Page 1

1998. ÕSZ

3. ÉVF. 3. SZÁM (8)

A KÖRNYEZETTUDATOS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI EGYESÜLET (KÖVET) ÉS A TISZTÁBB TERMELÉS MAGYARORSZÁGI KÖZPONTJÁNAK (TTMK) KÖZÖS HÍRLEVELE A MAGYAR GAZDASÁG KÖRNYEZETKÍMÉLÕBBÉ TÉTELÉHEZ

Környezetvédelmi adatbázisok az Interneten Napjainkban a gyors és pontos információ elengedhetetlen feltétele az üzleti sikernek. Az Internet világméretû és hazai elterjedése lehetõvé teszi, hogy viszonylag kis befektetéssel az érintettek széles körét elérhessük. Ennek eredményeképpen egyre több információ jelenik meg a világhálón a környezet védelmérõl, a környezet és a gazdaság kapcsolatáról is, amelyek között ember legyen a talpán, aki eligazodik. Összeállításunk a TTMK és a KÖVET által e területen végzett munkát mutatja be, és igyekszik segítséget nyújtani az „információs esõerdõben” való tájékozódáshoz. A Tisztább Termelés Magyarországi Központjának adatbázisa (TTInfo) A Tisztább Termelés Magyarországi Központjának egyik legfontosabb feladata a tisztább termelés elveinek és gyakorlati alkalmazásának hazai elterjesztése. Ennek érdekében a mintaprojekteken és hoszszabb-rövidebb oktatási rendezvényeken kívül célul tûzte ki egy Interneten is hozzáférhetõ adatbázis kidolgozását, amely felöleli a tisztább termelés valamennyi fontosabb aspektusát. A TTMK megalakulását követõen kezdte el a munkát, megelõzve ezzel a Nemzeti Tisztább Termelési Központokat átfogó UNIDO kezdeményezését, amely jelenleg a tervezés stádiumában van és leghamarabb a jövõ év második felében nyújthat Tartalom 1 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 8 9 10 11 11 11 11 12

Környezetvédelmi adatbázisok az Interneten Környezetirányítási díjak elõször INEM tapasztalatcsere LCA oktatás TISOT pályázat Európai Tisztább Termelés Kerekasztal Lezárultak az 1998 évi ÖKOPROFIT projektek Angol nyelvû összefoglaló A Tech Com konferencia programja Sikeres TTMK szeminárium Közgazdász hallgatók a fenntartható fejlõdésért (PLANET) Az EMAS és az IPPC direktíva Új jogszabályok KÖVET KIR nyilvántartás Hazai és külföldi rendezvények Új kiadványaink Környezetvédelmi befektetési lehetõség kerestetik Új KÖVET tagok Álláskeresõk

Ez a Hírlevél a KÖVET-INEM Hungária, a TTMK és a Mûszaki Kiadó közös kiadványa. A közöl t cikkek a szerzõk véleményét tükrözik, nem feltétlenül esnek egybe a fenti szervezetek álláspontjával.

majd információt az érdeklõdõknek. Addig is a tisztább termelési központok világszerte egymástól jórészt függetlenül próbálják meg megoldani az információnyújtást helyi partnereik számára, ami egyrészt nehezíti az eligazodást, másrészt minõségi problémákhoz vezet. A tisztább termeléssel kapcsolatban számos kiadvány és Interneten is hozzáférhetõ adatbázis jelent meg az elmúlt években, amelyek az alapelvek tárgyalásán túl elsõsorban a technológiai lehetõségek, illetve gyakran konkrét technológiák bemutatására vállalkoznak. Gyakori, hogy egy-egy technológiát az elérhetõ eredmények bemutatása céljából esettanulmánnyal is illusztrálnak. Ezek az esettanulmányok sokszor azonban nem felelnek meg az elvárható minõségi feltételeknek, és gyakran jeleznek olyan megtakarításokat – a környezet szennyezése, illetve a pénzügyi mutatók terén –, amelyek nem igazolhatóak vagy – adatok hiányában – nem hasonlíthatók össze más elérhetõ technológiákkal. A TTMK célja ezért olyan esettanulmányok készítése, amelyek megfelelnek az esettanulmányokkal szemben támasztott legszigorúbb követelményeknek is. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a TTMK saját esettanulmányainak elkészítése során minden adatot ellenõriz, és figyelembe veszi az UNIDO által is alkalmazott egységes tartalmi és formai követelményeket, másrészt pedig azt, hogy a nem a TTMK által készített esettanulmányokat csak abban az

esetben vesszük át, ha azok hitelességérõl bizonyosságot szereztünk. A szakszerûtlenségen kívül az ilyen mértékû elõvigyázatosságra azért is szükség van, mert elõfordulhat, hogy a gyártók kedvezõbb színben tüntetik fel saját technológiájukat a gyorsabb piaci térnyerés érdekében, mint amilyen az a valóságban, hiszen az egzakt mûszaki paraméterekkel szemben a gazdaságossági számítások viszonylag könnyen manipulálhatók. Ennek ellenére a tapasztalatok szerint a pontatlanságok legtöbbször a nem megfelelõ felkészültségre vezethetõk vissza, amely azonban ugyanúgy félreinformáláshoz, és végül hitelvesztéshez vezet. Az ilyen esetekre az UNIDO és a UNEP egyaránt az esettanulmányok egységesítésével, illetve azok tartalmi ellenõrzésével reagált. Az adatbázis tartalma, felépítése A TTMK adatbázisának, a TTInfo-nak a célja, hogy a tisztább termeléssel kapcsolatos minden fontos információ könnyen és gyorsan eljusson a potenciális felhasználókhoz, ezért egyaránt tartalmaz általános információkat, pl. egy-egy iparág környezetvédelmi hatásairól vagy a tisztább termelésrõl általában, és konkrét, a gyakorlatban is használható információkat, pl. technológiai leírásokat. Ez utóbbi esetben azonban a hangsúly a figyelem felkelté-

Felhívás a TTMK adatbázisában való szereplésre A TTMK felkínálja a lehetõséget a tisztább technológiák alkalmazói, illetve szállítói számára, hogy a tisztább termelési adatbázison keresztül nyilvánosan is bemutathassák eredményeiket, tapasztalataikat, illetve termékeiket. Az adatbázisba esettanulmányokkal, beszámolókkal jelentkezhetnek mindazok a szervezetek, amelyek tisztább termelési elveket alkalmaznak, illetve felkérés alapján a TTMK munkatársai elkészítik az esettanulmányt, és hozzáférhetõvé teszik azt az Interneten. A tisztább technológiák forgalmazásával foglalkozók számára lehetõség van egy-egy technológia rövid ismertetésére a szállító adatainak és elérhetõségének a feltüntetésével. Amennyiben e szolgáltatásaink felkeltették figyelmét, illetve további információra van szüksége, kérjük, keresse Zilahy Gyulát a 215-5808-as telefonszámon vagy a ZILAHY@ENVIRO.BKE.HU e-mail címen.


sén van egy-egy technológia iránt, mintegy adatbankként funkcionálva, amibõl következik, hogy a jellemzõk tárolása mellett fontos szerepet kap az adott technikai megvalósítás elérhetõsége is, azaz – amennyiben rendelkezésre áll – a technológia szállítóinak adatai. A TTInfo ezen a szerepén keresztül katalizátorként segíti elõ a tisztább termelési eljárások elterjedését, és lehetõséget teremt egy „tisztább termelés fórum” kialakulásához. Mivel a TTInfo magját a Magyarországon is elérhetõ tisztább technológiai eljárások és a hozzájuk kapcsolódó eszközök, berendezések ismertetése képezi, ezért az adatbázis kiváló alkalmat nyújt az ilyen jellegû termékek, illetve szolgáltatások forgalmazásával foglalkozó vállalkozások bemutatására (lásd keretes felhívásunkat). A TTInfo adatbázisban található esettanulmányok ágazati, illetve tematikus bontásban kérdezhetõk le. A tematikus bontás az anyag-, víz-, energia-takarékos és hulladékszegény technológiákat, illetve a termékfejlesztés, az életciklus-elemzés, új alapanyagok, csomagolási technológiák, hulladékkezelés, veszélyes hulladékok, környezeti menedzsment, környezeti marketing, környezeti kontrolling és jogi szabályozás kategóriákat különbözteti meg. Az adatbázis keresési funkciót is tartalmaz mind kulcsszóra, mind pedig szabad kifejezés alapján. A TTInfo adatbázis 1998 decemberétõl az Interneten is hozzáférhetõvé válik a http://hcpc.bke.hu webcímen. Egyéb információforrások a tisztább termelésrõl Számos, az Interneten is hozzáférhetõ adatbázis foglalkozik a tisztább termelés témakörével. Ezek közül említést érdemel a korábban már említett UNIDO-adatbázis, amely a tisztább termelés nemzetközi programjának ismertetésén túl konkrét esettanulmányokat is tartalmaz, valamint a UNEP összeállítása a tisztább termelésrõl szóló információs forrásokról. A UNEP ezenkívül létrehozta az International Cleaner Production Information Clearinghouse (ICPIC) elnevezésû hálózatot, amely esettanulmányokat, kiadványok összefoglalóit és szakértõ szervezetek adatait tartalmazza, és amely részben szintén hozzáférhetõ az Interneten keresztül. Érdekes figyelemmel kísérni még a nemzetközi tisztább termelési központok internetcsatlakozásait is, amelyek várhatóan szintén jelentõs fejlõdésen fognak keresztülmenni a közeljövõben. Mindezen információ, illetve számos egyéb, a tisztább termeléssel és más környezetvédelemi témákkal kapcsolatos adatbázis elérhetõ a TTInfo adatbázis honlapján keresztül. A környezettudatos szervezeti mûködés honlapja (KÖTET) A KÖVET régóta tervezi a környezettudatos vállalatirányításhoz gyakorlati segítsé-

