Page 1

PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE FAKULTA HUMANITNÝCH A PRÍRODNÝCH VIED Ústav pedagogiky, andragogiky a psychológie Katedra pedagogiky

Vás pozýva na metodologický seminár s názvom

Aktuálne otázky pedagogického výskumu ktorý sa uskutoční

15. mája 2013 v priestoroch Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove


Zameranie seminára Cieľom metodologického seminára je zoznámiť akademickú obec a širšiu odbornú verejnosť s témami a priebežnými výsledkami bakalárskych, magisterských a dizertačných prác spadajúcich do oblasti pedagogického výskumu. Vyjadrujeme presvedčenie, že získaná skúsenosť s prezentovaním odborného príspevku na seminári a diskusia s odborníkmi z katedry môže mať nenahraditeľný prínos v príprave študenta na obhajobu záverečnej práce, ako aj na ďalšiu vedecko-výskumnú prácu. Výstupom zo seminára bude recenzovaný zborník s priradených ISBN, ako i potvrdenie o aktívnej účasti, ktoré si môže študent priložiť k prihláške na doktorandský stupeň štúdia. Tešíme sa na prítomnosť našich školiteľov a ostatných odborníkov z Katedry pedagogiky FHPV, ako aj odborníkov v oblasti pedagogiky z iných katedier, prípadne z iných Pedagogických fakúlt.

Odborní garanti

Organizačný výbor

Prof. PhDr. Igor Kominarec, PhD.

Mgr. Mária Dupkalová, PhD.

Doc. PhDr. Marta Černotová, CSc.

Mgr. Imrich Ištvan, PhD.

Doc. PhDr. Nadežda Krajčová, PhD.

PhDr. PaedDr. Martina Kosturková, PhD.

PhDr. Juraj Daňo, PhD.

Mgr. Jana Šurmaneková

Mgr. Peter Fudaly, PhD. PaedDr. Lenka Pasternáková, PhD. PhDr. Valentína Šuťáková, PhD. PaedDr. Mária Zahatňanská, PhD. Dôležité termíny Termín zaslania prihlášky: do 7. mája 2013 Termín seminára: 15. mája 2013 (program bude zaslaný na e-mailovú adresu uvedenú v prihláške) Termín odovzdania príspevku: do 15. mája 2013 (najneskôr v deň seminára) ÚČASŤ NA SEMINÁRI JE BEZ POPLATKU.


Ústav pedagogiky, andragogiky a psychológie KATEDRA PEDAGOGIKY

Prihláška Vyplnený formulár prihlášky zašlite najneskôr do do 7.mája 2013 na email: maria.dupkalova@unipo.sk

Prihláška na metodologický seminár s názvom „Aktuálne otázky pedagogického výskumu“

Priezvisko, meno, titul:

Adresa VŠ, kde prebieha štúdium: (katedra, fakulta, univerzita, adresa)

Kontaktný email: Názov príspevku v slovenskom jazyku:

Anotácia v slovenskom jazyku: (v rozsahu max. 100 slov)


Názov príspevku v anglickom jazyku:

Anotácia v anglickom jazyku: (v rozsahu max. 100 slov)

pozvánka na metod. seminár  

pozvánka na metodologický seminár

pozvánka na metod. seminár  

pozvánka na metodologický seminár