Page 4

Vuoden 2014 budjettiesityksen uusi osinkoverojärjestelmä Teksti: Ville Maasalo

Yhteisövero lasketaan verovuodesta 2014 alkaen 20 prosenttiin. Listattujen yhtiöiden osingot ovat jatkossa luonnollisille henkilöille 85-prosenttisesti veronalaista pääomatuloa niiden määrästä riippumatta. Listaamattoman yhtiön osingot verotetaan kolmella eri tavalla – kevyesti verotettuna pääomatulona, ankarammin verotettuna pääomatulona tai ansiotulona.

H

allituksen sopimassa uudessa osinkoverojärjestelmässä luonnollisten henkilöiden muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä saamista osingoista on 25 prosenttia veronalaista pääomatuloa siltä osin kuin osinkojen määrä on enintään 8 prosenttia yhtiön osakkeiden matemaattisesta arvosta ja enintään 150 000 euroa. Siltä osin kuin osinkojen määrä ylittää 150 000 euron rajan ovat osingot saajalleen 85-prosenttisesti veronalaista pääomatuloa samalla tavoin kuin listatuilta yhtiöiltä saadut osingot. Edellä mainitun 8 prosentin nettovarallisuusrajan ylittäviä osinkoja verotetaan jatkossa 75-prosenttisesti veronalaisena ansiotulona. Hallituksen budjettiesityksen mukaan pääomatuloveron progressioraja lasketaan 40 000 euroon. Progressiorajan 4 / Tax View

alapuolella vero pääomatulosta on nykyisen järjestelmän mukaisesti 30 prosenttia ja sen yläpuolella 32 prosenttia. Tällä hetkellä luonnollisten henkilöiden muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä saama osinko on verovapaata tuloa siihen määrään asti, joka vastaa osakkeen matemaattiselle arvolle laskettua 9 prosentin vuotuista tuottoa enintään 60 000 euron rajaan asti. Siltä osin kuin tällaisten osinkojen määrä ylittää 60 000 euroa, osingoista 70 prosenttia on pääomatuloa ja 30 prosenttia verovapaata tuloa. Jos osinko ylittää osakkeen matemaattiselle arvolle lasketun 9 prosentin vuotuisen tuoton, ylittävältä osalta osingosta 70 prosenttia on ansiotuloa ja 30 prosenttia verovapaata tuloa. Listattujen yhtiöiden osingot ovat tällä hetkellä 70-prosenttisesti veronalaista pääomatuloa.

Yrittäjähuojennuksen piirissä olevat osingot Esitetyn muutoksen myötä nykyinen yrittäjähuojennuksen piirissä oleva 60 000 euron osinkotulo muuttuisi osakkaan verotuksessa verovapaasta osittain veronalaiseksi tuloksi. Tällöin tulon veroaste nousisi nollasta 7,5 prosenttiin, jos osinko ei ylitä vuotuista 8 prosentin tuottoa, eikä osingonsaajan pääomatulojen määrä ylitä 40 000 euron rajaa. Aikaisemmin niin sanotun verovapaan osingon nostaminen on ollut verosuunnittelua vahvasti ohjaava seikka, jolloin yritysten on ollut käytännössä aina edullisinta jakaa osinkoa 9 prosenttia nettovarallisuudesta osingonsaajakohtaiseen 60 000 euron rajaan asti. Verovapaiden osinkojen poistuessa yritysten tulee suunnitella osingonjakoperiaatteet uudestaan. Uudessa osinkoverojärjestelmässä yrittäjän on edullista nostaa kevyesti pääomatulona verotettavaa osinkoa eli enintään 8 prosenttia nettovaroista 150 000 euroon asti. Tässä tapauksessa osinkovero on 7,5–8,0 prosenttia. Koska yritystulon pääomatulo-osuuden laskennan perustan

Tax View 2/2013  

Tax View -lehdessä perehdytään hallituksen budjettiesityksen uuteen osinkoverojärjestelmään, jonka muutokset astuvat voimaan ensi vuoden alu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you