2

l

get nyújtó honlap összeállítását, de ez a terv eddig csak papíron létezett. Két hónapja azonban olyan „lökést” kaptunk, amely régi óhajunk megvalósításához vezet. 1997 decemberében a KKA közcélú keretéhez beadott pályázatunkat siker koronázta, a tárca összesen 3 millió forintot ítélt meg a honlap fejlesztésére, az várhatóan a KöM saját szerverén vagy a GRID hálózaton fog megjelenni. Már a pályázat beadása elõtt együttmûködési megállapodást kötöttünk a Környezetvédelmi Szolgáltatók Szövetségével (XIR adatbázis) és a TTMK-val (TTInfo) az ismétlõdõ részek elkerülésérõl, a kölcsönös egymásrautalásokról. Így az eseménynaptár és a környezetbarát termékek listája például a XIR adatbázisban marad, erre vonatkozó információinkat továbbítjuk a KSZSZ felé. A környezetvédelmi szolgáltatásokat részletesen és megbízhatóan bemutató XIR-t (cím: http://www.c3.hu/ ~enviserv/ ) már nem kell bemutatni, a hamarosan élõvé váló TTInfo-ról a cikk elsõ részében szóltunk, ezért itt a KÖTET tervezett témáit mutatjuk be: l Mit tehetünk a válallati mûködés különbözõ területein? – Szemelvények a Winter-könyvbõl l Környezetközpontú irányítási rendszerek (ISO 14001, EMAS) – A minõsített és minõsítés alatt álló cégek jegyzéke – A minõsítõk és felkészítõk jegyzéke – A hivatalos rendszerleírások beszerezhetõsége – Tapasztalatok, esettanulmányok, leírások

l Tudatformáló képernyõvédõ – Ingyenesen letölthetõ program, amely például energiatakarékosságra ösztönöz. A kérdéssel foglalkozó szervezetek jegyzéke (internetes címjegyzék) A KÖVLAP elsõ változata 1999 elsõ negyedévében lesz hozzáférhetõ az Interneten. Az INEM honlapja A témában az egyik leggazdagabb ingyenes forrásnak számít az INEM honlapja (cím: http://www.inem.org/). Letölthetõ a legtöbb INEM-kiadvány, ilyen például a felelõs viselkedésre (good housekeeping) buzdító útmutató, vagy az ezen hírlevél végén leírt EMAS eszköztár, amelyet mind tanácsadók, mind a KIR-t önállóan bevezetõ kis- és középvállalkozások jól használhatnak. Számos esettanulmány mellett utalásokat találunk az ISO 14000-es sorozattal kapcsolatos fõbb honlapokra, az EMAS verifikált cégek aktuális listájára, cégek környezeti jelentéseire. A honlap segítségével gyors interaktív önértékelést végezhetünk cégünk környezeti hatásairól, vagy megnézhetjük a Riói csúcson az INEM kezdeményezésére indított ‘Ipar 21’ program tartalmát (pl. ipari parkok környezeti minõsítése, Franciaország). A számos letölthetõ dokumentumon kívül megnézhetjük az INEM közép- és kelet-európai programjait, így a KÖVET-rõl is találunk külön részt (cím: http://www.inem.org/inem/members/ inem_kovet.html). S hogy ne csak jóról szóljunk: a honlap egyes részei idõnként nem elérhetõek, de ez a ritkább eset.

l Belsõ környezeti képzés, motivációs rendszer l Külsõ kommunikáció (pl. környezeti jelentés) – Vállalatok meglévõ környezeti jelentései, esetleg azok listája

További hasznos honlapok

l Környezettudatos vállalatirányítás egyéb eszközei

ISO14001 - EMAS - Auditálás http://www.mgmt14k.com/ceaa/ http://www.emas.lu/ http://www.ezaz.hu/quality/

l Rövid leírások: – Életciklus-elemzés – Ökológiai könyvvitel – Ökokontrolling – Környezeti mérõszámok – Környezeti tanácsadás (magatartási, pl. otthon) l Környezetbarát irodák – Szemelvények A környezetbarát iroda kézikönyvbõl – Környezetbarát irodaszerek szállítói, hasznos címek l Felmérések a magyar vállalatok környezeti orientációjáról l Környezeti magatartási kódexek l Esettanulmányok a környezettudatos vállalatirányításról l Szakirodalom – A szakkönyvtárat mûködtetõ szervezetek katalógusai

ZÖLDEN ÉS NYERESÉGESEN 1998. ÉVI 3. SZÁM

Címek a teljesség igénye nélkül: Általános környezetvédelem http://www.gridbp.meh.hu/ http://www.c3.hu/~enviserv/ http://www.ktm.hu/

Környezettudatos vállalatirányítás Képzés http://www.cfe.cornell.edu/ http://www.epsilon-ltd.co.uk/ http://www.epe.be/ http://www.inem.org/ http://www.tomorrow-web.com/ http://www.cfsd.org.uk/ http://www.cfsd.org.uk/eer/ http://korny10.bke.hu/hcpc/ LCA és környezetbarát termék http://www.interface.no/ecolabel/ http://www.leidenuniv.nl /interfac/cml/ http://www.setac.org/lca.html http://www.cfsd.org.uk/ http://www.blauer-engel.de/ Pályázat, vállalakozásfejlesztés http://europa.eu.int/en/comm/dg23 http://www.cordis.lu/finance/home.html http://europa.eu.int/comm/life/home.htm http://www.ikm.iif.hu/economy/forras/index.htm http://www.omfb.hu/ Zilahy Gyula, TTMK, Tóth Gergely, KÖVET


Környezetirányítási díjak elõször* Elsõ alkalommal került odaítélésre Az Év Környezeti Menedzsere Díj ’98 és Az Év Környezetirányítási Szakirodalmi Díja ’98. A díjat a Gazdasági Minisztérium, a ConsAct Minõségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Iroda Kft., a Környezetgazdálkodási Intézet, a Magyar Minõség Társaság (MMT), a Tiszai Vegyi Kombinát Rt. és a TÜV Rheinland Hungária Kft. alapították, a pályázatokat az MMT-hez, kellett beadni, a zsûri elnöke Dr. Kerekes Sándor volt. Az alapítók szándéka szerint Az Év Környezeti Menedzsere Díj ’98-at azon személy nyerheti el, aki a gazdálkodó szervezeten belül kialakított, eredményesen mûködõ környezetközpontú irányítási rendszer létrehozásában, a gazdálkodó telephelyén és annak környezetében, vagy az elõállított termék környezeti tulajdonságaiban jelentõs javulást idézett elõ. A megvalósított rendszernek példaértékûnek kell lennie más gazdálkodó szervezetek számára. Az Év Környezeti Menedzsere Díj ’98-at a zsûri döntése alapján Petrási János, a TAURUS EMERGÉ Gumiipari Kft. környezetvédelmi vezetõje nyerte el. A zsûri nagyra értékelte azt az erõfeszítést és eredményt, amelyet a cég központi környezetirányítási rendszerének kiépítésében végzett, különös tekintettel arra, hogy ezt régebben alapított környezetszennyezõ technológiát alkalmazó cégnél érte el. Irányításával a környezetirányítási rendszer kialakításán túl jelentõs elõrelépést értek el a környezeti ártalom csökkentésében. Az Év Környezetirányítási Szakirodalmi Díja ’98-at olyan személynek ítélik, aki hazai vagy nemzetközi viszonylatban jelentõs mértékben járult hozzá a környezetirányítás fejlesztéséhez és/vagy több környezeti elem védelmének összehangolt, átfogó, magas színvonalú megoldását írja le vagy meglévõ, jelentõs környezetirányítási szakirodalmi mûvet dolgoz át és korszerûsít. A zsûri döntése alapján Az Év Környezetirányítási Szakirodalmi Díja ’98-at Tóth Gergely (Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület) nyerte el, dr. Georg Winter: Blueprint for Green Management (Zölden és nyereségesen) címû könyvének magyar nyelvre fordításával és adaptálásával, kiegészítve az ISO 14001 szabvány bevezetéséhez szükséges útmutatóval, magyar vonatkozású részekkel és vállalati példákkal. Tóth Gergely nemcsak lefordította az igen jelentõs szakkönyvet, hanem a magyar példák, aktuális információk és újabb eredmények közlésével a környezetbarát * Az MMT sajtóközleménye alapján

vállalati politika és gyakorlat kialakításához is nagymértékben hozzájárult. A díjat odaítélõ bizottság véleménye szerint a jutalmazottak munkássága, eredményeik példaértékûek és nagymértékben segítik a környezetvédelem, környezetirányítás gondolatának és megvalósításának elterjedését. A zsûri bizottság nevében dr. Vargay Zoltán, az MMT ügyvezetõ igazgatója adta át a BNV alkalmával.

INEM tapasztalatcsere ötödször 1998. szeptember 6-8. között került sor az INEM éves közgyûlésére és tapasztalatcseréjére Hamburgban (IPEX). Az eseményen a TTMK részérõl Galli Miklós, a KÖVET képviseletében Tóth Gergely vett részt. Az INEM Fõtitkárságának új címe: INEM Main Secretariat Osterstrasse 58 D. 20259 Hamburg, Germany (: +49-(0)40-4907-1600 2: +49-(0)40-4907-1601 7: inem@on-line.de Honlap: http://www.inem.org Bemutatkozott az INEM új ügyvezetõ igazgatója, Dr. Zadok Severin Lempert, aki Svájcból származik, de az utóbbi években Dél-Afrikában tevékenykedett ENSZ megbízottként, a béketeremtés érdekében. A KÖVET elnöksége már korábban köszönetet mondott a távozó ügyvezetõ igazgatónak, Troy Davisnek, aki személyesen, munkaköri kötelességeit jelentõsen meghaladó mértékben segítette a KÖVET megalakulását és sikeres mûködését. Davis úr az USA-ban folytatja pályafutását, a Világpolgár Alapítványnál. Új épületbe költözött az INEM Fõtitkársága. „A Jövõ Háza” a Winter-cég ko-

rábbi irodaépülete Hamburg belvárosában, amelyet környezetbarát modellépületnek újítottak fel. A légkondicionálókat külsõ hõmérséklet-érzékelõkkel összekötött automatikus redõnyök helyettesítik, a világítást nagymértékben kiváltja a természetes fény, a burkolatok és bútorok nagyrészt fából készültek. A négyemeletes épületben az INEM mellett helyet kaptak a BAUMcsoport szervezetei, amelyek nemcsak vállalatok, hanem önkormányzatok és magánszemélyek felé is terjesztik a környezettudatos viselkedés gyakorlati módjait. Néhány a bemutatott programok közül: A BAUM (Bundesdeutscher Arbeitskreis für Umweltbewußtes Management e.V.) Solar Kampagne 2000 programjának célja, hogy 3 év alatt áttörést érjen el a napenergia hasznosítás terén Németországban. A síkkollektorok fûtési és vízmelegítési célra már versenyképesek a hagyományos energianyerési módokkal. A BAUM a tervezõmérnökök, építészek és napcellagyártók szakmai szövetségeivel együtt médiakampányt folytat, hogy síkkollektorok kerüljenek a középületek és magánházak tetejére. Eddig 11 millió DEM gyûlt össze erre a célra, több száz közintézmény jelezte hajlandóságát, rendkívül nagy a sajtó érdeklõdése is. Az AUGE (Aktionsgemeinschaft Umwelt, Gesundheit und Ernährung) olyan CD-ket mutatott be, amelyek a környezetbarát építkezést segítik. A BAUM-mal közösen hirdették meg a Nyerjen a környezettel! versenyt háztartások részére. A háztartás felszereltségével és az ott lakók viselkedésével kapcsolatos kérdésekre válaszolva önállóan felépíthetõ „öko-házat”, környezetbarát konyhaberendezést, gáztûzhelyet és 5000 más értékes díjat lehet nyerni, összesen egymillió márkát meghaladó értékben. A BAUM és az AUGE által terjesztett CD-k (ld. KÖVET hírlevél 2. évf. 1. sz. 8. oldal) segítséget nyújtanak a háztartás környezeti átvilágításában. Az AUGE Marketing GmbH Emil Grünbär – der Umweltindian rajzfigurája azon vállalatoknak ad segítséget, akik gyerekeknek szóló tudatformálási programokon keresztül kívánják javítani piaci jóhírüket. A KÖVET-nél is hozzáférhetõ Vadászat az Uhpszokra címû CD például kísérletek, rejtvények és játékok segítségével ismerteti meg a 6 év feletti gyerekeket állatokkal és növényekkel, a napenergia hasznosításával, a papírkészítéssel, a természethez és környezethez kötõdõ lexikális információkkal.

