Page 22

Kaikki puhuvat BEPSistä Teksti: Hanna Höglund

Monikansallisten yritysten veroasioihin on viime vuosina kiinnitetty paljon huomiota niin mediassa kuin julkisessa keskustelussa muutoinkin, ja veropohjien rapautumiseen sekä epäasialliseksi katsottavaan voitonsiirtoon liittyvä keskustelu on saavuttanut korkean poliittisen tason. G20valtioiden toivomuksesta OECD:ssä on käynnistetty veropohjien turvaamiseen tähtäävä BEPShanke (Base Erosion and Profit Shifting) yhteistyössä Euroopan unionin, eri valtioiden hallitusten ja elinkeinoelämän kanssa.

G

lobaali julkisen talouden kriisi on saanut valtiot maailmanlaajuisesti kiinnittämään entistä enemmän huomiota monikansallisten yritysten tulojen jakautumiseen eri valtioissa sijaitsevien toimintayksiköiden kesken. Koska verotulot ovat julkisen talouden pääasiallinen rahoituskanava, monikansallisten yritysten eri toimintavaltiot yrittävät parhaansa mukaan pitää kiinni osuudestaan näiden yritysten verotettavaan tuloon. Useassa valtiossa toimivat monikansalliset yritykset pystyvät hyödyntämään veropohjan aukkoja ja alentamaan efektiivistä veroastettaan siirtämällä toimintojaan ja tulojaan eri valtioissa sijaitseviin toimintayksiköihinsä erilaisten verokannustimien perässä. Tällainen tulojen siirto, jossa käytetään hyväksi nimenomaan valtioiden välisen kansainvälisen verokilpailun rapauttamaa veropohjaa, on kollektiivisesta näkökulmasta katsottu haitalliseksi. BEPS-hanke kahdenkertaisen verottomuuden ehkäisemiseksi Siinä missä OECD:n verotukseen liittyvän toiminnan keskeisenä tavoitteena yleisesti on kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen ehkäiseminen ja poistaminen, BEPS-hankkeella pyritään ehkäisemään niin sanottua kahdenkertaista verottomuutta (double non-taxation). Ongelmalliseksi ei lähtökohtaisesti ole nähty sitä, että joissain valtioissa tietyn tyyppiset tulot saattavat olla täysin verovapaita. Sen sijaan epäasianmukaisena

22 / Tax View

on pidetty eri valtioiden verojärjestelmien ja veropohjien keskinäisen epäsymmetrian tarjoamia mahdollisuuksia saada verovapaana sellaista tuloa, joka on toisaalla katsottu verotettavasta tulosta vähennyskelpoiseksi menoksi. Erilaiset hybridi-instrumentit, osinkojen ja osakeluovutusten verovapaus sekä T&K-tuloihin liittyvät huojennukset ovat esimerkkejä tulon kahdenkertaiseen verottomuuteen efektiivisesti johtavasta veropohjien epäsymmetriasta. Koska valtiot ovat viime vuosikymmeninä pyrkineet houkuttelemaan yrityksiä ja pääomaa nimenomaan erilaisilla veropohjaa rapauttavilla kannustimilla, on jossain määrin ristiriitaista, että valtioiden omaehtoista veropohjien rapautumista hyväksikäyttävä monikansallisten yritysten voitonsiirto koetaankin nyt ongelmalliseksi.

viseksi koettuun verosuunnitteluun ja verosopimusten väärinkäytöstilanteisiin. Toimintasuunnitelma sisältää suosituksia yhtäältä kansallisten säännösten yhteensovittamisesta ja toisaalta valtioiden välisten säännösten vahvistamisesta malliverosopimusta ja OECD:n siirtohinnoitteluohjetta päivittämällä. Toimenpidelistalla on konkreettisia suosituksia muun muassa digitaalista taloutta, hybridi-instrumentteja, väliyhteisölainsäädäntöjä, korkovähennysrajoituksia, aineettoman omaisuuden siirtohinnoittelua ja kiinteän toimipaikan muodostumista koskien. Myös tehokkaammalla riidanratkaisulla sekä valtioiden välisellä avoimuudella, esimerkiksi monikansallisten yritysten verosuunnittelukeinojen osalta, on nähty olevan merkitystä epäasialliseksi katsottavan voitonsiirron ehkäisemisessä.

Toimintasuunnitelma G20-valtioille Osana BEPS-hanketta OECD julkaisi viime heinäkuussa G20-valtioille toimintasuunnitelman (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting), jonka pohjana oli helmikuussa 2013 julkaistu taustaraportti veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron syistä sekä hankkeen painopistealueista. Toimintasuunnitelman tavoitteena on löytää keskeisimmät strategiat veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron estämiseksi sekä taata verojärjestelmien yhtenäisyys. Viisitoistakohtainen toimenpidelista käsittää erilaisia keinoja puuttua haitallisiin verotuskäytäntöihin, aggressii-

Siirtohinnoittelu yhtenä painopistealueena Siirtohinnoittelun osalta toimenpidelistan yhtenä tavoitteena on varmistaa, että siirtohinnoittelu on linjassa kunkin lähiyhtiön konsernille tuottaman arvon kanssa. Tätä silmälläpitäen hankkeessa tullaan suunnitelman mukaan keskittymään ohjeistuksen täsmentämiseen muun muassa aineettoman omaisuuden tuoton sekä riskien ja pääomien asianmukaisesta kohdistamisesta oikealle konserniyhtiölle. Konsernin sisäisten transaktioiden siirtohinnoittelussa on jo aiemmin kiinnitetty huomiota esimerkiksi aineettoman omaisuuden

Tax View 2/2013  

Tax View -lehdessä perehdytään hallituksen budjettiesityksen uuteen osinkoverojärjestelmään, jonka muutokset astuvat voimaan ensi vuoden alu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you