FOL S, FOL Mono

≥ 26°

≥ 22°

MODERNÍ

Románská 12 Samba 11

≥ 18°

≥ 14°

FOL S, FOL Mono

Tfiída tûsnosti 4 DHV na tvarovû stálé tepelné izolaci nebo bednûní, spoje slepeny prÛbûh pod kontralatûmi

Tfiída tûsnosti 3 DHV na bednûní, spoje slepeny, prÛbûh pod kontralatûmi s podtûsnûním

FOL S FOL Mono DT FOL Thermo DT

FOL S FOL Mono DT FOL Thermo DT Tfiída tûsnosti 3

Tfiída tûsnosti 2

DHV na bednûní spoje slepeny, prÛbûh pod kontralatûmi s podtûsnûním

DHV na bednûní spoje slepeny,prÛbûh pod kontralatûmi s podtûsnûním

FOL S FOL Mono DT FOL Thermo DT

UNIVERZÁLNÍ

≥ bezpeãn˘ sklon krytiny (BSK)

POâET ZV¯·EN¯CH POÎADAVKÒ (ZP) Napfiíklad vy‰‰í délka krokví, ãlenitost stfiechy, vyuÏití pÛdního prostoru, místní snûhové a vûtrné podmínky atd.

KLASICKÉ

KLASICKÉ

UNIVERZÁLNÍ

Sklon stfiechy

Bobrovka Brnûnka 14 Falcovka 11 Figaro 11 Francouzská 12 Francouzská 14 Hranice 11 Stodo 12

HISTORICKÉ

MODERNÍ

DoplÀková opatfiení ve vztahu ke zv˘‰en˘m poÏadavkÛm na konstrukci: (dle „Pravidel pro navrhování a provádûní stfiech" vydan˘ch Cechem klempífiÛ, pokr˘vaãÛ a tesafiÛ).

FOL Mono Premium Tfiída tûsnosti 1

Tfiída tûsnosti 2 ≥ BSK –10°

≥ 20°

≥ 12°

DHV na bednûní spoje slepeny, prÛbûh pod kontralatûmi s podtûsnûním

DHV vodotûsná na bednûní, spoje svafieny, prÛbûh pfies kontralatû

FOL Mono Premium

TRADIâNÍ

TRADIâNÍ

FOL Mono Premium Tfiída tûsnosti 1 < BSK –10°

< 20°

< 12°

DHV vodotûsná na bednûní, spoje svafieny, prÛbûh pfies kontralatû

Systém TONDACH stanoví dle skladby stfie‰ního plá‰tû a sklonu stfie‰ních ploch DHV v tzv. bezpeãném sklonu a sklonech niωích. Bezpeãn˘ sklon je nejmen‰í sklon, kter˘ zaji‰Èuje bezpeãnou nepropustnost sráÏkové vody, bez doplÀkov˘ch konstrukcí. Pro ochranu podstfie‰ních konstrukcí (latí a tepelné izolace) pro zv˘‰ení tûsnosti vÛãi prachu a prachovému snûhu je fie‰en volnû poloÏenou fólií TONDACH FOL S - DHV typ 3.3 / tfiída 6. V pfiípadû více zv˘‰en˘ch poÏadavkÛ neÏ je uvedeno v tabulce, je nutné vÏdy i zv˘‰ení tfiídy tûsnosti. Zateplení pÛdního prostoru a jeho vyuÏití k bydlení je vÏdy bráno jako dva zv˘‰ené poÏadavky. 5

DOPL≈KY

DOPL≈KY

FOL Mono Premium Do sklonu 10° a po konzultaci s v˘robcem


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:48

Stránka 6

UNIVERZÁLNÍ

MODERNÍ

Produktová skupina – Moderní ta‰ky

HISTORICKÉ

KLASICKÉ

Moderní Soulad moderního designu a funkãnosti

DOPL≈KY

TRADIâNÍ

¤e‰ení pro moderní stfiechu v souladu se souãasn˘mi architektonick˘mi trendy. Moderní pálené ta‰ky jsou proto jasnou volbou pro v‰echny zákazníky, ktefií ocení ãist˘, jednoduch˘ a pfiitom originální design.

6


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:48

Stránka 7

Produktová skupina – Moderní ta‰ky

Poãet kusÛ v balení

Paleta (ks)

Závod

UNIVERZÁLNÍ KLASICKÉ

reÏná

00

engoba

glazura

12 40 42 26 71

glazura bfiidlicovû ãerná

Am. natur

reÏná

39

72

00

379,20 457,20 594,00 612,00 624,00

engoba

glazura

12 40 42 26 71

glazura bfiidlicovû ãerná

Am. natur

39

72

458,83 553,21 718,74 740,52 755,04

3277122100 . . Základní

27,5 ✕ 43,3

I

5

280

St

3277122140 . . Okrajová levá – (od cca 2,8 ks/bm)

12,9 ✕ 43,3

II

1

84

St

228,00 231,00 237,00 243,00 249,00

275,88 279,51 286,77 294,03 301,29

3277122141 . . Okrajová pravá – (od cca 2,8 ks/bm)

13,5 ✕ 43,3

II

1

84

St

228,00 231,00 237,00 243,00 249,00

275,88 279,51 286,77 294,03 301,29

3277122142 . . Ukonãovací levá

29,5 ✕ 43,3

II

1

128

St

107,00 109,00 111,00 114,00 117,00

129,47 131,89 134,31 137,94 141,57

3277122110 . . Vûtrací – (cca 28 ks/100 m2)

27,5 ✕ 43,3

II

1

84

St

156,00 159,00 160,00 164,00 169,00

188,76 192,39 193,60 198,44 204,49

3277122150 . . Posuvná pro pfiipoj. hfieb. vûtrací – (cca 8,6 ks/bm) 27,5 ✕ 43,3

II

1

240

St

3277122151 . . Posuvná pro pfiipoj. hfieb. vûtrací – okrajová levá

12,9 ✕ 43,3

II

1

St

232,00 235,00 242,00 242,00 253,00

280,72 284,35 292,82 292,82 306,13

3277122152 . . Posuvná pro pfiipoj. hfieb. vûtrací – okrajová pravá

13,5 ✕ 43,3

II

1

St

232,00 235,00 242,00 242,00 253,00

280,72 284,35 292,82 292,82 306,13

3277122120 . . Protisnûhová ta‰ka – (od 1,3 ks/m2)

27,5 ✕ 43,3

II

1

192

St

114,00 115,00 119,00 123,00 126,00

137,94 139,15 143,99 148,83 152,46

3277122070 . . Pultová ta‰ka

27,5 ✕ 38,0

II

1

128

St

230,00 233,00 239,00 245,00 251,00

278,30 281,93 289,19 296,45 303,71

3277122171 . . Pultová ta‰ka – okrajová levá

12,9 ✕ 38,0

II

1

St

230,00 233,00 239,00 239,00 251,00

278,30 281,93 289,19 289,19 303,71

3277122172 . . Pultová ta‰ka – okrajová pravá

13,5 ✕ 38,0

II

1

St

230,00 233,00 239,00 239,00 251,00

278,30 281,93 289,19 289,19 303,71

31,60

70,00

38,10

74,00

49,50

81,00

51,00

83,00

52,00

85,00

38,24

84,70

46,10

89,54

59,90

61,71

62,92

98,01 100,43 102,85

Sleva na vlastní dopravu je 0,50 Kã/ks (Stodo 12 posuvná ta‰ka).

DOPL≈KY

TRADIâNÍ

TRADIâNÍ DOPL≈KY

UNIVERZÁLNÍ

P. S.

KLASICKÉ

Formát ‰ ✕ d (cm)

Cena za m2 od:

HISTORICKÉ

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

Cena bez DPH (Kã/ks) V˘robek

Kód

MODERNÍ

Spotfieba na m2: od 12,0 ks

HISTORICKÉ

MODERNÍ

Stodo 12 posuvná ta‰ka

Pfii objednávání Vás Ïádáme o vyuÏívání názvosloví a ãíseln˘ch kódÛ dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyfiízení Va‰í objednávky. 7


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:48

Stránka 8

Produktová skupina – Moderní ta‰ky

Poãet kusÛ v balení

Paleta (ks)

Závod

10

13

40

glazura

reÏná

71

00

engoba

10

13

glazura

40

71

438,18

466,52

566,80

530,20

564,49

685,83

3275127200 . . Základní

27,7 ✕ 47,0

I

5

240

Hr

40,20

42,80

52,00

48,64

51,79

62,92

3275127201 . . Poloviãní

16,0 ✕ 47,0

II

5

120

Hr

85,00

89,00

102,00

102,85

107,69

123,42

3275127240 . . Okrajová levá – (od cca 2,6 ks/bm)

27,7 ✕ 47,0

II

2

80

Hr

320,00

326,00

368,00

387,20

394,46

445,28

3275127241 . . Okrajová pravá – (od cca 2,6 ks/bm)

27,7 ✕ 47,0

II

2

80

Hr

320,00

326,00

368,00

387,20

394,46

445,28

3275127210 . . Vûtrací – (cca 20 ks/100 m2)

27,7 ✕ 47,0

II

5

120

Hr

320,00

326,00

368,00

387,20

394,46

445,28

Formát ‰ ✕ d (cm)

P. S.

Poãet kusÛ v balení

Paleta (ks)

Závod

Spotfieba na m2: od 13,7 ks

V˘robek

Kód

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

Cena bez DPH (Kã/ks) reÏná

engoba*

glazura*

reÏná

engoba*

glazura*

00

33

73

00

33

73

537,04

678,15

649,82

820,56

1552127800 . . Základní

24,1 ✕ 42,4

I

5

280

Kon

39,20

49,50

47,43

59,90

1552127801 . . Poloviãní

12,0 ✕ 42,4

II

6

300

Kon

89,00

117,00

107,69

141,57

1552127840 . . Okrajová levá – (od cca 2,8 ks/bm)

24,1 ✕ 42,4

II

5

280

Kon

263,00

323,00

318,23

390,83

II

5

400

Kon

67,00

87,00

81,07

105,27

II

5

280

Kon

263,00

323,00

318,23

390,83

II

8

400

Kon

67,00

87,00

81,07

105,27

II

5

280

Kon

328,00

335,00

396,88

405,35

1552125142 . . Ukonãovací li‰ta levá – (od cca 2,8 ks/bm)■ 1552127841 . . Okrajová pravá – (od cca 2,8 ks/bm)

24,1 ✕ 42,4

1552125143 . . Ukonãovací li‰ta pravá – (od cca 2,8 ks/bm)■ 1552127810 . . Vûtrací – (cca 17 ks/100 m2)

24,1 ✕ 42,4

Sleva na vlastní dopravu je 0,50 Kã/ks (Figaro 11 posuvná ta‰ka). Sleva na vlastní dopravu je 0,20 Kã/ks (Figaro Deluxe). ■

HISTORICKÉ

Figaro Deluxe

TRADIâNÍ

UNIVERZÁLNÍ KLASICKÉ HISTORICKÉ

engoba

00

Cena za m2 od:

TRADIâNÍ

reÏná

UNIVERZÁLNÍ

P. S.

KLASICKÉ

Formát ‰ ✕ d (cm)

Cena za m2 od:

DOPL≈KY

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

Cena bez DPH (Kã/ks) V˘robek

Kód

MODERNÍ

Spotfieba na m2: od 10,9 ks

* Dal‰í typy engob a glazur na speciální objednávku s pfiíplatkem.

MontáÏ pouze s okrajovou ta‰kou.

DOPL≈KY

MODERNÍ

Figaro 11 posuvná ta‰ka

Pfii objednávání Vás Ïádáme o vyuÏívání názvosloví a ãíseln˘ch kódÛ dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyfiízení Va‰í objednávky. 8


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:48

Stránka 9

UNIVERZÁLNÍ

MODERNÍ

Produktová skupina – Univerzální ta‰ky

HISTORICKÉ

KLASICKÉ

Univerzální Jeden produkt – nekoneãno moÏností

DOPL≈KY

TRADIâNÍ

Pálená krytina pro v‰echny druhy staveb, se snadnou instalací a v bohaté barevné ‰kále. Naplní pfiedstavy zákazníkÛ, ktefií hledají moderní a zároveÀ plnû variabilní fie‰ení stfiechy.

9


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:48

Stránka 10

Produktová skupina – Univerzální ta‰ky

Poãet kusÛ v balení

Paleta (ks)

Závod

UNIVERZÁLNÍ KLASICKÉ

reÏná

00

engoba

glazura

10 13 40 43 70

71

Am. hnûdá

reÏná

74

00

engoba

glazura

10 13 40 43 70

71

Am. hnûdá

74

380,65

450,80

564,65

586,50

460,59

545,47

683,23

709,67

3275127600 . . Základní

28,0 ✕ 47,0

I

5

240

Hr

33,10

39,20

49,10

51,00

40,05

47,43

59,41

61,71

3275127640 . . Okrajová levá – (od cca 2,6 ks/bm)

28,2 ✕ 47,0

II

2

60

Hr

219,00

231,00

237,00

245,00

264,99

279,51

286,77

296,45

3275127641 . . Okrajová pravá – (od cca 2,6 ks/bm)

28,0 ✕ 47,0

II

2

60

Hr

219,00

231,00

237,00

245,00

264,99

279,51

286,77

296,45

3275127650 . . Ta‰ka pro pfiipojení hfiebene – (cca 9 ks/bm)

28,0 ✕ 47,0

II

5

120

Hr

48,50

52,00

59,00

61,00

58,69

62,92

71,39

73,81

3275127651 . . Ta‰ka pro pfiipojení hfiebene okrajová levá

28,2 ✕ 47,0

II

1

Hr

224,00

235,00

242,00

249,00

271,04

284,35

292,82

301,29

3275127652 . . Ta‰ka pro pfiipojení hfiebene okrajová pravá

28,0 ✕ 47,0

II

1

Hr

224,00

235,00

242,00

249,00

271,04

284,35

292,82

301,29

3275127653 . . Ta‰ka pro pfiipojení hfiebene ukonãovací levá

28,2 ✕ 47,0

II

2

Hr

224,00

235,00

242,00

249,00

271,04

284,35

292,82

301,29

3275127642 . . Ukonãovací levá

28,2 ✕ 47,0

II

2

60

Hr

224,00

235,00

242,00

249,00

271,04

284,35

292,82

301,29

3275127610 . . Vûtrací – (cca 20 ks/100 m2)

28,0 ✕ 47,0

II

5

120

Hr

144,00

157,00

158,00

163,00

174,24

189,97

191,18

197,23

3275127654 . . Ta‰ka pro pfiipojení hfiebene vûtrací – (cca 9 ks/bm) 28,0 ✕ 47,0

II

5

120

Hr

81,00

85,00

95,00

99,00

98,01

102,85

114,95

119,79

3276527655 . . Ta‰ka pro pfiipojení hfiebene vûtrací okrajová levá

28,8 ✕ 47,0

II

1

·la

242,00

254,00

261,00

266,00

292,82

307,34

315,81

321,86

3276527656 . . Ta‰ka pro pfiipojení hfiebene vûtrací okrajová pravá

28,4 ✕ 47,0

II

1

·la

242,00

254,00

261,00

266,00

292,82

307,34

315,81

321,86

TRADIâNÍ DOPL≈KY

DOPL≈KY

TRADIâNÍ

Sleva na vlastní dopravu je 0,50 Kã/ks (Samba 11 posuvná ta‰ka).

UNIVERZÁLNÍ

P. S.

KLASICKÉ

Formát ‰ ✕ d (cm)

Cena za m2 od:

HISTORICKÉ

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

Cena bez DPH (Kã/ks) V˘robek

Kód

MODERNÍ

Spotfieba na m2: od 11,5 ks

HISTORICKÉ

MODERNÍ

Samba 11 posuvná ta‰ka

Pfii objednávání Vás Ïádáme o vyuÏívání názvosloví a ãíseln˘ch kódÛ dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyfiízení Va‰í objednávky. 10


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:48

Stránka 11

UNIVERZÁLNÍ

MODERNÍ

Produktová skupina – Klasické ta‰ky

HISTORICKÉ

KLASICKÉ

Klasické Spolehlivost a tradice

DOPL≈KY

TRADIâNÍ

Klasické pálené ta‰ky provûfiené ãasem, jejichÏ pfiirozená krása a ‰arm citlivû doplní tradiãní v˘stavbu a zapadne do okolní krajiny. Pro v‰echny zákazníky, ktefií se spoléhají na léty ovûfien˘ materiál.

11


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:48

Stránka 12

Produktová skupina – Klasické ta‰ky

Poãet kusÛ v balení

Paleta (ks)

Závod

engoba

00

10

glazura

70

71

reÏná

engoba

00

10

374,10

445,15

452,66

538,63

3276121000 . . Základní

24,5 ✕ 40,5

I

6

240

·la

25,80

30,70

31,22

37,15

3276121001 . . Poloviãní

14,5 ✕ 40,5

II

6

240

·la

27,60

31,50

33,40

38,12

3276121040 . . Okrajová levá – (od cca 3,0 ks/bm)

24,5 ✕ 40,5

II

4

48

·la

157,00

165,00

189,97

199,65

3276121041 . . Okrajová pravá – (od cca 3,0 ks/bm)

24,5 ✕ 40,5

II

4

48

·la

157,00

165,00

189,97

199,65

3276121042 . . Ukonãovací levá

24,5 ✕ 40,5

II

6

240

·la

139,00

145,00

168,19

175,45

3276121010 . . Vûtrací – (cca 34 ks/100 m2)

24,5 ✕ 40,5

II

7

224

·la

105,00

111,00

127,05

134,31

3276121020 . . Protisnûhová – (od 1,3 ks/m2)

24,5 ✕ 40,5

II

4

160

·la

90,00

94,00

108,90

113,74

Formát ‰ ✕ d (cm)

P. S.

Poãet kusÛ v balení

Paleta (ks)

Závod

Francouzská 14

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

Cena bez DPH (Kã/ks)

HISTORICKÉ TRADIâNÍ

71

Spotfieba na m2: 14,5 ks

V˘robek

Kód

glazura

70

Cena za m2 od:

reÏná

engoba

glazura

00

10

466,90

508,95

564,95

615,83

70

71

reÏná

engoba

00

10

3276120000 . . Základní

24,5 ✕ 40,5

I

6

240

·la

32,20

35,10

38,96

42,47

3276120001 . . Poloviãní

14,5 ✕ 40,5

II

6

240

·la

29,10

31,60

35,21

38,24

3276120040 . . Okrajová levá – (od cca 3,0 ks/bm)

24,5 ✕ 40,5

II

4

48

·la

163,00

165,00

197,23

199,65

3276120041 . . Okrajová pravá – (od cca 3,0 ks/bm)

24,5 ✕ 40,5

II

4

48

·la

163,00

165,00

197,23

199,65

3276121010 . . Vûtrací – (pouÏívá se Brnûnka 14 vûtrací)

24,5 ✕ 40,5

II

7

224

·la

105,00

111,00

127,05

134,31

3276120020 . . Protisnûhová – (od 1,3 ks/m2)

24,5 ✕ 40,5

II

4

160

·la

93,00

94,00

112,53

113,74

glazura

70

71

HISTORICKÉ

UNIVERZÁLNÍ

reÏná

UNIVERZÁLNÍ

P. S.

KLASICKÉ

Formát ‰ ✕ d (cm)

Cena za m2 od:

KLASICKÉ

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

Cena bez DPH (Kã/ks) V˘robek

Kód

MODERNÍ

Spotfieba na m2: od 14,5 ks

TRADIâNÍ

MODERNÍ

Brnûnka 14 posuvná ta‰ka

Sleva na vlastní dopravu je 0,40 Kã/ks (Brnûnka 14 posuvná ta‰ka, Francouzská 14).

DOPL≈KY

DOPL≈KY

V prÛbûhu roku 2018 budou nahrazeny v˘robky ze závodu Hranice.

Pfii objednávání Vás Ïádáme o vyuÏívání názvosloví a ãíseln˘ch kódÛ dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyfiízení Va‰í objednávky. 12


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:48

Stránka 13

Produktová skupina – Klasické ta‰ky

P. S.

Poãet kusÛ v balení

Paleta (ks)

Závod

00

13 40

70

71

reÏná

engoba

00

10

13 40

glazura

70

71

483,84

572,40

459,99

585,45

692,60

3275121100 . . Základní

27,7 ✕ 46,5

I

5

280

Hr

35,20

44,80

53,00

42,59

54,21

64,13

3275121101 . . Poloviãní

16,0 ✕ 46,5

II

5

140

Hr

49,40

58,00

63,00

59,77

70,18

76,23

3275121140 . . Okrajová levá – (od cca 2,6 ks/bm)

27,7 ✕ 46,5

II

2

80

Hr

219,00

231,00

237,00

264,99

279,51

286,77

3275121141 . . Okrajová pravá – (od cca 2,6 ks/bm)

27,7 ✕ 46,5

II

2

80

Hr

219,00

231,00

237,00

264,99

279,51

286,77

3275121110 . . Vûtrací – (cca 20 ks/100 m2)

27,7 ✕ 46,5

II

5

140

Hr

144,00

157,00

158,00

174,24

189,97

191,18

Formát ‰ ✕ d (cm)

P. S.

Poãet kusÛ v balení

Paleta (ks)

Závod

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

Cena bez DPH (Kã/ks) V˘robek

Kód

reÏná

engoba

10

13 40

KLASICKÉ

Spotfieba na m2: 11,3 ks

glazura

70

71

reÏná

00

engoba

10

13 40

glazura

70

71

576,30

632,80

678,00

697,32

765,69

820,38

3275120000 . . Základní

27,7 ✕ 46,5

I

5

280

Hr

51,00

56,00

60,00

61,71

67,76

72,60

3275120001 . . Poloviãní

16,0 ✕ 46,5

II

5

140

Hr

55,00

58,00

64,00

66,55

70,18

77,44

3275120040 . . Okrajová levá – (cca 2,6 ks/bm)

27,7 ✕ 46,5

II

2

80

Hr

231,00

234,00

240,00

279,51

283,14

290,40

3275120041 . . Okrajová pravá – (cca 2,6 ks/bm)

27,7 ✕ 46,5

II

2

80

Hr

231,00

234,00

240,00

279,51

283,14

290,40

3275120010 . . Vûtrací – (cca 20 ks/100 m2)

27,7 ✕ 46,5

II

5

140

Hr

155,00

160,00

161,00

187,55

193,60

194,81

HISTORICKÉ

Francouzská 12▲

Cena za m2 od: HISTORICKÉ

10

glazura

380,16

00

TRADIâNÍ

engoba

Sleva na vlastní dopravu je 0,50 Kã/ks (Hranice 11 posuvná ta‰ka, Francouzská 12). ▲ Pouze

TRADIâNÍ

UNIVERZÁLNÍ KLASICKÉ

reÏná

UNIVERZÁLNÍ

Formát ‰ ✕ d (cm)

Cena za m2 od:

DOPL≈KY

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

Cena bez DPH (Kã/ks) V˘robek

Kód

MODERNÍ

Spotfieba na m2: od 10,8 ks

na objednávku, dodací lhÛta: 2–6 t˘dnÛ.