ZÖLDEN ÉS NYERESÉGESEN 1998. ÉVI 3. SZÁM

l

3


Az IPEX tényleges programjában helyet kapott az INEM ISO TC 207-es bizottságában való részvétel megvitatása, közös projektek megbeszélése és újak kidolgozása. Angol és belga kollégákkal folytatott megbeszélések eredményeképpen a KÖVET két programot tervez a közeljövõben nemzetközi együttmûködéssel. A regEM program keretében a KÖVET és a TTMK öt helyi irodát hozna létre Magyarországon, illetve meglévõ intézményeknek adná át a képzési programjait, módszereit, írott útmutatóit. Tervezzük emellett új módszerek behozatalát a belga és az osztrák környezeti tanácsadó (Eco-Counselling) szövetségek segítségével (pl. öko-térképezés). A regEM program kedvezményezettjei kis- és középvállalatok, elsõsorban az általuk is használható, egyszerû módszerekre helyezõdik a hangsúly. A program tervét a KÖVET beadta a Phare Partnerségi Pályázatára, Brüsszelbe, döntés körülbelül fél év múlva várható. A tervezett költségvetés 200.000 ECU. Szeretnénk adaptálni az angol BEA (Business Environment Association) beszállítók ötfokozatú környezeti minõsítését magába foglaló programját is. A nagyvállalatok már felelõsségi okokból is kíváncsiak beszállítóik környezeti teljesítményére, de nem tudják mindegyiktõl megkövetelni a szabványos KIR-t. A BEA által kidolgozott ötlépcsõs modellben a beszállítók csak az utolsó (gyémánt-) szinten szerzik meg a minõsítést, míg a bronzlépcsõnél csak törvényi megfelelõsség, az ezüstnél környezeti hatásfelmérés és politika, az aranynál környezeti célok, a platinánál eljárások és dokumentáció a követelmény. A nagyvállalat szabadon dönthet, mely beszállítóitól milyen szintet követel meg, a BEA távoktatással segíti a folyamatot. A minõsítés a meglévõ auditorhálózatra támaszkodik. A programnak jó esélye van EU-szintû terjesztésre. Nagyvállalatok érdeklõdése esetén szeretnénk az ötlépcsõs modellt hazánkban is meghonosítani. Az IPEX résztvevõi megismerkedtek a KONICA környezettudatos mûködésével is. A cég legtöbb fénymásolója elnyerte a kék angyal minõsítést, jelentése a legjobbak között végzett a németországi versenyben. Termékpolitikájukban elõremutató, hogy régi gépeiket visszaveszik, szétszedik, az alkatrészeket tesztelik, majd új géppé rakják össze, amely anyagában régi, de teljesítményében és kinézetében új (remanufacturing). A cég környezeti jelentése nyomtatott formában és CD-n hozzáférhetõ a KÖVET könyvtárában. Az IPEX-hez kapcsolódóan megtartotta az INEM éves közgyûlését is, ahol újraválasztották az elnökség tagjait: Dr. Georg Winter (elnök, Németország), Rolf Henriksson (alelnök, Svédország), Dr. Lovretity Zsigmond (Magyarország), Dr. Dalia Mai-

4

l

mon (Brazília), Alain Mamou-Mani (Franciaország), Hans Werner Autz (Ausztria). Az új igazgató fõ feladata a szervezet pénzügyi önfenntartóvá tétele lesz, fontos emellett a nemzetközi szerepvállalás és a tagoknak nyújtott szolgáltatások megerõsítése. Köszönetet mondtunk az INEM munkatársainak a magyarországi programok (környezetbarát iroda, GEMS, POEMS/ TISOT) tervezésében és végrehajtásában nyújtott odaadó segítségükért. Az IPEX-et megelõzõ elnökségi ülésen más elfoglaltsága miatt Dr. Lovretity Zsigmondot – a megszokottól eltérõen – Tóth Gergely képviselte.

LCA oktatás

Ennek magját egy szoftver képezné, amely ma a világ tíz legjobbja között van. Ez alkalmas termékek, folyamatok teljes életciklusbecslésének, környezeti hatások becslésének, szennyezõanyag kibocsátás minimalizációjával, újrahasznosítással, hulladékkezeléssel kapcsolatos stratégiák stb. kidolgozásának oktatására. Gyakorolható rajta az adatbázis-kezelés, -fejlesztés, -módosítás az ISO14000es szabványsorozatnak megfelelõ struktúrában. A szoftver nagy elõnye, hogy felépítése lehetõvé teszi több felhasználó egyidejû munkáját, így alkalmas csoportmunka gyakorlására is. További információk:

Az ELTE Kémiai Technológia és Környezetkémiai Tanszéke tanfolyamot kíván szervezni életciklus-elemzés tárgyában, amelyre érdeklõdõk jelentkezését várja.

ELTE, dr. Varga Enikõ, (: 209-0555, 2: 209-0602, 7: vargae@para.chem.elte.hu

FELHÍVÁS

környezetközpontú irányítási rendszer (ISO 14001) és tisztább termelési tréningen (TISOT ’99) való részvételre A Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület (KÖVET) kedvezményes részvételi lehetõséget kínál TISOT programjában, melynek célja, hogy 10-20 magyarországi kis- és középvállalat számára részletes ismereteket nyújtson a környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és a tisztább termelés integrált bevezetésérõl. Tréningünk segítségével vállalata többek között a következõ elõnyökhöz juthat: F anyag- és energiafelhasználás csökkenése F szennyezõanyag-kibocsátás csökkenése F a cég társadalmi és piaci megítélésének javulása F új belföldi és exportpiacok megszerzése illetve megtartása. A program idõtartama egy év, mely során a vállalatok képviselõi a havonkénti találkozók alkalmával elsajátított tudás segítségével csökkentik anyag- és energiafelhasználásukat, valamint károsanyag-kibocsátásukat, ideális esetben pedig kiépítik tanúsításra alkalmas környezetközpontú irányítási rendszerüket. A TISOT programot a Tisztább Termelés Magyarországi Központjával együttmûködve végezzük, a legsikeresebb résztvevõ cég környezetközpontú irányítási rendszerének ingyenes tanúsítási auditját másik partnerünk, a BAUM Ökoaudit (INEM Ausztria) elvégzi. A TISOT ’99 program támogatói:

EU, Phare Partnership Programme

Deutsche Bundestiftung Umwelt

További információkkal szívesen állunk rendelkezésére: KÖVET, Cicás Györgyi ( 331- 6763, (20) 9623-582

ZÖLDEN ÉS NYERESÉGESEN 1998. ÉVI 3. SZÁM


EURÓPAI TISZTÁBB TERMELÉS KEREKASZTAL European Roundtable on Cleaner Production 1998 - Lisszabon - 1999 - Budapest

Az Európai Tisztább Termelés Kerekasztal földrészünk egyik legrangosabb szakmai fóruma a tisztább termelés, a megelõzõ környezetvédelem témakörében. Az évente megrendezésre kerülõ konferencián két-háromszáz európai és tengerentúli szakember cseréli ki tapasztalatait, ötleteit. A Kerekasztal hagyományosan a multilaterális együttmûködések egyik „bölcsõje” Európában. Idén októberben az ötödik alkalommal rendezték meg a Kerekasztalt, ezúttal portugál kollégáink láttak vendégül bennünket Lisszabonban. Az idei rendezvénynek hazánk szempontjából különös aktualitást adott az a tény, hogy a Tisztább Termelés Magyarországi Központja elfogadta a felkérést a jö-

võ évi Kerekasztal megrendezésére. Az 1999. szeptember 29. és október 1. között rendezendõ eseményre csaknem háromszáz résztvevõt várunk. A budapesti konferencia központi témájának az Európai Unió Integrált Szenynyezésmegelõzési és Ellenõrzési (IPPC) Direktívája, az abban lefektetett „elérhetõ legjobb technológiák” (BAT) és a tisztább termelés kapcsolatát választottuk. További tervezett témák a Tisztább Termelés és a Környezetközpontú Irányítási Rendszerek integrálása, a Tisztább Termelés szerepe globalizálódó világunkban, az európai és nemzetközi hálózatok szerepe a Tisztább Termelés elterjesztésében, a beszállítói lánc szerepe a vállalatok környezettudatosságának fejlõdésében.

ERCP ’99 - Budapest A konferencia témáinak véglegesítését decemberig tervezzük, addig örömmel fogadunk minden ötletet, javaslatot vagy véleményt ezzel kapcsolatban. További felvilágosítás: Galli Miklós, TTMK 7: galli@enviro.bke.hu (/2: 2179588

Lezárultak az 1998 évi ÖKOPROFIT projektek

Az elsõ hazai ÖKOPROFIT díjasok novemberben vehették át kitüntetéseiket Mint arról korábban már beszámoltunk, idén elõször 11 vállalat részvételével rendezett ÖKOPROFIT projekteket hazánkban a Tisztább Termelés Magyarországi Központja. A dorogi és a salgótarjáni projekt októberben befejezõdött. A résztvevõ vállalatok utolsó feladata volt, hogy elkészítsék pályázati anyagaikat a Gazdasági Minisztérium és a TTMK közös ÖKOPROFIT díjának elnyerésére. A díjat ezév november 18-án (a Tech Com konferenciához kapcsolódó díjkiosztó ünnepségen) azok a résztvevõ vállalatok vehették át, akik a Tisztább Termelés módszereinek alkalmazásáról, és az ezáltal elért eredményeikrõl beszámolnak a közvéleménynek. Dr. Gulácsi Gábor a Gazdasági Miniszté-

rium közigazgatási államtitkára a következõ vállalatok képviselõi számára adta át a díjat: Dorog Város Polgármesteri Hivatala Vértes Volán Rt. Dorogi Hulladékégetõ Kft. Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. Salgótarjáni Üveggyapot Rt. Tarjánhõ Kft. Városgazdálkodási Kft. Salgótarján Salgó Metal Kft. A vállalatok által szolgáltatott adatok alapján a TTMK munkatársai esettanulmányokat készítenek, amelyek a TTMK adatbázisának részeként az Interneten keresztül, illetve egy rövidesen kiadásra kerülõ esettanulmány-kötet formájában nyomtatásban is hozzáférhetõk lesznek. A projekt

eredményeit összefoglaló rövid ismertetõ füzet megjelenése 1999 elejére várható. Az idei projektek lezárásával párhuzamosan megkezdõdött a jövõ évi ÖKOPROFIT projektek elõkészítése. Eddig öt hazai régióból érkezett érdeklõdés, itt a résztvevõk toborzása már folyamatban van. Az elsõ projektek indulása 1999 január-februárban várható. Természetesen továbbra is várjuk minden érdeklõdõ jelentkezését, aki a jövõ évi projektekben résztvevõként, szervezõként, esetleg támogatóként részt kíván venni. További felvilágosítás: Galli Miklós, TTMK (/2: 2179588 7: galli@enviro.bke.hu

Joint bulletin of the HCPC and KÖVET-INEM Hungária to promote cleaner production and environmental management – English Summary The editorial of this issue deals with information systems relating to environmental management and cleaner production. HCPC and KÖVET are currently working on their information systems TTInfo and KÖTET, respectively, which aim at providing information to organisations interested in up-to-date environmental management practices and cleaner technologies. Co-ordination in this field is ensured by an agreement between HCPC, KÖVET and KSZSZ (Association of Environmental Service

