Page 1

Zölden és nyereségesen 6. évf. 1. szám (16) A tartalomból: A környezeti számvitel szerepe a vállalati környezeti irányításban

1. oldal KÖVET konferencia 4. oldal ISO 14001 egyszerûen 6. oldal Ablakon bedobott pénz 7. oldal Új jogszabályok 11. oldal Ürítsük saját poharunkat 13.oldal KIR nyilvántartás 16. oldal

H

Í

R

L

E

V

É

A Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület (KÖVET) és a Tisztább Termelés Magyarországi Központjának (TTMK) közös hírlevele a magyar gazdaság környezetkímélôbbé tételéhez

L

A környezeti számvitel szerepe a vállalati környezeti irányításban

Környezeti megtakarítások azonosítása a Pécsi Vízmû Rt.-nél.

A környezeti irányítás eszközei között egyre gyakrabban találkozhatunk a környezeti számvitel kifejezéssel, mely elsôsorban a vállalati környezetvédelmi szakemberek, illetve a környezetvédelmi döntéseket meghozó vezetôk érdeklôdését keltheti fel. A cikk a környezeti számvitel fogalmával, az alkalmazás lehetséges területeivel és az eddig szerzett tapasztalatokkal ismerteti meg az olvasót.

A KÖVET új programjának célja segíteni a vállalatoknak abban, hogy felismerjék és „leszüreteljék az alacsonyan csüngô gyümölcsöket”. Alacsonyan csüngô gyümölcsöknek nevezzük mindazon vállalati intézkedéseket, amelyek egyszerre környezeti és gazdasági elônyökkel is járnak.

A vállalati környezetvédelem területén munkálkodók közül sokak számára ismerôs lehet a következô helyzet: a környezetvédelmi hatóságok bírság kivetésével fenyegetik a vállalatot, azonban a káros kibocsátás határérték alá csökkentését lehetôvé tevô berendezések, intézkedések jelentôs ráfordításokat igényelnek. A probléma megoldására rendelkezésre álló mûszaki megoldások elemzése során kiderül, hogy a szükséges beruházás – a bírság mértékét figyelembe véve – csak nagyon lassan, hosszú évek alatt térül meg. A vállalatvezetés az intézkedés költségeinek és hasznainak a mérlegelésével úgy dönt, hogy nem hajtja végre – vagy határozatlan idôre elhalasztja – a szükséges intézkedéseket, inkább kifizeti a hatóság által kivetett bírságot, büntetést. Vagy – ami még rosszabb – megpróbálja eltitkolni a vállalat jogszabályoknak nem megfelelô mûködését.

(folytatás a 6. oldalon)

(folyt. 2. oldalon)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A United Nations Environment Programme és a Tisztább Termelés Magyarországi Központja által koordinált Támogatott Energetikai Átvilágításban való részvételre Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a UNEP és TTMK 2002. februárjától kezdôdôen, 24 hónapon át, 15 hazai vállalat energetikai átvizsgálását bonyolítja le. Az auditok célja a részt vevô vállalat energiaveszteségeinek feltárása, a kapott eredmények elemzése és az energiafelhasználás csökkentését szolgáló alternatívákra vonatkozó javaslatok megfogalmazása. A projekt végeztével a résztvevô cég olyan átfogó dokumentációt kap kézhez, melyben a TTMK munkatársai bemutatják a feltárt hiányosságokat, azokon túl pedig a lehetséges racionalizálást, hatékonyságfokozást és kibocsátáscsökkentést segítô megoldásokat. A projekt költségeinek döntô hányadát világbanki forrásból a Global Environment Facility finanszírozza, ezért a szerzôdött vállalatoknak csupán egy mérsékelt térítést kell fizetniük az elvégzett szolgáltatásért. A részvételi szándékot a pályázati ûrlapok kitöltésével, aláírásával és az alábbi címre való eljuttatásával lehet jelezni. Az elbírálás folyamatos, a döntésrôl a pályamunka kézhezvételének idôpontjától számított 30 naptári napon belül értesítjük a jelentkezôket. Kedvezô elbírálás esetén a Tisztább Termelés Magyarországi Központja az értesítés mellékleteként

postázza a támogatott felülvizsgálat mûszaki tartalmára és költségeire vonatkozó ajánlatát is. A fizetendô hozzájárulás mértéke a felülvizsgálat mûszaki tartalmának részletességétôl és az elemzésre kerülô technológiák komplexitásától függôen 200.000 és 500.000 Ft közé esik. A feladat összetettségének megítélése – a pályamunkában részletezett adatok alapján – a döntésben résztvevôk feladata. Amennyiben az ajánlatban szerepeltetett tartalommal, illetve a fizetendô hozzájárulás mértékével kapcsolatban észrevételt kíván tenni, azt a döntés kézhezvételétôl számított 14 naptári napon belül, írásban teheti meg. A pályázati ûrlapokat az alábbi helyen lehet igényelni. Kérjük, hogy a pályamunkát ugyanerre a címre szíveskedjen eljuttatni. A borítékra kérjük írja rá: „Pályázat Támogatott Energetikai Felülvizsgálatra" Tisztább Termelés Magyarországi Központja Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem 1093 Budapest, Fôvám tér 8. Tel./Fax: (1)-215-5808 Projekt-koordinátor: Köteles Géza e-mail: koteles@enviro.bke.hu

KIR oktatófilm a Villeroy & Boch dolgozói részére „Környezettudatosság a Villeroy & Boch Magyarország Kft.-nél” A Villeroy & Boch Magyarország Kft. 2002 májusában bízta meg Egyesületünket egy oktatási célokat szolgáló rövidfilm elkészítésével. A vállalat kérése az volt, hogy a környezetvédelmi oktatófilm a vállalati környezettudatosságot és annak eredményeit a Villeroy & Boch példáján keresztül mutassa be, kb. 10 perc idôtartamban. (folytatás a 8. oldalon)

Fenntarthatósági jelentés a DENSO-nál Megszületett hazánk második GRI-jelentése A KÖVET minôsítô tevékenysége nem azonos a tanácsadó szervezetek jelentéstanúsításával: az Egyesület ezúttal is arra vállalt kötelezettséget, hogy szakértô, kívülálló, nem nyereség központú szervezetként, a vállalat érdekelt feleinek bevonásával minôsíti a jelentést, és annak alapján véleményt mond a DENSO környezeti teljesítményérôl. (folytatás a 9. oldalon)


Zölden és nyereségesen (folytatás az 1. oldalról) Egy másik, gyakorta elôforduló esetben a vállalat felmérést végez, hogy mely termékek piacképesek, melyek hoznak nyereséget számára és melyek azok, amelyek csak a veszteségeket növelik. A vállalati számviteli rendszerben a ráfordítások egy jelentôs része azonban csak az általános költségek között, bontás nélkül szerepelnek. Ezek között a felosztatlan költségek között jelenik meg általában a környezetvédelmi költségek jelentôs része is. A megfelelô számviteli rendszer hiánya miatt ez gyakran fel sem tûnik, illetve az egyes tételeket nem lehet megfelelôen szétosztani a termékek/folyamatok között, aminek eredményeképpen a termékekre vagy üzletágakra vonatkozó döntések nem lesznek megfelelôek. A fenti példák olyan eseteket mutatnak, amikor nem elegendô a vállalat környezeti teljesítményének fizikai mutatószámokkal való jellemzése (mint például a felhasznált erôforrások vagy a kibocsátott szennyezôanyagok mennyisége), hanem szükség van arra is, hogy a környezetvédelmi intézkedések vállalatra gyakorolt hatásait pénzértékben is kifejezzük. Ilyen esetek gyakran fordulnak elô a vállalatok életében. Az egyik tipikus példa a beruházási döntések meghozatala, amint azt az elsô példa is szemléltette. Ezek során a vállalati környezetvédelmi vezetônek hatásosan kell érvelnie a szükséges intézkedés meghozatala mellett annak érdekében, hogy az valóban meg is valósuljon. Az érvek között pedig figyelembe kell vennie az intézkedésnek a vállalat pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásait is, melyek ha nem mutatnak kedvezô képet, akkor kicsi az esélye a javaslat elfogadásának. A környezeti számvitel segítségével azonban azonosítani lehet olyan tényezôket (pl. a rejtett környezetvédelmi költségeket), melyek figyelembe vételével általában javulnak a beruházási projektek megtérülési mutatói. A környezet védelmével kapcsolatos mûködési költségek követése egy másik olyan terület, ahol szükség van az erôforrás-felhasználás és a káros kibocsátások pénzügyi kihatásainak a figyelembe vételére – amennyiben az egyáltalán lehetséges, hiszen a környezetvédelmi költségek egy jelentôs részét nagyon nehéz vagy éppen lehetetlen pontosan számszerûsíteni. Ezekben az esetekben nyújthat segítséget a környezeti számvitel, melynek fogalmát és tárgyát az alábbiakban mutatjuk be. A cikkben nagy mértékben támaszkodtunk a Tisztább Termelés Magyarországi Központja által kiadott „A vállalati környezetvédelmi költségek számbavétele” címû kiadványra (Csutora [2001]), mely részletesen bemutatja a környezeti számvitel itt csak vázlatosan ismertetett jellemzôit, alkalmazásának módszertanát.

A környezeti számvitel tárgya, fogalma A környezeti számvitel célja, hogy pontos képet adjon a vállalat környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységének pénzügyi vonatkozásairól. Ez magában foglalhatja a beruházási döntések környezeti vonatkozásainak feltárását, a ráfordítások és bevételek környezeti vonatkozású tételeinek azonosítását és egyéb, a vállalatok környezeti teljesítményével kapcsolatos pénzügyi adatok elemzését, felhasználását a döntéshozatal során. A környezeti számvitelrôl beszélhetünk üzemi/vállalati vagy regionális/nemzeti szinten. Ez utóbbi terület szorosan kapcsolódik a nemzeti jövedelem, pontosabban egy-egy állam lakosságának a jólétét jellemzô mutatók meghatározásához, illetve a természeti erôforrások értékelésének a témájához. Jelen cikkben ezzel a témával nem foglalkozunk, figyelmünket a környezeti számvitel üzemi/vállalati szintû megvalósítására összpontosítjuk. A mikro- (vállalati), illetve makro- (nemzetgazdasági) szintek közötti megkülönböztetésen kívül kiemelhetjük a vállalatnak a környezet állapotára gyakorolt hatásait fizikai mértékegységek segítségével leíró ökológiai számvitelt, melynek szerepe elsôsorban a vállalat érdekelt feleinek a tájékoztatásában jelentôs. Ezzel szemben a környezeti számvitel a környezet védelmének a vállalat pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásaira összpontosít. A gyakorlatban megkülönböztetjük a környezeti vezetôi számvitelt és a környezeti pénzügyi számvitelt. „A környezeti vezetôi számvitel fókusza a belsô elemzésekre és a vezetôi döntések megkönnyítésére esik. A környezeti pénzügyi számvitel elsôsorban a környezeti kötelezettségek külsô érdekelt felekkel való közlésére koncentrál, s ennek rendeli alá az adatgyûjtést és elemzést. A belsô ökológiai számvitel megint az elemzésre, míg a külsô az adatokból készített jelentések elkészítése köré szervezi az ökológiai számvitelt” (Schaltegger [1996] alapján Csutora [2001]). A cikk a továbbiakban a környezeti vezetôi számvitelre koncentrál, a pénzügyi környezeti számvitellel és az ökológiai számvitellel nem foglalkozunk. A környezeti számvitel alkalmazásából származó elônyök A vállalati környezeti számviteli rendszer kiépítése jelentôs erôfeszítéseket igényelhet, különösen azoknál az összetett szervezeteknél, melyek még nem alkalmaznak környezeti mutatószámokat és csak az elsô lépéseket teszik meg a környezeti irányítás eszközeinek az alkalmazása terén. Ezért fontos számba venni a környezeti számvitel alkalmazásával járó ráfordításokkal szemben álló potenciális hasznokat, melyek a következôk lehetnek: 1. A vállalatvezetés elkötelezettségének növekedése;

6. évfolyam 1. szám (16) 2. A környezeti szempontok jobb érvényesítése vállalati döntéshozatal során; 3. A szervezet környezetvédelmi elkötelezettségének demonstrálása az érdekelt felek irányába; 4. A megfelelô környezeti irányítás eredményeképpen elérhetô megtakarítások bemutatásának lehetôsége; 5. A környezeti teljesítmény valós és potenciális pénzügyi kihatásainak bemutatása az érdekelt felek számára (Tuppen [1996] alapján). A környezeti számviteli rendszer egyik legfontosabb elônye, hogy a környezeti ráfordítások és hasznok felmérésével pontos képet ad a környezetvédelmi vezetôk, illetve a döntéshozók számára a vállalat környezeti teljesítményérôl, annak a vállalat pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásáról. Ennek egyik leggyakrabban elôforduló pozitív hatása, hogy a környezeti költségek azonosításával a vállalat jelentôs megtakarításokra tehet szert. Például a környezeti költségek teljes körû felmérése gyakran arra az eredményre vezet, hogy olyan intézkedésekrôl is kiderül, hogy rövid távon megtérülnek, melyekrôl korábban – a megtakarítások csak bizonyos körének a figyelembe vételével – kedvezôtlen döntés született. A környezeti számvitel ebben a vonatkozásban szoros kapcsolatban áll a megelôzô jellegû környezetvédelemmel, a tisztább termelés alapelvével, mely szerint a káros kibocsátások csökkentését az erôforrások felhasználásának a racionalizálásán keresztül a legcélszerûbb megvalósítani. A környezeti számvitel a megtakarítások teljes körû felmérésével elôsegíti a tisztább termelési – megelôzô jellegû – intézkedések vállalatoknál történô alkalmazását. A megtakarítási lehetôségek feltárása egyúttal felhívja a vállalat vezetésének a figyelmét a környezet védelmében rejlô gazdasági lehetôségekre és nyitottabbá teszi a döntéshozókat a környezetvédelmi beruházások iránt. A környezeti számvitel által gyûjtött és feldolgozott adatok az érdekelt felek szélesebb körének érdeklôdésére is számot tarthatnak. A belsô érdekelt felek között meg kell említeni az alkalmazottakat, akiknek képzéséhez, motiválásához alkalmas adatok nyerhetôk a jól mûködô környezeti számviteli rendszerbôl, illetve a külsô érdekelt feleket, akiknek az adatokkal való ellátása azonban már inkább a pénzügyi környezeti számvitel feladatkörébe tartozik. A környezeti számvitel alkalmazásából származó további elônyt jelent, hogy a rendszer kialakítása során a környezetvédelemmel foglalkozó munkatársak együtt kell mûködjenek a vállalat más funkcionális területein dolgozókkal (számviteli osztály, kontrolling stb.), aminek az egyes területek közötti kom(folytatás a következô oldalon)

2


Zölden és nyereségesen munikáció javulása, az együttmûködési készség erôsödése, illetve a problémák komplexebb kezelése lehet a kedvezô eredménye. Végül, de nem utolsó sorban a környezeti számviteli rendszer jól kiegészítheti a környezeti irányítási rendszereket, melyek a vállalat környezeti teljesítményére vonatkozó adatokat igényelnek. A környezeti irányítási rendszerek mûködtetéséhez környezeti indikátorok (mutatószámok) alkalmazására van szükség, melyek jelentôs része kinyerhetô egy jól felépített környezeti számviteli rendszerbôl. A környezeti számvitel területei A környezeti számvitel egyik legfontosabb területe a környezeti költségek feltárása, számszerûsítése és azok gazdálkodásra gyakorolt hatásainak az elemzése. Mit is értünk környezeti költségeken? A következô példa rávilágít azok különbözô fajtáira. Tegyük fel, hogy egy autóalkatrészeket gyártó vállalkozás termékeit felületkezelés után értékesíti. A felületkezelési eljárás során festôkamrákban oldószeres festékeket hordanak fel a fémfelületekre, mely folyamat során légszennyezés keletkezik. A vállalat – annak érdekében, hogy megfeleljen az elôírásoknak – elszívókat és szûrôket szerel fel a festôkamrákra, melyek megtisztítják a kibocsátott levegôt. A környezetvédelmi elôírásoknak való megfelelés érdekében a példában szereplô vállalat elszívó-, illetve szûrôberendezéseket vásárol, ami jelentôs költségtételt jelent. Ezen kívül a szûrôk tisztítása, alkalmankénti cseréje is költséget jelent a vállalat számára, melyet a mûködési költségek között fog kimutatni. Ezeket a tételeket, melyeket a hagyományos számviteli rendszerben is nyomon tudunk követni szokásos költségeknek nevezzük. A kibocsátott levegô tisztításával kapcsolatos berendezések üzemeltetése azonban az alkatrészgyártó vállalat számára más költségeket is jelent. Ilyenek a veszélyes anyagok és hulladékok kezelésével, szállításával, adminisztrációjával járó költségek, vagy azok a költségek, melyek a dolgozók egészségkárosodásával hozhatók kapcsolatba. Az elôbbieket általában az üzemi vagy vállalati általános költségek között tartják nyilván, míg az utóbbiak az alkalmazottak gyakori megbetegedéseinek hatására kiesô munkaidô vagy kártérítés formájában jelentkezhetnek. Az ilyen jellegû költségeket rejtett költségeknek nevezzük. Általában megállapítható, hogy a környezet védelmével kapcsolatba hozható költségek jelentôs része rejtve marad az általános költségek között és „felmérések szerint a rejtett költségek két-háromszorosan is meghaladják a szokásos költségeket” (Csutora [2001]). Azokon a területeken, ahol elképzelhetô, hogy balesetek fordulnak elô és azok eredményeképpen a környezetben vagy személyekben valamilyen kár keletkezik, figyelembe kell venni az ún. feltételes költségeket is. Ezek kö-

zé olyan a jövôben felmerülô költségek tartoznak, melyek bekövetkezése nem bizonyos. Ilyen feltételes költségek a legtöbb termelô vállalat esetében azonosíthatóak a termelési folyamatok veszélyességének a függvényében. Közéjük tartoznak a környezet megtisztításának költségei, a vállalat által fizetendô kártérítések, bírságok, de a feltételes költségek közé tartoznak a szigorodó elôírásokból származó költségnövekmények is. A fenti példát folytatva elképzelhetô, hogy a vállalat lakott területen, lakóházakkal körbevéve helyezkedik el. Ebben az esetben a környezetvédelmi döntések meghozatala során figyelembe kell venni a lakossággal fenntartandó jó viszonyt is, akárcsak a vevôkkel, beszállítókkal, hatóságokkal kialakult kapcsolatot. A környezeti költségek negyedik fajtája ezeket a leginkább a vállalat image-éhez kapcsolódó költségeket fogja össze és intangibilis költségeknek nevezzük ôket. Végül megkülönböztethetjük az ún. externális költségeket, melyek nem a vállalatnál jelentkeznek, hanem a társadalom egyéb csoportjainál. Externális költségek tehát mindazok a vállalat által nem szándékosan okozott károk (környezetben, egészségben), melyekért a vállalatot nem kötelezik kártérítésre. Tipikus példája Magyarországon az externális költségeknek az égési folyamatok eredményeképpen kibocsátott szén-dioxid, melynek

