Page 1

2001. TAVASZ

4. ÉVF. 1. SZÁM (13)

A KÖRNYEZETTUDATOS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI EGYESÜLET (KÖVET) ÉS A TISZTÁBB TERMELÉS MAGYARORSZÁGI KÖZPONTJÁNAK (TTMK) KÖZÖS HÍRLEVELE A MAGYAR GAZDASÁG KÖRNYEZETKÍMÉLÕBBÉ TÉTELÉHEZ

A környezet érték – megtakarítások környezettudatossággal – A természeti és emberi környezet hosszútávon, elméletben, nyugalmasabb napokon mindenkinek érték. A baj ott van, hogy rövidtávon, éppen ma, a gyakorlatban, stresszesebb napokon hajlamosak vagyunk errõl elfeledkezni és a környezet megóvását felesleges nyûgnek, a zöldek passziójának (de jobb esetben is felelõsségének), hozadék nélküli többletkiadásnak tekinteni. A Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület és a Tisztább Termelés Magyarországi Központja olyan gyakorlati eszközöket és programokat igyekszik nyújtani a vállalatoknak, amelyeken keresztül a környezettudatosabb mûködés – költségmegtakarítás tétel alátámasztást nyer.1 Ennek szemléltetéseként három új kezdeményezésünket, programunkat mutatom be.

Környezet-Érték program – I. szakasz Az EcoLinks program (USAID) és a MOL Rt. által támogatott Környezet-Érték projekt során a vállalatok széles körét írásban tájékoztattuk a környezeti teljesítményértékelés és költségszámítás módszereirõl, azokhoz gyakorlati útmutatót készítettünk, majd 20-30 cég szakembereinek oktatást szerveztünk. A második fázisban 3-5 vállalatnál demonstrációs projektet indítottunk. A projekt 2001 elején zárul, végrehajtója a KÖVET, partnerként az USAbeli gt strategies + solutions mûködik benne közre.

A módszerek alkalmazásával a következõ célokat szeretnénk elérni: n A megtakarítási és javítási (optimalizálási) lehetõségek feltárása, n A felsõvezetés tájékoztatása a kulcsfontosságú és aggregált mutatókról, n A dolgozók motiválása,

n A környezeti változások figyelése, a folyamatos javítás elérése, n A környezeti és KIR célok jobb számszerûsíthetõsége, n Más vállalatokhoz történõ viszonyítás, n A külsõ kommunikáció teljesítménymutatóinak kiválasztása (pl. környezeti jelentés). 2000 tavaszán és nyarán, Magyarországról és külföldrõl jelentõs mennyiségû szak- és kézikönyvet, cikket, esettanulmányt, környezeti jelentést, szabványt és útmutatót (kb. 200 tétel) gyûjtöttünk öszsze. Augusztusra elkészült a környezeti teljesítményértékelés 11 többé-kevésbé elkülönülõ módszerét leíró és bevezetésüket praktikus mellékletekkel támogató kézikönyv. Szeptember elején postáztuk a 3 napos tréning meghívóját és a Környezeti Teljesítményértékelés módszereinek rövid leírását 500 vállalatnak. Az oktatást elsõsorban iparvállalatoknak szántuk, de bizonyos arányban lehetõség volt tanácsadók részvételére is azzal a feltétellel, hogy legalább egy, ipari tevékenységgel foglalkozó partnerük képviselõje is vegyen részt a képzésen, mivel a részvétel támogatott, elsõdleges célcsoportja pedig az ipar volt. A háromnapos képzésen való részvétel díja 60 ezer forint volt, ennek 50%-át az EcoLinks fedezte. KÖVET tagok képviselõi további 30% kedvezményben részesültek. Az október 9. és 11. között megtartott tréninget a vártnál is nagyobb érdeklõdés kísérte, 30-an vettek részt rajta, 4 kivétellel ipari és szolgáltató vállalatok képvise-

1 Ez természetesen nem mindenhol és nem minden esetben van így, a gazdasági gondolkodás túlzott dominanciája és a negatív környezeti hírek (botrányok, katasztrófajelentések) miatt azonban hatékony környezeti tudatformálásnak látszik a pozitív, „mindenki nyer” esetek megvalósítása, felkutatása, nyilvánosságra hozatala.

lõi. A tréning sikeres volt, elõadások (Tóth Gergely, Galli Miklós) mellett 5 gyakorlatot is tartalmazott. Ezek az öko-hatékonyság – almával történõ – 10-szeres javításától, saját széndioxid mérlegünk felállításán keresztül, egy ásványvízgyártó hatékonytalan mûködésében rejlõ környezeti megtakarítási lehetõségek feltárásáig terjedtek. A résztvevõk közül csak 2-3-an nem vettek részt mindhárom napon. Szigorú ötös skálán, a módszerek értékelésénél a résztvevõk által adott átlagos pontszám mind hasznosságban, mind

Tartalom 1

A környezet érték – megtakarítások környezettudatossággal

3

Brémai kezdeményezés

4

A vállalatok és az érintett csoportok közötti párbeszéd környezetvédelmi kérdésekrõl

7

Bemutatkozik a Veszprémi regionális iroda

8

Megnyílt Szegeden a TTMK új központja

8

Új jogszabályok

9

CP6 és Szennyezés Megelõzési Csúcstalálkozó

9

Ökoprofit projekt a DUNAFERR társaságok részére

10

English Summary

11

KÖVET KIR nyilvántartás

14

Álláskeresõk

15

Rendezvények

Ez a Hírlevél a KÖVET-INEM Hungária, és a TTMK közös kiadványa. A közölt cikkek a szerzõk véleményét tükrözik, nem feltétlenül esnek egybe a fenti szervezetek álláspontjával.


használhatóságban 3,9 volt. A tréning értékelésekor a legjobb pontszámot az elõadói felkészültség, a kézikönyv és az idõvel való gazdálkodás érte el (4,4), a legrosszabbat az elméletieskedõ / gyakorlatias jelleg (3,6) és az étkezések, szünetek (3,7). A következõ tréningre igyekszünk a hibákat kijavítani. Három vállalat jelentkezett a kapcsolódó demonstrációs programban való részvételre, és fizette be annak díját: n MOL Rt., társasági szintû EBKM, n TDK Elektronika Magyarország Kft., 900 alkalmazott, Rétság, n Denso Manufacturing Kft., 430 alkalmazott, Székesfehérvár, autóalkatrész gyártás. 2000. október végén megtekintettük a vállalatokat, és meghatároztuk a bemutató program további lépéseit. A következõ lépés ezek végrehajtása és még egy háromnapos tréning lesz, 2001 elsõ félévében.