Providers, XIR database) which identifies the basic interests and needs of the three organisations and helps avoid redundancies. The Environmental Manager of the Year 1998 title has been awarded to Janos Petrasi, environmental expert of TAURUS EMERGE Gumiipari Kft. while Gergely Toth of KÖVET received the Environmental management Literature Award of the Year for his translation and adaptation of dr. Georg Winter’s book titled Blueprint for Green Management. HCPC has been busy

organising its Tata workshop about cleaner production methodologies for environmental experts of consulting and manufacturing companies. At the same time the Tech Com conference in the middle of November has been a success. An article by |gnes Nemcsicsne Zsoka describes the challenges set forth by the European IPPC Directive. Features of the Directive and the problems of implementation are discussed in detail. Gyula Zilahy, HCPC

ZÖLDEN ÉS NYERESÉGESEN 1998. ÉVI 3. SZÁM

l

5


A Tech Com Konferencia programja A Tisztább Termelés Magyarországi Központja novemberben rendezte meg a „Veszélyes hulladékok: a környezeti kockázatok csökkentése mint üzleti lehetõség” címû konferenciát, mely a Tech Com Magyarországi Projekt sorozatba illeszkedik. A Tech Com programot az USA Külügyminisztériuma támogatja, végrehajtói a Rochester Insitute of Technology és az Ipar Mûszaki Fejlesztéséért Alapítvány Az alábbiakban a konferencián elhangzott elõadásokat mutatjuk be, a konferencia részletes beszámolóját a Zölden és nyereségesen következõ száma fogja tartalmazni. Szerda, 1998. november 18. • Rapcsák János, helyettes államtitkár, Miniszterelnöki Hivatal Környezetvédelmi projektek nemzetközi finanszírozásának tapasztalatai és jövõbeli lehetõségei • Anthony Muller, Principal, BOOZ-ALLEN & HAMILTON, Inc. – Joel Weiss, President, Energy and Environmental Sector, Lockheed Martin Corporation Vállalatok belépési lehetõségei és pénzügyi stratégiái a magyarországi környezetvédelmi piacon • Donna Stimak, Director for Business Development, Energy and Environmental Sector, Lockheed Martin Corporation A Lockheeed Martin magyarországi együttmûködést segítõ programjai és egyéb lehetõségei • Prof. Kerekes Sándor, egyetemi tanár, a Tisztább Termelés Magyarországi Központjának igazgatója A magyar környezetpolitika alakulását meghatározó tényezõk: a reaktív környezetvédelemtõl a megelõzõ környezetirányításig • Jernej Stritih, a Regionális Környezetvédelmi Központ igazgatója A környezetvédelmi technológiák iránti igény Közép és Kelet Európában • Robert Herbst, a GETF igazgatóságának elnöke, a Regionális Környezetvédelmi Központ Igazgatóságának tagja, a Tech Com Tanácsadó Testületének tagja Bejutási lehetõség az Egyesült Államok környezetvédelmi technológiájának piacára: három esettanulmány • Nébb-Csorba Lajos, titkár, Környezetvédelmi Minisztérium Tisztább technológiák és tisztább termékek Magyarországon • Kinga Svastics, kereskedelmi szakértõ, Egyesült Államok Nagykövetsége, Kereskedelmi Osztály Magyarországi üzleti lehetõségek – az Egyesült Államok Kereskedelmi Szolgálatának elemzése • Prof. Greguss Pál, ny. egyetemi tanár, Budapesti Mûszaki Egyetem A környezet változásának vizsgálata napfogyatkozáskor, a középpontos tükrözés módszerével • Lénárt István, kutató, ELTE Matematikai módszertani csoport Új eszközök, eredeti elképzelések a környezeti nevelésben: a Lénárt Gömb • Tamás János, professzor, A Tisztább Termelés Debreceni Regionális Központjának igazgatója Az internetes GIS-technikák használata környezeti információk megszerzésére

6

l

• Michael Szendrey, környezetügyi alelnök, Bacardi Corporation Esettanulmány a Tropicanaról – gazdasági és mûszaki sikertörténet • Gyulavári Imre, ügyvezetõ igazgató, Gyulavári Consulting Kaszkádszerû, többlépcsõs „biofilm” szennyvíztisztító rendszer • Bitskey József, igazgató, Reaqua Kft. Mikrobák és környezetvédelem • Douglas Blazey, ESQ and Principal, Elliott Reihner Siedzikowski and Egan P.C. Kényszerítés helyett gazdasági ösztönzõk alkalmazása a környezetvédelmi szabályozásban • Eke István, a Földmûvelési és Területfejlesztési Minisztérium osztályvezetõje - Böszörményi Ede, Kajati István, A Földmûvelési és Területfejlesztési Minisztérium Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomása ; - Miklós Faust, Ph.D., USDA-ARS, Beltsville Agricultural Center, USA; - David A. Rosenberger Ph.D. és Richard W. Straub, CORNELL University, Hudson Valley Laboratory Környezetbarát könnyû nyári olajok a VEKTAFID A és VEKTAFID R használata az integrált gyümölcstermesztésben és az integrált növényvédelemben • Puskás Ferenc, agronómus és környezeti geológus, UNIDO/UNEP szakértõ Gazdaságos és környezetbarát megoldások a vörös- és barnaiszap-tárolók rekultivációjára • Kilián Árpád, ügyvezetõ igazgató, REMATER Kft. Kettõs csavar: lágy PVC-hasznosítás – biológiai szennyvíztisztítás • Gary Coxon, elnökhelyettes, Oak Ridge National Laboratory/U.S. Department of Energy Oak Ridge National Laboratory: magyarországi együttmûködési lehetõségek • Prof. Tamás Ferenc az Ipar a Környezetvédelemért Alapítvány elnöke, Veszprémi Egyetem A díjkiosztó ünnepség megnyitása • Dr Gulácsi Gábor, közigazgatási államtitkár, Gazdasági Minisztérium A környezetkímélõ iparfejlesztést támogató gazdaságpolitika Magyarországon Csütörtök, 1998. november 19. • John Malin, Amerikai Vegyipari Szövetség Az Amerikai Vegyipari Szövetség szerepe a környezetkímélõ üzleti gyakorlat támogatásában • Daniel Edwards, elnökhelyettes, NUI Environmental Group, Inc. Egy környezeti szempontból biztonságos,

ZÖLDEN ÉS NYERESÉGESEN 1998. ÉVI 3. SZÁM

• •

egyben piacképes, talaj- és üledék-szennyezést csökkentõ eljárás Vereczkei Gábor, a Központi Élelmiszeripari Kutatóintézet tudományos osztályvezetõje - Prof. Biacs Péter, a Központi Élelmiszeripari Kutatóintézet fõigazgatója, az Országos Környezetvédelmi Tanács elnöke Az élelmiszeripar üvegházgáz-kibocsátó forrásainak értékelése Thomas DeKay, nemzetközi projekt manager, Technology Innovation Office, Environmental Protection Agency, USA, és a Tech Com Tanácsadó Testületének tagja Az Egyesült Államok környezeti technológiákat értékelõ programja: belépési lehetõség az amerikai piacra a magyar vállalkozások számára Douglas Blazey, ESQ és Principal, Elliott Reihner Siedzikowski and Egan P.C. Tisztább termelés nyereségesen: a harminc évig tartó, költséges, nyugati, csõvégi gyakorlat átugrása Kenneth G. Symms, CEO and Technical Director for Risk Assessment, Environmental Standards Inc. Új lehetõségek telephely- specifikus kockázatelemzéssel Kovács András, OMFB - Szabó Ilona, OMFB Az OMFB szerepe és törekvései a környezetvédelmi technológiák elterjesztésében és az EU 5. Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogramjában Jennifer Hosking, Senior Consultant, Roy F. Weston, and Director, Infrastructure Revitalization Institute Üzletkötés, az akadályok leküzdése és új lehetõségek feltárása Faith Leavitt, Senior Consultant, and Joanne McKernan, Technical Specialist, Global Environment and Technology Foundation ISO 14000 – esettanulmányok a vállalati és a közszférából Victor Failmezger, Director of Special Projects, Global Environment and Technology Foundation TechKnow: környezetvédelmi technológiák interaktív adatbázisa Samodai György, ügyvezetõ igazgató, Pannon Solar A napenergia hasznosítása Budai Pál, marketing manager, EGYM VITAL Ltd. Környezetkímélõ tisztítószerek és technológiák Jermakov Tamás, ügyvezetõ igazgató, Ökomontázs Kft. UV technológiák a magyar és nemzetközi piacon Thomas DeKay, Manager for International Programs, Technology Innovation Office,


• •

• •

Environmental Protection Agency, USA Telephelytisztítás gazdaságos módszerekkel Kecskeméthy Géza, ügyvezetõ igazgató, Kompozitor Kft. Mûanyag hõcserélõk: radikális életciklus javulás Bárczy Zoltán, ügyvezetõ igazgató, Bárczy Kft. Az olajos szennyezõdések eltávolításának innovatív módszerei Hoffman László, ügyvezetõ igazgató, Geofil Kft. A fénycsõgyártás hulladékainak hasznosítása Winston Bowman, Managing Director, Institute of International Education US- Eurasia Environmental Partnership Program: A környezetközpontú irányítási rendszerek és a tisztább termelés elõsegítése Tóth Gergely, KÖVET-INEM Hungária A környezettudatos vállalatirányítás rendszerek helyzete Magyarországon Ferjancsik Zsombor, iroda igazgató, Denkstatt Hungary Kft. Környezetközpontú irányítási rendszerek bevezetése a tisztább termelés elvének alkalmazásával Paul Morin, Senior Geoscientist, Manager, International Services, Environmental Standards, Inc. Beruházás-elõkészítés: a multinacionális vállalatok vállalatfelvásárlásainak illetve vegyes vállalatainak környezeti jellemzõi John Morelli, igazgató, Környezetvédelmi Menedzsment és Technológia Tanszék, Rochester Institute of Technology és Csutora Mária, egyetemi adjunktus, a Tisztább Termelés Magyarországi Központjának igazgatóhelyettese Környezetvédelmi menedzsment oktatása és technológiaátadás az Interneten keresztül: alkalmazkodás a nemzetközi szállítás követelményeihez John Morelli, Director, Department of Environmental Management and Technology, Rochester Institute of Technology, és Prof. Kerekes Sándor, egyetemi tanár, a Tisztább Termelés Magyarországi Központjának igazgatója Záró gondolatok