Tisztább Termelés Szakmai Nap a Közgázon A Tisztább Termelés Magyarországi Központja (TTMK) idén harmadik alkalommal rendezi meg a nagy sikernek örvendô Tisztább Termelés Szakmai Napot a Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetemen. A rendezvény kiemelt témája a környezeti számvitel, melyrôl a területet jól ismerô elméleti és gyakorlati szakértôk tartanak elôadásokat. A szakmai nap keretében bemutatásra kerül a Tisztább Termelés Nemzeti Programja, melynek célja a megelôzô jellegû környezetvédelmi intézkedések támogatásának az elôsegítése Magyarországon, illetve a Fenntartható Termelési Eljárások és Fogyasztási Szokások hazai programjának a tervezete. A konferencián való részvétel a hagyományoknak megfelelôen ingyenes, megrendezésére 2003. május 29-én a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem III. elôadójában kerül sor. Jelentkezni a név, szervezet, telefonszám és email megjelölésével a TTMK elérhetôségein lehet legkésôbb május 15-ig. Fax szám: 06/1/2155808, e-mail: cleaner@enviro.bke.hu

mennyiségét nem korlátozzák jogszabályok, illetve melyek után nem kell adót vagy bírságot fizetni, azonban bizonyítottan hozzájárul a klímaváltozáshoz, mely a társadalom bizonyos tagjai számára jelentôs költségeket jelent már napjainkban is. A környezeti számvitel egyik komoly kérdése a fentiekben tárgyalt környezeti költségek azonosításának, számszerûsítésének problémája. A szokásos költségekre vonatkozó adatok általában kinyerhetôk a hagyományos számviteli rendszerbôl. Ezzel szemben a rejtett költségeket már nehezebb azonosítani – hiszen éppen innen származik a nevük – és a környezeti számvitel eszközeit kell segítségül hívnunk. A feladat ebben az esetben legtöbbször az egyes költségtételek általános költségek közül való kiemelése, melyre több módszer is rendelkezésünkre áll. A feltételes költségek számszerûsítése még nehezebb feladat, hiszen ezek csak a jövôben fognak felmerülni – ha egyáltalán felmerülnek. Éppen ezért a hatás nagyságán felül szükség van a bekövetkezés valószínûségének figyelembe vételére is. Az intangibilis költségek azonosítása és kiszámítása hasonlóan nehéz feladat, hiszen itt olyan tényezôket kell számszerûsíteni, mint a vállalatról kialakult kedvezô kép, vagy a kedvezôtlen image helyreállításának költségei. Az externális költségek számszerûsítése elsôsorban nem a vállalat, hanem a szabályozó hatóságok feladata, hiszen nekik kell kezelni az externáliákból származó problémákat. Gyakran azonban itt is a számszerûsítés nehézségei jelentik a legnagyobb akadályt a megfelelô szabályozás kialakításában. A környezeti költségek azonosításán és számszerûsítésén kívül a környezeti számvitel másik fontos területe a vállalati projektek elemzése – akár kifejezetten környezetvédelmi célúak, akár olyanok, melyeknek hatása van a vállalat környezeti teljesítményére. A környezeti projektek elemzése során az egyik legfontosabb feladat a környezeti költségekben és bevételekben a projektek eredményeképpen bekövetkezô változások pontos megállapítása. A környezeti költségekrôl az elôbbiekben részletesen szóltunk. Az egyes projektek hatására azonban a bevételi oldal is változhat, illetve olyan bevételek jelenhetnek meg, melyek eddig nem álltak a vállalat rendelkezésére. A fenti példánkat folytatva elképzelhetô például, hogy a vállalat a felületkezelô anyagokat egy olyan új csomagolóeszközben vásárolja meg, melyeket tisztítás után értékesíteni tud a piacon. Hasonlóan bevételként kell értelmezni a projektek hatására bekövetkezô költségcsökkenést is. Ha például a vállalat az oldószeres festékeket vízbázisú festékekkel váltja ki, akkor lecsökken a veszélyes hulladékok mennyisége és az ezzel járó kezelési, szállítási, adminisztrációs költség is. (folytatás a 8. oldalon)

3


Zölden és nyereségesen

6. évfolyam 1. szám (16)

KÖVET Konferencia 2002 Környezettudatos vállalatirányítás: az emberi tényezô Mottó: Jelentsen bár a tisztább, környezetkímélôbb vállalati mûködés nyilvánvaló elônyöket a cégnek, legyenek bár ezek kézzelfoghatóak és pontosan elôre jelezhetôek, szükség van egy „Bajnokra” a változások elindításához, a tényleges környezeti fejlôdés eléréséhez.

Az elmúlt évben is megrendezésre került a KÖVET konferenciája „Környezettudatos vállalatirányítás: az emberi tényezô” címmel. A rendezvény 2002. október 18-án, a 2. ÖKOTECH (Nemzetközi Környezetvédelmi és Kommunális Szakkiállítás) kísérôrendezvénye volt a budapesti Hungexpo Külkapcsolati és EU Központjában. A téma fontossága, aktualitása nem alábecsülendô, ezt bizonyították a rendezvényen elhangzott színvonalas elôadások, s a mûhelymunka során kifejtett vélemények is. Hegyi Gyula, a Parlament Környezetvédelmi Bizottságának alelnöke köszöntôje után Tóth Gergely közel 100 résztvevô elôtt vázolta fel az ún. Bajnok jellemzôit. E szerint a Bajnok olyan környezetvédelmi vezetô, aki: meg van gyôzôdve a környezettudatos vállalatirányítás elônyeirôl; környezetvédelmileg elhivatott, szakértô, önálló, ügyes, kudarctûrô és kitartó; formális pozícióval, informális kapcsolatokkal, meggyôzô erôvel rendelkezik; fel tudja mutatni a környezetvédelmi beruházásokban rejlô gazdasági elônyöket; ki tudja váltani, és fenn tudja tartani munkatársaiban a lelkesedést. A bevezetô után összesen hét elôadó, hét Bajnok válaszolt olyan kérdésekre, mint például: Hogyan tehetjük érdekeltté, együttmûködôvé a felsô vezetôket vállalatunknál? Milyen „fortélyokkal” javíthatjuk a belsô kommunikációt? Hogyan válhatunk meggyôzôvé, hitelessé annak érdekében, hogy a környezetvédelem ügye elemi fontosságú legyen a felsô-, a középvezetés, illetve a dolgozók szemében?

Bajnokként üdvözölhettük az alábbi elôadókat, s hallhattunk tôlük jobbnál jobb elôadásokat: Urbán Katalin (Budapesti Erômû Rt.), Fenntartható fejlôdés – jobban megértjük, ha jelentjük c. elôadása során azt hangoztatta, hogy a fenntarthatóság érdekében meg kell találni a jogi megfelelés, a hatóságokkal való jó viszony felé vezetô helyes utat. A környezetvédelmet a bejáratott napi rutin szintjére kell emelni, s – lévén, hogy leányvállalatról van szó – követni kell a francia anyavállalat környezeti teljesítményét, mi több, lehetôség szerint felül kell múlni azt. Az efféle igyekezetek nem csak a környezetre fejtenek ki pozitív hatást, de jó hírnévvel is megjutalmazzák a vállalatot. Az elôadó hangsúlyozta: a környezeti teljesítmény bemutatására legalkalmasabb eszköz a környezeti, vagy a még fejlettebb – gazdasági ill. társadalmi kérdéseket is tartalmazó – fenntarthatósági jelentés1. Csapatmunkán alapuló hulladékkezelés volt Vizy Antal (DENSO Gyártó Magyarország Kft.) elôadásának címe. Egy konkrét példán, a vállalati hulladékkezelési programon keresztül bizonyította, hogy a dolgozói javaslatokkal tarkított, csapatmunkán alapuló erôfeszítések mindig révbe érnek. A program korántsem elhanyagolható és igen küzdelmes része volt a japán felsô vezetés meggyôzése, ahol a költséghatékonyság, illetve az újrahasznosítás érvei vezették a

A konferencián a környezettudatos vállalatirányítás bajnokai számoltak be vállalaton belüli „küzdelmeikrôl“ és eredményeikrôl

4

környezeti vezetôt sikerre igazán. Szerinte nagyon fontos a belsô rendszer ébren tartása, a munkatársak állandó motiválása (pénzjutalom, félévente díjkiosztó), a környezettudatos, példamutató magatartás (pl. a dolgozóktól rendszeresen begyûjtött veszélyes hulladékok), számos, környezetvédelemmel összefüggô ötlet és észrevétel bejelentését szolgáló, névtelenül kitölthetô nyomtatvány elhelyezése.2 Környezeti megtakarítások – kételyek és tények címmel tartotta meg rendkívül tanulságos elôadását Csomor Miklósné (Pécsi Vízmû Rt.). A hasonló nevû program: Környezeti megtakarítások azonosítása3 példáján keresztül mutatta be, mekkora hangsúlyt kap az emberi tényezô a vállalatnál. A program elsô és egyik legfontosabb lépésének a munkatársak bevonása bizonyult (ötletbörze, dolgozói kérdôívek). A mintegy 70 új ötlet közül a legfontosabbak beépültek a vállalat környezeti programjába. Bôven akadtak azonban kezdeti nehézségek is, hiszen a munkatársak eleinte kissé ódzkodtak az „újtól”, idegenkedtek a külsô tanácsadótól, s az intézkedések mögött magas költségeket feltételeztek. Igaz, továbbra is jelentôs maradt az érdektelenek, az ellenzôk száma, ám a kezdeti ellenállás végül barátságosabb jelleget öltött: javult a belsô kommunikáció, nôtt a lelkesedés, az együttmûködés iránti kedv, környezettudatosabbá alakult a szemlélet. A motiváló eszközök, mint például az elismerési ill. kitüntetési rendszer (Az év dolgozója cím) kiépítése, a munkakörön kívüli feladatvégzés ösztönzése (külföldi vagy belföldi jutalomutak, anyagi elismerés), vagy az ún. teljesítményértékelési rendszer (TÉR) hiányában azonban szinte lehetetlen bármilyen pozitív visszhangra is találni. A PV Rt. Bajnoka kiemelte: a felsôvezetés felé rendkívül fontos a befektetésekbôl eredô megtakarítások, a gyors megtérülés hangsúlyozása. A dolgozók között pedig – a csapatszellem megteremtése érdekében –, célszerû megtalálni azokat a „hangadó” munkatársakat, akik ösztönzôleg hatnak a többiekre. A sikeresség érdekében a példamutatás, a munkatársak bevonása, a folyamatos, (folytatás a következô oldalon)


Zölden és nyereségesen (KÖVET konferencia, folytatás az elôzô oldalról)

kétirányú kommunikáció, az ellenôrzés, a visszacsatolások iránti figyelem (kérdôívek, személyes beszélgetések, kéthavonkénti tájékoztatás a belsô újságban, dolgozói nagygyûlés, évindító nap, kiscsoportos értekezletek), mind-mind kulcselemnek számítanak egy sikerorientált Bajnok munkája során. Civin Vilmos (Magyar Villamos Mûvek Rt.), a vállalatnál fellelhetô „környezeti károk és ellenérzések elhárításáról“ beszélt. A kárelhárítási program kapcsán felmerült számos dolgozói javaslat mellett a cég felsô vezetésében ugyanúgy megjelentek az elutasító jellegû hozzászólások is: sokan a hatóság elôtti „kitárulkozástól” tartottak, sokallták a költségeket, túlontúl hosszúnak vélték a program idôtartamát, vagy annak idôbeni elhalasztását javasolták. Az elôadó azzal érvelt, hogy a megfelelô hivatkozási alappal „felvértezve” kell az ellenállók táborát megnyerni (pl. gyors megtérülés, javuló hatósági kapcsolatok). Szerinte, a meggyôzés érdekében fontos a vezetôi büszkeség, a céggel való azonosságtudat, a biztonságérzet fokozása, vagyis a felsô vezetéssel éreztetni kell, hogy a környezetvédelem terén elért sikerek a cég számára újabb és újabb sikereket generálnak (pl. jobb vállalati imázs, csökkenô környezetterhelés, környezeti megtakarítások, a költségek átcsoportosíthatósága újabb környezeti beruházásokba), valamint bizonyítani kell, hogy az adott program kivitelezése minimális, esetleg nulla kockázattal jár. Megnyerô érvként szokott hatni az is, mikor a Bajnok hangsúlyozza: a versenyképesség érdekében célszerû felzárkózni az „úttörôkhöz”, például egy környezeti vagy fenntarthatósági jelentés kiadásával. Czabafi Judit (Magyar Posta Rt.), Hogyan „postázzuk“ a környezetvédelem ügyét vállalatunknál? címû elôadása során a hallgatóság meggyôzôdhetett arról, hogy a környezetvédelem terén elért sikerek hátterében egyértelmûen egy jól koordinált csapat áll. A jó csapatmunkát elkötelezett „csapatjátékosok” végzik, akik kellô szakértelemmel, egységes fellépéssel, az újdonságokra való nyitottsággal rendelkeznek. Az elôadó szerint, a Bajnok sikerének titka: „Tégy jót és beszélj róla!” S hogy hogyan tegyen jót egy környezeti vezetô? Dolgozzék hatékonyan és eredményesen, vonja be minél több munkatársát a munkába, tegye érdekeltté ôket a részvételben. Az elért pozitív eredményeket azonban közvetíteni is kell. Ennek legelônyösebb eszköze a nyilvános környezeti vagy fenntarthatósági jelentés, illetve a belsô publikációk (Posta-folyóirat, postás-újság, Környezetvédelmi füzetek). Az elôadó elmondta, egy nagyvállalatnál igen nehéz a kommunikáció, de a Bajnoknak soha nem szabad feladni küzdelmét! Ehhez nyújtanak segítséget a következô vezérelvek: „Tartsd szinten szakmai tudásod, a kis sikert is érté-

