Page 1

PORTFOLIO

Tomasz Kozie³ – DTP i projektowanie dla poligrafii ul. Parkowa 10, Gaj 32-031, Mogilany tel. 507 26 07 07; koziel@tlen.pl

Na ostatniej stronie:

moje doœwiadzenie i umiejêtnoœci

19 lat doœwiadczenia zawodowego w drukarniach, agencjach reklamowych i wydawnictwach doœwiadczenie w dtp i projektowaniu umiejêtnoœæ przygotowania dtp pod ró¿ne technologie druku: offset, flexo, roto itd.

>>


Opakowania na mro¿onki – Pudliszki DTP

Opakowania na sery – Mlekpol DTP


Plakaty – Medicover DTP


Opakowania na p³atki i m¹ki – Lubella DTP


Plakaty, rollup, kalendarz oraz ulotka – Na³êczowianka DTP


Og³oszenia prasowe – Na³êczowianka DTP


Og³oszenia prasowe – Angel City DTP


Broszura informacyjne – Argos Company projekt i DTP


Podk³adki pod mysz – Amber One – Autostrada A1 projekt, DTP

Podk³adki pod mysz – Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Czechy-Polska 2004-2006 projekt, DTP


Podk続adki pod mysz projekt i DTP


Seria czasopiem bran驴owych dla PMR Ltd projekt layout贸w i DTP


Seria ulotek informacyjnych dla PMR Ltd projekt i DTP

Ulotka informacyjnych dla Argos Company projekt i DTP


Broszura informacyjna dla Argos Company projekt i DTP Kalendarz na biurko dla PMR Ltd projekt i DTP


Katalogi artystyczne DTP i niekiedy projekty


Teczki ofertowe: TravelTech, Olimpijskie Biuro Podr贸驴y, Biomed, Narodowe Centrum Krwi i wielu innych projekt i DTP


Lifting znaku firmowego dla Leach&Lang, Karnet dla Cafe Metropolen, Seria magnes贸w dla Miasta Warszawy oraz ulotka dla PMR Ltd projekt i DTP


Seria katalogów hoteli „Hotels Pensions”, broszura dla PMR Research oraz katalog ksi¹¿ek dla dzieciêcej ksiêgarni Badet projekt i DTP


Tomasz Kozie³ – DTP i projektowanie dla poligrafii

19 lat doœwiadczenia zawodowego w drukarniach, agencjach reklamowych i wydawnictwach doœwiadczenie w dtp i projektowaniu umiejêtnoœæ przygotowania dtp pod ró¿ne technologie druku: offset, flexo, roto itd.

Od wielu lat zajmujê siê równie¿ fotografi¹ – nie robiê tego zarobkowo, ale czasami zda¿a mi siê sprzedaæ jakieœ zdjêcie lub wykorzystywaæ swoje zdjêcia w publikacjach. Szczegó³owe CV znajd¹ Pañstwo w osobnym pliku – do³¹czonym do tej samej wiadomoœci.

ul. Parkowa 10, Gaj 32-031, Mogilany tel. 507 26 07 07; koziel@tlen.pl

PORTFOLIO

Prace zamieszczone w tym dokumencie to zaledwie niewielki wycinek tego z czym styka³em siê w mojej pracy do tej pory. Pracowa³em dla takich klientów jak Na³êczowianka, Nestle, Santander Consumer Bank, Lubella, Mlekpol, Pudliszki, Medicover czy Angel City i innych. Mam doœwiadczenie w: projektowaniu i przygotowywaniu do druku wszelkiego rodzaju opakowañ – dla ka¿dej technologii druku projektowaniu wszelkeigo rodzaju reklam – prasowych, wielkoformatowych. Reklamach ATL i BTL projektowaniu ok³adek p³yt projektowaniu mailingów i form internetowych projektowaniu i przygotowywaniu publikacji elektronicznych projektowaniu i sk³adzie ksi¹¿ek i broszur projektowaniu layoutów prasowych rysowaniu map i planów projektowaniu i przygotowywaniu do druku nietypowych form reklamowych

Tomasz Kozieł - portfolio - grafika, DTP  

portfolio - grafika, DTP

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you