Page 1

นางสาวรัตติกาล จตุพรเทียนชัย Rattikan Jatuporntianchai

โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ


Ratt ianchai t n r o a p u J n a a t k Rattik an Jatupo u rntian chai p Rattiik o r n t i a n c h a i

PERSONAL INFORMATION nickname : Peem (ภีม) BIRTHDAY : 26 มีนาคม 2538 17 year olds Nationality : Thai เลขประจำตัว ประชาชน : 1-1007-02071-56-8 sex : Female Religion : Buddhism Address : 78/1 หมู่ 12 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 TEL. : 0865379587 E-Mail : ptk_oop@hotmail.com

Rattikan Jatuporntianchai 2


EDUCATION มัธยมปลาย : โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี แผนการเรียน : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ย : 3.30

เกรดเฉลี่ยรายวิชา

ภาษาไทย : 3.75 คณิตศาสตร์ : 3.00 วิทยาศาสตร์ : 3.11 สัมคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 3.62 สุขศึกษาและพลศึกษา : 3.37 ศิลปะ : 4.00 การงานอาชีพและเทคโนโลยี : 3.93 ภาษาต่างประเทศ : 2.71

**ข้อมูลอ้างอิงจากผลการเรียนปีการศึกษา 2/2554**

Rattikan Jatuporntianchai 3


Skill ตลอดการศึกษาในรั่วโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ก่อให้เกิดการสั่งสมทักษะในดานวิชาการ และพัฒนาความสามารถ ดึงศักยภาพในตัว ออกมาได้ในระดับต้น

ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ทักษะด้านการคำนวน ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะการทำอาหาร ทักษะด้านศิลปะ ทักษะทางภาษา Rattikan Jatuporntianchai 4


ทั ก ษะทางวิ ท ยาศาสตร์ Physics รู้จักการจินตนาการ การท่องจำสูตร การจำวิธีการต่างๆ ไม่สามารถ ทำให้เราเข้าใจฟิสิกส์ได้ การจินตนาการต่างหากที่สำคัญดังเช่น ไอสไตน์ กล่าวไว้ว่า จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ เพราะจินตนาการจะนำเราเข้าไปสู่ ดินแดนของฟิสิกส์ที่ไม่ได้อาศัยเพียงสูตรทางวิชาการ เช่น สุดขอบจักรวาลเป็นอย่างไร ถ้าแสงไม่ใช่สิ่งที่เร็วที่สุดในจักรวาล หรือเวลาเป็นเรื่องของมิติที่สามารถข้ามได้ แท้จริงหลุดดำเพียงจุดมืดบอดของ จักรวาลที่มีแรงโน้มถ่วงมหาศาล เอาไกล้ตัวหน่อย แท้จริงตัวเราเป็นเพียงสสารที่เรีย กว่าสิ่งมีชีวิต หรือ จุดดับบนดวงอาทิตย์คือนรกอันไกลโพ้น

เมื่อเราจินตนาการได้แล้ว เราก็จะเอาคณิตศาสตร์มาอธิบายปรากฎการณ์เหล่านั้น หรือใช้สูตร ใช้ทฤษฎีที่ถูกต้องมาอธิบาย หรือหาค่าต่างๆ

Biology. เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ในทุกๆ แง่มุม และมีความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ว่าจะเป็นโมเลกุลเล็กๆ หากเป็นสิ่งมีชีวิต นั่นหมายความว่าล้วนเกี่ยวข้องกับวิชาชีววิทยาทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นมนุษย์ไม่สามารถปฏิเสธได้เลย ว่าวิชาชีววิทยาไม่จำเป็นในชีวิต

ทักษะที่ดิฉันถนัดมากที่สุดคือ การสืบหาพันธุ์ประวัติ การทำแล็ปผ่าปอดหมู การศึกษาอวัยวะในการดำรงชีวิตของสัตว์ต่างๆ