Csomor Miklósné, a PV Rt. környezeti vezetôje

keld, és tartsd ébren a csapatszellemet!” Környezetvédelmi oktatófilm és ami mögötte van volt a címe Kerekesné Szikora Magdolna (Villeroy & Boch Magyarország Rt.) elôadásának. A Villeroy Bajnoka, egy rövid, az idén elkészített környezetvédelmi oktatófilmet vetített a résztvevôk számára.4 S ami „mögötte van”? A környezetvédelemrôl szóló oktatások, az ún. ötletmenedzser rendszer, a sok-sok dolgozói kérdôív, a „környezettudatosító” ajándékok, a környezeti vezetô és közvetlen munkatársainak példamutató magatartása… Koncz Enikô (Egyesült Vegyi Mûvek Rt.) A megtakarítások meggyôzôbbek az ideológiánál c. elôadása során beigazolódott, hogy a vállalati felsô vezetôk – noha elkötelezettek a környezeti politika iránt – számára a környezetvédelem mellett szóló érveket a forintban kimutatható magtakarítások támasztják alá a leginkább. Ilyen potenciális megtakarítási forrás például a készülékmosás nélküli egymásután gyárthatóság, a technológiai savas víz hasznosítása szennyvízkezelésre vagy a szelektív hulladékgyûjtés. Igaz, „…ezek a példák kiragadott események egy termelôcég életébôl, a vállalat vezetôit, alkalmazottait a vagyon növekedése, cégük pénzügyi stabilitása és persze pénztárcájuk vastagodása gyôzi meg leginkább arról, hogy környezetvédelemmel foglalkozni nem felesleges idôpazarlás”. Az elôadásokon kívül egy délutáni mûhelymunka is helyt kapott a konferencián. A résztvevôk négy külön szekcióban5, az elôadók és moderátorok segítségével vitatták meg a környezettudatos vállalatirányítás elônyeit, a szervezeti ellenállás leküzdését, személyes sikereiket és nehézségeiket, mindezek tanulságait. Az itt elhangzott leghasznosabb gondolatokból a Bajnok jellemzôit a következôképpen összegezhetjük: elkötelezettség, kreativitás, önállóság, rugalmasság, kitartás; szakmai felkészültség, meggyôzô erô, kommunikációs készség, diplomáciai érzék, kudarctûrô képesség; hiteles, példamutató magatartás, rendszerben való gondolkodás; potens pozíció;

 katalizátor szerep, aktiválási energia (a környezetileg elkötelezett munkatársakat egységbe kell foglalni, motiválni kell ôket); munkatársak bevonása: csapatépítés; munkatársak tudatformálása (pl. használt elemgyûjtés a vállalatnál); környezeti kommunikáció hatékony alkalmazása: belsô (pl. faliújság, ötletbörze, dolgozói kérdôívek) és külsô (pl. környezeti vagy fenntarthatósági jelentések); a visszacsatolás (munkatársak visszajelzései) figyelembevétele; jó kapcsolat kiépítése és fenntartása a többi osztállyal; a felsô vezetôk állandó meggyôzése a cég „zöldülése” érdekében; az új ötletek szakmai érvekkel való „körülbástyázása” a felsôvezetés elôtt; a környezetvédelmi és egyéb jogszabályok alapos ismerete; a megtakarításokból nyerhetô gazdasági elônyök felmutatása; jó környezetvédelmi teljesítmény = jobb vállalati imázs hangsúlyozása; a felsôvezetôi habitus „feltérképezése”: van, aki a racionális érveket, van aki az erôszakos stílust kedveli; a „lassú víz partot mos” elv alkalmazása: többször elmondani a problémát, s egyben megoldásokat is felmutatni az ellenálló felsô vezetôk elôtt. A konferencia-résztvevôk visszajelzései is azt igazolták, hogy a téma rendkívül aktuális kérdéseket vetett fel, melyre ki-ki megkapta a választ. Azonban ilyen sikeres konferenciát nem tarthattunk volna, társrendezôink és támogatóink nélkül. Ez úton mond hát a KÖVET köszönetet a konferencia társrendezôinek: ConsAct Minôségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. és EOQ Magyar Nemzeti Bizottság, valamint a rendezvény támogatóinak: Bársonykalapács Marketing, Denso Gyártó Magyarország Kft., Ericsson Magyarország Kft., Pécsi Vízmû Rt., Ytong Hungary Kft. Mathias Anna / KÖVET 1) 2002 nyarán, a hazai vállalatok közül a Budapesti Erômû Rt. adta ki elsôként fenntarthatósági jelentését, melyet az érdekelt felek bevonásával a KÖVET ill. az angol csr network ltd. tanúsító szervezet hitelesített, s látta el a jelentést az ún. független minôsítéssel. 2) 2002 ôszén, a hazai fenntarthatósági jelentések második úttörôjének a DENSO Gyártó Magyarország Kft.-t tekintheti a magyar nagyközönség. A jelentést, a vállalat egyes érdekelt feleinek bevonásával szintén a KÖVET minôsítette. (Bôvebben lásd az errôl szóló cikket.) 3) A program a KÖVET szervezésében valósult meg a vállalatnál, 2002 tavaszán. A részleteket lásd az errôl szóló cikkben. 4 ) A vállalat 2002 májusában, a KÖVET-et bízta meg az oktatófilm megalkotásával. A film elkészítésének körülményeirôl és az elért eredményekrôl bôvebben a Hírlevél KIR oktatófilm a Villeroy & Boch dolgozói részére c. cikkben olvashat. 5) Szekciónevek: 1. Környezettudatos kommunikáció esélyei privatizált, külföldi tulajdonú cégeknél; 2. Zöld út: környezeti intézkedések akadálymentes megvalósulása; 3. Zöldmezôs beruházások zöldítése; 4. A környezetvédelem prioritása állami tulajdonú vállalatoknál.

5


Zölden és nyereségesen

ISO 14001 egyszerûen Mûhelyfoglalkozások országszerte 2002 végétôl az ország számos nagyvárosában találkozókat szervezünk, hogy meggyôzzük a vállalatokat, vállalkozókat arról, hogy egy környezet központú irányítási rendszer (KIR) bevezetése kellô figyelemmel és idôráfordítással nem is olyan bonyolult, és hosszú távon valóban piaci elônyöket, hatékonyabb mûködést és költségmegtakarítást eredményez.

6. évfolyam 1. szám (16) A mûhelyfoglalkozások célcsoportja elsôsorban az olyan kis és közepes méretû vállalkozások, amelyek hírbôl ugyan ismerik a KIR-t, de azt még nem vezették be. Továbbá olyan gazdasági szervezetek részvételére is számítunk, amelyek szeretnék tevékenységeiket környezettudatosan irányítani és költségmegtakarítást elérni a környezeti szempontok érvényesítésével. A találkozók a KIR-t mûködtetô nagyvállalatok beszállítóinak is hasznos információkkal szolgálnak. Többek között szó esik a KIR tartalmáról, a környezettudatos vállalatirányítás elônyeirôl és technikai lehetôségeirôl, illetve a rendszer bevezetésének lehetôségeirôl. Az elôadásokat a KÖVET a helyi kamarákkal illetve vállalkozásfejlesztési központokkal közösen szervezi. Vadovics Edina/KÖVET

Környezeti megtakarítások azonosítása a Pécsi Vízmû Rt.-nél.

A KÖVET új programjának célja segíteni a vállalatoknak abban, hogy felismerjék és „leszüreteljék az alacsonyan csüngô gyümölcsöket”. Alacsonyan csüngô gyümölcsöknek nevezzük mindazon vállalati intézkedéseket, amelyek egyszerre környezeti és gazdasági elônyökkel is járnak. Számos külföldi esettanulmány után a Pécsi Vízmû Rt.nél megvalósult program és a KÖVET új kiadványában (Ablakon bedobott pénz) szereplô további 11 hazai vállalati példa mutatja, hogy ez korántsem elérhetetlen cél. A Pécsi Vízmûnél 2002 márciusa és júniusa között hajtottuk végre elsôként a Környezeti megtakarítások azonosítását, amelynek konkrét célja egyrészt az Rt.-nél fellelhetô rejtett környezeti költségek azonosítása és a megtakarítást elôsegítô intézkedési lista felállítása volt. Másrészt az intézkedésekbôl környezeti program összeállítása és beépítése a vállalat KIR rendszerébe. A harmadik cél a vállalat dolgozóinak környezeti tudatformálása és aktív bevonása a vállalat kör-

6

Környezeti megtakarítási lehetôség minden vállalatnál van. Csak keresni kell!

nyezeti teljesítményének javításába. A programban az Rt. részérôl Csomor Miklósné minôség- és környezetirányítási vezetô, szakértôként a Tisztább Termelés Magyarországi Központja részérôl Galli Miklós, a KÖVET részérôl Havér Balázs és Herner Katalin vett részt. A problémákat és a javasolt intézkedéseket a PVRt.-nél a következô lépések szerint határoztuk meg: Elsô lépésként egy bevezetô elôadás keretében a vállalat 25 munkatársa, mûvezetôje értesült az induló programról, a célokról, feladatokról és a várható eredményekrôl. Ezt követôen a KÖVET és a TTMK szakértôi helyszíni bejárással tárták fel a lehetôségeket. A dolgozók aktív bevonásával öt írásbeli ötletet és 64 javaslatot, problémafelvetést jegyeztünk fel. A KÖVET munkatársai ezután a vállalati szakember

által összegyûjtött adatok és információk, valamint a felmerült problémák birtokában egy 54 javaslatból álló intézkedési listát állítottak össze. A javasolt intézkedéseket azok megvalósíthatósága, gazdasági és környezeti haszna szerint állítottuk prioritási sorrendbe. A legfontosabb javaslatokat gazdasági számításokkal is kiegészítettük. Az így elkészült javaslatot ezután átadtuk a Vízmû vezetôségének, akik a javaslatokat beépítették a vállalat intézkedési tervébe. A javaslatok megvalósíthatósága és beruházásigénye szerint ezek a cég rövid- közép- és hosszú távú intézkedései közé kerültek. A terv rövid távú intézkedései közé 30 egyszerû, azonnal megvalósítható javaslat került, melyeket a karbantartás, beszerzés hajt végre elsôsorban. Ilyen intézkedési javaslatok:


Zölden és nyereségesen Ahol a környezetvédelem megtakarításokat hozhat A KÖVET új szakmai kiadványa

2002 augusztusában került ki a nyomdából Tóth Gergely szerkesztésében, a Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) támogatásával a KÖVET legújabb, „Ablakon bedobott pénz“ címû kiadványa. A kötet tizenkét magyarországi kis- és nagyvállalat rövid esettanulmányát tartalmazza, amelyek környezetvédelmi intézkedésekkel elért megtakarításaikról szólnak, különös tekintettel a beruházási és megtakarítási adatok feltüntetésére, összegzésére. Hogy miért e cím? A jelenkori gazdasági élet szereplôi egyre gyakrabban találkoznak a környezetvédelem kérdéskörével akár jogszabályok „célzottjaként”, akár hulladékhegyek tanácstalan birtokosaként vagy éppen a kéménybôl eregetett füst miatt háborgó lakosság kereszttüzében. A legtöbben közülük fenyegetô költségnövelô tényezôt, pénzkidobást látnak az érde-

 Kétoldalas fénymásolásra, papírtakarékosságra, a használt papír jegyzetpapírként való felhasználására való fokozatos átállás. Energiatakarékos világítótestek használata a vállalat telephelyein. Szennyvíziszap mezôgazdasági hasznosítása. Egyszer használatos szárazelemek helyett újratölthetô elemek, ill. akkumulátoros lámpák használata.

A program eredményeképp 8 középtávú, a jövô évi környezeti programba beépített intézkedés született:

kelt felek által megkövetelt intézkedésekben, és mindent megtesznek, hogy minél késôbb kerüljenek a téma közelébe. Számukra talán meglepô, de vannak, akik már tudják: a gazdasági és környezeti érdek gyakran kéz a kézben jár! Számos olyan környezeti intézkedés létezik, amely nemhogy viszi, de hozza a pénzt a vállalat számára – s ha ez tényleg így van, ki lenne az, aki bezárná elôtte az ablakot? Az esettanulmány kötet az alábbi vállalatok példáján keresztül igazolja mindezt és mutatja be, milyen megtakarítások érhetôk el környezetvédelmi intézkedésekkel: Audi Hungaria Motor Kft. Bárczy Környezetvédelmi Kft. Biokom Környezetgazdálkodási Kft.

 A szennyvíztisztítási technológia során keletkezô rácsszemét és homok víztelenítése javasolt az elszállításra és ártalmatlanításra kerülô hulladék csökkentése céljából. A szennyvíztisztítás során keletkezô tisztított víz felhasználása a technológia során ill. jármûmosásra. A vállalat vezetôsége hosszú távú intézkedései közé sorolt 7 javaslatot, melyet a stratégiai tervbe építenek be és a következô 3-7 évben szándékoznak bevezetni. Halastavas utótisztítással fokozott vízminôségi hatás elérése. A keletkezô tisztított víz ipari vízként való felhasználásának lehetôségei, az igények felmérése, a hálózat kiépítése. Levegôztetô membrán hatékonyabbra cserélése. Iszaprothasztó üzemeltetése. Az intézkedések mindegyike energia vagy anyaghatékonyság javulást, a keletkezô vagy a lerakásra kerülô hulladék csökkentését jelentik, ami rövidebb vagy hosszabb távon megtakarítást jelent a vállalatnak. A Pécsi Vízmû a Környezeti megtakarítások azonosítása programra költött minden egyes forintja 7 forint hasznot hozhat a vállalat részére, amennyiben az intézkedéseket megvalósítják.

 Csabai Konzervgyár Rt. Bajai Hûtôipari Gyára Denso Gyártó Magyarország Kft. Magyar Posta Rt. Pécsi Vízmû Rt. Phoenix Rubber Gumiipari Kft. és Conveyor Belt Systems Phoenix Gumiipari Kft. Printrex Bt. Sony Hungária Kft. Tiszai Vegyi Kombinát Rt. Villeroy & Boch Magyarország Rt. A 12 vállalat összesen 45 olyan környezetvédelmi intézkedésérôl számolt be, ami általában 1 éven belül megtérülô megtakarítást eredményezett, s a megtakarítási idô ritkán volt 3 évnél több. Az intézkedések összesített adatai nagyon kedvezôek, a számított megtérülési idô 7,2 hónap, a vállalatok összesen 1,570 millió Ft megtakarítást értek el 798 millió Ft-nyi beruházással. Érdemes még megjegyezni, hogy 13 intézkedés nem igényelt semmilyen beruházást – az ezek következtében fellépô tiszta megtakarítás 204 millió Ft volt. A fenti számok kétségkívül meggyôzôek. Jól mutatják, hogy még környezetileg élenjáró vállalatoknál is jócskán találhatunk 1-2 éven belüli megtérülési idejû környezeti fejlesztési lépéseket, így Magyarországon mindenkinek érdemes háza táján szemügyre vennie a kínálkozó lehetôségeket. Antal Orsolya / KÖVET

Herner Katalin, KÖVET

7


Zölden és nyereségesen

6. évfolyam 1. szám (16)

KIR oktatófilm a Villeroy & Boch dolgozói részére „Környezettudatosság a Villeroy & Boch Magyarország Kft.-nél” (folytatás az 1. oldalról)

A Villeroy & Boch Magyarország Kft. 2002 májusában bízta meg Egyesületünket egy oktatási célokat szolgáló rövidfilm elkészítésével. A vállalat kérése az volt, hogy a környezetvédelmi oktatófilm a vállalati környezettudatosságot és annak eredményeit a Villeroy & Boch példáján keresztül mutassa be, kb. 10 perc idôtartamban, a hatékony dolgozói tudatformálás érdekében közérthetô nyelven. Felkérésüket követôen a KÖVET, illetve a film forgatását és összeállítását alvállalkozóként végzô ARTeMISSION Oktatási és Filmstúdió munkatársai a hódmezôvásárhelyi helyszínre látogattak és a telephely bejárása, illetve a kívánt adatok begyûjtése után a Villeroy környezeti vezetôjével, Kerekesné Szikora Magdolnával nagyobb vonalaiban átgondolták a megírásra váró forgatókönyv képsoron viszontlátni kívánt részeit. A forgatókönyv tartalma eztán a KÖVET irodában bontakozott ki. A mondandó 4 fô kérdéskört ölel fel: a hulladékkal, a vízzel, a levegôvel és az energiafogyasztással foglalkozó blokkok feltérképezik, hogy mi az, amit a vállalat jelenleg tesz a felmerülô problémák kezelésére, mi az, amit nem kéne tennie, és mit lehetne még megvalósítani a javulás érdekében?

A negyedórás kisfilm KIR oktatási eszköz a Villeroy & Boch-nál.

A film az adott környezeti problémáról elôször általánosságban szól (pl. egyre növekvô mennyiségû hulladék), – ha lehet, helyi – adatokkal illusztrálva. Eztán nézi meg, miképp jelenik meg e probléma a cégnél (pl. dolgozó hibájából feleslegesen keletkezik hulladék vagy rossz helyre dobja), s hogyan kezeli azt a cégnél mûködô KIR (célok, elôirányzatok, programok, eljárások). Ezt követi néhány kép/tanács arról, mit tehetünk a változásért, nem csak a munkahelyünkön, hanem otthon is (pl. szelektív gyûjtés). A fenti gondolatsorra fûzve került sor mind-

8

egyik terület feldolgozására, majd záró üzenetként a cég környezeti politikájával illusztrálva emeltük ki a Villeroy & Boch, illetve dolgozói környezeti elkötelezettségét. A megálmodott tartalmat egynapos helyszíni forgatási és még egy nap labormunka alkotta képsorrá: az eredmény 14 percnyi, 2 riportot, zenés képi montázs blokkokat tartalmazó filmanyag, melyet további felhasználásra a kért adathordozón adtunk át a cég környezeti vezetôjének. S hogy miképpen hasznosul az elkészült mû? A Villeroy & Boch a film felhasználásával dolgozói környezettudatosságának javítására törekszik, a KÖVET pedig a filmet referenciaként használva igyekszik elérni, hogy más vállalatok is hasonló tudatformálási programokat indítsanak dolgozóik számára. Antal Orsolya / KÖVET

(A környezeti számvitel szerepe a vállalati környezeti irányításban, folytatás a 3. oldalról)

A projektek értékelésének egyik legfontosabb szempontja ezért, hogy az intézkedés hatására bekövetkezô valamennyi pénzügyi tényezôt azonosítsuk – legyenek azok szokásos, rejtett, vagy intangibilis költségek vagy a projekt eredményeképpen realizált bevételek, hasznok. A környezetvédelmi intézkedések értékelésének másik szempontja, hogy milyen módszert alkalmazunk a költségek és bevételek (pénzáramok) összevetésére, értékelésére. A gyakorlatban a leginkább elterjedtek a megtérülési idô és a nettó jelenérték számítása, de más módszerek is rendelkezésre állnak. Fontos figyelembe venni, hogy ezek a módszerek azonos intézkedések esetén is eltérô eredményeket hozhatnak, ezért kiválasztásuknál különös gondossággal kell eljárni. A környezeti számvitel alkalmazása A környezeti számvitel nemcsak hazánkban, hanem a fejlett országokban is csak a kezdeti lépéseket teszi meg napjainkban. Ennek megfelelôen a rendelkezésre álló tapasztalatok is igen korlátozottak és a szakértôk száma is alacsony. A Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetemen mûködô Tisztább Termelés Magyarországi Központja mintegy két évvel ezelôtt