DOPL≈KY

MODERNÍ

Hranice 11 posuvná ta‰ka

Pfii objednávání Vás Ïádáme o vyuÏívání názvosloví a ãíseln˘ch kódÛ dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyfiízení Va‰í objednávky. 13


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:48

Stránka 14

Produktová skupina – Klasické ta‰ky

Paleta (ks)

Závod

00

engoba

12

40

glazura

42

26

reÏná

39

00

engoba

12

40

glazura

42

26

39

478,41

518,37

577,20

578,88

627,23

698,41

3277127400 . . Základní

27,5 ✕ 43,3

I

5

280

St

43,10

46,70

52,00

52,15

56,51

62,92

3277127401 . . Poloviãní

16,0 ✕ 43,3

II

1

420

St

54,00

58,00

63,00

65,34

70,18

76,23

3277127440 . . Okrajová levá – (cca 2,6 ks/bm)

12,9 ✕ 43,3

II

1

84

St

230,00

233,00

240,00

278,30

281,93

290,40

3277127441 . . Okrajová pravá – (cca 2,6 ks/bm)

13,5 ✕ 43,3

II

1

84

St

230,00

233,00

240,00

278,30

281,93

290,40

3277127442 . . Ukonãovací levá

29,4 ✕ 43,3

II

1

128

St

108,00

111,00

113,00

130,68

134,31

136,73

3277127410 . . Vûtrací – (cca 28 ks/100 m2)

27,5 ✕ 43,3

II

1

84

St

158,00

161,00

162,00

191,18

194,81

196,02

3277127450 . . Posuvná pro pfiip. hfieb. vûtrací – (cca 8,6 ks/bm) 27,5 ✕ 43,3

II

1

208

St

71,00

75,00

81,00

85,91

90,75

98,01

3277122151 . . Posuvná pro pfiip. hfiebe. vûtrací – okrajová levá

12,9 ✕ 43,3

II

1

St

232,00

235,00

242,00

280,72

284,35

292,82

3277122152 . . Posuvná pro pfiip. hfieb. vûtrací – okrajová pravá

13,5 ✕ 43,3

II

1

St

232,00

235,00

242,00

280,72

284,35

292,82

3277127463 . . Posuvná pro pfiip. hfieb. vûtrací – poloviãní

16,0 ✕ 43,3

II

1

St

71,00

75,00

81,00

85,91

90,75

98,01

3277127420 . . Protisnûhová ta‰ka – (od 1,3 ks/m2)

27,5 ✕ 43,3

II

1

192

St

116,00

117,00

121,00

140,36

141,57

146,41

3277127470 . . Pultová ta‰ka

27,5 ✕ 38,0

II

1

128

St

232,00

235,00

243,00

280,72

284,35

294,03

3277122171 . . Pultová ta‰ka – okrajová levá

12,9 ✕ 38,0

II

1

St

230,00

233,00

239,00

278,30

281,93

289,19

3277122172 . . Pultová ta‰ka – okrajová pravá

13,5 ✕ 38,0

II

1

St

230,00

233,00

239,00

278,30

281,93

289,19

3277127473 . . Pultová ta‰ka – poloviãní

16,0 ✕ 38,0

II

1

St

203,00

205,00

213,00

245,63

248,05

257,73

Sleva na vlastní dopravu je 0,50 Kã/ks (Falcovka 11).

TRADIâNÍ

UNIVERZÁLNÍ KLASICKÉ HISTORICKÉ TRADIâNÍ

reÏná

UNIVERZÁLNÍ

Poãet kusÛ v balení

KLASICKÉ

P. S.

HISTORICKÉ

Formát ‰ ✕ d (cm)

Cena za m2 od:

DOPL≈KY

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

Cena bez DPH (Kã/ks) V˘robek

Kód

MODERNÍ

Spotfieba na m2: 11,1 ks

DOPL≈KY

MODERNÍ

Falcovka 11

Pfii objednávání Vás Ïádáme o vyuÏívání názvosloví a ãíseln˘ch kódÛ dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyfiízení Va‰í objednávky. 14


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:48

Stránka 15

Produktová skupina – Klasické ta‰ky

Poãet kusÛ v balení

Paleta (ks)

Závod

UNIVERZÁLNÍ KLASICKÉ

reÏná

00

engoba

12

40

glazura

42

26

reÏná

39

00

engoba

12

40

glazura

42

26

39

577,20

632,70

677,10

698,41

765,57

819,29

3277120200 . . Základní

27,5 ✕ 43,3

I

5

240

St

52,00

57,00

61,00

62,92

68,97

73,81

3277127401 . . Poloviãní (pouÏívá se Falcovka 11 poloviãní)

16,0 ✕ 43,3

II

1

420

St

54,00

58,00

63,00

65,34

70,18

76,23

3277127440 . . Okrajová levá – (cca 2,6 ks/bm)

13,6 ✕ 43,3

II

1

84

St

227,00

230,00

236,00

274,67

278,30

285,56

3277127441 . . Okrajová pravá – (cca 2,6 ks/bm)

13,6 ✕ 43,3

II

1

84

St

227,00

230,00

236,00

274,67

278,30

285,56

3277120242 . . Ukonãovací levá

29,4 ✕ 43,3

II

1

128

St

109,00

111,00

113,00

131,89

134,31

136,73

Vûtrací – (cca 28 ks/100 m2) – 3277127410 . . – pouÏívá se Falcovka 11 vûtrací

27,5 ✕ 43,3

II

1

84

St

156,00

159,00

160,00

188,76

192,39

193,60

3277120250 . . Posuvná pro pfiipoj. hfieb. vûtrací – (cca 8,6 ks/bm) 27,5 ✕ 43,3

II

1

208

St

72,00

76,00

83,00

87,12

91,96

100,43

3277122151 . . Posuvná pro pfiipoj. hfieb. vûtrací – okraj. levá

13,6 ✕ 43,3

II

1

72

St

232,00

235,00

242,00

280,72

284,35

292,82

3277122152 . . Posuvná pro pfiipoj. hfieb. vûtrací – okraj. pravá

13,6 ✕ 43,3

II

1

72

St

232,00

235,00

242,00

280,72

284,35

292,82

3277127463 . . Posuvná pro pfiipojení hfieb. vûtrací – poloviãní

16,0 ✕ 43,3

II

1

300

St

71,00

75,00

81,00

85,91

90,75

98,01

UNIVERZÁLNÍ

P. S.

KLASICKÉ

Formát ‰ ✕ d (cm)

Cena za m2 od:

Sleva na vlastní dopravu je 0,50 Kã/ks (Srdcovka 11). ▲ Pouze

na objednávku, dodací lhÛta: 2–6 t˘dnÛ.

TRADIâNÍ DOPL≈KY

DOPL≈KY

TRADIâNÍ

HISTORICKÉ

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

Cena bez DPH (Kã/ks) V˘robek

Kód

MODERNÍ

Spotfieba na m2: 11,1 ks

HISTORICKÉ

MODERNÍ

Srdcovka® 11▲

Pfii objednávání Vás Ïádáme o vyuÏívání názvosloví a ãíseln˘ch kódÛ dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyfiízení Va‰í objednávky. 15


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:48

Stránka 16

UNIVERZÁLNÍ

MODERNÍ

Produktová skupina – Historické ta‰ky

HISTORICKÉ

KLASICKÉ

Historické Inspirace z minulosti

DOPL≈KY

TRADIâNÍ

Jedineãné pálené ta‰ky, které jsou jiÏ po tisíciletí symbolem bezpeãí a pfiirozené krásy. Jsou vhodné nejen pro rekonstrukci stfiech historick˘ch objektÛ pfii zachování tradic a pÛvodního rázu stavby.

16


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:48

Stránka 17

Produktová skupina – Historické ta‰ky Spotfieba na m2: od 36,0 ks

Formát ‰ ✕ d (cm)

P. S.

Poãet kusÛ v balení

Paleta (ks)

Závod

327810250000 Základní

18,0 ✕ 38

I

8

327810250100 Poloviãní

9,00 ✕ 38

II

16

engoba

10

13

glazura

42

70

reÏná

71

10

468,00

566,28

528

Blí

13,00

15,73

1056

Blí

24,60

29,77

Blí

123,00

148,83

13

glazura

42

70

71

dvojpaleta

327710234000 Okrajová levá – (pouÏívá se segmentov˘ fiez)

10,0 ✕ 38

II

1

192 dvojpaleta

327710234100 Okrajová pravá – (pouÏívá se segmentov˘ fiez)

10,0 ✕ 38

II

1

192

Blí

123,00

148,83

327810253000 Okapová

18,0 ✕ 25

II

8

528

Blí

24,60

29,77

327810255000 Hfiebenová – (cca 11,2 ks/bm)

18,0 ✕ 25

II

8

528

Blí

24,60

29,77

327710231000 Vûtrací – (pouÏívá se segmentov˘ fiez)

18,0 ✕ 38

II

20

200

Blí

123,00

148,83

327710251000 Vûtrací nová – (cca 42 ks/100 m2)

18,0 ✕ 38

II

20

400

Blí

123,00

148,83

Bobrovka 18

38 segmentov˘ fiez – reÏná

Spotfieba na m2: od 36,0 ks Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

Cena bez DPH (Kã/ks) V˘robek

Kód

HISTORICKÉ

engoba

00

Formát ‰ ✕ d (cm)

P. S.

KLASICKÉ

UNIVERZÁLNÍ

reÏná

00

Cena za m2 od:

KLASICKÉ

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

Cena bez DPH (Kã/ks) V˘robek

Kód

MODERNÍ

38 kulat˘ fiez – reÏná

UNIVERZÁLNÍ

Poãet kusÛ v balení

Paleta (ks)

Závod

reÏná

00

Cena za m2 od: 327810250000 Základní

18,0 ✕ 38

I

8

327810250100 Poloviãní

9,00 ✕ 38

II

16

engoba

10

13

glazura

42

70

reÏná

71

00

522,00

631,62

528

Blí

14,50

17,55

1056

Blí

24,60

29,77

Blí

123,00

148,83

engoba

10

13

glazura

42

70

HISTORICKÉ

MODERNÍ

Bobrovka 18

71

dvojpaleta

10,0 ✕ 38

II

1

192

327710234100 Okrajová pravá – (cca 3 ks/bm)

10,0 ✕ 38

II

1

192

Blí

123,00

148,83

327810253000 Okapová

18,0 ✕ 25

II

8

528

Blí

24,60

29,77

327810255000 Hfiebenová – (cca 11,2 ks/bm)

18,0 ✕ 25

II

8

528

Blí

24,60

29,77

327710231000 Vûtrací – (cca 42 ks/100 m2)

18,0 ✕ 38

II

20

200

Blí

123,00

148,83

327710251000 Vûtrací nová – (cca 42 ks/100 m2)

18,0 ✕ 38

II

20

400

Blí

123,00

148,83

TRADIâNÍ

dvojpaleta

DOPL≈KY

DOPL≈KY

TRADIâNÍ

327710234000 Okrajová levá – (cca 3 ks/bm)

Sleva na vlastní dopravu je 0,20 Kã/ks (Bobrovka 18 ✕ 38 Bobrovka kulat˘ a segmentov˘ fiez). Pfii objednávání Vás Ïádáme o vyuÏívání názvosloví a ãíseln˘ch kódÛ dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyfiízení Va‰í objednávky. 17


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:48

Stránka 18

Produktová skupina – Historické ta‰ky

P. S.

Poãet kusÛ v balení

Paleta (ks)

Závod

engoba▲

00

19

Cena bez DPH (Kã/ks) glazura

26

39

reÏná

engoba▲

00

19

1 824,00

2 176,00

2 207,04

2 632,96

3277115000 . . Prejz vrchní

7,4-12,1 ✕ 37,3

I

30

360

St

57,00

68,00

68,97

82,28

3277115010 . . Prejz spodní

20,1 ✕ 37,3

I

35

280

St

57,00

68,00

68,97

82,28

Formát ‰ ✕ d (cm)

P. S.

Poãet kusÛ v balení

Paleta (ks)

Závod

Spotfieba na m2: 12 párÛ

V˘robek

Kód

Cena za m2 od:

engoba▲

00

19

Cena bez DPH (Kã/ks) glazura

26

39

reÏná

engoba▲

00

19

1 968,00

2 328,00

2 381,28

2 816,88

10,1-14,2 ✕ 40,0

I

1

216

St

82,00

97,00

99,22

117,37

3277115200 . . Prejz spodní

24,0 ✕ 43,0

I

35

280

St

82,00

97,00

99,22

117,37

Sleva na vlastní dopravu je 0,30 Kã/ks (Mal˘ prejz S, Velk˘ prejz).

Kód

327119031000 Speciální pokr˘vaãská malta

V˘robek

▲ Pouze

glazura

26

3277115300 . . Prejz vrchní

Speciální pokr˘vaãská malta TRADIâNÍ

reÏná

39

HISTORICKÉ

HISTORICKÉ

KLASICKÉ

Cena bez DPH (Kã/ks)

DOPL≈KY

39

KLASICKÉ

Velk˘ prejz

glazura

26

na objednávku, dodací lhÛta: 2–6 t˘dnÛ.

Spotfieba malty: Mal˘ prejz S – cca 1 pytel/m2 | Velk˘ prejz – cca 1,25 pytle/m2 Poãet pytlÛ na paletû

Cena za pytel 40 kg bez DPH

Cena za pytel 40 kg s DPH 21 %

Cena za tunu bez DPH

Cena za tunu s DPH 21 %

35

224,00

271,04

5 600,00

6 776,00

TRADIâNÍ

UNIVERZÁLNÍ

Cena za m2 od:

reÏná

UNIVERZÁLNÍ

Cena bez DPH (Kã/ks) Formát ‰ ✕ d (cm)

V˘robek

Kód

MODERNÍ

Spotfieba na m2: 16 párÛ

DOPL≈KY

MODERNÍ

Mal˘ prejz S

Pfii objednávání Vás Ïádáme o vyuÏívání názvosloví a ãíseln˘ch kódÛ dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyfiízení Va‰í objednávky. 18


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:49

Stránka 19

Produktová skupina – Historické ta‰ky

P. S.

Poãet kusÛ v balení

Paleta (ks)

Závod

reÏná

Cena za m2 od:

engoba

10

13

Cena s DPH 21 % (Kã/ks) glazura

42

MODERNÍ

Formát ‰ ✕ d (cm)

70

reÏná

71

00

673,20

814,57

327810170000

a Základní (gotick˘ fiez)

18,0 ✕ 38,0

I

8

528

Blí

18,70

22,63

327810180000

b Základní (‰estiúhelníkov˘ fiez)

18,0 ✕ 38,0

I

8

528

Blí

18,70

22,63

327810190000

c Základní (rovn˘ fiez)

18,0 ✕ 38,0

I

8

528

Blí

18,70

22,63

327810200000

d Základní (rovn˘ fiez s obl˘mi rohy)

18,0 ✕ 38,0

I

8

528

Blí

18,70

22,63

327810170100

a Poloviãní (gotick˘ fiez)

9,00 ✕ 38,0

II

16

1056

Blí

30,70

37,15

327810180100

b Poloviãní (‰estiúhelníkov˘ fiez)

9,00 ✕ 38,0

II

16

1056

Blí

30,70

37,15

327810190100

c Poloviãní (rovn˘ fiez)

9,00✕ 38,0

II

16

1056

Blí

30,70

37,15

327810200100

d Poloviãní (rovn˘ fiez s obl˘mi rohy)

9,00 ✕ 38,0

II

16

1056

Blí

30,70

37,15

327810175000

a Hfiebenová (gotick˘ fiez) – (cca 11,2 ks/bm)

18,0 ✕ 25,0

II

8

528

Blí

30,70

37,15

327810185000

b Hfiebenová (‰estiúhelníkov˘ fiez) – (cca 11,2 ks/bm)

18,0 ✕ 25,0

II

8

528

Blí

30,70

37,15

327810195000

c Hfiebenová/okapová (rovn˘ fiez) – (cca 11,2 ks/bm)

18,0 ✕ 25,0

II

8

528

Blí

30,70

37,15

327810253000

d Hfieben/okapová (rov. fiez s obl˘mi rohy) – (cca 11,2 ks/bm)

18,0 ✕ 25,0

II

8

528

Blí

24,60

29,77

Blí

123,00

148,83

192

Blí

123,00

148,83

engoba

10

13

glazura

42

70

71

Gotick˘ fiez

327710234000 Okrajová levá – pouÏívá se segmentov˘ fiez

10,0 ✕ 38,0

II

1

d

Rovn˘ fiez se zaoblen˘mi rohy

dvojpaleta

192 dvojpaleta

327710234100 Okrajová pravá – pouÏívá se segmentov˘ fiez

10,0 ✕ 38,0

II

1

327810253000 Okapová

18,0 ✕ 25,0

II

8

528

Blí

24,60

29,77

327710231000 Vûtrací – (cca 42 ks/100 m2)

18,0 ✕ 38,0

II

20

200

Blí

123,00

148,83

2 327710251000 Vûtrací nová – (cca 42 ks/100 m )

18,0 ✕ 38,0

II

20

400

Blí

123,00

148,83

HISTORICKÉ

Rovn˘ fiez

TRADIâNÍ

·estiúhelníkov˘ fiez

KLASICKÉ

b

Sleva na vlastní dopravu je 0,20 Kã/ks (Bobrovka speciální fiezy 18 ✕ 38). ▲ Pouze

na objednávku, dodací lhÛta: 2–6 t˘dnÛ.

DOPL≈KY

UNIVERZÁLNÍ

V˘robek

00

KLASICKÉ HISTORICKÉ

Spotfieba na m2: od 36,0 ks Cena bez DPH (Kã/ks)

c

TRADIâNÍ

38 speciální fiezy▲

Kód

a

DOPL≈KY

UNIVERZÁLNÍ

MODERNÍ

Bobrovka 18

Pfii objednávání Vás Ïádáme o vyuÏívání názvosloví a ãíseln˘ch kódÛ dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyfiízení Va‰í objednávky. 19


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:49

Stránka 20

Produktová skupina – Historické ta‰ky

P. S.

Poãet kusÛ v balení

Paleta (ks)

Závod

13

42

70

reÏná

71

engoba

00

10

793,76

327810220000 Základní

15,5 ✕ 38

I

8

576

Blí

16,00

19,36

327810223000 Okapová

15,5 ✕ 25

II

8

576

Blí

24,70

29,89

327810225000 Hfiebenová (cca 13,0 ks/bm)

15,5 ✕ 25

II

8

576

Blí

30,80

37,27

Paleta (ks)

Závod

38▲

glazura

42

70

71

Spotfieba na m2: od 36,0 ks Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

Cena bez DPH (Kã/ks) V˘robek

Kód

13

Formát ‰ ✕ d (cm)

P. S.

Poãet kusÛ v balení

reÏná

engoba

10

13

glazura

42

KLASICKÉ

Bobrovka Berlínská 18

Cena za m2 od: HISTORICKÉ

10

glazura

656,00

00

TRADIâNÍ

engoba

70

reÏná

71

00

673,20

814,57

327810210000 Základní

18,0 ✕ 38

I

8

576

Blí

18,70

22,63

327810213000 Okapová

18,0 ✕ 25

II

8

576

Blí

30,70

37,15

327810215000 Hfiebenová (cca 11,2 ks/bm)

18,0 ✕ 25

II

8

576

Blí

30,70

37,15

327710231000 Vûtrací – (cca 42 ks/100 m2)

18,0 ✕ 38

II

20

200

Blí

123,00

148,83

327710251000 Vûtrací nová – (cca 42 ks/100 m2)

18,0 ✕ 38

II

20

400

Blí

123,00

148,83

engoba

10

13

glazura

42

70

71

Sleva na vlastní dopravu je 0,20 Kã/ks (Bobrovka Berlínská 15,5 ✕ 38, Bobrovka Berlínská 18 ✕ 38). ▲ Pouze

TRADIâNÍ

UNIVERZÁLNÍ KLASICKÉ

reÏná

00

Cena za m2 od:

DOPL≈KY

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

Cena bez DPH (Kã/ks) Formát ‰ ✕ d (cm)

V˘robek

Kód

MODERNÍ

Spotfieba na m2: od 41,0 ks

UNIVERZÁLNÍ

38▲

HISTORICKÉ

na objednávku, dodací lhÛta: 2–6 t˘dnÛ.