Rattikan Jatuporntianchai 5


ทั ก ษะทางวิ ท ยาศาสตร์

Chemical นอกจากเรียนเพราะอยู่ในหลักสูตรขั้นพื้นฐานแล้วหากเราสังเกตุดูรอบตัว เรานั้น สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวล้วนเกี่ยวข้องกับสารเคมีทั้งนั้น นับตั้งแต่ตื่นเช้ามา แปรงฟันก็เจอยาสีฟัน และไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ต้องเจอสารเคมีแม้กระทั่งในบ้านเรา หากเราไม่มีความรู้ก็อาจนำสารเคมีเข้าบ้าน และอาจทำร้ายคนในครอบครัวได้ ดิฉันจึงเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาวิชาเคมีสืบต่อไป

ทักษะที่ดิฉันถนัดมากที่สุด คือ LAB เคมี ชอบในการทดลองปฏิบัติจริงในสถานการณ์จริง

Rattikan Jatuporntianchai 6


ทั ก ษะด้ า นการคำนวน

Mathematics คณิตศาสตร์ ้สามารถประยุกต์ใช้ได้หลายวิชา สามารถนำมาคิดต่อยอดเชื่อมโยงได้ อีกทั้งยังสอนให้คิดอย่างเป็นระบบ อย่างที่เราทราบอยู่แล้วว่าเป็นวิชาพื้นฐานด้านการคิดคำนวณ ไม่ว่าจะเรียนวิชาใดก็ตามก็หนีไม่พ้นกับการคิดคำนวณ ฝึกความอดทนในการฟันฝ่าอุปสรรค์ในการแก้โจทย์ปัญหาต่างๆ ฉันเห็นว่าคณิตศาสตร์เป็นตัวเชื่อมกันระหว่างจินตนาการ กับตรรกะได้ทั้งๆที่ใช้ตรรกะ ในการอธิบายบทพิสูจน์ แต่กระบวนการสร้างสรรค์กลับต้องใช้จินตนาการ ที่อยู่พ้นไปจากตรรกะ ต้องอาศัยความเข้าใจ ประสบการณ์ ในการทำโจทย์และเป็นวิชาที่ทุกอย่างต้องมี

Rattikan Jatuporntianchai 7


ทั ก ษะทางภาษา ภาษาไทย ดิฉันมีโอกาศได้กล่าวสุนทรพจน์หน้าเสาธง และดิฉันคิดว่ามันทำให้กล้าแสดงออกต่อหน้าชนหมู่มาก และเป็นการเข้าใจภาษาไทยอย่างถ่องแท้ ฝึกทักษาการออกอัขระและออกเสียงที่ฉะฉานชัดเจน ซึ่งทำให้ดิฉันภาคภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ไทย ที่มีภาษาเป็นของตนเอง และยังมีโอกาศคัดลายมือประกวด ซึ้งภาษาไทยนั้นมีรูปแบบการเขียนที่หลากหลายแบบ เช่น หัวกลม ตัวเหลี่ยม และตัวอาลักษณ์ ดิฉันเคยได้รับโอกาสในการได้ประกวดคัดไทยรูปแบบตัวอาลักษณ์ ที่ดิฉันคิดว่ามันเป็นตัวอักษรที่มีความยากในภาษา และมีความสละสลวยในตัวเอง และนั้นนับเป็นการรักษามรดกทางวัฒนธรรม

english ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ควรศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะในชีวิตประจำวันต้องสื่อสารกับผู้คนต่างชาติมากมาย เช่น ญี่ปุ่น ฝรังเศส เยอรมัน ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร เนื่องจากเป็นภาษาที่ยากจำต้องหาเทคนิกในการจำสำหรับดิฉัน ดิฉันมักจะนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาแต่งเป็นเพลง หรือเป็นกลอนอยู่เสมอมันทำให้ดิฉันจำได้อย่างแม่นยำ Rattikan Jatuporntianchai 8


