Page 1

Γηνηθεηήξην Βνησηίαο


ΑΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΔΡΓΟΤ 8-εηίαο 2003 – 2010

ΛΙΒΑΓΔΙΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010


Γηνηθεηήξην Βνησηίαο Δζσηεξηθνί Υώξνη


Γηνηθεηήξην Βνησηίαο

Δζσηεξηθνί Υώξνη


Γηνηθεηήξην Βνησηίαο Α΄ Βραβείο Πανελλήνιου Αρχιηεκηονικού διαγωνιζμού

Αίζξην


Γηνηθεηήξην Βνησηίαο


Γηνηθεηήξην Βνησηίαο Πξνυπνινγηζκφο 14.100.000 €

Κηίξην Ληβαδεηάο

Κηίξην Θήβαο


Γηνηθεηήξην Βνησηίαο Δζσηεξηθνί Υώξνη


Γηνηθεηήξην Βνησηίαο Δζσηεξηθνί Υώξνη


Γηνηθεηήξην Βνησηίαο


Γηνηθεηήξην Βνησηίαο Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ


Γηνηθεηήξην Βνησηίαο


Γηνηθεηήξην Βνησηίαο Όςε από ην Πάξθν ηεο Έξθπλαο


Γηνηθεηήξην Βνησηίαο Δζσηεξηθνί Υώξνη


Γηνηθεηήξην Βνησηίαο Σχγρξνλεο ππεξεζίεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Η Ννκαξρία ζηελ ππεξεζία ηνπ πνιίηε


8 Υξόληα Έξγνπ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ : 150.000.000,00 €


Πιήξεο Αμηνπνίεζε

Γ΄ΚΠ΢ 

Δμαζθαιηζκέλεο ρξεκαηνδνηήζεηο από ην Γ΄ΚΠ΢ 2007-2013 (Δ΢ΠΑ)


ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ΢ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ΢

19.500.000 € γηα Σχγρξνλα Έξγα Υπνδνκψλ


Αλαδαζκνί 50.000 ζηξέκκαηα


9.250.000 € γηα Μεγάια Αξδεπηηθά Έξγα

Σσιελαξίνπ Ληβαδεηάο Φαηξψλεηαο


4.500.000 € γηα Παξάιιεια Έξγα


Αληηπιεκκπξηθά Έξγα


Παξεκβάζεηο βειηίσζεο αγξνηηθώλ ππνδνκώλ

•Αγξνηηθφο εμειεθηξηζκφο •Αμηνπνίεζε γεσηξήζεσλ •Δγγεηνβειηησηηθά έξγα •Δμαζθάιηζε επαξθψλ πνζνηήησλ λεξνχ άξδεπζεο


Γξόκνο Κάζηξν – Οξρνκελόο 1.350.000 €


Γξφκνο Θήβα - Ληβαδεηά Αλαηνιηθή Δίζνδνο Ληβαδεηάο

4.000.000 € Τκήκα: Θήβα – Γηαζηαχξσζε Βαγίσλ


Γηεθδηθνύκε 

Οινθιήξσζε ηνπ Οδηθνχ Άμνλα Θήβα – Ληβαδεηά

Καηαζθεπή ηνπ Οδηθνχ Άμνλα Θήβα – Διεπζίλα

Παξαθάκςεηο ηεο Θήβαο: Αλαηνιηθή & Γπηηθή


Γξόκνο πξνο Άγην Θσκά & Κιεηδί 4.300.000 € Παξάθακςε Κιεηδίνπ

Παξάθακςε Αγίνπ Θσκά


Οδηθφο Άμνλαο Θίζβε – Καλάβαξη κε παξάθακςε Γνκβξαίλαο Μήθνο 37 km – Πξνϋπνινγηζκόο 33.700.000 €


Οδηθόο Άμνλαο Θίζβε - Καλάβαξη


Οδηθόο Άμνλαο Θίζβε – Καλάβαξη

Παξάθακςε Γνκβξαίλαο


Οδηθόο Άμνλαο Θίζβε – Καλάβαξη

Αλνίγνπκε ηνπο δξφκνπο γηα ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή & ηνπξηζηηθή Αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο.


