Page 1

FAKULTA HUMANITNÝCH A PRÍRODNÝCH VIED PU Ul. 17. novembra č. 1, 081 16 Prešov, tel.: 051/7570 620-23 http://www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied Termín podania prihlášky: do 31. marca 2013 Termín konania talentových skúšok (učiteľstvo hudobného umenia): apríl 2013 Termín konania prijímacej skúšky (andragogika – Mgr. štúdium): jún 2013 Administratívny poplatok za prijímacie konanie: 34 eur Banka: Štátna pokladnica Účet: 7000066503/8180 Variabilný symbol: 103003 Konštantný symbol: 03 Adresa: Prešovská univerzita v Prešove Ekonomický útvar Ul. 17. novembra 15 080 01 Prešov Poplatok je potrebné uhradiť poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na uvedený účet a následne zaslať doklad o uhradení (originál poštovej poukážky). Pri bankovom prevode je potrebné zaslať študentom podpísaný (s uvedením mena, priezviska) prevodný príkaz, príkaz na úhradu alebo vytlačený doklad o zaplatení prostredníctvom internet bankingu, s uvedením mena, priezviska a s podpisom študenta. Termín zaslania je do 5 pracovných dní po zaplatení, na adresu: Prešovská univerzita v Prešove Ekonomický útvar 17. novembra 15 080 01 Prešov Administratívny poplatok je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky, v opačnom prípade nebude prihláška akceptovaná. Adresa pre zaslanie prihlášky: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Ul. 17. novembra č. 1, 081 16 Prešov Všetky študijné programy uvedené v tejto informácii sú akreditované.

Denné štúdium (D): Neučiteľské študijné programy        

andragogika andragogika biológia biológia ekológia ekológia geografia v regionálnom rozvoji geografia v regionálnom rozvoji

Forma štúdia stupeň roky štúdia D D D D D D D D

Bc. Mgr. Bc. Mgr. Bc. Mgr. Bc. Mgr.

3 2 3 2 3 2 3 2

učiteľstvo biológie a anglického jazyka a literatúry učiteľstvo biológie a anglického jazyka a literatúry

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo biológie a dejepisu učiteľstvo biológie a dejepisu

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo biológie a estetiky učiteľstvo biológie a estetiky

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo biológie a etickej výchovy učiteľstvo biológie a etickej výchovy

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo biológie a francúzskeho jazyka a literatúry učiteľstvo biológie a francúzskeho jazyka a literatúry

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo biológie a fyziky učiteľstvo biológie a fyziky

D D

Bc. Mgr.

3 2

Učiteľské študijné programy


učiteľstvo biológie a geografie učiteľstvo biológie a geografie

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo biológie a hudobného umenia učiteľstvo biológie a hudobného umenia

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo biológie a matematiky učiteľstvo biológie a matematiky*

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo biológie a pedagogiky učiteľstvo biológie a pedagogiky

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo biológie a rusínskeho jazyka a literatúry učiteľstvo biológie a rusínskeho jazyka a literatúry

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúry učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúry

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo biológie a technickej výchovy učiteľstvo biológie a technickej výchovy

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo biológie a výchovy k občianstvu učiteľstvo biológie a výchovy k občianstvu

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo ekológie a anglického jazyka a literatúry učiteľstvo ekológie a anglického jazyka a literatúry

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo ekológie a dejepisu učiteľstvo ekológie a dejepisu

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo ekológie a estetiky učiteľstvo ekológie a estetiky

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo ekológie a etickej výchovy učiteľstvo ekológie a etickej výchovy

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo ekológie a francúzskeho jazyka a literatúry učiteľstvo ekológie a francúzskeho jazyka a literatúry

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo ekológie a fyziky učiteľstvo ekológie a fyziky

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo ekológie a geografie učiteľstvo ekológie a geografie

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo ekológie a hudobného umenia učiteľstvo ekológie a hudobného umenia

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo ekológie a matematiky učiteľstvo ekológie a matematiky*

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo ekológie a nemeckého jazyka a literatúry učiteľstvo ekológie a nemeckého jazyka a literatúry

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo ekológie a pedagogiky učiteľstvo ekológie a pedagogiky

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo ekológie a slovenského jazyka a literatúry učiteľstvo ekológie a slovenského jazyka a literatúry