ทั ก ษะด้ า นคอมพิ ว เตอร์

Microsoft word โปรแกรม Microsoft office word เป็นโปรแกรมพื้นฐาน ที่ทุกคนจำเป็นต้องใช้ และเป็นการสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ และใช้ให้เป็น ดิฉันจึงเล็งเห็นความสำคัญ และมุ่งมั่นในการฝึกฝน ในการพิมพ์ดีด

power point ดิฉันมักใช้โปรแกรมนี้ค่อนข้างบ่อย ในการนำเสนองานหน้าชั้นเรียน เป็นโปรแกรมที่ใช้ทักษะทางศิลปะในการตกแต่ง ซึ่งมีลูกเล่นต่างๆ ให้เลือกสร้างสรรค์งานได้อย่างสนุกสนาน และหลากหลาย ออกแบบสีสันได้อย่าอิสระ ดังตังอย่างที่เคยออกแบบไว้ค่ะ

Rattikan Jatuporntianchai 9


ทั ก ษะด้ า นคอมพิ ว เตอร์

internet ความสามารถพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทและจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน ของคนเืองอย่างเราๆ ไปเสียแล้ว อีกสิ่งที่ยังคงต้องพัฒนาอยู่เสมอคือทักษาความสามารถ ให้ก้าวทันความล้ำหน้าของเทคโนโลยี และรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ฉันจึงพยายามเรียนรู้และปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง

Rattikan Jatuporntianchai 10


ทั ก ษะด้ า นศิ ล ปะ

ART ศิลปะถือเป็นงานสร้างสรรค์ที่ทำให้โลกสวยงามและน่าอยู่ ศิลปะป็นสิ่งที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนและสามารถพัฒนาขึ้นได้ ดิฉันเป็นคนนึงที่รักในงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบต่างๆ หรือการแต่งเติมสีสันให้สวยงาม มันสามารถสะท้อนอารมณ์ความรู้สึก ความนึกคิดของผู้ทำขึ้นได้อย่างชัดเจน ทุกสิ่งรอบตัวเราล้วนแต่เป็นศิลปะ และเราสามารถนำศิลปะในตัวเรานั้นแ แกไปใส่ในทุกสิ่งได้อย่างไม่มีขีดจำกัด ดิฉันจึงขอนำเสนอผลงานศิลปะที่เคยทำผ่านมาไว้ดังที่เห็นนี้

Rattikan Jatuporntianchai 11


ทั ก ษะการทำอาหาร

อาหารไทย ดิฉันชอบรับประทานอาหารไทยเป็นอย่างมาก และเมื่อได้ลิ้มลองรสชาติแล้วก็อยากทราบว่าทำอย่างไร และมีส่วนผสมอะไรบ้าง องค์ประกอบหรือวัตถุดิบนั้นเป็นอย่างไร นั่นจึงเป็นที่มาที่ฉันชอบทำอาหารอาหาร ที่ดิฉันสามารถทำได้นั่นแทบจะทุกอย่าง แต่อาหารจานเด็ดที่ฉันคิดว่าสามารถทำออกมาได้ดีที่สุดนั่นก็

คือ แกงมัสมั่น เป็นแกงที่มีวัตถุดิบหรือเครื่องเทศที่หลากหลาย กรรมวิธีการปรุงก็มีหลายขึ้นตอน เป็นอาหารที่ท้าทายความสามารถได้ดีเลยทีเดียว

๏ มัสมั่นแกงแก้วตา ชายใดได้กลืนแกง ๏ ยำใหญ่ใส่สารพัด รสดีด้วยน้ำปลา

หอมยี่หร่ารสร้อนแรง แรงอยากให้ใฝ่ฝันหา วางจานจัดหลายเหลือตรา ญี่ปุ่นล้ำย้ำยวนใจ

จาก กาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน

Rattikan Jatuporntianchai 12


ทั ก ษะการทำอาหาร

ขนมหวาน ขนมไทยมีเอกลักษณ์มีเอกลักษณ์ ด้านวัฒนธรรมประจำชาติไทย คือมีความละเอียดอ่อนประณีต ในการเลือกสรรค์วัตถุดิบ ขนมไทยนั้นสำหรับดิฉันค่อนข้างยากด้วยกรรมวิธี ที่หลากหลายขั้นตอนแล้ว การจะทำให้หอม หวาน กลมกล่อม นั้นยากยิ่งกว่า ขนมไทยที่สามารถทำได้คือ บัวลอย ลูกชุบ วุ้นกะทิ กล้วยบวชชี ฟักทองแกงบวช