Sikeres TTMK szeminárium a tisztább termelés vállalati gyakorlatáról Mint arról már korábbi hírleveleinkben is hírt adtunk a Tisztább Termelés Magyarországi Központja kétnapos szemináriumot tartott környezetvédelmi tanácsadó illetve ipari termelõ vállalatok képviselõi részére a tisztább termelés elveinek gyakorlati alkalmazásáról. Az október 20-21.-én Tatán megrendezett szeminárium központi témája a megelõzõ környezetvédelem gyakorlati alkalmazása volt, mely a környezetvédelmi és a gazdaságossági szempontok együttes érvényesülését segíti elõ. A szeminárium, melyet dr. Kerekes Sándor, a TTMK igazgatója vezetésével a Központ munkatársai tartottak számos környezeti menedzsment területre kítért így a környezeti beszámolók készítésére és a környezeti indikátorok alkalmazására (Kovács Eszter), az anyag- és energiaáramok elemzésére (Galli Miklós), a környezeti számvitel és

kontrolling szerepére (Nemcsicsné Zsóka Ágnes), a környezeti kockázatok (Kék Mónika) és a gondos bánásmód és környezetbarát beszerzés témaköreire (Zilahy Gyula). A szemináriumon elõadást tartott a Budapesti Vegyimûvek Rt. vezérigazgatója, Valovits Emil is, aki a környezeti menedzsment rendszerek és a minõségbiztosítás kapcsolatát elemezte vállalatának gyakorlata alapján. A szeminárium a témában érintett szervezetek széles körének érdeklõdését keltette fel így jelen voltak a Deloitte & Touche, a SZEVIKI Rt., a Szenzor P-E Gazdaságmérnöki Kft., a PAT-KO Kft., a Környezetvédelmi Kft. illetve a Gazdasági Minisztérium és Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzatának valamint a TTMK gyõri már mûködõ és veszprémi leendõ regionális központjainak a képviselõi. A nagy érdeklõdésre való tekintettel a TTMK a jövõben is tervezi hasonló szemináriumok rendezését illetve képzéseket vállal a tisztább termelés és a környezetvédelmi menedzsment rendszerek gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos témakörökben egy-egy szervezet munkatársai számára is. Információ: Zilahy Gyula, TTMK Új taneszköz-készlet az oktatásban: a rajzgömb (Lénárt-gömb) Az alábbiakban egy a Tech Com konferencián is bemutatott oktatási eszköz leírását közöljük. 1996-ban az Egyesült Államokban egy matematikai oktatási projekt részeként jelent meg az az oktatási készlet a hozzá tartozó matematika-munkatankönyv kíséretében, amely számos iskolai tantárgy oktatását teszi könynyebbé és alkalmazható a matematikában, a földrajzban, a csillagászatban, a kémiában, a fizikában, illetve az orvosi és mérnöki tudományokban, a mûvészi és mûszaki rajzban stb. A készlet, melynek magyarországi forgalmazása 1998-ban indult el céljául azt tûzték ki, hogy felnõttek és gyermekek egyaránt a síkgeomet-

riai módszerek esetében megszokott könnyedséggel és pontossággal rajzolhassanak, szerkeszthessenek és mérjenek a gömbfelületen. A készlet részei megfelelnek a síkbeli szerkesztéseknél használt füzetlapnak, egyenes vonalzónak és körzõnek: • átlátszó, kb. futball-labda nagyságú, vastag falú mûanyag gömb, amely a gömbi rajztábla szerepét tölti be; • alátámasztó gyûrû, amelyen a gömb szabadon forgatható, mozgatható; • átlátszó, az alapgömbre sapkaszerûen ráilleszthetõ félgömbfóliák, gömbi rajzlapok, amelyeken rajzolhatunk és mérhetünk, és amelyekbõl ollóval különféle alakzatokat vághatunk ki; • gömbi vonalzó a legfontosabb gömbi vonal, a gömbi fõkör rajzolására és mérésére; • gömbi körzõkészlet tetszõleges gömbi kör rajzolására; • négyszínû, vízzel lemosható filctoll-készlet; • összekapcsoló gyûrû két félgömbfóliához, a gömbi ábra bemutatására; • tájékoztató füzet; • színes földgömbvetületet ábrázoló poszter, amelyet kivágva, saját földgömböt készíthetünk; • gömbi szögmérõ; • a félgömbfóliákba beragasztott, különféle típusú, rárajzolható földgömbök. A legújabban kifejlesztett rárajzolható földgömbök lehetõvé teszik a készlet eddiginél lényegesen szélesebb körû felhasználását a földrajz és környezetvédelem oktatásában. Mint ahogyan a matematikai oktatásban a sík és a gömb geometriájának összehasonlítása fejleszti a szemléletváltás, a tolerancia képességet, úgy a rárajzolható földgömbök alkalmazása a földrajz és környezetvédelem tanításában segítik a globális szemlélet, a környezetvédelmi problémák iránti fogékonyság kialakulását. További információ: Marjai Péter, TTMK

Az AIESEC a Közgazdászhallgatók Nemzetközi Szervezete. Az AIESEC Planet projektje, a szervezet 87 tagországát bevonva, gyakorlati tapasztalatra építve kíván tenni Földünk fenntartható fejlõdéséért. A KÖVET támogatja a diákkezdeményezést. Célunk, hogy az egyéves, szakmai gyakorlattal egybekötött tanulási folyamat eredményeként létrejöjjön a résztvevõkbõl egy vezetõi klub, melynek tagjai kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezõ, globális szemléletû fiatal közgazdászok, akik a gyakorlati életben is akarnak és képesek tenni a fenntartható fejlõdésért. A projektben 86 magyar diák, és a többi 86 tagország 1–1 képviselõje vesz részt. A szakmai gyakorlatot többlépcsõs felkészítés és kiválasztás elõzi meg, ez utóbbi célja, hogy a leginkább vezetõi beállítottságú fiatalokat válasszuk ki. A diákok párokban dolgoznak majd – egy magyar és egy külföldi együtt. Az 1999 augusztusára tervezett felkészítõ konferencia után a külföldi diák hazájába mennek szakmai gyakorlatra, majd újabb hat hónapig magyarországi vállalatoknál töltik gyakorlatukat. A projekt során a résztvevõk folyamatosan kutatják a fenntartható fejlõdéssel kapcsolatos legújabb eredményeket, folyamatosan segítik egymás, és az õket foglalkoztató vállalatok munkáját. A projekt végén egy reintegrációs konferencia kínál lehetõséget az addigi tapasztalatok és tudás összegyûjtésére, értékelésére. Makó Zsuzsa 52/ 416 580 / AIESEC

Részletesebb tájékoztatás:

Ujhelyi Katalin 217 45 30

Planet Szervezõbizottság külsõkapcsolatokért felelõs elnökhelyettesek

ZÖLDEN ÉS NYERESÉGESEN 1998. ÉVI 3. SZÁM

l

7


KÖVET KIR nyilvántartás – 1998. november 5. Három hónap után másodszor is aktualizáltuk a KÖVET KIR nyilvántartását, ami fiatal kora ellenére kezd a szakma bevett információforrásává válni. Erre támaszkodott többek között a Figyelõ is 1998. július 23-i számában. Ezt a listát közölte az MTV környezetvédelmi mûsora a Zöldövezet, valamint a Mûszaki Magazin decemberi száma is. Kérjük, értesítsenek bennünket, ha az abban szereplõ és abból esetleg kimaradt vállalatokat vagy pontatlanságot tapasztalnak a listákban. Ezekért elõre is elnézést kérünk. A felkészítés alatt álló cégekrõl meglehetõsen hiányosak az információink, a következõ alkalommal igyekezünk ezeket is közölni.

Tanúsított vállalatok listája: 1. COFINEC Hungary Rt. Petõfi Nyomda 2. COLUMBIAN TISZAI CARBON Rt. 3. Consact Minõségügyi Tanácsadó Kft.* 4. CONTROLL Min.Tanácsadó Iroda* 5. Csepeli Erõmû Rt. Power GEN 6. Dreher Sörgyárak Rt. 7. Dunapack Rt. Csomagolóanyaggyára* 8. Dunastyr Polisztirol Gyártó Rt. 9. Ford Hungária Term. és Értékesítõ Kft. 10. Gyõri Szeszgyár és Finomító Kft. 11. Hejõcsabai Cement- és Mészipari Rt. 12. Herendi Porcelánmanufaktura Rt. 13. Hungarochemicals Kft. 14. Hungarotrucks Kft. 15. IBM Storage Products Kft. 16. Innobaum Kft. 17. KALOPLASZTIK Mûa. és Gumiipari Kft. 18. Kanizsa Trend 20. KÉSZ Kft. 21. KNORR-Bremse Kft 22. Linde-Gaz Magyarország Rt. 23. Magyar Suzuki 24. MOL Rt. Kenõanyag Ü.á., Komárom* 25. MOL Rt. Tiszai Finomító* 26. OPEL Magyaro. Jármûgyártó Kft.** 27. OVIBER Kft. 28. Pannon Pipe Mûanyagipari Kft. 29. Philips Monitoripar Kft. 30. Purator Hungária Kft. 31. Siemens Telefongyár* 32. TAURUS Carbonpack 33. Taurus EMERGÉ Gumiipari Kft. 34. Temic Telefunken Microelectronic Kft.** 35. Tiszai Vegyi Kombinát Rt. 36. UNILEVER ESKIMO Jégkrémgyár 37. UNILEVER Magyarország Kft.

TANÚSÍTÁS IDEJE

TANÁCSADÓ

TANÚSÍTÓ

1998.07.22. 1998.04.16 1997.12.30. 1998.01.06. 1998.08.01. 1997.11.01. 1997.06.01. 1997.12.04. 1998.04.20. 1998.06,24-25. 1996.11. 1998.09.01. 1998.08. 1998.06.17. 1998.08.13. 1998.09. 1997.09.19. 1998.01.01. 1998.09.22. 1998.09.21-23. 1998.06.30. 1998.04.02. 1998.03.02. 1996.12.01. 1997.12.05. 1998.06.17-19 1998.01.14. 1997.12.10. 1998.06.12. 1998.09.16. 1998.04.02. 1997.05.23. 1997.11.30. 1997.12.01. 1998.07.20-23. 1998.03.01.

Consact

BSI MSZT Det Norske Veritas SGS Hungaria

Denkstatt Hu. Stenum Stenum Qualiprod TÜV R.H. Controll Szenzor PE Szenzor PE Qualimed Denkstatt Hu. TÜV R.H. Controll TÜV R.H. Controll Imsys Kft. Controll Szenzor PE Szenzor PE Szenzor PE Szenzor PE TÜV R.H. Denkstatt Hu. Imsys Kft. TÜV R.H. Qualiprod TÜV R.H. Controll Controll Szenzor PE

SGS Hungaria ETA MSZT VCA SGS Hungaria SGS Hungaria TÜV R.E. TÜV R.E. Lloyd’s BVQI TÜV R.E. SGS Hungaria TÜV R.E. SGS Hungaria TÜV Hessen AIB-Vincotte SGS Hungaria BSI Lloyd’s SGS Hungaria TÜV R.A. ÖQS-MSZT SGS Hungaria BVQI TÜV R.E. Det Norske Veritas TÜV R.A. TÜV R. E. BVQI SGS Hungaria

Jelmagyarázat: * - KÖVET tag; ** - EMAS rendszer is; TÜV R.A. – TÜV Rheinland Anlagentechnik GmbH; TÜV R. E. – TÜV Rheinland EUROQUA; TÜV R. H. – TÜV Rheinland Hungária VRF; Denkstatt Hungary Kft

KIR tanácsadók listája: SZERVEZET

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

BBL Tanácsadó Kft.* Bureau Veritas Magyarország Kft.* Consact Minõségügyi Tanácsadó Kft.* CONTROLL Minõségfejlesztési Tanácsadó Iroda* DENKSTATT Hungary Kft.* DUNAFERR QUALITEST Minõségügyi Kft. FRAMACO Kft. IMSYS Vezetési Tanácsadó Iroda* Mertcontrol Minõségellenõrzõ Rt.* Natura Környezetvédelmi Tanácsadó Kft.* QUALIPROD Minõségi és Mûszaki Tanácsadó Kft.* Stenum GmbH* Struktura Szervezési és Minõségfejlesztési Tanácsadó Kft. Szenzor P-E Kft.* TÜV Rheinland Hungária VRF Kft.*