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo ekológie a rusínskeho jazyka a literatúry učiteľstvo ekológie a rusínskeho jazyka a literatúry

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo ekológie a ruského jazyka a literatúry učiteľstvo ekológie a ruského jazyka a literatúry

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo ekológie a technickej výchovy učiteľstvo ekológie a technickej výchovy

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo ekológie a výchovy k občianstvu učiteľstvo ekológie a výchovy k občianstvu

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo fyziky a anglického jazyka a literatúry učiteľstvo fyziky a anglického jazyka a literatúry

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo fyziky a dejepisu učiteľstvo fyziky a dejepisu

D D

Bc. Mgr.

3 2


učiteľstvo fyziky a etickej výchovy učiteľstvo fyziky a etickej výchovy

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo fyziky a francúzskeho jazyka a literatúry učiteľstvo fyziky a francúzskeho jazyka a literatúry

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo fyziky a geografie učiteľstvo fyziky a geografie

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo fyziky a hudobného umenia učiteľstvo fyziky a hudobného umenia

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo fyziky a matematiky učiteľstvo fyziky a matematiky*

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo fyziky a nemeckého jazyka a literatúry učiteľstvo fyziky a nemeckého jazyka a literatúry

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo fyziky a pedagogiky učiteľstvo fyziky a pedagogiky

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo fyziky a rusínskeho jazyka a literatúry učiteľstvo fyziky a rusínskeho jazyka a literatúry

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo fyziky a ruského jazyka a literatúry učiteľstvo fyziky a ruského jazyka a literatúry

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo fyziky a slovenského jazyka a literatúry učiteľstvo fyziky a slovenského jazyka a literatúry

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo fyziky a technickej výchovy učiteľstvo fyziky a technickej výchovy

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo fyziky a výchovy k občianstvu učiteľstvo fyziky a výchovy k občianstvu

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo geografie a anglického jazyka a literatúry učiteľstvo geografie a anglického jazyka a literatúry

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo geografie a dejepisu učiteľstvo geografie a dejepisu

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo geografie a etickej výchovy učiteľstvo geografie a etickej výchovy

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo geografie a francúzskeho jazyka a literatúry učiteľstvo geografie a francúzskeho jazyky a literatúry

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo geografie a hudobného umenia učiteľstvo geografie a hudobného umenia

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo geografie a matematiky učiteľstvo geografie a matematiky*

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo geografie a nemeckého jazyka a literatúry učiteľstvo geografie a nemeckého jazyka a literatúry

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo geografie a pedagogiky učiteľstvo geografie a pedagogiky

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo geografie a rusínskeho jazyka a literatúry učiteľstvo geografie a rusínskeho jazyka a literatúry

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo geografie a ruského jazyka a literatúry učiteľstvo geografie a ruského jazyka a literatúry

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo geografie a slovenského jazyka a literatúry učiteľstvo geografie a slovenského jazyka a literatúry

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo geografie a technickej výchovy učiteľstvo geografie a technickej výchovy

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo geografie a výchovy k občianstvu učiteľstvo geografie a výchovy k občianstvu

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo hudobného umenia a pedagogiky učiteľstvo hudobného umenia a pedagogiky

D D

Bc. Mgr.

3 2


učiteľstvo hudobného umenia a technickej výchovy učiteľstvo hudobného umenia a technickej výchovy

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo matematiky a anglického jazyka a literatúry učiteľstvo matematiky a anglického jazyka a literatúry *

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo matematiky a dejepisu učiteľstvo matematiky a dejepisu*

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo matematiky a estetiky učiteľstvo matematiky a estetiky*

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo matematiky a francúzskeho jazyka a literatúry učiteľstvo matematiky a francúzskeho jazyka a literatúry*

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo matematiky a hudobného umenia učiteľstvo matematiky a hudobného umenia*

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo matematiky a nemeckého jazyka a literatúry učiteľstvo matematiky a nemeckého jazyka a literatúry

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo matematiky a pedagogiky učiteľstvo matematiky a pedagogiky*

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo matematiky a rusínskeho jazyka a literatúry učiteľstvo matematiky a rusínskeho jazyka a literatúry*

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo matematiky a ruského jazyka a literatúry učiteľstvo matematiky a ruského jazyka a literatúry*