Cég

Termékek

Dolgozók Alkalmazott intézszáma kedés (példa)

A Ò ‘ [

tûzálló kerámiai termékek, égetési segédeszközök és ezekbõl épített komplett rendszerek

240

síküveg, tükör

TV, CD-lejátszó, videokészülékek, DVD

Beruházás Mûködési költség (éves) Megtakarítás (éves) Megtérülési idõ

hulladékhõ-hasznosítás → technológiai jellegû gõzfûtés megszûntethetõsége

A Ò ‘ [

34,9 millió Ft (1998-2000) 1,8 millió Ft/év 33,2 millió Ft/év 1 év

350

ioncserélõs leválasztó telepítése → ezüstkibocsátás csökkentése a tükörsori szennyvízben

A Ò ‘ [

2,2 millió Ft (1999) 2,9 millió Ft 5,3 millió Ft/év 11,5 hónap

1200

energiatakarékos izzók alkalmazása → a világításra fordított költségek csökkenése

A Ò ‘ [

800,000 Ft (eddig)

Az öko-hatékonyság koncepciója 1992es „feltalálása” óta2 rendkívüli népszerû-

ségre tett szert. Sikerét nagyrészt annak köszönheti, hogy „dupla nyerõ” (win-win) megoldást kínál a fenntarthatóság mások által pesszimistán leírt problémájára, az erõs önkorlátozás vagy nulla növekedés helyett. Népszerûségében emellett közrejátszott az elgondolást propagáló World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) és a mögötte álló több száz aktív, és a kérdést magas szinten kezelõ multinacionális vállalat befolyása is. Gazdasági és környezeti megtakarítások nemcsak költséges új technológiákkal érhetõk el. Ennek szemléltetéseképpen a konferencián 8 elõadást hallottunk, illetve esettanulmányt adtunk közre az alábbi vállalatoktól: n Bábolna Takarmányipari Kft., Nagyigmánd, n Burton-Apta Tûzállóanyaggyártó Kft., Hódmezõvásárhely, n DENSO Manufacturing Hungary Ltd., Székesfehérvár, n Guardian Hunguard Üvegipari Kft., Orosháza, n Magyar Suzuki Rt., Esztergom, n Philips Végszerelõi Központ Magyarország Kft., Székesfehérvár, n Sony Hungária Kft., Gödöllõ, n Villeroy & Boch Magyarország Rt., Hódmezõvásárhely. Az esettanulmány-kötetbe még 2 további vállalat intézkedései kerülnek be, majd nyomdai úton is megjelentetjük. A mellékelt táblázat három példát tartalmaz a bemutatott intézkedésekbõl. Öko-hatékonyságuk javításával, a vállalatok jövedelmezõbbé válhatnak és megtehetnek egy kis lépést a fenntartható gazdálkodás irányába. Az öko-hatékonyság a következõ 7 kulcsfontosságú területbõl áll3: 1. Termékek és szolgáltatások anyagigényének csökkentése

2 Schmidheiny, S. [1992]: Changing course: A Global Business Perspective on Development and the Environment, MA: MIT Press, Cambridge.

3 Verfaillie, H. A., Bidwell, R. [2000]: Measuring eco-efficiency – A guide to reporting company performance, Final Draft Report, June 2000, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Geneva. WBCSD – Öko-hatékonysági honlap: http://www.wbcsd.org/ecoeff

Öko-hatékonysági kerekasztal A REC (Közép és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ) és a KÖVET 2000. november 27-én rendezte meg Szentendrén az Öko-hatékonysági Kerekasztalt. Itt elsõsorban olyan példákat szerettünk volna bemutatni hazánkban mûködõ vállalatoktól, ahol a környezet javát is szolgáló, hatékonyságnövelõ beruházások megtérülési ideje legfeljebb 3 év volt.

Az öko-hatékonyság lényege, hogy a gazdálkodók minél nagyobb értéket állítsanak elõ minél kisebb környezeti hatással, így a megközelítés egyben szolgálja a gazdasági és környezeti érdekeket.

2

l

ZÖLDEN ÉS NYERESÉGESEN 2001. TAVASZ (13)

2. Termékek és szolgáltatások energiaigényének csökkentése 3. Toxikus kibocsátások csökkentése 4. Használt anyagok újrahasznosíthatóságának erõsítése 5. Természeti erõforrások fenntartható használatának maximalizálása 6. Termék tartósságának növelése 7. Termékek és szolgáltatások szolgáltatás igényének növelése A Konferencián a 8 említett vállalat vezetõi mellett elõadóként részt vett Arve Thorvik, a WBCSD program igazgatója, Medgyesi Balázs, az Energia Központ Kht. Igazgatója és Ernst Max Nielsen, a REC programvezetõje. Az ABEI (Åarhus Business and Environment Initiative) megbízásából létrejött konferencia sikerrel zárult, 107-en vettek rajta részt. A legutóbbi „Környezetet Európának” miniszteri konferencián, Århusban (1998) a fõ téma az volt, hogyan járulhatnak hozzá a vállalatok a környezet minõségének javításához Közép- és Kelet Európában, illetve a Független Államok Közösségében. A miniszterek aláírtak egy nyilatkozatot a környezettudatos vállalatirányítás támogatásáról, és egy informális csoportot hoztak létre a folyamat elõsegítésére. Ez az ABEI nevet kapta, két választott elnöke Tom Garvey, az Európai Tanács XI. Fõigazgatóságának korábbi fõigazgató helyettese és Patrick NodéLanglois, a francia Lafarge elnökhelyettese. Az Öko-hatékonysági Kerekasztalból befolyó részvételi díjak egy újonnan felállítandó magyar kis- és középvállalkozásokat támogató, KKV Környezettudatos Vállalatirányítási Alapba gyûjtöttük, amit lehetõségeink szerint megpróbálunk kiegészíteni az ABEI-tõl (EU DGXI), nemzetközi vállalatoktól, bankoktól, környezeti tanácsadó és egyéb cégektõl jövõ összegekkel. Ezt a te-


