Page 1

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗ΢ΜΟΗ Αξηζκόο Φύιινπ: 2

Δλεκέξσζε θαη Πξνηάζεηο ηεο «Κίλεζεο Πνιηηώλ Δπηζθνπήο»

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΤΠΑΡΞΗ΢ ΚΙΝΗ΢ΕΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΢ε θαλέλα ηφπν δελ είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί πξφνδνο, αλ νη ηνπηθέο θνηλσλίεο δελ θάλνπλ βίσκά ηνπο θαη δελ ζπκπεξηιάβνπλ ζηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο ηε ινγηθή ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηφπνπ ηνπο. Δίλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο πνπ δελ ηνπο έρεη επηβιεζεί ν ζπληεξεηηζκφο ιφγσ άγλνηαο ή θφβνπ, ΢ΤΝΔΥΔΗΑ ΢ΣΖ ΢ΔΛΗΓΑ 6

ΑΓΑΠΧ ΚΑΗ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΜΟΤ. Ο ΗΔΡΟ΢ ΝΑΟ΢ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΢ΣΖΝ ΔΠΗ΢ΚΟΠΖ Ζ νλνκαζία ηνπ νηθηζκνχ καο πξνέξρεηαη απφ ην γεγνλφο, φηη απφ ηελ Β΄ Βπδαληηλή Πεξίνδν ( 961-1204 κ. Υ. ) θαη κέρξη ην έηνο 1900 κ. Υ. απνηεινχζε ηελ έδξα ηεο Δπηζθνπήο Υεξξνλήζνπ. Καηά ην έηνο 961κ. Υ. ν ζηξαηεγφο ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο θαη κεηέπεηηα Απηνθξάηνξαο Νηθεθφξνο Φσθάο απειεπζέξσζε ηελ Κξήηε απφ ηνπο ΄Αξαβεο, νη νπνίνη ηελ θαηείραλ απφ ην έηνο 824 κ.Υ. ΢ΤΝΔΥΔΗΑ ΢ΣΖ ΢ΔΛΗΓΑ 3

2009: ΔΣΟ΢ ΣΗΣΟΤ ΕΧΓΡΑΦΗΓΖ Σηκεηηθφ δηήκεξν αθηέξσκα γηα ηνλ εθ Γαιίθαο Δπίζθνπν Πέηξαο θαη Μεηξνπνιίηε Κξήηεο (1922-1933) θπξφ Σίην Εσγξαθίδε, γηα ηα 150 ρξφληα απφ ηε γέλλεζή ηνπ θαη ηα 120 ρξφληα απφ ηε ρεηξνηνλία ηνπ ζε Δπίζθνπν, πξαγκαηνπνηήζεθε ην ΢άββαην 26 θαη ηελ Κπξηαθή 27 ΢επηεκβξίνπ ζηελ Δπηζθνπή θαη ζηε Γαιίθα αληίζηνηρα, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Γήκνπ Δπηζθνπήο. Σελ ηδέα είρε ν Νίθνο Μαληαδάθεο θαη ε Δπηηξνπή Πνιηηηζκνχ ηνπ Γήκνπ νξγάλσζε θαη ζπληφληζε ηηο εθδειψζεηο. ΢ΤΝΔΥΔΗΑ ΢ΣΖ ΢ΔΛΗΓΑ 3

Πξνβιήκαηα ζην Γεκνηηθό ΢ρνιείν Δπηζθνπήο Οη παιηφηεξνη Δπηζθνπηαλνί, απνθάζηζαλ φηη, πξέπεη λα θηηαρηεί έλα δεκνηηθφ ζρνιείν. Έθαλαλ φηη ήηαλ δπλαηφλ λα γίλεη. Δπηζηξάηεπζαλ ηα πάληα. Ζ επηζπκία ηνπο, άξρηζε λα γίλεηαη πξαγκαηηθφηεηα, φηαλ άξρηζε λα ρηίδεηαη ην 1949,ζηε ζεκεξηλή ηνπ ζέζε, ζε νηθφπεδν πνπ αγνξάζηεθε θαη δσξίζζεθε απφ ηνλ Δπάγγειν Ννηθνθπξάθε. ΢ΤΝΔΥΔΗΑ ΢ΣΖ ΢ΔΛΗΓΑ 5

ΓΗΑΒΑ΢ΣΔ ΑΚΟΜΑ -α. -β. -γ. -δ. -ε. -ζη.

΢σζήθακε θαηά ην ήκηζπ !! Δπηπρώο έβξεμε!! Πνιηηηθή θαη Ζζηθή . Ο Θπκόο. Από πνύ πάκε Δπηζθνπή; Γξόκνο Καξηεξνύ Δπηζθνπήο Κηλεηνπνηεζεηο από ην Γήκν. Δμειίμεηο ζηνλ Κόκβν.

΢ειίδα 5 ΢ειίδα 5 ΢ειίδα 5 ΢ειίδα 5 ΢ειίδα 4 ΢ειίδα 4

14 Οθησβξίνπ 2009

Ζ ΤΠΔΡΖΦΑΝΔΗΑ ΜΑ΢ α. Αξγπξνθαζηξίηε Μαίξε Δξκηόλε ηνπ Βαζηιείνπ ζην Μαζεκαηηθό Κξήηεο (Ζξάθιεην), από ηελ Δπηζθνπή. β. Βηδάθεο Θεκηζηνθιήο ηνπ Αιέμε ζην Λνγηζηηθήο ηνπ ΣΔΗ Κξήηεο (Ζξάθιεην), από ηα Ατηάληα. γ. Καζηξηλάθεο Άγγεινο ηνπ Φώηε ζην Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθώλ Τπεξεζηώλ Αηγαίνπ (Υίνο), από ην ΢γνπξνθεθάιη. δ. Καηαιαγαξηαλάθεο Ησάλλεο ηνπ Αλησλίνπ ζην Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Κξήηεο (Ρέζπκλν), από ηελ Δπηζθνπή. ε. Λαζεζησηάθεο Δκκαλνπήι ηνπ Αλδξέα ζην Αζηπθπιάθσλ, από ηελ Διηά. ζη. Μαθξάθε Μαξία ηνπ Νεθηαξίνπ ζην Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Αγξνηηθώλ Πξντόλησλ θαη Σξνθίκσλ Ησαλλίλσλ (Αγξίλην), από ηελ Διηά. δ. Μεξακβειησηάθε Γηαζεκή ηνπ Γεσξγίνπ ζην Παηδαγσγηθό Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο Κξήηεο (Ρέζπκλν), από ηελ Διηά. ε. Παηεξάθε Γαλάε ηνπ Δκκαλνπήι ζην Γεκόζηαο Τγηεηλήο ΣΔΗ Αζήλαο, από ην ΢πλνηθηζκό. ζ. Πηηζνπιάθε Αζελά ηνπ Ησάλλε ζην Φηινινγηθό Αζελώλ, από ηελ Δπηζθνπή. η. Σδαηδαδάθεο Ησάλλεο ηνπ Γεκεηξίνπ ζην Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Αζήλαο, από ηελ Δπηζθνπή. ηα. Φπιιάθε Γεσξγία ηνπ Δκκαλνπήι ζηε ΢ρνιή Πινηάξρσλ Δκπνξηθνύ Ναπηηθνύ από ηνπ Κνθθίλε Υάλη. Ζ «Κίλεζε Πνιηηψλ Δπηζθνπήο», εθθξάδεη ηα Θεξκά ζπγραξεηήξηα γηα ηελ επηηπρία ηνπο, ζηνπο καζεηέο ηνπ Λπθείνπ Δπηζθνπήο θαη εγθάξδηεο επρέο γηα ην λέν ηνπο μεθίλεκα ζηελ πνξεία γηα ηελ θαηάθηεζε αλψηεξεο κφξθσζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, κε απψηεξν ζθνπφ, ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο θαη ηελ δηάζεζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπο γηα ην ζπκθέξνλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ηελ πξφνδν ηεο παηξίδαο καο. Θεξκά ζπγραξεηήξηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ κε ηηο γλψζεηο ηνπο έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν. Θεξκά ζπγραξεηήξηα γνλείο πνπ ζηάζεθαλ αξσγνί.

θαη

ζηνπο

Παξάιιεια αηζζαλφκαζηε ππεξήθαλνη γηα ηελ αμηνζχλε ησλ καζεηψλ καο, πνπ θαηφξζσζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε παλειιήλην επίπεδν, ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο επηινγήο θαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ γνληψλ ηνπο, πνπ επέλδπζαλ φλεηξα θαη ειπίδεο γηα έλα θσηεηλφηεξν θφζκν κέζα απφ ηε δσεθφξα ληφηε ησλ παηδηψλ. Αγαπεηά καο παηδηά κελ μερλάηε: α. Οη ζπνπδέο δελ είλαη ην παλ , αλ δε ζπλνδεχνληαη απφ έλα εζηθφ

θαη ζπγθξνηεκέλν ραξαθηήξα β. Σν παλέκνξθν ρσξηφ πνπ θαηάγεζηε. Κιείζηε ην ζηε ςπρή θαη ζην κπαιφ ζαο, ζπλδξάκεηε απφ φπνπ θαη αλ βξίζθεζηε γηα ην θαιφ ηνπ. ΢πκπαξαζηεθφκαζηε κε θαηαλφεζε ζηνπο καζεηέο καο, πνπ δελ εηζήρζεζαλ θέηνο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, απεπζχλνληάο ηνπο κήλπκα αηζηνδνμίαο θαη αγσληζηηθφηεηαο γηα λα εληείλνπλ ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά ηελ πξνζπάζεηά ηνπο κε ειπίδα θαη φξακα. Άιισζηε, πάληνηε ππάξρνπλ θαη ελαιιαθηηθνί δξφκνη ηθαλνπνίεζεο ηεο αλάγθεο ηνπο γηα επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. Να κε μερλνχλ φηη πνιιέο θνξέο κηα απνηπρία είλαη ε απαξρή κηαο κεγάιεο επηηπρίαο Δπηηξέςηε καο λα ζαο ζθίμνκε ην ρέξη θαη λα ζαο επραξηζηήζνκε πνπ καο θάλαηε ππεξήθαλνπο.

