Tax & Legal View 2/2016

Page 13

Verolainsäädäntö muutospaineessa Verolainsäädäntöön on kohdistunut huomattavia muutospaineita sekä Euroopan unionissa että globaalisti viime vuosien aikana. Merkittävimmät muutokset kansainvälisessä verotuksessa liittyvät OECD:n BEPS-hankkeeseen. Teksti Hanna Höglund

E

uroopan unionin neuvosto hyväksyi tänä kesänä veron kiertämisen estämistä koskevan direktiivin, jonka keskeisenä tavoitteena on BEPS-hankkeen toimenpide-ehdotusten koordinoitu siirtäminen osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä. Muita merkittäviä muutoksia ovat EU:ssa hyväksytyt maakohtaista raportointia sekä automaattista tietojenvaihtoa koskevat direktiiviehdotukset. Veron kiertämisen estämistä koskeva direktiivi Euroopan unionin neuvosto pääsi yhteisymmärrykseen 21.6.2016 veron kiertämisen estämistä koskevan direktiivin (Anti Tax Avoidance Directive, ATAD) suhteen. Direktiivi on osa Euroopan unionin hyväksymiä veron välttämisen vastaisia toimenpiteitä. Direktiivi merkitsee verotusta koskevan toimivallan siirtoa yksit­ täisiltä jäsenvaltioilta EU:lle.

Direktiivi sisältää viisi toimenpidettä, joilla puututaan veron kiertämiseen: • Korkovähennysrajoitukset • Väliyhteisösääntely • Hybridisääntö • Maastapoistumisvero (exit tax) • Yleinen veronkiertosäännös Alkuperäiseen direktiiviehdotukseen sisältynyt switchover-sääntö jäi pois lopullisesta direktiivistä. Viidestä hyväksytystä toimenpiteestä kolme ensin mainittua perustuvat suoraan OECD:n BEPS-hankkeeseen. Eroavaisuuksia tosin löytyy joidenkin yksityiskohtien osalta. Myös kaksi jälkimmäistä toimenpidettä­ovat yhdenmukaisia BEPS:n kanssa. Direktiivit ovat luonteeltaan mini­ miharmonisaatiota. Siten tiukemmat kansalliset veron kiertämisen estä­ mistä koskevat säännökset ovat mahdollisia.

2  |  2016  TAX & LEGAL VIEW 13