DOPL≈KY

MODERNÍ

Bobrovka Berlínská 15,5

Pfii objednávání Vás Ïádáme o vyuÏívání názvosloví a ãíseln˘ch kódÛ dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyfiízení Va‰í objednávky. 20


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:49

Stránka 21

Produktová skupina – Historické ta‰ky

Poãet kusÛ v balení

Paleta (ks)

10 31

UNIVERZÁLNÍ KLASICKÉ HISTORICKÉ

12 33

glazury Amadeus

13 19 40 41

70 72

71 73

glazury* 23

32

engoby* 34

10 31

12 33

glazury Amadeus

13 19 40 41

70 72

71 73

glazury* 23

32

34

803,20

1 001,60

2 432,00

971,87

1 211,94

2 942,72

. . . . 100100 . . Základní

19 ✕ 40

I

10

420, 480 Kon

25,10

31,30

76,00

30,37

37,87

91,96

. . . . 100101 . . Základní 3/4

14 ✕ 40

II

10

560, 700 Kon

25,40

29,00

72,00

30,73

35,09

87,12

. . . . 100150 . . Hfiebenová – (cca 10,6 ks/bm)

19 ✕ 28

II

10

420, 480 Kon

25,40

29,00

72,00

30,73

35,09

87,12

. . . . 100151 . . Hfiebenová 3/4

14 ✕ 28

II

10

560, 700 Kon

25,40

29,00

72,00

30,73

35,09

87,12

. . . . 105130 . . Okapová

19 ✕ 28

II

10

420, 480 Kon

25,40

29,00

72,00

30,73

35,09

87,12

. . . . 100107 . . Vûtrací díl lev˘ – (cca 25 ks/100 m2)

19 ✕ 40

II

10

480

Kon

25,40

29,00

72,00

30,73

35,09

87,12

. . . . 100108 . . Vûtrací díl prav˘ – (cca 25 ks/100 m2)

19 ✕ 40

II

10

480

Kon

25,40

29,00

72,00

30,73

35,09

87,12

. . . . 100110 . . Vûtrací díl stfiední – (cca 25 ks/100 m2)

19 ✕ 40

II

6

240

Kon

390,00

541,00

896,00

471,90

654,61

1084,16

. . . . 100144 . . Okrajová levá – (cca 3,2 ks/bm)◗

18 ✕ 44

II

1

100, 112 Kon

360,00

568,00

435,60

687,28

. . . . 100145 . . Okrajová pravá – (cca 3,2 ks/bm)◗

18 ✕ 44 ▲

II

1

100, 112 Kon

360,00

568,00

435,60

687,28

Bobrovka 19

40 segmentov˘ fiez

Spotfieba na m : od 32,0 ks 2

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

Cena bez DPH (Kã/ks) V˘robek

Kód

Formát ‰ ✕ d (cm)

P. S.

Poãet kusÛ v balení

Paleta (ks)

Závod

engoby 10 12 13 19 33 40 41

Cena za m2 od:

TRADIâNÍ

engoby*

Závod

UNIVERZÁLNÍ

P. S.

KLASICKÉ

Formát ‰ ✕ d (cm)

Cena za m2 od:

DOPL≈KY

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

Cena bez DPH (Kã/ks) V˘robek

Kód

MODERNÍ

Spotfieba na m2: od 32,0 ks

glazury Amadeus 70 72

71 73

glazury 23

32

engoby 34

10 12 13 19 33 40 41

1 033,60

1 250,66

. . . . 100300 . . Základní

19,0 ✕ 40,0

I

10

420, 480 Kon

32,30

39,08

. . . . 100301 . . Základní 3/4

14,0 ✕ 40,0

II

10

560, 700 Kon

29,00

35,09

. . . . 100350 . . Hfiebenová – (cca 10,6 ks/bm)

19,0 ✕ 28,0

II

10

420, 480 Kon

29,00

35,09

. . . . 100351 . . Hfiebenová 3/4

14,0 ✕ 28,0

II

10

560, 700 Kon

29,00

35,09

. . . . 105130 . . Okapová

19,0 ✕ 28,0

II

10

420, 480 Kon

25,40

30,73

. . . . 100307 . . Vûtrací díl lev˘ – (cca 25 ks/100 m2)

19,0 ✕ 40,0

II

10

480

Kon

29,00

35,09

. . . . 100308 . . Vûtrací díl prav˘ – (cca 25 ks/100 m2)

19,0 ✕ 40,0

II

10

480

Kon

29,00

35,09

. . . . 100110 . . Vûtrací díl stfiední – (cca 25 ks/100 m2)

19,0 ✕ 40,0

II

6

240

Kon

390,00

Sleva na vlastní dopravu je 0,20 Kã/ks (Bobrovka 19 ✕ 40 kulat˘ a segmentov˘ fiez). * Dal‰í typy engob a glazur na speciální objednávku s pfiíplatkem. ◗ Pouze na ‰upinové krytí (nutná základní 3/4).

glazury Amadeus 70 72

71 73

glazury 23

32

34

471,90 ▲ Pouze

na objednávku, dodací lhÛta: 2–6 t˘dnÛ.

HISTORICKÉ

40 kulat˘ fiez▲

TRADIâNÍ

DOPL≈KY

MODERNÍ

Bobrovka 19

21


2018_03_01_Cenik_tasek.qxd

1.3.2018

18:15

Stránka 22

Produktová skupina – Historické ta‰ky

Formát ‰ ✕ d (cm)

P. S.

Poãet kusÛ v balení

Paleta (ks)

Závod

00

10 12 13 19 33 40 41

glazury Amadeus* 70 72

71 73

reÏná

engoby*

00

10 12 13 19 33 40 41

70 72

71 73

1 757,00

1 869,00

2 135,00

2 125,97

2 261,49

2 583,35

30,50

30,37

32,31

36,91

14,0 ✕ 28,0

I

10

700/560

Kon

25,40

29,00

. . . . 100351 . . VûÏová – segmentov˘ fiez

14,0 ✕ 28,0

I

10

700/560

Kon

28,00

29,00

33,88

36,91

. . . . 105131 . . VûÏová – rovn˘ fiez

14,0 ✕ 28,0

I

10

700/560

Kon

26,50

28,20

32,07

34,12

. . . . 105351 . . VûÏová – rovn˘ fiez s obl˘mi rohy

14,0 ✕ 28,0

I

10

700/560

Kon

26,50

28,20

32,07

34,12

Formát ‰ ✕ d (cm)

P. S.

Poãet kusÛ v balení

Paleta (ks)

Závod

Steinbrück●

glazury Amadeus*

Spotfieba na m2: od 16,1 ks Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

Cena bez DPH (Kã/ks) V˘robek

Kód

reÏná

engoby*

00

10 12 13 19 33 40 41

glazury Amadeus* 70 72

71 73

reÏná

engoby*

00

10 12 13 19 33 40 41

524,86

635,08

447211200000 Základní

22,3 ✕ 40,0

I

8

384

Kon

32,60

39,45

447211200100 Poloviãní

11,0 ✕ 40,0

II

6

480

Kon

68,00

82,28

447211201000 Vûtrací – (cca 25 ks/100 m2)

22,3 ✕ 40,0

II

6

180

Kon

365,00

441,65

447211204000 Okrajová levá – (od cca 3,2 ks/bm)

18,3 ✕ 40,0

II

2

112

Kon

311,00

376,31

447211204100 Okrajová pravá – (od cca 3,2 ks/bm)

18,3 ✕ 40,0

II

2

112

Kon

311,00

376,31

Sleva na vlastní dopravu je 0,20 Kã/ks (Bobrovka 14 ✕ 28 vûÏová, Steinbrück).

● Skladem

glazury Amadeus* 70 72

71 73

HISTORICKÉ

HISTORICKÉ

engoby*

. . . . 100151 . . VûÏová – kulat˘ fiez

Cena za m2 od:

TRADIâNÍ

reÏná

v Jirãanech.

TRADIâNÍ

KLASICKÉ

UNIVERZÁLNÍ

Cena za m2 od:

DOPL≈KY

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

Cena bez DPH (Kã/ks) V˘robek

Kód

MODERNÍ

Spotfieba na m2: od 70 ks

UNIVERZÁLNÍ

28 vûÏová – reÏná, engoby, glazury▲

KLASICKÉ

* Dal‰í typy engob a glazur na speciální objednávku s pfiíplatkem.

DOPL≈KY

MODERNÍ

Bobrovka 14

Pfii objednávání Vás Ïádáme o vyuÏívání názvosloví a ãíseln˘ch kódÛ dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyfiízení Va‰í objednávky. 22


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:49

Stránka 23

UNIVERZÁLNÍ

MODERNÍ

Produktová skupina – Tradiãní ta‰ky

HISTORICKÉ

KLASICKÉ

Tradiãní Dokonal˘ a elegantní styl

DOPL≈KY

TRADIâNÍ

Elegantní stfie‰ní krytina s v˘raznou vlnou pro antick˘ ãi stfiedomofisk˘ stavební styl. Tradiãní stavbû dodá pfiíjemn˘ jiÏansk˘ nádech.

23


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:49

Stránka 24

Produktová skupina – Tradiãní ta‰ky

P. S.

Poãet kusÛ v balení

Paleta (ks)

UNIVERZÁLNÍ

reÏná

00

Cena za m2 od:

KLASICKÉ

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

Cena bez DPH (Kã/ks) Závod

engoba

10

13

glazura

40

70

reÏná

71

00

engoba

10

13

glazura

40

70

71

570,01

618,80

678,30

689,71

748,75

820,74

3275127000 . . Základní

28,0 ✕ 46,5

I

5

240

Hr

47,90

52,00

57,00

57,96

62,92

68,97

3275127040 . . Okrajová levá – (cca 2,6 ks/bm)

31,5 ✕ 46,5

II

2

60

Hr

242,00

243,00

252,00

292,82

294,03

304,92

3275127041 . . Okrajová pravá – (cca 2,6 ks/bm)

28,0 ✕ 46,5

II

2

60

Hr

242,00

243,00

252,00

292,82

294,03

304,92

3275127050 . . Ta‰ka pro pfiipojení hfiebene – (cca 9 ks/bm)

28,0 ✕ 46,5

II

5

120

Hr

49,20

53,00

59,00

59,53

64,13

71,39

3275127051 . . Ta‰ka pro pfiipojení hfiebene okrajová levá

31,5 ✕ 46,5

II

1

Hr

247,00

248,00

256,00

298,87

300,08

309,76

3275127052 . . Ta‰ka pro pfiipojení hfiebene okrajová pravá

28,0 ✕ 46,5

II

1

Hr

247,00

248,00

256,00

298,87

300,08

309,76

3275127053 . . Ta‰ka pro pfiipojení hfiebene ukonãovací levá

31,5 ✕ 46,5

II

2

Hr

247,00

248,00

256,00

298,87

300,08

309,76

3275127042 . . Ukonãovací levá

31,5 ✕ 46,5

II

2

60

Hr

247,00

248,00

256,00

298,87

300,08

309,76

3275127010 . . Vûtrací – (cca 20 ks/100 m2)

28,0 ✕ 46,5

II

5

120

Hr

155,00

160,00

161,00

187,55

193,60

194,81

na objednávku, dodací lhÛta: 2–6 t˘dnÛ.

DOPL≈KY

DOPL≈KY

TRADIâNÍ

TRADIâNÍ

HISTORICKÉ

▲ Pouze

HISTORICKÉ

Sleva na vlastní dopravu je 0,50 Kã/ks (Románská 12)

UNIVERZÁLNÍ

Formát ‰ ✕ d (cm)

V˘robek

Kód

MODERNÍ

Spotfieba na m2: 11,9 ks

KLASICKÉ

MODERNÍ

Románská 12▲

Pfii objednávání Vás Ïádáme o vyuÏívání názvosloví a ãíseln˘ch kódÛ dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyfiízení Va‰í objednávky. 24


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:49

Stránka 25

UNIVERZÁLNÍ

MODERNÍ

Produktová skupina – DoplÀky

HISTORICKÉ

KLASICKÉ

DoplÀky DoplÀky

DOPL≈KY

TRADIâNÍ

Keramické i nekeramické systémové doplÀky zaji‰Èují funkãnost a krásu celé stfiechy.

25


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:49

Stránka 26

Keramické doplÀky

Závod

reÏná

2

3

3277133500 . . 3275133520 . . 3276133520 . .

5

6

KLASICKÉ

4

3277533511 . .

7

8

9

3276133511 . . 3277133511 . . 3277533512 . .

10

11

12

3276133512 . . 3277133512 . .

13

14

15

3277533521 . . 3276133521 . . 3277133521 . .

16

327 . . 33528 . . 327 . . 33527 . .

17

18

327 . . 33526 . .

Hřebenáč č. 2 drážkový 3 ks/bm 1 (k taškám z Hranic) Hřebenáč č. 2 drážkový 3 ks/bm 2 (k taškám ze Šlapanic) 3 Hřebenáč č. 2 drážkový 3 ks/bm (k taškám ze Stodu) 4 Ukončení hřebenáče nárožní dlouhé k hřeb. č. 2 (k taškám z Hranic) 5 Ukončení hřebenáče nárožní dlouhé k hřeb. č. 2 (k taškám ze Šlapanic) 6 Ukončení hřebenáče nárožní dlouhé k hřeb. č. 2 (k taškám ze Stodu) 7 Ukončení hřebenáče vrchní k hřebenáči č. 2 (k taškám z Hranic) 8 Ukončení hřebenáče vrchní k hřebenáči č. 2 (k taškám ze Šlapanic) 9 Ukončení hřebenáče vrchní k hřebenáči č. 2 (k taškám ze Stodu) 10 Ukončení hřebenáče spodní k hřebenáči č. 2 (k taškám z Hranic) 11 Ukončení hřebenáče spodní k hřebenáči č. 2 (k taškám ze Šlapanic) 12 Ukončení hřebenáče spodní k hřebenáči č. 2 (k taškám ze Stodu) 13 Rozdělovací hřebenáč valbový k hřebenáči č. 2 (k taškám z Hranic) 14 Rozdělovací hřebenáč valbový k hřebenáči č. 2 (k taškám ze Šlapanic) 15 Rozdělovací hřebenáč valbový k hřebenáči č. 2 (k taškám ze Stodu) 16 Rozdělovací hřebenáč X k hřebenáči č.▲2 (k taškám z Hranic, Šlapanic a Stodu) Rozdělovací hřebenáč T k hřebenáči č. 2 17 (k taškám z Hranic, Šlapanic a Stodu) – levý▲ Rozdělovací hřebenáč T k hřebenáči č. 2 18 (k taškám z Hranic, Šlapanic a Stodu) – pravý▲ – (viz. obrázek)

engoba 10 40

12 42

glazura 13 43

26 39 70 71

II

1

120

Hr

198,00

202,00

II

1

120

·la

198,00

202,00

II

1

120 dvojpaleta

St

198,00

202,00

205,00

II

1

504,00

528,00

555,00

II

1

504,00

528,00

II

1

504,00

528,00

555,00

II

1

255,00

265,00

279,00

II

1

255,00

265,00

II

1

255,00

265,00

279,00

II

1

255,00

265,00

279,00

II

1

255,00

265,00

II

1

255,00

265,00

II

glazura Am. hnûdá + natur

72

74

reÏná 00

engoba 10 40

12 42

glazura 13 43

26 39 70 71

glazura Am. hnûdá + natur

72

74

248,05

255,31

244,42

248,05

255,31

609,84

638,88

671,55

690,91

609,84

638,88

571,00

609,84

638,88

671,55

690,91

288,00

308,55

320,65

337,59

348,48

308,55

320,65

288,00

308,55

320,65

337,59

348,48

288,00

308,55

320,65

337,59

348,48

308,55

320,65

288,00

308,55

320,65

337,59

348,48

1

1 214,00 1 275,00 1 336,00 1 371,00

1 468,94

1 542,75

1 616,56

1 658,91

II

1

1 214,00 1 275,00

1 468,94

1 542,75

II

1

1 214,00 1 275,00 1 336,00 1 371,00

1 468,94

1 542,75

1 616,56

1 658,91

II

1

1 214,00 1 275,00 1 336,00 1 371,00

1 468,94

1 542,75

1 616,56

1 658,91

II

1

1 214,00 1 275,00 1 336,00 1 371,00

1 468,94

1 542,75

1 616,56

1 658,91

II

1

1 214,00 1 275,00 1 336,00 1 371,00

1 468,94

1 542,75

1 616,56

1 658,91

205,00

279,00

239,58

244,42

239,58

244,42

211,00

239,58

571,00

211,00

Pozor! V‰echny typy hfiebenáãÛ jsou dodávány pouze v sadû s pfiíchytkou (kromû Hfiebenáãe ã. 1) – viz. strana 35 – Pfiíchytky hfiebenáãÛ. ▲ Pouze na objednávku, dodací lhÛta: 2–6 t˘dnÛ. Sleva na vlastní dopravu – 1,10 Kã/ks (Hfiebenáã ã. 2).

MODERNÍ

Paleta (ks)

UNIVERZÁLNÍ

Poãet kusÛ v balení

KLASICKÉ

P. S.

HISTORICKÉ

UNIVERZÁLNÍ

1

3277133520 . .

HISTORICKÉ

Spotfieba

TRADIâNÍ

3276133500 . .

TRADIâNÍ

V˘robek

00

3275133500 . .

DOPL≈KY

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

Cena bez DPH (Kã/ks) Kód

DOPL≈KY

MODERNÍ

Hfiebenáã ã. 2 dráÏkov˘ – ‰ífika 21 cm

Pfii objednávání Vás Ïádáme o vyuÏívání názvosloví a ãíseln˘ch kódÛ dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyfiízení Va‰í objednávky. 26


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:49

Stránka 27

Keramické doplÀky

Spotfieba

P. S.

Poãet kusÛ v balení

Paleta (ks)

327713100000

UNIVERZÁLNÍ

Hfiebenáã ã. 1 nosov˘ 1 (k ta‰ce bobrovka pro pokládku do malty)

3 ks/bm

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

Cena bez DPH (Kã/ks) Závod

reÏná

00

1

II

1

300

St

140,00

P. S.

Poãet kusÛ v balení

Paleta (ks)

Závod

reÏná

engoba

10

13

glazura

40

70

reÏná

71

00

engoba

10

13

glazura

40

70

71

169,40

Hfiebenáã ã. 3 dráÏkov˘ – ‰ífika 26 cm V˘robek

Spotfieba

00 3275133600 . .

1 Hfiebenáã dráÏkov˘ ã. 3 (k ta‰ce Románská 12 v nízk˘ch sklonech)

3276533620 . .

10

13

glazura

40

70

reÏná

71

00

engoba

10

13

glazura

40

70

71

242,00

247,00

286,77

292,82

298,87

1

504,00

528,00

555,00

609,84

638,88

671,55

II

1

255,00

265,00

279,00

308,55

320,65

337,59

4 Ukonãení hfiebenáãe spodní k hfieb. ã. 3

II

1

255,00

265,00

279,00

308,55

320,65

337,59

5 Rozdûlovací hfiebenáã valbov˘ k hfieb. ã. 3

II

1

1 214,00

1 275,00

1 336,00

1 468,94

1 542,75

1 616,56

P. S.

Poãet kusÛ v balení

1

2 Ukonãení hfiebenáãe nároÏní k hfieb. ã. 3

II

3276533611 . .

3 Ukonãení hfiebenáãe vrchní k hfieb. ã. 3

3276533623 . . 3276533621 . .

80

Hr

5

HISTORICKÉ

4

HISTORICKÉ

KLASICKÉ

engoba

237,00

II

2,7 ks/bm

3

2

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

Cena bez DPH (Kã/ks)

KLASICKÉ

Kód

1

Hfiebenáã ã. 6 hladk˘ – ‰ífika 22,5 cm V˘robek

Spotfieba

Paleta (ks)

reÏná

00 3275130300 . .

3277530312 . .

2

3277130321 . .

3

Ukonãení hfiebenáãe nároÏní dlouhé 2 k hfiebenáãi hladkému ã. 6 Univerzální ukonãení 3 k hfiebenáãi hladkému ã. 6 Rozdûlovací hfiebenáã 4 k hfiebenáãi hladkému ã. 6

2,7 ks/bm

II

1

II

engoba

10

13

40

glazura

reÏná

71

00

engoba

10

13

glazura

40

71

237,00

242,00

247,00

286,77

292,82

298,87

1

504,00

528,00

555,00

609,84

638,88

671,55

II

1

255,00

265,00

279,00

308,55

320,65

337,59

II

1

1 214,00

1 275,00

1 336,00

1 468,94

1 542,75

1 616,56

120

Hr

4

Pozor! V‰echny typy hfiebenáãÛ jsou dodávány pouze v sadû s pfiíchytkou (kromû Hfiebenáãe ã. 1) viz strana 35 – Pfiíchytky hfiebenáãÛ. Sleva na vlastní dopravu – 1,10 Kã/ks (Hfiebenáã ã. 1, ã. 3 a ã. 6).

DOPL≈KY

TRADIâNÍ

3275130320 . .