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo matematiky a slovenského jazyka a literatúry učiteľstvo matematiky a slovenského jazyka a literatúry*

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo matematiky a technickej výchovy učiteľstvo matematiky a technickej výchovy*

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo pedagogiky a anglického jazyka a literatúry učiteľstvo pedagogiky a anglického jazyka a literatúry

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo pedagogiky a dejepisu učiteľstvo pedagogiky a dejepisu

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo pedagogiky a etickej výchovy učiteľstvo pedagogiky a etickej výchovy

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo pedagogiky a francúzskeho jazyka a literatúry učiteľstvo pedagogiky a francúzskeho jazyka a literatúry

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo pedagogiky a nemeckého jazyka a literatúry učiteľstvo pedagogiky a nemeckého jazyka a literatúry

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo pedagogiky a rusínskeho jazyka a literatúry učiteľstvo pedagogiky a rusínskeho jazyka a literatúry

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo pedagogiky a slovenského jazyka a literatúry učiteľstvo pedagogiky a slovenského jazyka a literatúry

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo pedagogiky a technickej výchovy učiteľstvo pedagogiky a technickej výchovy

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo pedagogiky a výchovy k občianstvu učiteľstvo pedagogiky a výchovy k občianstvu

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo technickej výchovy a anglického jazyka a literatúry učiteľstvo technickej výchovy a anglického jazyka a literatúry

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo technickej výchovy a dejepisu učiteľstvo technickej výchovy a dejepisu

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo technickej výchovy a etickej výchovy učiteľstvo technickej výchovy a etickej výchovy

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo technickej výchovy a francúzskeho jazyka a literatúry učiteľstvo technickej výchovy a francúzskeho jazyka a literatúry

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo technickej výchovy a rusínskeho jazyka a literatúry učiteľstvo technickej výchovy a rusínskeho jazyka a literatúry

D D

Bc. Mgr.

3 2


učiteľstvo technickej výchovy a slovenského jazyka a literatúry učiteľstvo technickej výchovy a slovenského jazyka a literatúry

D D

Bc. Mgr.

3 2

učiteľstvo technickej výchovy a výchovy k občianstvu učiteľstvo technickej výchovy a výchovy k občianstvu

D D

Bc. Mgr.

3 2

*Otvorí sa len v prípade dostatočného počtu uchádzačov. Študijné programy v kombinácii s anglickým jazykom a literatúrou, dejepisom, etickou výchovou, estetikou, francúzskym jazykom a literatúrou, nemeckým jazykom a literatúrou, hudobným umením, rusínskym jazykom a literatúrou, ruským jazykom a literatúrou, slovenským jazykom a literatúrou, výchovou k občianstvu ponúka fakulta na úrovni medzifakultnéno štúdia. Študent si prihlášku podáva na FHPV PU.

Externé štúdium (E): Neučiteľské študijné programy  

Forma štúdia stupeň roky štúdia

andragogika andragogika

E E

Bc. Mgr.

3 2

E E

Bc. Mgr.

3 2

Učiteľské študijné programy  

učiteľstvo praktickej prípravy učiteľstvo technickej výchovy**

** pre absolventov Bc. štúdia majster odbornej výchovy a učiteľstva praktickej prípravy Štúdium v uvedených študijných programoch externého štúdia bude spoplatňované. Plán prijímania na dennú formu bakalárskeho štúdia spolu:

570 študentov.

Plán prijímania na externú formu bakalárskeho štúdia spolu: 150 študentov. Plán prijímania na dennú formu magisterského štúdia spolu:

300 študentov.

Plán prijímania na externú formu magisterského štúdia spolu: 100 študentov.

Všeobecné údaje o prijímacom konaní:     

Uchádzač si môže podať na denné štúdium a externé štúdium len jednu prihlášku. Súčasťou prihlášky je: životopis, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, overené vysvedčenia zo strednej školy za 1. – 4. ročník a maturitné vysvedčenie (netýka sa to uchádzačov, ktorí maturujú v akademickom roku 2012/2013; títo uchádzači si dajú potvrdiť študijné výsledky za 1. – 3. ročník na strednej škole, ktorú navštevujú). Uchádzači o štúdium učiteľstva hudobného umenia napíšu do prihlášky nástroj, na akom budú hrať na talentovej prijímacej skúške (uchádzači sa môžu prihlásiť na tieto nástroje: klavír, akordeón, husle, violončelo, gitara). Požiadavky na talentovú prijímaciu skúšku na zvolený študijný program budú uchádzačom zaslané na základe podanej prihlášky. Študijné programy v kombinácii s rusínskym jazykom a literatúrou budú otvorené len vtedy, ak počet prihlásených na konkrétny študijný program bude minimálne 4 uchádzači.