H νέα γρίπη Η1Ν1 Οδεγίεο από ηε Γηαηξό ηνπ Ηαηξείνπ Δπηζθνπήο θα Βαζηιάθε Αγγειηθή

Δίλαη έλαο λένο ηχπνο ηνχ γξίπεο πνπ πξνθαιεί αλαπλεπζηηθή αζζέλεηα ζε αλζξψπνπο Πώο κεηαδίδεηαη ε λέα γξίπε. Ο ηφο κεηαδίδεηαη απφ άηνκν ζε άηνκν θαηά ηνλ ίδηνλ ηξφπν πνπ κεηαδίδεηαη ε επνρηθή γξίπε, δει κε ζηαγνλίδηα πνπ δηαζπείξνληαη κε ην θηάξληζκα θαη ην βήμηκν. Αθφκε κπνξεί λα κεηαδνζεί φηαλ αθνπκπήζνπκε επηθάλεηεο ή αληηθείκελα πνπ έρνπλ κνιπλζεί κε αλαπλεπζηηθά ζηαγνλίδηα θαη κεηά βάινπκε ηα ρέξηα καο ζηα κάηηα, ζηε κχηε, ζην ζηφκα.(ζε βιελλνγφλνπο ) . ΢ΤΝΔΥΔΗΑ ΢ΣΖ ΢ΔΛΗΓΑ 2

Αζηπλόκεπζε ηεο πεξηνρήο Αζθάιεηα πνιηηώλ ΢ΣΖ ΢ΔΛΗΓΑ

2

ΚΤΡΙΕ ΕΙ΢ΑΓΓΕΛΕΑ Ζ «Κίλεζε Πνιηηψλ Δπηζθνπήο» έζηεηιε ηελ παξαθάησ επηζηνιή ζηνλ Δηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ Ζξαθιείνπ θ. Μαξθάθε, δηακαξηπξφκελε γηα ηηο ζπλερηδφκελεο δηαθνπέο ξεχκαηνο πνπ ζπλέβαηλαλ ζηελ Δπηζθνπή, αιιά θαη ηελ θαηάζηαζε πνπ είραλ πεξηέιζεη νη θάηνηθνη. ΢ΤΝΔΥΔΗΑ ΢ΣΖ ΢ΔΛΗΓΑ 4

SOS ΓΗΑ ΣΟ ΢ΤΝΔΣΑΗΡΗ΢ΜΟ Με γλψκνλα ηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο, ηηο ηηκέο αγνξάο ησλ πξντφλησλ καο θαη ηα καχξα ράιηα ηεο νηθνλνκίαο, ΢ΤΝΔΥΔΗΑ ΢ΣΖ ΢ΔΛΗΓΑ 6 1


H λέα γξίπε Ζ1Ν1 ΢ΤΝΔΥΔΗΑ ΑΠΟ ΣΖ ΢ΔΛΗΓΑ

1

Πνηα είλαη ηα ζπκπηώκαηα. Σα ζπκπηψκαηα ηεο λέαο γξίπεο ζηνπο αλζξψπνπο θαίλνληαη λα είλαη παξφκνηα κε απηά ηεο επνρηθήο γξίπεο, ζπλήζσο μεθηλνύλ απόηνκα θαη πεξηιακβάλνπλ: α. Ππξεηφ κεγαιχηεξν απφ 38 βαζκνχο. β. Βήρα μεξφ ( ρσξίο θιέγκαηα ) γ. Πνλφιαηκν δ. Πνλνθέθαινο ε. Κνχξαζε ζη. Πφλνη ζην ζψκα δ. Ρίγε θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο δηάξξνηα θαη εκεηνί. ΢πλήζσο ηα ζπκπηψκαηα αξρίδνπλ 1-3 εκέξεο κεηά ηελ πξνζβνιή απφ ηνλ ηφ θαη δηαξθνχλ 27 εκέξεο, ν βήραο φκσο κπνξεί λα επηκέλεη γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Όπσο θαη ε επνρηθή γξίπε, ε λέα γξίπε κπνξεί επίζεο λα πξνθαιέζεη επηδείλσζε άιισλ βαζηθψλ ρξφλησλ ηαηξηθψλ παζήζεσλ . Πόηε ζα πξέπεη λα δεηήζσ ηαηξηθή βνήζεηα. Όζνλ αθνξά ηα παηδηά φηαλ παξνπζηάζνπλ: α. Τςειφ θαη παξαηεηλφκελν ππξεηφ. β. Γξήγνξε αλαπλνή δπζθνιία ζηελ αλαπλνή. γ. Κπάλσζε. δ. Άξλεζε γηα ιήςε πγξψλ ή ηξνθήο. ε. Μεησκέλε δξαζηεξηφηεηα, ππλειία, δηέγεξζε ή ζπαζκνί. Δπίζεο ε επαλεκθάληζε ηνπ ππξεηνχ ή ε επηδείλσζε ηνπ βήρα χζηεξα απφ ηελ βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο γξίπεο θαζψο θαη ε επηδείλσζε ππνθείκελνπ ρξφληνπ λνζήκαηνο, φπσο θαξδηνινγηθνχ ή αλαπλεπζηηθνχ λνζήκαηνο, δηαβήηε θιπ. Όζνλ αθνξά ηνπο ελήιηθεο ηα ζπκπηψκαηα γηα ηα νπνία ζα πξέπεη άκεζα λα ζπκβνπιεπηείηε ηνλ γηαηξφ ζαο είλαη: α. Τςειφο θαη παξαηεηλφκελνο ππξεηφο. β. Γχζπλνηα, πφλνο ή αίζζεκα πίεζεο ζην ζηήζνο. γ. Ληπνζπκηθά επεηζφδηα. δ. ΢χγρπζε. ε. Πνιινί ή παξαηεηλφκελνη έκεηνη. Δάλ πάζρεηε απφ θάπνην ρξφλην λφζεκα, θαιφ είλαη λα ζπκβνπιεπηείηε ηνλ γηαηξφ ζαο ακέζσο κφιηο εκθαλίζεηε ζπκπηψκαηα γξίπεο, επεηδή έρεηε πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα παξνπζηάζεηε επηπινθέο. Πνηνο θηλδπλεύεη λα πξνζβιεζεί από ηε λέα γξίπε. Ο θαζέλαο κπνξεί λα πξνζβιεζεί απφ ηε λέα γξίπε ή απφ επνρηθή γξίπε. Τπάξρνπλ φκσο νκάδεο αηφκσλ πνπ είλαη πεξηζζφηεξν επάισηα ζηε λέα γξίπε. Σα άηνκα απηά είλαη: α. Έγθπεο γπλαίθεο (ηδηαίηεξα θαηά ηε δεχηεξε θαη ηξίηε ηξηκελία). β. Άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ ρξφληεο αζζέλεηεο,θαξδηαθέο αζζέλεηεο, άζζκα ,δηαβήηε ,Aids. γ. Άηνκα πνπ θάλνπλ ρεκεηνζεξαπεία . δ. Μηθξά παηδηά ( επεηδή δελ έρνπλ πξνιάβεη λα αλαπηχμνπλ αληηζψκαηα). ε. Ζιηθησκέλνη πάλσ απφ 65 εηψλ. Αλ αλήθεηε ζε κηα απφ ηηο πην πάλσ νκάδεο

ζα πξέπεη λα πξνζέρεηε ηελ πγεία ζαο θαη λα απνθεχγεηε επαθή κε νπνηνλδήπνηε έρεη ζπκπηψκαηα πνπ κνηάδνπλ κε γξίπε. Ση ζα πξέπεη λα θάλσ αλ αξξσζηήζσ από γξίπε. Γελ είλαη αλαγθαίν θάζε άηνκν πνπ πάζρεη απφ γξίπε ( ηελ θνηλή ή ηελ λέα γξίπε ) λα δεη γηαηξφ. Αλ θαηά ηα άιια είζηε πγηήο θαη πάζρεηε απφ ειαθξηά ζπκπηψκαηα γξίπεο, θάληε ηα εμήο: α. Μείλεηε ζπίηη θαη κελ πάηε ζηε δνπιεηά, ζην ζρνιείν ζε ηφπνπο θνζκνζπξξνήο ή δεκφζηεο ζπγθεληξψζεηο κέρξη λα θχγνπλ ηα ζπκπηψκαηά ζαο. (πεξίπνπ 7 εκέξεο). β. Απνθχγεηε, φπνπ είλαη δπλαηφλ επαθή κε άιια άηνκα. γ. Πιέλεηε ηα ρέξηα ζαο ηαθηηθά θαη πάληα κεηά απφ βήμηκν ή θηάξληζκα. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε λεξφ θαη ζαπνχλη ή ηξίςηκν ησλ ρεξηψλ κε νηλφπλεπκα. δ. ΢θνπγγίδεηε επηθάλεηεο πνπ αγγίδνληαη ζπρλά (φπσο είλαη ηα ηειερεηξηζηήξηα ή πφκνια ηεο πφξηαο) ρξεζηκνπνηψληαο απνιπκαληηθφ ηαθηηθά ή έλα ζθνπγγάξη πνπ πεξηέρεη νηλφπλεπκα. ε. Καιχπηεηε ηε κχηε θαη ην ζηφκα ζαο φηαλ βήρεηε θαη θηαξλίδεζηε θαη φηαλ ρξεζηκνπνηείηε ραξηνκάληηια, βεβαησζείηε φηη ηα έρεηε βάιεη πξνζεθηηθά ζε ζαθνχια ζθνππηδηψλ. ζη. Να παξακέλεηε μαπισκέλνη,λα πίλεηε κπφιηθα πγξά (πνξηνθαιάδεο, λεξφ) θαη γηα ηελ αλαθνχθηζε απφ πφλνπο, ππξεηφ, βήρα λα ρξεζηκνπνηείηε παπζίπνλα θαη αληηβερηθά. Απηά ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη αξθεηά γηα αλάξξσζε. Αλ είζηε άξξσζηνο, ηφηε λα θνξάηε κάζθα γηα λα κεηψζεηε ηελ πηζαλφηεηα λα ηελ κεηαδψζεηε ζε άιινπο. Μάζθα πξέπεη λα θνξάηε θαη φηαλ πεξηπνηείζηε άξξσζην άηνκν γηα λα κελ θνιιήζεηε. Καλνληθά ηα ζπκπηψκαηα πξέπεη λα θηάζνπλ ζε έλα ζεκείν θαη κεηά πξέπεη λα αξρίζνπλ λα ππνρσξνχλ κέρξη λα εμαθαληζηνχλ . Αλ πεξάζνπλ 7 εκέξεο ή θαη πην ιίγεο θαη ηα ζπκπηψκαηα γίλνληαη ζνβαξφηεξα (κεγάινο ππξεηφο ,δπζθνιία ζηε αλαπλνή , ζχγρπζε, ζπρλνί έκεηνη ) ηφηε πξέπεη λα δεηήζνπκε ηαηξηθή βνήζεηα γηα λα καο ρνξεγεζεί αληηβίσζε ( Augmentin ή αληηηθά θάξκαθα Tamiflu ), αλαπλεπζηηθή ππνζηήξημε. Ζ γξίπε από κόλε ηεο απνζεξαπεύεηαη . Όπσο ζπκβαίλεη κε ηηο πεξηζζφηεξεο ηψζεηο, έηζη θαη ε γξίπε "ζα θάλεη ηνλ θχθιν ηεο". Πνιιέο θνξέο φκσο (απηέο θνβφκαζηε ) ν εμαζζελεκέλνο νξγαληζκφο αλαπηχζζεη άιιε αζζέλεηα (πλεπκνλία απφ πλεπκνληφθθνθν ή βξνγρίηηδα ). Παξφια απηά, ζε πεξίπησζε παλδεκίαο γξίπεο, ηα αληητθά θάξκαθα ζα δηαδξακαηίζνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ πξνθχιαμε θαη αληηκεηψπηζε ηεο γξίπεο, ηδίσο θαηά ηελ πξψηκε θάζε, πξηλ ην εκβφιην γηα ην παλδεκηθφ ζηέιερνο θαηαζηεί δηαζέζηκν. Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο ζηηο νδεγίεο ηνπ αλαθέξεη φηη ζηελ πεξίπησζε έλαξμεο παλδεκίαο ν ξφινο ησλ αληητθψλ

είλαη αδηακθηζβήηεηνο θαη ελ αλακνλή ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ εκβνιίσλ, ηα αληητθά θάξκαθα ζα είλαη ε θχξηα ηαηξηθή παξέκβαζε γηα ηε κείσζε ηεο λνζεξφηεηαο θαη ηεο ζλεζηκφηεηαο. Σα αληητθά θάξκαθα, θαηαπνιεκνχλ ηελ γξίπε ζηακαηψληαο ηελ αλαπαξαγσγή ησλ ηψλ θαη έηζη κεηξηάδνληαη ηα ζπκπηψκαηα θαη νη πηζαλφηεηεο εκθάληζεο επηπινθψλ. Πόηε δίλνπκε αληητθά ΓΔΝ ζπληζηάηαη πιένλ ε ρνξήγεζή ησλ αληητθψλ ζε φινπο ηνπο αζζελείο κε λέα γξίπε νχηε ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ αηφκσλ πνπ είραλ έιζεη ζε ζηελή επαθή κε απηνχο. Έρεη επηβεβαησζεί φηη -κε βάζε ηα ζεκεξηλά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνχ- ε λέα γξίπε είλαη ήπηα θαη απηνπεξηνξηδφκελε λφζνο ζηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ.