1 Hfiebenáã hladk˘ ã. 6

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

Cena bez DPH (Kã/ks) Závod

TRADIâNÍ

Kód

1

DOPL≈KY

V˘robek

MODERNÍ

Kód

UNIVERZÁLNÍ

MODERNÍ

Hfiebenáã ã. 1 nosov˘ – ‰ífika 13 cm

Pfii objednávání Vás Ïádáme o vyuÏívání názvosloví a ãíseln˘ch kódÛ dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyfiízení Va‰í objednávky. 27


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:49

Stránka 28

Keramické doplÀky

Spotfieba

P. S.

Poãet kusÛ v balení

Paleta (ks)

327713210000

Hfiebenáã ã. 4 vûtrací 1 (k ta‰ce bobrovka)

reÏná

engoba

327713211200 327673212000

2

120 dvojpaleta

12

40

glazura

42

26

39

reÏná

00

180,00

217,80

1

255,00

308,55

II

1

1 214,00

1 468,94

P. S.

Poãet kusÛ v balení

Paleta (ks)

II

1

108 dvojpaleta

II

1

2 Ukonãení hfiebenáãe spodní k hfieb. ã. 4

II

3 Rozdûlovací hfiebenáã valbov˘ k hfieb. ã. 4

2,7 ks/bm

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

Cena bez DPH (Kã/ks) Závod

00

1

St

engoba

12

40

glazura

42

26

39

3

Hfiebenáã ã. 5 vûtrací – ‰ífika 25 cm Kód

V˘robek

Spotfieba

reÏná

KLASICKÉ

00

1

3277130200 . .

Hfiebenáã ã. 5 vûtrací 1 (k ta‰kám ze Stodu)

3277130212 . .

2 Ukonãení hfiebenáãe spodní k hfieb. ã. 5

II

3276730224 . .

3 Rozdûlovací hfiebenáã valbov˘ k hfieb. ã. 5

II

2

2,5 ks/bm

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

Cena bez DPH (Kã/ks) Závod

engoba

12

40

glazura

42

26

39

reÏná

00

engoba

12

40

glazura

42

26

39

235,00

240,00

246,00

284,35

290,40

297,66

1

255,00

265,00

279,00

308,55

320,65

337,59

1

1 214,00

1 275,00

1 336,00

1 468,94

1 542,75

1 616,56

St

KLASICKÉ

UNIVERZÁLNÍ

V˘robek

MODERNÍ

Kód

UNIVERZÁLNÍ

MODERNÍ

Hfiebenáã ã. 4 vûtrací – ‰ífika 20 cm

Hfiebenáã ã. 7 polodráÏkov˘ – ‰ífika 18 cm V˘robek

Spotfieba

P. S.

Poãet kusÛ v balení

Paleta (ks)

327713330000

Hfiebenáã ã. 7 polodráÏkov˘ 1 (k ta‰ce bobrovka pro pokládku na sucho)

reÏná

327673323100

4

40

42

26

39

reÏná

00

187,55

1

504,00

609,84

II

1

255,00

308,55

4 Ukonãení hfiebenáãe spodní k hfieb. ã. 7

II

1

255,00

308,55

5 Rozdûlovací hfiebenáã valbov˘ k hfieb. ã. 7

II

1

1 214,00

1 468,94

1

2 Ukonãení hfiebenáãe nároÏní dl. k hfieb. ã. 7

II

327673321100

3 Ukonãení hfiebenáãe vrchní k hfieb. ã. 7

3 327673321200 327673322100

12

glazura

3 ks/bm

75

St

engoba

12

40

glazura

42

26

39

5 DOPL≈KY

TRADIâNÍ

2

engoba

155,00

II

1

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

Cena bez DPH (Kã/ks) Závod

TRADIâNÍ

Kód

00

DOPL≈KY

HISTORICKÉ

HISTORICKÉ

3

Pozor! V‰echny typy hfiebenáãÛ jsou dodávány pouze v sadû s pfiíchytkou (kromû Hfiebenáãe ã. 1) viz strana 35 – Pfiíchytky hfiebenáãÛ. Sleva na vlastní dopravu – 1,10 Kã/ks (Hfiebenáã ã. 4, ã. 5, ã. 7) Pfii objednávání Vás Ïádáme o vyuÏívání názvosloví a ãíseln˘ch kódÛ dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyfiízení Va‰í objednávky. 28


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:49

Stránka 29

Keramické doplÀky

1

Poãet kusÛ v balení

Paleta (ks)

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

Cena bez DPH (Kã/ks) Závod

reÏná

engoby**

00

10 12 13 19 31 33 40 41

glazury Amadeus**

70 71

72 73

reÏná

engoby**

00

10 12 13 19 31 33 40 41

glazury Amadeus**

70 71

72 73

. . . . 130000 . .

1 Hfiebenáã hladk˘ – svûtlá ‰. 10 cm

4,5 ks/bm

II

1

225

Kon

262,00

268,00

400,00

317,02

324,28

484,00

. . . . 130100 . .

2 Hfiebenáã hladk˘ – svûtlá ‰. 13 cm

3 ks/bm

II

3

100

Kon

262,00

268,00

400,00

317,02

324,28

484,00

. . . . 130300 . .

3 Hfiebenáã hladk˘ – svûtlá ‰. 17 cm

3 ks/bm

II

4

96

Kon

262,00

268,00

400,00

317,02

324,28

484,00

. . . . 130020 . .

4

II

1

Kon

742,00

800,00

1 111,00

897,82

968,00

1 344,31

6

. . . . 130120 . .

5

II

1

Kon

742,00

800,00

1 111,00

897,82

968,00

1 344,31

. . . . 130320 . .

6

II

1

Kon

742,00

800,00

1 111,00

897,82

968,00

1 344,31

8

7

. . . . 130912 . .

7

II

1

Kon

273,00

309,00

404,00

330,33

373,89

488,84

. . . . 130921 . .

8

II

1

Kon

2 427,00

2 638,00

3 073,00

2 936,67

3 191,98

3 718,33

Ukonãení hfiebenáãe nároÏní dlouhé k hfiebenáãi hladkému – svûtlá ‰. 10 cm Ukonãení hfiebenáãe nároÏní dlouhé k hfiebenáãi hladkému – svûtlá ‰. 13 cm Ukonãení hfiebenáãe nároÏní dlouhé k hfiebenáãi hladkému – svûtlá ‰. 17 cm Univerzální ukonãení k hfiebenáãi hladkému – svûtlá ‰. 17 cm Rozdûlovací hfiebenáã k hfiebenáãi hladkému – svûtlá ‰. 17 cm

UNIVERZÁLNÍ

5

P. S.

KLASICKÉ

UNIVERZÁLNÍ

4

Spotfieba

3

2

KLASICKÉ

V˘robek

Kód

MODERNÍ

MODERNÍ

Hfiebenáã hladk˘ – ke koncernov˘m dodávkám▲

Hfiebenáã dráÏkov˘ – svûtlá ‰. 17 cm – ke koncernov˘m dodávkám▲

2

4

. . . . 133211 . .

DOPL≈KY

TRADIâNÍ

. . . . 133210 . .

3

5

. . . . 133221 . .

Ukonãení hfiebenáãe nároÏní dlouhé 2 k hfiebenáãi dráÏkovému – svûtlá ‰. 17 cm Ukonãení hfiebenáãe vrchní 3 k hfiebenáãi dráÏkovému – svûtlá ‰. 17 cm Ukonãení hfiebenáãe spodní 4 k hfiebenáãi dráÏkovému – svûtlá ‰. 17 cm Rozdûlovací hfiebenáã 5 k hfiebenáãi dráÏkovému – svûtlá ‰. 17 cm

3 ks/bm

P. S.

Poãet kusÛ v balení

Paleta (ks)

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

Cena bez DPH (Kã/ks) Závod

reÏná

engoby**

00

10 12 13 19 31 33 40 41

glazury Amadeus**

70 71

72 73

reÏná

engoby**

00

10 12 13 19 31 33 40 41

glazury Amadeus**

70 71

72 73

Kon

262,00

268,00

400,00

317,02

324,28

484,00

1

Kon

742,00

800,00

1 111,00

897,82

968,00

1 344,31

II

1

Kon

273,00

309,00

404,00

330,33

373,89

488,84

II

1

Kon

273,00

309,00

404,00

330,33

373,89

488,84

II

1

Kon

2 427,00

2 638,00

3 073,00

2 936,67

3 191,98

3 718,33

II

4

II

96

Pozor! V‰echny typy hfiebenáãÛ jsou dodávány pouze v sadû s pfiíchytkou – viz strana 35 – Pfiíchytky hfiebenáãÛ. Kon... v˘robky zahraniãních v˘robních závodÛ TONDACH Aktuální dodací lhÛty Vám sdûlíme na telefonním ãísle 383 828 501 – oddûlení centrálního zpracování zakázek. ** Dal‰í typy engob a glazur na speciální objednávku s pfiíplatkem.

HISTORICKÉ

. . . . 133220 . .

1 Hfiebenáã dráÏkov˘ – svûtlá ‰. 17 cm

Spotfieba

TRADIâNÍ

. . . . 133200 . .

1

V˘robek

▲Pouze na objednávku, dodací lhÛta: 2–6 t˘dnÛ.

DOPL≈KY

HISTORICKÉ

Kód

Pfii objednávání Vás Ïádáme o vyuÏívání názvosloví a ãíseln˘ch kódÛ dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyfiízení Va‰í objednávky. 29


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:49

Stránka 30

Keramické doplÀky

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

Cena bez DPH (Kã/ks) Kód

V˘robek

P. S.

Poãet kusÛ v balení

reÏná Závod

engoba

00

glazura

10 12 13 19 26 39 70 313340 4142 71

glazura Am. hnûdá + natur

72

74

reÏná

00

73

engoba

glazura

10 12 13 19 26 39 70 313340 4142 71

glazura Am. hnûdá + natur

72

74

MODERNÍ

MODERNÍ

Komplet pro odvûtrání kanalizace

73

3

Komplet odvûtrání Francouzská 12 / Hranice 11

II

1

Hr

4 037,00 4 219,00 4 355,00

4 884,77

5 104,99

5 269,55

3275927083 . .

Komplet odvûtrání Románská 12

II

1

Hr

4 037,00 4 219,00 4 355,00

4 884,77

5 104,99

5 269,55

3275927283 . .

Komplet odvûtrání Figaro 11

II

1

Hr

4 037,00 4 219,00 4 355,00

4 884,77

5 104,99

5 269,55

3275927683. .

Komplet odvûtrání Samba 11

II

1

Hr

4 037,00 4 219,00 4 355,00 4 444,00 4 884,77

5 104,99

5 269,55

3276921083 . .

Komplet odvûtrání Brnûnka 14 / Francouzská 14

II

1

·la

4 037,00 4 219,00

4 884,77

5 104,99

3277927483 . .

Komplet odvûtrání Falcovka 11 / Srdcovka 11

II

1

St

4 037,00 4 219,00 4 355,00

4 884,77

5 104,99

5 269,55

3277922183 . .

Komplet odvûtrání Stodo 12

II

1

St

4 037,00 4 219,00 4 355,00 4 444,00 4 884,77

5 104,99

5 269,55

327790258300

Komplet odvûtrání Bobrovka–BlíÏejov

II

1

Blí

4 037,00

1552927883 . .

Komplet odvûtrání Figaro Deluxe

II

1

Kon

6 912,73

8 295,76

. . . . 900183 . .

Komplet odvûtrání Bobrovka – koncern

II

1

Kon 5 464,00 5 713,00 6 856,00

6 611,44

6 912,73

8 295,76

447291208300

Komplet odvûtrání Steinbrück

II

1

Kon 5 464,00

6 611,44

5 377,24

5 377,24

4 884,77 5 713,00 6 856,00

TRADIâNÍ

2

3275921183 . .

KLASICKÉ

3 Tûsnicí manÏeta samolepicí – 150 mm

HISTORICKÉ

2 Flexi-hadice se stahovacím páskem (adaptér 150, 125, 100 mm) 1

UNIVERZÁLNÍ

POZOR! V˘robky 1–3: Prostup odvûtrání, flexi hadice se stahovacím páskem, tûsnicí manÏeta samolepicí jsou dodávány pouze v sadû. Individuálnû moÏno dokoupit samostatnû prostupovou ta‰ku.

1 Prostup odvûtrání (prostup. ta‰ka, krytka komínku, prostup. roura)

DOPL≈KY

DOPL≈KY

TRADIâNÍ

HISTORICKÉ

KLASICKÉ

UNIVERZÁLNÍ

Komplet pro odvûtrání kanalizace sestávající z:

Pfii objednávání Vás Ïádáme o vyuÏívání názvosloví a ãíseln˘ch kódÛ dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyfiízení Va‰í objednávky. 30


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:49

Stránka 31

Keramické doplÀky

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

Cena bez DPH (Kã/ks) Kód

V˘robek

P. S.

Poãet kusÛ v balení

reÏná Závod

00

engoba

glazura

10 12 13 19 26 39 70 313340 4142 71

glazura Am. hnûdá + natur

72

74

reÏná

00

73

engoba

glazura

10 12 13 19 26 39 70 313340 4142 71

glazura Am. hnûdá + natur

72

74

MODERNÍ

MODERNÍ

Anténní komplet

73

POZOR! V˘robky 1–4: Prostupová ta‰ka, nástavec pro anténu, tûsnící pryÏová manÏeta samolepicí a tûsnící manÏeta na stoÏár jsou dodávány pouze v sadû. Individuálnû moÏno dokoupit samostatnû prostupovou ta‰ku.

1 Prostupová ta‰ka 2 Nástavec pro anténu

1

UNIVERZÁLNÍ

UNIVERZÁLNÍ

Anténní komplet sestávající z:

3 Tûsnicí pryÏová manÏeta, samolepicí 150 ✕ 150 mm, Ø 5–30 mm

2

3275821183 . .

Anténní komplet Francouzská 12 / Hranice 11

II

1

Hr

2 689,00 2 791,00 2 970,00

3 253,69

3 377,11

3 593,70

3275827083 . .

Anténní komplet Románská 12

II

1

Hr

2 689,00 2 791,00 2 970,00

3 253,69

3 377,11

3 593,70

3275827283 ..

Anténní komplet Figaro 11

II

1

Hr

2 689,00 2 791,00 2 970,00

3 253,69

3 377,11

3 593,70

3275827683 . .

Anténní komplet Samba 11

II

1

Hr

2 689,00 2 791,00 2 970,00 3 041,00 3 253,69

3 377,11

3 593,70

3276821083 . .

Anténní komplet Brnûnka 14 / Francouzská 14

II

1

·la

2 689,00 2 791,00

3 253,69

3 377,11

3277827483 . .

Anténní komplet Falcovka 11 / Srdcovka 11

II

1

St

2 689,00 2 791,00 2 970,00

3 253,69

3 377,11

3 593,70

3277822183 . .

Anténní komplet Stodo 12

II

1

St

2 689,00 2 791,00 2 970,00 3 041,00 3 253,69

3 377,11

3 593,70

327780328300

Anténní komplet Bobrovka–BlíÏejov

II

1

Blí

2 689,00

1552927884 . .

Anténní komplet Figaro Deluxe

II

1

Kon

4 403,19

5 489,77

. . . . 900184 . .

Anténní komplet Bobrovka – koncern

II

1

Kon 3 335,00 3 639,00 4 537,00

4 035,35

4 403,19

5 489,77

447291208400

Anténní komplet Steinbrück

II

1

Kon 3 335,00

4 035,35

KLASICKÉ

KLASICKÉ

4 Tûsnicí manÏeta na stoÏár

3 679,61

DOPL≈KY

3 639,00 4 537,00

HISTORICKÉ

3 253,69

TRADIâNÍ

TRADIâNÍ

4

3 679,61

DOPL≈KY

HISTORICKÉ

3

Pfii objednávání Vás Ïádáme o vyuÏívání názvosloví a ãíseln˘ch kódÛ dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyfiízení Va‰í objednávky. 31


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:49

Stránka 32

Keramické doplÀky

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

Cena bez DPH (Kã/ks) Kód

V˘robek

P. S.

Poãet kusÛ v balení

reÏná Závod

00

engoba

glazura

10 12 13 19 26 39 70 313340 4142 71

glazura Am. hnûdá + natur

72

74

reÏná

00

73

engoba

glazura

10 12 13 19 26 39 70 313340 4142 71

glazura Am. hnûdá + natur

72

74

MODERNÍ

MODERNÍ

Solar komplet▲

73

Solární komplet Francouzská 12 / Hranice 11

II

1

Hr

2 538,00 2 649,00 2 870,00

3 070,98

3 205,29

3 472,70

3275927085 . .

Solární komplet Románská 12

II

1

Hr

2 538,00 2 649,00 2 870,00

3 070,98

3 205,29

3 472,70

3275927285 . .

Solární komplet Figaro 11

II

1

Hr

2 538,00 2 649,00 2 870,00

3 070,98

3 205,29

3 472,70

3275927685 . .

Solární komplet Samba 11

II

1

Hr

2 538,00 2 649,00 2 870,00 2 969,00

3 070,98

3 205,29

3 472,70

3276921085 . .

Solární komplet Brnûnka 14 / Francouzská 14

II

1

·la

2 538,00 2 649,00

3 070,98

3 205,29

3277927485 . .

Solární komplet Falcovka 11 / Srdcovka 11

II

1

St

2 538,00 2 649,00 2 870,00

3 070,98

3 205,29

3 472,70

3277922185 . .

Solární komplet Stodo 12

II

1

St

2 538,00 2 649,00 2 870,00 2 969,00

3 070,98

3 205,29

3 472,70

327790258500

Solární komplet Bobrovka–BlíÏejov

II

1

Blí

2 538,00

3 070,98

1552927885 . .

Solární komplet Figaro Deluxe

II

1

Kon

4 139,41

5 207,84

1552900185 . .

Solární komplet Bobrovka – koncern

II

1

Kon 3 201,00 3 421,00 4 304,00

3 873,21

4 139,41

5 207,84

447291208500

Solární komplet Steinbrück

II

1

Kon 3 201,00

3 873,21

▲ Pouze

3 421,00 4 304,00

KLASICKÉ

3275921185 . .

3 592,49

3 592,49

HISTORICKÉ

KLASICKÉ HISTORICKÉ TRADIâNÍ

POZOR! V˘robky 1–2: Prostupová ta‰ka s krycím klobouãkem a tûsnící vloÏka jsou dodávány pouze v sadû.

2 Tûsnící vloÏka

TRADIâNÍ

1

2

DOPL≈KY

UNIVERZÁLNÍ

1 Prostupová ta‰ka s krycím klobouãkem

DOPL≈KY

UNIVERZÁLNÍ

Solar komplet sestávající z:

na objednávku, dodací lhÛta: 6–8 t˘dnÛ.

Pfii objednávání Vás Ïádáme o vyuÏívání názvosloví a ãíseln˘ch kódÛ dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyfiízení Va‰í objednávky. 32


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:49

Stránka 33

Keramické doplÀky

Kód

Kominík na hfiebenáã

5

KLASICKÉ

4

Námûsíãník na hfiebenáã

Kohout na hfiebenáã

Hasiã na hfiebenáã

Sova na hfiebenáã

6

Koãka na hfiebenáã

Kalous na hfiebenáã

Poãet kusÛ v balení

P. S.

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

Cena bez DPH (Kã/ks) Závod glazura

glazura

327613359575

1

Kominík – v˘‰ka 47 cm

II

1

·la

3 750,00

4 537,50

327613329475

2

Námûsíãník – v˘‰ka 51 cm

II

1

·la

3 750,00

4 537,50

327613354975

3

Sova – v˘‰ka 44 cm

II

1

·la

3 578,00

4 329,38

327613358075

4

Kohout – v˘‰ka 37 cm

II

1

·la

3 578,00

4 329,38

327613356175

5

Koãka – v˘‰ka 37 cm

II

1

·la

3 578,00

4 329,38

327613353075

6

Kalous – v˘‰ka 48 cm

II

1

·la

3 578,00

4 329,38

327613359075

7

Hasiã – v˘‰ka 49 cm

II

1

·la

3 750,00

4 537,50

V‰echny v˘‰e uvedené okrasné keramické doplÀky jsou dodávány pouze v kompletu s hfiebenáãem, kter˘ bude dle typu a povrchové úpravy úãtován zvlá‰È. K jin˘m typÛm hfiebenáãÛm jsou dodávány za pfiíplatek 30 %.Dodací lhÛta 2–6 t˘dnÛ.

HISTORICKÉ

7

V˘robek

MODERNÍ

3

UNIVERZÁLNÍ

2

KLASICKÉ

1

HISTORICKÉ

UNIVERZÁLNÍ

MODERNÍ

Okrasné na hfiebenáã – pouze na objednávku

V˘robek

P. S.

Poãet kusÛ v balení

Slunce ukonãení hfiebene k hfiebenáãi ã. 2

Drak ukonãení hfiebene k hfiebenáãi ã. 2

3271133573 . .

1

3271133576 . .

2

3271133587 . .