INEM hírek Éves közgyûlés Budapesten 2002. október 2-4. között rendeztük meg Budapesten az INEM tagszervezetek éves közgyûlését és tapasztalatcseréjét (IPEX 2002). Összesen 32 szakértô vett részt az eseményen, amely az EpiCentrum és a BALTEMA projektek találkozóit is magába foglalta. Az INEM elnökségi ülésének a KÖVET szempontjából talán legfontosabb eseménye, hogy Tóth Gergely hivatalosan is lemondott az INEM ügyvezetô igazgatói posztjáról és az elnökség tagjává választották. Tóth Gergely így a továbbiakban teljes állásban újra a KÖVET alkalmazásában áll, emellett a nemzetközi programokból a Balti államokban futót (BALTEMA) vezeti. Az IPEX vendégei meglátogatták az Európai Környezeti Díj idén elsô ízben Budapestre szervezett díjkiosztóját, amelynek a Magyar Nemzeti Galéria adott méltó otthont. A közös vacsorára a Tabáni Terasz étteremben került sor, ami a régi, nagyrészt megsemmisült Tabán hangulatát idézte. A jó hangulatról a Cimbora együttes Moldvai táncháza gondoskodott. Tóth Gergely/KÖVET

kezdett foglalkozni a területtel. 2001 májusában, az I. Tisztább Termelés Szakmai Nap keretében a TTMK kiadta az elsô magyar nyelvû útmutatót, mely a Vállalati környezetvédelmi költségek számbavétele címet viselte és mely a Központ által kiadott Tisztább Termelés Kiskönyvtár sorozat harmadik köteteként látta meg a napvilágot CDROM formájában. A TTMK munkatársai 2002-ben a Nitrokémia 2000 Rt. környezeti számviteli rendszerének kiépítésén dolgoztak, illetve hazai és nemzetközi oktatásokat tartottak a témában. A környezeti számviteli rendszer kiépítése a vállalat által alkalmazott környezeti mutatók felmérésével indul, illetve megvizsgáljuk, hogy az érvényben lévô hagyományos számviteli rendszer milyen a késôbbiekben felhasználható információkat szolgáltat a környezeti irányítás számára. A következô lépésben megtörténik a környezeti számviteli rendszer kereteinek a kialakítása, melynek során figyelembe kell venni, hogy a rendszert a vállalat adottságaitól és a rendszerrel szemben támasztott követelményektôl függôen vállalatonként eltérô mélységben és tartalommal kell kialakítani. Ebben a lépésben döntés születik a rendszerbe vonandó területekrôl, a szükséges adatgyûjtés mélységérôl, módjáról. Végül kiépítésre kerülnek a rendszer elemei, melyeket a már mûködô számviteli, illetve kontrolling rendszerbe kell integrálni. (folytatás a következô oldalon)


Zölden és nyereségesen Fenntarthatósági jelentés a DENSO-nál Megszületett hazánk második GRI-jelentése (folytatás az 1. oldalról)

A KÖVET minôsítô tevékenysége nem azonos a tanácsadó szervezetek jelentéstanúsításával: az Egyesület ezúttal is arra vállalt kötelezettséget, hogy szakértô, kívülálló, nem nyereség központú szervezetként, a vállalat érdekelt feleinek bevonásával minôsíti a jelentést, és annak alapján véleményt mond a DENSO környezeti teljesítményérôl. A minôsítési folyamat a Global Reporting Initiative1 nevû szervezet fenntarthatósági irányelveinek megfelelôen történt. A jelentést a következôk alapján értékeltük: a DENSO 2000. évi környezeti jelentése, egyéb vállalati környezeti és fenntarthatósági jelentések; a vállalat környezeti politikája; a különbözô szervezeti szintek képviselôivel folytatott interjúk a vállalat környezeti teljesítményérôl; a vállalat adatgyûjtési, nyilvántartási és adatértékelési rendszerének szúrópróbaszerû vizsgálata; a vállalat székesfehérvári telephelyének bejárása; a KÖVET, illetve civil szervezetek és más érdekelt felek javaslattételei (2002. július 25. – III. Szakmai értékelô fórum); a jelentés tartalmának a GRI által összeállított legfontosabb gazdasági, környezeti és társadalmi mutatókkal való összevetése (a GRI 2002 áprilisában kiadott útmutatója alapján). A KÖVET által megrendezett III. Szakmai értékelô fórumra mintegy 20 szervezet (a vállalat piaci partnerei, hatóságok, zöld szervezetek) kapott meghívást, közülük heten vállalták az aktív részvételt. A fentiek alapján, a DENSO 2001. évre vonatkozó fenntarthatósági jelentését kiváló és ôszinte erôfeszítésnek ítéltük meg a minôsítés során. Figyelemreméltó, hogy a 2000-es környezeti jelentésben foglaltakhoz viszonyítva, a 2001-es fenntarthatósági jelentés lényeges fejlôdést mutat a vállalat kommunikációjában. A minôsítô levélben rögzítettük, hogy a DENSO – a fenntartható fejlôdés elveivel azonosulva – tevékenysége során törekszik a gazdasági, a környezeti és a társadalmi szempontok összehangolására. Elismeri, hogy a helyi szervezetekkel jó szomszédi viszonyt kell fenntartania, ennek érdekében folyamatos kapcsolatban áll az érdekelt felekkel, melyet aktív kommunikációval erôsít. Így különbözô városi környezetvédelmi fórumokon, szakmai tanácskozásokon is képviselteti magát, hatósági bejárásokat szervez, a civil szervezetekkel folyamatos konzultációt tart fenn, részt vesz a környezetvédelmi felsôoktatásban, valamint éven-

te beszállítói és vevôi konferenciát, iskolaprogramokat, dolgozóinak pedig családi napot rendez. A vállalatnál 1999 októbere óta – megfigyeléseink szerint – hatékony környezet központú irányítási rendszer mûködik, mely azóta is újabb és újabb eszközökkel bôvül. A DENSO, az ISO 14031-es szabvány alapján környezeti teljesítményértékelô rendszert épített ki, melyben 1999 óta gyûjti környezeti teljesítményérôl és a környezet állapotával összefüggô mutatószámait.

(A környezeti számvitel szerepe a vállalati környezeti irányításban, folytatás az elôzô oldalról)

A környezeti számviteli rendszerek kiépítése általában hosszú folyamat, melynek során fokozatosan alakul ki a gyûjtendô információk köre, illetve gyûjtésük és felhasználásuk módja. Jelen cikkben csak érinteni tudtuk a környezeti számvitel által felölelt legfontosabb területeket, illetve az általa alkalmazott módszereket. Bôvebb információkat a TTMK többször idézett kiadványában találhatnak, de szívesen vesszük a téma iránt érdeklôdôk jelentkezését is, hiszen célunk, hogy a vállalati környezeti irányítás e hasznos eszköze minél nagyobb mértékben meghonosodjon Magyarországon. Zilahy Gyula/TTMK Csutora, M. [2001]: A vállalati környezetvédelmi költségek számbavétele, Tisztább Termelés Kiskönyvtár III. kötet EPA [1995]: An introduction to Environmental Accounting as a Business Management Tool: Key Concepts and Terms, United States Environmental Protection Agency, Office of Pollution Prevention and Toxics Schaltegger, S., K. Müller, H. Hinrichsen [1996]: Corporate Environmental Accounting, Wiley, UK Tuppen, C. (szerk.) [1996]: Environmental Accounting in Industry, A practical review, BT Plc.

hazai beszállítóinak arányát, szemben a külföldi beszállítókkal; egyben aktívan segítse a potenciális hazai beszállítók felzárkóztatását; a telephelyen alakítson ki barátságosabb, egészségesebb munkakörnyezetet a szervezet minden szintje számára; eddigi törekvésein felül, a jövô generációk környezettudatosságának növelése érdekében bôvítse a támogatott és általa megszervezett társadalmi és környezetvédelmi programok körét.” A magyarországi DENSO 2001-es fenntarthatósági jelentése lekérhetô az alábbi elérhetôségek valamelyikén: A DENSO Gyártó Magyarország Kft. tevékenységét megismerve a vállalat környezeti teljesítményét – a Vállalatok Környezeti Érdemrendje nevû szigorú környezeti besorolásban – EZÜSTFOKOZATÚNAK ítéltük meg. Mindehhez hozzáfûztük azt is, hogy amennyiben javaslatainkat a DENSO megfontolja, és stratégiája központi elemévé teszi, jó eséllyel fel tud lépni az ARANYFOKOZAT szintjére is. A minôsítô levélben fôbb továbbfejlesztési javaslatainkat is rögzítettük: „A vállalat… próbáljon nagyobb befolyást kifejteni a vállalatcsoport fejlesztési részlegének környezetvédelmi törekvéseire, azaz alternatív, környezetkímélô jármûvek fejlesztésének fellendítésére; tegyen erôfeszítéseket annak érdekében, hogy hosszú távon e jármûtípusok alkatrészének elôállítója legyen; a szállítási távolságok csökkentése érdekében törekedjen arra, hogy növelje

DENSO Gyártó Magyarország Kft. Vizy Antal, környezetvédelmi, munka-egészségügyi és biztonságtechnikai vezetô Cím: Tel.: Fax: e-mail:

8000 Székesfehérvár, Holland fasor 14. 22/332-000/4010; 22/330-099 a.vizy@denso.hu

Végül, tegyük fel a kérdést: mi következik abból, hogy egy év alatt két fenntarthatósági jelentés is napvilágot látott? Válasz: a világban egyre több vállalat ismeri fel a gazdasági, társadalmi és környezeti teljesítménye „egy kalap alatt” történô összefoglalásának és nyilvánosságra hozatalának szükségességét. A GRI által regisztrált fenntarthatósági jelentést író cégek száma jelenleg 165! Mathias Anna / KÖVET 1) GRI: Kezdeményezés a fenntarthatósági jelentések egységesítésére. A GRI-Útmutató alapján íródott jelentésekrôl részletesebben az elôzô Hírlevelünkben olvashat.

9


Zölden és nyereségesen A KÖVET 2002. évi pénzügyi jelentésének összefoglalója A KÖVET kiemelten közhasznú szervezet, évrôl-évre Közhasznúsági jelentésben számol be tevékenységérôl. A jelentés letölthetô a honlapról (www.kovet.hu), illetve kérhetô a Titkárságon.

Nyitó vagyon Bevételek Adott évi tagdíjak Oktatás Rendezvények bevételei Kiadványok Általános bevételek összesen EcoLinks: Környezet-Érték Leonardo támogatás: EEVE Epicentrum OM: EcoStar Programok támogatása összesen INEM / BALTEMA

41 147 eFt 8 960 3 074 1 175 958 14 167 326 1 355 20 306 900 22 887 7 491

A Puskás Tivadar Alapítvány és a KÖVET közös programja az Oktatási Minisztérium támogatásával A Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület a Puskás Tivadar Alapítvánnyal (PTA) karöltve sikeres pályázatot nyújtott be az Oktatási Minisztérium Környezetvédelmi mûszaki fejlesztés alapjához. A projekt 2002 ôsszel indult és 2004 ôszéig kell, hogy a kitûzött feladatokat teljesítsük. Az ECOSTAR program célkitûzése kisvállalkozások környezeti tudatosságának fokozása egy, a számukra kidolgozott, egyszerû, gyakorlatias környezeti minôsítô rendszer kidolgozásával és vállalatoknál történô kísérleti bevezetésével. A módszer az ECOSTAR, amit a KÖVET Öko-térképezés programja és a PTA Potstar módszerének továbbfejlesztésével alakítunk ki. A két módszer adaptív fejlesztése révén egy új, kisvállalkozások környezeti teljesítményének felmérésére és javítására alkalmas ECOSTAR módszert kapunk. A program keretében 50 kisvállalkozót oktatunk a módszerre három, egynapos oktatás ke-

retében. A képzések a támogatás révén a vállalatok számára térítésmentesek. A résztvevô vállalatok közül 15-nél végezzük el az öko-térképezést. A helyszíni felmérés után jelentést adunk át a vállalatoknak, amely tartalmazza környezeti teljesítményük minôsítését, a feltárt környezeti problémákat és a javítás lehetôségét az ECOSTAR módszer segítségével. A helyszíni bejárást követôen 3 hónappal újabb átvilágítással a környezeti teljesítmény javulásának mértékét állapítjuk meg. A vállalatok egyben verseny részesei, ahol a legnagyobb környezeti teljesítményjavulást elérô három vállalat környezeti intézkedéseihez, beruházásaihoz nyújtunk támogatást. A program lezáró szakaszában a projekt értékelésére, a legnagyobb környezeti teljesítményt elért vállalatok jutalmazására kerül sor egy zárórendezvény keretében. A projekt eredményeit, tapasztalatait, az esettanulmányokat az Interneten tesszük közzé 2004 ôszén.

Programok bevételei összesen EMAS kiadvány/ Esettanulmány kötet Öko-térképezés Környezeti és fenntarthatósági jelentés minôsítés Megtakarítások azonosítása Egyéb (pl. KTÉ, oktatófilm) Vállalati bevételek összesen Kamatbevételek és árfolyamnyereség Bevételek összesen

2 784 54 768

További felvilágosítás a programról, a részvétel lehetôségérôl:

Kiadások Személyi kifizetések és járulékaik Nyomda Telefon Posta Iroda fenntartási díja Kiküldetés Bank kezelési költség Számviteli szolgáltatás Oktatás Irodaszer Éves konferencia és reprezentáció Tagdíj Szgk. költségei Bérleti díj Igénybe vett szolgáltatás Értékcsökkenés Egyéb Általános költségek összesen

eFt 12 437 491 1 820 431 413 73 148 1 266 166 455 710 25 506 226 579 3 553 1 488 24 787

Herner Katalin, programvezetô / KÖVET

Epicentrum INEM / BALTEMA Tervezett pályázati programok költségei Programokhoz kapcs. költségek összesen Árfolyamveszteség Kiadások összesen Pénzügyi eredmény

16 104 4 997

10

7 491

6. évfolyam 1. szám (16)

2 260 100 1 665 722 2 692 7 439

900 22 001 3 866 50 654 4 114

A KÖVET Oktatási Programjai 2003-ban Oktatások

Oktatások idôpontjai

Részvételi díjak

Termékek és környezetvédelem

2003. május 8.

35 000 Ft /KÖVET tagoknak: 28 000 Ft/

Környezeti megtakarítások azonosítása

2003. május 29. 2003. október 30.

35 000 Ft /KÖVET tagoknak: 28 000 Ft/

Környezeti teljesítményértékelés

2003. március 5.-7. 2003. október 1.-3.

90 000 Ft /KÖVET tagoknak: 70 000 Ft/

További információ: Herner Katalin / KÖVET

z!

b

én ott p

k Abla

o

do e B n


Zölden és nyereségesen Új jogszabályok Az alábbi lista a Magyar Közlönyben 2002. VII. 1. és 2002. XII. 31. között megjelent környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat sorolja fel. Általános 155/2002. (VII. 9.) Korm. r. A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérôl 3/2002. (VII. 17.) KvVM r. A környezetvédelmi felügyelôségek, valamint a nemzeti park igazgatóságok illetékességi területérôl szóló 36/1997. (XII. 8.) KTM r. módosításáról 82/2002. (IX. 4.) FVM-KvVM e. r. A mezôgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai követelmények szerinti elôállításának, forgalmazásának és jelölésének részletes szabályairól szóló 2/2000. (I. 18.) FVM-KöM együttes r. módosításáról 20/2002. (XI. 7.) GKM r. A hôtermelô berendezések és vezetékhálózataik energiahatékonysági követelményeirôl és a tanúsítás módjáról 2002: XXXVIII. tv. Az épített környezet alakításáról és védelmérôl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról 13/2002. (XI. 28.) ESZCSM-FMM e. r. A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes r. módosításáról 7/2002. (XII. 13.) KvVM r. A Környezetvédelmi alap célfeladatok fejezeti kezelésû elôirányzat felhasználásának, nyilvántartásának és ellenôrzésének részletes szabályairól szóló 28/2001. (XII. 23.) KöM r. módosításáról 33/2002. (XII. 17.) GKM r. A mérôeszközökrôl és azok mérésügyi ellenôrzésérôl szóló 6/2001. (III. 19.) GM r. módosításáról 277/2002. (XII. 21.) Korm. r. A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekrôl, valamint a telepengedélyezés rendjérôl szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. r. módosításáról 282/2002. (XII. 21.) Korm. r. A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérôl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrôl szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkezô 179/1999. (XII. 10.) Korm. r. módosításáról 9/2002. (XII. 23.) KvVM r. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint szervei szolgálati titokkörének megállapításáról 48/2002. (XII. 28.) GKM r. nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeirôl és megfelelôség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.) GMr. módosításáról