ALKALMAZOTTAK(**)

40 (5) 50 (5) 4 (3) 220 (2) 9 (4)

l

12 19 2

2

KIR tanúsítók listája:

SZERVEZET

ALKALMAZOTTAK (**)

KIR REFERENCIÁK SZÁMA

AKKREDITÁCIÓ

4 (2)

2

UKAS, DAR

1. Det Norske Veritas 2. Lloyd’s Register Quality (LRQA) 3. MSZT*

40 (2) 20 (4) 9 (3) 40 (5) 35 (5)

Jelmagyarázat: * - KÖVET tag; ** - ebbõl KIR szakértõ

8

KIR REFERENCIÁK SZÁMA

ZÖLDEN ÉS NYERESÉGESEN 1998. ÉVI 3. SZÁM

2 3 2 18 7

3

4. SGS Hungária*

64 (1)

7

U.K., Svájc

5. TÜV Rheinland EUROQUA

5

1

TGA (német), NAT (magyar)

Jelmagyarázat: * - KÖVET tagok; ** - ebbõl KIR szakemberek


EU-direktívák és a tisztább termelés: az EMAS és az IPPC direktíva jellemzése Az európai ipari vállalatok mûködését környezetvédelmi szempontból erõteljesen érinti az EMAS és az IPPC néven ismert két EU-direktíva, amelyek sikeres megvalósításában jelentõs szerep jut a tisztább termelési módszerek alkalmazásának, és amelyek hatását Magyarország EU-csatlakozásával hazai vállalataink sem kerülhetik el. E két elõremutató direktíva ugyanakkor a különbözõ érdekcsoportok részérõl folyamatosan a kritikák kereszttüzében áll, olyannyira, hogy az EMAS az igényeknek megfelelõen hamarosan módosításra kerül. Az IPPC várható hatásainak (költségek és hasznok) vizsgálata pedig jelenleg folyik a tagállamokban és a csatlakozni kívánó országokban.

1. Az EMAS revíziójának kritikája és stratégiai megközelítése A környezetközpontú vállalatirányítási rendszerekre vonatkozó szabványok közül a két legismertebb a szerte a világon használt ISO 14001 szabvány és az EU 1836/93-as rendelete, az EMAS (Environmental Management and Auditing Scheme). Ez utóbbi sorsa válaszúthoz érkezett, mert az ISO 14001 – globális jellege és sok szempontból lazább követelményei miatt – jóval elterjedtebb. 1997 óta az EU Környezetvédelmi Bizottsága egyenrangúként kezeli a két szabványt. Az mindenki számára nyilvánvaló, hogy nem érdemes két versenyzõ szabványt fenntartani a környezetközpontú vállalatirányítási rendszerek mûködését illetõen, ezért elhatározták az EMAS revízióját. Az ISO-tól eltérõ jellemzõk felülvizsgálatával kapcsolatban kétféle stratégia képzelhetõ el: a) az EMAS közelítése az ISO-hoz, ami nagy valószínûséggel globálisan az EU vezetõ szerepének és az EMAS hírnevének, hitelének elvesztéséhez fog vezetni; b) az EMAS szigorúbb követelményeinek megtartása és hangsúlyozása, ezáltal egy megbízhatóbb, „zöldebb” image erõsítése. Az EU Környezetvédelmi Bizottsága ez év telén nyújtja be hivatalos álláspontját a revízióra vonatkozóan. Az érintett munkacsoportok (az ipar, a civil szervezetek, az újonnan bevont szektorok, a tanúsítók, valamint a kis- és középvállalatok képviselõi) értekezletein megfogalmazódott javaslatok alapján a Bizottság tíz elõzetes alapelve a következõ: l a folyamatosság biztosítása a szabvány jelenlegi használói számára; l együttmûködés az ISO 14000-es szabványsorozattal; l az érintettek elvárásainak teljesítése; l illeszkedés a környezetvédelmi szabályozáshoz; l az ISO-hoz képest hozzáadott érték biztosítása; l általános alkalmazhatóság; l a kereskedelemmel szembeni technikai korlátok megszüntetése; l egyszerû, világos nyelvezet; l a környezetvédelmi teljesítmény hangsúlyozása. Az elvek mögött álló tartalomban kedvezõ és kedvezõtlen tendenciák egyaránt felfedezhetõk. Az európai civil szervezeteket tömörítõ Európai Környezetvédelmi Iroda

(EEB)1 álláspontja szerint a legfontosabb jellemzõk, amelyekben az új szöveg az jobb a réginél, a következõk: l A Bizottság kimondottan hangsúlyozza azokat a pontokat, ahol az EMAS magasabb követelményeket támaszt, mint az ISO (a törvényileg elõírt határértékek betartása, a környezetvédelmi teljesítmény folyamatos javítása, a környezetvédelmi feltételek beépítésének igénye a vállalat beszerzési politikájába). l A környezeti jelentéssel szembeni minõségi elvárások növekednek; a jelentésnek jobban kell orientálódnia az érintett csoportok felé. l A tanúsítás felülvizsgálatának gyakoriságát 1 évre növelték; a tanúsítók akkreditálását végzõ szervezet és a további érintett kompetens testületek szerepét tisztázzák. l Az EMAS-t kiterjesztették a szolgáltatói szektorra is. Az EMAS pozícióját ugyanakkor az EEB szerint gyengítik az alábbi tényezõk: l A revíziónak eredetileg egyik fontos célja volt, hogy az EMAS a jövõben megbízhatóan jelezze a szabályozó hatóság számára, hogy melyek a „jó” és melyek a „rossz” vállalatok, könnyítve ezáltal a hatóságok 1

Az EEB vezetése 1998. szept. 4-5-én tartott stratégiai megbeszélést tagszervezeteinek képviselõivel Brüsszelben az EU környezetvédelmi szabályozásával kapcsolatban, amelyen a Magyar Természetvédõk Országos Szövetsége képviseletében részt vettem (N.Zs. Á.).

munkáját. Az EEB úgy látja, hogy ennek megvalósulása veszélyben van. l A Bizottság a környezetvédelmi teljesítmény folyamatos javításának két fontos mércéjét – a BAT-ot (a legjobb elérhetõ technikák) és a tisztább technológiákat – törölte a vállalatokkal szemben támasztott követelmények közül. l A követelmények nem igazodnak az újonnan bevont – szolgáltató jellegû – iparágak sajátos problémáihoz, így a megfelelõ alkalmazhatóság kérdéses. l A tanúsítók hátrányos helyzetben vannak a vállalatokkal és az akkreditációs szervvel szemben. A kritika alapján megállapítható, hogy a (BAT-ot elõíró) IPPC direktívával való összhang és a hosszú távon is sikeres és megtérülõ vállalati környezetvédelem érdekében mindenképpen szükséges lenne az EMAS újragondolása tisztább termelési szempontból.

2. Az IPPC direktíva jellemzõi és kihívásai Az Európai Unió Környezetvédelmi Bizottságának 1996/61-es számú Integrált Szenynyezésmegelõzési és Ellenõrzési direktívája, az IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) integrált, a szennyezés minden típusát magában foglaló engedélyezési eljárást ír elõ minden új és már mûködõ ipari létesítmény számára 35 iparágban. Ezzel felváltja a korábbi,

FELHÍVÁS

az országos KIR nyilvántartásába való bekerülésre

A KÖVET a KöM-GM bizottság megbízásából megkezdte a környezetközpontú irányítási rendszerekkel (KIR) foglalkozó tanácsadók, tanúsítók és tanúsított cégek nyilvántartását. A nyilvántartás célja a szakmai megbízhatóság és alap biztosítása a kialakítandó EU nyilvántartáshoz. A bekerülés ingyenes, feltétele a részletes kérdõív kitöltése és a környezeti politika (ISO) vagy jelentés (EMAS) csatolása. Hozzáférés megkeresésre és a hírlevélen keresztül, tervezzük emellett az Interneten való megjelenítést. Várjuk jelentkezésüket, ha cégük KIR tanácsadással vagy tanúsítással foglalkozik, tanúsított vagy kialakítás alatt álló KIR-rel rendelkezik! További információ: KÖVET, Krecz Ágnes és Weisz Tamás ( 331-6763

ZÖLDEN ÉS NYERESÉGESEN 1998. ÉVI 3. SZÁM

l

9


médiaspecifikus (a szennyezést környezeti elemenként kezelõ) környezetvédelmi szabályozást. Szorosan kapcsolódik emellett a környezeti elemekre vonatkozó keret-direktívákhoz is. Az IPPC direktíva megkísérli összeegyeztetni a kibocsátási normákon alapuló, centralizált szabályozást és a környezetminõségi célelõirányzatokat elõnyben részesítõ, decentralizált szabályozást. Alapvetõ koncepciója ennek megfelelõen a BAT (Best Available Techniques: Legjobb Elérhetõ Technikák), amely definíció szerint a különbözõ iparágakra vonatkozóan „a leghatékonyabb és legfejlettebb” technikákat, eljárásokat foglalja magában. Ehhez mérten kellene az illetékes hatóságnak a mûködésiengedély-kérelmeket elbírálnia, illetve a már mûködõ létesítmények tevékenységét (2007-ig bezárólag) felülbírálnia. A direktíva megfelelõ megvalósítása azonban számos problémába ütközhet. a) A BAT definíciója többféleképpen értelmezhetõ, különösen, ha megpróbáljuk összeegyeztetni a szabályozási módszerekkel. A „legjobb” technológia az, amely „általánosan magas szintû környezetvédelmet” eredményez, az „általánosan magas szint” jelentése viszont nincs megfogalmazva. Így a „legjobb” kategória minõsége az elkövetkezõ évek szabályozási munkájának függvénye. Az „elérhetõ” megjelölés az elterjedtségre, a gazdasági megvalósíthatóságra, a hatékonyságra és a helyi hozzáférésre vonatkozik. A költség–haszon-elemzésekben meg kell jelenniük a környezetszennyezés (mint externális hatás) okozta externális költségeknek, illetve a szennyezéscsökkentésbõl adódó externális hasznoknak. A technológia valódi hatékonyságát így az határozza meg, milyen módszerek alapján azonosítjuk és vesszük figyelembe az externális hatásokat (azaz mennyiben internalizáljuk azokat a vállalat költségeibe). A „technikák” egyaránt jelenthetnek jobb technológiát, valamint az üzemek jobb kialakítását és mûködtetését (vagyis szervezeti elemeket), ami szintén ellentmondásos értelmezést szülhet. b) Az engedélyezési eljárás kialakításában a környezet-minõségi megközelítés elõnyt élvez a szennyezéskibocsátási határértékekkel szemben. Az EU-tagországoknak a helyi környezetállapot és a határokat átlépõ szennyezési lehetõségek figyelembevételével kell megalkotniuk az engedélyezési eljárás feltételeit, ami ahhoz vezethet, hogy a szabályozás elnézõbb lesz a jelenleg kevésbé szennyezett területeken, mivel a szennyezéskibocsátási határértékeket is a környezetállapot alapján határozzák meg. A direktíva minõsége erõsen függ a kapcsolódó direktívák minõségétõl is. Az IPPC direktíva legfõbb gyengesége, hogy elveti az EU eddigi környezetvédelmi politikájának azt a fontos alapelvét, miszerint szükséges a környezetvédelmi elõírások egységesítése a különbözõ szabályozási rendszerek versenyének elkerülése és a nemzetközi környezetvédelmi problémák megoldása végett. Erõssége viszont az integrált és megelõzõ szemlélet, amellyel az ipari tevékenységbõl származó szennyezést kezeli, s amely jelentõsen kedvez a tisztább termelési módok elterjedésének, és ezáltal a környezet eredményesebb védelmének. Nemcsicsné Zsóka Ágnes (TTMK)

10

l

Új jogszabályok Az alábbi lista a Magyar Közlönyben 1998. VI. 1. és 1998. X. 30. között megjelent környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat sorolja fel.

Általános l 114/1998. (VI. 11.) Korm. r. a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védelemrõl szóló, Budapesten, 1997. július 9-én aláírt Egyezmény kihirdetésérõl. l 152/1998. (IX. 18.) Korm. r. a természettudományos felsõoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeirõl szóló 166/1997. (X. 3.) Korm. rendelet módosításáról. l 158/1998. (IX. 30.) Korm. r. a környezetvédelmi miniszter feladat- és hatáskörérõl l 159/1998. (IX. 30.) Korm. r. a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter feladatés hatáskörérõl szóló 151/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet módosításáról. l 161/1998. (IX. 30.) Korm. r. a nemzeti kulturális örökség miniszterének feladat- és hatáskörérõl. l 164/1998. (IX. 30.) Korm. r. a PHARE program koordinációjáért felelõs tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörérõl. l 15/1998. (VI. 3.) KTM rendelet, a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter felügyelete alatt álló szervek polgári védelemmel kapcsolatos tevékenységének irányításáról. l 16/1998. (VI. 3.) KTM rendelet, a településrendezési és építészeti tervpályázatok részletes szabályairól. l 17/1998. (VI. 24.) KTM-MKM együttes rendelet, mûemlék védettségének módosításáról, illetõleg mûemléki védettség megszüntetésérõl. l 18/1998. (VI. 25.) KTM rendelet, a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeirõl. l 21/1998. (VI.25.) KTM rendelet, a mérnöki és építészkamarák által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról.

Vizekrõl l 139/1998. (VIII. 25.) Korm. r. a Hágai Nemzetközi Bíróság Dunával kapcsolatos döntésébõl adódó kormányzati feladatok koordinációjáról szóló 163/1997. (IX. 30.) Korm. rendelet módosításáról. l 1123/1998. (IX. 30.) Korm. határozat, a Balaton ökológiai állapotának védelmére és a vízminõség javítására vonatkozó intézkedési tervrõl szóló 1068/1996. (VI. 21.) Korm. határozat felülvizsgálatáról. l 1093/1998. (VII. 23.) Korm. határozat, a Hágai Nemzetközi Bíróságnak a Bõs-Nagymarosi Vízlépcsõrendszer ügyében hozott ítélete végrehajtásával kapcsolatos sürgõs intézkedésekrõl. l 1110/1998. (VIII. 25.) Korm. határozat, a Hágai Nemzetközi Bíróság Dunával kap-

ZÖLDEN ÉS NYERESÉGESEN 1998. ÉVI 3. SZÁM

csolatos döntésébõl adódó kormányzati feladatok koordinációjának felülvizsgálatáról.

Levegõrõl l 22/1998. (VI. 26.) KTM rendelet, az 50 MW·h és az ennél nagyobb hõteljesítményû tüzelõberendezések légszennyezõ anyagainak kibocsátási határértékeirõl.

Nukleáris energiáról l 122/1998. (VI. 17.) Korm. r. az Országos Atomenergia Bizottság feladatáról, hatáskörérõl, valamint az Országos Atomenergia Hivatal feladat- és hatáskörérõl, bírságolási jogkörérõl szóló 87/1997. (V. 28.) Korm. rendelet, továbbá a talált, illetve a lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekrõl szóló 17/1996. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról.

Nemzeti parkokról, természetés vadvédelemrõl l 19/1998. (VI. 25.) KTM rendelet, a TápióHajta Vidéke Tájvédelmi Körzet létesítésérõl. l 20/1998. (VI. 25.) KTM rendelet, a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet bõvítésérõl. l 23/1998. (VII. 10.) KTM rendelet, az Érsekhalmi Hét völgy Természetvédelmi Terület létesítésérõl. l 24/1998. (VII. 10.) KTM rendelet, a Kunpeszéri Szalagerdõ Természetvédelmi Terület létesítésérõl. l 25/1998. (VII.  10.) KTM rendelet, a Hajósi Homokpuszta Természetvédelmi Terület létesítésérõl. l 26/1998. (VII. 10.) KTM rendelet, a Csongrádi Kónyaszék Természetvédelmi Terület létesítésérõl. l 27/1998. (VII. 10.) KTM rendelet, a Dunaszekcsõi Löszfal Természetvédelmi Terület létesítésérõl.

Hazai rendezvények Konferencia a szennyvízkezelésrõl A Környezetvédelmi Szolgáltatók Szövetsége a Budapesti Mûszaki Egyetem Általános és Analitikai Kémiai Tanszékének szakmai támogatásával szennyvíz és szennyvíziszap témakörében konferenciát rendez. A konferenciára 1999. március 23-24-én (kedd-szerda) kerül sor. Helyszín: 1051 Budapest Kossuth tér 6-8. 135. terem. A konferencia aktualitását az adja, hogy készül az új csatornabírósági rendelet, küszöbön áll a környezetterhelési díj bevezetése, minden bizonnyal megújul a szennyvízbírság-rendelet, folyamatban van a területet szabályozó mûszaki irányelvek korszerûsítése, szabványosítása. A változó körülmények újfajta kihívás elé állítják a termelõ cégeket, a szennyvízkibocsátókat, a települések önkormányzatait, a környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozó szakembereket. A konferencia célja, hogy valamennyi érintett számára biztosítsa a szakmai információcserét. További információ: Környezetvédelmi Szolgáltató Szövetsége (: 350-7271, vagy 7274.


Környezetvédõk országos találkozója 1999. április 9-11-én rendezik meg a Környezet és Természetvédõ Szervezetek Országos Találkozóját Hajdúböszörményben. További információ: Molnár Antal (: 52/223-774, 223-775

Second International Conference on Environmental Engeneering A Veszprémi Egyetem Környezetmérnöki Kara 1999. május 29-június 5. között rendezi meg a konferenciát, amelyet kiállítás egészít ki. További információ: Dr. Rédey Ákos (/2: 88-425-049, 7:envconf@almos.vein.hu

Külföldi rendezvények Posztgraduális képzés 1999 március 2-án talajvízkészlet kezeléssel kapcsolatos posztgraduális képzés indul a Jeruzsálemi Héber Egyetemen. A képzés 1999. június 16-ig tart, költsége 9630 USD, anyaga a http://indyccl.agri.ac.il cím alatt olvasható. Jelentkezési határidõ: 1997. december 15. További információ: KSZSZ (:350-7271, Dr. Kovács István, OMFB (: 318-4221.

Terratec’ 99 Nemzetközi környezetvédelmi szakvásár 1999. március 2-5-ig Lipcsében rendezik meg a környezetvédelemi ipart átfogóan bemutató szakvásárt. Néhány témakör: Szennyvízkezelés, vízgazdálkodás, újrahasznosítás, energia, biotechnológia. További információ: Interpress Kiállítások Kft., a Lipcsei Vásárok hivatalos magyarországi képviselõje. (: 302-7525, 2:302-7530

Új kiadványaink Útmutató környezeti jelentés készítéséhez

Az INEM gondozásában németül illetve angolul (Environmental Reports, Environmental Statements) megjelent a „Környezeti jelentések, környezeti nyilatkozatok” címû rövid kézikönyv, amely közérthetõen, példákkal illusztrálva, lépésrõl-lépésre vezet végig a jelentéskészítés állomásain. A könyv megrendelhetõ az INEMtõl, illetve a KÖVET könyvtárában olvasható. További információ: KÖVET (:331-67-63, 331-7578, Claire Buckley INEM Main Secretariat, (: 00-49-40-4907-1604, 2:00-49-40-4907-1601 7:inem@on-line.de

EMAS eszköztár a kis- és középvállalatoknak „EMAS Tool Kit for SMES” (EMAS eszköztár kis- és középvállalatoknak) címmel megjelent az EMAS-nak megfelelõ környezetirányítási rendszer kialakításáról szóló kézikönyv az INEM gondozásában. Elsõsorban a rendszer

Környezetvédelmi befektetési lehetõség kerestetik – Central and Eastern European Investment Fund Mint arról a KÖVET Aktuálisban már hírt adtunk, a Central European Investment Fund (CEEIF, Közép-kelet-európai Környezetvédelmi Befektetési Alap,) befektetési lehetõséget keres. A CEEIF tõkebefektetési alap, amely passzív pénzügyi befektetõként, környezetvédelemmel foglalkozó, vagy környezetvédelmi kérdésekben érintett cégek közül keres befektetési partnereket. A befektetés nagyságrendje 0,5- 5 millió (USD) dollár, amelyért az alap 10- 33 %-os tulajdonrészesedést kíván szerezni az érintett vállalatban. A CEEIF olyan bõvülõ piacokon mûködõ, jól menedzselt vállalatokat keres, amelyek értéke legalább évi 33-50 %-kal nõ. A CEEIF az Egyesült Államokban és Nyugat- Európában, környezetvédelmi befektetés területén szerzett tapasztalatai révén segítséget tud nyújtani a kívánt növekedés eléréséhez. Az alap kezelõje a legnagyobb nyugat-európai környezetvédelmi befektetõ (CDCParticipations) és az Egyesült Államok legnagyobb környezetvédelemi befektetõjének (First Analysis Corp.) közös vállalata.