3

Lev ukonãení hfiebene k hfiebenáãi ã. 2 Slunce ukonãení hfiebene k hfiebenáãi ã. 2 Drak ukonãení hfiebene k hfiebenáãi ã. 2

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

Cena bez DPH (Kã/ks) reÏná 00

Lev ukonãení hfiebene k hfiebenáãi ã. 2

DOPL≈KY

3

2

engoba 10

12 40

13 42

glazura 26 39 70 71

glazura Am. hnûdá + natur

72

74

reÏná 00

engoba 10 40

12

13 42

glazura 26 39 70 71

glazura Am. hnûdá + natur

72

74

II

1

1 459,00

1 497,00

1 765,39

1 811,37

II

1

1 459,00

1 497,00

1 765,39

1 811,37

II

1

1 459,00

1 497,00

1 765,39

1 811,37

TRADIâNÍ

1

DOPL≈KY

TRADIâNÍ

Okrasné ukonãení hfiebene – pouze na objednávku

Ukonãení hfiebene k jin˘m typÛm hfiebenáãÛ jsou dodávána za tûchto podmínek: 1) pfiíplatek 30 %; 2) dodací lhÛta 2–6 t˘dnÛ. Pfii objednávání Vás Ïádáme o vyuÏívání názvosloví a ãíseln˘ch kódÛ dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyfiízení Va‰í objednávky. 33


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:49

Stránka 34

Nekeramické doplÀky

Kód

V˘robek

Poãet kusÛ v balení

P. S.

Jednotka

Cena bez DPH (Kã/ks)

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

MODERNÍ

MODERNÍ

Podstfie‰ní konstrukce pro dvouplá‰Èové ‰ikmé stfiechy

1

1

II

role

3 105,00

3 757,05

2

6100046 Tondach FOL Mono – 180 g/m2 (odolné impregnaci)

1

II

role

4 140,00

5 009,40

3

6100047 Tondach FOL Mono DT – 180 g/m2 (+ integrované lepicí pásky)

1

II

role

5 025,00

6 080,25

4

6100075 Tondach FOL Thermo DT - 210 g/m2 (integrované lepící pásky)

1

II

role

5 799,00

7 016,79

8

9

5

6100074 Tondach FOL Mono Premium - 360 g/m2 (pro tfiídu tûsnosti 1, 2)

1

II

role

9 600,00

11 616,00

6

6180005 Multi-Fix – univerzální lepidlo – 290 ml

1

II

ks

115,00

139,15

7

6180011 Nail Tape Foam – tûsnicí páska pod kontralatû – 55 mm ✕ 30 m

1

II

ks

195,00

235,95

8

6180010 Nail Tape Butyl – tûsnicí páska pod kontralatû – 55 mm ✕ 30 m

1

II

ks

650,00

786,50

9

6180006 Multi-Tape – univerzální páska pro lepení fólií – 60 mm ✕ 25 m

1

II

ks

380,00

459,80

Poãet kusÛ v balení

P. S.

Jednotka

Cena bez DPH (Kã/ks)

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

HISTORICKÉ

KLASICKÉ

7

6

5

KLASICKÉ

PoloÏka 5 má rozmûr fólie – 25 ✕ 1,5 m2 = 37,5 m2

ÚÏlabí V˘robek

6

3

4

1

Pás úÏlabí hliníkov˘ profilovan˘ 2 000/600 mm (ãervená/hnûdá)

5

II

role

1 045,00

1 264,45

2

Pás úÏlabí hliníkov˘ profilovan˘ 10 000/600 mm (ãervená/hnûdá/ãerná)

2

II

role

5 216,00

6 311,36

3

Tûsnicí pás úÏlabí klínov˘ samolepicí 1 000/50 mm (ãerná)

100

II

ks

36,40

44,04

4

Tûsnicí pás úÏlabí klínov˘ samolepicí 1 000/60 mm (ãerná)

100

II

ks

42,50

51,43

5

Tûsnicí pás úÏlabí klínov˘ samolepicí 1 000/75 mm (ãerná)

100

II

ks

47,60

57,60

6

Sedlov˘ pás úÏlabí hliníkov˘ 900/140 mm (ãervená/hnûdá)

16

II

role

330,00

399,30

TRADIâNÍ

2

5

DOPL≈KY

1

TRADIâNÍ

HISTORICKÉ

6100044 Tondach FOL S – 145 g/m2 (bednûné i nebednûné)

3

2

4

DOPL≈KY

1

UNIVERZÁLNÍ

UNIVERZÁLNÍ

PoloÏka 1–4 má rozmûr fólie – 50 ✕ 1,5 = 75 m2

Kódy pro DoplÀky (dfiíve TONDACH® Tuning) – ÚÏlabí viz strana 44 Pfii objednávání Vás Ïádáme o vyuÏívání názvosloví a ãíseln˘ch kódÛ dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyfiízení Va‰í objednávky. 34


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:49

Stránka 35

Nekeramické doplÀky

4

5

KLASICKÉ

8

10 11

1

Pfiíchytka ta‰ky boãní univerzální – latû ‰ífiky 30 mm

100

II

ks

7,00

8,47

2

Pfiíchytka ta‰ky boãní univerzální – latû ‰ífiky 40 mm

100

II

ks

7,40

8,95

3

Pfiíchytka ta‰ky boãnû-hlavová (416)

250

II

ks

6,30

7,62

4

Pfiíchytka ta‰ky Falcovka 11, Stodo 12, Srdcovka 11 (499)

250

II

ks

6,30

7,62

5

Pfiíchytka ta‰ky bobrovky (pozinkovaná) pro latû 30 ✕ 50 mm

200

II

ks

8,70

10,53

6

Pfiíchytka ta‰ky bobrovky (pozinkovaná) pro latû 40 ✕ 60 mm

100

II

ks

8,70

10,53

7

Vrut s tûsnící podloÏkou 5 ✕ 115 mm (ãerven˘, ãern˘)

100

II

ks

9,20

11,13

8

DrÏák hfiebenové a nároÏní latû univerzální - Typ 1

50

II

ks

41,30

49,97

9

DrÏák hfiebenové a nároÏní latû univerzální, v˘‰kovû nastaviteln˘ ‰roubením-Typ 3

50

II

ks

67,00

81,07

10

DrÏák hfiebenové a nároÏní latû s hfiebem pro latû 30 mm

50

II

ks

35,50

42,96

11

DrÏák hfiebenové a nároÏní latû s hfiebem pro latû 40 mm

50

II

ks

35,50

42,96

12

Speciální pfiíchytka fiezan˘ch ta‰ek

250

II

ks

31,20

37,75

13

14

13

Speciální pfiíchytka ta‰ky bobrovka pro korunové krytí

250

II

ks

7,40

8,95

14

Speciální pfiíchytka ta‰ek v okapové hranû

500

II

ks

7,40

8,95

V˘robek

Poãet kusÛ v balení

P. S.

Jednotka

1

Pfiíchytka hfiebenáãÛ ã. 2 a ã. 3 dráÏkov˘ch ‰. 21 a 26 cm (Hranice, ·lapanice, Stod)

50

II

2

Pfiíchytka hfiebenáãÛ vûtracích ã. 4 (Stod)

50

3

Pfiíchytka hfiebenáãÛ vûtracích ã. 5 (Stod)

4

Pfiíchytky hfiebenáãÛ

1

3

5

2

4

6

Cena bez DPH (Kã/ks)

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

Pfii odbûru v sadû s hfiebenáãem

Pfii samostatném odbûru bez hfiebenáãe

Pfii odbûru v sadû s hfiebenáãem

Pfii samostatném odbûru bez hfiebenáãe

ks

4,40

6,30

5,32

7,62

II

ks

5,80

6,30

7,02

7,62

50

II

ks

5,80

6,30

7,02

7,62

Pfiíchytka hfiebenáãÛ ã. 7 polodráÏkov˘ch ‰. 18 cm (Stod)

50

II

ks

5,80

6,30

7,02

7,62

5

Pfiíchytka hfiebenáãÛ hladk˘ch

50

II

ks

4,40

6,30

5,32

7,62

6

Pfiíchytka hfiebenáãÛ dráÏkov˘ch (ke koncernov˘m dodávkám)

50

II

ks

4,40

6,30

5,32

7,62

TRADIâNÍ

TRADIâNÍ

HISTORICKÉ

9

DOPL≈KY

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

6

7

12

Cena bez DPH (Kã/ks)

DOPL≈KY

UNIVERZÁLNÍ

3

Jednotka

MODERNÍ

2

P. S.

KLASICKÉ

1

Poãet kusÛ v balení

UNIVERZÁLNÍ

V˘robek

HISTORICKÉ

MODERNÍ

DrÏáky a pfiíchytky (nároÏí, ta‰ky)

Kódy pro DoplÀky (dfiíve TONDACH® Tuning) – DrÏáky a pfiíchytky (nároÏí, ta‰ky) a Pfiíchytky hfiebenáãÛ viz strana 42 35


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:49

Stránka 36

Nekeramické doplÀky

3

4

5

9 10

6

7

8

11

KLASICKÉ

12

Cena bez DPH (Kã/ks)

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

1

Vûtrací pás kovov˘ hfiebene a nároÏí (olovo/cín) 5 000/250 mm (ãervená/hnûdá)

1

II

role

1 616,00

1 955,36

2

Vûtrací pás kovov˘ hfiebene a nároÏí (olovo/cín) 5 000/280 mm (ãervená/hnûdá)

1

II

role

1 737,00

2 101,77

3

Vûtrací pás kovov˘ hfiebene a nároÏí (olovo/cín) 5 000/320 mm (ãervená/hnûdá)

1

II

role

1 963,00

2 375,23

4

Vûtrací pás kovov˘ hfiebene a nároÏí (olovo/cín) 5 000/380 mm (ãervená/hnûdá)

1

II

role

2 254,00

2 727,34

5

Vûtrací pás hliníkov˘ hfiebene a nároÏí 5 000/230 mm (ãervená)

1

II

role

1 016,00

1 229,36

6

Vûtrací pás hliníkov˘ hfiebene a nároÏí 5 000/280 mm (ãervená, ãerná)

1

II

role

1 070,00

1 294,70

7

Vûtrací pás hliníkov˘ hfiebene a nároÏí 5 000/320 mm (ãervená, ãerná)

1

II

role

1 164,00

1 408,44

8

Vûtrací pás hliníkov˘ hfiebene a nároÏí 5 000/370 mm (ãervená, ãerná)

1

II

role

1 236,00

1 495,56

9

Vûtrací pás 1 000/180 mm – kartáã 40 mm – ãerven˘

20

II

ks

214,00

258,94

10

Vûtrací pás 1 000/180 mm – kartáã 70 mm – v barvû

20

II

ks

226,00

273,46

11

Vûtrací pás 1 000/230 mm – kartáã 70 mm – (ãervená, hnûdá)

15

II

ks

247,00

298,87

12

Ochranná vûtrací mfiíÏka jednoduchá 1 000/55 mm (ãerná)

100

II

ks

23,80

28,80

13

Ochranná vûtrací mfiíÏka s vysok˘m vûtracím prÛfiezem bez hfiebene (ãerná) – 1 bm

100

II

ks

76,00

91,96

14

Ochranná vûtrací mfiíÏka s vysok˘m vûtracím prÛfiezem s hfiebenem (ãerná) – 1 bm

50

II

ks

88,00

106,48

15

Ochrann˘ vûtrací pás okapní plastov˘ 5 000/100 mm – ãern˘

24

II

role

128,00

154,88

16

Ochrann˘ vûtrací pás okapní hliníkov˘ 5 000/100 mm – ãern˘/ãerven˘

24

II

role

440,00

532,40

17

Okapní plech hliníkov˘ 2 000/170 mm – (v barvû)

1

II

ks

266,00

321,86

18

Okapní plech mûdûn˘ 2 000/170 mm

1

II

ks

945,00

1 143,45

MODERNÍ

Jednotka

17

HISTORICKÉ TRADIâNÍ

16

DOPL≈KY

HISTORICKÉ

15

18

TRADIâNÍ

P. S.

13 14

DOPL≈KY

Poãet kusÛ v balení

UNIVERZÁLNÍ

2

UNIVERZÁLNÍ

1

V˘robek

KLASICKÉ

MODERNÍ

Vûtrací pásy (hfieben, nároÏí, okap)

Kódy pro DoplÀky (dfiíve TONDACH® Tuning) – Vûtrací pásy (hfieben, nároÏí, okap) viz strana 44. Pfii objednávání Vás Ïádáme o vyuÏívání názvosloví a ãíseln˘ch kódÛ dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyfiízení Va‰í objednávky. 36


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:49

Stránka 37

Nekeramické doplÀky

9

Cena bez DPH (Kã/ks)

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

10

II

ks

502,00

607,42

2

Ta‰ka prosvûtlovací plastová – Francouzská 12▲

10

II

ks

502,00

607,42

3

Ta‰ka prosvûtlovací plastová – Bobrovka 18 ✕ 38▲

10

II

ks

427,00

516,67

4

Ta‰ka prosvûtlovací plastová – Falcovka 11▲

10

II

ks

660,00

798,60

5

Ta‰ka prosvûtlovací plastová – Stodo 12▲

10

II

ks

752,00

909,92

6

Univerzální vik˘fi TONDACH TUNING FINESTRA – vnitfiní rozmûr 450 ✕ 550 mm

1

II

ks

3 117,00

3 771,57

7

Univerzální vik˘fi TONDACH TUNING FINESTRA – vnitfiní rozmûr 450 ✕ 730 mm

1

II

ks

3 890,00

4 706,90

8

Tûsnicí pás ke komínu a zdi – hliníkov˘ 5 000/280 mm (ãervená/hnûdá)

4

II

role

2 114,00

2 557,94

9

Tûsnicí li‰ta ke komínu a zdi hliníková oboustranná 1,5 bm (ãervená/hnûdá)

225

II

ks

171,00

206,91

na objednávku (Ta‰ka prosvûtlovací plastová: bod 1–5).

MODERNÍ

Jednotka

Ta‰ka prosvûtlovací plastová – Francouzská 14, Brnûnka 14▲

Kódy pro DoplÀky (dfiíve TONDACH® Tuning) – Prosvûtlení, v˘lezy, otvory viz strana 42

HISTORICKÉ

7

Zaji‰tûní proti pádu osob▲ V˘robek

1 TRADIâNÍ

P. S.

1

▲ Pouze

6

Poãet kusÛ v balení

UNIVERZÁLNÍ

8

5

V˘robek

KLASICKÉ

3

KLASICKÉ

UNIVERZÁLNÍ

4

2

HISTORICKÉ

1

Bezpeãnostní stfie‰ní hák TSDH – Systém TONDACH (EN 517) vãetnû 2 ks bezpeãnostních vrutÛ Ø 8 mm, délky 220 mm, pozink (ãervená/ãerná/hnûdá)

Poãet kusÛ v balení

P. S.

Jednotka

Cena bez DPH (Kã/ks)

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

1

II

ks

1 177,00

1 424,17 TRADIâNÍ

MODERNÍ

Prosvûtlení, v˘lezy, otvory

1 ▲ Pouze na objednávku.

DOPL≈KY

DOPL≈KY

Kódy pro DoplÀky (dfiíve TONDACH® Tuning) – Zaji‰tûní proti pádu osob viz strana 44.

Pfii objednávání Vás Ïádáme o vyuÏívání názvosloví a ãíseln˘ch kódÛ dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyfiízení Va‰í objednávky. 37


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:49

Stránka 38

Nekeramické doplÀky

2

UNIVERZÁLNÍ

1

3

4

Poãet kusÛ v balení

P. S.

Jednotka

Cena bez DPH (Kã/ks)

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

1

Univerzální stoupací komplet dlouh˘ (univerzální drÏák rovn˘ 2 ks, drÏák ro‰tu 2 ks, ro‰t 800/250 mm – 1 ks, vãetnû spojovacího materiálu) – (ãervená, ãerná)

1

II

komplet

2 116,00

2 560,36

2

Univerzální stoupací komplet dlouh˘ (univerzální drÏák profilovan˘ 2 ks, drÏák ro‰tu 2 ks, ro‰t 800/250 mm – 1 ks, vãetnû spojovacího materiálu) – (ãervená, ãerná)

1

II

komplet

2 116,00

2 560,36

3

Univerzální stoupací komplet krátk˘ (univerzální drÏák rovn˘ 2 ks, drÏák ro‰tu 2 ks, ro‰t 400/250 mm – 1 ks, vãetnû spojovacího materiálu) – (ãervená, ãerná)

1

II

komplet

1 740,00

2 105,40

4

Univerzální stoupací komplet krátk˘ (univerzální drÏák profilovan˘ 2 ks, drÏák ro‰tu 2 ks, ro‰t 400/250 mm – 1 ks, vãetnû spojovacího materiálu) – (ãervená, ãerná)

1

II

komplet

1 740,00

2 105,40

MODERNÍ

V˘robek

UNIVERZÁLNÍ

MODERNÍ

PochÛzn˘ systém

Profilovan˘ drÏák pro ta‰ky: Hranice 11 posuvná ta‰ka, Francouzská 12, Falcovka 11, Srdcovka 11 , Francouzská 14, Brnûnka 14 posuvná ta‰ka, Stodo 12 posuvná ta‰ka. Rovn˘ drÏák pro ta‰ky: Samba 11 posuvná ta‰ka, Figaro 11 posuvná ta‰ka, Románská 12, Bobrovka, Figaro Deluxe. Kódy pro DoplÀky (dfiíve TONDACH® Tuning) – PochÛzn˘ systém viz strana 44.

HISTORICKÉ TRADIâNÍ DOPL≈KY

KLASICKÉ Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

327151000071 Retu‰ovací barva H4 glazura ãerná

50,00

60,50

327171000040 Retu‰ovací barva J3 engoba ãerná

50,00

60,50

327151000010 Retu‰ovací barva H1 engoba ãervená

50,00

60,50

327170000039 Retu‰ovací barva S4 glazura bfiidlicovû ãerná

50,00

60,50

327151000013 Retu‰ovací barva H2 engoba hnûdá

50,00

60,50

327151000070 Retu‰ovací barva H3 glazura ãervená

50,00

60,50

327170000072 Retu‰ovací barva S5 glazura natur

50,00

60,50

327151000074 Retu‰ovací barva H5 glazura hnûdá

50,00

60,50

327170000012 Retu‰ovací barva S1 engoba mûdûná

50,00

60,50

327170000042 Retu‰ovací barva S2 engoba tmavû hnûdá

50,00

60,50

327170000026 Retu‰ovací barva S3 glazura ka‰tanovû hnûdá

50,00

60,50

V˘robek

TRADIâNÍ

Cena bez DPH (Kã/ks)

Kód

HISTORICKÉ

Tondach – Retu‰ovací barvy

DOPL≈KY

KLASICKÉ

®

PouÏití a expedice retu‰ovacích barev je moÏná pouze pfii venkovní teplotû nad 5°C. Pfii objednávání Vás Ïádáme o vyuÏívání názvosloví a ãíseln˘ch kódÛ dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyfiízení Va‰í objednávky. 38


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:50

Stránka 39

Nekeramické doplÀky

KLASICKÉ

7

9

HISTORICKÉ

11

13

15

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

1

DrÏák hromosvodu – Samba 11

50

II

ks

47,20

57,11

2

DrÏák hromosvodu – Hranice 11

50

II

ks

47,20

57,11

3

DrÏák hromosvodu – Figaro 11

50

II

ks

47,20

57,11

4

DrÏák hromosvodu – Francouzská 12

50

II

ks

47,20

57,11

5

DrÏák hromosvodu – Románská 12

50

II

ks

47,20

57,11

6

DrÏák hromosvodu – Falcovka 11, Srdcovka 11

50

II

ks

47,20

57,11

7

DrÏák hromosvodu – Brnûnka 14

50

II

ks

47,20

57,11

8

DrÏák hromosvodu – Figaro Deluxe

50

II

ks

47,20

57,11

9

DrÏák hromosvodu – Francouzská 14

50

II

ks

47,20

57,11

10

DrÏák hromosvodu – Bobrovka, Steinbrück

50

II

ks

47,20

57,11

11

DrÏák hromosvodu – Stodo 12

50

II

ks

47,20

57,11

12

DrÏák hromosvodu – Hfiebenáã ã. 2

50

II

ks

56,00

67,76

13

DrÏák hromosvodu – Hfiebenáã ã. 3

50

II

ks

56,00

67,76

14

DrÏák hromosvodu – Hfiebenáã ã. 5, Hfiebenáã hladk˘ ‰. 17 cm

50

II

ks

56,00

67,76

15

DrÏák hromosvodu – Hfiebenáã ã. 4

50

II

ks

56,00

67,76

16

DrÏák hromosvodu – Hfiebenáã ã. 7

50

II

ks

56,00

67,76

17

DrÏák hromosvodu – Hfiebenáã ã. 6

50

II

ks

61,00

73,81

4

6

8

10

12

14

16

DOPL≈KY

DOPL≈KY

TRADIâNÍ

17

Cena bez DPH (Kã/ks)

KLASICKÉ

5

Jednotka

HISTORICKÉ

3

2

P. S.

TRADIâNÍ

UNIVERZÁLNÍ

1

Poãet kusÛ v balení

MODERNÍ

V˘robek

UNIVERZÁLNÍ

MODERNÍ

DrÏáky hromosvodu

Kódy pro DoplÀky (dfiíve TONDACH® Tuning) – DrÏáky hromosvodu viz strana 43. Pfii objednávání Vás Ïádáme o vyuÏívání názvosloví a ãíseln˘ch kódÛ dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyfiízení Va‰í objednávky. 39


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:50

Stránka 40

Nekeramické doplÀky

P. S.

Jednotka

Cena bez DPH (Kã/ks)

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

5

4

1 UNIVERZÁLNÍ

Poãet kusÛ v balení

MODERNÍ

V˘robek

6

3

2

1

Prostupová ta‰ka univerzální – kovová

1

II

ks

3 250,00

3 932,50

2

Prostupová ta‰ka Bobrovka – kovová

1

II

ks

2 323,00

2 810,83

3

DrÏák satelitní antény Ø 48 mm (pro rozteã krokví 50 – 95 cm)

1

II

ks

3 878,00

4 692,38

4

Nástavec pro anténu – kovov˘ – Ø 28 – 74 mm

1

II

ks

2 173,00

2 629,33

5

Nástavec odvûtrání kovov˘ Ø 125 mm (není urãen pro vyústûní turbokotle)

1

II

ks

3 027,00

3 662,67

6

Flexi hadice Ø 125 mm

1

II

ks

502,00

607,42

Poãet kusÛ v balení

P. S.

Jednotka

Cena bez DPH (Kã/ks)

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

UNIVERZÁLNÍ

MODERNÍ

Satelitní a odvûtrávací systém kovov˘

Kódy pro DoplÀky (dfiíve TONDACH Tuning) –Satelitní a odvûtrávací systém kovov˘ viz strana43. ®

2 1 HISTORICKÉ

3

1

Prostupová ta‰ka univerzální – kovová

1

II

ks

3 250,00

3 932,50

2

Nástavec – kovov˘ pro odvûtrání turbokotle – Ø do 125 mm

1

II

ks

1 189,00

1 438,69

3

Univerzální prostup pro odvûtrání turbokotle – Ø 125 mm

1

II

ks

1 264,00

1 529,44

Poãet kusÛ v balení

P. S.

Jednotka

Cena bez DPH (Kã/ks)

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

1 621,00

1 961,41

910,00

1 101,10

Kódy pro DoplÀky (dfiíve TONDACH® Tuning) –Systém odvûtrání turbokotle viz strana 43.