Αζηπλόκεπζε ηεο πεξηνρήο Αζθάιεηα πνιηηώλ Με ηελ θαηάξγεζε ηνπ Αζηπλνκηθνχ Σκήκαηνο, δεκηνπξγήζεθε ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Δπηζθνπήο ην αίζζεκα ηεο αλαζθάιεηαο, ιφγσ ησλ θαθνπξγεκαηηθψλ πξάμεσλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ρσξηφ (δηαξξήμεηο ζε ζπίηηα, θινπή δψσλ, ζθφησκα δψνπ κε ππξνβφιν φπιν, πνξλεία, ππξνβνιηζκνί θιπ). Ζ πνξλεία δε κε αιινδαπέο γίλεηαη ζην θέληξν ηνπ ρσξηνχ, κεηαηξέπνληαο ην Ζξψν ηνπ ρσξηνχ, ζε ΢πγγξνχ. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ πνιίηεο θάιεζαλ ηελ αζηπλνκία γηα ζνβαξά ζέκαηα θαη έιαβαλ απίζηεπηεο απαληήζεηο. Ζ Αζηπλνκία πιένλ δε πξνιακβάλεη αιιά επεκβαίλεη κεηά ηε δηάπξαμε ηνπ εγθιήκαηνο. Δπεκβαίλεη κφλν απνηειεζκαηηθά, απφ φζν γλσξίδνκε θαη βιέπνκε, φηαλ θιεζνχλ γηα λα κνηξάζνπλ θιήζεηο γηα παξάλνκε ζηάζκεπζε. Οη ζρεδηαζηέο ηεο θαηάξγεζεο ηνπ Αζηπλνκηθνχ ΢ηαζκνχ απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ, κάιινλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πνιίηε δελ είραλ ζην κπαιφ ηνπο, αιιά λα κεηαηξέςνπλ ηνπο Γήκνπο ζε ρσξνθχιαθεο ηεο πεξηνρήο. Σν αλεζπρεηηθφ γηα καο είλαη φηη δελ έρνπλ θαηαιάβεη ζε ηη πεξηπέηεηεο έβαιαλ ηνπο πνιίηεο ψζηε λα πξνηείλνπλ ηελ ζεξαπεία ησλ ζρεδηαζκψλ ηνπο. Ση άξαγε πηζηεχνπλ φηη ζρεδίαζαλ, ηελ άκεζε επέκβαζε, ηελ πξφιεςε ή ηελ απαμίσζε ηεο Αζηπλνκίαο; Ζ «Κίλεζε Πνιηηψλ Δπηζθνπήο» ζα πξνβεί ζηελ απνζηνιή εγγξάθνπ, κε ην νπνίν λα επηζεκαίλεηαη ε παηαγψδεο απνηπρία ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο απνκά-θξπλζεο ηνπ Αζηπλνκηθνχ ΢ηαζκνχ απφ ηελ Δπηζθνπή, ζα δεηεζεί ε 24σξε πεξηπνιία ηεο πεξηνρήο, θαη ζα δεηείηαη ε επαλαιεηηνπξγία ηνπ Αζηπλνκηθνχ ΢ηαζκνχ Δπηζθνπήο. Ζ 24σξε πεξηπνιία θξίλεηαη απαξαίηεηε δηφηη δελ λνείηαη άκεζε επέκβαζε απφ ην Γάδη φπνπ ππαγφκαζηε. Ζ επαλαθνξά δε ηνπ αηηήκαηνο γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία ηνπ Αζηπλνκηθνχ ΢ηαζκνχ ζηελ Δπηζθνπή, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ψζηε λα επηζεκαίλνληαη νη θαθνπξγεκαηηθέο πξάμεηο πνπ ζπλέβεζαλ θαη γηα ηηο νπνίεο δελ ππήξμε πξφιεςε θαη άκεζε επέκβαζε απφ ηελ Αζηπλνκία. 2


Ο ΗΔΡΟ΢ ΝΑΟ΢ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΢ΣΖΝ ΔΠΗ΢ΚΟΠΖ ΠΔΓΗΑΓΟ΢ ΢ΤΝΔΥΔΗΑ ΑΠΟ ΣΖ ΢ΔΛΗΓΑ 1 ε επηγξαθή: «ΣΟΤΣΟΝ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝ Ο Οη Δπηζθνπέο ηεο λήζνπ Κξήηεο, νη νπνίεο είραλ Τ[ΦΗCΣΟC] ΔCΣΔΡΔΧCΔΝ». θαηαξγεζεί θαηά ΚΑΗ ηελ πεξίνδν ηεο Αξαβνθξαηίαο Ζ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Ο ΥΧΡΗΚΟ΢ ΢ΥΔΓΗΑ΢ΜΟ΢Υακειφηεξα, ΣΟΤ ΓΖΜΟΤζηελ ΔΠΗ΢ΚΟΠΖ΢ θφγρε δηαηεξείηαη πνιχ ( 824-961 κ. Υ. ), ακέζσο κεηά ηελ θαιά ν ηεξάξρεο Υξπζφζηνκνο θαη έλαο απειεπζέξσζή ηεο επαλεζπζηήζεζαλ, κε ηνπο άγγεινο. Ο Υξπζφζηνκνο θξαηεί αλεπηπγκέλν, ίδηνπο πεξίπνπ ηίηινπο, ηνπο νπνίνπο έθεξαλ απφ ελεπίγξαθν εηιεηάξην κε ην θείκελν: «Ο παιαηφηεξα, αιιά κεηεθέξζεθαλ καθξηά απφ ηελ Θ(ΔΟ)C Ο Θ(ΔΟ)C /ΖΜΧΝ Ο ΣΟΝ / παξαιία, γηα ιφγνπο κεγαιχηεξεο αζθάιεηαο. ΟΤ(ΡΑ)ΝΗΟΝ / ΑΡΣΟΝ ΣΖΝ / [ΣΡΟ]ΦΖΝ [ΣΟΤ/ [ΠΑΝΣΟC ΚΟ/ CΜΟΤ, ΣΟΝ /Κ(ΤΡΗΟ)Ν Οη Δπηζθνπέο απηέο εγθαηεζηάζεζαλ θπξίσο ΖΜΧΝ /Η(ΖCΟΤ)Ν Υ(ΡΗCΣΟ)Ν…]» ζε πξνυπάξρνληεο αθκαίνπο νηθηζκνχο κε απνηέιεζκα, φπσο ήηαλ θπζηθφ, νη νηθηζκνί λα κεγαιψζνπλ θαη λα εκπινπηηζηνχλ κε λένπο ρξηζηηαληθνχο λανχο. Οη νηθηζκνί απηνί έθεξαλ ην φλνκα Δπηζθνπή. ΄Δηζη ζήκεξα ππάξρνπλ ζην λεζί καο ελλέα (9) νηθηζκνί, νη νπνίνη θέξνπλ ην φλνκα «Δπηζθνπή». Απφ απηήλ ηελ πεξίπνπ ρηιηφρξνλε πεξίνδν δηαηεξνχληαη ζηελ πεξηνρή καο πνιιά κλεκεία ζπνπδαία γηα ηελ ηζηνξηθή αιιά θαη ζπάληα γηα ηελ θαιιηηερληθή ηνπο αμία. Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα κλεκεία απηήο ηεο πεξηόδνπ είλαη ν λαόο ηνπ Αγίνπ Αλησλίνπ. Ο Άγηνο Αληψληνο ( 17 Ηαλνπαξίνπ) είλαη από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο λανύο ζηελ Κξήηε γηαηί Σν πξόζσπν ηνπ αγγέινπ ραξαθηεξίδεηαη γηα δηαηεξεί ζην εζσηεξηθφ ηνπ, ίζσο κνλαδηθέο γηα ηελ επγέλεηα θαη ηελ πςειή πλεπκαηηθόηεηα ηελ Κξήηε, εμαηξεηηθήο πνηφηεηνο ηνηρνγξαθίεο νπ πνπ απνπλέεη. Πξόθεηηαη γηα έλα από ηα πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηα ηέιε ηνπ 14 ή ζηηο νπ θαιύηεξα ζσδόκελα παξαδείγκαηα αξρέο ηνπ 15 αηψλα (δειαδή 1380-1420). παιαηνιόγηαο ηέρλεο ζε νιόθιεξε ηελ Ο λαφο βξίζθεηαη ζην βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα Κξήηε. ηνπ παιαηνχ ππξήλα ηνπ νηθηζκνχ ηεο ΢ην ςειφηεξν ηκήκα ηνπ αλαηνιηθνχ ηνίρνπ Δπηζθνπήο. Αλήθεη ζηνλ ηχπν ηνπ κνλφρσξνπ, εηθνλίδεηαη, σο ζπλήζσο, ε Φηινμελία ηνπ θακαξνζθέπαζηνπ ν νπνίνο είλαη ν πιένλ Αβξαάκ {Οη βπδαληηλνί απεηθφληδαλ ηνλ δηαδεδνκέλνο ηχπνο λανχ ζηελ Κξήηε. ΢ην Σξηαδηθφ Θεφ κε ηελ παξάζηαζε ησλ ηξηψλ δπηηθφ ηνίρν, ςειά, δηαηεξνχληαη ηα αγγέισλ (ηεο Αγίαο Σξηάδαο) πνπ απνηππψκαηα απφ πέληε «πηαηάθηα» ηα νπνία εκθαλίζζεθαλ ζηνλ Αβξαάκ θαη ζηε ΢άξα}. ιέγνληαη πηλάθηα ή ζθπθία. ΢ηνλ αλαηνιηθφ Υακειφηεξα, είλαη ν Δπαγγειηζκφο θαη ζην ηνίρν, πάλσ απφ ηελ αςίδα, δηαηεξνχληαη θαηψηεξν ηκήκα, ν ΢ηέθαλνο ν Πξσηνκάξηπο αθέξαηα.Σα πηλάθηα απηά, εθηφο απφ θαη ν Ρσκαλφο ν Μεισδφο. δηαθνζκεηηθφ ξφιν, ηνπνζεηνχληαλ σο ΢ηνλ ππφινηπν λαφ εηθνλίδνληαη: ε «απνηξνπατθά» δειαδή έδησρλαλ ην θαθφ Πεληεθνζηή, ε Γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ, ε ζρεκαηίδνληαο ηα ζχκβνιν ηνπ ΢ηαπξνχ. Αλάιεςε, ε εηο ΄Αδνπ Κάζνδνο ηνπ Υξηζηνχ ( ε Αλάζηαζε, ζχκθσλα κε ηελ βπδαληηλή αγηνγξαθία) ε Βάπηηζε, ε Κνίκεζε ηεο Θενηφθνπ, ε Βατνθφξνο, ε ΢ηαχξσζε ηνπ Υξηζηνχ, ηέζζεξεηο ΄Αγηνη Αλάξγπξνη (Κνζκάο, Γακηαλφο, Παληειεήκσλ θαη Δξκφιανο, ν Άγηνο Αληψληνο, Πξνθήηεο φπσο ν Μαιαρίαο, ν Γαληήι θ.α. ΢εκαληηθή θαη πνιχ ζπάληα είλαη ε απεηθφληζε ζην βφξεην ηνίρν ηνπ Αββά ΢ηζψε, ηζηάκελνο πξν ηνπ ηάθνπ ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. Ζ παξάζηαζε είλαη εκηεμίηειε θαη δπζδηάθξηηε. ΢πλήζσο παξίζηαηαη ν Αββάο ΢ηζψεο νιφζσκνο, έρνληαο πςσκέλα θαη ηα δχν ρέξηα, ζε ζηάζε, ε νπνία δειψλεη έθπιεμε, ζηε ζέα ΢ην εζσηεξηθφ, ςειά ζην αλαηνιηθφ ηκήκα, ηνπ αλνηρηνχ ηάθνπ ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, είλαη επδηάθξηηεο θάπνηεο «ηξχπεο» πνπ είλαη ην εληφο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ν ζθειεηφο ηνπ Μ. ζηφκην πήιηλσλ αγγείσλ, εληνηρηζκέλσλ (άσηνη Αιεμάλδξνπ. Ζ παξάζηαζε ζπλνδεχεηαη ακθνξίζθνη) θαη ιέγνληαη αθνπζηηθά αγγεία ή ζπλήζσο απφ ηελ έκκεηξε επηγξαθή: ερεία, ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ «Οξψ ζε, ηάθε, δεηιηψ ζνπ ηελ ζέαλ ηφλνπ ηεο θσλήο ησλ ιεηηνπξγψλ ( Γηαθφλνπ – θαη θαξδηνζηάιαθηνλ δάθξπνλ ρέσ. Ηεξέσο) θαη ησλ Ηεξνςαιηψλ θαη ζηελ απνθπγή Υξένο ην θνηλφθιεηνλ εηο λνπλ ιακβάλσ. αληίιαινπ. Πψο νπλ κέιισ δηειζείλ πέξαο ηνηνχηνλ; ΢ην Ηεξφ Βήκα δηαηεξείηαη ε ηνηρνγξαθία ηνπ Αη αη, ζάλαηε, ηίο δχλαηαη θπγείλ ζε». Ηεζνχ Υξηζηνχ Παληνθξάησξα ν νπνίνο επινγεί Πάλσ ζηηο ηνηρνγξαθίεο ππάξρνπλ ραξαγκέλα κε ην δεμί Σνπ ρέξη θαη θξαηεί αλνηθηφ θψδηθα νλφκαηα θαη ρξνλνινγίεο πνπ έγηλαλ (θπζηθά Δπαγγειίνπ κε ην αξηζηεξφ, επί ηνπ νπνίνπ κεηά ηελ αγηνγξάθεζε ηνπ λανχ) ζε δηάθνξεο αλαγξάθεηαη ην θείκελν : «[+ΓΔΤΣΔ ] ΠΡΟC / επνρέο απφ επηζθνπηαλνχο ή μέλνπο επηζθέπηεο. ΜΔ ΠΑΝΣΔC/ ΟΗ ΚΟΠΗΩΝ / ΣΔC ΚΑΗ Απηά ιέγνληαη «ραξάγκαηα». Έρνπλ εληνπηζηεί: ΠΔΦΟΡ /ΣΗCΜΔΝΟΗ / [ΚΑΓΩ ΑΝΑ /ΠΑΤCΩ ΢ηε βφξεηα πιεπξά ΤΜΑC]/ ΑΡΑΣΔ Σ(ΟΝ) / ΕΤΓΟΝ MOY / ΔΦ 1. «1497» . [ΤΜΑC…]» 2. «1498 / CΣΟ ΓΔΟΡΓΗ [Ο]». Ζ απεηθόληζε ηεο «επινγνύζεο ρεηξόο ηνπ 3. «ΑΥΓ΄», ήηνη :1603 κ. Υ. Κπξίνπ» απνηειεί άξηζην δείγκα παιαηνιόγηαο ΢ηε λφηηα πιεπξά ηέρλεο ζηελ Κξήηε, πνπ θαλεξψλεη εμάξηεζε 4. ΢ηαπξφο αλαζηάζεσο, ζε ζπλδπαζκφ κε θαη επηξξνή απφ ηελ ηέρλε ηεο πξσηεπνχζεο ηα γξάκκαηα : «Λ, Ρ, Μ, ΢».. (Κσλζηαληηλνππφιεσο) ζηελ ηέρλε ηεο Κξήηεο. 5. «ΣΟΤ ΦΟΤΡΝ[ΑΡΖ] (ΦΟΤΡΝ[ΑΡΑΚΖ];) Κάησ απφ ην Υξηζηφ (ζηε βάζε ηνπ ηεηαξην/ΑΥΑ΄», ήηνη: 1601 κ. Υ. ζθαηξίνπ ηεο αςίδαο) ζε έλα ζηίρν ππάξρεη