Bez zaslania maturitného vysvedčenia a vysvedčenia zo 4. ročníka SŠ nemôže byť prijímacie konanie vyhodnotené, preto upozorňujeme uchádzačov, aby overené kópie dokladov zaslali ihneď po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr do 5. júna, inak nebudú zaradení do prijímacieho konania.

Podmienky prijatia na dennú formu Bc. štúdia: Uchádzač musí mať ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Na všetky bakalárske študijné programy budú prijímaní uchádzači bez prijímacej skúšky (okrem učiteľstva hudobného umenia) na základe výsledkov získaných počas stredoškolského štúdia (priemer koncoročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia). Ak počet uchádzačov prevýši kapacitné možnosti fakulty, budú uprednostnení uchádzači s lepším študijným priemerom. Pri stanovení poradia na prijatie bude výsledný priemer vynásobený koeficientom za strednú školu: gymnázium 0,6, stredná odborná škola 0,8 a stredné odborné učilište 1,0. Uchádzači o štúdium učiteľstva hudobného umenia absolvujú talentovú skúšku.


Mimoriadnu možnosť získa: a) uchádzač, ktorého priemer (1.-3. ročník strednej školy) neprekročí hranicu 1,40 na gymnáziu, 1,25 na strednej odbornej škole a na strednom odbornom učilišti 1,15 (bez vynásobenia koeficientom za strednú školu). Tento uchádzač bude prijatý po zaslaní a spracovaní prihlášky, čo mu fakulta oznámi najneskôr do 9. mája 2013. Uvedený uchádzač bude na štúdium zapísaný až po predložení maturitného vysvedčenia. Mimoriadna možnosť sa nevzťahuje na študijné programy s prijímacou skúškou; b) uchádzač neučiteľského študijného programu biológia, ekológia alebo geografia v regionálnom rozvoji, ktorý dosiahne výsledok testu všeobecných študijných predpokladov (VŠP) v danom kalendárnom roku vyšší ako 70. percentil v prípade študijných programov biológia a ekológia a vyšší ako 75. percentil v študijnom programe geografia v regionálnom rozvoji. Váhy všetkých troch oddielov testu VŠP sú zhodné. Test možno absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré zabezpečuje spoločnosť Scio v šiestich termínoch od decembra 2012 do mája 2013 v niekoľkých mestách na Slovensku aj v Čechách. Uchádzač môže absolvovať skúšky v Prešove aj v Košiciach. Test VŠP je možné absolvovať viackrát, uchádzačom sa započíta vždy najlepší dosiahnutý výsledok. Termíny testovania, vzorové testy a podmienky prihlasovania sa na testovanie sú zverejnené na http://www.scio.cz/nsz/. Fakulta zohľadňuje výsledok slovenskej verzie testu (VŠP) aj českej (OSP Z). Prihlásenie sa na test VŠP a úhrada nákladov s tým spojených je záležitosťou každého uchádzača (prihláška na http://scio.cz/in/2vs/nsz/prihlaska.asp). Fakulta tieto testy neorganizuje a žiadneho z uchádzačov na ne neprihlasuje, ani k nim uchádzačov nepozýva. Uchádzač, ktorý sa na skúšku VŠP riadne prihlási, dostane pozvánku na skúšku cca 10 dní pred jej konaním emailom od spoločnosti Scio. Svoj výsledok uchádzač fakulte neodovzdáva. Výsledok uchádzačov fakulte odovzdáva výhradne spoločnosť Scio. Každý uchádzač však musí spoločnosti Scio poskytnúť svoj súhlas k odovzdaniu výsledkov (urobí tak v rámci prihlášky na skúšku VŠP); c) uchádzač neučiteľského študijného programu geografia v regionálnom rozvoji, ktorý sa umiestnil na 1. alebo 2. mieste v geografickej olympiáde krajského kola.