2

1

3

4

1

Solární kolektor deskov˘ KPI 1 – instalace do stfiechy

1

II

ks

2

Solární kolektor deskov˘ KPG 1 – nadstfie‰ní instalace

1

II

ks

3

Prostup roury – Ø max. 50 mm

1

II

ks

4

Základová deska

TRADIâNÍ

Tondach Solar V˘robek

TRADIâNÍ

KLASICKÉ

V˘robek

HISTORICKÉ

KLASICKÉ

Systém odvûtrání turbokotle

DOPL≈KY

DOPL≈KY

TONDACH SOLAR komplet pouze na objednání, dodání do 6–8 t˘dnÛ.

Kódy pro DoplÀky (dfiíve TONDACH® Tuning) – TONDACH Solar viz strana 43. 40


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:50

Stránka 41

Nekeramické doplÀky

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cena bez DPH (Kã/ks)

Cena s DPH 21 % (Kã/ks)

1

Protisnûhov˘ hák Hranice 11 (D–79)

100

II

ks

31,20

37,75

2

Protisnûhov˘ hák Brnûnka 14 (D–39)

100

II

ks

31,20

37,75

3

Protisnûhov˘ hák Stodo 12 (D–06)

100

II

ks

31,20

37,75

4

Protisnûhov˘ hák Francouzská 12 (D–62)

100

II

ks

31,20

37,75

5

Protisnûhov˘ hák Románská 12 (D–49)

100

II

ks

31,20

37,75

6

Protisnûhov˘ hák Samba 11 (D–89)

100

II

ks

31,20

37,75

7

Protisnûhov˘ hák Francouzská 14 (D–40)

100

II

ks

31,20

37,75

8

Protisnûhov˘ hák Bobrovka, Steinbrück (C–380)

100

II

ks

31,20

37,75

9

Protisnûhov˘ hák Falcovka 11 (D–46)

100

II

ks

31,20

37,75

10

Protisnûhov˘ hák Figaro Deluxe (D–93)

100

II

ks

31,20

37,75

11

Protisnûhov˘ hák Figaro 11 (D–19)

100

II

ks

31,20

37,75

12

Protisnûhov˘ komplet (4 kusy univerzál. drÏáku snûhové mfiíÏe, 1 kus snûhové mfiíÏe – v. 200 mm, d. 3 000 mm, 2 kusy spojky mfiíÏe)*– (ãervená/ãerná/hnûdá)

1

II

ks

2 119,00

2 563,99

13

DrÏák kulatiny – pro kulatinu do Ø 120 mm* – v barvû

1

II

ks

401,00

485,21

MODERNÍ

Jednotka

UNIVERZÁLNÍ

2

P. S.

* Protisnûhové komplety a drÏák kulatiny se dají pouÏít na v‰echny typy ta‰ek.

DOPL≈KY

DOPL≈KY

TRADIâNÍ

13

TRADIâNÍ

HISTORICKÉ

KLASICKÉ

UNIVERZÁLNÍ

1

Poãet kusÛ v balení

KLASICKÉ

V˘robek

HISTORICKÉ

MODERNÍ

Protisnûhové zábrany

Kódy pro DoplÀky (dfiíve TONDACH® Tuning) – Protisnûhové zábrany viz strana 45 Pfii objednávání Vás Ïádáme o vyuÏívání názvosloví a ãíseln˘ch kódÛ dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyfiízení Va‰í objednávky. 41


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:50

Stránka 42

Objednávací kódy

MODERNÍ

V˘robek

Kód

V˘robek

6060180

TT Příchytka tašky boční univerzální – latě šířky 30 mm

6060019

TT Příchytka hřebenáčů č. 2 a č. 3 drážkových š. 21 a 26 cm červená

6090236

TT Taška prosvětlovací plastová Francouzská 14, Brněnka 14

6060182

TT Příchytka tašky boční univerzální – latě šířky 40 mm

6060021

TT Příchytka hřebenáčů č. 2 a č. 3 drážkových š. 21 a 26 cm hnědá

6090187

TT Taška prosvětlovací plastová Francouzská 12

6060348

TT Příchytka tašky bočně-hlavová (416)

6060020

TT Příchytka hřebenáčů č. 2 a č. 3 drážkových š. 21 a 26 cm černá

6090189

TT Taška prosvětlovací plastová Bobrovka 18 ✕ 38

6060362

TT Příchytka tašky Falcovka 11, Stodo 12, Srdcovka 11 (499)

6060330

TT Příchytka hřebenáče větracího č. 4 š. 20 cm červená

6090221

TT Taška prosvětlovací plastová Falcovka 11

6060273

TT Příchytka tašky bobrovky (pozinkovaná) pro latě 30 ✕ 50 mm

6060318

TT Příchytka hřebenáče větracího č. 5 š. 25 cm červená

6090188

TT Taška prosvětlovací plastová Stodo 12

6060005

TT Příchytka tašky bobrovky (pozinkovaná) pro latě 40 ✕ 60 mm

6060319

TT Příchytka hřebenáče větracího č. 5 š. 25 cm hnědá

6400008

TT Univerzální světlík Finestra vnitřní rozměr 450 ✕ 550 mm

6060338

TT Vrut s těsnící podložkou 5 ✕ 115 mm červený

6060320

TT Příchytka hřebenáče větracího č. 5 š. 25 cm černá

6400009

TT Univerzální světlík Finestra vnitřní rozměr 450 ✕ 730 mm

6060340

TT Vrut s těsnící podložkou 5 ✕ 115 mm černý

6060334

TT Příchytka hřebenáče č. 7 polodrážkového š. 18 cm červená

6400006

TT Univerzál. vikýř Finestra Profesional vnitřní rozměr 430 ✕ 500 mm černý

6000198

TT Držák hřebenové a nárožní latě univerzální – Typ 1

6060321

TT Příchytka hřebenáč hladký červená

6010006

TT Těsnicí pás ke komínu a zdi – hliníkový 5 000/280 mm (červená/hnědá)

6060342

TT Držák hřebenové a nárožní latě univerzální – Typ 3

6060322

TT Příchytka hřebenáč hladký hnědá

6010000

TT Těsnicí lišta ke komínu a zdi hliníková oboustranná 1,5 bm (červená/hnědá)

6000199

TT Držák hřebenové latě s hřebem pro latě 30 mm

6060326

TT Příchytka hřebenáč hladký černá

6000201

TT Držák hřebenové latě s hřebem pro latě 40 mm

6060331

TT Příchytka hřebenáče drážkových (ke koncernovým dodávkám) červená

6060294

TT Speciální příchytka řezaných tašek

6060332

TT Příchytka hřebenáče drážkových (ke koncernovým dodávkám) hnědá

6060008

TT Příchytka tašky bobrovka – pro korunové krytí

6060333

TT Příchytka hřebenáče drážkových (ke koncernovým dodávkám) černá

6060231

TT Speciální příchytka tašek v okapové hraně

UNIVERZÁLNÍ

Kód

KLASICKÉ

V˘robek

Prosvûtlení, v˘lezy, otvory

HISTORICKÉ

Kód

Pfiíchytky hfiebenáãÛ

DOPL≈KY

DOPL≈KY

TRADIâNÍ

DrÏáky a pfiíchytky (nároÏí, ta‰ky)

TRADIâNÍ

HISTORICKÉ

KLASICKÉ

UNIVERZÁLNÍ

MODERNÍ

âíselné kódy pro objednávání v˘robkÛ – DoplÀkÛ

42


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:50

Stránka 43

Objednávací kódy

MODERNÍ

Kód

V˘robek

6070464

TT Prostupová ta‰ka univerzální kovová reÏná

6090213

TT DrÏák hromosvodu Samba 11 pozink

6070464

TT Prostupová ta‰ka univerzální – kovová reÏná

6070465

TT Prostupová ta‰ka univerzální kovová engoba hnûdá/tmavû hnûdá

6090206

TT DrÏák hromosvodu Hranice 11 pozink

6070465

TT Prostupová ta‰ka univerzální – kovová engoba hnûdá/ tmavû hnûdá

6070466

TT Prostupová ta‰ka univerzální kovová engoba ãervená/mûdûná

6090211

TT DrÏák hromosvodu Figaro 11 pozink

6070466

TT Prostupová ta‰ka univerzální – kovová engoba ãervená/mûdûná

6070467

TT Prostupová ta‰ka univerzální kovová engoba ãerná

6090204

TT DrÏák hromosvodu Francouzská 12 pozink

6070467

TT Prostupová ta‰ka univerzální – kovová engoba ãerná

6070468

TT Prostupová ta‰ka univerzální kovová glazura Amadeus ãervená/ka‰tanová

6090210

TT DrÏák hromosvodu Románská 12 pozink

6070468

TT Prostupová ta‰ka univerzální – kovová glazura Amadeus ãv./ka‰t.

6070469

TT Prostupová ta‰ka univerzální kovová glazura Amadeus ãerná/bfiidlicová

6090212

TT DrÏák hromosvodu Falcovka 11, Srdcovka 11 pozink

6070469

TT Prostupová ta‰ka univerzální – kovová glazura Amadeus ãrn./bfi.

6070461

TT Prostupová ta‰ka Bobrovka kovová reÏná

6090207

TT DrÏák hromosvodu Brnûnka 14 pozink

6070485

TT Nástavec odvûtrání kovov˘ TBK Ø 125 mm reÏn˘

6070498

TT DrÏák satelitní antény Ø 48 mm

6090214

TT DrÏák hromosvodu Figaro Deluxe pozink

6070486

TT Nástavec odvûtrání kovov˘ TBK Ø 125 mm engoba hnûdá/tmavû hnûdá

6070479

TT Nástavec anténní kovov˘ reÏná

6090203

TT DrÏák hromosvodu Francouzská 14 pozink

6070487

TT Nástavec odvûtrání kovov˘ TBK Ø 125 mm engoba ãervená/mûdûná

6070480

TT Nástavec anténní kovov˘ engoba hnûdá/tmavû hnûdá

6090205

TT DrÏák hromosvodu Bobrovka, Steinbrück pozink

6070488

TT Nástavec odvûtrání kovov˘ TBK Ø 125 mm engoba ãerná

6070481

TT Nástavec anténní kovov˘ engoba ãervená/mûdûná

6090208

TT DrÏák hromosvodu Stodo 12 pozink

6070489

TT Nástavec odvûtrání kovov˘ TBK Ø 125 mm glazura Amadeus ãervená/ka‰tanová

6070482

TT Nástavec anténní kovov˘ engoba ãerná

6090218

TT DrÏák hromosvodu Hfiebenáã ã. 2 ‰. 21 cm pozink

6070490

TT Nástavec odvûtrání kovov˘ TBK Ø 125 mm glazura Amadeus ãerná/bfiidlicová

6070483

TT Nástavec anténní kovov˘ glazura Amadeus ãervená/ka‰tanová

6090219

TT DrÏák hromosvodu Hfiebenáã ã. 3 ‰. 26 cm pozink

6010048

TT Univerzální prostup odvûtrání TBK Ø 125 mm ãern˘

6070484

TT Nástavec anténní kovov˘ glazura Amadeus ãerná/bfiidlicová

6090216

TT DrÏák hromosvodu Hfiebenáã ã. 5 ‰. 25 cm , hl. ‰. 17 cm pozink

Tondach Solar

6070472

TT Nástavec odvûtrání kovov˘ Ø 125 mm reÏná

6090215

TT DrÏák hromosvodu Hfiebenáã ã. 4 ‰. 20 cm pozink

6240023

TT Prostup roury – Ø max. 50 mm

6070473

TT Nástavec odvûtrání kovov˘ Ø 125 mm engoba hnûdá/tmavû hnûdá

6090217

TT DrÏák hromosvodu Hfiebenáã ã. 7 ‰. 18 cm pozink

6240024

TT Základová deska

6070474

TT Nástavec odvûtrání kovov˘ Ø 125 mm engoba ãervená/mûìûná

6090220

TT DrÏák hromosvodu Hfiebenáã hladk˘ ã. 6 pozink

6070475

TT Nástavec odvûtrání kovov˘ Ø 125 mm engoba ãerná

6070476

TT Nástavec odvûtrání kovov˘ Ø 125 mm glazura Amadeus ãervená/ka‰t.

6070477

TT Nástavec odvûtrání kovov˘ Ø 125 mm glazura Amadeus ãerná/bfiidlicová

6070492

TT Flexi hadice Ø 125 mm

UNIVERZÁLNÍ

V˘robek

KLASICKÉ

Kód

HISTORICKÉ

V˘robek

Systém odvûtrání turbokotle

TRADIâNÍ

Kód

DrÏáky hromosvodu

DOPL≈KY

Satelitní a odvûtrávací systém kovov˘

DOPL≈KY

TRADIâNÍ

HISTORICKÉ

KLASICKÉ

UNIVERZÁLNÍ

MODERNÍ

âíselné kódy pro objednávání v˘robkÛ – DoplÀkÛ

43


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:50

Stránka 44

Objednávací kódy

MODERNÍ

V˘robek

Kód

V˘robek

6000211

TT Vûtrací pás kovov˘ hfiebene a nároÏí (olovo/cín) 5 000/250 mm (ãervená/hnûdá)

6030078

TT Okapní plech hliníkov˘ 2 000/170 mm ãerven˘

6050974

TT Bezpeãnostní stfie‰ní hák TSDH – Systém TONDACH ãerven˘

6000222

TT Vûtrací pás kovov˘ hfiebene a nároÏí (olovo/cín) 5 000/280 mm (ãervená/hnûdá)

6030079

TT Okapní plech hliníkov˘ 2 000/170 mm hnûd˘

6050975

TT Bezpeãnostní stfie‰ní hák TSDH – Systém TONDACH hnûd˘

6000215

TT Vûtrací pás kovov˘ hfiebene a nároÏí (olovo/cín) 5 000/320 mm (ãervená/hnûdá)

6030080

TT Okapní plech hliníkov˘ 2 000/170 mm ãern˘

6050978

TT Bezpeãnostní stfie‰ní hák TSDH – Systém TONDACH ãern˘

6000220

TT Vûtrací pás kovov˘ hfiebene a nároÏí (olovo/cín) 5 000/380 mm (ãervená/hnûdá)

6030081

TT Okapní plech mûdûn˘ 2 000/170 mm

6000221

TT Vûtrací pás hliníkov˘ hfiebene a nároÏí 5 000/230 mm ãerven˘

6000212

TT Vûtrací pás hliníkov˘ hfiebene a nároÏí 5 000/280 mm ãerven˘

ÚÏlabí

6000214

TT Vûtrací pás hliníkov˘ hfiebene a nároÏí 5 000/280 mm ãern˘

6020040

TT Pás úÏlabí hliníkov˘ profilovan˘ 2 000/600mm ãerven˘/hnûd˘

6050982

TT Stoupací komplet 800/250 mm rovn˘ ãerven˘

6000217

TT Vûtrací pás hliníkov˘ hfiebene a nároÏí 5 000/320 mm ãerven˘

6020031

TT Pás úÏlabí hliníkov˘ profilovan˘ 10 000/600mm ãerven˘/hnûd˘

6050984

TT Stoupací komplet 800/250 mm rovn˘ ãern˘

6000219

TT Vûtrací pás hliníkov˘ hfiebene a nároÏí 5 000/320 mm ãern˘

6020041

TT Tûsnicí pás úÏlabí klínov˘ samolepicí 1 000/50 mm – ãern˘

6050986

TT Stoupací komplet 800/250 mm profilovan˘ ãerven˘

6000224

TT Vûtrací pás hliníkov˘ hfiebene a nároÏí 5 000/370 mm ãerven˘

6020009

TT Tûsnicí pás úÏlabí klínov˘ samolepicí 1 000/60 mm – ãern˘

6050988

TT Stoupací komplet 800/250 mm profilovan˘ ãern˘

6000226

TT Vûtrací pás hliníkov˘ hfiebene a nároÏí 5 000/370 mm ãern˘

6020042

TT Tûsnicí pás úÏlabí klínov˘ samolepicí 1 000/75 mm – ãern˘

6050960

TT Stoupací komplet 400/250 mm rovn˘ ãerven˘

6000203

TT Vûtrací pás 1000/180 – kartáã 40 mm ãerven˘

6010043

TT Sedlov˘ pás úÏlabí hliníkov˘ 900/140 mm – ãerven˘

6050962

TT Stoupací komplet 400/250 mm rovn˘ ãern˘

6000206

TT Vûtrací pás 1000/180 – kartáã 70 mm ãerven˘

6010044

TT Sedlov˘ pás úÏlabí hliníkov˘ 900/140 mm – hnûd˘

6050967

TT Stoupací komplet 400/250 mm profilovan˘ ãerven˘

6000207

TT Vûtrací pás 1000/180 – kartáã 70 mm hnûd˘

6050969

TT Stoupací komplet 400/250 mm profilovan˘ ãern˘

6000208

TT Vûtrací pás 1000/180 – kartáã 70 mm ãern˘

6000209

TT Vûtrací pás 1000/230 – kartáã 70 mm ãerven˘

6000210

TT Vûtrací pás 1000/230 – kartáã 70 mm hnûd˘

6030023

TT Ochranná vûtrací mfiíÏka jednoduchá 1 000/55 mm (ãerná)

6030015

TT Ochranná vûtrací mfiíÏka s vysok˘m vûtracím prÛfiezem bez hfiebene (ãerná) – 1 bm

6030010

TT Ochranná vûtrací mfiíÏka s vysok˘m vûtracím prÛfiezem s hfiebenem (ãerná) – 1 bm

6030089

TT Ochrann˘ vûtrací pás okapní plastov˘ 5 000/100 mm – ãern˘

6030091

TT Ochrann˘ vûtrací pás okapní hliníkov˘ 5 000/100 mm – ãern˘/ãerven˘

UNIVERZÁLNÍ

Kód

PochÛzn˘ systém KLASICKÉ

V˘robek

Zaji‰tûní proti pádu osob

HISTORICKÉ

Kód

Vûtrací pásy (hfieben, nároÏí, okap)

TRADIâNÍ

Vûtrací pásy (hfieben, nároÏí, okap)

