Page 13

Työluvat yrityksen riskienhallinnan näkökulmasta KPMG järjesti 15.10.2013 Helsingissä aamukahvitilaisuuden työluvista. Puhujina tilaisuudessa olivat KPMG:llä globaalisti työlupa-asioista vastaava Kanadan Suzanne de Lint sekä Suomessa työlupa-asioihin erikoistunut Sari Viitasalo.

T

yölupiin liittyvien riskien hallinta on keskeinen asia sekä projektien suunnittelun että riskienhallinnan kannalta. Eri maiden maahanmuuttolait eroavat suuresti toisistaan ja nopeat lakimuutokset poliittisten tilanteiden vaihtelujen mukaan ovat tavallisia. Työluvan tarpeen arviointi on entistäkin tärkeämpää nykytilanteessa, kun sekä pidennetyt työmatkat että lyhyet komennukset yleistyvät. On hyvä huomata, että työluvan tarpeeseen ja oikean työlupakategorian valintaan vaikuttavat oleskelun keston ohella lukuisat muut seikat. Yksi oleellinen arviointikriteeri on työn luonne, eli se mitä työntekijän tehtäviin kuuluu kohdemaassa oleskelun

aikana. Joskus työlupa saatetaan tarvita jopa yhden päivän työskentelyä varten – myös Suomessa. Vaikka työluvan saaminen saattaa tilanteesta riippuen kestää tuskallisen kauan, jopa kuukausia, ei työntekijää kuitenkaan kannata lähettää matkaan ilman asianmukaisia lupia. Ilman työlupaa työskentelystä saattaa aiheutua pitkäaikaisia ja mittaamattomia vahinkoja sekä yritykselle ja sen johtohenkilöille että työntekijälle itselleen. Seuraamuksia voivat maasta riippuen olla tutkinnat, sakot, vankilatuomiot, käännytykset ja karkotukset sekä tulevien työlupahakemusten käsittelyn vaikeutuminen ja vahingot yrityksen maineelle.

Keinoja työlupiin liittyvien riskien hallintaan: • Työmatkojen ja komennusten ajantasainen seuranta • Työlupien hallinnan selkeä roolitus ja vastuunjako • Työlupiin liittyvien sisäisten prosessien auditointi

Työlupiin liittyviä riskejä voidaan hallita esimerkiksi sisällyttämällä työlupiin liittyvät asiat osaksi ulkomaankomennusprosessia ja -politiikkaa. Lisäksi on hyvä varmistaa, että työlupaprosessit ja niihin liittyvä dokumentaation hallinta on selkeästi vastuutettu oikeille henkilöille. Myös työmatkojen keston ja kohteiden järjestelmällinen seuranta on riskienhallinnan kannalta tärkeää.

Lisätietoja Sari Viitasalo / People Services P: 020 760 3706  /  E: sari.viitasalo@kpmg.fi

Tax View / 13

Tax View 2/2013  

Tax View -lehdessä perehdytään hallituksen budjettiesityksen uuteen osinkoverojärjestelmään, jonka muutokset astuvat voimaan ensi vuoden alu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you