Page 18

Ulkomaisia maksuja koskeva verotodistusmenettely uudistettiin Kiinassa Teksti: Suvi Lamminsivu

K

iinan valtion verovirasto (SAT) ja keskuspankin alainen valuuttahallinto (SAFE) antoivat heinäkuussa 2013 ilmoituksen (Announcement 40) liittyen uusiin verorekisteröintivaatimuksiin Kiinassa asuvien verovelvollisten ulkomaille suorittamista maksuista. Uudet säännökset tulivat voimaan 1. syyskuuta 2013 ja ne koskevat sekä rajat ylittäviä palvelumaksuja että muita Kiinan valuuttasäännöksissä tarkoitettuja eriä. Uusien säännösten soveltamisalaan kuuluvat ulkomaille maksetut suoritukset, joiden määrä ylittää 50 000 Yhdysvaltain dollaria. Yläraja on transaktiokohtainen ja sen ylittyessä kiinalaisen maksajan on tehtävä kyseisestä suorituksesta ilmoitus paikalliseen verotoimistoon (ISTB) ellei kyseistä suoritusta ole nimenomaisesti tästä velvoitteesta vapautettu. Maksun suorittamisen yhteydessä pankissa on esitettävä liiketoimea koskeva sopimus, todistus rekisteröinnistä, lasku sekä leimattu todistus veronkirjauksesta (Tax recordal filing form),

joka sisältää perustiedot ulkomaille maksettavasta suorituksesta. Aikaisemmasta menettelystä poiketen verotoimisto tutkii tällöin jälkikäteen maksajan verotuksellisen statuksen ja tarkistaa maksettujen verojen oikeellisuuden. Uuden verorekisteröintijärjestelmän soveltamisalaan kuuluvien suoritusten piiri on laaja. Siihen kuuluvat muun muassa rajoitetusti verovelvollisten saama tulo palvelusuoritteista, kuten kuljetuksista, matkailusta, asennus- ja rakennustoiminnasta, vakuutus- ja rahoitustoiminnasta sekä tietotekniikasta. Lisäksi säännös kattaa aineettoman omaisuuden lisensoinnista ja rahoitusleasingista saadut korvaukset, kiinteistöjen ja pääomien siirrosta saadun tulon sekä osingot ja ulkomaisista lainoista maksetut korot. Myös ulkomaisen henkilön Kiinasta saama palkkatulo sekä Kiinasta saatujen tuottojen uudelleensijoittaminen Kiinaan kuuluvat säännöksen soveltamisalaan. Kiinassa on ollut aiemmin hyvin tiukka valuuttamarkkinoiden ohjausjärjestelmä, joka sääntelee tulonsiirtoja Kiinaan ja

Lisätietoja Jussi Järvinen / Yritysverotus P: 020 760 3077  /  E: jussi.jarvinen@kpmg.fi Suvi Lamminsivu / Yritysverotus P: 020 760 3151  /  E: suvi.lamminsivu@kpmg.fi

18 / Tax View

Kiinasta ulkomaille. Aikaisemmin kiinalaisen maksajan on pitänyt toimittaa todistus veronmaksusta sekä lukuisia asiakirjoja siihen liittyvästä selvityksestä ennen kuin kiinalainen pankki on voinut hyväksyä ulkomaista maksua koskevan hakemuksen. Verotodistuksen saaminen on ollut ehdoton edellytys ulkomaisen maksun suorittamiselle. Tällainen menetelmä on ollut hidas ja hallinnollisesti raskas, sillä todistuksen saaminen on saattanut kestää useita kuukausia, jopa vuosia. Uudet säännökset ovat varsin tervetullut muutos monikansallisten yritysten näkökulmasta, jotka harjoittavat liiketoimintaa Kiinassa. Uudistuksen on nimittäin tarkoitus nopeuttaa merkittävästi suoritusten maksamista Kiinasta ulkomaille säännöksessä mainittujen suoritusten osalta, kun vaatimus etukäteen vaadittavasta verotodistuksesta poistuu. Uusien säännösten myötä verovelvollisille muodostuu kuitenkin suurempi veronkorotusriski, jos maksun suorittamiseen liittyviä veroja ei ole maksettu tai niitä ei pystytä todentamaan.

Tax View 2/2013  

Tax View -lehdessä perehdytään hallituksen budjettiesityksen uuteen osinkoverojärjestelmään, jonka muutokset astuvat voimaan ensi vuoden alu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you