Page 1

Autodesk Panorama 2012 – Singapore (5-9 พฤศจิกายน 2555) -วันแรก 5 พ.ย. 2555การไปแคมป์ ในครั้งนี้ได้ไปกับเพื่อนอีก 2 คน และพี่จากคณะสถาปัตย์ จุฬาฯ อีกหนึ่งคน พอไปถึง ที่สนามบินสิ งคโปร์ชางงี ประมาณบ่ายโมง ก็มีพี่จาก Autodesk มารับ เที่ยวบินของเรามาพร้อมกับทีมจาก ประเทศมาเลเซี ย ก็เลยได้นงั่ รถตูไ้ ปที่ Bunc Hostel พร้อมกัน เมื่อถึงที่พกั แล้ว ก็ได้เช็คอิน แล้วพี่พนักงานก็ ได้อธิ บายเกี่ยวกับที่พกั ซึ่ งที่พกั นี้เป็ นแบบที่พกั รวม แต่แยกห้องชาย กับหญิง ในหนึ่งห้องนอนจะนอน รวมกันประมาณ 6-8 คน เป็ นเตียง 2 ชั้น และห้องน้ ารวม ห้องหารรวม ห้องเล่มเกม และห้องครัว แล้วพี่ก็ได้ แบ่งห้องพักให้ ก็ได้อยูห่ อ้ งเดียวกับประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ไต้หวัน และสิ งคโปร์ อีก 2 คน ในตอนแรกๆรู้สึก พูดคุยกับคนอื่นๆไม่ค่อยรู ้เรื่ องเท่าไหร่ อาจเป็ นเพราะเรายังปรับตัวไม่ค่อยได้ แต่วา่ วันหลังๆเริ่ มที่จะคุยกับ คนอื่นๆรู้เรื่ องบ้าง ในวันแรกมีแวลาว่างตลอดทั้งบ่าย เพราะว่ารอทีมจากประเทศอื่นๆมากัน พอช่วงเย็น ทาง Autodesk ก็ได้พาออกไป ทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารในห้างแห่งหนึ่ง แล้วก็ได้มีการพูดคุย ต้อนรับทุกๆคน ที่มาแคมป์ ในครั้งนี้ พอรับประทานอาหารเสร็ จ ก็ได้กลับมาพักผ่อนที่ที่พกั


บนสายการบิน Singapore Airline

ภาพบรรยากาศภายในที่พกั ส่ วนของลอบบี้ และห้องอาหาร


ป้ ายชื่อของแต่ละคน

อาหารมื้อแรกในสิ งคโปร์


-วันที่ 6 พ.ย. 2555กิจกรรมในวันนี้ จดั ขึ้นที่ Singapore Polytechnic ตลอดช่วงเช้าจะเป็ นพิธีเปิ ดงาน Autodesk Panorama 2012 เมื่อเสร็ จสิ้ นพิธีเปิ ด ก็ได้เวลารับประทานอาหารเที่ยงพอดี ในช่วงบ่ายจะเป็ นการพรี เซน ผลงานที่ได้ทาเข้าประกวดของแต่ละทีม และรับฟัง comment จากผูเ้ ชี่ยวชาญ และการสัมมนาของทาง Autodesk เมื่อเสร็ จแล้วก็ได้เวลาไป รับประทานอาหารเย็นกันที่หอ้ งอาหารของ Singapore Polytechnic เป็ น แบบปุปเฟ่ ต์ เมื่อรับประทานอาหารเย็นเสร็ จแล้ว ทาง Autodesk ได้พาไปที่หา้ งสรรพสิ นค้า เพื่อเดินเล่น หา ซื้ อของที่ระลึก เสร็ จแล้วก็กลับไปพักผ่อนที่ที่พกั

-วันที่ 7 พ.ย. 2555กิจกรรมในวันนี้ตลอดทั้งวันจะอยูท่ ี่ Singapore Polytechnic เมื่อมาถึงแล้วพี่จาก Autodesk ก็ได้พาชมรอบๆโรงเรี ยน ซึ่ งบรรยากาศน่าเรี ยนมากๆ โรงเรี ยนนี้ จะแบ่งการเรี ยนออกเป็ นหลายๆสาขา คล้ายๆกับโรงเรี ยนเทคนิคที่ประเทศไทย แต่วา่ เรี ยน 3 ปี โดยพี่ได้พาไปดูสถานที่เรี ยนเกี่ยวกับทางด้าน Multimedia ของโรงเรี ยนนี้ ซึ่ งแบ่งเป็ นห้องต่างๆหลายๆห้อง ห้องสาหรับวาดรู ป 2D และเรี ยนเกี่ ยวกับ Make up ห้อง Green Screen ห้องประชุม ห้องนัง่ เล่น ห้องเรี ยน


ห้องสตูดิโอ มีไว้สาหรับนัง่ เล่น และประชุมวางแผนงานต่างๆ

โต๊ะไฟสาหรับวาดรู ป 2D

ชั้นเรี ยนเกี่ยวกับ Make up อยูห่ อ้ งเดียวกับโต๊ะไฟ ตอนนี้ กาลังเรี ยนแต่งแผล


ห้อง Green Screen

ห้องพักผ่อน ลักษณะเป็ นพื้นลาดเอียงลงไป สามารถนัง่ แล้วลื่นลงไปได้


ห้องเรี ยน – โดยที่เวลาเรี ยนจะแบ่งนัง่ เป็ นกลุ่มๆ กลุ่มละ 4 คน แต่ละกลุ่มจะมีจอโทรทัศน์ไว้สาหรับ แสดงผลหน้าจอคอมพิวเตอร์ข องทุกๆเครื่ องได้ และ1 ห้องจะมีประมาณ 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีผนังกั้นที่ เป็ นไวท์บอร์ดซึ่งสามารถเลื่อนปิ ด-เปิ ดได้ มีแบบนี้ ประมาณ 3-4 ห้อง ซึ่ งเมื่อใครนัง่ ที่ไหนแล้วจะนัง่ ตลอด เหมือนเป็ นคอมพิวเตอร์ ส่วนตัวไปเลย สามารถเอาของส่ วนตัวมาวางตกแต่งได้ตามชั้นที่อยูข่ า้ งๆ จอโทรทัศน์