Podmienky prijatia na externú formu Bc. štúdia: Študijný program učiteľstvo praktickej prípravy Podmienkou prijatia na tento študijný program je absolvovanie SOU a SOŠ. Ak počet uchádzačov prevýši kapacitné možnosti fakulty, budú uprednostnení uchádzači s lepším študijným priemerom (za ročníky strednej školy a maturitné vysvedčenie) a tí, ktorí pôsobia v školskej praxi.

Podmienky prijatia na magisterské študijné programy: Podmienkou na prijatie je štátnou skúškou ukončené bakalárske štúdium v príslušnom študijnom programe. V prípade, že počet uchádzačov prevýši kapacitné možnosti fakulty, budú uprednostnení uchádzači s lepším študijným priemerom počas bakalárskeho štúdia a štátnej skúšky. Podmienkou prijatia na študijný program geografia v regionálnom rozvoji je absolvovanie prijímacej skúšky. Uchádzači o štúdium andragogiky budú prijímaní na základe prijímacej skúšky (vedomostný test a ústny pohovor). Požiadavky na prijímaciu skúšku budú uchádzačom zaslané na základe podanej prihlášky. Podmienky prijatia na dvojročný magisterský študijný program učiteľstvo technickej výchovy (po absolvovaní bakalárskeho štúdia (UPP, MOV, MOP): Podmienkou prijatia je ukončené bakalárske štúdium študijného programu učiteľstvo technickej výchovy v dennej alebo externej forme štúdia, alebo ukončené bakalárske štúdium študijného programu učiteľ praktickej prípravy UPP, majster odbornej výchovy MOV, majster odbornej prípravy MOP. Ak počet uchádzačov prekročí stanovený limit, budú uchádzači prijímaní na základe výberového konania. K prihláške je potrebné doložiť maturitné vysvedčenie, výučný list, vysvedčenie o štátnej skúške, diplom o ukončení Bc. štúdia a životopis. Ak počet uchádzačov prevýši kapacitné možnosti fakulty, bude poradie uchádzačov zostavené na základe študijného priemeru štátnej skúšky bakalárskeho štúdia a pôsobenia v pedagogickej praxi (pôsobí – koef. 1; pôsobil – koef. 0,8; nepôsobil a nepôsobí – koef. 0,6).

Uplatnenie absolventov v praxi: Absolventi študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy získavajú kompetencie na pôsobenie na základných, stredných a vysokých školách, na základných umeleckých školách a vo výchovných inštitúciách. Absolventi neučiteľských študijných programov majú veľmi dobré uplatnenie v rôznych inštitúciách a organizáciách príslušného študijného odboru, kultúrnych a informačných centrách, v centrách voľného času, v cestovných agentúrach a masmédiách. Sú pripravení samostatne a tvorivo riešiť problémy výskumu vo svojom odbore. Základné údaje potrebné na vykonanie cezhraničného prevodu zo zahraničia prostredníctvom siete SWIFT: Zahraniční študenti: Platobná inštitúcia : Všeobecná úverová banka a.s. Mlynské Nivy 1 829 90 Bratislava IBAN – SK15 8180 0000 00 70 0006 6503 BIC, SWIFT – SUBASKBX


Swiftová adresa banky: SUBASKBX, číslo účtu príjemcu platby, resp. číslo účtu klienta ŠP vo formáte IBAN - SK15 8180 0000 00 70 0006 6503 neskrátený názov a adresa príjemcu platby, klienta ŠP: Prešovská univerzita v Prešove, Ekonomický útvar, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov.

Podrobnejšie informácie a študijných programoch otváraných http://www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied.

na

FHPV

PU

na

Výška školného študijných programov ponúkaných FHPV PU v Prešove v akademickom roku 2013/2014 Bakalárske štúdium – externá forma Študijný program Andragogika

EUR 780

Učiteľstvo praktickej prípravy

660

Magisterské štúdium – externá forma Študijný program Andragogika

EUR 900

Technická výchova

850

Doktorandské štúdium – externá forma Študijný program Antropológia Environmentálna ekológia Pedagogika Regionálna geografia a regionálny rozvoj

EUR 950 950 950 950

internetovej

stránke

možnosti študia  

možnosti študia na FHPV PU

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you