Page 1

Ηράκλειο 9/9/09 Αριθμ. Πρωη:121 ΑΠΟ: «ΚΙΝΗ΢Η ΠΟΛΙΣΩΝ ΕΠΙ΢ΚΟΠΗ΢» ΕΠΙ΢ΚΟΠΗ ΠΕΔΙΑΔΟ΢ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ Σ.Κ.70008 ΠΡΟ΢: Ειζαγγελέα Πρωηοδικών

Ηρακλείοσ

κ. Μαρκάκη Νίκο ΔΙΚΑ΢ΣΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ Σ.Κ. 71110 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΦΑΞ:2810 282270 ΘΕΜΑ: Διακοπές ΔΕΗ ζηην Επιζκοπή Πεδιάδος. Κύριε Ειζαγγελέα , O ΢ύιινγνο «Κίλεζε Πνιηηώλ Επηζθνπήο» (ΑΡ. ΑΠΟΦΑ΢Η΢:360/2009/Πξ. Ηξαθιείνπ, Αξ. Μεηξώνπ : 2261/14-4-09/ Πξ. Ηξαθιείνπ ) γλσξίδνληαο ηελ επαηζζεζία ζαο ζε ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηελ θνηλσλία, πήξε ηελ πξσηνβνπιία λα απεπζπλζεί ζε ζαο θαη λα ζαο εθζέζεη έλα ζνβαξό πξόβιεκα πνπ ηαιαηπσξεί επί ζεηξά κελώλ ηνπο θαηνίθνπο ηεο Επηζθνπήο Πεδηάδνο θαη αθνξά ζηελ παξνρή ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. Είλαη γλσζηό όηη ην ππέξγεην δίθηπν ηεο Δ.Ε.Η. είλαη πεπαιαησκέλν, θαθνζπληεξεκέλν θαη εθηεζεηκέλν, θαηά ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ, ζην έιενο ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ. ΢πλέπεηα απηώλ είλαη νη ζπλερείο δηαθνπέο ξεύκαηνο, νη πηώζεηο ηάζεο θαη νη απώιεηεο ελέξγεηαο. Καη θαη’ επέθηαζε νη βιάβεο ζηηο ειεθηξηθέο νηθηαθέο ζπζθεπέο ησλ νπνίσλ ε αληηθαηάζηαζε είλαη πνιύ δύζθνιε, έσο αδύλαηε, εθόζνλ αλαθεξόκαζηε ζε έλα γεσξγηθό σο επί ην πιείζηνλ πιεζπζκό κε θύξηα πεγή εηζνδήκαηνο ηα ζηαθύιηα θαη ην ιάδη. Όηαλ ε αμία ελόο θηινύ θξέαηνο είλαη ηζνδύλακε κε ηελ αμία 53 θηιώλ ζηαθπιηώλ ή 5 θηιώλ ιαδηνύ, νη θάηνηθνη ηεο Επηζθνπήο, ζηεξεκέλνη ιόγσ νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ ηελ δπλαηόηεηα δηθαζηηθήο δηεθδίθεζεο, πεξηκέλνπλ κε ηηο ιάκπεο ην ζθνηάδη ελζπκνύκελνη, κέζα ζε κηα αηκόζθαηξα έληαζεο θαη λεπξηθόηεηαο, ηηο δεθαεηίεο ηνπ ’50 θαη ηνπ ’60, ελ έηε 2009! Σν καξηύξην μεθίλεζε πξηλ από 2 κήλεο όηαλ έγηλε έθξεμε ζε 2 θνιόλεο ηεο ΔΕΗ ζηελ Επηζθνπή κε απνηέιεζκα λα θαηαζηξαθνύλ – επηπρώο ρσξίο άιιεο δπζκελέζηεξεο ζπλέπεηεο - θαη λα παξακείλεη ε πεξηνρή ρσξίο ξεύκα επί 10 ώξεο πεξίπνπ. Αθνύ αληηθαηαζηάζεθαλ θαη επί έλα δίκελν, είρακε αιιεπάιιειεο δηαθνπέο δεπηεξνιέπησλ πεξίπνπ 5 αλά ώξα – σο ην βξάδπ ηεο 30εο Απγνύζηνπ νπόηε κε ηηο εθξήμεηο ζην Ηξάθιεην, βπζίζηεθε θαη πάιη ε Επηζθνπή ζην ζθνηάδη γηα 15 ώξεο απνιακβάλνληαο παξάιιεια θαη ηε δηαθνπή ηνπ λεξνύ. Έθηνηε βηώλνπκε κηα απίζηεπηε θαηάζηαζε κε πνιύσξεο θαζεκεξηλέο δηαθνπέο ξεύκαηνο θαη όηαλ επηηέινπο έρνπκε ξεύκα, ζπκβαίλνπλ, κε ζπρλόηεηα δηπιάζηα θαη ηξηπιάζηα ηνπ πξνεγνπκέλνπ δηκήλνπ, δηαθνπέο δεπηεξνιέπησλ. Σν απνθνξύθσκα όισλ απηώλ είλαη όηη ζηηο 8 ΢επηεκβξίνπ θόπεθαλ ηα ζύξκαηα πνπ είραλ επηζθεπαζζεί θαηά ηελ πξν δηκήλνπ έθξεμε ζηηο δύν θνιώλεο! Σα απνηειέζκαηα ησλ παξαιείςεσλ θαη ηεο νιηγσξίαο ηεο ΔΕΗ λα πξνβεί ζε πξνιεπηηθνύο ειέγρνπο ηνπ δηθηύνπ θαη ζε ζπληήξεζή ηνπ, ώζηε λα κεησζεί ζην ειάρηζην ν θίλδπλνο ηόζν κεγάισλ βιαβώλ, καο έρνπλ δεκηνπξγήζεη πνιιά πξνβιήκαηα: Μαο απνθόβνπλ από ηνλ ππόινηπν θόζκν ζηεξώληαο καο ηελ ελεκέξσζε. Μάζακε όηη πξνθεξύρζεθαλ εθινγέο από ηα ηειέθσλα θαη ηα ξαδηόθσλα ησλ απηνθηλήησλ.


Οη επηρεηξεκαηίεο ηεο πεξηνρήο καο αλαγθάδνληαη – ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο δαλεηδόκελνη - λα αγνξάζνπλ γελλήηξηεο γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ νη επηρεηξήζεηο ηνπο θαη λα ζσζνύλ ηα πξντόληα ηνπο. Εππαζή πξντόληα πνπ είραλ αλάγθε ςπγείνπ, πεηάρηεθαλ. Σν νδνληηαηξείν, ην Ιαηξείν θαη ηα δύν θαξκαθεία ηεο Επηζθνπήο ππνιεηηνπξγνύλ ιόγσ ησλ δηαθνπώλ, κε θηλδύλνπο γηα ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ. Η παξνρή ηνπ λεξνύ 17 γεσηξήζεσλ, πνπ δηνρεηεύεηαη θαη ζε άιινπο δήκνπο, ξπζκίδεηαη πιένλ από ηνπο αξκνδίνπο ηεο ΔΕΗ. Θεσξνύκε όηη ιόγσ ηεο αδηαθνξίαο ηεο ΔΕΗ ππνβηβάδεηαη ε πνηόηεηα ηεο δσήο καο, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νπνίαο πιεξώλνπκε πνιύ αθξηβά, θαη, δπζηπρώο, αληηζηξόθσο αλάινγα κε ηεο παξερόκελεο από κέξνπο ηεο ππεξεζίεο. Λόγσ ηεο αδπλακίαο ησλ θαηνίθσλ, εμ αηηίαο ηεο έιιεηςεο επαξθώλ νηθνλνκηθώλ πόξσλ, λα δηεθδηθήζνπλ δηθαζηηθά ην δηθαίσκά ηνπο λα είλαη νη παξερόκελεο από ηε ΔΕΗ ππεξεζίεο αλάινγεο ηνπ ηηκήκαηόο ηνπο, όπσο θαη ην δηθαίσκά ηνπο λα κελ είλαη κόλν θαη’ όλνκα επξσπαίνη θαη θαη’ νπζίαλ θάηνηθνη ηξηηνθνζκηθήο ρώξαο, θαη βαζηδόκελνη ζηελ επαηζζεζία ζαο, παξαθαινύκε γηα ηηο ελέξγεηέο ζαο. Με εκηίμηζη Για ηο Δ΢ ηοσ ΢σλλόγοσ Ο Πρόεδρος

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑ ΔΕΗ  
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑ ΔΕΗ  

ΠΡΟ΢: Ειζαγγελέα Πρωηοδικών Ηρακλείοσ κ. Μαρκάκη Νίκο ΘΕΜΑ: Διακοπές ΔΕΗ ζηην Επιζκοπή Πεδιάδος. Ηράκλειο 9/9/09 Αριθμ. Πρωη:121 ΔΙΚΑ΢ΣΙΚΟ Μ...