2009: ΔΣΟ΢ ΣΗΣΟΤ ΕΧΓΡΑΦΗΓΖ ΢ΤΝΔΥΔΗΑ ΑΠΟ ΣΖ ΢ΔΛΗΓΑ

1

Υνξεγφο ηνπ κλεκείνπ πνπ αλεγέξζε είλαη ν θ. ΢ηεηαθάθεο Γηάλλεο.Σνλ ζρεδηαζκφ ηελ επίβιεςε θαη θαηαζθεπή ηνπ κλεκείνπ, πξαγκαηνπνίεζε ν θ. Βαξδάθεο Βαζίιεο. Πνηνο ήηαλ ν Σίηνο Εσγξαθίδεο; Ο Λεσλίδαο Εσγξαθίδεο, φπσο ήηαλ ην θνζκηθφ ηνπ φλνκα, γελλήζεθε ζηηο 23 Γεθεκβξίνπ 1859 ζηε Γαιχθα. Παηέξαο ηνπ ήηαλ ν ηεξέαο Γεψξγηνο Ρνπζζάθεο ή Εσγξάθνο. Σηο εγθχθιηεο ζπνπδέο ηνπ έιαβε ζην ηεηξαεηέο ΢ρνιείν Δπηζθνπήο θαη ζηε ζπλέρεηα ζην Ζξάθιεην ζην ηξηεηέο Διιεληθφ ΢ρνιείν θαη ζην δηεηέο Γπκλάζην. Σν 1876 εθάξε κνλαρφο ζηελ Ηεξά Μνλή Αγθαξάζνπ κε ην φλνκα Σίηνο. Με ππνηξνθία ηεο Αγθαξάζνπ, ζπνχδαζε ζηελ πεξίθεκε ζενινγηθή ζρνιή ηεο Υάιθεο, απ’ φπνπ απνθνίηεζε αξηζηνχρνο ην 1885. Σν 1886 ηνπνζεηείηαη ΢ρνιάξρεο ζηελ Διιεληθή ΢ρνιή ηνπ Υξηζηνχ ζηελ Δπηζθνπή Πεδηάδνο πνπ ηδξχζεθε ην 1883. Ο Σίηνο, εξγαδφκελνο ζθιεξά, δηαθξίλεηαη γηα ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν θαη ηηο δηνηθεηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο. Δπί ηεο ζρνιαξρείαο ηνπ, ην ζρνιείν επεθηείλεηαη κε λέεο αίζνπζεο αιιά θαη μελψλα γηα ηνπο καζεηέο. Ζ ηνπηθή εθθιεζία, δηαθξίλνληαο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ ηνλ εθιέγεη Δπίζθνπν Πέηξαο θαη ρεηξνηνλείηαη ηελ εκέξα ησλ γελεζιίσλ ηνπ ην 1889 ζηε Νεάπνιε, ζε ειηθία κφιηο 30 εηψλ! Δπί 33 ρξφληα ην πνηκαληηθφ ηνπ έξγν ζηελ Δπηζθνπή Πέηξαο είλαη ηεξάζηην θαη παξάιιειν κε ηελ επαλαζηαηηθή ηνπ δξάζε. Ο Σίηνο νξγαλψλεη, εκςπρψλεη θαη ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηα επαλαζηαηηθά γεγνλφηα εθείλεο ηεο πεξηφδνπ πνπ είραλ σο ζηφρν ηελ έλσζε ηεο Κξήηεο κε ηε κεηέξα Διιάδα. Φηάλεη κάιηζηα ζην ζεκείν έλνπινο λα εγείηαη επαλαζηαηηθνχ ζψκαηνο θαη ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ λα επηηίζεηαη ζην θξνχξην ηεο ΢πηλαιφγθαο θαη λα ιακβάλεη κέξνο ζηελ πνιηνξθία ηεο Ηεξάπεηξαο. Δκςπρψλεη ηνπο αξρεγνχο ησλ επαλαζηαηψλ θαη ηνπο γξάθεη:«..Δίλαη αζπγθξίησο ηηκηψηεξνλ λα απνζάλνκελ ππέξ ησλ ηδαληθψλ απηψλ, παξά λα ππνθχςσκελ εηο ηελ δνινθφλνλ ησλ βαξβάξσλ ερζξψλ εκψλ κάραηξαλ. Σνχην ππαγνξεχεη ην θαζήθνλ εκψλ σο ρξηζηηαλψλ θαη επηβάιιεη ε ηζηνξία ηνπ ελδφμνπ Έζλνπο καο. Πάζα άιιε ζθέςηο θαη απφθαζηο είλαη απνθξνπζηέα σο πξνδνηηθή….». Γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηνπο παηξησηηθνχο αγψλεο, ηηκήζεθε κε ην παξάζεκν ηνπ Σαμηάξρε θαη κε ην Υξπζφ ΢ηαπξφ ηνπ ΢σηήξνο. Σν 1922 ε ΢χλνδνο ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ ηνλ εθιέγεη Μεηξνπνιίηε Κξήηεο σο Σίην Β’. Δπί αξρηεξαηείαο ηνπ πξνζπάζεζε θαη πέηπρε λα απνδνζεί ζηελ νξζφδνμε ιαηξεία ν λαφο ηνπ Αγίνπ Σίηνπ (β’ βπδαληηλήο πεξηφδνπ) πνπ νη Σνχξθνη είραλ κεηαηξέςεη ζε ηδακί. Απεβίσζε ην 1933, αθήλνληαο πίζσ ηνπ ηεξάζηην εθθιεζηαζηηθφ θαη εζληθφ έξγν. Ζ Μεηξφπνιε Πέηξαο, ζηηο 9 Απγνχζηνπ ηίκεζε ηνλ Σίην Εσγξαθίδε κε αξρηεξαηηθφ κλεκφζπλν θαη ηα απνθαιππηήξηα ηεο πξνηνκήο ηνπ ε νπνία ΢ΤΝΔΥΔΗΑ ΢ΣΖ ΢ΔΛΗΓΑ

3

4

3


ΔΞΔΛΗΞΔΗ΢ ΢ΣΟΝ ΚΟΜΒΟ ΚΑΡΣΔΡΟΤ-ΔΠΗ΢ΚΟΠΖ΢ ΢εκαληηθή ζεσξνχκε ηελ εμέιημε ζην ζέκα ηνπ θφκβνπ Καξηεξφο – Δπηζθνπή κε αθνξκή ην έγγξαθν πνπ έζηεηιε ζην Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. ν Γηεπζπληήο ηνπ Δ.Τ.Γ.Δ./Β.Ο.Α.Κ., κεηά απφ ελέξγεηεο ηεο «Κίλεζεο Πνιηηψλ Δπηζθνπήο» θαη κε ηελ νπνία δεηείηαη ε έγθξηζε ηεο πξφηαζεο γηα ηελ δεκηνπξγία Νφηηνπ θιάδνπ εμφδνπ ζχλδεζεο κε ην δξφκν πξνο Δπηζθνπή. Παξαζέηνκε παξαθάησ ηελ επηζηνιή.

