Page 1

jak

si

STRATEGIA 2016-2020 tu

lev aisuuden osaa

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä


Tämä koulutusyhtymän strategia on laadittu koko yhtymää koskevaksi yhteistyössä luottamuselinjohdon, henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa. Yhtymävaltuusto on hyväksynyt strategian 21.4.2016.

jak

si

YHDESSÄ OPPIEN TULEVAISUUDEN OSAAJAKSI

tu

lev aisuuden osaa

KOULUTUSYHTYMÄ KOULUTUS- JA KEHITTÄMISPALVELUJEN TUOTTAJANA

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä on monialainen ja toimintaansa aktiivisesti kehittävä koulutusorganisaatio, joka järjestää toisen asteen ammatillista perus- ja lisäkoulutusta, valmentavaa koulutusta, oppisopimuskoulutusta sekä kansanopistokoulutusta. Koulutusyhtymä on myös aktiivinen alueen ja sen elinkeinojen kehittäjä, joka toimii yhteistyössä alueen kuntien, elinkeinoelämän sekä muiden koulutus- ja kehittämistoimijoiden kanssa.

VISIO JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kehittämisvisio, ”Yhdessä oppien tulevaisuuden osaajaksi” on koulutusyhtymän toimintaa ohjaava motto. Se vastaa tämän hetken ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin ja haastaa yhtymää jatkuvaan kehittymiseen toimialoillaan. Tavoitteet, jotka yhtymän on saavutettava visionsa toteuttamiseksi, ovat: - Asiakkaan kanssa menestyminen - Yksilöllisen oppimisen korostaminen - Edistyksellinen, kokeileva ja yhdessä tekevä työyhteisö


ASIAKKAAN KANSSA MENESTYMINEN YKSILÖLLISEN OPPIMISEN KOROSTAMINEN EDISTYKSELLINEN, KOKEILEVA JA YHDESSÄ TEKEVÄ TYÖYHTEISÖ

OSAAMISELLA ETEENPÄIN

Asiakkaitamme ovat meille tulevat opiskelijat sekä alueen työelämä ja yritykset. Meille on tärkeää, että asiakkaamme saavat omaa tulevaisuuttaan ja menestystään edistävää osaamista. Työelämä tarvitsee osaajia ja yhteistyössä rakennamme sitä. Osaaminen ja sen lisääntyminen tuo menestystä sekä asiakkaillemme että meille.

OPPIA OMIIN TARPEISIIN

Toteutamme koulutus- ja kehittämispalveluja tarvelähtöisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Opiskelijoiden aiempi osaaminen, omat taipumukset ja tavoitteet ovat lähtökohtina opintojen ja koulutuksen toteuttamisen suunnittelussa. Ammatillisen osaamisen lisäksi painotamme opinnoissa tuottavuutta, yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä sekä hyödynnämme laajasti digitaalisia oppimispalveluja. Yritysten kanssa toteutettavat koulutus- ja kehittämishankkeet suunnittelemme yhdessä heidän kanssaan heidän tarpeidensa mukaisiksi.

YHDESSÄ TEKEMISTÄ KETTERÄSTI JA JOUSTAVASTI

Olemme edistyksellinen, uutta rohkeasti kokeileva ja yhdessä tekevä työyhteisö, joka tartuttaa tekemisen meiningin opiskelijoihimme. Yhteisöllisyys ja osallisuus tukevat hyvinvointia ja elinikäisen oppimisen taitoja. Vahvuuksiamme on vahva ammatillinen osaaminen sekä toimivat työelämäyhteydet. Uudistamme toimintaamme tuloksekkaasti ja kehitämme henkilöstömme osaamista.

Tämä tavoite toteutuu, kun: - Opiskelijamme työllistyvät tai pääsevät jatko-opintoihin tai saavat lisäosaamista nykyiseen työhönsä - Asiakas kokee saamansa koulutuksen tarpeelliseksi ja hyödylliseksi Tavoitteen toteutumisesta kertoo: - Tulosmittarit: työllistyminen ja jatko-opintoihin siirtyminen - Asiakkailta kerätty palaute koulutuksen hyödyllisyydestä

Tämä tavoite toteutuu, kun: - Opiskelijan omat kyvyt ja vahvuudet sekä aiempi osaaminen huomioidaan koulutuksessa - Ammattitaidon lisäksi opitaan tuottavuutta, yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä - Yhteistyö yritysten ja elinkeinoelämän kanssa toimii Tavoitteen toteutumisesta kertoo: - Opintojen henkilökohtaistaminen sekä aiemman osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen - Yritysasiakkaiden antama palaute - Tutkintojen ja tutkinnon osien suorittaminen sekä opintojen kesto

Tämä tavoite toteutuu, kun: - Ideoimme, suunnittelemme ja toteutamme asiat yhdessä - Teemme asiat rohkeasti uudella tavalla - Huolehdimme työhyvinvoinnista ja osallisuudesta Tavoitteen toteutumisesta kertoo: - Henkilöstöstrategian mittarit - Opiskelijapalaute


Strategia 2016 2020 net  

Yhdessä oppien tulevaisuuden osaajaksi - Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän strategia 2016-2020.

Strategia 2016 2020 net  

Yhdessä oppien tulevaisuuden osaajaksi - Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän strategia 2016-2020.

Advertisement