เมื่อพาเดินชมรอบโรงเรี ยนเสร็ จแล้ว พี่ที่ดูแลก็พามาที่หอ้ งเรี ยนเพื่ออธิ บายเกี่ยวกับสิ่ งที่จะทาใน วันนี้ แล้วก็ให้ไปหาที่นงั่ ซึ่ งมีชื่อเราติดไว้ที่คอมพิวเตอร์ เสร็ จแล้วก็ถึงเวลาพักเที่ยง เมื่อรับประทานอาหาร เที่ยงเสร็ จแล้วก็กลับเข้ามายังห้องเรี ยนอีกครั้ง แล้วมีพี่จาก Autodesk ซึ่งก็เป็ นอาจารย์สอนที่นี่ดว้ ยมาอธิ บาย การใช้โปรแกรม Autodesk Mudbox เบื้องต้น ซึ่ งส่ วนใหญ่แล้วไม่มีใครเคยใช้โปรแกรมนี้มาก่อน พี่เค้าก็ สอนให้รู้จกั หน้าต่าง และเครื่ องมือต่างๆ แล้วก็ได้ให้โจทย์ในการทาคือ ให้ป้ ั นอะไรก็ได้มา 1 อย่างเพื่อ นาไปปิ้ นกับเครื่ อง 123D ออกมาในรู ปแบบของโมเดลพลาสติก เพื่อให้เป็ นของขวัญสาหรับเด็กพิการทาง สมอง และชิงเงินรางวัลอีกด้วย ตอนค่า ทาง Autodesk พาไปรับประทาน อาหารเย็นที่ Singapore Flyer และ พาไปชมสัญลักษณ์ของสิ งคโปร์ Merlion และไปชมการแสดงแสงสี เสี ยงที่ Marina Bay Sand


เครื่ อง 123D

-วันที่ 8 พ.ย. 2555กิจกรรมในวันนี้เป็ นการเต้นสาหรับกิจกรรม Motion Capture และพิธีปิด โดยช่วงเช้า และบ่ายจะ เป็ นการฝึ กซ้อมเต้น และแบ่งกลุ่มไปทากิจกรรม Motion Capture รวมถึงการเต้นเพลง กังนัมสไตล์ ในช่วง เย็นทาง Autodesk พาไปทางอาหารเย็นที่ร้านอาหารสไตล์เกาหลีในห้านแห่งหนึ่ ง เสร็ จแล้วก็เดินทาง กลับมาที่ Singapore Polytechnic เพื่อเริ่ มพิธีปิด มีแขกมาในงานมากมาย รวมถึงเด็กในโครงการพิเศษ มีการ มอบโล่ และประกาศนียบัตร พร้อมกับการประกาศรางวัล Mudbox และเต้นปิ ดงาน รวมถึงถ่ายรู ปรวมก่อน สิ้ นสุ ดกิจกรรม ในตอนค่า ทาง Autodesk ได้พาไปที่ Orchard Road เพื่อเดินซื้อของ เสร็ จแล้วก็พากลับสู่ ที่พกั


โล่ และประกาศนียบัตร

การแสดงภายในพิธีปิด


-วันสุ ดท้ าย 9 พ.ย. 2555เตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่ ประเทศไทยตามเวลาที่กาหนด แต่วา่ กว่าจะถึงเวลาก็ประมาณบ่าย พวกเรา จึงได้ออกไปเที่ยวกันเอง และกลับเข้ามาที่ที่พกั ตามเวลาที่กาหนดเพื่อนาสาภาระ และออกไปที่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย


การได้เข้าร่ วมโครงการ Autodesk Panorama 2012 ในครั้งนี้ นับว่าเป็ นประสบการณ์ที่ดีอนั หนึ่งใน ชีวติ ที่ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้ไปร่ วมโครงการระดับประเทศแบบนี้ ได้ไปเป็ น 1 ใน 3 ของตัวแทนประเทศ ไทย ทาให้ยงิ่ รู ้สึกตื่นเต้น และกังวลมาก ทั้งในเรื่ องของภาษา และทักษะของเรา แต่วา่ เมื่อได้ไปสัมผัสจริ งๆ แล้ว เป็ นอะไรที่สนุกๆมากๆ ได้เรี ยนรู ้หลายสิ่ งหลายอย่าง ได้สร้างมิตรภาพดีๆ และที่สาคัญได้ความทรงจา ที่ดีที่สุดอีกอันหนึ่งที่จะจดจาไปตลอด ต้องขอขอบคุณ Autodesk และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสาร รวมไปถึงอาจารย์ทุกๆท่าน ที่มอบโอกาส และช่วยเหลือในทุกๆเรื่ องอย่างเต็มที่ ขอบคุณ มากๆเลยนะคะ

autodesk_panorama2012_13520194_pimonpan_worakuldum  

autodesk_panorama2012_13520194_pimonpan_worakuldum