ΔΞΑ΢ΦΑΛΙ΢ΑΜΔ ΚΟΝΓΤΛΙΑ 20.000.000 €

Γεκνπξαηνύκε ην Γξόκν Νενρσξάθη – Σαλάγξα Δηνηκάδνπκε ηελ κειέηε & δεκνπξάηεζε

ηνπ έξγνπ «Βειηίσζε Οδνύ από Γεξβελνρώξηα σο

όξηα Ννκνύ πξνο Διεπζίλα»


Βειηίσζε – Σπληήξεζε Δπαξρηαθνχ Οδηθνχ Γηθηχνπ Γεξβελνρψξηα

Πξνο Άζθξε

Πξνο Τάηεδα

Πξνο Θεζπηέο - Νενρψξη


Βειηίσζε – Σπληήξεζε Δπαξρηαθνχ Οδηθνχ Γηθηχνπ Γίζηνκν πξνο παξαιία Αξάρσβα πξνο ρηνλνδξνκηθό θέληξν Παξλαζζνύ

Πξνο Μειηζζνρψξη


Θήβα - Ακπεινρώξη

Βειηίσζε – Σπληήξεζε Δπαξρηαθνχ Οδηθνχ Γηθηχνπ Γξφκνο πξνο Αιπθή

Γαχιεηα - Βεξβά


ΔΚΠΑΙΓΔΤ΢Η

Δεκηνπξγία Σξηηνβάζκηωλ Σκεκάηωλ Ληβαδεηάο θαη Θήβαο


ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΗ ΝΔΧΝ ΢ΥΟΛΙΚΧΝ ΚΣΙΡΙΧΝ Συνολική Δαπάνη: 6.500.000 € 9ν Γεκνηηθφ Σρνιείν Ληβαδεηάο

2ν Γεκνηηθφ Σρνιείν Θήβαο

Γεκνηηθφ Σρνιείν ζην Τάρη


3ν Νεπηαγσγείν Θήβαο

ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΗ ΝΔΧΝ ΢ΥΟΛΙΚΧΝ ΚΣΙΡΙΧΝ Συνολική Δαπάνη: 6.500.000 € 5ν Νεπηαγσγείν Ληβαδεηάο

Λχθεην Οηλνθχησλ


Με θνλδύιηα 2.325.000 € Καηαζθεπάδνπκε: Σν λέν θηίξην γηα ην 1ν Νεπηαγωγείν Ληβαδεηάο ην λέν θηίξην γηα ην 2ν Νεπηαγωγείν Αιηάξηνπ

Σηο λέεο αίζνπζεο γηα ην Δεκνηηθό ΢ρνιείν Μαπξνκαηίνπ Σηο λέεο αίζνπζεο γηα ην 1ν Γπκλάζην Ληβαδεηάο Σηο λέεο αίζνπζεο γηα ην 1ν Λύθεην Ληβαδεηάο


Βειηίσζε - Πξνζζήθεο Σρνιηθψλ Κηηξίσλ

3ν Γεκνηηθό ΢ρνιείν Θήβαο


Βειηίσζε - Πξνζζήθεο ΢ρνιηθώλ Κηηξίσλ

Λύθεην Βαγίσλ 1ν Γεκνηηθό ΢ρεκαηαξίνπ 10ν Γεκνηηθό Ληβαδεηάο

6ν Γεκνηηθό Ληβαδεηάο


Βειηίσζε, εμπγίαλζε & πξνζηαζία πεξηβάιινληαο


΢πλεδξίαζε ζην θνηλνβνύιην γηα ηνλ Αζωπό


ΔΞΤΓΙΑΝ΢Η Α΢ΧΠΟΤ Σηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ηηο πξνηάζεηο ηεο Ννκαξρίαο Βνησηίαο ην Υπνπξγείν πεξηβάιινληνο αλαδεηθλχεη ηνλ Αζσπφ ζε Δζληθφ δήηεκα θαη εθαξκφδεη κέηξα εμπγίαλζεο.


ΝΟΜΑΡΥΙΑ ΒΟΙΧΣΙΑ΢: ΠΡΧΣΟΠΟΡΙΑ ΢Δ ΔΝΔΡΓΔΙΔ΢ & ΠΟΛΙΣΙΚΔ΢ ΓΙΑ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πξηλ 3 ρξόληα Απφθαζε ηνπ Ννκαξρηαθνχ Σπκβνπιίνπ γηα απαγφξεπζε ηεο ππεδάθηαο δηάζεζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ.  Απφθαζε ηνπ Ννκαξρηαθνχ Σπκβνπιίνπ γηα απφξξηςε Μειεηψλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, πνπ αθνξνχλ επηθίλδπλα πγξά, ζηεξεά θαη αέξηα απφβιεηα.


ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΜΗΣΡΧΟΤ  Παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο ησλ Βηνκεραληψλ ηνπ Ννκνχ  Αμηφπηζην & ρξήζηκν «Δξγαιείν» γηα ην Σψκα Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο  

Σηελή Σπλεξγαζία Ννκαξρίαο Βνησηίαο κε Σψκα Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο. Δπηβνιή πξνζηίκσλ πάλσ απφ 2.000.000 €


ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢

ΝΟΜΑΡΥΙΑ ΒΟΙΧΣΙΑ΢ – ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣ΢ΟΒΔΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ 

  

Πξφηαζε: «Βηνκεραληθή Σπκβίσζε ζηε Βνησηία» Δγθξίζεθε απφ ην πξφγξακκα LIFE+ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Πξνυπνινγηζκφο: 1.700.000 € Η Βηνκεραληθή Σπκβίσζε απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ηνπ ΥΠΔΚΑ γηα ηελ Διιάδα


ΠΑΜΒΟΙΧΣΙΚΟ ΢ΤΛΛΑΛΗΣΗΡΙΟ ΌΥΙ ΢ΣΟΝ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ


ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ Πανθηβαϊκό ΢σλλαληηήριο ΚΑΣΑ ηης Μονάδας Καύζης Απορριμμάηων

Φσξνηαμηθφο Σρεδηαζκφο: Σπγθεθξηκέλεο Πξνηάζεηο γηα ηα εηδηθά ρσξνηαμηθά ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο & ηεο Βηνκεραλίαο


ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΟ΢ – ΣΟΤΡΙ΢ΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Μνπζείν Φαηξψλεηαο

Σπλεξγαζίεο ηεο Ννκαξρίαο Βνησηίαο κε Πεξηθέξεηα, Υπνπξγεία & θνξείο. Μνπζείν Θήβαο


Ννκαξρία Βνησηίαο - Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνύ: Μλεκόλην ζπλεξγαζίαο 

Έξγν: «Δθαξκνγέο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο ζηε Βνησηία: Μαληείν Τξνθσλίνπ θαη Μπθελατθή Θήβα & δηθηπαθή Πχιε Πνιηηηζκνχ θαη Τνπξηζκνχ Βνησηίαο»

Πξνυπνινγηζκφο: 1.200.000€ κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ΔΣΠΑ (Πξόγξακκα Φεθηαθή ΢ύγθιηζε)


ΔΚΘΔ΢Η ΠΟΛΙΣΙ΢ΣΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙ΢ΜΟΤ 1ν Βξαβείν


Αλάγλσζε Βνησηηθψλ ζην Μέγαξν Μνπζηθήο

«Μύζνη – Γέθπξεο πνιηηηζκνύ Οη δξόκνη ηνπ Παπζαλία»

Πνιηηηζηηθή Δθδήισζε


Δνιζτύοσμε Ανοιτηές Γράζεις Πολιηιζμού


ΚΑΣΑΡΣΙ΢Η – ΑΠΑ΢ΥΟΛΗ΢Η - ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

ΚΔΚ Ννκαξρίαο Βνησηίαο

Τινπνίεζε Πξνγξακκάησλ Καηάξηηζεο


ΚΑΣΑΡΣΙ΢Η – ΑΠΑ΢ΥΟΛΗ΢Η - ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

ΝΕΛΕ Βοιωτίας

 Προγράμματα Επιμόρφωσης  Προγράμματα καταπολέμησης της Ανεργίας

Βνησηηθφ Γίθηπν γηα ηελ απαζρφιεζε Πξνυπνινγηζκφο: 2.700.000€ www.viotiajobnet.gr : Γικησακή Πύλη διατείριζης Αγοράς Δργαζίας Ν. Βοιωηίας


Δλίζρπζε ηεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο


Δλίζρπζε ηεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο  Ννκαξρία - Δπηκειεηήξην Βνησηίαο – Δκπνξηθνί Σχιινγνη κε ηελ Πεξηθέξεηα Jiangxi ηεο Κίλαο: Μλεκφλην Οηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο.

 Γεκηνπξγία Ηιεθηξνληθνχ Δπηρεηξεκαηηθνχ Πάξθνπ Βνησηίαο – Viotia Business Park


2003 - 2010 8 Υξόληα Γηαδξνκή


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2003 - 2010  

8 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