อาหารฝรั ่ ง เป็นอาหารที่ทำไม่ยากแต่วัตถุดิบค่อนข้างจะหายาก ตามท้องตลาด และคนไทยไม่ค่อยนิยมทาน เพราะเป็นอาหารที่ค่อนข้างเลี่ยน ไม่รสจัดเหมือนอาหารไทย อาหารฝรั่งที่ทำได้ คือ สปาเก็ตตี้ มักโรนีผัดชีส หอยเชลล์อบเนย แฮมเบอร์เกอ และอื่นๆอีกมากมาย ซึ้งหากศึกษาจริงๆไม่ยากเกินความสามารถอย่างแน่นอน Rattikan Jatuporntianchai 13


ACTIVITY

พานไหว้ ค รู ในวันไหว้ครูดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมทำพาน ซึ่งได้ตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีและมีโอกาศ ได้เข้าร่วมประกวดพานไหว้ครูประจำปี

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

ซึ่งดิฉันมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง นอกจากจะทำเพื่อประกวดแล้วยังนำพานที่ได้รับรางวัลนี้ ไปบูชาครูอาจารย์อีกด้วย จากการทำพานในครั้งนี้นอกจากจะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเห็นความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย การทำำพานไหว้ครูต้องใช้ความปราณีตและทักษา ดิฉันจึงเข้าร่วมการทำพานไว้ครูในทุกครั้ง ที่มีการจัดกิจกรรมขึ้น ทั้งในรูปแบบพานพุ่มและพานบายศรี

Rattikan Jatuporntianchai 14


โครงงานวิ ท ยาศาสตร์ จากทักษะที่ได้สั่งสมมาดิฉันได้นำความรู้ที่ได้ มาจัดทำเป็นโครงงาน ซึ่งโครงงานที่ดิฉันทำขึ้นนั้นมีชื่อว่า

สบู่กู้ภัย…

คือสบู่ล้างมือนั่นเองสาเหตุที่ตั้งชื่อว่าสบู่กู้ภัยนั้น เป็นเพราะว่าการที่เราล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่ หรือผลิตภัณฑ์ชำระล้างสิ่งสกปรกจะต้านภัยร้ายหรือเชื้อโรคแบค ทีเรียต่างๆได้ อย่างเช่นโรค มือ เท้า ปาก โรคไข้ใหญ่ ต่างๆดิฉันจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการล้างมือเป็นอย่างยิ่ง โดยสบู่ที่จัดทำขึ้นนั้นมีส่วนผสมของแตงกวา ด้วยความที่แตงกวาเป็นพืชสวนครัวที่หาได้ง่ายๆ และมีคุณประโยชน์มากมายแตงกวา มีน้ำอยู่ในประมาณมากถึงร้อยละ 98% อีกทั้งยังมีมอยเจอร์ไรเซอร์ทำให้มือชุ่มชื้นและนุ่มขึ้นอีกด้วย

Rattikan Jatuporntianchai 15


เยี่ยมโรงเรียกรุงนคนตาบอด เทพ จากการที่ได้ไปโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ทำให้เราได้รับรู้ถึงความรู้สึกของการเติมเต็มส่วนที่ขาดหาย ได้สอนในสิ่งที่น้องผู้พิการทางสายตาไม่รู้ น้องๆ ต้องใช้ชีวิตปกติเหมือนคนมองเห็นทุกประการ ดิฉันเห็นน้องๆ นั่งเล่นดนตรี ดีดกีต้า เล่นคอมพิวเตอร์ ซึ่งคนปกติอาจทำไม่ได้ในคนปกติ รับรู้ได้เลยว่าผู้พิการทางสานตานั้น ไม่ได้ด้อยความสามารถ

แม้รา่งกายที่มีมาแต่กำเนิดจะพิการ แต่จิตใจของพวกเขานั้น ไม่ได้พิการตามร่างไปไปเลยแม้แต่น้อย

