Page 17

KOLUMNI

Sisäisen valvonnan puutteet päätyvät yhä useammin otsikoihin Toistuvat johdon palkitsemisen, vastuullisuusongelmien ja väärinkäytösten nostattamat mediakohut kertovat siitä, ettei organisaatioiden sisäinen valvonta ole kunnossa. Teksti Anneli Grönfors-Kallio / Kuva Nina Kellokoski

Hyvillä sisäisen valvonnan mekanismeilla rakennetaan selkeät periaatteet niin johtamiselle kuin ennakoivalle riskienhallinnalle – ja varmistetaan, että niitä myös noudatetaan. Valvontamekanismeja luotaessa on tärkeä muistaa, että lähes kaikkea organisaation toimintaa voidaan tarkastella ulkopuolisen silmin – näyttääkö toiminta tehokkaalta, tarkoituksenmukaiselta ja oikeudenmukaiselta kaikille sidosryhmille?

Anneli Grönfors-Kallio Director, Head of Internal Audit Risk and Compliance Services, KPMG

Paineet sisäistä valvontaa kohtaan ovat kasvaneet finanssikriisin myötä. Viranomaisvalvontaa ja lainsäädäntöä on kiristetty jättimäisin harppauksin. Vaatimukset koskevat laajaa joukkoa finanssialan yrityksiä ja niiden hallintoa, johtamista, prosesseja sekä tietojärjestelmiä. Suurennuslasin alla ovat ennakoiva liiketoimintariskien hallinta ja pääomavaatimukset, jotka turvaavat liiketoiminnan jatkuvuuden. Useimmissa organisaatioissa onkin valittu sisäiseen tarkastukseen asiantunteva, ulkoistettu kumppani, jolla on aktiivinen ja keskeinen rooli objektiivisena arvioijana ja johdon tukijana sisäisen valvonnan kehittämisessä. Sisäisen valvonnan merkitystä ja sen tuottamaa lisäarvoa ei organisaatioissa usein täysin ymmärretä. Sisäinen valvonta ei ole vain osa taloushallintoa, eikä sen toimivuutta voi päätellä vain luvuista. Sisäinen valvonta on olennainen prosessi strategisten tavoitteiden saavuttamisessa, ja sillä on monta ulottuvuutta. Yhä tärkeämmäksi on noussut hallituksen ja johdon vastuu hyvien toimintaperiaatteiden määrittelyssä ja jalkauttamisessa. Johdon viestien ja arvojen mukaisen toiminnan merkitystä ei kannata väheksyä. Ennakoinnin hyödyistä huolimatta ongelmiin tartutaan vasta, kun ne päätyvät otsikoihin tai liiketoiminta sakkaa. Kokonaisvaltaisen lähestymistavan sijaan sisäisen valvonnan kehittäminen on usein isoimmissa organisaatioissa siiloutunut, jolloin yhteinen näkemys puuttuu. Sisäisen valvonnan rakentaminen vaatii aluksi panostuksia osaamisen kehittämiseen kaikilla tasoilla sekä asianmukaisia järjestelmiä ja prosesseja. Siksi on olennaista, että organisaatiossa suunnitellaan sisäisen valvonnan toimintamallit, kontrollit ja järjestelmät vastaamaan sen oman toiminnan vaatimuksia. Ylimitoitettu valvonta pikemminkin hankaloittaa johtamista ja työntekoa kuin tukee sitä. Vaikka tehtävää on vielä paljon, tietoisuus sisäisen valvonnan merkityksestä on kuitenkin lisääntymässä. Lopussa kiitos seisoo, sillä hyvä hallinto takaa, että organisaatio nauttii oman henkilöstön, asiakkaiden, sijoittajien ja muiden yhteistyökumppanien sekä kansalaisten luottamusta – ja kauaskantoisiltakin negatiivisilta vaikutuksilta voidaan välttyä!

1/14 VIEW 17

Asiakaslehti VIEW 1/2014  

VIEW 1/2014 numerossa digimurros ja data-analytiikka ovat vahvasti esillä. Lisäksi lehdessä esitellään uusi KPMG-talo Töölönlahdella.

Asiakaslehti VIEW 1/2014  

VIEW 1/2014 numerossa digimurros ja data-analytiikka ovat vahvasti esillä. Lisäksi lehdessä esitellään uusi KPMG-talo Töölönlahdella.

Advertisement