Page 1

Δπηζθνπή 13/6/09 ΑΠΟ:«ΚΙΝΗ΢Η ΠΟΛΙΣΩΝ ΔΠΙ΢ΚΟΠΗ΢» ΔΠΙ΢ΚΟΠΗ ΠΔΓΙΑΓΟ΢ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ Σ.Κ.70008

Αξ. Πξση: 110

ΠΡΟ΢: θ. ΓΗΜΑΡΥΟ ΔΠΙ΢ΚΟΠΗ΢ ΔΠΙ΢ΚΟΠΗ ΠΔΓΙΑΓΟ΢ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ Σ.Κ.70008 ΚΟΙΝ: Αηδεζηκόηαην Π. Καινπηζάθε Παύιν θ. Μαθξάθε Γεώξγην θα. Λνπξάθε Μαξία θ. Παπαδάθε Κσλ/λν θ. Μπακπαζάθε Βι. θ. Κνπδνπκά Σάζν θ. Σζηθαιάθε Παλαγηώηε θ. Καηαιαγαξηαλάθε Γεώξγην θ. Καζηξηλάθε Μελά θ. ΢παλάθε Ισάλλε. θ. ΢θαθηαλάθε Δκκ. θ. Καξαπηπεξάθε Μελά θ. Καιατηδάθε Νεθηάξην θ. Καζσηάθε ΢ηέιιην θ. Πξόεδξν ΢πλδέζκνπ Ύδξεπζεο Δπηζθνπήο Αλώπνιεο Δπάλσ & Κάησ Βάζεηαο θ. Πξόεδξν Αγξνηηθνύ ΢πλεηαηξηζκνύ Δπηζθνπήο θ. Πξόεδξν Πνιηηηζηηθνύ ΢πιιόγνπ Δπηζθνπήο. θα Πξόεδξν Γπλαηθώλ ε «ΔΡΓΑΝΗ» θα Πξόεδξν Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ Γεκνηηθνύ ΢ρνιείνπ. θ. Πξόεδξν Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ Γπκλαζίνπ Δπηζθνπήο θα Πξόεδξν Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ Λπθείνπ Δπηζθνπήο ΘΕΜΑ: Απάντηςη ςτο Δήμαρχο Επιςκοπήσ ΣΧΕΤ: Αριθμ πρωτ:1412/11-6-09/ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Κύξηε Γήκαξρε, Γηάβαζα κε πνιιή πξνζνρή ηελ επηζηνιή ζαο ηεο 11/6/2009 θαη νκνινγώ όηη, παξά ηελ πξνζπάζεηα κνπ, αδπλαηώ λα θαηαλνήζσ ην ζθεπηηθό ζαο. Πξνο ηη ηόζν κέλνο; Πξνο ηη νη απαμησηηθνί ραξαθηεξηζκνί θαη νη ύβξεηο; Γπν ιέμεηο κέζα ζε παξέλζεζε ζηάζεθαλ ηθαλέο λα ζεθώζνπλ κέζα ζαο ηόζε ζύειια θαη λα ζαο νδεγήζνπλ ζε ηέηνηα πιεζώξα ζπκπεξαζκάησλ ηα νπνία παξαζέηεηε ζηελ ηξηζέιηδε επηζηνιή ζαο; Ή κήπσο ήηαλ απιώο ε αθνξκή θαη ηα αίηηα θξύβνληαη βαζύηεξα κέζα ζαο; Όπσο θαη λα ’ρεη, ζεσξώ ηελ επηζηνιή ζαο αλάξκνζηε θαη αλάμηα ηνπ ζεζκνύ πνπ ππεξεηείηε θαζώο θαη ηεο πξόζθιεζεο πνπ ζαο απεπζύλακε. Γη’ απηό, παξά ηε ξεηή από κέξνπο ζαο δηαβεβαίσζε όηη δε ζα κπείηε ζηε δηαδηθαζία αληαπαληήζεσλ, είκαη ππνρξεσκέλνο λα ζαο απαληήζσ. 1