A jelentkezés feltételei: A CEEIF nyitott bármilyen környezetvédelemmel kapcsolatos befektetési lehetõségre, különösen az alábbi területeken: • Erõforrás-kihasználás hatékonyságának növelése (energiatakarékosság, tisztább termelés módszerei) • Termékek, alkatrészek, alapanyagok (szûrõk, tesztberendezések, szivattyúk, szigetelés, építõanyagok) • Újrahasznosítás (szolgáltatásként vagy vállalaton belül) • Hatékonyan mûködõ erõmûvek, hulladéklerakók, szennyvíztisztító telepek létesítése, mûködtetése • Környezetkímélõ terméktervezés, építkezés • Környezetvédelmi tanácsadás, pénzügyi szolgáltatások

A CEEIF által kért információk:

A befektetési javaslat elbírálásához az alap a jelentkezõ cégtõl 5 évre vonatkozó üzleti tervet kér, a tervezett eredményekkel (forgalom, mérleg, cash flow kimutatás) Az üzleti terv tartalmazza az alábbi adatokat is: • A vállalat jogállása, eddigi eredményei • A vállalat jövõbeni tervei, a kért összeg tervezett felhasználása • Milyen termékekkel és milyen piacokon versenyez a vállalat • A vállalat versenytársai, fogyasztói, és beszállítói • A vállalat vezetése és tulajdonosai • A vállalat környezeti teljesítménye • Bármely más, jogi vagy pénzügyi információ, amely releváns a tervezett befektetés szempontjából (pl.: az elmúlt három év pénzügyi jelentései.) Az üzleti terv átvétele után három héttel az alap elemzi a benyújtott anyagot és elõzetes választ ad. További információ: Adam Pool PP Investments Ul. Piaskowa 12c 05510 Konstancin-Chylice Poland (:4822 756 3232, 4916, 2: 4822 756 4919, 7: eip@zigzag.pl vagy pool@zigzag.pl, Zsótér Gabriella, KÖVET (:331-67-63, 331-75-78 önálló bevezetéséhez és tanácsadáshoz nyújt segítséget. A kézikönyv az EMAS bemutatásával, elõnyeivel, költségeivel, a környezeti politikával, a kezdeti környezeti jelentéssel, a törvényi elõírásoknak való megfeleléssel, a környezeti program kifejlesztésével foglalkozik részletesebben. A könyv megrendelhetõ az INEM-tõl, letölthetõ az Internetrõl (http://www.inem.org/emas-toolkit) illetve a KÖVET könyvtárában olvasható. További információ: KÖVET (:331-67-63, 331-7578,

vagy Claire Buckley INEM Main Secretariat (: 00-49-40-4907-1604, 2:00-49-40-4907-1601 7:inem@on-line.de

Új KÖVET Tagok Pannon Solar Innovációs Kft. – napkollektorok gyártásával, forgalmazásával, komplett energetikai rendszerek telepítésével foglalkozik. Fõ céljuk a napenergia, mint megújuló energiaforrás hasznosítása minél szélesebb körben. További információ: Samodai György(: 221-7639 IKEA Lakberendezési Kft. – legnagyobb Magyarországon jelenlévõ lakberendezési cik-

ZÖLDEN ÉS NYERESÉGESEN 1998. ÉVI 3. SZÁM l

11


keket gyártó és forgalmazó cég, amely aktív támogatója a ‘Környezetbarát iroda’ programnak és a jövõben modellirodaként is szolgálja a környezetvédelem ügyét. További információ: Csepelyi Zsolt (: 460-3100 Environmental Investment PartnersCentral European Partners – Kelet-Európában beruházó befektetési alap. Bõvebben olvashatnak róluk a „Környezetvédelmi befektetési lehetõség „ c. cikkben. Egym Vital Center Kft. – a Keszthelyen mûködõ cég környezetbarát tisztítószerek forgalmazásával foglalkozik. További információ: Budai Pál (:83-314-257 Capital ’97 Kft. – a cég ingatlan vagyonértékeléssel, üzleti értékeléssel, valamint ISO 9000-es és 14001-es szabványokhoz kapcsolódó tanácsadással foglalkozik. További információ: Kertész Sándor (:240-9647 Ford Autópiramis Kft. – a Ford autók hivatalos fõkereskedõje. Az értékesítés mellett szerviz szolgáltatást is nyújt. Telephelyük kialakítását környezetbarát módon – a megújuló energiaforrások hasznosításával pl. a földgázt kiváltó napelemek alkalmazásával – elõremutatóan szeretnék megvalósítani. További információ: (:250-8660 Qualiprod Minõségügyi és Mûszaki Tanácsadó Kft.- A cég fõ tevékenységi területei: ISO 9000-es szabványoknak megfelelõ minõségbiztosítási rendszer kidolgozása, oktatás, TQM bevezetése, ISO 14001 –es szabványnak megfelelõ KIR bevezetése, vezetési, marketing tanácsadás, „éppen idõben” (Just in Time) rendszer bevezetése és kidolgozása. További információ: Heumann Péterné (:224-1445 Táj és Kertépítész Diákszövetség – a Kertészeti Egyetemen mûködõ szövetség a kerttervezéssel, területfejlesztéssel foglalkozó hallgatónak biztosít szakmai fórumot. Programjaikban kiemelt figyelmet szentelnek a környezetvédelemnek. További információ: Dömötör Tamás (: 185-0666/63-50

Álláskeresõk A KÖVET TISOT programjához programvezetõt és asszisztenst keresett. A meghirdetett állásra 30-an jelentkeztek, a félórás elbeszélgetések 2 teljes napig tartottak. A programvezetõi állást végül Cicás Györgyi, az asszisztensit Weisz Tamás töltötte be. Mindketten frissen végzett környezetmérnökök. Egyrészrõl örültünk a sok jelentkezõnek, másrészrõl nehéz szívvel utasítottunk el számos kiváló jelentkezõt. A továbbra is állást keresõ jelentkezõk fõbb adatait közöljük, életrajzuk hozzáférhetõ a Titkárságon. Csetnek Mónika, 26 éves, mádosoddiplomás képzésben a Budapesti Mûszaki Egyetem környezetvédelem szakának levelezõ tagozatos hallgatója. Angolul középfokón beszél, jogosítvánnyal, számítógépes ismertekkel rendelkezik. (: 06-23-421-671 Anthony Brandon 34 éves biológus tavaly végzett a Közép Európa Egyetem Környezettudomány szakán évfolyamelsõként. Kanadában nemzeti parkokban tett szert szakmai

12

l

gyakorlatra. Angolul anyanyelvi, magyarul középfokon beszél, jogosítvánnyal, számítógépes ismeretekkel rendelkezik. (:275-7752, 7: anhonybrandon@hotmail.com Kocsi Beáta 25 éves, a Miskolci Egyetem szerzett környezetmérnöki diplomát. Szakmai gyakorlaton a Tiszántúli Környezetvédelmi Felügyelõségen és a Hajdukom Kft.-nél vett részt. Számítógépes ismeretekkel rendelkezik, angolul beszél. (: 06-52-471-414 Verdes István a Zalka Máté Katonai Mûszaki Fõiskola vegyivédelmi parancsnoki szakán végzett, vezetõ beosztásban dolgozott a vegyi védelem területén, nukleáris balesetek, ipari katasztrófák esetén végzendõ kármegelõzési, elhárítási feladatokkal foglalkozott, a Kilián György Repülõ Mûszaki Fõiskola tanára volt. (:56-422-565 Németh Annamária 23 éves, a könnyûipari mérnök. Angolul beszél ( Cambridg-i nyelvvizsga), jogosítvánnyal rendelkezik. Szakmai gyakorlaton a MÁV Rt.-nél, a Videoton Kft.nél, a Karsai rt.-nél vett részt, diplomamunkáját az ISO 14001-es rendszerrõl írta. (: 06-22-304-740 Farkas Zoltán a Veszprémi Egyetem környezetmérnöki szakának utolsó éves hallgatója. Angolul és németül beszél, jogosítvánnyal és számítógépes ismertekkel rendelkezik. Szakmai gyakorlaton a Pápai Erdészetnél, a Veszprémi Kommunális Rt.-nél vett részt, a veszprémi szelektív hulladékgyûjtésrõl írt TDK dolgozatot. (:06-60-398-247, 7:farkasz@ almos. vein.hu Meggyes Angelika 24 éves környezetmérnök, a Budapesti Mûszaki Egyetemen tanul másoddiplomásként Szakmai gyakorlaton a Nike Rt.-nél, a Bükki Nemzeti Parkban vett részt, valamint svédországi nyári kurzus hallgatója volt. (: 363-3767 7:medgyes@hotmail.com Szalai Lívia 25 éves élelmiszertechnológus mérnök, angolul és németül beszél, jogosítvánnyal, számítógépes ismertekkel rendelkezik. Szakmai gyakorlaton a Dreher Sörgyárban vett részt, amelyrõl késõbb szakmai publikáció is készült. (:06-94-315-982 vagy 357-3928 Nyerges Dóra a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem Gyöngyösi Fõiskolai Karán végzett, szakmai területe tanulmányai alatt a környezetvédelem volt és ezen a területen is szeretne elhelyezkedni. Németül beszél, számítástechnikai ismeretekkel rendelkezik. (: 274-21-59 Kocsa Angelika a Gödöllõi Agrártudományi Egyetemen végzett környezetmérnök szakon. Angolul beszél, számítógépes és könyvelési ismeretekkel rendelkezik. (: 36-476-071 Jamrik Andrea 27 éves, környezeti menedzsment mellékszakirányon végzett közgazdász. Diplomamunkáját minõségbiztosítási és környezetközpontú irányítási rendszerekbõl írta, s ilyen területen keres állást. Angolul középfokon beszél, felhasználói számítógépes ismeretei a kiadványszerkesztésre is kiterjednek. Két év vállalati gyakorlattal rendelkezik. (: 208-4449

ZÖLDEN ÉS NYERESÉGESEN 1998. ÉVI 3. SZÁM

Table of contents 1 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 8 9 10 11 11 11 11 12

Environmental database on the Internet Environmental management awards for the first time Fifth INEM Partnership Experience Exhange LCA training TISOT (POEMS) application European Roundtable on Cleaner Production Succesfull ÖKOPROFIT projects ENGLISH SUMMARY Tech Com Conference program HCPC seminar in Tata Management students for sustainable development (PLANET) EMAS and the IPPC directive New environmental regulation KÖVET EMS register Hungarian and foreign events New INEM publications Environmental investment opportunities sought New KÖVET members Vacancies

This Bulletin is the joint publication of the Hungarian Association for Environmentally Aware Management (KÖVET-INEM Hungária), the Hungarian Cleaner Production Centre (HCPC) and the Technical Publishers. For more information please call KÖVET at (36 1) 331-6763 or HCPC (36 1) 217-9588

Zölden és nyereségesen - Hírlevél A KÖVET a környezettudatos szervezeti mûködést segítõ, nem nyereségorientált, független szervezet, amely az INEM nemzetközi hálózatának tagja. Politikai vitákban nem foglal állást, tagjai nem „zöld mintavállalatok”, hanem a környezetért felelõsséget érzõ cégek, amelyek lehetõségük szerint mûködésüket is ezen szempontok szerint alakítják, és terjesztik a környezetkímélõ mûködésre vonatkozó ismereteket. A TTMK a UNIDO/UNEP által kezdeményezett tisztább termelési központok nemzetközi hálózatának a tagja, amelynek célja a megelõzõ környezetvédelem magyarországi elterjesztése. A Zölden és nyereségesen c. Hírlevél negyedévente jelenik meg a témára vonatkozó információkkal. A cikkek a forrás megjelölésével szabadon közölhetõk. Várjuk észrevételeiket, közleményeiket a kiadvány színvonalának növelése érdekében. Mûszaki Könyvkiadó 1300 Budapest 3., Pf. 48. ( 437-2405 2 437-2404 A hírlevél KÖVET tagoknak ingyenes. További információ: Tóth Gergely, szerkesztõ, KÖVET 1063 Budapest, Munkácsy M. u. 16. * 1387 Budapest 62, Pf. 17. ( 331-6763 2 332-0787 Zilahy Gyula, TTMK c/o BKE, 1093 Budapest, Kinizsi u. 1-7. * 1828 Budapest 5., Pf. 489. ( / 2 217-9588, ( 215-5808 Hírlevelünk elõosztályozott papírhulladékból, fehérített szalmacelluózból gyártott környezetbarát Geminius Press nyomópapíron készült. Dabas jegyzet Kft.

Zölden és nyereségesen 8.  

A KÖVET Egyesület és a TTMK szaklapja. 3. évf. 3. szám (1998 ősz)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you