ค่ า ยเปิ ด เสื ้ อ กาวน์ 1 3 ดิฉันได้มีโอกาสไป open house ที่ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล ซึ่งเป็นค่ายเปิดเสื้อกาวน ์เป็นกิจกรรมที่จัดเพื่อค้นหาตัวตน ที่แท้จริงสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาทางด้านนี้โดยเฉพาะ การที่ดิฉันได้ไปศึกษาดูงานที่นั่นได้ทำให้ รู้จักการเป็นนักเรียนแพทย์ ได้รู้ว่าหนทางของการเรียนแพทย์นั้น

ห่างไกกลจากตัวเรายิ่งนัก

Rattikan Jatuporntianchai 16


hobbY

cooking เมื่อมีเวลาตื่นเช้ามาหากว่างเว้นจากการเรียน หรือเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ดิฉันจะเตรียม อาหารให้ครอบครัวรับประทานอยู่เสมอ ตื่นแต่เช้าไปจ่ายตลาด ซื้อวัตถุดิบที่จะนำมาปรุงอาหาร ซึ่งดิฉันรู้สึกมีความสุขและสบายใจมาก เวลาที่ได้ทำอาหารค่อยๆ ทำไปเรื่อยๆ โดยต้องอาศัยการใส่ใจและพิถีพิถันในทุกขั้นตอน หากเราตั้งใจทำมากๆเราจะรู้สึกภูมิใจ เมื่อได้เห็นคนรับประทานอาหารที่เราทำอย่างเอร็ดอร่อย การทำอาหารก็เปรียบเสมือนงานศิลปะ หากเราสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาแต่มิได้เผยแพร่ ให้ผู้ใดได้ชมก็ไร้ประโยชน์ ทุกครั้งที่ดิฉันเห็นคนทานอาหารที่ตัวเองทำ ก็จะรับฟังคำติชมและยินดีที่จะแก้ไข้อยู่เสมอ และหากมีเวลาว่างจริงๆก็มักจะฝึกทำขนมไทยอยเนืองๆ เพราะสำหรับดิฉัน ขนมไทยยากที่สุดใช้ระยะเวลาในการทำนานที่สุด และต้องประณีตมากที่สุด เป็นอาหารที่ค่อนข้างท้าทายสำหรับดิฉัน ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนต้องการการฝึกฝนครั้งแรกไม่สำเร็จ ก็ต้องพยายามฝึกปรือครั้งต่อๆไปให้มีความชำนาญ หากมีความตั้งใจแล้วดิฉันมั่นใจว่าทุกอย่าง จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Rattikan Jatuporntianchai 17


reading ดิฉันชอบอ่านนิตยสารเป็นอย่างมากและ นิตยสารที่ดิฉันมักจะอ่านอยู่เป็นประจำในยามว่างก็ คือนิตยสารเกี่ยวกับอาหารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นอาหารคาว อาหารหวาน ของว่างทานเล่น ภายในมีเนื้อหาที่ไม่จำเจเพราะเราสามารถค้นสูตรอาหารได้ และเป็นเทคนิคของแต่ละบุคคล หนังสือแต่ละเล่มก็จะถูกถ่ายทอดมาจากคนละคน ทำให้ดิฉันได้ความรู้ที่หลากหลาย ในการอ่านนิตยสารอาหารพวกนั้น และตื่นเต้นทุกครั้งที่หยิบขึ้นมาอ่าน รู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าค้นหาและ ในชีวิตมนุษย์อาหาร เป็นปัจจัยหลักที่ขาดมิได้ เพราะฉนั้นการศึกษาเกี่ยวกับอาหารจึงสำคัญเป็นอย่างยิ่งเรา ควรรู้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ และสิ่งใดเป็นโทษเมื่อเข้าสู่ร่างกาย และหนังสือที่ดิฉันชอบอ่านมากที่สุดก็คือ กูร์เมท์ แอน ควีซีน ( Gourmet&cuisine ) ซึ่งดิฉันมักจะอุดหนุนเป็นประจำทุกเดือน

Rattikan Jatuporntianchai 18

rattikan2556  

rattikan2556