Könyvismertetô

Vissza vagy hova? Útkeresés a fenntarthatóság felé Magyarországon A Tertia Kiadó gondozásában a közelmúltban esszékötet látott napvilágot a fenntartható fejlôdés hazai etikai és gyakorlati dimenzióiról. ENSZ csúcsértekezlet, természeti csapások, terrortámadás idején újra és újra elôtolakodik a kérdés: haladás vagy hanyatlás vár ránk? Az elmúlt évtized során világszerte számos elszomorító jelenség hátráltatta a fenntartható és méltányos világ alapjainak megteremtését. A földlakók – még a legfejlettebb nemzetek polgárai is – világszerte megtapasztalhatták az etnikai tisztogatás, a bio-kalózkodás, a terrortámadás, a természeti csapások és az egészségkárosító környezetszennyezés fogalmát. Létünket ökológiai, gazdasági és társadalmi veszélyek egyaránt fenyegetik. Egy ideig hihettük, hogy itt, Európa szívében, visszatérésünk a fejlett és demokratikus világhoz elégséges védôréteget alkot felzárkózásunkhoz és megóv minket a fejlôdés mellékhatásaitól. A természeti katasztrófák azonban nemcsak a távoli népeket sújtják, a környezetszennyezés egészségügyi következményeit mi is megszenvedjük, az önpusztító, a családokat, közösségeinket, természeti és kulturális kincseinket erodáló életmód Magyarországon is terjed. Ahogy a gondok; megoldásuk is itt hevernek a lábunk elôtt. A kötetben – mely mûfajában a hazai könyvkiadás páratlan vállalkozása – hatvan szerzô kísérli meg az Olvasó elé tárni a fenntarthatóság sokszínû érték kaleidoszkópját, avégett, hogy mindenki meglelhesse a számára vonzó, követhetô értéket az útválasztáshoz. Tudósok, tanárok, környezetvédôk, menedzserek, tisztségviselôk – szakmájuk ismert és elismert mûvelôi – gondolatait, álláspontját követheti nyomon az Olvasó. A fejezetek alkotói személyes és szakmai értékrendjük alapján más és más megvilágításból elemzik a fenntartható fejlôdés esélyeit, buktatóit, mutatják be azokat a fenntarthatóság felé megtett példaértékû magyar lépéseket, A természet védelmérôl 76/2002. (VIII. 23.) FVM r. A vad védelmérôl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 30/1997. (IV. 30.) FM r. módosításáról 55/2002. (IX. 13.) OGY h. Az afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelmérôl szóló, Hágában, 1995. június 16-án aláírt nemzetközi Megállapodáshoz történô csatlakozásról

amelyek méltán tarthatnak számot a hazai vagy akár a nemzetközi közvélemény érdeklôdésére. A kötet elôszavát Margot Walström az Európai Unió Környezetvédelmi Biztosa írta, bevezetôjét R. Swaminathan, Nobel békedíj-jelölt indiai akadémikus jegyzi. A kötetben közzétett 45 fejezet közös végkövetkeztetése, hogy a „világfalu“ polgárai útelágazáshoz értek. Vagy rászánjuk magunkat, hogy életmódunkat, termelési és fogyasztási szokásainkat egy felelôs értékrendhez igazítsuk, vagy elbukunk. Mi, mind a hat milliárdan, igaz nem egyszerre, nem egyforma mértékben, de veszíteni fogunk. Nem érdemes „másokra” várni: az elsô lépést a lelkünkben kell megtennünk egy felelôs világ felé. A felelôsségen alapuló erkölcsi értékek és a példamutatás mozaikjainak felvillantása talán közelebb viheti hazánkat a harmónia és a fejlôdés útjának megtalálásához. Ajánljuk e könyvet mindazoknak, akik hisznek abban, hogy jobb közös jelenre van szükségünk a jobb közös jövô érdekében. Ez a könyv a jobb közös jövô megvalósításának lehetôségeirôl szól. Az esszékötet megvásárolható a nagyobb könyvesboltokban, vagy megrendelhetô a Tertia Kiadótól 1158 Budapest Klebersberg u. 36. Tel./Fax: 416 2772 ára 1980 Ft. 56/2002. (IX. 13.) OGY h. Az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény Genfben, 1991. március 19-én felülvizsgált szövegéhez történô csatlakozásról 2002: LI. tv. Az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény Genfben, 1991. március 19-én felülvizsgált szövegének kihirdetésérôl (folytatás a következô oldalon)

11


Zölden és nyereségesen

6. évfolyam 1. szám (16)

Példaértékû kezdeményezés a hazai IPPC érintettek körében: A tégla- és cserépipari nemzeti BAT 1 útmutató kidolgozása A Magyar Téglás Szövetség részben saját belsô indíttatásból, részben pedig az egyre szigorodó környezetvédelmi követelményekbôl következôen kiemelt figyelmet igyekszik fordítani a környezetvédelemre. Ezen belül felismerte az Integrált Szennyezés-megelôzés és szabályozás (IPPC) irányelv és hazai megvalósításának, az egységes környezethasználati engedélyezésnek fontosságát. Szervezeti keretein belül a 2001es év folyamán létrehozta a Tégla és Cserépipari Környezetvédelmi Társulást (a továbbiakban Környezetvédelmi Társulás). A Környezetvédelmi Társulás összetételének kialakításakor fontos szempont volt,

hogy ne csak az iparágon belüli szakterületek képviselôi kapjanak helyet benne, hanem „külsô” érdekcsoportból, lehetôleg környezetvédelemmel foglalkozó társadalmi szervezet részérôl is legyen képviselô. Mivel ekkor már többé-kevésbé ismert volt, hogy a Magyar Természetvédôk Szövetsége egyik tevékenységi területe a vállalati környezetvédelemhez, ezen belül konkrétan az IPPC-hez kapcsolódik, megkeresés érkezett a Szövetséghez a Környezetvédelmi Társulásban való részvételre. A két szervezet vezetôinek konzultációját követôen megállapodás született az együttmûködést illetôen és Máyer Zoltán személyében lett kijelölve

(Új jogszabályok, folytatás az elôzô oldalról)

5.) Korm. r. módosításáról 5/2002. (X. 29.) KvVM r. A települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes mûszaki szabályairól 110/2002.(XII. 12.) OGY h. Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervrôl

271/2002. (XII. 20.) Korm. r. A Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élô állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmérôl szóló Egyezmény végrehajtásáról 283/2002. (XII. 21.) Korm. r. A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeirôl 1212/2002. (XII. 21.) Korm. h. A balatoni vízpart-rehabilitáció megvalósítására vonatkozó intézkedésekrôl 2002: LXVII. tv. A géntechnológiai tevékenységrôl szóló 1998. évi XXVII. törvény, valamint az állatok védelmérôl és kíméletérôl szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosításáról Veszélyes anyagokról, árukról 211/2002. (X. 1.) Korm. r. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrôl szóló 2/2001. (I. 17.) Korm. r. és az ENSZ EGB keretében létrejött, az Ipari Balesetek Országhatáron Túli Hatásairól, Helsinkiben, 1992. március 17-én kelt Egyezmény kihirdetésérôl szóló 128/2001. (VII. 13.) Korm. r. módosításáról 28/2002. (XII. 9.) GKM r. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás ,,A’’ és ,,B’’ Mellékletének kihirdetésérôl és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM r. módosításáról 19/2002. (XII. 28.) ESZCSM-KvVM e. r. Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes r. módosításáról Hulladékról 2/2002. (VII. 9.) KVVM r. A titán-dioxid gyártás hulladékairól 195/2002. (IX. 6.) Korm. r. A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V.

12

Vizekrôl 6/2002. (XI. 5.) KvVM r. Az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeirôl és azok ellenôrzésérôl 8/2002. (XII. 20.) KvVM r. Az állami tulajdonú közüzemi vízmûbôl szolgáltatott ivóvízért, illetôleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamû használatáért fizetendô díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM r. módosításáról 274/2002. (XII. 21.) Korm. r. A levegô védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. r. és a felszíni vizek minôsége védelmének egyes szabályairól szóló 203/2001. (X. 26.) Korm. r. módosításáról (folytatás a 14. oldalon)

Lsd. a 16. oldaltól

az MTvSz képviselôje a Tégla és Cserépipari Környezetvédelmi Társulásban. A Környezetvédelmi Társulás két legfontosabb célja: a tégla- és cserépiparra vonatkozó nemzeti BAT útmutató elôkészítésében, megalkotásában és bevezetésében való hatékony közremûködés; a környezetbarát építési rendszer (Green Building Challenge) elveinek hazai viszonyokra való adaptálása, alkalmazásának széles körû megismertetése 2. A fenti célok közül jelenleg kiemelt hangsúlyt kap az elsô pontban megjelölt, nemzeti BAT útmutató elôkészítésében, megalkotásában való közremûködés. E munka fontosságának és aktualitásának hátterét néhány mondat erejéig mindenképpen indokolnunk kell. Sajnos még mindig nem elég széles körben ismert, hogy az IPPC által, illetve Magyarországon az egységes környezethasználati engedélyezés (193/2001. Kormányrendelet) által megkövetelt engedélyeknek az elérhetô legjobb technika (BAT) elôírásain kell alapulniuk. Ez úgynevezett elôíró jellegû szabályozást vezet be, ami meglehetôsen idegen a hazai (és sok EU tagállam) környezetvédelmi szabályozási gyakorlatában. A BAT szinteket ezért bizonyos fokig egységesíteni kell, ami az EU szintjén a BAT Referencia Dokumentumok (BREF-ek)3 formájában történik meg. Ezeket a BREF dokumentumokat Sevillában készítik az érintett iparágakra, melyek terjedelmes (gyakran 400-600 oldalas) angol nyelvû szakmai anyagok. Jelenleg az Európai Bizottság által 8 iparági BREF került elfogadásra, ezen kívül 4 van még kész, de formálisan még nem elfogadott állapotban; 3 BREF pedig a készhez igen közeli állapotban van. Az itt felsorolt BREF-ek között nem található meg a kerámiaiparra vonatkozó, melybe – egyebek, például a tûzálló kerámia, csempe, szaniter áru gyártása mellett – az (agyag) tégla- és (agyag) cserép gyártás is bele tartozik, sôt a kerámiaipari BREF elkészítése még meglehetôsen kezdeti fázisban tart Sevillában. Elkészültére legalább másfél évet várni kell. Ugyanakkor idehaza is megszületnek lassan a környezetvédelmi felügyelôségek részérôl – a BAT-on alapuló – egységes környezethasználati (vagy ahogy még elterjedt: IPPC) engedélyek megszerzésére vonatkozó kötelezések a téglagyárak felé. A konkrét engedélyezések segítése, megkönnyítése érdekében a legtöbb EU tagország és csatlakozásra váró ország – így Magyarország is – a BREF-eken alapuló, de jóval rövidebb, praktikusabban használható, úgynevezett nemzeti BAT útmutatókat készít. A Környezetvédelmi Társulás kezdeményezésének úttörô mivolta abban rejlik tehát, hogy az EU szintû BREF dokumentumot


Zölden és nyereségesen megelôzôen, saját ismeretekre, a hazai viszonyokra („saját kútfôre”) építve szándékozik a tégla- és cserépipari nemzeti BAT útmutató elôkészítését és megalkotását elôsegíteni, természetesen követve az ezen célokra létrehozott magyar IPPC Osztály 4 iránymutatásait. A munka során nyert információkat és tapasztalatokat pedig szándékozik megosztani a hazai hatóságokkal, törvényhozókkal és más érintett iparágak képviselôivel. A munka elvégzéséhez pályázatot nyújtottunk be a KAC-hoz, majd az ebbôl nyert csekély támogatást a Téglás Szövetség kiegészítette, így a Környezetvédelmi Társulás 2002. kora ôszén megkezdhette a munkát. Elôször célszerû a Társulás – ideálisnak tekinthetô szakmai összetételû – szervezetét bemutatni: A munkák megkezdésével egy idôben a Környezetvédelmi Társulás találkozót szervezett a már említett magyar IPPC Osztály vezetôjével, aki azonnal támogatásáról biztosította kezdeményezésünket. E találkozó alkalmával instrukciókat kértünk, illetve kaptunk azzal kapcsolatosan, hogy hogyan épüljön fel a hazai BAT útmutató, milyen formai és tartalmi elemei legyenek, ezen belül pedig mely fejezetek jelenjenek meg hangsúlyosabban. (Az IPPC Osztály számára

ség tagvállalatainak, majd ugyanígy benyújtjuk véleményezésre az IPPC Osztályhoz. A visszaérkezô észrevételeket természetesen beépítjük a tanulmányba. A Környezetvédelmi Társulás céljai között is deklarálásra került, hogy a tapasztalatainkat megosztjuk más iparágak szakembereivel, a jogalkotók és a környezetvédelmi hatóságok képviselôivel. Ennek megfelelôen a jelen íráson kívül a munkák elôrehaladtával nyert tapasztalatokat szándékunkban áll cikkek formájában közzétenni, valamint a tavasz folyamán egy szakmai fórumot is szeretnénk rendezni az érintettek illetve az érdeklôdôk széles körû részvételével. Ez azért is fontos, mert példaSzervezet Szakterület értékû lehet más – IPPC által Két hazai téglagyár környezetvédelmi Téglaipari technológiák és bányászat ill. termelési vezetôje (2 fô) érintett – iparágak számára, Szilikátipari Tudományos Egyesület (1 fô) Szilikátipar ahogyan a hazai téglás ipar Egy szolgáltató és tanácsadó cég (1 fô) Rekultiváció és tájrendezés felismerte a BAT útmutatók Magyar Téglás Szövetség szakértôi (2 fô) Téglaipar gazdasági kérdései; nemzetközi téglaipari kapcsolatok, jelentôségét és képes magát engedélyezés megszervezni oly módon, Magyar Természetvédôk Szövetsége (1 fô) IPPC direktíva és BAT kérdések. hogy megfeleljen a környemár rendelkezésre állnak ezzel kapcsolatozetvédelmi kihívásoknak. san tapasztalatok, mivel a cementiparra és a nagy létszámú állattartásra vonatkozóan További információ elérhetô a témafelelôEU-s szakértôk segítségével ez évben készülsöknél: Dudás Judit, dudasj@freemail.hu tek hasonló nemzeti BAT útmutatók.) Máyer Zoltán, mz_eic@axelero.hu Szintén a munka kezdetén kérdôívek kerültek összeállításra és szétküldésre a hazai Dudás Judit Magyar Téglás Szövetség, tégla- és cserépgyárak körében, hogy átfokörnyezetvédelmi szakértô gó információkat nyerjünk az idehaza alkalmazott eljárásokról, technológiákról, jelMáyer Zoltán lemzô kibocsátásokról. A kérdôív kérdései Magyar Természetvédôk Szövetsége lefedték a bányászat, a gyártási technoló(külsô tanácsadó) giák és a rekultiváció témaköreit is. Env-in-Cent Környezetvédelmi Tanácsadó Iroda A közelmúltban, november 15-én a – tradicionálisnak tekinthetô – Téglás Napok második 1) BAT – Best Available Technics: Elérhetô Legjobb Technirészében a környezetvédelem volt a tárgyaka. Hivatalos definíciója a 1995. LIII. Törvény 4.§. vb) lások témája. A levegôminôség-védelmi pontjában található meg. 2) A környezetbarát építési rendszerek (Green Building elôadásokat követôen a Környezetvédelmi Challenge) témakörét jelenleg kiemelt figyelem kíséri az EuTársulás témafelelôseiként ismertettük a rópai Unióban. Az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervetéglás szakma szélesebb köreivel, hogy mizet) külön szabvány elkészítésén dolgozik ezen a területen. 3) A BREF dokumentumok az elérhetô legjobb technikáklyen tevékenységeket szándékozunk elvégezról szóló hiteles információk gyûjteményei. Olyan megni, illetve milyen módon kapcsolódhatnak be bízható viszonyítási alapot szolgáltatnak, melynek alapa hazai téglagyárak a megkezdett munkába. ján sikerrel és biztonsággal meghatározhatók a legjobb Kialakításra került egy tematika, amely alapeljárások. További információ, illetve a BREF-ek és tervezeteik letöltése: http://eippcb.jrs.es ján felosztottuk, hogy ki melyik fejezetét írja a 4) Jelenleg a magyar IPPC Osztály a Környezetvédelmi és BAT útmutató elsô tervezetének. Nyilvánvaló, Vízügyi Minisztérium egyik háttérintézményében, a Körhogy ez valóban csak tervezet lesz, mivel az nyezetgazdálkodási Intézetben, annak Környezetvédelmi Igazgatóságának keretein belül mûködik. (A miniszelsô változat a Környezetvédelmi Társulás vitérium tervezett szervezeti átalakítása miatt ez a jövôszonylag szûk köre írja. Ennek elkészültével ben megváltozhat.) megküldjük véleményezésre a Téglás Szövet-

