Page 1

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen.


1 PROGRAM­ MERINGEN

KPF ARKITEKTER ­REALISERE ­DRØMMEN

2 SKITSE­ FORSLAGET

Samarbejdet med KPF Arkitekter som rådgivende a­ rkitekt gennemløber flere faser før dine ­visioner er omsat til færdigt hus. Hver fases projektmateriale afsluttes med en god­kendelse af dig – bygherren – før der arbejdes videre. Du kan frit vælge at bruge os til en eller flere faser.

3 PROJEKTERING

Her kan du læse om indholdet i de enkelte faser.

4 MYNDIGHEDS­ BEHANDLING

5

 RISINDHENTNING, P ­KONTRAKTER OG ­UDFØRELSE


PROGRAMMERINGEN Inden vi sætter den første streg, er det vigtigt at vi har et nuanceret kendskab til jeres ønsker, behov og første tanker om projektet - og ikke mindst de økonomiske og tidsmæssige rammer. Dette har afgørende betydning for den resterende del af rådgivningen. Vi fastlægger her visionen for projektet og vejen dertil.

Metode: Møde hos KPF Arkitekter, hos jer eller på byggegrunden. Honorar: På baggrund af mødet kan der gives et faseopdelt tilbud på den efterfølgende rådgivning. Første møde er uforplig­ tende for begge parter.

1


SKITSEFORSLAGET Skitseforslaget viser den arkitektoniske idé for at opfylde jeres ønsker og behov. Her vises bygningens placering på grunden; orientering i forhold til sol og lys, natur og terræn, plan- og facadetegninger, foreløbige konstruktionsprincipper og idéer til primære materialevalg. Perspektiver viser, hvordan huset og rummene fungerer alene og sammen. Det kan være både håndtegninger og/eller elektroniske visualiseringer – vigtigst er, at vi får kommunikeret visionen på en klar og entydig måde. I denne fase kan I ændre og ønske til vi er så tæt på visionen som overhovedet muligt.

Tid: 2-4 uger (afhængig af antal forslag)

2


PROJEKTERING Når skitseforslaget opfylder alle jeres ønsker og behov påbegyndes en teknisk konkretisering af projektet i samarbejde med jer. Skitseforslaget skal omsættes til præcise arbejdstegninger og beskrivelser, og skal detaljeres vedr. bl.a. konstruktioner, materialer, teknik, miljø, myndighedskrav, vedligeholdelse osv. - stadig under hensyntagen til den overordnede økonomi. ­Detaljeringsgraden er afhængig af, hvordan huset ­efterfølgende skal opføres. Jo mere detaljeret projektmaterialet og materialebeskrivelsen er, jo mere sikker er I på, at det bliver opført nøjagtigt, som I ønsker. Omvendt investerer I lidt mere rådgivertid for denne sikkerhed og dokumentation. Bemærk, at der I denne fase også skal ingeniørbistand til – en koordinering vi gerne (og normalt) forestår.

Tid: 2-4 uger (afhængig af detaljerings­graden)

3


MYNDIGHEDS­ BEHANDLING Byggeriet skal overholde bygningsreglement og eventuelle lokalplaner. Dette omfatter bl.a. bebyggelsesprocenter, placering på grunden, materiale, flugtveje, brand, energi, osv. Vi påtager os at sikre dette gennem processen. Ved en given detaljeringsgrad i projekteringen (forprojekt) ansøges der om byggetilladelse ved myndighederne. Tiden, der går med at få byggetilladelsen, er ­meget forskellig fra kommune til kommune, men jo bedre projektmateriale, der fremsendes, jo ­hurtigere går det.

Tid: 1-10 uger (meget forskelligt fra kommune til kommune)

4


PRISINDHENTNING, KONTRAKTER OG ­UDFØRELSE Der er flere måder at få opført jeres byggeri på. De to mest benyttede er: •  Hovedentreprise. Et byggefirma/bygmester står for hele byggeriet, og denne styrer alle øvrige håndværkere. Arkitektens rolle er her at tilse at byggeriet opføres som det er tegnet og projekteret (fagtilsyn), samt at supplere med detaljetegninger, hvis der måtte være behov for det. Vi kan forestå prisindhentning og kontraktskrivning med hovedentreprenøren, hvilket bestemt kan anbefales. •  Fagentreprise. Projektet opdeles i en række fagentrepriser (murer, tømrer, VVS, el m.m), som der hver især indhentes pris på – oftest gennem en licitation. Vores rolle er her at stå for afholdelse af licitationen, samt at stå for styringen af håndværkerne + fagtilsynet. Totaløkonomisk er der ikke afgørende forskel på fag- og hovedentreprise. Det er et spørgsmål om, hvem der honoreres for koordineringen. Forskellen er, at sikkerheden for kompromisløs kvalitet er større i fagentreprisen (da arkitekten ikke har økonomisk interesse i løsningsvalg). Omvendt vil tidsforbruget ofte vil være lidt længere pga. den tid, der går med licitationen. Vi rådgiver dig også

5

om det optimale valg fra situation til situation.

Tid:  4 -6 måneder for prisindhentning og op­ førelse


SAMMENFATNING For den samlede proces skal der typisk regnes med 5-10% af byggesummen i arkitekthonorar (excl. ingeniør) For dette honorar får I opfyldt lige nøjagtig jeres ønsker for jeres fremtidige bolig. Det vil give jer daglig glæde i mange år frem – og investeringen vil som oftest komme ”flerfoldigt hjem igen” den dag jeres drømmebolig evt. skal sælges. Hvis I ønsker, at KPF Arkitekter skal ”tegne ­jeres fremtid”, vil vi gøre vort ypperste for at gøre ­jeres livs investering til en rigtig god oplevelse før, ­under og efter byggeriet.


KPF ARKITEKTER AS beskæftiger ca. 60 rådgivere, arkitekter, ingeniører og bygnings­konstruktører samt administrativt personale. Firmaet bygger på mere end 25 års erfaring og er med kontor i Viborg, Århus og ­A alborg et af jyllands førende rådgivningsfirmaer. Firmaets styrke er igennem et højt fagligt niveau at ­efterstræbe det særegne samt en bevidsthed om at de bedste resultater opnås via tværfagligt samarbejde og kontinuerligt fokus på værdi for kunden. Synergien opnås igennem en løbende udvikling af processer, viden og løsninger, i et tæt samarbejde med kunder, samarbejdspartnere og interessenter. Nøgleord er kreativitet og enkelhed, som skal inspirere til værdiskabelse og den rigtige løsning for den enkelte kunde.

VIBORG

ÅRHUS

AALBORG

KPF ARKITEKTER

“Det Gl. Elværk”

“KPMG Huset”

Visionsvej 51

T [+45] 8999 2299

Sparregade 2

Værkmestergade 25, 9. sal

Postboks 505

info@kpf.dk

DK-8800 Viborg

DK-8000 Århus C

DK-9100 Aalborg

www.kpf.dk

EN GOD START  

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan...