Page 1

Ζξάθιεην 8/5/09 Αξηζκ. Πξση: 101 ΑΠΟ: «ΚΗΝΖ΢Ζ ΠΟΛΗΣΩΝ ΔΠΗ΢ΚΟΠΖ΢» ΔΠΗ΢ΚΟΠΖ ΠΔΓΗΑΓΟ΢ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Σ.Κ.70008

ΠΡΟ΢:

Τπνπξγό Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο & Γεκ.Δξγσλ θ. ΢νπθιηά Γεώξγην. Ακαιηάδνο 17 11523 Αζήλα

ΚΟΗΝ: α.

Τθππνπξγό Γεκνζίσλ Δξγσλ θ. Ξαλζόπνπιν Θεκηζηνθιή Υαξίιαν Σξηθνύπε 182 10178 Αζήλα

β.

Γ.Γ Πεξηθέξεηαο Κξήηεο θ. Σζόθα ΢εξαθείκ Πεξηθέξεηα Κξήηεο

γ.

Ννκάξρε Ζξαθιείνπ θ. Δπαγ. ΢ρνηλαξάθε Ζξάθιεην Κξήηεο.

δ.

Γήκαξρν Δπηζθνπήο θ. Υάξε Ρνδηηάθε Δπηζθνπή Πεδηάδνο

ε.

Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ./Γ.Γ.Γ.Δ./Δ.Τ.Γ.Δ./Β.Ο.Α.Κ. Γ.ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ 58, ΣΚ-71306 ΖΡΑΚΛΔΗΟ-ΚΡΖΣΖ΢ Τπόςε:θ ΓΔΩΡΓΗΟΤ ΑΓΑΠΑΚΖ

ζη.

θ. ΢παλάθε Ησάλλε Δπηζθνπή Πεδηάδνο

ΘΔΜΑ:

΢ΥΔΣ:

Κόκβνο Δπ. Οδνύ ΚΑΡΣΔΡΟΤ ΔΠΗ΢ΚΟΠΖ΢. Αξ.Πξση. 4/18-12-09/Κίλεζε Πνιηηώλ Δπηζθνπήο.

θ. Τπνπξγέ, Απεπζπλόκαζηε ζε ζαο κεηά από πξνζπάζεηεο πνιιώλ κελώλ δηόηη δελ κπνξνύκε λα αληηκεησπίζνκε πιένλ ηελ αιαδνλεία ηεο Γηνίθεζεο. ΢πγθεθξηκέλα: α. Αλαηνιηθά ηνπ Ζξαθιείνπ ζηελ πεξηνρή ΚΑΡΣΔΡΟΤ θαηαζθεπάδεηαη από ην Βόξεην Οδηθό Άμνλα Κξήηεο (ΒΟΑΚ) θόκβνο. Από ηελ πεξηνρή απηή ηνπ ΚΑΡΣΔΡΟΤ μεθηλά δξόκνο πξνο ηελ ελδνρώξα (ε πξώηε


δηαζηαύξσζε κεηά ηελ πόιε ηνπ Ζξαθιείνπ πνπ θαηαζθεπάζηεθε πξνπνιεκηθά) θαη εμππεξεηεί ζρεδόλ όια ηα ΓΓ Γηακεξίζκαηα ηνπ Ννκνύ Ζξαθιείνπ. Ο Γξόκνο δε απηόο κεηώλεη θαηά 12 ρηιηόκεηξα ηελ απόζηαζε ηνπ ζρεδηαζκέλνπ λένπ Α/Γ Καζηειίνπ από ηελ πόιε ηνπ Ζξαθιείνπ ζε ζύγθξηζε κε απηή πνπ πξνβιέπεηαη (κέζσ Υεξζνλήζνπ). Αληί ινηπόλ ν θόκβνο απηόο λα θαηαζθεπαζηεί ζηελ δηαζηαύξσζε απηή, θαηαζθεπάδεηαη ζε απόζηαζε 500 κέηξσλ από απηή, εμππεξεηώληαο θαηά ηελ άπνςή καο έλα ηαρπθαγείν (έρεη δνζεί άδεηα θαη ηα απηνθίλεηα πνπ ζηακαηνύλ ζ’ απηό παξθάξνπλ πάλσ ζηελ Δζληθή νδό) θαη ελόο ΚΣΔΟ πνπ θαζεκεξηλά θζίλεη ιόγσ ησλ ηδησηηθώλ, κε απνηέιεζκα λα κε δνζεί απεπζείαο πξόζβαζε ζηνπο θαηνίθνπο από ηελ Δ.Ο. Ζξαθιείνπ - Αγ. Νηθνιάνπ πξνο ηελ Δπ.Ο. Καξηεξνύ - Δπηζθνπήο Ζ δεκηνπξγία θόκβνπ ζηελ ππάξρνπζα δηαζηαύξσζε πνπ ήηαλ θαη ε πξνηεηλόκελε από ηνπο κειεηεηέο θθ Βαξδνπιάθε θαη Μηραιόπνπιν (νη κειέηεο ππάξρνπλ ζηνλ ΒΟΑΚ) ήηαλ απείξσο θζελόηεξε θαη αζθαιέζηεξε από απηήλ πνπ επειέγε δηόηη νη ρώξνη είλαη από παιηόηεξα απαιινηξησκέλνη. Γελ εμππεξεηνύλ όκσο απηνύο πνπ εθκεηαιιεύνληαη ηνπο απαιινηξησκέλνπο ρώξνπο!!! β. Με ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο ηνπ ΒΟΑΚ (δηόηη ε έγθξηζε πξνήιζε πηζηεύνκε από ηηο πξνηάζεηο ηνπ) νη θηλνύκελνη πξνο ηα Γ.Γ. Γηακεξίζκαηα ηεο ελδνρώξαο ζα αλαγθάδνληαη λα πεξλνύλ ηελ ππόςε δηαζηαύξσζε (αθνύ δελ έρνπλ θάπνηα ξάκπα ζηνλ απαιινηξησκέλν ρώξν), λα ηαμηδεύνπλ επηπιένλ 1,5 ρηι. (θάλνληαο θύθιν) πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζνπλ ζην δξόκν ΚΑΡΣΔΡΟΤ ΔΠΗ΢ΚΟΠΖ΢. γ. Εεηήζακε από ηνλ ΒΟΑΚ (Πξντζηάκελν θ. Αγαπάθε )κε ηελ από 18/12/08 επηζηνιή καο, ηηο κειέηεο ησλ θ. Βαξδνπιάθε θαη Μηραιόπνπινπ πξνθεηκέλνπ λα πξνβνύκε ζε παξαπέξα ελέξγεηεο επεηδή πηζηεύνκε όηη: (1). Οη ελέξγεηεο απηώλ πνπ πξόηεηλαλ ηελ ησξηλή έγθξηζε θαηαζθεπήο δελ θηλήζεθαλ κε γλώκνλα ην ζπκθέξνλ ησλ πνιιώλ, αιιά ησλ πνιύ νιίγσλ (ήδε θαηαζθεπάδνληαη εθεί εηδηθνί δξόκνη γηα δηεπθόιπλζε ησλ πνιύ νιίγσλ). (2). Ζ απάληεζε πνπ δόζεθε από ηνλ Τθππνπξγό θ. Ξαλζόπνπιν ζε εξώηεζε ηνπ βνπιεπηνύ θ. Κεγθέξνγινπ δελ πεξηέρεη νύηε ηελ κηζή αιήζεηα θαη απηό επεηδή απηνί πνπ έδσζαλ ηα ζηνηρεία γηα ηελ απάληεζε ηνπ θ. Τθππνπξγνύ, ίζσο είλαη απηνί πνπ ζπληεξνύλ ην αλνζηνύξγεκα πνπ δηαπξάηηεηαη. Ο πξντζηάκελνο όκσο ηνπ ΒΟΑΚ θ. Αγαπάθεο πηζηεύνκε όηη ελεξγεί θαηά ην δνθνύλ ηνπ θαη δελ έρνπλ ζέζε ζε απηή ηελ ππεξεζία πνπ πξνΐζηαηαη άηνκα ζαλ απηόλ,όηαλ αγλννύλ ην βαζηθό άξζξν 10 ηνπ ΢πληάγκαηνο θαη ηνπο λόκνπο, ΄ζύκθσλα κε ηνπο νπνίνπο όθεηιαλ λα καο απαληήζνπλ θαη λα καο δώζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ δεηήζακε ζηελ κε αξ. πξση. 4 /18-12-08 επηζηνιή ηεο «Κίλεζεο Πνιηηώλ Δπηζθνπήο». ΢πληεξεί δε ν θ. Αγαπάθεο ζπλερώο έλα θιίκα πνπ αθήλεη ειπίδεο γηα λα κε εθξαγνύλ νη θάηνηθνη ησλ παξαπάλσ πεξηνρώλ {(δεκνζίεπκα ζηνλ Ζξαθιεηώηηθν ηύπν: αλ κνπ πνπλ εγώ ηνλ θάλσ εθεί ηνλ θόκβν). (Ράδην Κξήηε 5/5/09: Σν κειεηάκε από θνηλνύ κε ηε Ννκαξρία Ζξαθιείνπ.), όκσο ε εμέιημε ησλ έξγσλ ζην ΒΟΑΚ δελ καο πείζεη όηη ζα ιπζεί ην πξόβιεκα, ώζηε νη θάηνηθνη λα έρνπλ απεπζείαο πξόζβαζε από ηε ΔΟ Ζξαθιείνπ – Αγ. Νηθνιάνπ ζηελ Δπ. Ο. Καξηεξνύ - Δπηζθνπήο. Κύξηε Τπνπξγέ, απεπζπλόκαζηε ζε ζαο επεηδή: α. Πηζηεύνκε ζηελ παξέκβαζή ζαο πξνθεηκέλνπ λα ελεξγήζεηε ώζηε λα δνζεί πξόζβαζε απεπζείαο θαη άκεζα από ηελ Δ.Ο Ζξαθιείνπ – Αγ.


Νηθνιάνπ ζηνπο θαηνίθνπο ησλ Γ.Γ. Δπηζθνπήο, Γνπβώλ, Θξαςαλνύ, Καζηειίνπ, Αξθαινρσξίνπ θαη Βηάλλνπ ώζηε λα κε ζηαιεί ην ζέκα ζηηο θαιέλδεο . β. Θέινκε λα ζαο ελεκεξώζνκε όηη ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε δσή αλζξώπσλ πνπ αλαγθαζηηθά ζα βξίζθνπλ ηξόπνπο λα εηζέξρνληαη θαη λα εμέξρνληαη ζηελ ΔΟ Ζξαθιείνπ – Αγ. Νηθνιάνπ θεξδίδνληαο ηελ απόζηαζε πνπ παξαπάλσ πεξηγξάςακε. γ. Θέινκε λα ζαο ελεκεξώζνκε όηη ν ζθνπόο πνπ θαηαζθεπάδεηαη ν θόκβνο απνηειεί ΢θάλδαιν. ΢πλεκκέλα ζαο ζηέιλνκε ην ζρεηηθό. Με εθηίκεζε Γηα ην Γ΢ ηνπ ΢πιιόγνπ Ο Πξόεδξνο

Έγγρ, Νο. 1 ΚΟΜΒΟΣ ΒΟΑΚ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ 8-5-09  

Κόκβνο Δπ. Οδνύ ΚΑΡΣΔΡΟΤ ΔΠΗ΢ΚΟΠΖ΢. ΢ΥΔΣ: Αξ.Πξση. 4/18-12-09/Κίλεζε Πνιηηώλ Δπηζθνπήο. β. Γ.Γ Πεξηθέξεηαο Κξήηεο θ. Σζόθα ΢εξαθείκ Πεξηθέξε...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you