1). Γελ αθξηβνινγείηε όηαλ ιέηε όηη ηελ πξώηε, αιιά θαη ηελ δεύηεξε θνξά, πξνζδηόξηζα θαη αλέβαιια κόλνο κνπ κηα εκεξνκελία. Όζνλ αθνξά ζηελ πξώηε εκεξνκελία, ε αιήζεηα είλαη όηη ζαο ην είπα δύν θνξέο ζηε ζπλάληεζε πνπ είρακε ζην γξαθείν ζαο. Σόηε δελ εθθξάζαηε αληηξξήζεηο αζρέησο πσο, εθ ησλ πζηέξσλ, ζηελ ηειεθσληθή καο επηθνηλσλία ηζρπξηζηήθαηε όηη δελ ην θαηαιάβαηε. ΢αο ζπκίδσ όηη απηή ε ζπλάληεζε αλαβιήζεθε όηαλ ε θνκίζηξηα ηεο πξόζθιεζεο, Μαξία Καιπθάθε, ελεκεξώζεθε από κέινο ηνπ Γεκνηηθνύ ΢πκβνπιίνπ όηη ηελ ζπγθεθξηκέλε Κπξηαθή ν Γήκνο είρε αλεηιεκκέλεο ππνρξεώζεηο. Απηό θαη κόλν θαηαδεηθλύεη όηη ε Κίλεζε ζεσξεί ηελ παξνπζία ηόζν ηνπ Γεκάξρνπ όζν θαη ηνπ Γεκνηηθνύ ΢πκβνπιίνπ νπζηαζηηθή. Όζνλ αθνξά ζηε δεύηεξε εκεξνκελία, είραηε όιν ην πεξηζώξην λα ιεηηνπξγήζεηε κε ηνπο ρξόλνπο ζαο θαη όρη κε ηνπο δηθνύο καο θαη λα καο ελεκεξώζεηε έγθαηξα εάλ ζπκθσλείηε κε απηήλ ή ζέιεηε λα πξνηείλεηε άιιε. Αλη’ απηνύ, επηιέγεηε λα απαληήζεηε εκέξα Παξαζθεπή, - όηαλ πιένλ έρεη ελεκεξσζεί ν θόζκνο θαη μέξεηε όηη δελ κπνξεί λα αλαβιεζεί ε ζπλάληεζε -, θαη κε ύθνο θάζε άιιν παξά πξνζήθνλ ζηνλ κε δηραζκό ηνπ Γήκνπ πνπ επαγγειίδεζηε. Με ηελ επθαηξία, ζαο ιέσ όηη ηα πεξί δηραζκνύ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα δηθά καο όλεηξα γηα ηνλ ηόπν ηνλ νπνίν θαηνηθνύκε. Δθηηκώ όηη ε απάληεζή ζαο, όπσο δόζεθε, εθθξάδεη εζάο θαη ην Γεκνηηθό ΢πκβνύιην πνπ εθπξνζσπείηε θαη όρη ηνπο άιινπο θνξείο (΢πιιόγνπο, ΢πλεηαηξηζκό, Δθθιεζία θιπ.) ζηνπο νπνίνπο αλαθέξεζηε. Καηά ηε γλώκε κνπ, δίλεηε ηελ εληύπσζε όηη νη θαιέο πξνζέζεηο θαη ε δηάζεζε ζπλεξγαζίαο ιείπνπλ κάιινλ από κέξνπο ζαο. Γηόηη ην πξόβιεκα, θύξηε Γήκαξρε, δελ είλαη ηόζν ζηελ εμεύξεζε θνηλήο εκεξνκελίαο ε νπνία έρεη αλαρζεί ζε κέγα ζέκα, όζνλ ζηε ζπλάληεζε απηή θαζαπηή. 2). Δάλ κέζα από ηελ επηζηνιή κνπ απνκνλώλεηε ηε θξάζε ζηελ παξέλζεζε (αλ επηζπκείηε) γηα λα ζπλάγεηε ην ζπκπέξαζκα όηη από κέξνπο κνπ δελ ππάξρεη θαιή ζέιεζε νύηε θαιή δηάζεζε θαη εάλ ζεσξείηε όηη απηή ε θξάζε απαμηώλεη ηνλ ζεζκό πνπ ππεξεηείηε θαη εζάο πξνζσπηθά, εγώ επραξίζησο λα επαλνξζώζσ αηηώληαο ζπγλώκε. 3). Δίλαη δηθαίσκά ζαο ε επηζπκία λα κελ παξαβξεζείηε ζηε ζπλάληεζε ηεο Κπξηαθήο. Όζν γηα ηελ αηηηνινγία ηεο άξλεζήο ζαο, «δε ζέισ λα ζπκβάιισ ζε ιεηηνπξγίεο πνπ βαζίδνληαη ζε ππνβόζθνπζα ή εκθαλή πξνζπάζεηα απαμίσζήο ηεο», επηηξέςηε κνπ λα ηε ζεσξήζσ πξόθαζε ελ ακαξηίαηο. Δπηρεηξείηε κηα εξκελεία ηνπ ΢πληάγκαηνο ζε ό,ηη αθνξά ζηε ζέζε ζαο θαη ηε ζέζε ηνπ Γεκνηηθνύ ΢πκβνπιίνπ, αθήλνληαο λα ελλνεζεί όηη ηόζν εζείο όζν θαη ην Γεκνηηθό ΢πκβνύιην, θηλδπλεύεηε. Μα, θύξηε Γήκαξρε, νπδείο επηζπκεί λα ζαο αληηθαηαζηήζεη ρσξίο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, αιιά νύηε θαη λα ζαο ππνθαηαζηήζεη. Η ζέζε καο είλαη θαζαξή θαη απνιύησο ζαθήο: επηζπκνύκε λα ζπλδξάκνπκε ηνλ Δήκν, αζθαιώο αζθώληαο θξηηηθή όηαλ ρξεηάδεηαη, αζθαιώο θαηαζέηνληαο απόςεηο, αζθαιώο επηζεκαίλνληαο παξαιήςεηο, κε ζεβαζκό θαη απνδνρή ηόζν ηνπ ζεζκνύ όζν θαη ησλ πξνζώπσλ πνπ ηνλ ππεξεηνύλ. Απηόο αθξηβώο είλαη θαη ν ζηόρνο ηεο επεξρόκελεο ζπλάληεζεο. Δηιηθξηλά, αδπλαηώ λα θαηαλνήζσ πώο ζαο πξνέθπςε ε αίζζεζε όηη θηλδπλεύεη ε ζέζε ζαο. Γελ είραηε παξόκνηα πξνβιήκαηα όηαλ εκείο νξγαλώλακε θηλεηνπνηήζεηο γηα ηνλ ΦΥΤΑ, νύηε ζαο θώιπαλ ηόηε νη εκεξνκελίεο. Γελ είραηε παξόκνηα πξνβιήκαηα όηαλ κπαίλακε κπξνζηά γηα ηνλ δξόκν κε πιήξε επίγλσζε όηη ε δπζαξέζθεηα ηεο Ννκαξρίαο ζα 2


πέζεη πάλσ καο, νύηε ήηαλ θώιπκα θαη ηόηε νη εκεξνκελίεο. Γηαηί πνιύ απιά, εζείο δελ είραηε ηε δηάζεζε λα ζπγθξνπζηείηε, κνινλόηη είρε απνδεηρζεί (παξάδεηγκα ε ηειενπηηθή θνπβέληα ζαο κε ηνλ Γήκαξρν Ηξαθιείνπ γηα ηνλ ΥΤΣΑ θαη νη επζύλεο πνπ ζαο θαηαιόγηζε δεκνζίσο) πσο αλ δελ ην θάκεηε, ν ηόπνο καο ζα κείλεη ζην έιενο ησλ όπνησλ ζπκθεξόλησλ. 4). Η κεξίδα ησλ πνιηηώλ ζηνπο νπνίνπο αλαθέξεζηε, κάιινλ επηδίδεηαη ζηελ παξαπιεξνθόξεζε. ΢αο δηαβεβαηώλσ όηη δελ απνηειείηε πξνζσπηθό κνπ πξόβιεκα, αιιά νύηε πξόβιεκα ησλ κειώλ ηεο Κίλεζεο. Σν πξόβιεκα ηεο Κίλεζεο, όπσο θαη ηεο πιεηνςεθίαο ησλ πνιηηώλ, είλαη ε αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο δσήο όισλ εκώλ πνπ θαηνηθνύκε απηόλ ηνλ ηόπν ν νπνίνο δελ είλαη θηήκα καο, δελ είλαη ιεκέξη καο, θαη νθείινπκε λα ηνλ ζεβαζηνύκε όπσο θαη ηηο επόκελεο γεληέο, ζηηο νπνίεο ζα ηνλ θιεξνδνηήζνπκε. Απηό είλαη ην πξόβιεκα, θύξηε Δήκαξρε, θαη όρη ηα κηθξνπνιηηηθά πνπ επηρεηξείηε. 5). Λππνύκαη αλ νη κέρξη ζήκεξα πξάμεηο κνπ ζαο δίλνπλ ηελ εληύπσζε όηη θηλνύκαη δηα ςηζύξσλ θαη ππεθθπγώλ. Πηζηεύσ όκσο όηη είλαη απνθιεηζηηθά δηθή ζαο εθηίκεζε θαη αληηιακβάλνκαη όηη είλαη απόξξνηα ηεο αίζζεζήο ζαο πεξί θηλδύλνπ ηεο ζέζεο ζαο, ε νπνία είλαη δηάρπηε ζε νιόθιεξε ηελ επηζηνιή ζαο. Κύξηε Γήκαξρε, έρσ ην πξνλόκην λα έρσ ρνξηάζεη ηηο θαξέθιεο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό. Τηο θέξδηζα όιεο κε ζπζίεο θαη ζθιεξή δνπιεηά θαη όρη δηα ςηζπξηζκώλ θαη ππεθθπγώλ. Αθήλσ απηή ηε κεζνδνινγία ζε άιινπο. Δθείλν πνπ θξαηώ γηα ηνλ εαπηό κνπ είλαη ε ζπλήζεηα λα εξγάδνκαη θαη λα αγσλίδνκαη γηα ηα δηθαηώκαηά κνπ. Αλαθαίξεην δηθαίσκά