vékenységet a REC és a KÖVET együtt végzi. Reményeink szerint a Konferencia nemcsak egy magában álló rendezvény volt, hanem a magyar öko-hatékonysági „mozgalom” egyik kezdõ lépése, aminek az Alap, az egyes kiadványok és egy – még csak körvonalazódó - nemzeti öko-hatékonysági stratégia szerves részét képezi. Várjuk az öko-hatékonyságban élen-járó és az abban továbbfejlõdési lehetõséget látó vállalatok, egyéb intézmények jelentkezését további esettanulmányok készítése, mintaprojektek végrehajtása és a finanszírozás megteremtése érdekében!

Környezet-Érték program – II. szakasz „Fenntarthatósági jelentések (GRI) készítése és Környezeti megtakarítások azonosítása” c. testvérprogramok.

A Környezet-Érték program támogatott része 2001 elején lezárul, a pályá-

A Magyar Business Leaders Fórum 2001 március 30.-án tartotta az általa az év elején meghirdetett „ AZ ÜZLETI ÉLET A KÖRNYEZETÉRT” címû pályázat díjkiosztó ünnepségét. A nyílt pályázati kiírásban meghirdetett, évente egy alkalommal átadásra kerülõ Díj azon szervezetnek ítélhetõ oda, amelyek környezetvédelem iránti elkötelezettsége kimagasló és tevékenységükhöz viszonyított környezetvédelmi teljesítményük példamutató mértékû. A Díj kicsinyített változata a kiválasztott gyõztesnél marad. A Díj odaítélésével a Magyar Business Leaders Fórum a környezetvédelem fontosságának hangsúlyozását, a fenntartható fejlõdés gondolatának népszerûsítését és a környezettudatos vállalati irányítás elterjedését kívánja elõsegíteni. Az Iparmûvészeti Egyetem által tervezett Díjat Nigel Thorpe, az Egyesült Királyság magyarországi nagykövete adta át. A pályázaton húsz vállalat vett részt a Moltól a Bárczy Kft.-ig. Bár eredetileg csak egy Díjat kívántak kiadni, ám a pályázatok magas színvonala arról gyõzte meg a zsûrit, hogy I, II és III. Díjat, valamint egy Különdíjat is kiadjon. A díjazottak: I. Díj Alcoa Köfém Kft. II. Díj Henkel Magyarország Kft. III. Díj Siemens Magyarország Rt. és a Pécsi Vízmû Rt. megosztva Különdíj: Bárczy Környezetvédelmi, Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. Örömünkre szolgál, hogy ez évben a részvevõk mintegy fele Követ tag volt és a díjazottak között is ketten – a Pécsi Vízmû és a Bárczy Kft. egyesületünk tagjai.

zat elbírálásánál kiemelten vették figyelembe a program fenntarthatóságát, azaz továbbélését támogatás nélkül is. A Környezet–Érték program második fázisának folytatása érdekében a KÖVETINEM Hungária és a Deloitte&Touche Rt. együttmûködési megállapodást kötött, amelynek keretében együtt terjesztik a környezettudatos vállalatirányítás két innovatív eszközét, a fenntarthatósági jelentéseket és a környezeti költségszámítást. Így születtek meg a szóban forgó testvérprogramok. A programcsomag alapvetõen csoportos tréning jellegû, az alábbi lehetõségeket tartalmazza a bekapcsolódó vállalatok számára: 1. A fenntarthatósági jelentés megíratása. 2. A jelentés elkészítéséhez kapcsolódó képzés és mûhelymegbeszélés. 3. A jelentés internetes megjelenítése. 4. A jelentés(tervezet) értékelése / tanúsítása. 5. A környezeti megtakarítások azonosításának (környezeti teljesítményértékelés ill. környezeti költségszámítás) részletes ismertetése (képzés, mûhelymegbeszélés). 6. A környezeti megtakarítások azonosítása. TÓTH GERGELY, MATHIAS ANNA / KÖVET

A testvérprogramokhoz a GRI fenntarthatósági jelentés irányelvei adnak alapot, ezek a fenntarthatóság három összefüggõ elemét fogják át egy szervezetre vonatkozólag: Gazdasági: bérek és juttatások, a munkaerõ termelékenysége, munkahelyteremtés, külsõ erõforrások igénybevételére fordított kiadások, kutatási és fejlesztési kiadások, beruházások képzésbe és az emberi tõke egyéb formáiba. Tartalmazza a pénzügyi információkat, de nem korlátozódik ezekre. Környezeti: folyamatok, termékek és szolgáltatások által a levegõre, a vízre, a talajra, a biodiverzitásra és az emberi egészségre gyakorolt hatások. Társadalmi: munkahelyi egészségügy és biztonság, alkalmazottak megtartására való képesség, dolgozók jogai, emberi jogok, bérek és munkakörülmények a külsõ alvállalkozóknál

Brémai Kezdeményezés cégek és önkormányzatok együttmûködése a fenntartható fejlõdésért Az 1997-ben Brémában szervezett „Vál-

re, hogy látszólag a vállalati magánér-

lalat és önkormányzat – új partneri kapcsolatok a XXI. századért” címû konferencián résztvevõ üzletemberek és tele-

dek és a települési közérdek között ellentét feszülhet, hosszú távon közös érdek a megélhetõ, fenntartható városok

pülési vezetõk a rendezvény záródokumentumaként elfogadták az ún. „Brémai

létrehozása. A Brémai Kezdeményezés hálózatként

Nyilatkozatot”. A Nyilatkozat olyan partneri együttmûködést javasol a vállalatok

mûködik, melynek tagja több, mint 15.000 nemzetközi szervezet, vállalati és

és önkormányzatok között a fenntartható fejlõdés érdekében, amely felismeri a közös érdekeket és közös programokat