2009: ΔΣΟ΢ ΣΗΣΟΤ ΕΧΓΡΑΦΗΓΖ ΢ΤΝΔΥΔΗΑ ΑΠΟ ΣΖ ΢ΔΛΗΓΑ

3

ζηήζεθε ζηνλ αχιεην ρψξν ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ λανχ ηεο Παλαγίαο ζηελ Νεάπνιε. Ο Γήκνο Δπηζθνπήο κε ηε ζεηξά ηνπ, δηνξγάλσζε εκεξίδα ην ΢άββαην 26 ΢επηεκβξίνπ ζην λαφ ηνπ Αγίνπ Μελά, φπνπ αθνχζηεθαλ πνιχ ελδηαθέξνπζεο νκηιίεο-εηζεγήζεηο γηα ηελ πνιπδηάζηαηε πξνζσπηθφηεηα θαη ην έξγν ηνπ Σίηνπ. Σελ Κπξηαθή 27 ΢επηεκβξίνπ, ηειέζηεθε αξρηεξαηηθφ κλεκφζπλν ζηε γελέηεηξά ηνπ Γαιχθα θαη έγηλαλ ηα απνθαιππηήξηα ελφο εμαηξεηηθνχ θαη ζπάληνπ ζρεδηαζηηθά κλεκείνπ, πνπ αλεγέξζε πξνο ηηκήλ ηνπ ζηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνχ.

ΚΤΡΙΕ ΕΙ΢ΑΓΓΕΛΕΑ ΢ΤΝΔΥΔΗΑ ΑΠΟ ΣΖ ΢ΔΛΗΓΑ

1

Κχξηε Δηζαγγειέα , O ΢χιινγνο «Κίλεζε Πνιηηψλ Δπηζθνπήο» (ΑΡ. ΑΠΟΦΑ΢Ζ΢:360/2009/Πξ. Ζξαθιείνπ, Αξ. Μεηξψνπ : 2261/14-4-09/ Πξ. Ζξαθιείνπ ) γλσξίδνληαο ηελ επαηζζεζία ζαο ζε ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ θνηλσλία, πήξε ηελ πξσηνβνπιία λα απεπζπλζεί ζε ζαο θαη λα ζαο εθζέζεη έλα ζνβαξφ πξφβιεκα πνπ ηαιαηπσξεί επί ζεηξά κελψλ ηνπο θαηνίθνπο ηεο Δπηζθνπήο Πεδηάδνο θαη αθνξά ζηελ παξνρή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Δίλαη γλσζηφ φηη ην ππέξγεην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ. είλαη πεπαιαησκέλν, θαθνζπληεξεκέλν θαη εθηεζεηκέλν, θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ, ζην έιενο ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. ΢πλέπεηα απηψλ είλαη νη ζπλερείο δηαθνπέο ξεχκαηνο, νη πηψζεηο ηάζεο θαη νη απψιεηεο ελέξγεηαο. Καη θαη’ επέθηαζε νη βιάβεο ζηηο ειεθηξηθέο νηθηαθέο ζπζθεπέο ησλ νπνίσλ ε αληηθαηάζηαζε είλαη πνιχ δχζθνιε, έσο αδχλαηε, εθφζνλ αλαθεξφκαζηε ζε έλα γεσξγηθφ

Γξόκνο Καξηεξνύ Δπηζθνπήο. Ο ΢ρεδηαζκόο Κηλεηνπνηήζεσλ από ην Γήκν. ΢ηηο 24 ΢επ. 09 ην βξάδπ, ειήθζε απφ ηνλ Γήκν Δπηζθνπήο απφθαζε γηα θηλεηνπνηήζεηο, κε απνθνξχθσκα ηελ απνρή απφ ηηο εθινγέο, ζηνρεχνληαο λα πηέζεη ηε Ννκαξρία γηα ηελ απνπεξάησζε ηνπ δξφκνπ Καξηεξνχ-Δπηζθνπήο. Δλψ είρε ήδε αλαθνηλσζεί απφ ηα ξαδηφθσλα, ηελ Πέκπηε 24 ΢επηεκβξίνπ, ε πξφζεζε ηνπ Γήκνπ γηα θαηάιεςε ηεο Ννκαξρίαο ζηηο 30 ΢επηεκβξίνπ, ε ζπλάληεζε ησλ θνξέσλ γηα λα ζπδεηεζεί ην ζέκα νξίζηεθε γηα ηηο 29 ΢επηεκβξίνπ. Σα ξαδηφθσλα δε κέρξη θαη ηελ 30 ΢επηεκβξίνπ αλαθνίλσλαλ ηελ θαηάιεςε ηεο Ννκαξρίαο θαη ηελ πηζαλή απνρή απφ ηηο εθινγέο. ΢ε ηη εμππεξεηνχζε ε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο φηαλ επξφθεηην γηα κηα εηιεκκέλε απφθαζε; ΢’ απηή ηε ζπλάληεζε πξνζθιήζεθαλ εγγξάθσο φινη νη θνξείο ηνπ Γήκνπ πιελ ηεο Κίλεζεο Πνιηηψλ Δπηζθνπήο. Δπεηδή ε απνθπγή πξφζθιεζεο ηεο Κίλεζεο ζηηο ζπλαληήζεηο ησλ θνξέσλ απνηειεί πάγηα πιένλ ηαθηηθή ηνπ Γήκνπ, αιιά θαη επεηδή θξίλακε άθαηξε, ηελ πεξίνδν εθείλε ηελ θαηάιεςε ηεο Ννκαξρίαο, κε αλαθνίλσζή καο θάλακε γλσζηφ φηη δελ ζα ζπκκεηείρακε ζε απηήλ. Θεσξήζακε φηη ε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα γηλφηαλ ηελ πιένλ αθαηάιιειε ζηηγκή, φηαλ θαλελφο είδνπο θηλεηνπνίεζε δελ πξαγκαηνπνηείην ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, γηα ηνλ απιφ ιφγν φηη ηξεηο εκέξεο πξηλ ηηο εθινγέο νη φπνηεο θηλεηνπνηήζεηο δελ είραλ απνδέθηε θαη νπζηαζηηθά ζα έπεθηαλ ζην θελφ. Ζ θπβέξλεζε θξηλφηαλ θαη ε Ννκαξρία είρε πξψηηζην κέιεκα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ. Ζ θαηάιεςε ινηπφλ ηεο Ννκαξρίαο, ζε απηή ηε ζπγθπξία φρη κφλν ζα απνηεινχζε παλειιήληα πξσηνηππία αιιά ζα ήηαλ θαη άζθνπε. Όζνλ αθνξνχζε ζην ζέκα ηεο απνρήο απφ ηηο εθινγέο, ε απφθαζή καο ήηαλ λα κε ζπκπξάμνπκε. Γελ καο επηηξεπφηαλ λα παξνηξχλακε θαλέλα πνιίηε λα παξαηηεζεί ηνπ χςηζηνπ δεκνθξαηηθνχ δηθαηψκαηνο ηεο ςήθνπ, ζε κηα ςεθνθνξία ηφζν θξίζηκε φπσο είλαη νη βνπιεπηηθέο εθινγέο. Σηο απφςεηο ηεο «Κίλεζεο» κεηέθεξαλ ζηε ζπγθέληξσζε ησλ θνξέσλ πνπ έγηλε ζηελ αίζνπζα ηνπ ΢πλεηαηξηζκνχ κέιε ηεο. Καη άθνπζνλ άθνπζνλ!!!!! ΢ηε ζπγθέληξσζε απηή ζην ΢πλεηαηξηζκφ θιήζεθαλ απφ ηνλ θ. Γήκαξρν, πέξαλ ησλ θνξέσλ λα παξαβξεζεί (φπσο ν ίδηνο είπε) θαη παξαβξέζεθε ν θ. ΑΝΣΗΝΟΜΑΡΥΖ΢!!! Οη θηλεηνπνηήζεηο δελ γίλνληαη γηα δεκφζηεο ζρέζεηο. Μειεηψληαη, πξνεηνηκάδνληαη νη θάηνηθνη θαη εθηεινχληαη. Οπδείο δε, κπήθε ζηνλ θφπν λα ελεκεξψζεη ηελ Σεηάξηε 30 ΢επηεκβξίνπ ηα ξαδηφθσλα λα ζηακαηήζνπλ λα δηαθεκίδνπλ ηελ θαηάιεςε πνπ είρε αλαβιεζεί. Μνινλφηη δελ είρακε πξνζθιεζεί ζηε ζπλάληεζε ηεο Γεπηέξαο γηα λα θαηαζέζνπκε ηηο απφςεηο καο, πξνηείλακε: α. Οη θηλεηνπνηήζεηο λα γίλνληαη ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν γηα λα πηάλνπλ θαη ηφπν. β. Να ζπγθξνηεζεί κηα ΢πληνληζηηθή Δπηηξνπή ζηελ νπνία ζα κεηέρεη έλα κέινο απφ θάζε θνξέα θαη έλα κέινο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ε νπνία ζα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο απνπεξάησζεο ηνπ δξφκνπ, ζα εληνπίδεη ηφζν ηα ιεηηνπξγηθά φζν θαη ηα πνηνηηθά πξνβιήκαηα θαη ζα πξνηείλεη ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο. σο επί ην πιείζηνλ πιεζπζκφ κε θχξηα πεγή εηζνδήκαηνο ηα ζηαθχιηα θαη ην ιάδη. Όηαλ ε αμία ελφο θηινχ θξέαηνο είλαη ηζνδχλακε κε ηελ αμία 53 θηιψλ ζηαθπιηψλ ή 5 θηιψλ ιαδηνχ, νη θάηνηθνη ηεο Δπηζθνπήο, ζηεξεκέλνη ιφγσ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ηελ δπλαηφηεηα δηθαζηηθήο δηεθδίθεζεο, πεξηκέλνπλ κε ηηο ιάκπεο ην ζθνηάδη ελζπκνχκελνη, κέζα ζε κηα αηκφζθαηξα έληαζεο θαη λεπξηθφηεηαο, ηηο δεθαεηίεο ηνπ ’50 θαη ηνπ ’60, ελ έηε 2009! Σν καξηχξην μεθίλεζε πξηλ απφ 2 κήλεο φηαλ έγηλε έθξεμε ζε 2 θνιφλεο ηεο ΓΔΖ ζηελ Δπηζθνπή κε απνηέιεζκα λα θαηαζηξαθνχλ – επηπρψο ρσξίο άιιεο δπζκελέζηεξεο ζπλέπεηεο - θαη λα παξακείλεη ε πεξηνρή ρσξίο ξεχκα επί 10 ψξεο πεξίπνπ. Αθνχ αληηθαηαζηάζεθαλ θαη επί έλα δίκελν, είρακε αιιεπάιιειεο δηαθνπέο δεπηεξνιέπησλ πεξίπνπ 5 αλά ψξα – σο ην βξάδπ ηεο 30εο Απγνχζηνπ νπφηε κε ηηο εθξήμεηο ζην Ζξάθιεην, βπζίζηεθε θαη πάιη ε Δπηζθνπή ζην ζθνηάδη γηα 15 ψξεο απνιακβάλνληαο παξάιιεια θαη ηε δηαθνπή ηνπ λεξνχ. Έθηνηε βηψλνπκε κηα απίζηεπηε θαηάζηαζε κε πνιχσξεο θαζεκεξηλέο δηαθνπέο ξεχκαηνο θαη φηαλ επηηέινπο έρνπκε ξεχκα, ζπκβαίλνπλ, κε ζπρλφηεηα δηπιάζηα θαη ηξηπιάζηα ηνπ πξνεγνπκέλνπ δηκήλνπ, δηαθνπέο δεπηεξνιέπησλ. Σν απνθνξχθσκα φισλ απηψλ είλαη φηη ζηηο 8 ΢επηεκβξίνπ θφπεθαλ ηα ζχξκαηα πνπ είραλ επηζθεπαζζεί θαηά ηελ πξν δηκήλνπ έθξεμε ζηηο δχν θνιφλεο! Σα απνηειέζκαηα ησλ παξαιείςεσλ θαη ηεο νιηγσξίαο ηεο ΓΔΖ λα πξνβεί ζε πξνιεπηηθνχο ειέγρνπο ηνπ δηθηχνπ θαη ζε ΢ΤΝΔΥΔΗΑ ΢ΣΖ ΢ΔΛΗΓΑ 4 5 4


ΚΤΡΙΕ ΕΙ΢ΑΓΓΕΛΕΑ ΢ΤΝΔΥΔΗΑ ΑΠΟ ΣΖ ΢ΔΛΗΓΑ 4 ζπληήξεζή ηνπ, ψζηε λα κεησζεί ζην ειάρηζην ν θίλδπλνο ηφζν κεγάισλ βιαβψλ, καο έρνπλ δεκηνπξγήζεη πνιιά πξνβιήκαηα: Μαο απνθφβνπλ απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν ζηεξψληαο καο ηελ ελεκέξσζε. Μάζακε φηη πξνθεξχρζεθαλ εθινγέο απφ ηα ηειέθσλα θαη ηα ξαδηφθσλα ησλ απηνθηλήησλ. Οη επηρεηξεκαηίεο ηεο πεξηνρήο καο αλαγθάδνληαη – ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο δαλεηδφκελνη - λα αγνξάζνπλ γελλήηξηεο γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ νη επηρεηξήζεηο ηνπο θαη λα ζσζνχλ ηα πξντφληα ηνπο. Δππαζή πξντφληα πνπ είραλ αλάγθε ςπγείνπ, πεηάρηεθαλ. Σν νδνληηαηξείν, ην Ηαηξείν θαη ηα δχν θαξκαθεία ηεο Δπηζθνπήο ππνιεηηνπξγνχλ ιφγσ ησλ δηαθνπψλ, κε θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ. Ζ παξνρή ηνπ λεξνχ 17 γεσηξήζεσλ, πνπ δηνρεηεχεηαη θαη ζε άιινπο δήκνπο, ξπζκίδεηαη πιένλ απφ ηνπο αξκνδίνπο ηεο ΓΔΖ. Θεσξνχκε φηη ιφγσ ηεο αδηαθνξίαο ηεο ΓΔΖ ππνβηβάδεηαη ε πνηφηεηα ηεο δσήο καο, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νπνίαο πιεξψλνπκε πνιχ αθξηβά θαη δπζηπρψο, αληηζηξφθσο αλάινγα κε ηηο παξερφκελεο απφ κέξνπο ηεο ππεξεζίεο. Λφγσ ηεο αδπλακίαο ησλ θαηνίθσλ, εμ αηηίαο ηεο έιιεηςεο επαξθψλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, λα δηεθδηθήζνπλ δηθαζηηθά ην δηθαίσκά ηνπο, λα είλαη νη παξερφκελεο απφ ηε ΓΔΖ ππεξεζίεο αλάινγεο ηνπ ηηκήκαηφο ηνπο, φπσο θαη ην δηθαίσκά ηνπο λα κελ είλαη κφλν θαη’ φλνκα επξσπαίνη θαη θαη’ νπζίαλ θάηνηθνη ηξηηνθνζκηθήο ρψξαο, θαη βαζηδφκελνη ζηελ επαηζζεζία ζαο, παξαθαινχκε γηα ηηο ελέξγεηέο ζαο.

ΑΠΟ ΠΟΤ ΠΑΜΔ ΓΗΑ ΔΠΗ΢ΚΟΠΖ; Πνιινί θάηνηθνη (πρ ε θα Καζηξηλάθε Δξαζκία, Σδαηδαδάθε Διέλε θ.α.) δέρνληαη ηαθηηθά απφ επηζθέπηεο – ηνπξίζηεο (ελψ βξίζθνληαη ζηελ Δπηζθνπή) ηελ εξψηεζε:

Πώς θα πάμε στην Επισκοπή; Ζ «Κίλεζε Πνιηηψλ Δπηζθνπήο» πξνηείλεη λα ηεο δνζνχλ νη δηαζηάζεηο, νη πνζφηεηεο θαη ν ηφπνο πνπ επηζπκεί ν Γήκνο ψζηε λα ηνπνζεηεζνχλ επηηέινπο νη απαξαίηεηεο πηλαθίδεο.

΢ΧΘΖΚΑΜΔ ΚΑΣΑ ΣΟ ΖΜΗ΢Τ !! ΔΤΣΤΥΧ΢ ΔΒΡΔΞΔ!! Αγαλαθηηζκέλνη ήηαλ ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνχ, πνιινί θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ απφ ηελ αθαζαξζία ησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη έληνλε δπζνζκία θαη έθαλε αλππφθνξε ηελ παξνπζία ηνπο κέζα ζηα ρσξηά, θπξίσο ηελ πεξίνδν πνπ νη ζεξκνθξαζίεο παξέκελαλ αξθεηά πςειέο. Σν γεγνλφο κεηέθεξε ζην Γεκνηηθφ ΢πκβνχιην πνπ έγηλε ζηνπο ΢ηακληνχο, ηνλ Ηνχλην 09, κε θχξην ζέκα ηα ζπδήηεζεο «ηα όκνξθα ρσξηά», ν Γεκνηηθφο ΢χκβνπινο θ. Δκκ. ΢θαθηαλάθεο. Σν Γεκνηηθφ ΢πκβνχιην απνθάζηζε ηελ άκεζε πιχζε ησλ θάδσλ δηφηη φινη ην είραλ δηαπηζηψζεη. Σελ άκεζε ελέξγεηα φκσο ηνπ Γήκνπ πξφιαβε ε ηζρπξή βξνρφπησζε ηεο 18εο ΢επηεκβξίνπ 2009, ε νπνία φκσο δελ κπφξεζε λα πιχλεη θαη εζσηεξηθά ηνπο θάδνπο κε απνηέιεζκα λα ζσζνχκε θαηά ην ήκηζπ απφ ηε δπζνζκία. Αο επρεζνχκε ηψξα πνπ ε βξνρή έθαλε ηε δνπιεηά ηεο εμσηεξηθά, θάπνηεο ζπκπαζείο γαηνχιεο πνπ κε ηνλ δηθφ ηνπο ηξφπν απηνθαζαξίδνληαη, λα θαζαξίζνπλ ηνπο θάδνπο εζσηεξηθά κηαο θαη πεξλνχλ αξθεηέο ψξεο κέζα ζ’ απηνχο.

Ο Θπκφο Μνπ ιέλε (γξάθεη κέινο ηεο θίλεζεο) θάπνηνη ζπγρσξηαλνί θαη θίινη, φηη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Κ.Π.Δ. δείρλσ ζπρλά ζπκσκέλνο θαη φηη ε εηθφλα απηή δελ είλαη σξαία. Πξνβιεκαηίζηεθα. Δίκαη αιήζεηα ηφζν ζπκσκέλνο φζν δείρλσ; Δίλαη ηειηθά αιήζεηα. Δίκαη ζπκσκέλνο. Γελ ζα κπνξνχζε φκσο λα ήηαλ αιιηψο. Απφ ζπκφ βξέζεθα λα αζρνινχκαη κε ηα θνηλά. Απφ ζπκφ γηα φινπο απηνχο πνπ ρξφληα ηψξα αζρεκνλνχλ πάλσ ζην θνξκί ηνπ ρσξηνχ καο θαη παίξλνπλ απφ απηφ ρσξίο λα δίλνπλ. Απφ ζπκφ γηα φινπο απηνχο πνπ αδηαθνξνχλ γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζην ρσξηφ καο ζαλ λα’ λαη πεξαζηηθνί.

Πξνβιήκαηα ζην Γεκνηηθό ΢ρνιείν Δπηζθνπήο ΢ΤΝΔΥΔΗΑ ΑΠΟ ΣΖ ΢ΔΛΗΓΑ 1 Πέξαλ ηνπ Δπάγγεινπ Ννηθνθπξάθε, φινη νη Δπηζθνπηαλνί ζπλέδξακαλ. Αμηνζεκείσηε ήηαλ θαη ε πξνζθνξά, ησλ ρσξηαλψλ κεηαλαζηψλ ζηελ Ακεξηθή. Φηηάρηεθε έλα παλέκνξθν θηήξην κε ηέζζεξεηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη κία απνζήθε ζην ππφγεην. Μεγάιε πνιπηέιεηα γηα ηελ επνρή εθείλε. Σν 1952 εγθαηληάζηεθε σο ηξηζέζην, ήηαλ ην θακάξη φισλ θαη ηδηαίηεξα απηψλ πνπ ζπλέδξακαλ. Σε δεθαεηία ηνπ 90 δηαπηζηψζεθε ε αλάγθε επέθηαζεο ηνπ ζρνιείνπ. Δπί πξνεδξίαο ηνπ αείκλεζηνπ Παπαδάθε άξρηζε ε επέθηαζή ηνπ. Σν 1994 κε πξφεδξν θνηλφηεηνο ηνλ Ησάλλε Καζαπάθε θαη δηεπζύληξηα ζρνιείνπ ηελ Πόπε Ννηθνθπξάθε απνπεξαηψλεηαη ην λέν θηήξην πνπ απνηειείηαη απφ 4 αίζνπζεο . Σν ηξηζέζην γίλεηαη εμαζέζην. Ζ αχμεζε ην καζεηψλ είλαη ζεκαληηθή. Σν λέν θηήξην, ζηεγάδεη-θηινμελεί ζηηο 2 ηζφγεηεο αίζνπζέο ηνπ ην λεπηαγσγείν. Σν 2007 ν Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, θ. Μαλφιεο Φνπληνπιάθεο , δηαπηζηψλεη ηελ αλάγθε λέσλ αηζνπζψλ, ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ καζεηψλ θαη ελεκεξψλεη ηνπο «αξκφδηνπο». Σειηθά αξκφδηνο απνδείρζεθε κφλν απηφο θαη αλαιακβάλεη καδί κε ην ζπκβνχιην ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ λα κεηαηξέςνπλ ηελ απνζήθε ηνπ πξψηνπ θηεξίνπ (πνπ ήδε είρε κεηαηξαπεί ζε αίζνπζα ειεθηξνληθψλ ΢ΤΝΔΥΔΗΑ ΢ΣΖ ΢ΔΛΗΓΑ 6

Πψο λα θχγεη ν ζπκφο φηαλ ν «βηαζκφο» ηνπ ρσξηνχ ζνπ ζπλερίδεηαη, φηαλ ε δεκνθξαηία θαη ν δηάινγνο θαηαξξαθψλνληαη, φηαλ ε αηζζεηηθή ζηέιλεηαη ζην απφζπαζκα; Πψο λα θχγεη ν ζπκφο, φηαλ ην «αιηζβεξίζη» αλαπαξάγεηαη, φηαλ ην παξφλ ζπλαληά ην παξειζφλ θαη αγθαδέ ππνζεθεχνπλ ην κέιινλ; Θπκσκέλνο, ινηπφλ, κε φ,ηη ζπκβαίλεη γχξσ κνπ! Νεθάιηνο, φκσο, κέζα κνπ, ζηηο ζθέςεηο θαη ζηηο απνθάζεηο!

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΖΘΗΚΖ «Δθείλνη πνπ μερσξίδνπλ ηελ πνιηηηθή από ηελ εζηθή, πνηέ δελ θαηάιαβαλ νύηε ηε κηα νύηε ηελ άιιε». Με απηά ηα ιφγηα ν Ρφδηνο θηιφζνθνο Απνιιψληνο (296-215 π.Υ.),ήζειε λα ηνλίζεη ηελ άξξεθηε ζρέζε κεηαμχ πνιηηηθήο θαη εζηθήο. Έρνπλ πεξάζεη ηξεηο ρηιηεηεξίδεο απφ ηφηε. Φαίλεηαη φκσο φηη νη άλζξσπνη δελ έρνπλ αιιάμεη πνιχ κέρξη ζήκεξα θαη ε θξάζε απηή έρεη ηελ ίδηα βαξχηεηα. Αλ πξνζπαζήζνπκε λα αλαιχζνπκε απιά ηη ζεκαίλεη πνιηηηθή θαη ηη εζηθή, ζα δνχκε γηαηί δε λνείηαη ε χπαξμε ηεο κηαο ρσξίο ηελ άιιε. Πνιηηηθή ή παξάγσ πνιηηηθή, ζεκαίλεη φηη βξίζθσ ηξφπνπο δηαθπβέξλεζεο θαη αληηκεηψπηζεο ππνζέζεσλ ηνπ Κξάηνπο. Θσξαθίδσ ην δεκφζην βίν απφ ηε δηαθζνξά, ρεηξίδνκαη θαηαζηάζεηο κε απνηέιεζκα, ραξάζζσ ηνκέο κε ζηφρν, πξνηείλσ θαη πινπνηνχληαη ιχζεηο. Ζζηθή, είλαη νη θαλφλεο πνπ επηβάιινληαη ζηηο θνηλσλίεο θαη αθνξνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ. Υσξίο απηνχο ηνπο θαλφλεο, ε ζπλχπαξμε ζα ήηαλ αδχλαηε. Ση βιέπνπκε λα ζπκβαίλεη φκσο απφ ηφηε κέρξη θαη ζήκεξα ζηε πνιηηηθή ζθελή; Σν εζηθφ ζηνηρείν θαη ε επηδίσμε ηνπ θνηλνχ θαινχ ζηε πνιηηηθή, αληηθαζίζηαηαη απφ ηα αηνκηθά θίλεηξα θαη ην πξνζσπηθφ φθεινο. Ο ηδεαιηζκφο πνπ ζεσξεηηθά παξνπζηάδεηαη ζηηο πνιηηηθέο δηαθεξχμεηο, ζηε πξάμε δελ πθίζηαηαη. Οη αμίεο, νη αξρέο, θαη νη ζεζκνί πνπ πξνβιέπνληαη ζηε πνιηηηθή δξάζε, εθαξκφδνληαη φιν θαη ιηγφηεξν. Ζ ππνθξηζία θαη ν θπληζκφο θπξηαξρνχλ ζηε πνιηηηθή. Ζ ζέζε ηνπ «επηζπκεηνχ» θαη ηνπ «πξέπνληνο», ζρεδφλ πάληα αληηθαζίζηαηαη απφ ην «ζθφπηκν» θαη ην «επηβαιιφκελν». Έηζη ηα πνιηηηθά θίλεηξα, ζπάληα ραξαθηεξίδνληαη απφ θαιή πίζηε. Γη΄ απηφ έρεη επηθξαηήζεη ε αληίιεςε φηη ε άζθεζε ηεο πνιηηηθήο δελ γίλεηαη κε εζηθή. Πνηα είλαη φκσο ε δηθή καο επζχλε ζηε δηαηήξεζε ηεο ζρέζεο πνιηηηθή θαη εζηθή; Όινη καδί θαη ν θαζέλαο καο ρσξηζηά, είκαζηε ππεχζπλνη. Αο ζθεθηνχκε φηη, φζα καο δνθηκάδνπλ θαζεκεξηλά, ίζσο λα κελ πξνέξρνληαη απφ ηνπο άιινπο , αιιά απφ εκάο ηνπο ίδηνπο, απφ ηηο δηθέο καο ελέξγεηεο θαη επηινγέο. Αζθψ πνιηηηθή κε εζηθή ζεκαίλεη, ελεξγψ, κε ζεβαζκφ ζηνπο λφκνπο θαη πίζηε ζηε δηθαηνζχλε, γηα ην θνηλφ θαιφ. 5

5


Ζ ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΤΠΑΡΞΖ΢ ΚΗΝΖ΢ΔΧΝ ΔΝΔΡΓΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΢ΤΝΔΥΔΗΑ ΑΠΟ ΣΖ ΢ΔΛΗΓΑ

1

λα δεκηνπξγνχληαη ζψκαηα ελεξγψλ πνιηηψλ, πνπ ζα θαηαθέξνπλ λα αμηνπνηήζνπλ ηα θπζηθά ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο ηνπο θαη λα πάξνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ηελ αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ ηνπο. Ο θνηλφο απηφο ζηφρνο, δελ θαηαξγεί βέβαηα θαλέλα ζρήκα ή θνξέα θαη θακηά ηδενινγία. Αληίζεηα, ηνπο «εληζρχεη» ζπλεπηθνπξεί ζηελ πξνζπάζεηα φζσλ έρνπλ επσκηζζεί ηελ επζχλε ηεο αλάπηπμεο θαη δηνίθεζεο ηεο πεξηνρήο ηνπο. Θεσξνχκε φηη νη ελεξγνί πνιίηεο έρνπλ ηα εξγαιεία θαη ηε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληθψλ πξνηεξαηνηήησλ θαη απνηεινχλ αμηφπηζην ζπλνκηιεηή γηα ηε δηακφξθσζε θαη ιήςε απνθάζεσλ. Ο απνθιεηζκφο ηνπο απφ ηα θνηλσληθά δξψκελα πνπ επηρεηξείηαη απφ θάπνηνπο δελ ζπλάδεη κε ηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο καο. Ζ «Κίλεζε Πνιηηψλ Δπηζθνπήο» εθθξάδεη δπλακηθέο νκάδεο πνιηηψλ πνπ ζέινπλ λα αιιάμνπλ ηα πξάγκαηα, λα αλαπηχμνπλ πξσηνβνπιίεο, ακθηζβεηνχλ εμνπζίεο θαη παγηνκέλεο δήζελ ππεξαμίεο ηνπ ηφπνπ, θαηεζηεκέλα, ζπκθέξνληα, θαη ζέινπλ λα αλαδείμνπλ λέεο πνιηηηθέο θαη δξάζεηο αθφκα θαη αλ δελ είλαη ψξηκεο ζηελ θνηλσλία. Πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα ζπλδξάκνπλ ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ νξζνινγηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ζε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο θνξείο θαη εηδηθφηεξα κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε πνπ είλαη ν θνληηλφηεξνο ζεζκφο ησλ πνιηηψλ αιιά θαη ην καθξχ ρέξη ηνπ θξάηνπο. Όια απηά βέβαηα πξνυπνζέηνπλ φηη ν πνιηηηζκφο πξέπεη λα είλαη ην θπξίαξρν ζηνηρείν φισλ ησλ εμνπζηψλ (δεκφζηα δηνίθεζε, ηνπηθή απηνδηνίθεζε θιπ). Θεσξνχκε φηη ζηηο θνηλσλίεο πξέπεη λα πξνάγνληαη, κε φια ηα ρξήζηκα εξγαιεία, ηα ζηνηρεία ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ πνιηηψλ, φπσο ε πνηφηεηα δσήο, ε θνηλσληθή ζπλνρή, ε αμηνπνίεζε ηεο αιιειεγγχεο θαη ηνπ εζεινληηζκνχ.

Με γλψκνλα φια ηα παξαπάλσ, ε «Κίλεζε Πνιηηψλ» θαηαπηάζηεθε ελεξγά κε πνιιά ζέκαηα φπσο ζπκκεηνρή κειψλ ηεο ζηνπο αγψλεο ηεο πεξηνρήο γηα ηελ απνθπγή ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ απνξξηκκάησλ ζηελ πεξηνρή, κε ηνλ ππφ θαηαζθεπή δξφκν Καξηεξνχ Δπηζθνπήο, ηελ θαηαζθεπή θφκβνπ γηα απεπζείαο πξφζβαζε ζηελ Δπηζθνπή απφ ηελ ΔΟ, ην ζέκα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ αθνξά ηηο ακηαληνζσιήλεο χδξεπζεο, ην ρσξνηαμηθφ θαη πνιιά άιια. Γπζηπρψο θάπνηνη δελ βιέπνπλ κε θαιφ κάηη απηή ηελ πξνζπάζεηα. Θεσξνχλ φηη ε φπνηα εκπινθή πνιηηψλ ζε ζέκαηα ηέηνηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπο αθαηξεί ηελ παγηνκέλε πηα αιαδνληθή αληίιεςε φηη πξέπεη λα απνθαζίδνπλ γηα εκάο ρσξίο εκάο. Καλείο φκσο αγαπεηνί Γεκφηεο ζε θαλέλα ρψξν δελ είλαη ζεφζηαιηνο. Ζ «Κίλεζε Πνιηηψλ» ζεσξεί φηη κηα ζσξεία ιαλζαζκέλσλ απνθάζεσλ θαη ε απνζπαζκαηηθφηεηα ζηνπο ζρεδηαζκνχο έρεη θέξεη κηα πζηέξεζε αλάπηπμεο ζηελ πεξηνρή καο. Έρνπλ ην κεγάιν πξνηέξεκα λα έρνπλ δίπια ηνπο φινπο ηνπο κεραληζκνχο πνπ θάλνπλ ην καχξν άζπξν, πνπ θάλνπλ ηα ζχκαηα ελφρνπο θαη κεηαηξέπνπλ ηνπο ζηγφκελνπο ζε απνινγνχκελνπο. Δκείο έλα ζέινπκε λα πνχκε φηη είκαζηε εδψ γηα λα βνεζήζνκε ζε φια ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ. Όζνη ζέινπλ άβνπινπο ρεηξνθξνηεηέο πνπ ζα ηνπο ρηππνχλ κε κεγαινζπκία ζηελ πιάηε θαη ζα θάλνπλ «ηεκελάδεο» ρηππνχλ ιάζνο πφξηα. Παξαθαινχκε λα ζέβεζηε ηηο απφςεηο καο φπσο ζεβφκαζηε θαη εκείο ηφζα ρξφληα ηνπο ζεζκηθνχο θαη κε, πξνπαγαλδηζηέο ηεο εμνπζία ζαο (παπαγαιάθηα) γηαηί ελψ απνηεινχλ θεξέθσλά ζαο, πξνηηκνχκε λα ζπδεηνχκε ηηο δηαθσλίεο καο καδί ηνπο. Μελ δπλακηηίδεηε ηνλ πνιηηηθφ πνιηηηζκφ ηνπ ηφπνπ κε πνηλνιφγηα θαη απνθιεηζκνχο φζσλ έρνπλ άιιε άπνςε.