Ürítsük saját poharunkat! A Védegylet 2000 márciusában alakult meg civil szervezetként számos meghatározó értelmiségi, közéleti személyiség kezdeményezésére. Célunk a természeti és kulturális sokféleség megôrzése, a környezetünkért viselt felelôsségtudat megerôsítése, egy jobb minôségû élet feltételeinek megteremtése Magyarország minden lakója számára. Mindezek megvalósítása érdekében széles körû tevékenységet folytatunk. Fontosnak tartjuk többek között a környezetbarát használati tárgyak bevezetését is. Jelenlegi fogyasztói létformánk ugyanis rengeteg hulladék keletkezését eredményezi, és ez komoly környezeti problémák forrása. A Védegylet ezért elhatározta, hogy az „eldobható civilizáció” mindennapos hulladéktömegének csökkentése érdekében létrehozza ÖKODESIGN munkacsoportját. Ennek keretében a Védegylet pályázatot hirdetett a mûanyag poharak leváltására, nyugaton már bevált gyakorlatból kiindulva egy nem eldobandó SAJÁT POHÁR megtervezésére. Célunk ezzel olyan tartós használatra szánt, magunknál hordható pohár szériagyártása és népszerûsítése, amely italautomatáknál és más, nagyobb forgalmú helyeken helyettesítené az eldobható mûanyag poharakat. Az Iparmûvészeti Egyetem két tehetséges hallgatója el is készítette egy rozsdamentes acélból gyártandó pohár látványtervét és a gyártáshoz szükséges mûszaki rajzot. Ez a Saját pohár egy 3 dl ûrtartalmú, négy gyûrûbôl álló, összecsukható ivóeszköz, így kis helyen elfér. Használat után kimosható, összecsukva bekattintható egy tokba, s egy csipesszel a ruhára (pl. övre) erôsíthetô. E praktikus edény használata tehát igen egyszerû, stílusa vonzó, így a karórához vagy a mobiltelefonhoz hasonlóan hamarosan kedvelt kultusztárggyá válhat, mint a környezetükért felelôsen gondolkodó emberek megkülönböztetô jele. A tervezés és a marketingstratégia kialakítása a Védegylet pályázati forrásaiból történt. A kivitelezéshez, majd a szériagyártáshoz és bevezetéshez szponzorokat, támogatókat, partnereket keresünk. Az együttmûködésre kész cégek számára e SAJÁT POHÁR felülete reklámhordozóként is szolgálhat, mely egy a környezetére figyelô és tekintettel lévô cég üzenetét is hordozza. Amennyiben SAJÁT POHARUNK felkeltette érdeklôdését, vagy további részletekrôl szeretne tájékoztatást kapni, forduljon hozzánk bizalommal! Védegylet, 1051 Budapest, Vörösmarty tér 1., Tel.: 317 6482, e-mail: vedegyletiroda@zpok.hu Szabó Katalin/VÉDEGYLET

13


Zölden és nyereségesen Új KÖVET tagok Bársonykalapács Marketing

Teljes körû marketing ügynökség, a piackutatástól, a marketing stratégián keresztül egészen a marketing kommunikáció kivitelezéséig terjedô szolgáltatást nyújtanak ügyfeleiknek. A Bársonykalapács Marketing 1995-ben kezdte meg tevékenységét Magyarországon. Azon ügyfeleknek nyújt szakszerû és minôségi szolgáltatásokat, akik üzleti céljaikat marketing szemléleten alapuló lépések kidolgozásával kívánják elérni. A cég szolgáltatásai az amerikai üzleti életben szerzett marketing tapasztalatokat ötvözik az európai piac kulturális és kereskedelmi hátterének ismereteivel. Ügyfeleiknek saját igényeikre szabott, eredményközpontú marketing-szolgáltatást nyújtanak. Céljuk – a folyamatosan változó piaci környezet kihívásainak megfelelve – a hazai piac szereplôi között piacvezetô és iránymutató szolgáltatóvá válni. Referenciáik között megtalálhatjuk a Deloitte & Touche által kiírt Közép Európai Környezetvédelmi Beszámolók 2001. évi Versenyén megosztott elsô díjat nyert Budapesti Erômû Rt. környezetvédelmi jelentését vagy a Magyarországon eddig megjelent mindkét fenntarthatósági jelentést (Budapesti Erômû Rt., DENSO Gyártó Magyarország Kft.). További információ: Balogh Zoltán, ügyvezetô igazgató Tel.: 1/489-4665 e-mail: balogh@velvethammer.hu Env-in-Cent Környezetvédelmi Tanácsadó Iroda Az Env-in-Cent Környezetvédelmi Tanácsadó, Gazdasági Tervezô és Szolgáltató Iroda 2000. elején közkereseti társaság formájában kezdte mûködését, majd 2002-ben ugyanezen néven Kft.-vé alakult. A cég fô tevékenysége az üzletviteli tanácsadás, valamint a kapcsolódó természettudományi, társadalomtudományi és mûszaki kutatás, fejlesztés. Harmadik éve fennálló tevékenységük során a következô területeken munkálkodnak: • Környezetvédelem • Regionális fejlesztés • EU-csatlakozás További információ: Mayer Zoltán, tanácsadó Tel.: 1/457-0788 e-mail: env-in-cent@axelero.hu Profikomp Kft. – Komposztálás felsôfokon A Profikomp Kft. szakemberei több mint 10 éves hazai és külföldi tapasztalattal, komoly referenciákkal, az alábbi környezetvé-

14

delmi szolgáltatásokat nyújtják: • Komposztálással kapcsolatos technológiák fejlesztése, adaptálása. • Oktatás, kutatás-fejlesztés, tanácsadás a szerveshulladék-gazdálkodással kapcsolatban. • Szerveshulladék-gazdálkodási koncepciók kidolgozása (zöldhulladékok, szennyvíziszapok, lakossági hulladékok szerves frakciója, mezõgazdasági és élelmiszeripari melléktermékek stb.). • Komposztálással kapcsolatos gépek, berendezések (aprítók, forgatók, rosták, stb.). • GORE komposztrendszerek teljeskörû képviselete. • Komposztok fizikai, kémiai és biológiai vizsgálata. • Szénhidrogénnel szennyezett talajok feltérképezése, biológiai mentesítési koncepciójának kidolgozása (GORE technológiával).

További információ: Alexa László, ügyvezetô igazgató Tel.: 28/512-490 e-mail: info@profikomp.hu Tertia Kiadó A Tertia Kiadó 1991-ben alakult elsôsorban tudományos és tudományos ismeretterjesztô mûvek kiadására. Az elmúlt években sikeresen kapcsolódtunk be a szakkönyv-, illetve a felsôoktatási tankönyvkiadásba több tudományterületen – neurológia, pszichológia, csillagászat, mûszaki tudományok (távérzékelés), informatika. Kiadónk gondozásában jelent meg 1993ban az Andromeda címû csillagászati és ûrkutatási folyóirat. Az utóbbi években szépirodalom is gazdagítja választékunkat. Nagyon büszkék vagyunk az In Quest of the Miracle Stag címmel megjelent több, mint 1200 oldalas angol nyelvû magyar költészeti antológiára, melynek hazai társkiadója vagyunk. Elsôdlegesen fontosnak tartjuk magyar szerzôk mûveinek kiadását. 2002-ben két könyvvel sikerült a fenntartható fejlôdés gondolatának belsôvé válásához hozzájárulnunk. Az Aki napfényt arat, A modern Gandhi: M. S. Swaminathan egy hiteles és páratlan életút bemutatása, Swaminathan világhíres indiai professzorról, Erdélyi András írta. A „Vissza vagy hova“ címmel megjelent esszékötetben ötvenhat magyar szerzô gondolatait ismerhetjük meg a hazai útkeresés lehetôségeirôl, kísérleteirôl. Munkatársaink igényes munkájával igyekszünk kívül-belül értékes könyvekkel gazdagítani a fontos könyvek kínálatát. További információ: Tamás Zsuzsanna, kiadóvezetô Tel.: 1/416-2772 , www.tertia.hu

6. évfolyam 1. szám (16) RADECO Tanácsadó Iroda A RADECO Tanácsadó Iroda 2001-ben alakult. Tevékenységének két fô iránya: a környezetvédelmi és a minôségirányítási tanácsadás. Ezen belül az alábbi szolgáltatásokat nyújtja partnerei részére az ipar és a szolgáltató szféra teljes területén: • ISO 14001 és EMAS szerinti környezet központú irányítási rendszerek kiépítése; • ISO 9001 szerinti minôségirányítási rendszerek bevezetése; • OHSAS 18001 szerinti munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerek kialakítása; • HACCP rendszerek bevezetése a vendéglátás és a közétkeztetés területén; • Integrált irányítási rendszerek kiépítése (ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001); • Környezetvédelmi és minôségügyi auditálások lebonyolítása, auditorképzések; • Környezetvédelmi pályázatok készítése, projektek lebonyolítása; • Környezeti jelentések készítése; • Minôségfejlesztési projektek a TQM módszereinek alkalmazásával. A RADECO Tanácsadó Iroda elsôsorban a magyar kis- és középvállalkozásoknak nyújt segítséget, hogy megfelelhessenek a környezetvédelem és a minôségirányítás területén jelentkezô egyre komolyabb kihívásoknak. További információ: Radványi András, tanácsadó Tel.: 30/415 6046 e-mail: radir@mail.inext.hu Antal Orsolya / KÖVET

(Jogszabályok, folytatása 12. oldalról)

Levegôrôl 49/2002. (VII. 19.) OGY h. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Felek Konferenciájának 1997. évi harmadik ülésszakán elfogadott Kiotói Jegyzôkönyvhöz történô csatlakozásról 4/2002. (X. 7.) KVVM r. A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérôl, nyilvántartásáról és jelentési kötelezettségérôl 274/2002. (XII. 21.) Korm. r. A levegô védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. r. és a felszíni vizek minôsége védelmének egyes szabályairól szóló 203/2001. (X. 26.) Korm. r. módosításáról Zajról 43/2002. (VIII. 12.) HM-KVVM együttes r. Az állami repülôterek környezetében létesítendô zajgátló védôövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes mûszaki követelményeirôl 275/2002. (XII. 21.) Korm. r. Az országos sugárzási helyzet és radioaktív anyagkoncentrációk ellenôrzésérôl


Zölden és nyereségesen Álláskeresôk Cservenyák Erika 25 éves, diplomáját 2002-ben, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi karának geográfus szakán, környezetföldrajzi szakirányon szerezte. Szakdolgozatának témáját az „Ökológiai gazdálkodás lehetôségeinek vizsgálata az Ipoly alsó folyásánál” jelentette. Nyelvtudás: angol. Mobil: (30) 3929-074 E-mail: elafonissi@freemail.hu Elek Ágnes 22 éves, környezetileg elkötelezett, a budapesti Xántus János Idegenforgalmi Szakközépiskolán idegenforgalmi technikusként végzett és szerzett felsôfokú idegenforgalmi és „hostess” oklevelet. Munkahelyi tapasztalatok: recepciós, felszolgáló, programszervezô. Nyelvtudás: angol, német. Mobil: (30) 466-3811 E-mail: agi800309@freemail Hajósi Enikô 26 éves, a Budapesti Gazdasági Fôiskola, Külkereskedelmi Fôiskolai Karának Nemzetközi kommunikáció szakán végzett közgazdászként. Másoddiplomáját a budapesti Közép-Európai Egyetem Környezettudomány és -politika tanszékén szerezte. 1997-tôl szakmai tapasztalatokkal rendelkezik. Nyelvtudás: angol, olasz. Mobil: (30) 940-2675 E-mail: ehajosi@kioszk.hu Kassai Máté 27 éves, diplomáját 2002-ben szerezte a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építômérnöki karának, környezeti mérnök szakirányán. Diplomamunkájának címe: „Az Oroszlányi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója az EU Víz Keret irányelv alapján”. Nyelvtudás: szakmai angol. Felhasználói szintnél magasabb fokú számítógépes ismeretekkel rendelkezik. Mobil: (30) 293-6589, 1/330-5247 E-mail: mate.kassai@mailbox.hu Molnár Gergely 26 éves, sokszínû egyéniség – elkötelezett környezetvédô. A Soros Alapítvány Kulturális és Kommunikációs Központjánál kameramanként, rendezôasszisztensként, illetve rádiómûsor vezetô-szerkesztôként dolgozott. Egyéb tapasztalatok: „rafting” túrák, extrém sport programok, csapatépítô tréningek szervezése, lebonyolítása, haladó könnyûbúvár tanfolyam, ipari alpinizmus, elektronikai mûszerészet Mobil: (30) 251-1390 E-mail: greg@c3.hu Rosta Tímea 23 éves, 2002-ben végzett a Szent István Egyetem Kertészettudományi Karán (Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen). Diplomamunkáját a kertészmérnök szak környezetgazdálkodás szakirányán a „Környezetbarát termékek minôsítése és engedélyezése” címmel készítette el. Nyelvtudás: angol, francia. Tel.: (30) 268-7719, 23-366-146 E-mail: danvikor@axelero.hu Szenti Csilla 23 éves, diplomáját a Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem Aktuárius (biztosítási matematikus) és Környezeti menedzsment szakirányokon szerezte. Szakdolgozatát a környezeti felelôsségbiztosítás témájából írta. Nyelvtudás: német, angol. Tel.: 1/325-6789 E-mail: szenti.csilla@freemail.hu

Új KÖVET csapattagok A KÖVET-rôl elôször 2002. szeptemberében hallottam, amikor egy napfényes késônyári délután a PestiEst „állást ajánl” rovatát böngésztem. A többfordulós válogatás, majd elôdöm távozása után végül október végén kezdtem a munkát. Tavaly nyáron végeztem mûszaki menedzser szakon (BME). Tanulmányaim során kerültem közelebbi kapcsolatba a környezetmenedzsmenttel. Jelenleg „mellékállásban” az ELTE-n filozófiát tanulok. A KÖVET-be kerülésem elôtt Dániában, egy nemzetközi cserkészparkban dolgoztam önkéntesként. Asszisztensként segítem az Egyesületet céljai elérésében. Kapusy Pál / KÖVET 2003. márciusától vagyok a KÖVET csapatának tagja. Az ELTE geológus szakának elvégzése után a Közép-Európai Egyetemen,

Vas Judit 29 éves, tanulmányait ez évben, az Általános Vállalkozási Fôiskolán, Vállalkozásszervezô közgazdász szakon, Üzletviteli szakirányon végezte. Nagyfokú elhivatottságot érez a környezetvédelem iránt, szakdolgozatát „a fenntartható fejlôdés és az üzleti világ” témában írta. 1993 óta szakmai tapasztalatokkal rendelkezik. Nyelvtudás: angol, német. Mobil: 20/470-6284 E-mail: jvas@freemail.hu Viglási Réka 24 éves, 2002-ben környezetmérnökként végzett a bajai Eötvös József Fôiskola Mûszaki Fakultásán. Egy ismert töltôállomás konkrét környezetvédelmi kárelhárításában mûködött, közre tapasztalatait diplomamunkájában foglalta össze. 2 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, szakterületei: ivóvíz- és szennyvíztisztítás, vízminôségvédelem és vízkárelhárítás, talaj és talajvíz kármentesítése, hulladékgazdálkodás, levegôtisztaság-védelem. Nyelvtudás: angol. Mobil: 27/341621, 06-30/8500944 E-mail: viglasireka@mailbox.hu Hegyi Annamária 1994-ben kezdte tanulmányait a Veszprémi Egyetem környezetmérnöki szakán (környezettechnológia szakirány). A nyolcadik félév után (1998) tanulmányait a németországi Zittaui Nemzetközi Egyetem környezetmérnöki szakán (Internationales Hochschulinstitut Zittau) folytatta. A magyar diplomát 2001. decemberében, a német diplomát 2002. januárjában szerezte meg. Tanulmányai után egy évet (2002-ben) a Duisburg-i Környezet-és Energiagazdálkodási Intézet környezetvédelmi kutatóintézeténél dolgozott, ahol tudományos munkatársként levegôtisztaságvédelmi laborkísérleteket végzett. Szeretne képzettségének megfelelô álláshoz jutni, ahol a német szakmai nyelvtudását hasznosítani tudja. Mobil: 06 30 545 9863 E-mail: hegyia@mailbox.hu

majd Hollandiában, egy európai posztgraduális környezetmanagement-képzést végeztem. Fél évig nemzetközi környezetvédelmi tanácsadással foglalkoztam, s ez a terület továbbra is érdekel. Szeretnék hozzájárulni, hogy Magyarországon is olyan fórumok létesüljenek, amelyek keretében a környezetvédelem különbözô szereplôi hatékonyan és célratörôen kommunikálhatnak, kicserélhetik a tapasztalataikat. A KÖVET-tel elôször egy kerekasztal-megbeszélésen találkoztam és nagyon szimpatikusnak találtam a csapatot és a tevékenységét is. Örülök, hogy részese lehetek ennek a kihívásokkal teli és izgalmas munkának. Elsôsorban a sajtóval és a többi civil szervezettel való kapcsolattartás lesz a feladatom. Juranics Judit / KÖVET A gödöllôi Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet harmadéves hallgatója vagyok. Gyakornokként, részmunkaidôben dolgozom a Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesületnél 2003. február óta. Bár az ismerôseim még mindig bajlódnak azzal, hogy ezt a hosszú nevet megjegyezzék, én mégis nagyon örülök a lehetôségnek, hogy velük együtt dolgozhatok, és remélem a jövôbeli eredményekhez már én is hozzá tudok járulni. Martoni András / KÖVET

A

KÖVET oktatási programjai az OKÉV-nél bejegyzettek (nyilvántartási szám: 07-0039-03), a részvételi díjak a szakképzési hozzájárulásból leírhatók.

15


Zölden és nyereségesen

6. évfolyam 1. szám (16)

KIR nyilvántartás a KÖVET-nél A KÖVET KIR nyilvántartása a Magyarországon mûködô, ISO 14001 vagy EMAS szerint tanúsított szervezetek adatait tartalmazza. Mivel az ISO 14001 szerinti tanúsítványokat nem kötelezô regisztráltatni, a lista feltehetôleg nem teljes. Ezúton is kérünk mindenkit, hogy ha a listában pontatlanságot, hiányt tapasztal, jelezze felénk, hogy azt mihamarabb kijavíthassuk, kiegészíthessük. Tapasztalataink szerint, ahogy nô a tanúsított KIR rendszerek száma, úgy nô az érdeklôdés a KIR nyilvántartás adatai, elemzései iránt. Ezt felismerve a nyilvántartást igyekszünk saját erônkbôl fenntartani, fejleszteni, az igényeket kielégíteni. Mivel az adatok frissítése, elemzése munkaigényes, meg kell teremtenünk ennek pénzügyi forrásait. Ezt egyrészt pályázati támogatásból igyekszünk megoldani, e témában most is van pályázatunk elbírálás alatt. Másrészt, hogy az igényeket kielégítsük és a fenntartás költségeit biztosítsuk, az alábbi szolgáltatásokkal tesszük teljessé a nyilvántartást. Ha tehát szüksége van információra, az alábbi lehetôségekbôl választhat. 1. Alaplista Az Alaplista nyilvános, rendszeresen frissített változata: • megtalálható honlapunkon (www.kovet.hu), • kérésre megküldjük e-mail-en, tagvállalataink Hírlevelünkben is megtalálják. • Az Alaplistában megtalálható az ISO14001 és EMAS szerint tanúsított vállalatok neve, illetve a település, ahol a telephely található. 2. Részletes lista A Részletes lista több információt tartalmaz, a cégnév és a település neve mellett megtalálhatók a tanúsítványra vonatkozó információk is (tanúsítás dátuma, érvényessége, tanúsító, felkészítô tanácsadó). A Részletes lista csak az adatszolgáltatók (tanúsított vállalatok, tanácsadók, tanúsítók) és a KÖVET tagok számára hozzáférhetô, számukra elektronikus körlevélben havonta küldjük el. 3. KIR lista elemzés Rövid összefoglaló cikk a KIR nyilvántartás adatainak változásáról, a KIR nemzetközi elterjedtségérôl (ISO 14001 Speedometer). Ezt egészítik ki az alábbi grafikonok: • KIR tanúsítványok számának változása 1996 óta évenként; • KIR tanúsított szervezetek megyénkénti eloszlása; • KIR tanúsított szervezetek régiónkénti eloszlása; • KIR tanúsított szervezetek eloszlása alkalmazotti létszámuk alapján; • KIR felkészítô tanácsadók piaci részesedése a tanúsított szervezetek száma alapján; • KIR tanúsító szervezetek piaci részesedése a kiadott tanúsítványok száma alapján. Az elemzés megjelenik havonta, elektronikus körlevélben. Elôfizethetô a KÖVET-nél, az éves elôfizetés díja: KÖVET tagoknak 10 eFt; nem tagoknak 30 eFt. 4. Postai címlista Többen jelezték, hogy a listát szeretnék felhasználni marketing célokra. Ennek érdekében az adatgyûjtô kérdôíveket kiegészítettük egy nyilatkozattal arról, hogy az adatszolgáltató hozzájárul adatainak marketing célú felhasználásához. A Postai címlistán tehát csak azok adatai szerepelnek, akik ehhez hozzájárultak. A Postai címlista a KÖVET-nél rendelhetô meg, kérésre nyomtatott etikettek formájában adjuk át három munkanapos határidôvel. A címlista mindig a KIR nyilvántartás aktuális állapotának felel meg, tartalmazza a tanúsított szervezetek nevét, pontos címét, a KIR felelôs nevét és beosztását. Költsége: KÖVET tagoknak 50 eFt; nem tagoknak 80 eFt.

16

5. Faxlista A Faxlista mindig a KIR nyilvántartás aktuális állapotának felel meg, és csak azon szervezetek adatait tartalmazza, akik hozzájárultak a marketing célú felhasználáshoz. Tartalmazza a tanúsított szervezet nevét, a település nevét, ahol a telephely megtalálható, a KIR felelôs nevét, beosztását, telefon- és fax számát. Az adatokat megrendelésre nyomtatott listán küldjük meg három munkanapos határidôvel. Költsége: KÖVET tagoknak 30 eFt; nem tagoknak 50 eFt. A KIR nyilvántartással kapcsolatos további információk: Vadovics Edina, KÖVET Szervezet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Város

„KRISTÁLY-99“ Környezetgazdálkodási, Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Debrecen A.K.S.D. Városgazdálkodási kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Debrecen ABB Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Agrárius Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Debrecen Agrochem Vegyipari Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyíregyháza AGROKOMPLEX Central Soya Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gárdony Agroplast Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyál Agruniver Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gödöllô AKVALINE Szigetelôlemezipari Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Újkígyós Akvi-Patent Fôvállalkozási és Gépészeti Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Besenyeszög ALBADOMU Maláta Termelô és Kereskedelmi Bt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dunaújváros Alcoa CSI Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Székesfehérvár ALCOA Európai Keréktermék Gyártó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Székesfehérvár ALCOA-KÖFÉM Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Székesfehérvár Állami Autópálya Kezelô Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Állami Nyomda Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Állami Nyomda Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Állami Nyomda Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pásztó Almási Szitanyomó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Alpine Európai Elektronikai Ipari Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biatorbágy Alto Nyomda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Székesfehérvár ARAL Hungária Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest ARGOCHEM Vegyipari Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyíregyháza Artesyn Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tatabánya ASA Kertics Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyôr ASA Magyarország Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyál Audi Hungaria Motor Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyôr AUTENTÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tatabánya AUTENTIK Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mosonmagyaróvár AVAR Ajka Városüzemeltetési Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajka Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Bábolna Takarmányipari Kft. – Csanaki telep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nagyigmánd Balaton Bútorgyár Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veszprém Balatonfelvidéki Erdô-és Fafeldolgozó Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balatonfüred BankNet kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Baranya Megyei Gyógyfürdôkórház . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harkány Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkórház . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pécs Bárczy Környezetvédelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest BARENG Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veszprém Baromfi Transz Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Békéscsaba BAVTRANS Mélyépítô Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pécs BC-ONGROPACK Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazincbarcika Békéscsabai Városüzemeltetési Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Békéscsaba BÉTA-ROLL Hengergumizó Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bábonymegyer BÉTA-THERM Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Segesd Betonút Szolgáltató és Építô Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Biofilter Környezetvédelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budaörs BIOKOM Pécsi Környezetgazd. Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pécs BIOPETROL Környezettechnikai Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szeged BITT Vízgazdálkodási Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaposvár BM Transz Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vác BORANAL Borászati és Kereskedelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiskôrös Borsod Volán Személyszállítási Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miskolc BorsodChem Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazincbarcika Borsodi Sörgyár Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bôcs BRAU UNION Hungária Sörgyárak Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martfû B-t. Biaplast Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest BUBIV Bútor Palota Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Budapesti Erômû Rt. (BE Rt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Carl Zeiss Hungária Optikai Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mátészalka Carrier CR Magyarország Kft.Ex: Electrolux CR Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jászberény Cartographia Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Ceva Magyarország Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest CHEMARK Termelô és Kereskedô Kft. Peremarton Gyártelep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berhida CHEMITAT Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dabas Cirkont Hulladékgazdálkodási Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miskolc Cofinec Kner Címkegyártó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Békéscsaba COLUMBIAN Tiszai Koromgyártó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiszaújváros COM-TEAM Service Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szolnok ConsAct Minôségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest CONTROLL Minôségfejlesztési Tanácsadó Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest CONTRORG Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veszprém CONTUR-BAU Építôipari és Kereskedelmi Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest CORNEXI Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Székesfehérvár Csabai Konzervgyár Rt. Bajai Hûtôipari Gyár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baja Csavar és Alkatrészgyártó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alsózsolca Csavar és Húzottárú Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alsózsolca Csepeli Erômû Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest DAF Hungary Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Délalföldi Erdészeti Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szeged


Zölden és nyereségesen 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191

DELCO REMY HUNGARY Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mezôkövesd Déldunántúli Gázszolgáltató Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pécs DELPHI-Calsonic Magyarország Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balassagyarmat DENSO Manufacturing Hungary Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Székesfehérvár DEPONA Mélyépítô és Kereskedelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyíregyháza DESIGN Termelô, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kecskemét Diamit Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazincbarcika Diamond Magyarország Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solymár DOMETIC Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jászberény Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jánossomorja Dreher Sörgyárak Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Duna Elektronika Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest DUNAFERR Acélmûvek Kft. Meleghengermû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dunaújváros Dunaferr Ferromark Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dunaújváros Dunaferr Lemezalakító Kft. – Profil Üzletág . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dunaújváros Dunaferr Lemezalakító Kft. – Radiátor Üzletág . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dunaújváros Dunamenti Tûzvédelem Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Göd Dunántúli Regionális Vízmû Rt., Dél-Balatoni Üzemigazgatóság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Siófok Dunapack Papír és Csomagolóanyag Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Dunapack Rt. Hullámtermékgyár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Dunastyr Polisztirol Gyártó Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Százhalombatta Duparec Papírbegyûjtô és Feldolgozó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest DYNEA Hungary Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazincbarcika DYNEA Hungary Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalaegerszeg EBA Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tatabánya Ecomissio Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiszaújváros EGERERDô Erdészeti Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eger Egyesült Vegyimûvek Rt. (EVM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazincbarcika ELCOTEQ Magyarország Elektronikai Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pécs Electrolux Lehel Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jászberény Elekes Építôipari kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyôr EMA-LION Bonyhádi Zománcáru Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bonyhád Ema-Power Energiatermelô és Szolgáltató Kft. ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sajóbábony ÉMV Észak-Magyarországi Vegyimûvek Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sajóbábony ENVIHORIZONT Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szekszárd ENVIRA Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miskolc ENVIROTECH Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pécs E-Partner Energetikai Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szeged ÉPVÍZKÖR Építési, Vízügyi és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest ERBE-Energetika Mérnökiroda Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Ereco Rt. (Kelet-Európai Hulladékfeldolgozó és Környezetvédelmi Rt.) . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Ericsson Magyarország Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Északdunántúli Vízmû Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tatabánya ÉSZAKERDô Rt. (Észak–Magyarországi Erdôgazdaság Rt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miskolc Euro Wire and Cable Services Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tatabánya Eurofém-Halna Salakfeldolgozó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miskolc EuroSzol Autó-belsôkárpit és Bôrtermékeket Gyártó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szolnok Extrakt-Bau Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lövô Extra-Quality Bau Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Ezüstvisszanyerô Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest FABRICOM ELECTRICAL-PVVVillanyszerelô Ipari és Acélszer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budaörs Farkas-Transz Szállítási Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tokod FAUN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szabadkígyós FCI Connectors Hungary Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tatabánya FERRECIRK Vegyszergyártó és Kereskedelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dunaújváros FIAT-GM Powertrain, OPEL Magyarország Autóipari Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szentgotthárd FlexoFol Termelô és Kereskedelmi Kft. Flextronics International Kft., Sárvári Fióktelepe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sárvár FONYTON Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fonyód Forró Drót Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pécs Forte Fotokémia Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vác Fôkefe Ipari Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest FôSZER-Elektroprofil Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szeged Fôvárosi Közterület-fenntartó Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Fôvárosi Önkorm. Szent Margit Kórház és Rendelôintézet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Fôvárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Fôvárosi Önkormányzat Nyírô Gyula Kórház. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Fôvárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest GALISZ Szövetk. Galván Üzem ex: Celltex, jogutód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jánosháza GALLAVIT Környezetvédelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tatabánya GanzAir Kompresszortechnika Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiskunhalas GE Hungary Rt. Fényforrásgyár Budapest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest GE Hungary Rt. Fényforrásgyár Budapest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest GE Hungary Rt. Fényforrásgyár Kisvárda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kisvárda GE Hungary Rt. Fényforrásgyár Nagykanizsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nagykanizsa GE Hungary Rt. Fényforrásgyár Vác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vác GE Hungary Rt. Gépdivízió Gyôr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyôr GE Hungary Rt. Vákumtechnikai Alkatrész és Gépgyár. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hajdúböszörmény Gemenci Erdô- és Vadgazdaság Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baja General-Plastics Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Székesfehérvár GEOFOR Föld- és Bányamérési Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salgótarján GEOPROTECT Környezetvédelmi, Építôipari és Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest GEOSAURUS Építô, Szolg. és Környezetvéd. Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cegléd GLOBÁLINFO 2000 Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Göncz Csapágy Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sopron GÖRDÜLô-SIMMERING Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest GRABOPARKETT Parkettagyártó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kecskemét Gyomai Kner Nyomda Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyomaendrôd Gyôri Hulladékégetô Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyôr Gyôri Kommunális Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyôr Gyôri Szeszgyár és Finomító Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyôr Gyulai Húskombinát Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyula Gyulaj Erdészeti és Vadászati Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tamási HAGE Csoport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nádudvar HAJDU Hajdúsági Iparmûvek Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Téglás HAJDÚ-BÉT Rt. Kisvárdai Gyár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kisvárda HAJDUKOMM Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Debrecen Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hajdúszoboszló HALBO MCE Tervezô és Fôvállalkozó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazincbarcika Hál-Ép Telekommunikációs Hálózattervezô és Kivitelezô Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Halimba Volán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Halimba HelioPlast Termelô és Kereskedelmi Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiszaújváros HENKEL Magyarország Kft. Felület Technológiák Üzletág . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szentendre HENKEL Magyarország Kft. Körösladányi Gyára . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Körösladány HENKEL Magyarország Kft. Ragasztógyár. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vác Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herend Hering Autóház Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jászberény Hexatech Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest HIBRO BAROMFI Élelmiszer Feldolgozóipari Bt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kunbaja

192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300

Hídépítô Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest HIDROT Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pécs Hirôs-Ép Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kecskemét HOLCIM Hungária Rt. Lábatlani Gyára . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lábatlan HOYA Szemüveglencse Gyártó Magyarország Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mátészalka HTCM Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyôr Hungaro-Chemicals Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyíregyháza Hungarotruck Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Hydrocont Mérnökiroda Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kecskemét HYDROSTOP Építôipari, Tervezô Kivitelezô és Fôvállalkozó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest IBM Storage Products Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Székesfehérvár IGNIS-Hungary Értékmentô Kft. IMAG Kft. (IKARUS Móri Alkatrészgyártó) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mór Injektor Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaposvár INNOTEAM Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szikszó INNOTERV Ipari Fôvállalkozó Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest INTERPOWER Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Ipoly Erdô Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balassagyarmat JÁSZ-VASÚT Mûszaki Tervezô Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jászapáti JohnsonDiversey Magyarország Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest KABAI Táp- és Takarmányforgalmazó Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaba KAISER Építôipari Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalaegerszeg KALOPLASZTIK Mûanyag és Gumiipari Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kalocsa Kanizsa Trend Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nagykanizsa KAPOSFIL Fonalgyártó és Értékesítô Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaposvár Kaposplast Mûanyagipari Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaposvár KD Komplex Szolgáltatások Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest KENVÉD Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyôr Kisalföld Volán Közlekedési Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyôr Kisalföldi Erdôgazdaság Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyôr Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiskunhalas Kiskunsági Erdészeti és Faipari Rt. (KEFAG). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kecskemét KNORR-Bremse Fékrendszerk Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kecskemét Kommunális Szolgáltó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tatabánya Komp-Alfa Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Korona M. Bt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dombóvár Kör-Gép Technológia Kft. Környezetvédelmi Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Kô-SZÉN Bányászati, Javító és Szolgáltató Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pécs Közlekedési Hírközlési és Vízügyi Tartalékgazdálkodási Kht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Közlekedéstudományi Intézet Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Kresz és Fiedler Mûanyagfeldolgozó és Szerszámkészítô Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pécsvárad LACUNA Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sümeg Lear Corporation Hungary Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gödöllô Legrand-Kontavill Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szentes Lindab Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biatorbágy Linde Gáz Magyarország Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Répcelak Magyar Építô Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Magyar Honvédség Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hévíz Magyar Innovációs Szövetség (OLAJTERV Rt.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Magyar Kábel Mûvek Rt. Balassagyarmati Kábelgyár. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balassagyarmat Magyar Kábel Mûvek Rt. Budapest Kábelgyár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Magyar Plastironte Forgalomtechnikai Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szigetszentmiklós-Lakihegy MAGYAR SUZUKI Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esztergom Magyar Villamos Mûvek Rt. (MVM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest MAL Rt. Timföld Ágazat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajka MATÁV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest MATÁV Rt. Hálózatirányítási Igazgatóság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest MATÁV Rt. Mûszaki Szolgáltatási Igazgatóság. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Mátra Volán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyöngyös MATRO Gép-Szerszám-Elektro Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pécs MÁV Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jászkisér MÁV Ingatlan Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest MÁV Rt. Pályagazdálkodási Központ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Mecseki Erdészeti Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pécs MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szeged Meditop Gyógyszeripari Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pilisborosjenô Merkbau Építôipari és Kereskedelmi Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiskunhalas Merlin Gerin Zala Villamossági Készülékgyár Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalaegerszeg MESZ-PRINT Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest META Vasipari Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Körösladány Metálker Hungária Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest METRÓ Építôipari, Gépészeti és Szállítási Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szolnok MEZôGÉP Autóipari és Gépgyártó Rt., Orosháza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orosháza Mezôkövesdi Bútoripari Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mezôkövesd Mezôtúr és Környéke Víz- és Csatornamû Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mezôtúr Mikrokor Ipari Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építési és Környezetvédelmi Osztály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miskolc Miskolc Városi Közlekedési Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miskolc MIVÍZ Miskolci Vízmû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rt. Modine Hungária Gépjármûtechnikai Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mezôkövesd MODINVEST Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiskunhalas MOFA Mohácsi Farostlemezgyár Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mohács MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. Komáromi és Almásfüzítôi Finomító . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komárom Szôny MOL Rt. Dunai Finomító. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Százhalombatta MOL Rt. Kenôanyag Üzletág Nyírbogdányi Gyár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komárom MOL Rt. Komáromi Finomító, Kenôanyag Üzletág . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komárom MOL Rt. Lakossági Szolgáltatások Divízió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest MOL Rt. TIMFÖLD Ágazat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajka MOL Rt. Tiszai Finomító. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiszaújváros MOL Rt. Zalai Finomító . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalaegerszeg MOLDIN Mûanyagipari Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szombathely MOMÁL Élelmiszeripari Gépgyártó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Debrecen MONO-Ipolyfabric Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ipolytölgyes MultiTec Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karcag NABI Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Nagykunsági Erdészeti és Faipari Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szolnok NETTA Környezetvédô és Hulladékhasznosító Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest NETT-TEAM Bt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Balatonfüred Nitrogénmûvek Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pétfürdô NOKIA Komárom Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komárom NYÍRERDô Nyírségi Erdészeti Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyíregyháza ONYX Magyarország Kft. Dorogi Hulladékégetô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dorog ORIENS Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Csorna Orszak-Borsod Szakipari és Építôipari Kivitelezô Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miskolc Ostorházi Bevonattechnikai Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Érd OTTO Magyarország Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. váci telepe . . . . . . . . . . . . . . . . . Vác OTTO Oroszlány Környezetvédelmi és Szolgáltató Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oroszlány OTTO Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tapolca