önkormányzati vezetõ és szakértõ világszerte. A négy kontinensen szervezett regionális találkozók, konferenciák csakúgy,

indít. A Brémai Nyilatkozat a Helyi Önkormányzatok Nemzetközi Uniója (IULA)

mint a 2001. április 4-7. között Brémában megrendezésre kerülõ második vi-

politikai javaslatainak is része lett. A brémai konferencia azonban nem

lágkonferencia alkalmat adnak arra, hogy az érintettek megismerjék azokat a mû-

múlt el egy nyilatkozat elfogadásával, a részt vett önkormányzatok és vállalatok

ködõ együttmûködési modelleket, amelyek tapasztalatait más városokban is al-

egy része Brémai Kezdeményezés néven egy új szervezetet indított útjára, amely a környezetvédelmi, fenntarthatósági

kalmazni lehet. A kezdeményezés által meghirdetett „Brémai Partnerség Díj” célja a kiemelke-

együttmûködés jó példáit díjazza, azok tapasztalatait terjeszti kiadványokban és

dõ modellek, programok elismerése, elterjesztése. A díjat elõször 2001-ben fogják

rendezvényeken. A kezdeményezés alapvetõ meggyõzõdése, hogy annak ellené-

kiadni a második brémai világkonferencián. KASZÁS ATTILA / KÖVET

ZÖLDEN ÉS NYERESÉGESEN 2001. TAVASZ (13) l

3


A vállalatok és az érintett csoportok közötti párbeszéd környezetvédelmi kérdésekrõl: egy kerekasztal beszélgetés tapasztalatai A tavalyi év során a Tisztább Termelés Magyarországi Központja (TTMK) kerekasztal beszélgetést szervezett környezeti jelentést készítõ vállalatok és három érintett csoportjuk, a hatóságok, az önkormányzatok és környezetvédõ civil szervezetek számára. A fórumon lehetõség nyílt arra, hogy az érintett csoportok véleményt nyilvánítsanak a jelenlegi környezeti jelentésekrõl és megfogalmazzák az azokkal kapcsolatos elvárásaikat. A viták amellett, hogy számos érdekes kérdést felszínre hoztak, egy többoldalú kommunikáció alapját is megteremtették. A kezdeményezés folytatásaként a Természetvédõk Szövetsége a TTMK közremûködésével projektet indított a vállalatok és a környezetvédõ civil szervezetek kapcsolatának javítására, melynek keretében a zöld szervezetek vállalati környezetvédelemmel kapcsolatos képzésére és további kerekasztal megbeszélésre kerül sor. A következõkben a fórumon elhangzott véleményekbõl válogatunk azzal a céllal, hogy nyomon kövessük a megindult párbeszédet. A plenáris vitán a vállalati érintett csoportok megfogalmazták, milyen pozitív elemeket látnak a már kiadott környezeti jelentésekben, és hol tartják szükségesnek a tartalom és a megjelenési forma továbbfejlesztését (lásd 1. táblázat). A beszélgetés rámutatott arra is, hogy az érintett csoportok a vállalati mûködés más-más aspektusai iránt érdeklõdnek (lásd 2. Táblázat, következõ oldal), ezért nem mindegy, hogy mely csoport(ok)nak szánják a vállalatok a környezeti jelentést. A táblázat alapján elmondhatjuk, hogy a termelés környezeti hatásai mindegyik csoportban említésre kerültek, bár más-más hangsúllyal. Az input-output adatokat és az állapotváltozásokat a hatóság és az önkormányzat tartotta fontosnak. Mindkét csoport tételesen megadta a kibocsátások listáját, és lényegesnek ítélte a teljes körû bemutatást. Esetükben érthetõ az érdeklõdés, hiszen a feladatkörükhöz tartozik e hatások ismerete. Említésre kerültek a hatásláncok további elemei is, mint az egészségügyi és ökológiai hatások, ez elõbbi az önkormányzatnál és a civil szervezeteknél, az utóbbi a hatósági csoportban. Az önkormányzatnál az egészségügyi hatások iránti érdeklõdés természetes, hiszen a településük környezeti állapotáért felelõsek. Érdekes eredmény viszont, hogy a civil szervezetek nem említették meg az ökológiai hatásokat, a környezet-egészségügyit viszont igen. Ez annak is köszönhetõ, hogy a megjelent környezetvédõ szervezetek közül csak egy foglalkozik természetvédelemmel. A válaszokból úgy tûnik, hogy a környezetvédelmi felügyelõségek viszont nyitottak az ökológiai értékek védelmére.

4

l

1. táblázat. A jelenlegi környezeti jelentések pozitív elemei és a továbbfejlesztés lehetõségei Pozitív elemek Tartalmi elemek l vállalati környezeti politika megjelenítése l KIR felelõsségi köreinek bemutatása l határértékekhez viszonyítás l számszerû információk közlése l folyamatok komplex kezelése

Továbbfejlesztésre javasolt elemek Tartalmi elemek KIR, mint mûködõ rendszer bemutatása l teljeskörû bemutatás és a kiemelések egyensúlya l gyenge pontok kiemelése l

Kivitelezés l a kommunikációt segítõ közérthetõség l optimális terjedelem

Kivitelezés l grafikai megjelenítés és a tartalom összhangja

A jelentéskészítés folyamatával kapcsolatban l jó, hogy megindult a folyamat l értékelendõ a jelentés elkészítésébe fektetett munka

A jelentéskészítés folyamatával kapcsolatban l az érintett csoportok érdeklõdése diverz, mindenkinek a megfelelõ csatornát kellene megtalálni l a kritikus cégeknek kellene jelentést készítenie l önkéntes megállapodások alapjául szolgálhatna

Igaz, hogy természetvédelmi hatósági jogkörrel a nemzeti park igazgatóságok rendelkeznek, a környezeti hatásvizsgálati eljárásban azonban a felügyelõségek is találkoznak az élõvilágot érintõ hatásokkal. Az ózonkárosító anyagok megjelenése a hatósági csoportban valószínûleg azzal magyarázható, hogy felhasználásukról a felügyelõségek – a vállalati bevallások alapján – nyilvántartást vezetnek. Emellett a termékdíj köteles termékek között is szerepelnek az ózonkárosító anyagokat tartalmazó termékek (pl. hûtõgép), s a termékdíjak beszedése és elbírálása felügyelõségi hatáskör. Az önkormányzatok kiemelték a terjedõ hatásokat, amit magyaráz, hogy kellõ mélységben csak az illetékességi területükön lévõ szennyezõ forrásokat ismerik, ezért fontos számukra, hogy a máshonnan származó szennyezésrõl is információhoz jussanak. Abban az esetben, ha az önkormányzat területét más településen mûködõ vállalat szennyezése is érinti, akkor kezdeményezheti a bírság megosztását. Ez tehát anyagi ösztönzést is jelent ahhoz, hogy információt szerezzen a terjedõ szennyezésekrõl.