κνπ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ηεο δσήο κνπ. Παξαθηλνύκελνο από ηε δηαπίζησζε όηη ε ίδηα αίζζεζε δηαθαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ πνιηηώλ Δπηζθνπήο, αθηεξώλσ ηνλ ειάρηζην ειεύζεξν ρξόλν κνπ ζε έλα θνηλό αγώλα θαιπηέξεπζεο ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζήο καο. Λππνύκαη πνπ ε θπξία Ννκάξρεο θαη εζείο δελ είζηε θάηνηθνη ηνπ Δήκνπ Επηζθνπήο. Αλ είζαζηε, είκαη βέβαηνο όηη ζα κηινύζαηε άιιε γιώζζα. 6). Να είζηε βέβαηνο όηη όζα ζπδεηήζακε ζην γξαθείν ζαο ζηηο 23/5/2009, ηα θαηαλόεζα πιήξσο θαη θαη’ επέθηαζε είκαη ζε ζέζε λα ελεκεξώζσ ηα κέιε καο όηη, κεηαμύ άιισλ, καο είπαηε: α). Όζνλ αθνξά ζηελ απνρέηεπζε ζην Μαληάδν, ζαο ελόριεζαλ γη’ απηήλ ηξία άηνκα, ελώ ε αιήζεηα είλαη πσο έρεη θαηαηεζεί αίηεκα κε αξηζκό πξσηνθόιινπ θαη ππνγεγξακκέλν από αξηζκό θαηνίθσλ πνπ, όπσο θαιά γλσξίδεηε, δελ είλαη ηξεηο, γηα λα γίλεη ε απνρέηεπζε κε έμνδά ηνπο θαη κηα ελίζρπζε από ηνλ Γήκν. Οπδέπνηε έηπραλ απάληεζεο. β). ΢ηε ζπλάληεζή καο ηζρπξηζηήθαηε όηη πήξαηε ρξήκαηα από ηνλ ΘΗ΢ΔΑ γηα λα ζπλδέζεηε κε ηνλ βηνινγηθό ην ηκήκα ηεο Επηζθνπήο πνπ δελ έρεη αθόκε ζπλδεζεί, θαη νιόθιεξν ην Σγνπξνθεθάιη. Αθόκε, όηη ζα γίλνπλ ηξεηο κηθξνί βηνινγηθνί γηα Ατηάληα, Καηλνύξην Φσξηό θαη Γάιππε. Σέζζεξεηο εκέξεο αξγόηεξα, ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην, αλαθνηλώζαηε όηη έρεηε ρξήκαηα γηα λα ζπλδέζεηε κόλν έλα ηκήκα από ην αζύλδεην αθόκε ηεο Επηζθνπήο θαζώο θαη έλα ηκήκα ηνπ Σγνπξνθεθαιίνπ. Διπίδσ λα θαηαιαβαίλεηε όηη απηέο νη αιιειναλαηξνύκελεο δειώζεηο ζαο δελ δεκηνπξγνύλ ερέγγπα σο πξνο ηηο πξνζέζεηο ζαο.

3


7). Γελ επηδηώθσ ηελ απάληεζή ζαο. Δπηζπκώ κόλν λα ζηακαηήζεηε λα επηθαιείζηε ην δηραζκό ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Η ηνπηθή θνηλσλία δελ ήζειε ηνλ ηόπν ηεο ζθνππηδόηνπν. Γελ ήζειε λα πεγαηλνέξρεηαη ζην Ηξάθιεην από έλα θαξόδξνκν. Θέιεη λα ζπλδεζεί κε ηνλ βηνινγηθό γηα λα εμαιεηθζεί ε κάζηηγα ησλ θαηζαξίδσλ θαη ησλ ηξσθηηθώλ. Θέιεη ηα έξγα ππνδνκήο λα γίλνληαη κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο θαη όρη βάζε πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ. Θέιεη λα βειηηώζεη ην επίπεδν δσήο ησλ παηδηώλ ηεο. Θέιεη λα δεη ζ’ έλα ηόπν ππνδεηγκαηηθό θαη όρη ιεειαηεκέλν από ινγηώλ ζπκθέξνληα. Θέιεη ηελ έγλνηα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. ΢’ απηά έρνπκε ηε ζέιεζε θαη ηε δηάζεζε λα ζπλδξάκνπκε. Δηιηθξηλά δελ θαηαλνώ ηελ άξλεζε, ηελ αληίδξαζε θαη ηηο θνβίεο ζαο. Όζν γηα ηελ αλαθνξά ζαο όηη ν δηραζκόο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο «εμππεξεηεί κόλν κεκνλσκέλεο πεξηπηώζεηο αλζξώπσλ πνπ ‘ηξέθνληαη’ απ’ απηήλ γηα λα δηθαηνινγνύλ ηελ ύπαξμή ηνπο», κελ μερλάηε όηη ην εθεύξεκα ηνπ δηραζκνύ είλαη δηθό ζαο. Είλαη επηθίλδπλν! Πξνζέμηε ην! 8). Αλαξσηηέκαη αλ θαη ην ηειεπηαίν ζαο ζπκπέξαζκα πεγάδεη από ηηο δύν ιέμεηο ζηελ παξέλζεζε. Αλ λαη, ζα ην αθήζσ αζρνιίαζην. Αλ όκσο όρη, ζα ήζεια λα γλσξίδσ, πώο αθξηβώο ζαο δεκηνπξγήζεθε ε εληύπσζε, καδί κε όιεο ηηο άιιεο εληππώζεηο, όηη ηξέθσ αληηπάζεηα ζην πξόζσπό ζαο. Αθξηβώο ε εληηκόηεηά κνπ είλαη απηή πνπ κνπ επηβάιιεη λα ζαο πξνηξέςσ λα αηηηνινγήζεηε ηνπο θόβνπο θαη ηηο θαηεγνξίεο πνπ εθηνμεύεηε ζηελ επηζηνιή ζαο. Σέινο, ιππάκαη πνπ ε νπηηθή ζαο επηηξέπεη λα αξθείζηε ζην λα κπνπζνπιάεη ην «Σξαίλν ηεο Πεξηνρήο». Αιίκνλν αλ νη άλζξσπνη έκελαλ ηθαλνπνηεκέλνη κε ην θάξν όηαλ κπνξνύζαλ λα έρνπλ απηνθίλεην, κε ηε βάξθα όηαλ ππήξρε ην θαξάβη, κε ηνλ ηειέγξαθν όηαλ κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηειέθσλν θαη internet. Ρίμηε κηα καηηά ζε γεηηνληθνύο Γήκνπο θαη ζα ην θαηαλνήζεηε. ΢αο ελεκεξώλσ όηη ε ζπλάληεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Κπξηαθή 14/6/2009 θαη ζα έρεηε ράζεη κηα πνιύηηκε επθαηξία λα ζπλαληεζείηε κε ηνπο θαηνίθνπο, λα αθνύζεηε ηα πξνβιήκαηά ηνπο, λα αθνύζνπλ ηηο ιύζεηο πνπ πξνηείλεηε, λα κάζνπλ ηα όξηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ Γήκνπ, λα πηζηέςνπλ όηη κε ηε ζπκβνιή όισλ θαη, πάλσ απ’ όινπο, ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, απηόο ν ηόπνο κπνξεί λα γίλεη θαιύηεξνο. Γηαηί, εληέιεη, θύξηε Γήκαξρε, ν ζεβαζκόο ιεηηνπξγεί σο ζρέζε ακθίδξνκε. Ο Πξόεδξνο ηεο «Κίλεζεο Πνιηηώλ Δπηζθνπήο»

4

ΘΕΜΑ Απάντηση στο Δήμαρχο Επισκοπής  

ΠΡΟ΢: θ. ΓΗΜΑΡΥΟ ΔΠΙ΢ΚΟΠΗ΢ ΔΠΙ΢ΚΟΠΗ ΠΔΓΙΑΓΟ΢ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ Σ.Κ.70008 ΘΕΜΑ: Απάντηςη ςτο Δήμαρχο Επιςκοπήσ ΣΧΕΤ: Αριθμ πρωτ:1412/11-6-09/ΔΗΜΟΣ ΕΠ...

ΘΕΜΑ Απάντηση στο Δήμαρχο Επισκοπής  

ΠΡΟ΢: θ. ΓΗΜΑΡΥΟ ΔΠΙ΢ΚΟΠΗ΢ ΔΠΙ΢ΚΟΠΗ ΠΔΓΙΑΓΟ΢ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ Σ.Κ.70008 ΘΕΜΑ: Απάντηςη ςτο Δήμαρχο Επιςκοπήσ ΣΧΕΤ: Αριθμ πρωτ:1412/11-6-09/ΔΗΜΟΣ ΕΠ...