DOPL≈KY

DOPL≈KY

TRADIâNÍ

HISTORICKÉ

KLASICKÉ

UNIVERZÁLNÍ

MODERNÍ

âíselné kódy pro objednávání v˘robkÛ – DoplÀkÛ

44


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:50

Stránka 45

Objednávací kódy

MODERNÍ

Protisnûhové zábrany V˘robek

6050636

TT Protisnûhov˘ hák Hranice 11 reÏn˘

6050611

TT Protisnûhov˘ hák Románská 12 engoba ãervená

6050956

TT Protisnûhov˘ hák Figaro Deluxe engoba ãervená

6050925

TT Protisnûhov˘ hák Hranice 11 engoba ãervená

6050609

TT Protisnûhov˘ hák Románská 12 engoba hnûdá

6050958

TT Protisnûhov˘ hák Figaro Deluxe engoba granit

6050926

TT Protisnûhov˘ hák Hranice 11 engoba hnûdá

6050610

TT Protisnûhov˘ hák Románská 12 engoba ãerná

6050959

TT Protisnûhov˘ hák Figaro Deluxe engoba ãerná, engoba Nero

6050927

TT Protisnûhov˘ hák Hranice 11 engoba ãerná

6050930

TT Protisnûhov˘ hák Románská 12 glazura Amadeus ãervená

6050937

TT Protisnûhov˘ hák Figaro 11 reÏn˘

6050928

TT Protisnûhov˘ hák Hranice 11 glazura Amadeus ãervená

6050931

TT Protisnûhov˘ hák Románská 12 glazura Amadeus ãerná

6050938

TT Protisnûhov˘ hák Figaro 11 engoba ãervená

6050929

TT Protisnûhov˘ hák Hranice 11 glazura Amadeus ãerná

6050950

TT Protisnûhov˘ hák Samba 11 reÏn˘

6050939

TT Protisnûhov˘ hák Figaro 11 engoba hnûdá

6050601

TT Protisnûhov˘ hák Brnûnka 14 reÏn˘

6050951

TT Protisnûhov˘ hák Samba 11 engoba ãervená

6050940

TT Protisnûhov˘ hák Figaro 11 engoba ãerná / glazura ãerná

6050916

TT Protisnûhov˘ hák Brnûnka 14 engoba ãervená

6050952

TT Protisnûhov˘ hák Samba 11 engoba hnûdá / glazura hnûdá

6051056

TT Protisnûhov˘ hák Figaro 11 glazura Amadeus ãerná

6050579

TT Protisnûhov˘ hák Stodo 12 reÏn˘

6050953

TT Protisnûhov˘ hák Samba 11 engoba ãerná

6050709

TT Protisnûhov˘ komplet ãerven˘

6050582

TT Protisnûhov˘ hák Stodo 12 engoba mûdûná/glazura Amadeus natur

6050954

TT Protisnûhov˘ hák Samba 11 glazura Amadeus ãervená

6050710

TT Protisnûhov˘ komplet hnûd˘

6050583

TT Protisnûhov˘ hák Stodo 12 engoba tmavû hnûdá

6050955

TT Protisnûhov˘ hák Samba 11 glazura Amadeus ãerná

6050711

TT Protisnûhov˘ komplet ãern˘

6050581

TT Protisnûhov˘ hák Stodo 12 engoba ãerná / glazura ãerná

6050992

TT Protisnûhov˘ hák Francouzská 14 reÏn˘

6050964

TT DrÏák kulatiny do Ø 120 mm ãerven˘

6050580

TT Protisnûhov˘ hák Stodo 12 glazura ka‰tanovû hnûdá

6050897

TT Protisnûhov˘ hák Francouzská 14 engoba ãervená

6050965

TT DrÏák kulatiny do Ø 120 mm hnûd˘

6051057

TT Protisnûhov˘ hák Stodo 12 glazura Amadeus ãerná

6050577

TT Protisnûhov˘ hák Bobrovka/Steinbrück reÏn˘

6050966

TT DrÏák kulatiny do Ø 120 mm ãern˘

6050899

TT Protisnûhov˘ hák Francouzská 12 reÏn˘

6050945

TT Protisnûhov˘ hák Falcovka 11 reÏn˘

6050900

TT Protisnûhov˘ hák Francouzská 12 engoba ãervená

6050946

TT Protisnûhov˘ hák Falcovka 11 engoba mûdûná

6050901

TT Protisnûhov˘ hák Francouzská 12 engoba hnûdá

6050947

TT Protisnûhov˘ hák Falcovka 11 engoba tmavû hnûdá

6050902

TT Protisnûhov˘ hák Francouzská 12 engoba ãerná

6050948

TT Protisnûhov˘ hák Falcovka 11 engoba ãerná / glazura ãerná

6050903

TT Protisnûhov˘ hák Francouzská 12 glazura Amadeus ãervená

6050949

TT Protisnûhov˘ hák Falcovka 11 glazura ka‰tanovû hnûdá

6050904

TT Protisnûhov˘ hák Francouzská 12 glazura Amadeus ãerná

6050612

TT Protisnûhov˘ hák Románská 12 reÏná

UNIVERZÁLNÍ

Kód

KLASICKÉ

V˘robek

HISTORICKÉ

Kód

TRADIâNÍ

V˘robek

DOPL≈KY

Kód

DOPL≈KY

TRADIâNÍ

HISTORICKÉ

KLASICKÉ

UNIVERZÁLNÍ

MODERNÍ

âíselné kódy pro objednávání v˘robkÛ – DoplÀkÛ

45


Eva Janíãková Lenka Outratová Simona Pavelková SoÀa Kfiivánková Katefiina VaÏanská

Poradenství – Rudolf Prus Tel.: 602 552 916 E-mail: rudolf.prus@tondach.cz

Tel.: 383 828 501 Tel.: 383 828 502 Tel.: 383 828 503 Tel.: 383 828 504 Tel.: 383 828 509

E-mail: eva.janickova@tondach.cz E-mail: lenka.outratova@tondach.cz E-mail: simona.pavelkova@tondach.cz E-mail: sona.krivankova@tondach.cz E-mail: katerina.vazanska@tondach.cz

Technik – Ing. TomበPokorn˘ Tel.: 720 979 264 E-mail: tomas.pokorny@tondach.cz

V˘poãty stfiech – Renáta Volková Tel.: 383 828 510 • E-mail: renata.volkova@tondach.cz • Formuláfi na www.tondach.cz

TRADIâNÍ

HISTORICKÉ

KLASICKÉ

UNIVERZÁLNÍ

Oblastní manaÏefii 1

E-mail: reklamace@tondach.cz

Reklamaãní technici: Morava – Du‰an Kubíãek Mobil: 727 984 464 E-mail: dusan.kubicek@tondach.cz

âechy – Tomበ·Èastn˘ Mobil: 602 539 146 E-mail: tomas.stastny@tondach.cz

Jitka Strankmüllerová Mobil: 602 754 439 E-mail: jitka.strankmullerova@tondach.cz

2

Petr Pfiíhoda Mobil: 602 539 147 E-mail: petr.prihoda@tondach.cz

3

Hana Kantnerová Mobil: 602 163 059 E-mail: hana.kantnerova@tondach.cz

4

Dalibor Kulhánek Mobil: 602 552 918 E-mail: dalibor.kulhanek@tondach.cz

5

Petra Differenzová Mobil: 724 115 533 E-mail: petra.differenzova@tondach.cz

6

Jaromír âemus Mobil: 606 740 621 E-mail: jaromir.cemus@tondach.cz

7

Milo‰ Fogl Mobil: 606 722 242 E-mail: milos.fogl@tondach.cz

8

Petr Toman Mobil: 606 045 230 E-mail: petr.toman@tondach.cz

Expedice

9

Martin Pl‰ek Mobil: 606 722 233 E-mail: martin.plsek@tondach.cz

11

Petr Vysekal Mobil: 606 740 622 E-mail: petr.vysekal@tondach.cz

13

Petr Krajãa Mobil: 602 539 152 E-mail: petr.krajca@tondach.cz

10

Ing. arch. Jana Straková Mobil: 602 539 151 E-mail: jana.strakova@tondach.cz

12

Jifií Josepãuk Mobil: 724 115 522 E-mail: jiri.josepcuk@tondach.cz

14

Katefiina Vobofiilová Mobil: 724 115 522 E-mail: katerina.voborilova@tondach.cz

Hana Vorlová Alexandra Schönweitzová Sylvie Zme‰kalová

Tel.: 383 828 506 Tel.: 383 828 507 Tel.: 383 828 508

Informaãní servis

Tel.: 844 185 185

15

region 15 Mobil: 727 984 576 E-mail: region15@tondach.cz

závod Hranice Bûlotínská 722 • 753 01 Hranice Tel.: 383 828 080 E-mail: expedice.hranice@tondach.cz Vedoucí: Pavel Lollek • mobil: 602 537 264 E-mail: pavel.lollek@tondach.cz závod ·lapanice Hfibitovní ulice 1643 • 664 51 ·lapanice Tel.: 383 827 680 E-mail: expedice.slapanice@tondach.cz Vedoucí: Pavel Mráz • mobil: 602 785 964 E-mail: pavel.mraz@tondach.cz sklad Jirãany Cihláfiská 125 • 252 44 Psáry Tel.: 383 827 981 E-mail: expedice.jircany@tondach.cz Vedoucí: Ing. Oto Ulbrich • mobil: 602 285 298 E-mail: oto.ulbrich@tondach.cz závod Stod Stfiíbrská 369 • 333 01 Stod Tel.: 383 827 780 E-mail: expedice.stod@tondach.cz Vedoucí: Jifií Ka‰e • mobil: 607 990 801 E-mail: jiri.kase@tondach.cz závod BlíÏejov BlíÏejov 46 • 346 01 Hor‰ovsk˘ T˘n Tel.: 383 827 880 E-mail: expedice.blizejov@tondach.cz Vedoucí: Zby‰ek Lampa • mobil: 602 186 999 E-mail: zbysek.lampa@tondach.cz

Doprava TONDACH

Zákaznick˘ servis DOPL≈KY

Petra Mare‰ová Tel.: 383 828 570

UNIVERZÁLNÍ

Technické a reklamaãní oddûlení

KLASICKÉ

Centrální zpracování zakázek

MODERNÍ

Stránka 46

HISTORICKÉ

18:16

TRADIâNÍ

1.3.2018

E-mail: hana.vorlova@tondach.cz E-mail: alexandra.schonweitzova@tondach.cz E-mail: sylvie.zmeskalova@tondach.cz E-mail: zakaznicky.servis@tondach.cz E-mail: info@tondach.cz

Doprava pro závod Hranice C.B.SPED, a.s. Mobil: 739 540 722 Tel.: 387 020 332 E-mail: mspicka@cbsped.cz

Doprava pro závod ·lapanice C.B.SPED, a.s. Mobil: 603 574 619 Tel.: 387 020 346 E-mail: ihavlova@cbsped.cz

Doprava pro závody Stod, BlíÏejov a sklad Jirãany Baborovsk˘, s.r.o. Tel.: 736 677 654, 736 477 081 E-mail: leona@baborovsky.cz

DOPL≈KY

MODERNÍ

2018_03_01_Cenik_tasek.qxd

46


2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

28.2.2018

15:50

Stránka 47

4. Kupní cena a slevy 4.1. Není-li v konkrétním pfiípadû v˘slovnû dohodnuto jinak, je pro kaÏd˘ dílãí obchod závazná cena zboÏí, jejíÏ v˘‰e bude v˘slovnû vypl˘vat z uzavfiené dílãí smlouvy (viz bod 2.1). Cenou se rozumí cena bez DPH. Cena je jednotková (za kus v˘robku) a zahrnuje paletování, balení do smr‰Èovací fólie, nakládku a dopravu v rozsahu podle ãl. 9. Cena za paletu, pfiípadné dal‰í sluÏby /napfi. vykládka/ a DPH jsou na faktufie uvádûny samostatnou poloÏkou. 4.2. Pokud není cena urãena postupem podle bodu 4.1, platí cena uvedená v Ceníku prodávajícího, jenÏ je publikován na internetov˘ch stránkách prodávajícího: www.tondach.cz. Pro kaÏd˘ dílãí obchod je závazn˘ Ceník platn˘ ke dni prokazatelného odeslání objednávky od kupujícího prodávajícímu. Kupující souhlasí s tím, Ïe prodávající je oprávnûn Ceník kdykoliv jednostrannû mûnit s tím, Ïe tento nov˘ Ceník je prodávající povinen pfied nabytím jeho úãinnosti kupujícímu doruãit. 5. Platební podmínky 5.1. Není-li v akceptované objednávce v˘slovnû dohodnuto jinak, je cena zboÏí splatná pfied dodáním zboÏí (viz 5.2). Platbu je nutné identifikovat oznaãením dodávky, kter˘m je pfii bezhotovostní platbû var. symbol (= ãíslo faktury nebo ãíslo Zakázky). Uvedení takovéhoto oznaãení dodávky je nutnou náleÏitostí platby. 5.2. V pfiípadû platby pfied dodáním zboÏí je toto zboÏí dodáno kupujícímu (viz ãl. 6 VOP) aÏ poté, co bude platba pfiipsána na úãet prodávajícího na základû zálohové faktury vystavené prodávajícím nebo uhrazena v hotovosti na prodejním místû ve v˘robním závodû. Pokud byla v konkrétním pfiípadû dohodnuta platba pfied dodáním zboÏí, a zboÏí bude kupujícímu z jakéhokoliv dÛvodu pfiesto dodáno pfied úhradou ve smyslu tohoto bodu, povaÏuje se datum dodání zboÏí za datum splatnosti ceny. 5.3. Platba po dodání zboÏí probíhá bankovním pfievodem na úãet prodávajícího nebo inkasem na základû faktury vystavené prodávajícím. Datum splatnosti v takovém pfiípadû odpovídá datu uvedenému v akceptované objednávce. 5.4. Pokud se kupující ocitne v prodlení s úhradou kupní ceny nebo jiného penûÏitého závazku vÛãi prodávajícímu, kter˘ souvisí s právními vztahy upraven˘mi tûmito VOP, zavazuje se uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve v˘‰i 0,1 % z dluÏné ãástky za kaÏd˘ den prodlení. Tato smluvní pokuta ani její úhrada nemají vliv na povinnost kupujícího nahradit ‰kodu zpÛsobenou poru‰ením zaji‰tûného závazku. Tato smluvní pokuta se v˘slovnû vztahuje i na prodlení kupujícího s úhradou pfiípadn˘ch finanãních nárokÛ z odstoupení nebo v pfiípadû neplatnosti dílãí smlouvy. 5.5. Plnûní dohodnut˘ch platebních podmínek je základní podmínkou dal‰ích dodávek. Pokud se kupující ocitne v prodlení s úhradou jakéhokoliv penûÏitého závazku vÛãi prodávajícímu, je prodávající oprávnûn okamÏitû zastavit ve‰keré plnûní sv˘ch závazkÛ vÛãi kupujícímu a je navíc téÏ oprávnûn od uzavfien˘ch obchodÛ odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok prodávajícího na úhradu smluvní pokuty vzniklé do okamÏiku odstoupení. 5.6 Dodání vadného zboÏí nezbavuje kupujícího povinnosti uhradit plnou dohodnutou kupní cenu v termínu splatnosti. Nároky kupujícího z vad tím nejsou dotãeny. 6. Dodací podmínky, skladování 6.1. Dodáním zboÏí (dále téÏ „Dodávkou") se rozumí pfiedání zboÏí kupujícímu ve sjednaném místû dodávky. Místem dodávky je primárnû místo urãené kupujícím v akceptované objednávce nebo sekundárnû sídlo kupujícího uvedené v Rámcové smlouvû (pokud je zboÏí dodáváno ve smyslu ãl. 9. dopravcem prodávajícího) nebo pfiedání a pfievzetí takového zboÏí k pfiepravû pfii vlastním odvozu kupujícího v expediãním závodû prodávajícího. 6.2. Pfii dodávce potvrdí kupující nebo jím povûfiená osoba dodací list. Potvrzen˘ dodací list slouÏí jako doklad o pfievzetí zboÏí kupujícím. Osobou povûfienou potvrdit dodací list se v˘slovnû rozumí i smluvní dopravce (fiidiã) kupujícího.

7. Pfiechod vlastnictví 7.1. Kupující nab˘vá vlastnické právo ke zboÏí v pfiípadû platby pfied dodáním (5.2.) souãasnû s pfiechodem nebezpeãí ‰kody na zboÏí podle ãl. 6.5. Pfii platbû po dodání zboÏí (5.3) nab˘vá kupující vlastnického práva ke zboÏí aÏ úpln˘m zaplacením kupní ceny. 8. Omezení dal‰ího v˘vozu zboÏí 8.1 Smluvní strany se dohodly, Ïe kupující nesmí dále exportovat pfiímo ani prostfiednictvím jiné osoby zboÏí dodané na základû Rámcové smlouvy do zemí EU, Ukrajiny, Ruska, pokud k tomu neobdrÏí pfiedchozí v˘slovn˘ písemn˘ souhlas prodávajícího. Závazek podle pfiedchozí vûty se povaÏuje za poru‰en˘ i tehdy, pokud kupující prodá zboÏí jinému subjektu, o nûmÏ mu musí b˘t známo, Ïe s ním má v úmyslu obchodovat za úãelem jeho dal‰ího exportu do v˘‰e vyjmenovan˘ch státÛ. Pokud kupující poru‰í svÛj závazek podle tohoto bodu, vzdává se tím okamÏitû jak˘chkoliv nárokÛ z titulu odpovûdnosti za vady u zboÏí, k nûmuÏ se poru‰ení závazku vztahuje. Na takové zboÏí neposkytuje prodávající Ïádnou záruku. 8.2 Pokud kupující poru‰í svÛj závazek podle bodu 8.1, zavazuje se uhradit prodávajícímu smluvní pokutu aÏ ve v˘‰i ãástky maximálního salda sjednaného v bodû 3.7 rámcové smlouvy. Tato smluvní pokuta ani její úhrada nemají vliv na povinnost kupujícího nahradit ‰kodu zpÛsobenou poru‰ením zaji‰tûného závazku. 9. Doprava 9.1. V pfiípadû odbûru ucelen˘ch kamiónÛ zboÏí vyrábûného v jednom v˘robním závodû a s jedním místem vykládky je cena dopravy v takovém pfiípadû zahrnuta do ceny zboÏí. 9.2 Pokud nebudou splnûny v‰echny podmínky podle bodu 9.1, sjednají si smluvní strany cenu dopravy ve vztahu ke kaÏdému dílãímu obchodu v akceptované objednávce. 9.3 Pokud si bude kupující na základû individuální dohody s prodávajícím zaji‰Èovat dopravu sám, mohou se strany dohodnout na zvlá‰tní slevû za dopravu oproti Ceníkov˘m cenám. 9.4 Kupující je povinen zajistit v místû vykládky takové podmínky, aby doba vykládky nepfiesáhla jednu hodinu. Pfii pfiekroãení této lhÛty z dÛvodÛ stojících mimo prodávajícím povûfieného dopravce je prodávající oprávnûn vyúãtovat kupujícímu náhradu za ãekání vozidla ve v˘‰i 150 Kã za kaÏd˘ch zapoãat˘ch 15 minut pfiekroãení stanovené lhÛty. Náhrada je splatná na základû vyúãtování prodávajícího. Odmítnutí potvrzení prodlení dopravci se povaÏuje za zmafiení dodávky pfiimûfienû jako dle bodu 6.6. VOP. 9.5 Pfii dopravû zboÏí dopravcem prodávajícího musí b˘t pfiístup k místu vykládky a podmínky na místû vykládky v souladu s právními pfiedpisy. Dopravce nemÛÏe pfii pfiístupu poru‰ovat Ïádné zákazy vjezdu, omezení hmotnosti apod., stejnû tak, jako musí respektovat technické moÏnosti /napfi. prÛjezdov˘ profil, únosné podloÏí apod./. Kupující musí pfii zadávání dopravy, která má b˘t uskuteãnûna dopravcem prodávajícího, zajistit fiádné právní a technické moÏnosti pfiístupu na místo vykládky a na místû vykládky. Nejsou-li tyto podmínky splnûny, pak je dopravce prodávajícího oprávnûn odmítnout dopravu na místo vykládky, pfiípadnû vykládku na takovém místû. V takovém pfiípadû lze vykládku provést pouze v dosaÏitelné blízkosti místa vykládky /rozumí se buì na trase pfied místem vykládky nebo v fiádu stovek metrÛ od takového místa/. Není-li taková moÏnost, pak je dopravce prodávajícího oprávnûn vrátit zakázku do nejbliωího v˘robního závodu prodávajícího a kupující je povinen uhradit prodávajícímu ve‰keré náklady spojené s dopravou od nakládky v závodû prodávajícího. 9.6 Za dopravu na dvû a pfiípadnû i dal‰í místa bude kupujícímu (kupujícím) úãtována ãástka dohodnutá v akceptované objednávce. 9.7 Za vykládku mechanickou rukou je kupujícímu úãtována ãástka dle akceptované objednávky. Pokud nemÛÏe na místo vykládky zajet vozidlo s nosností 24 tun (souprava) a je nutná pfiekládka z vleku na vozidlo a teprve pak následná vykládka na místû, je kupujícímu úãtována dohodnutá ãástka i za pfiekládku z vleku. Kupující bere na vûdomí, Ïe pfii dopravû s vykládkou mechanickou rukou jde o specializovanou dopravu a proto, pokud si kupující v˘slovnû vyÏádá dopravu s vykládkou mechanickou rukou a pfii