ZÖLDEN ÉS NYERESÉGESEN 2001. TAVASZ (13)

A termékek környezeti hatásait a hatóság és a civil szervezetek emelték ki. A hatóság a termékdíjas termékek elbírálása során gyakran találkozik a problémával, ezért érdeklõdésük érthetõ. A civil szervezetek pedig egyrészt a kockázatok miatt, másrészt a környezetbarát termékek vizsgálata során, harmadrészt a túlzott fogyasztás és a hulladékok problémájának tárgyalása kapcsán foglalkoznak a termékek környezeti hatásaival. A hatóságok és a környezetvédõ szervezetek egyaránt fontosnak tartották a jogszabályok betartását. A jogszabályok betartása érthetõ mindkét csoportnál: a hatóság esetében ez jogkörébõl adódik, a civil szervezetek számára pedig ez egy minimum elvárás. A vállalat környezetvédelmi szervezetének bemutatásánál a hatóság a felelõsségi körök megjelenítését emelte ki. A civil szervezetek csak a kiscsoportos megbeszélésen hangsúlyozták, hogy a vállalatok és a zöldek szemlélete eltér egymástól; a vállalat sokszor a maximumnak tekinti a KIR kiépítését, a zöldek számára ez minimum elvárás.


2. táblázat. Az érintett csoportokat érdeklõ témák: mi szerepeljen a környezeti jelentésben? Hatóság l l l l l l l l l

hatások környezeti elemenként: határérték hatósági kötelezések (megfelelés) gyenge pontok, haváriák ! környezeti állapot, hatásterület, érintettek összefoglaló értékelés, ökológia/gazdasági fenntarthatóság teljes körû (minden telephely) hitelesség (egyezés a hatósági bevallásokkal) integrált megközelítés (összefüggések) termék hatásai

Speciális: l hulladék, (veszélyes, nem veszélyes,) l zaj l ózonkárosító anyagok l zöld terület l szennyvíz összetétele l monitoring l input/output (anyagforgalom ábra) l KIR felelõsök l pénzügyi információ

A vállalati környezetvédelemmel kapcsolatos pénzügyeket a hatósági és az önkormányzati csoport is kiemelte. A pénzügyi információ tág fogalom, mert beletartozhat a pénzügyi bírságtól kezdve a beruházásokon át a mûködési költségekig többféle kategória. A hatósági képviselõk feltehetõen a bírságokra és a termékdíjakra gondoltak a pénzügyi információk címszó alatt, mert ezeknek a kivetésében érintettek. Az önkormányzatok a saját környezetvédelmi programjaik tervezésénél szeretnék tudni, milyen mértékben vállalja a vállalat a környezetszennyezés megelõzését és megszûntetését. Érdekes viszont, hogy az érintettekkel való kapcsolattartást a hatósági csoport emelte ki egyedül annak ellenére, hogy a vállalatokkal éppen nekik van a legszorosabb kapcsolatuk. A civil szervezetek esetében ez mindenképpen elvárható lett volna. Az önkormányzatok kiemelten fontosnak tartották a jövõbeli célok és intézkedések kitûzésének megjelenítését, amit valószínûleg fel tudnának használni az önkormányzati környezetvédelmi programokhoz. Az önkormányzati képviselõk a kiscsoportos beszélgetés során többször kiemelték, hogy nincs kellõ információjuk a vállalatokról, adatokhoz sokszor csak fizetség ellenében jutnak. Ez azt mutatja, hogy nem megfelelõ az információáramlás a hatóság és az önkormányzat között, pedig a környezetvédelmi felügyelõségek hatásköreirõl szóló rendelet hangsúlyozza, hogy a felügyelõségeknek segíteniük kell az önkormányzatokat környezetvédelemmel kapcsolatos feladataik ellátásában. Az önkormányzatok másik problémája, hogy csak a saját illetékességi területükön mû-

Önkormányzat l l l l l l

l l l

Környezetvédõ civil szervezetek

településre gyakorolt káros hatások, havária helyzetek teljes körûen kibocsátások: levegõ, szennyvíz, zaj stb. talajszennyezés veszélyesség szerint, nem feltétlenül konkrétan megnevezve Hatóság – vállalat – önkormányzat közötti viszony technológiai leírások, új technológiák ismertetése, anyagmérlegek pénzügyi mutatók, költségek - önkormányzati környezetvédelmi programokhoz szükséges információk biztosítására kiindulási állapot – célok – megvalósult intézkedések biztonságtechnika, egészségügyi hatások több önkormányzat területét érintõ problémák megfelelõ kezelése

ködõ, illetve csak ott hatást kifejtõ cégekrõl van információjuk, mert helyi ügyekben (vagyis az illetékességi területen belül) látják el a környezetvédelmi hatósági funkciót. Emiatt jelezték annak fontosságát, hogy a több önkormányzatot érintõ problémákról is számoljanak be a vállalatok. A vállalati mûködés fenntarthatóságának kérdése a hatósági csoportban és a civil szervezeteknél is elõkerült. A hatóság ez alatt azt értette, hogy összhang-