Πξνβιήκαηα ζην Γεκνηηθό ΢ρνιείν Δπηζθνπήο ΢ΤΝΔΥΔΗΑ ΑΠΟ ΣΖ ΢ΔΛΗΓΑ 5 ππνινγηζηψλ) ζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο. Έηζη αληηκεησπίζηεθε ην πξφβιεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, φηαλ έγηλε επηαζέζην, ην ζρνιηθφ έηνο 2008-2009 Σα πξνβιήκαηα, πνπ θαηέζεηε ζπλερψο, δελ έβξηζθαλ ιχζε – ζπκπαξάζηαζε, κε απνηέιεζκα λα ζσξεπηνχλ θαη ηελ λέα ζρνιηθή ρξνληά λα βξεζεί ην ζρνιείν: α. Υσξίο ηνπο επηπιένλ δαζθάινπο θαη γπκλαζηή β. Υσξίο ηηο επηπιένλ αίζνπζεο, κε απνηέιεζκα, λα ππάξρνπλ ηκήκαηα 28-30 καζεηψλ. γ. Υσξίο αίζνπζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, εξγαζηεξίσλ, ηξαπεδαξίαο γηα ην νινήκεξν θαη δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο ε νπνία ιεηηνπξγεί ζε αίζνπζα δηδαζθαιίαο. δ. Με βαζηθέο ειιείςεηο ζε ππνδνκέο ζην νινήκεξν λεπηαγσγείν. Μέρξη ηψξα, ν Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ, θ. Μαλόιεο Φνπληνπιάθεο , ήηαλ απ’ όια θαη καο βφιεπε. Ζ κφλε ζεκαληηθή βνήζεηα θαη ζπκπαξάζηαζε ήηαλ απηή ηνπ ΢πιιφγνπ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ. Δθηφο απφ ηα δηδαθηηθά ηνπ θαζήθνληα είλαη γξακκαηέαο, επηζηάηεο, κεηαθνξέαο, ζπληεξεηήο, θιεηδαξάο θαη κπνγηαηδήο. Δπεηδή νη «αξκόδηνη» ζέινπλ λα είλαη «αλαξκόδηνη», κήπσο ζα πξέπεη νη λεφηεξνη Δπηζθνπηαλνί λα βνεζήζνπλ ην έξγν ηνπ Γηεπζπληή θαη ηνπ ΢πιιφγνπ;

SOS ΢ΤΝΔΥΔΗΑ ΑΠΟ ΣΖ ΢ΔΛΗΓΑ

ΓΗΑ ΣΟ ΢ΤΝΔΣΑΗΡΗ΢ΜΟ 1

θαζίζηαηαη επηηαθηηθή αλάγθε, ε ράξαμε κηαο εληαίαο θαη ππεχζπλεο ζηξαηεγηθήο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ηεο πεξηνρήο καο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ απαηηείηαη ε αλακόξθσζε θαη ε ζηήξημε ηνπ ΢πλεηαηξηζκνχ καο. Ση είλαη όκσο ΢πλεηαηξηζκόο; ΢πλεηαηξηζκφο είλαη, ν ζρεκαηηζκφο κηαο εηαηξείαο ή ην ζχλνιν ησλ ζπλεηαηξηζκέλσλ ζε θνηλή επηρείξεζε. Πξφθεηηαη, γηα δηαξθή έλσζε πξνζψπσλ, πνπ απνηειεί φξγαλν απηνβνήζεηαο ησλ κειψλ ηνπ. Βαζηθφ γλψξηζκα ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, είλαη, φηη δεκηνπξγνχληαη κε ηελ ειεχζεξε θαη

απηφβνπιε έλσζε ησλ κειψλ ηνπο, νξγαλψλνληαη θαη δηνηθνχληαη δεκνθξαηηθά, κε βάζε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο. Οη ζπλεηαηξηζκνί, πξνζθέξνπλ κεγάιε θνηλσληθή ππεξεζία, πξνάγνληαο ηελ νηθνλνκηθή δεκνθξαηία, ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη αλαπηχζζνληαο ην αίζζεκα ηεο επζχλεο ζην ιαφ, πνπ κέζα απφ απηνχο ,δηαρεηξίδεηαη άκεζα ,ηελ νηθνλνκηθή ηνπ δσή. Οη ζπλεηαηξηζκνί, δηαθξίλνληαη ζε ζπλεηαηξηζκνχο θαηαλαισηψλ θαη ζπλεηαηξηζκνχο παξαγσγψλ. ΢ηφρνη ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαηαλαισηψλ είλαη, ε πξνζθνξά θζελφηεξσλ θαη πνηνηηθά θαιχηεξσλ εηδψλ δηαηξνθήο, ξνπρηζκνχ, νηθηαθήο ρξήζεο, ε εμαζθάιηζε ζηέγεο θ.ά.. Οη ζπλεηαηξηζκνί παξαγσγώλ, έρνπλ ζαλ ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε θεθαιαίσλ, ηελ πξνκήζεηα πξψησλ πιψλ θαη κέζσλ παξαγσγήο, ηε δεκηνπξγία κεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεο, ηε δηάζεζε κεραλεκάησλ, ηελ επεμεξγαζία ησλ πξντφλησλ ησλ κειψλ ηνπο θαη ηέινο ηελ πξνψζεζε θαη ηε δηάζεζή ηνπο ζηελ αγνξά. Αλάινγα κε ηνλ ηδηαίηεξν ζθνπφ πνπ εμππεξεηνχλ, δηαθξίλνληαη ζε, πηζησηηθνχο, πξνκεζεπηηθνχο πξψησλ πιψλ θαη κέζσλ παξαγσγήο θ.ά.. Έλαο ηέηνηνο Πηζησηηθφο ΢πλεηαηξηζκφο Παξαγσγψλ, ηδξχζεθε θαη ππάξρεη ζηελ Δπηζθνπή. Οη παιηφηεξνη, ζπκνχληαη ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηνλ ηφπν. Θπκνχληαη ηελ θαθνδηαρείξηζε, πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα, λα εμαθαληζηνχλ πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα ππνιεηηνπξγεί. Έβιεπαλ λα αληηθαζίζηαληαη κεραλήκαηα 2 εηψλ (ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ φηη είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνκε ζηελ Πεινπφλλεζν) κε άιια επίζεο θαηλνχξηα, γηα επλφεηνπο ιφγνπο. ΢ήκεξα θζάζακε ζην ζεκείν, λα απαμηψλνκε ην ΢πλεηαηξηζκφ καο . Ζ απαμίσζε ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ δηάιπζή ηνπ. Ση ζα ζπκβεί φκσο κε ηε δηάιπζή ηνπ; Αο ζθεθηνχκε, ιίγν ινγηθά θαη απιά. Αο ζθεθηνχκε ηψξα, πνπ ππνιεηηνπξγεί πφζα πνιιά πξνζθέξεη, ζηα κέιε θαη φρη κφλν, ζηνλ ηνκέα ησλ επηδνηήζεσλ θαη ησλ παξεξρνκέλσλ εξγαζηψλ εμππεξέηεζεο ησλ αγξνηψλ, αιιά θαη ηη αλαθνχθηζε έλνησζαλ νη αγξφηεο κε ηελ παξαιαβή ζηαθπιηψλ , έζησ θαη ζηελ ηηκή πνπ ηα αγφξαδε ηειεπηαία. Αλ ιείςεη ηη ζα γίλεη; Θα ηξέρνκε ζην Ζξάθιεην θαη ζηα Πεδά; Ζ Γηνίθεζε ηνπ ΢πλεηαηξηζκνχ, θάλεη ππεξάλζξσπεο πξνζπάζεηεο, γηα λα ζηεξηρζεί θαη λα αλαβαζκηζηεί ν ΢πλεηαηξηζκφο καο θαη εκείο ηνπο γπξίδνκε ηελ πιάηε. ΢θεθηείηε, πφζνο ηζρπξφο ήηαλ ν ΢πλεηαηξηζκφο καο, πνπ άληεμε ζηα ρξέε βξίζθεηαη αθφκα κε ζεκαληηθή πεξηνπζία. Σν πψο έθηαζε ζε απηφ ην ζεκείν φινη γλσξίδνπλ. Τπεχζπλνη είλαη φινη νη Δπηζθνπηαλνί. Γελ επέιεγαλ ηνπο θαηάιιεινπο, αιιά απηνχο πνπ επίηαζζε ν θνκκαηηζκφο. Ση πξέπεη θαηά ηε γλψκε καο λα γίλεη: Άκεζα. Δγγξαθή λέσλ κειψλ θαη ζηήξημε ηεο Γηνίθεζε ζηνπο άκεζνπο ζηφρνπο ηεο. Μεζνπξόζεζκα: Λήςε απνθάζεσλ, κεηά απφ Γεληθή ΢πλέιεπζε, γηα ην κέιινλ ηνπ ΢πλεηαηξηζκνχ. Ζ εηζήγεζε ζηε Γεληθή ΢πλέιεπζε, λα πξνέιζεη απφ κειέηε εηδηθψλ, πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα ηειεπηαία δεδνκέλα ησλ αγνξψλ, ην πεξηβάιινλ θαζψο θαη ηε βησζηκφηεηά ηνπ. Μαθξνπξόζεζκα: Να επηδησρζεί ε πινπνίεζε ηεο κειέηεο, γηα δεκηνπξγία πγηνχο νηθνλνκηθά αγξνηηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ, πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο αγξφηεο καο λα πξνσζήζνπλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ην πξντφληα ηνπο θαζψο θαη ν ζρεδηαζκφο ζηξαηεγηθψλ marketing ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα ζσζηφ πιαίζην παξαγσγηθφηεηαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο. Να αλαπηπρζνχλ θαηλνηφκεο ηδέεο θαη λα θαηαζηξψζνκε εθαξκφζηκεο θαη απνδνηηθέο ζηξαηεγηθέο ζρεδηαζκνχ. Υξεηάδεηαη λα αληηιεθζνύκε πσο, δελ κπνξνύκε λα αληαπνθξηζνύκε ζηηο αλάγθεο ηνπ ζήκεξα θαη ηνπ αύξην, αλ κείλνπκε πξνζθνιιεκέλνη ζηηο θνκκαηηθέο πνιηηηθέο ηνπ παξειζόληνο. Ή ζα απνθηήζνπκε αληαγσληζηηθή γεσξγία, πνπ κόλν κε ηνλ ΢πλεηαηξηζκό κπνξνύκε, ή ζα αλαθπθιώζνπκε, ηα ίδηα αδηέμνδα θαη 6 ζα γίλνπκε ζπλεξγνί, ζηε ζπξξίθλσζε θαη ζηελ παξεκπόδηζε ηεο αλάπηπμεο, ησλ αγξνηώλ καο.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ No 2 OKT 09  
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ No 2 OKT 09  

Ο ΗΔΡΟ΢ ΝΑΟ΢ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΑΝΣΧΝΗΟΤ ΢ΣΖΝ ΔΠΗ΢ΚΟΠΖ 2009: ΔΣΟ΢ ΣΗΣΟΤ ΕΧΓΡΑΦΗΓΖ ΓΗΑΒΑ΢ΣΔ ΑΚΟΜΑ ΢ΣΖ ΢ΔΛΗΓΑ 2 Αξηζκόο Φύιινπ: 2 Δλεκέξσζε θαη Πξνηάζε...