10. Garance a reklamace 10.1 Pokud z Rámcové smlouvy nebo jejich dodatkÛ v˘slovnû nevypl˘vá nûco jiného, odpovídá prodávající za jakost a vady dodaného zboÏí zpÛsobem a v rozsahu stanoveném v Záruãních podmínkách spoleãnosti TONDACH âeská republika s.r.o. (dále jen „Záruãní podmínky"), které jsou publikovány na webov˘ch stránkách www.tondach.cz a jsou úãinné ke dni uzavfiení Rámcové smlouvy. Kupující se pfied uzavfiením této smlouvy se Záruãními podmínkami seznámil a obû strany se zavazují jimi fiídit. 10.2 Smluvní strany se dohodly, Ïe prodávající je oprávnûn Záruãní podmínky jednostrannû mûnit s tím, Ïe na plánovanou zmûnu Záruãních podmínek je prodávající povinen kupujícího pfiedem prokazateln˘m zpÛsobem upozornit. Pfii splnûní podmínky podle pfiedchozí vûty jsou nové (upravené) Záruãní podmínky závazné pro v‰echny dílãí obchody uskuteãnûné na základû objednávek kupujícího odeslan˘ch kupujícím prodávajícímu ode dne úãinnosti nov˘ch (upraven˘ch) Záruãních podmínek. 11. Balení 11.1. ZboÏí je dodáváno zásadnû na paletách a je opatfieno samosmr‰Èovací fólií. DoplÀky a pfiíslu‰enství stfie‰ního krytu mohou b˘t dodávány i volnû. 11.2. Za palety je úãtována ãástka 260 Kã + DPH. Pfii vrácení palety je kupujícímu dobropisována ãástka 240 Kã + DPH. Prodávající pfievezme zpût pouze palety bûÏnû opotfiebované, av‰ak jinak nepo‰kozené, a to do 12 mûsícÛ od data dodání zboÏí. Po tomto datu nárok na vrácení palet zaniká a zaplacená ãástka se povaÏuje za náhradu ‰kody prodávajícímu. Za nestandardní palety je úãtována ãástka 30 Kã + DPH. Tato paleta urãena k jednorázovému uÏití a je nevratná. 11.3. Nepfievzaté po‰kozené palety, které zÛstanou v závodû prodávajícího, jsou kupujícím k dispozici pro jejich zpûtn˘ odvoz po dobu 30-ti dnÛ. Pokud nebudou do této doby odvezeny, mohou b˘t zlikvidovány na náklady kupujícího. 11.4. Pokud je, pfii vracení palet vlastní dopravou kupujícího, zjevn˘ stav palet na vozidle takov˘, Ïe jejich pfieváÏná ãást nesplÀuje kvalitativní podmínky pro pfievzetí, pak má prodávající právo odmítnout cel˘ náklad palet a odeslat dopravce kupujícího s cel˘m nákladem zpût. Kupující pak nemá nárok na nûjakou náhradu takto vynaloÏen˘ch nákladÛ na dopravu palet. 11.5. Pokud není mezi stranami v˘slovnû dohodnuto jinak, vztahuje se tento ãlánek VOP pouze na zboÏí dodávané kupujícímu do âeské republiky. 12. Odstoupení od smlouvy, vy‰‰í moc, náhrada ‰kody 12.1. V pfiípadû, Ïe se na stranû prodávajícího vyskytly pfiekáÏky, pro které nemÛÏe dodávku uskuteãnit v potvrzeném termínu, má právo prodlouÏit termín dodávky o nezbytnû nutnou dobu, po níÏ trvá pfiekáÏka /viz 2.6./. Pokud by kupující s prodlouÏením termínu dodávky nesouhlasil, pak mÛÏe od dílãího obchodu odstoupit, musí tak v‰ak uãinit bez zbyteãného odkladu poté, co jsou mu uvedené skuteãnosti sdûleny. Prodávající a kupující mohou jinak odstoupit od smlouvy, pokud neujednají jinak, jen v pfiípadech, kdy to stanoví zákon nebo jejich smluvní ujednání. 12.2. Prodávající neodpovídá kupujícímu za ‰kodu z poru‰ení sv˘ch závazkÛ z kupních smluv uzavfien˘ch podle tûchto podmínek postupem podle 2.6. a dále neodpovídá za ‰kodu ani pokud k poru‰ení jak˘chkoliv jeho závazkÛ dojde z dÛvodÛ nepfiedvídan˘ch a neodvratiteln˘ch událostí, kter˘m nemohl zabránit. 12.3. V˘slovnû se sjednává, Ïe se pro pfiípad vzniku ‰kody v dÛsledku jednání TONDACH âR vyluãuje pouÏití § 379 vûta první ObchZ a § 380 ObchZ, tak, Ïe na stranû TONDACH âR nevzniká odpovûdnost za ‰kodu, dokud cena zboÏí není zcela uhrazena; uvedená odpovûdnost, pokud vznikne, je navíc omezena v˘‰í ceny takového zboÏí. TONDACH âR není rovnûÏ odpovûdná za u‰l˘ zisk Kupujícího, jakoÏ ani za jiné nepfiímé ‰kody. 13. Rozhodné právo 13.1. Práva a povinnosti smluvních stran v˘slovnû Rámcovou smlouvou nebo tûmito VOP neupravené se fiídí ãesk˘mi vnitrostátními právními pfiedpisy hmotného a procesního práva a reÏimem zák. ã. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znûní pozdûj‰ích právních pfiedpisÛ. Úmluva OSN o mezinárodní koupi zboÏí (CISG) se nepouÏije. 13.2 Ve‰keré spory vzniklé z dílãích obchodÛ, Rámcové smlouvy nebo VOP nebo v souvislosti s nimi, vãetnû sporÛ t˘kajících se jejich uzavfiení, platnosti, následkÛ neplatnosti a ukonãení, budou rozhodovány pfiíslu‰n˘m soudem prvního stupnû pro obvod sídla Prodávajícího podle procesních pfiedpisÛ âR. 14. Závûreãná ujednání 14.1 Rámcovou smlouvu vã. VOP je kterákoliv ze stran oprávnûna vypovûdût s tfiímûsíãní v˘povûdní lhÛtou. V˘povûdní lhÛta zaãíná bûÏet prvního dne mûsíce následujícího po doruãení v˘povûdi druhé smluvní stranû. Vypovûdût nelze uzavfien˘ dílãí Obchod. 14.2 Tyto VOP nab˘vají své úãinnosti dnem 1. 3. 2018

47

MODERNÍ UNIVERZÁLNÍ

vlastní vykládce pak tato není pouÏita, protoÏe si kupující zajistil vykládku jin˘m zpÛsobem, bude i tak poplatek za mechanickou ruku úãtován. 9.8 Pfii vlastním odvozu zboÏí je kupující povinen zajistit podmínky k nakládce vozidla dle platn˘ch zákonn˘ch norem, zejména ve vztahu k zaji‰tûní dopravy v souladu s pravidly bezpeãnosti silniãního provozu. Pokud toto kupující nezabezpeãí, má prodávající právo nevyhovující vozidlo odmítnout naloÏit. 9.9 Drobné dodávky (tj. samostatnû objednávané doplÀky stfie‰ního krytu nebo dodateãnû doobjednávané základní ta‰ky v rozsahu neúpln˘ch palet, nikoli v‰ak dodávka takového zboÏí neuskuteãnûná v rámci pfiedchozí ucelené dodávky z dÛvodÛ na stranû prodávajícího) jsou v pfiípadû dopravy zaji‰Èované prodávajícím dodávány na místo urãení sbûrnou sluÏbou na náklady kupujícího. 9.10 Kupující se zavazuje zajistit, aby zboÏí bylo dopraveno aÏ do sjednaného místa urãení, a to bez ohledu na to, která strana v konkrétním pfiípadû zaji‰Èuje dopravu. Pokud kupující bez pfiedchozího písemného souhlasu prodávajícího sv˘m aktivním jednáním (napfi. pokynem dopravci) zpÛsobí poru‰ení závazku podle pfiedchozí vûty, je prodávající oprávnûn od dotãeného obchodu odstoupit a kupující se pro tento pfiípad zavazuje uhradit prodávajícímu jednorázovou smluvní pokutu ve v˘‰i 100.000 Kã.

KLASICKÉ

2. Objednávka a akceptace 2.1. Jednotlivé dílãí obchody budou uzavírány v podobû objednávky kupujícího a její akceptace prodávajícím. Objednávka kupujícího musí b˘t písemná; písemná forma je zachována i tehdy, bude-li objednávka uãinûna faxem nebo elektronickou po‰tou. Prodávající vyjádfií souhlas s objednávkou její v˘slovnou akceptací, a to listinou oznaãenou jako „Zakázka" (dále jen jako „Zakázka"). Akceptací objednávky podle pfiedchozí vûty dojde k uzavfiení dílãí kupní smlouvy, a to okamÏikem, kdy pfiíslu‰ná Zakázka ve smyslu pfiedchozí vûty dojde kupujícímu. Pro formu zakázky platí totéÏ, co pro formu objednávky. Stejné úãinky jako akceptovaná objednávka má i písemná smlouva ve formû jednoho dokumentu podepsaného obûma stranami. 2.2 Pokud dojde k rozporu mezi údaji uveden˘mi v objednávce kupujícího a v zakázce nebo pokud bude zakázka obsahovat údaje nad rámec objednávky a kupující nejpozdûji následující pracovní den od doruãení zakázky neoznámí prodávajícímu své v˘hrady, platí, Ïe byla dnem doruãení zakázky uzavfiena dílãí smlouva s obsahov˘mi náleÏitostmi ve znûní zakázky. 2.3. Storno nebo zmûnu objednávky mÛÏe kupující provést pouze písemnû, a to zasláním dopisu na adresu sídla prodávajícího, popfi. e-mailem, s pouÏitím kontaktních údajÛ uveden˘ch na zadní obálce ceníku. Storno nebo zmûna objednávky musí obsahovat ãíslo objednávky, a nebylo-li pfiidûleno, musí obsahovat alespoÀ identifikaci objednatele, datum objednávky a ãíslo a mnoÏství zboÏí. Storno nebo zmûna objednávky musí b˘t prodávajícímu doruãeny nejpozdûji do okamÏiku expedice objednan˘ch v˘robkÛ a zboÏí. Je-li jiÏ na objednávku sjednána doprava, nebo pokud bude dodateãnû zmûnûna objednávka více jak 2x, bude kupujícímu úãtován manipulaãní poplatek ve v˘‰i 500 Kã + DPH za storno objednávky nebo za vícenásobnou dodateãnou zmûnu sortimentu zaslané objednávky, nebo za zmûnu místa vykládky. K úãinnosti storna nebo zmûny objednávky (a tím i kupní smlouvy) je zapotfiebí písemného potvrzení prodávajícího, zaslaného faxem nebo e-mailem. 2.4 Pfiíprava balen˘ch zakázek probíhá 24 hodin pfied v˘vozem. O zmûny v akceptované objednávce, mÛÏe kupující Ïádat pouze do 24 hodin poté, co kupující obdrÏel akceptaci pÛvodní objednávky ve smyslu 2.1, pozdûji to uÏ není moÏné, zakázka je pfiipravena k dopravû, pokud není v˘slovnû sjednáno jinak. U tzv. drobn˘ch dodávek /viz 9.9/ nelze zmûny v zakázce, s v˘jimkou Ïádosti o její storno, provádût vÛbec. Zmûny v objednávce je moÏné ãinit pouze formou nové objednávky, z níÏ bude jednoznaãnû patrné, Ïe má nahradit pÛvodní akceptovanou objednávku. Pokud nejsou zmûny v objednávce ve smyslu tohoto bodu odsouhlaseny zpÛsobem dle bodu 2.1, platí pÛvodní akceptovaná objednávka – pokud prodávající zmûny v objednávce akceptuje, pÛvodní akceptovaná objednávka se tím ru‰í. V‰echny v˘‰e uvedené zmûny v akceptovan˘ch objednávkách je moÏné ãinit pouze se souhlasem prodávajícího. 2.5 Objednávka musí nad rámec nezbytn˘ch náleÏitostí uveden˘ch v Rámcové smlouvû obsahovat: • vedle druhu, mnoÏství, ev. u ta‰ek barvu zboÏí s oznaãením podle ceníku • navrhovan˘ termín dodávky. Pokud není uveden, rozumí se nejbliωí termín dle kapacitních moÏností prodávajícího. • zpÛsob dopravy (vlastní odbûr, dovoz prodávajícím) • dodací adresu (ulice, ãíslo popisné, PSâ, místo) a telefonické spojení na kontaktní osobu pro pfievzetí zboÏí • zpÛsob placení podle ãl. 5 • jméno objednávajícího (firmu), adresu, identifikátor (Iâ, DIâ, rod. ã.), bankovní a kontaktní (telefon, fax) spojení a podpis (pro fyz. osoby platí pfiimûfienû) s tím, Ïe u právnick˘ch osob musí b˘t uvedena osoba jednající za ni, vãetnû postavení ve firmû, z nûhoÏ je takové oprávnûní vyvozováno • jméno osoby oprávnûné k pfievzetí dodávky vã. identifikaãních údajÛ (napfi. ãísla OP).

3. Pfiedmût dodávky (zboÏí) 3.1. Sortiment, druh, balení a provedení v˘robkÛ a k nim dodávan˘ch doplÀkÛ je uveden v aktuálních cenících, reklamních materiálech, popfi. dal‰ích obchodních dokumentech prodávajícího. Provedení a zobrazení zboÏí v tûchto listinách je informativní a tyto listiny nelze povaÏovat za pfiedlohy ãi vzorky. 3.2. Pálené cihláfiské v˘robky jsou vyrobeny a dodávány v jakosti odpovídající normám âSN EN 1304:2013 (Pálené stfie‰ní ta‰ky a tvarovky - Definice a specifikace v˘robkÛ) a âSN EN 771-1 ed.2 :2011 (Specifikace zdících prvkÛ – âást 1 : Pálené zdící prvky). 3.3. Prohlá‰ení o vlastnostech podle Nafiízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ã. 305/2011 v platném znûní jsou k dispozici u prodávajícího nebo na internetové adrese www.tondach.cz. Tyto listiny jsou nepfienosné.

6.3. Dodávkou jsou závazky prodávajícího dodat zboÏí splnûny. Tento závazek prodávajícího je splnûn i tehdy (tj. zboÏí se povaÏuje za dodané), neuskuteãní-li se bez zavinûní prodávajícího dodávka v dohodnutém místû a ãase z dÛvodÛ na stranû kupujícího nebo jeho smluvního partnera (napfi. dopravce). V tom pfiípadû je prodávající navíc oprávnûn od obchodu odstoupit. 6.4. Kupující pfiebírá zboÏí pfii dodávce. Pfievzetím zboÏí kupující potvrzuje i splnûní závazku prodávajícího ohlednû pfiedání dokladÛ ke zboÏí vãetnû tûchto podmínek a zároveÀ potvrzuje, Ïe zboÏí fiádnû prohlédl a zjistil shodu jím poÏadovaného zboÏí s pfiebíran˘m. To se t˘ká zejména zji‰tûní druhu, stavu, barvy, provedení a mnoÏství zboÏí pfii dodávce, jakoÏ i jakosti a obalÛ. Od pfievzetí zboÏí bûÏí zákonné, reklamaãní a záruãní lhÛty. Pokud kupující tuto svoji povinnost poru‰í, nemÛÏe se pozdûji domáhat nároku z odpovûdnosti za vady ve vztahu k nedostatkÛm, které mohl dÛslednou kontrolou odhalit. 6.5. Nebezpeãí ‰kody na zboÏí pfiechází na kupujícího dodávkou. 6.6. Nepfiebírá-li kupující zboÏí osobnû, je povinen zajistit úãast svého zástupce a pfiedloÏení zmocnûní k pfievzetí pro své zástupce nebo pracovníky (dopravce, fiidiãe) nejpozdûji pfii dodávce ãi vyskladnûní. V pfiípadû, Ïe takové povûfiení nebude prodávajícímu pfiedloÏeno, je prodávající oprávnûn odvézt zboÏí zpût a kupující je povinen prodávajícímu uhradit ve‰keré s tím související náklady. V takovém pfiípadû jde zároveÀ o pfiekáÏku plnûní na stranû kupujícího a souãasnû je v tomto pfiípadû prodávající oprávnûn od dotãeného obchodu odstoupit. Vykládku a pfievzetí zboÏí zaji‰Èuje kupující na své náklady, není-li dohodnuto, Ïe vykládku zaji‰Èuje dopravce prodávajícího mechanickou rukou. ZboÏí je nutno skladovat na paletách uloÏen˘ch na tvrdém a rovném podkladû a dodrÏovat pfiíslu‰né normy. Vady vzniklé neodbornou manipulací, neodborn˘m pouÏitím ãi skladováním vyluãují moÏnost reklamace takto po‰kozeného zboÏí. 6.7 Pokud bude v rámci jedné dodávky dodáno po‰kozené zboÏí, které bude zjevnû (tj. bez nutnosti rozbalení palet) mechanicky po‰kozené ve vût‰ím rozsahu (tj. víc jak 1/3 palety) a po‰kození zároveÀ zasáhne více neÏ 1/3 dodan˘ch palet, je kupující oprávnûn tuto skuteãnost uvést na dodacím listu a pfiíslu‰nou dodávku odmítnout. Pokud bude zboÏí takto zjevnû po‰kozeno v men‰ím rozsahu, je kupující povinen to uvést na dodacím listu a dále se postupuje podle Záruãních podmínek spoleãnosti Tondach âR (viz. ãl. 10 tûchto VOP). 6.8 Zakoupené zboÏí mÛÏe kupující se souhlasem prodávajícího a na základû dílãí dohody vrátit. Pfii vracení zboÏí, které není opodstatnûno chybnou dodávkou nebo kvalitou zboÏí (podle bodu 6.7), úãtuje prodávající manipulaãní poplatek ve v˘‰i 20 % z Ceníkové ceny vráceného zboÏí, platné ke dni dodávky. Vracení zboÏí je moÏné pouze v úpln˘ch paletách s neporu‰en˘mi obaly. Vracet lze jen zcela pouÏitelné zboÏí vyrobené v závodech TONDACH âeská republika maximálnû do 6 mûsícÛ od data prodeje. ZboÏí se vrací v˘hradnû do expediãního závodu a na náklady kupujícího.

HISTORICKÉ

1.10 Nabídky Prodávajícího v katalozích, prospektech a jin˘ch tiskovinách, na internetu, v inzerci, v korespondenci apod. pfiedstavují nezávaznou informaci o nabízeném sortimentu zboÏí a nejsou návrhem na uzavfiení smlouvy ani vefiejn˘m návrhem na uzavfiení smlouvy dle § 276 ObchZ, pokud není dále v˘slovnû uvedeno jinak.

Absence nûkteré z v˘‰e uveden˘ch náleÏitostí neãiní objednávku neúãinnou, nicménû prodávající je v takovém pfiípadû oprávnûn vyzvat kupujícího k doplnûní objednávky – takto doplnûná objednávka pak nahrazuje objednávku pÛvodní. 2.6 Kupujícím se doporuãuje pfiedkládat objednávky nejménû 15 pracovních dnÛ pfied termínem dodávky. Nelze pfiedkládat objednávky s men‰ím pfiedstihem neÏ dva dny pfied poÏadovan˘m termínem dodávky. Za poru‰ení závazku prodávajícího dodat se nepovaÏuje nemoÏnost dodávky zboÏí pro poruchu nebo opatfiení ve vefiejné oblasti znemoÏÀující nebo omezující v˘robu nebo pro poruchu v˘robního zafiízení prodávajícího a dále z dÛvodÛ vyluãujících odpovûdnost ve smyslu § 374 ObchZ. V pfiípadû takovéto pfiekáÏky oznámí prodávající tuto skuteãnost kupujícímu bez zbyteãného odkladu po jejím vzniku, pfiedpokládá-li se její dopad na sjednan˘ termín dodávky, a souãasnû mu sdûlí pfiedpokládanou dobu obnovení dodávek. 2.7 Objednávky zasílá kupující písemnû na centrální zpracování zakázek na adresu: • Hranice, Bûlotínská 722, 753 01 Hranice. Kontakty: • e-mail: objednavky@tondach.cz 2.8 Zakázka neexpedovaná do dvou mûsícÛ poté, co byla kupujícímu prodávajícím potvrzena, se automaticky ru‰í, pokud nebyl sjednán v˘slovnû pozdûj‰í termín dodání. Pokud byl sjednán del‰í termín dodání, pak kupující bere na vûdomí, Ïe se zakázka stává v dodavatelském systému prodávajícího ve lhÛtû podle pfiedchozí vûty neaktivní a musí ji v téÏe lhÛtû u prodávajícího aktivovat uvedením zakázky z potvrzení objednávky.

TRADIâNÍ

V·EOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY spoleãnosti TONDACH âeská republika s.r.o. (dále jen „VOP") 1. V˘klad pojmÛ a úvodní ujednání 1.1 „Kupující" znamená spoleãnost nebo osobu, s níÏ TONDACH âR uzavfiel Rámcovou smlouvu a která bude s TONDACH âR uzavírat Dílãí kupní smlouvy (jak je definováno níÏe). 1.2 „TONDACH âR" nebo „prodávající“ znamená obchodní spoleãnost TONDACH âeská republika s.r.o., se sídlem Hranice, Bûlotínská 722, PSâ 753 01, âeská republika, Iâ: 258 28 584, zapsanou v obchodním rejstfiíku vedeném Krajsk˘m soudem v Ostravû, oddíl C., vloÏka 19239. 1.3 „Rámcová smlouva“ znamená rámcovou kupní smlouvu uzavfienou mezi TONDACH âR, jakoÏto prodávajícím, a kupujícím, jejíÏ nedílnou souãástí jsou tyto V‰eobecné obchodní podmínky. 1.4 „ObchZ“ znamená zákon âeské republiky ã. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znûní pozdûj‰ích právních pfiedpisÛ. 1.5 „ZboÏí“ znamená ve‰keré zboÏí, které dodává TONDACH âR Kupujícímu podle Dílãí kupní smlouvy nebo zboÏí, na nûÏ se z jiného dÛvodu vztahují ujednání tûchto VOP. 1.6 „Obchod“ nebo „akceptovaná objednávka“ znamená dílãí kupní smlouvu uzavfienou mezi prodávajícím a kupujícím podle Rámcové smlouvy. 1.7 Tyto VOP závazn˘m zpÛsobem upravují právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, související s dodávkami zboÏí prodávajícím kupujícímu. Tyto VOP primárnû upravují právní vztahy t˘kající se obchodÛ uzavfien˘ch v reÏimu Rámcové smlouvy, jejíÏ souãástí ve smyslu ust. § 273 odst. 1 ObchZ jsou. 1.8 Tyto VOP dále upravují i právní vztahy z ve‰ker˘ch obchodÛ uzavfien˘ch za dobu úãinnosti tûchto VOP, které z jakéhokoliv dÛvodu nepodléhají reÏimu Rámcové smlouvy, leda by jejich pouÏitelnost byla v˘slovnû vylouãena písemn˘m ujednáním smluvních stran. 1.9 Pofiadí právní závaznosti dokumentÛ. Smluvní strany se dohodly, Ïe pokud dojde k situaci, Ïe jejich vzájemná ujednání v jednotliv˘ch dokumentech budou natolik rozporná, Ïe vedle sebe neobstojí, platí následující pofiadí závaznosti jednotliv˘ch dokumentÛ: a) ujednání uvedená v dílãí objednávce kupujícího a v zakázce (viz bod 2.1), kterou bude tato objednávka akceptována nebo v písemné smlouvû, která nahrazuje akceptování objednávky b) ujednání Rámcové smlouvy c) ujednání ve VOP d) ujednání v dal‰ích dokumentech, u nichÏ strany projevily vÛli se jimi fiídit (napfi. Ceník, Záruãní podmínky).

DOPL≈KY

DOPL≈KY

TRADIâNÍ

HISTORICKÉ

KLASICKÉ

UNIVERZÁLNÍ

MODERNÍ

V‰eobecné obchodní podmínky 2018


28.2.2018

15:50

Stránka 48

Vydáno: 03/2018

2018_02_28_Cenik_tasek.qxd

TONDACH âeská republika s.r.o. Bûlotínská 722 753 01 Hranice T +420 844 185 185 E info@tondach.cz www.wienerberger.cz