Kis javítások: (cél: jobb környezeti jelentés) l fajlagos szállítás/a termék szállítása l lakossági panaszok, igények l hulladékkezelés, szállítás konkrétan (kiknek és hova szállítják?) l környezet-egészségügyi hatások: mit okoz, bõvebb információ l konkrét határérték, túllépés, számszerûsítés l szerkezeti folytonosság (követhetõ legyen a változás) l embléma használat Újragondolás, fenntarthatóság: l termék életciklus szemlélet l társadalmi szerepvállalás l a reklámozás költségét és hatásai (továbbgondolni, hogy mire ösztönöz)

ba kell hozni a gazdasági és az ökológiai fenntarthatóságot és integrált szemléletben vizsgálni a mûködést. A civil szervezetek az ökológiai fenntarthatóság mellett (termék életciklus szemlélet, szállítás átgondolása, tevékenység természetének vizsgálata) egy szélesebb társadalmi szerepvállalást várnak el a vállalattól. A kerekasztal beszélgetés fõ célja az volt, hogy a különbözõ csoportok megismerhessék egymás véleményét a környezeti jelentések szerepérõl. A következõ táb-

3. táblázat. Vélemények az egyes csoportok elképzeléseinek megismerésérõl Résztvevõ csoportok

Vélemények

Vállalatok

l

Hatóság

l

Önkormányzat

l l l

Megtudtuk, hogy az egyes célcsoportok hogyan reagálnak, és mit értenek úgy, ahogy mi, és mit másképp. l Szélesebb látókör a jelentéskészítéshez. Érdekes volt a másik oldal (hatóság, önkormányzat, civil szervezetek) véleményének megismerése. l Módomban volt megismerni a témában érintett többi partner gondolkodásmódját, igényeit a jelentés tartalmára és az együttmûködési szándékra, annak esetleges formájára vonatkozóan. Kiderültek a készítési nehézségek, amelyek a vélemények ütköztetésével javulni fognak. l A jelenlegi helyzetet jobban megismertem, a különbözõ érdekeket képviselõ csoportok egy helyiségbe történõ összehozását nagyon pozitívan értékelem. l Megtapasztalhattuk, miként állnak hozzá a nagyvállalatok a környezetvédelem kérdéséhez, mik lehetnek a találkozási pontok környezeti politikájuk és hatósági munkánk között. A vállalati törekvések megismerése. A civil szervezetek hozzáállásának megismerése. Együttmûködés szükséges az önkormányzat, a hatóság és a vállalatok között.

Civil szervezetek l Hasznos más szervezetek véleményét, hozzáállását, tapasztalatait látni.

ZÖLDEN ÉS NYERESÉGESEN 2001. TAVASZ (13) l

5


4. táblázat. Az együttmûködés lehetõségei

Vállalat

Hatóság

Van-e további további együttmûködésegyüttmûködésre lehetõség? Kikkel és re lehetõség? Kikkel és milyen milyen témában? témában?

Az itt tapasztaltakat át tudja-e adni másoknak? Kiknek?

mindegyik csoporttal, mindegyik témában l konstruktív zöldekkel l Magyar Természetvédõk Szövetségével közös projekt

l l l l

minden csoporttal készek vagyunk a párbeszédre, együttmûködésre l egyetemi kutatócsoporttal l vállalatokkal egy-egy téma kapcsán l civil szervezetekkel

l l

l

l

iparágon belül más vállalatoknak felsõvezetésnek PR szakmai fórumokon, konferenciákon, szakbizottságokban, érdekvédelmi körökben

l

fiatal kollégáknak kollégáknak, hogy serkentsük a készítést l jelentést nem készítõ vállalatoknak

l l

Önkormányzat l ugyanezekkel a csoportokkal

l

kollégáknak

Civil szervezet l zöld szervezetek-vállalatok l zöld szervezetek-önkormányzatok l zöld szervezetek-hatóságok

l l

részben, tagcsoportok felé más zöld szervezeteknek

lázat azt mutatja, mit gondoltak maguk a csoportok a fórum hasznosságáról.(lásd 3. táblázat, elõzõ oldal). A vitafórum után egy kérdõívet küldtünk ki a résztvevõk számára, amibõl megtudhattuk, hogy látnak-e lehetõséget a további együttmûködésre és milyen formában (lásd 4. táblázat). A vállalati csoport visszajelzései azt mu-

Érdemes-e ilyen fórumokat szervezni? Milyen témában?

tatják, hogy ötleteket is kaptak arra vonatkozóan, milyen információkkal kell a jelentést kiegészíteni ahhoz, hogy az közelítsen a csoportok elvárásaihoz. Ezekbõl vettünk néhány példát: n Az adatigényesek részére több információ. n A nyilvánosság tájékoztatásának fontossága.

l l l l

falak lebontása a drasztikus zöldek és a vállalatok között. realitásérzék kialakítása a „túlbuzgó” laikusokban. teljesítmény-értékelés ugyanilyet információigények egységesítésérõl, figyelembe véve az EMAS elõírásokat

EU tapasztalatok környezetvédelmi jogszabályokkal kapcsolatban l résztémákban: pl. környezeti elemekrõl l ha a vállalatok igénylik

kooperáció: zöldek és a vállalatok, önkormányzatok, hatóságok között l a jelentéskészítés gyakorlati problémái a vállalatoknál l információhoz jutás lehetõségei l

n A problémák bemutatása, lehetõleg a megoldás felvázolásával. n Meg kell adni a visszajelzés lehetõségét. n Bõvebben be kell mutatni a gyárat. Közérthetõség, korrektség és elfogadhatóság. Nem merülhet fel a jelentést olvasva, hogy nem õszinte a tartalma! KOVÁCS ESZTER / KÖM

Környezetbarát iroda távoktatás A Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület Környezetbarát iroda programja – külföldi példák alapján – 1997-ben indult. Oktatásaink szervezésekor sajnálattal tapasztaltuk, hogy sokan „csupán” idõ hiányában nem tudnak részt venni oktatásainkon, képzéseinken. Ezen újszerû, jelenleg ingyenes formában kialakított távoktatási programunkkal pontosan ezen szervezeteknek próbálunk kedvezni. Remélhetõleg sikerrel! A Hasznos címek fejezetnél a környezetbarát irodánk kialakításában segítségünkre lévõ termékek és szolgáltatók adatait tartalmazó listákat találja Az Önértékelés - Ellenõrzõ lista fejezet segít abban, hogy megtudjuk hol tartunk jelenleg a környezetbarát iroda kialakítása felé vezetõ úton. Amennyiben az összes ellenõrzõ listát kitöltötte, úgy egy program kirajzolja irodájának ún. környezeti profilját, melyet akár ki is nyomtathat és dokumentálhat, annak érdekében, hogy mikor legközelebb elvégzi irodájának felmérését, már tudni fog mihez viszonyítani.