17


Zölden és nyereségesen

18

OVIBER Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Ózon Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Székesfehérvár P.M.R. Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Debrecen Paksi Atomerômû Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paks Palota Környezetvédelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest PAN-DENT TEAM Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szombathely Pannonpipe Mûanyagipari Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Debrecen Pécsi Környezetvédelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pécs Pécsi Vízmû Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pécs PEMû Mûanyagipari Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solymár PENTA Általános Építôipari Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Perion Akkumulátorgyár Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest PERLOS Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komárom Péter és Gönczi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Petôfi Nyomda és Csomagolóanyag – Ipari Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kecskemét Pharmavit Gyógyszer- és Élelmiszeripari Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veresegyház Philips Kft. Monitoripar Magyarország . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szombathely PHOENIX Rubber Gumiipari Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szeged Pilisi Parkerdô Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Visegrád Piszkei Papír Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lábatlan POHAN-VIN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kiskôrös Polar-Stúdió Elektromos Fôvállalkozó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kecskemét Primapipe Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pécs ProDia Diagnosztikai Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest PUHI TÁRNOK Út- és Hídépítô kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tárnok PYRUS-RUMPOLD Környezetvédô Szolgáltató Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Raab-Karcher Benzinkúttechnika Kft. (ACIS Benzinkúttechnika Kft.) . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest RÁBA FUTÓMû Kft. Kapuvári Gyár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapuvár RÁBA Mór Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mór RÁBA Motor Gyártó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyôr Radici Film Hungary Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiszaújváros Ratipur Kft. Komló 333 RÁVISZ ‘96 Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Reckitt Benckiser (Magyarország) Termelô és Kereskedelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . Tatabánya REFMON Tûzállóanyag-gyártó, Keresk. és Szolg. Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . Mosonmagyaróvár-Újudvar Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . Mosonmagyaróvár Richter Gedeon Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest RICOH Hungary Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest RICO-TEC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kecskemét Ring Körútépítô Kkt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Robert Bosch Elektronika Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hatvan Rondo Hullámkartongyártó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Ronix Szervezô és Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Roteberg Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Köröshegy Roto Elzett Certa Vasalatgyártó és Kereskedelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lövô Rumpold-Marcali Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marcali SADE-Magyarország Mélyépítô Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest SÁG-ÉPÍTô Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Székesfehérvár SALGOGLAS Üvegipari Rt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salgótarján Sanmina-SCI Magyarország Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tatabánya SANYO Hungary Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dorog Saubermacher-Pannonia Hulladékgyûjtô Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nagykanizsa Schilling Kft. Schneider Electric Hungária Villamossági Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest SCI Magyarország Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tatabánya SEI Interconnect Products Hungary Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jászberény Septiker Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Septox Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Shell Gas Hungary Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budakeszi Siemens INVESTOR Építési-Beruházási Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest SIEMENS Szolgáltatások és Megoldások Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Siemens Telefongyár Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest SIEMENS Termelô Szolgáltató és Kereskedelmi Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest SIKA Hungária Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest SILVO Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Százhalombatta SINTEL 2000 Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Skanska Hungária Építôipari Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Skanska Property Hungary Ltd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Somló Volán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajka Somogyi Erdészeti és Faipari Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaposvár Sony Hungária Kft. Gödöllôi Gyár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gödöllô Soproni Városüzemeltetési Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sopron Sterilitás Egészségügyi Ellátó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Stilfa Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kecel SUOFTEC Könnyûfémtermék Gyártó és Forgalmazó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tatabánya Sweegwood Sopron Bútor Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sopron Swietelsky Építôipari és Kereskedelmi Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dunakeszi Swietelsky-Útvasút Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dunakeszi SZABADICS Közmû és Mélyépítô Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalakaros Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkorm. Jósa András Kórháza . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkorm. Pszichiátriai Szakkórháza. . . . . . . . . . . . . . . . . . Nagykálló Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szeged Szegedi Vízmû Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szeged Székesfehérvári Kommunális Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Székesfehérvár Szekszárdi Nyomda Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szekszárd Széll-Trans Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nagyszénás SZENNA PACK Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szenna Szent András Állami Reumatológiai és Rehabilitációs Kórház . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hévíz Szenzor Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Szervízcentrum Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Székesfehérvár Szinkron Jármûalkatrész-felújító és Kereskedelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tatabánya Szombathelyi Erdészeti Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szombathely Szombathelyi Városgazdálkodási Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szombathely Talajerôgazdálkodási Termelô és Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pápa Tanulmányi Erdôgazdaság Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sopron TÁRÉRT Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest TAURUS Carbonpack Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuzsér TECHNIQ 2000 Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pécs TECHNOMONT Szerelôipari Kft. TEMIC TELEFUNKEN Microelectronic Hungary Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest TENNO FOTO Kft., Malompark Bevásárlóközpont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Debrecen Terra-Vita Környezetgazdálkodási Kft.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eger TERSZOL Szövetkezet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest TESSAG (SAG) Hungaria Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Tetra Pak Hungária Kereskedelmi Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budaörs THERMOTEL Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest TISZA VOLÁN Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szeged TISZATEXTIL Mûanyagfeldolgozó és Értékesítô Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiszaújváros TiszaVill Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiszaújváros Tolna Megyei Környezetvédelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szekszárd Toyota Tsusho Budapest Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest TQM International Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest

413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459

Trans Lex Work Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Trans-Global Környezetvédelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest TRANS-GLOBÁL Környezetvédelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest TÜV Rheinland Hungária VRF Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest TVK Rt. (Tiszai Vegyi Kombinát) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiszaújváros TVK Univill Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiszaújváros Új Atlantisz Ipari Park Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajka Új Depónia Környezetvédelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miskolc UNILEVER Magyarország Kft. Bajai Hûtôipari Gyár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baja UNILEVER Magyarország Kft. Nyírbátori Élelmiszeripari Gyár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyírbátor UNILEVER Magyarország Kft. Rákospalotai Élelmiszeripari Gyár . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest UNILEVER Magyarország Kft. Veszprémi Jégkrémgyára . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veszprém UNITAS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest V Kristály 95 Építôipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jászapáti VA Vezérléstechnikai Alkatrészgyártó Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mezôtúr VADEX Mezôföldi Erdô és Vadgazdálkodási Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Székesfehérvár Valeo Autó-Electric Magyarország Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veszprém Városgazdálkodási Kft. Zalaegerszeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalaegerszeg Városgazdálkodási Rt. Gajdos-Ker Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hajdúszoboszló Városgondozás Eger Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eger VARPEX Építôipari, Beruházó és Szolgáltató Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest VASÉP Vasipari Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tiszavasvári VÁV Union Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest VAW aluminiumtechnika Kft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gyôr Vértesi Erdészeti és Faipari Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tatabánya Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelôintézet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veszprém Veszprémi Kommunális Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veszprém Veszprémi Nyomda Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veszprém VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salgótarján VIADOM Építôipari Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lábatlan VIDEOTON MBKE Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kaposvár Vilati-Signalbau Huber Forgalomtechnika Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Villeroy & Boch Magyarország Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hódmezôvásárhely Visteon Hungary Termelô és Értékesítô Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Székesfehérvár VITUKI INNOSYSTEM Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest V-PACK Vegyesipari és Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Vulkán Faszéngyártó és Forgalmazó Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ugod WAVIN Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zsámbék Westel Mobil Távközlési Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest Wienerberger Téglaipari Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest ZÁBRÁK Kútfúró és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Siófok ZÁÉV Zalai Általános Épitési Vállalkozó Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalaegerszeg Zala Volán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zalaegerszeg Zalai Erdészeti és Faipari Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nagykanizsa ZF Hungária Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eger ZOLLNER Elektronik Vác Kft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vác ZWACK UNICUM Rt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budapest

KIR lista elemzések Ország

Japán Németország Spanyolország Egyesült Királyság Svédország Egyesült Államok Olaszország Franciaország Ausztrália Dél-Korea Dánia Hollandia Kína Tajwan Kanada Svájc Brazília Finnország Thaiföld Lengyelország Magyarország

tanúsítványok száma

10952 3700 3228 2917 2730 2400 1894 1780 1485 1183 1088 1073 1024 1024 970 955 900 750 666 434 418

Tanúsítványok számának alakulása (halmozott)

www.követ.hu

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412

6. évfolyam 1. szám (16)


Zölden és nyereségesen Tanácsadó szervezetek piaci részesedése

Tanúsítók piaci részesedése

Egyéb tanúsítók DEKRA Umwelt GmbH Ferrcert Kft. TÜV Management Service GmbH BSI ÖQS Zertifizierungs AIB-Vincotte TÜV Nord ÉMI-TÜV Bayern Kft. ERM CVS IFU-Cert GmbH

Egyéb tanácsadók AGMI Rt. BBQ Bt. Poligont Kft. Stenum GmbH Struktúra Kft. T and T Quality Kft. BBL Tanácsadó Kft. Bernika Kft. BIQ Deloitte & Touche Kft. Dunaferr Qualiferd European Quality Engineering Kft. EU-SZFÉRA 2002 Hollo-Tas Lilles and Partners HPQ Kft. Hungecor Kft. Inter Q Bt.

Ország

Ko-ba-si Kft. KTTK Kft. Mertcontrol Rt. Monagent OMTKI M+M Kft. Ökologót Bt. önerô, TISOT tréning Patrónus Kft. Petró és Tsa Kft. Poliqua QMR Bt. Qualitech Kft. Sansz Kft. TQMI Kft. TÜV Bayern Worgmark Iroda

millió USD GDP-re jutó 1 tanúsítvány

Svédország Dánia Szlovénia Finnország Svájc Spanyolország Magyarország Japán Szingapúr Ausztrália Csehország Hollandia Tajwan Norvégia Egyesült Királyság Írország Németország Malajzia Thaiföld Dél-Korea

72.20 125.20 125.80 157.70 216.80 223.30 272.50 287.60 297.60 300.20 361.70 362.00 377.00 446.40 466.20 481.80 523.20 609.50 620.10 646.30

TÜV Ausztria TÜV Hessen Gmbh TÜV Rh. / B.B. European Quality Certification Kft. IQNet Moody Smithers Quality Assessments Inc. TÜV Bayern TÜV Cert VCA

Tanúsítványok megoszlása a vállalatok mérete alapján

KÖVET-INEM Hungária © 2003

Ország

1000 lakosra jutó tanúsítványok száma

Svédország Dánia Finnország Svájc Szlovénia Japán Szingapúr Spanyolország Ausztrália Hollandia Norvégia Egyesült Királyság Tajwan Németország Írország Magyarország Ausztria Csehország Olaszország Kanada

3.25 4.92 6.90 7.63 10.61 11.58 11.65 12.40 13.04 14.89 16.20 20.45 21.85 22.44 22.59 27.08 27.08 28.04 30.45 32.57

Megye

Tanúsítványok száma

Budapest Pest Borsod-Abaúj-Zemplén Komárom-Esztergom Gyôr-Moson-Sopron Fejér Veszprém Bács-Kiskun Baranya Jász-Nagykun-Szolnok Zala Hajdú-Bihar Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Csongrád Békés Nógrád Vas Tolna Heves nincs adat Tanúsítványok száma megyénként

123 35 34 28 25 23 23 22 19 16 15 14 14 14 12 10 9 9 7 4 5

19


Zölden és nyereségesen English Summary Joint Bulletin of the HCPC and KÖVET-INEM Hungária to promote cleaner production and environmental management – the English Summary of the current issue The editorial article in the current issue of the Bulletin looks at how environmental accounting can contribute to a firm’s environmental management system. The article summarizes the benefits of using an environmental accounting system. Environmental accounting aims at giving a clear picture about the financial aspects of a firm’s environment-related activities. Often, environmental investments only seem to contribute to the expenses of the firm. However, an effective environmental accounting system may reveal “hidden”, conditional, intangible and external costs that can be avoided and in this way the investment into preventive technologies may prove to be an overall profit for the firm. Not only the image and reputation can benefit from this but concrete financial advantages can be achieved, too. The steps of introducing the system are also dealt with in the article. The human factor in environmentally aware business management was the theme of the last KÖVET Conference. The presentations brought up questions like “How to draw the attention of top managers to the importance environmental awareness?” “How to improve internal communication?” or “How to improve credibility and how to be more convincing about environmental issues?” Several champions (i.e. environmental managers who present outstanding activity and achievements at their company) gave interesting presentations drawing attention to the most important factors, such as teamwork, motivating employees and the importance of financial benefits for the company. At workshops in the afternoon environmental managers had the opportunity to share their experience, difficulties and successes. KÖVET, in cooperation with chambers of commerce and trade centres for development in several towns organized workshops on ISO 14001, mainly for small and medium sized enterprises that have not introduced an EMS yet. These workshops demonstrated the advantages and the content of environmental management systems. A project that KÖVET completed with the Pecs Waterworks Ltd. identified opportunities for environmental savings at the company. The other aims were to increase the environmental awareness of employees by involving them in the project. As a result, 64 short and middle-term measures were identified and prioritized. 54 of them were presented to the top management and were integrated into the action plan of the company. KÖVET also made an educational film for Villeroy and Boch AG that the company aims to use for raising the environmental awareness of its employees. Denso has produced the second sustainability report in Hungary, which was verified by KÖVET based on the criteria of the Global Reporting Initiative. The newsletter also reports the start of a new programme supported by the Ministry of Education in Hungary. KÖVET, in coordination with The Puskás Tivadar Foundation (PTF) has developed a simple and practical tool for small and medium sized enterprises based on ecomap-

20

6. évfolyam 1. szám (16)

Table of Contents

New legal measures Page 11

The role of environmental accounting in environmental management systems Page 1

Book review: Backwards or where? Page 11

The state of EMS in Hungary Page x

An exemplary Hungarian initiative in IPPC Page 12

KÖVET Conference 2002 Page 4 INEM news Page 8 ISO 14001 put simply Page 6

Use your own cup – an Initiative of the Ecodesign Working Group of the Protect the Future Society Page 13 New KÖVET members Page 14

Identifying environmental savings at the Pécs Waterworks Ltd. Page 6 Money thrown in the window – a new KÖVET publication about environmental savings Page 7 An educational film about the environmental management system at Villeroy and Boch AG Page 8

A KÖVET a környezettudatos szervezeti mûködést segítô, nem nyereségorientált, független szervezet, amely az INEM nemzetközi hálózatának tagja. Politikai vitákban nem foglal állást, tagjai nem „zöld mintavállalatok“, hanem a környezetért felelôsséget érzô cégek, amelyek lehetôségük szerint mûködésüket is ezen szempontok szerint alakítják, és terjesztik a környezetkímélô mûködésre vonatkozó ismereteket.

Sustainability report at Denso – The second GRI report in Hungary Page 8

A TTMK a UNIDO/UNEP által kezdeményezett tisztább termelési központok nemzetközi hálózatának a tagja, amelynek célja a megelôzô környezetvédelem magyarországi elterjesztése.

The Ecostar Programme Page 10

A Zölden és nyereségesen c. hírlevél negyedévente jelenik meg a témára vonatkozó információkkal. A cikkek a szerzô jóváhagyásával és a forrás megjelölésével szabadon közölhetôk. Várjuk észrevételeiket, közleményeiket a kiadvány színvonalának növelése érdekében.

ping and the PTF’s Potstar method. The programme includes 1-day seminars and also on-site ecomapping at 15 companies. The results and case studies will be published on the Internet.

A hírlevél KÖVET tagoknak ingyenes. Nem KÖVET tagoknak az évi elôfizetés 1500 Ft.

The Hungarian Brick Association has formed their environmental association that involves representatives of environmental NGOs as well as of the industry. An article discusses the two main aims of the association, namely the introduction and implementation of BAT in the national brick and tile industry, and the adaptation of the principles of The Green Building Challenge. They work together with the IPPC Department of The Institute of Environmental Management.

Zilahy Gyula / TTMK BKE, 1093 Budapest, Fôvám tér 8. Levélcím: 1828 Budapest 5., Pf. 489. Tel.: (1) 215-5808 Tel./Fax: (1) 217-9588,

The newsletter introduces a new campaign called “Use your own mug” by the Protect the Future Society. The newsletter also includes the regular columns on the latest news at HCPC, KÖVET and INEM, the changes in environmental regulations, the status of environmental management with the list of ISO 14001 certified companies and interesting statistics, new publications and finally, an introduction of the new members of KÖVET.

További információk:

Juranics Judit / KÖVET 1063 Budapest, Munkácsy M. u. 16 Levélcím: 1387 Budapest 62., Pf. 17 Tel.: (1) 473-2290 Fax: (1) 473-2291 Hírlevelünk CYCLUS OFFSZET papírra készült, amely újrahasznosított hulladékpapírból, klórszármazékok és optikai fehérítô felhasználása nélkül készült. Megjelenik 1 000 példányban. Grafikai tervezés, tördelés és nyomdai elôkészítés: Bársonykalapács Marketing Nyomdai munkálatok: Crew Kft.

Zölden és nyereségesen 16.  

A KÖVET Egyesület és a TTMK szaklapja. 8. évf. 1. szám (2003 tavasz)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you