Page 14

Uusi säätiölaki Teksti: Johan Huldén & Kai Soini

Oikeusministeri asetti 5.1.2012 säätiölain uudistamistyöryhmän, jonka tehtävä oli valmistella ehdotus uudeksi säätiölaiksi nykyisen 1.1.1931 voimaan tulleen säätiölain (109/1930) tilalle. Työryhmä julkaisi mietintönsä 15.5.2013, jonka jälkeen mietintö laitettiin lausuntokierrokselle 15.7.2013 saakka. Lainsäädäntöhankkeen tavoitteena on saattaa lopullinen hallituksen esitys eduskunnan käsiteltäväksi vuoden 2014 alussa ja saada uusi laki vahvistettua vuoden 2014 lopulla siten, että se astuisi voimaan vuoden 2015 alusta.

L

akiehdotuksen pyrkimyksenä on säätiöiden toimintamahdollisuuksien lisääminen siten, että säätiöt voisivat toimia mahdollisimman tehokkaalla ja ennakoitavissa olevalla tavalla, heikentämättä kuitenkaan säätiöiden eri sidosryhmien asemaa. Tähän on tarkoitus päästä muun muassa poistamalla säätiömuodon käyttämisen tarpeettomia rajoitteita sekä laajentamalla sääntelyn tahdonvaltaisuutta. Yksityiskohtaisella sääntelyllä pyritään työryhmän mukaan myös vähentämään säätiötoimintaan nykyään liittyvää epävarmuutta. Tässä tarkastellaan muutamia ehdotuksen mukaisia keskeisiä muutoksia. Säätiön perustaminen, sen toiminta ja varainhankinta Keskeinen säätiön perustamista koskeva muutosehdotus on perustamis14 / Tax View

menettelyn yksinkertaistaminen siten, että nykyisestä kaksivaiheisesta lupa- ja rekisteröintimenettelystä luovutaan ja siirrytään yksityisten yhteisöjen tapaan yksivaiheiseen rekisteröintimenettelyyn. Uudessa laissa luovutaan myös nykyisestä 25 000 euron perustamispääomavaatimuksesta. Minimipääomavaatimus korvataan vaatimuksella siitä, että perustettavalla säätiöllä on riittävästi käyttövaroja perustamista seuraavan kolmen (3) vuoden ajalle laadittavan toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Säätiön tehtävänä on tuottaa hyötyä sen säännöissä määrättyyn tarkoitukseen. Tarkoituksen hyödyllisyyttä selvennetään uudessa laissa siten, että säätiön tarkoituksena ei voi enää miltään osin olla taloudellisen edun tuottaminen säätiön lähipiirille. Tällä korostetaan sitä, että säätiö ei ole sen lähipiiriin kuuluvien

Tax View 2/2013  

Tax View -lehdessä perehdytään hallituksen budjettiesityksen uuteen osinkoverojärjestelmään, jonka muutokset astuvat voimaan ensi vuoden alu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you