Az oktatás alapvetõen öt fõ részbõl áll, mely részek a képzés bármely pontjáról elérhetõk:

Ha esetleg Önt az egyes területek közelebbrõl is érdekelnék, úgy a Könyvtár rovatunkban hasznos kiadványokra, illetve honlapcímekre lelhet.

Tananyag, amely rész az egyes irodai tevékenységek, illetve területek környezeti vonatkozású hatásait mutatja be gyakorlati példákkal illusztrálva.

Amennyiben úgy érzi, hogy mindent megtett „Környezetbarátabb irodájának” kialakítása érdekében, úgy kérésére a KÖVET munkatársai egynapos auditálást követõen minõsítik irodáját.

Látogasson el honlapunkra! www.kovet.hu

6

l

ZÖLDEN ÉS NYERESÉGESEN 2001. TAVASZ (13)

Weisz Tamás/KÖVET


A Tisztább Termelés Veszprémi Regionális Központjának a tevékenysége A Tisztább Termelés Magyarországi Központjának veszprémi regionális irodája 1998. végén kezdte meg mûködését a Veszprémi Egyetem Környezetmérnöki és Kémiai Technológia Tanszékével együttmûködve. A regionális iroda olyan feladatok ellátását célozta meg, melyekben nem csak a regionalitás, hanem az intézmény jellegének megfelelõ mûszaki fejlesztések is szerepet játszanak. A regionális Központ személyi állománya a Környezetmérnöki és Kémiai Technológia Tanszék dolgozóiból, és PhD hallgatókból áll. A regionális iroda sajátossága a környezeti menedzsment eszközök közül az életciklus-elemzés alkalmazásának vizsgálata. Ezen a területen jelenleg is több értekezés készül, többek között egyes csomagolóeszközök összehasonlító elemzésérõl. Az elemzést felhasználtuk egyes gyógyszertermékek gyártásánál a tisztább termelés megvalósítási lehetõségeinek vizsgálatára is. A felhasználói láncanalízis kiegészítõ elemzéseként az életciklus-elemzés alkalmazásával akár iparági vizsgálatokat is el lehet végezni. A kezdeti idõszakban a regionális iroda munkatársai a Központ által szervezett rendezvényeken vettek részt, miközben az életciklus-elemzés témakörében folytattak kutatási tevékenységet. A regionális iroda segítségével indult a környezetmérnök képzésen belül környezeti menedzsment szakirány, ahol a hallgatók a tisztább termelés lehetõségeit és az életciklus-elemzés végrehajtását is elsajátíthatják.

2000-ben vette kezdetét az iroda által szervezett Ökoprofit projekt, amelybe néhány Veszprém környéki vállalat is bekapcsolódott. A résztvevõk profilja igen szerteágazó, a szolgáltatásoktól a termelõ vállalatokig terjed. A Kisalföld Volán Rt. és a Balaton Volán Rt. képviseli a szolgáltatókat, míg a Kékkúti Ásványvíz Rt. az élelmiszeripart. Veszprémet a Bakony Mûvek Autóalkatrész Rt. reprezentálja, míg a Falco Rt. Szombathelyrõl csatlakozott a projekthez. A Herendi Porcelán Manufaktúra Rt. már kiépített integrált irányítási rendszerrel, az Audi Motor Hungária Rt. kiépített környezetirányítási rendszerrel bíró vállalatként vesz részt a programokon. Az Ökoprofit projekt mellett a Központ frissdiplomás programjában négy Veszprémben végzett okleveles környezetmérnök dolgozik vállalati tisztább termelési területen. A program az UNIDO támogatásával valósult meg. Az eddigi visszajelzések alapján azt mondhatjuk, hogy a vállalatok öröm-

mel alkalmazzák a szakembereket, akik jelentõs tapasztalattal gazdagodnak a féléves program végrehajtása során. A regionális iroda az EU LIFE programjához adott be a TTMK-val közös és önálló pályázatot is tevékenysége fejlesztése érdekében. A pályázatok elbírálása folyamatban van, a programok tervezett indulása 2001. második félévében várható. A regionális iroda tervei között az Ökoprofit projektek szektorspecifikus kiszerelése, a frissdiplomások lehetõség szerinti további foglalkoztatása is szerepel. Az iroda tovább kívánja erõsíteni pályázati tevékenységét, s szeretne több egyetemi hallgatót bevonni a munkába. Erre már ez év februárjától lesz lehetõsége a hallgatóknak, hiszen meghirdettük a „Zöld egyetem” programot az egyetemen. Mi több, a „zöld egyetem” program februári meghirdetését követõen a hallgatóknak közös munkában való aktív részvételére is alkalom nyílt. TAMASKA LÁSZLÓ / Veszprémi TTRK

Könyvismertetõ Termékek és környezetvédelem – oktatási anyag és kézikönyv A Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület regEM programja keretében elkészült a Termékek és környezetvédelem témakörhöz tartozó oktatási anyag és kézikönyv. A kézikönyv jelenleg nyomdai elõkészítés alatt van, várhatóan 2001. II. negyedévétõl vásárolható vagy rendelhetõ meg a KÖVET-nél vagy bármely vidéki ÖkoReg irodában. Az anyag elsõsorban a termelõ, gyártó vállalkozások, vállalatok számára nyújt egyszerû eszközöket termékeikhez kötõdõ környezeti teljesítményük fejlesztésére. Különösen ajánlott azon vállalatok számára, akik termékeiket maguk tervezik és fejlesztik. A kézikönyvvel párhuzamosan kialakított oktatási anyag félnapos tréning formájában vehetõ igénybe. A tréningen a 4x1 órás anyagot a következõ tematika alapján vesszük végig:

