Page 1

Dôležité informácie

30. august 2013  termín pre zaslanie prihlášky 30. august 2013  termín pre zaplatenie konferenčného poplatku = 30 eur (v cene sú zahrnuté náklady na organizáciu konferencie, nárok na zborník a pod.) 20. september 2013  zaslanie finálnej verzie príspevku 19.- 20. september 2013  konanie konferencie október - december  recenzné konanie a rozposielanie zborníkov Platbu uskutočnite na účet FHPV PU v Prešove: Adresát: FHPV PU v Prešove Ul. 17. novembra č. 1 081 16 Prešov Číslo účtu: 7000078256/8180 Variabilný symbol: 103211 IBAN: SK68 8180 0000 0070 0007 8256 SWIFT: SUBASKBX Peňažný ústav: Štátna pokladnica Radlinského 32 Bratislava 15 Správa pre príjemcu: uveďte meno a priezvisko účastníka Možnosť platby aj pri registrácii.

Vedecký výbor Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. prof. PhDr. Igor Kominarec, PhD. prof. PhDr. Milan Portik, PhD. prof. nadzw. dr hab. Czeslaw Lewicki doc. PhDr. Nadežda Krajčová, PhD. doc. PhDr. Iveta Kovalčíková, PhD. PaedDr. Janka Ferencová, PhD. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. PhDr. Valentína Šuťáková, PhD. PaedDr. Eva Vincejová, PhD. PaedDr. Mária Zahatňanská, PhD.

Organizačný výbor PaedDr. PhDr. Martina Kosturková, PhD. PaedDr. Lenka Pasternáková, PhD. PaedDr. Alica Dragulová, PhD. PaedDr. Eva Vincejová, PhD. Mgr. Mária Dupkalová, PhD. Mgr. Imrich Ištvan, PhD. Mgr. Tina Hudáková

Katedra pedagogiky FHPV PU v Prešove a Škola plus s.r.o

Vás srdečne pozývajú na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou

KRIŢOVATKY NA CESTÁCH K UČITEĽSTVU

Kontaktná osoba: Mgr. Tina Hudáková t. č. 051/7570713 e-mail: tinus.hudakova@gmail.com

konanú pod záštitou

doc. PhDr. Nadeždy Krajčovej, PhD. dekanky FHPV PU v Prešove

19. - 20. september 2013 Hotel Crocus, Štrbské Pleso www.pedagogika.weebly.com


Križovatky na cestách k učiteľstvu Cieľové zameranie konferencie

Navrhované sekcie a tematické okruhy

Cieľom konferencie je prezentovať výsledky vedeckých výskumov, teoretických modelov, praktických skúseností z oblasti pregraduálneho vzdelávania učiteľov a procesov adaptácie na pedagogickú prax v škole z pohľadu: a) učiteľa vysokej školy, výskumníka, didaktika, b) cvičného učiteľa, c) študenta učiteľstva, doktoranda, d) začínajúceho pedagóga, e) uvádzajúceho pedagóga, f) vedúcich pedagogických zamestnancov, učiteľov kontinuálneho vzdelávania.

   

Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. (rektorka UMB Banská Bystrica, SR) prof. PhDr. Milan Portik, PhD. (prorektor pre vzdelávanie PU v Prešove, SR) PhD.

PhDr. Jana Kohnová, PhD. (riaditeľka Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství, PedF Univerzita Karlova, ČR)

praktická zložka prípravy (pedagogická prax), pedagogicko-psychologická zložka prípravy, odborná zložka prípravy, profesijný rozvoj učiteľa (z pohľadu pedagogickej teórie).

 Adaptácia a profesijný rozvoj učiteľov v škole: 

Hlavné referáty

doc. PhDr. Nadežda Krajčová, (dekanka FHPV PU v Prešove, SR)

 Pregraduálne vzdelávanie učiteľov na vysokých školách:

   

problematika začínajúceho a uvádzajúceho učiteľa, cvičný učiteľ a jeho kompetencie, problematika kontinuálneho vzdelávania, problematika odbornej praxe študentov učiteľstva na školách, profesijný rozvoj učiteľa (z pohľadu pedagogickej praxe).

Výstupom z konferencie bude elektronický zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou a nekonferenčný vedecký zborník vybraných príspevkov v printovej podobe.

V rámci vedeckej konferencie pre účastníkov pripravujeme nasledovné workshopy:  Kognitívna edukácia alebo môţe učiteľ poznať, čo sa skrýva za zníţeným školským výkonom ţiaka?  v rámci workshopu budú prezentované diagnostické nástroje a techniky, ktoré môžu učiteľovi pomôcť odhaliť kognitívne nedostatky žiaka pri práci s učebným obsahom. Vedie: doc. PhDr. Iveta Kovalčíková, PhD.  Vyuţitie aktivizačných metód pri riešení výchovných problémov.  workshop zameraný na riešenie výchovných problémov v praxi – vhodné pre začínajúcich učiteľov, doktorandov, študentov a i. Vedie: PaedDr. Mária Zahatňanská, PhD.  Pregraduálna príprava učiteľov.  workshop zameraný na pregraduálnu prípravu pedagogických pracovníkov – vhodné pre didaktikov odborných predmetov, vysokoškolských pedagógov a i.

www.pedagogika.weebly.com

Pozvanka  
Pozvanka  

Pozvánka na konferenciu

Advertisement