Page 24

Paikallinen sopiminen parantaa tuottavuutta Teksti: Keijo Putkonen

Tätä artikkelia kirjoitettaessa suuri osa työnantaja- ja palkansaajaliitoista on juuri neuvottelemassa alakohtaisista työehtosopimuksista. Julkisuudessa on useiden tahojen, myös muiden kuin työmarkkinaosapuolten, puolelta esitetty ajatuksia ja toiveita siitä, että paikallisen sopimisen mahdollisuutta niin yrityksissä kuin kuntapuolellakin tulisi lisätä merkittävästi nykyisestään.

Y

hä useampi suomalainen yritys kohtaa jatkuvaa kilpailua globaaleilla markkinoilla. Suomi on kuitenkin paikallisessa sopimisessa muita Pohjoismaita jäljessä. Jos paikallisia sopimismahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää suomalaisissa yrityksissä entistä laajemmin, yrityksemme pärjäisivät todennäköisesti paremmin kansainvälisillä työmarkkinoilla. Paikallisen sopimisen mahdollistaminen auttaisi myös kuntia, erityisesti vallitsevan kuntatalouden kaltaisissa tilanteissa. Paikallinen sopiminen on suuri haaste johdolle, esimiehille ja muille henkilöstön edustajille niin yrityksissä kuin kunnissakin. Paikallisen sopimisen onnistuminen edellyttää luottamuksellisia suhteita osapuolten välillä sekä hyvää johtamista. Neuvottelukulttuuria kehittämällä voidaan parantaa työyhteisön toimintaa, työrauhaa ja yritysten ja kuntien tuottavuutta.

24 / Tax View

Mitä paikallinen sopiminen on? Paikallisella sopimisella voidaan tarkoittaa useita erilaisia sopimistilanteita. Suppean määritelmän mukaan kyse on valtakunnallisen työ- tai virkaehtosopimuksen säännöksien tarkoittamasta mahdollisuudesta sopia toisin kuin työtai virkaehtosopimuksessa on määrätty, tai säännöksistä, jotka edellyttävät, että tietyistä asioista sovitaan paikallisesti. Laajan määritelmän mukaan paikallisella sopimisella tarkoitetaan työehdoista sopimista, joka perustuu työlainsäädäntöön, työ- tai virkaehtosopimusten määräyksiin, yhteistoimintamenettelyyn, työsuhteen ehtojen työsopimustasoisiin muutoksiin tai yleiseen sopimusvapauteen. Paikallinen sopiminen voi olla yrityskohtaista, työ- tai toimipaikkakohtaista tai yksilökohtaista asioista toisin sopimista. Käytännön tilanteissa sopimisen osapuolet eivät usein edes tiedosta, „ että kyse on paikallisesta sopimisesta.

Tax View 2/2013  

Tax View -lehdessä perehdytään hallituksen budjettiesityksen uuteen osinkoverojärjestelmään, jonka muutokset astuvat voimaan ensi vuoden alu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you