1. rész. A termékpolitika

2. rész. Környezettudatos beszerzés

3. Rész. Környezettudatos tervezés és fejlesztés

4. rész. Környezettudatos marketing és értékesítés

A környezettudatos vállalatirányítás jelentõsége, azaz miért kell mindezt megtenni? Alapfogalmak A termék A termékekkel kapcsolatos környezetvédelmi szemlélet fejlõdése Termékek a vállalatunknál (gyakorlat) A termékpolitika környezeti hatása

A szükséglet felmérése A funkció újragondolása (gyakorlat) A szállító kiválasztása A termék kiválasztása Termékcímkézés, kísérõ dokumentáció Veszélyes anyagok és készítmények Értékelõ rendszerek a beszerzéshez

Az életciklus-vizsgálat szemlélete LCA egyszerûen – az életciklusvizsgálat egyszerû alkalmazása saját termékeinkre (gyakorlat) A környezettudatos terméktervezés eszközei Környezettudatos terméktervezés a vállalatunknál

Marketing-érték Értékesítési csatornák A fogyasztói szemlélet tudatos befolyásolása Az eredmények összefoglalása, cselekvési program (gyakorlat) Összefoglalás Konzultáció

A tréning gyakorlati részekkel tûzdelt, melyekben a résztvevõk vállalatát, termékeit vesszük szemügyre - környezettudatos szemmel. A kézikönyvben ismertetett egyszerû eszközöket használatban ismerhetik meg, s az oktatás végére vázlatos cselekvési programot állítunk fel a vállalatok számára. A tréningrõl bõvebb információval szolgálunk a KÖVET titkárságán vagy bármely vidéki ÖkoReg irodában. HAVÉR BALÁZS / KÖVET

ZÖLDEN ÉS NYERESÉGESEN 2001. TAVASZ (13) l

7


Megnyílt Szegeden a TTMK új regionális központja 2001. március 8-án ünnepélyes keretek között megnyílt a Tisztább Termelés Szegedi Regionális Központja, mely a Szegedi Tudományegyetem Dél-Alföldi Agrártudományi Centrum részeként, a SZÉF Élelmiszertechnológia és Környezetgazdálkodási Tanszékének keretein belül fogja végezni mûködését. A regionális központ fõ tevékenységi területe a tisztább termelési technológiák népszerûsítésének, meghonosításának segítése a régióban, ezen belül különös figyelmet fordítva az élelmiszergazdaságra. A központ munkatársainak korábbi kutatási eredményei is e területhez kapcsolódnak, az élelmiszeripari környezetgazdálkodásra, a hulladékminimalizálásra, az életciklus elemzésre, a környezeti teljesítményértékelésre terjednek ki. Az elmúlt két és fél évben – „Stratégiák a fenntartható háztartásra” (SusHouse ENV4CT97-0446) címû, EU 4. keretprogramjában folyó kutatásban, prof. Dr. P. Vergragt, (Delft TU, NL) vezetésével a magyar háztartások táplálkozásával összefüggõ forgatókönyveket fejlesztettek ki 2050-re. Ezen kívül különbözõ élelmiszerek (tej, kenyér, fûszerpaprika) életciklus elemzését készítették el, valamint egy esettanulmányt a sertésmájkrém elõállítására szolgáló technológia tisztább termelési átvilágításáról. A megnyitó ünnepség az SZTE Dél-Alföldi Agrártudományi Centrumának, a SZAB Élelmiszertudományi Munkabizottságának és az Élmiszergépészeti és Mûvelettani Munkabizottságnak a közös szervezésében zajlott le. Az elhangzott elõadások közül Prof. Dr. Szabó Gábor a Szegedi Tudományegyetem rektorhelyettese a felsõoktatás és kutatás kapcsolatát elemezte a gazdasági élet szereplõivel, Tóthné Szita Klára, a TTMK Szegedi Központjának vezetõje a megelõzõ környezetvédelem lehetõségeit értékelte az élelmiszeripar területén, Prof. Kerekes Sándor, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Környezettudományi Intézetének a vezetõje, a TTMK igazgatója és Zilahy Gyula, a TTMK ügyvezetõ igazgatója pedig a tisztább termeléssel kapcsolatos hazai tapasztalatokat mutatta be a vállalatok, illetve a környezeti politika szempontjából. Az újonnan alakult Tisztább Termelés Szegedi Központjának munkatársai:

Általános l

l

l

l l

l

8

7/2000. (V. 18.) KÖM Rendelet a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól 9/2000. (V. 19.) KÖM Rendelet a természetvédelmi õrszolgálat szolgálati szabályzatáról 41/2000. (XII. 20.) EÜM-KÖM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról 20/2001. (II.14.) Korm. Rendelet a környezeti hatásvizsgálatról 6/2001. (II.28.) KÖM Rendelet a mosóés tisztítószerek felületaktív hatóanyagainak biológiai bonthatóságának egyes szabályairól 7/2001 (III:9.) KÖM Rendelet a Környe-

l

További információkat a következõ honlapon lehet elérni: www.szef.u-szeged.hu/eltechkorny TÓTHNÉ SZITA KLÁRA / SZEGEDI TTRK

zetvédelmi alap célfeladat fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználásának, nyilvántartásának és ellenõrzésének részletes szabályairól

Új jogszabályok Az alábbi lista a Magyar Közlönyben 2000.III.20.-a és 2001. II. 28.-a között megjelent környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat sorolja fel.

Dr. Tóthné dr. Szita Klára PhD., a regionális központ igazgatója, az SZTE SZÉF Élelmiszertechnológia és Környezetgazdálkodás Tanszék egyetemi docense. Fõ kutatási területei az élelmiszeripari környezetgazdálkodás, életciklus-elemzés, környezeti hatásvizsgálat, a fenntartható élelmiszerlánc megvalósításának lehetõségei. A Környezetgazdálkodás és Környezetgazdaságtan tárgyak oktatásának elindítója a fõiskolai valamint az egyetemi posztgraduális környezetvédõ képzésben. A SusHouse kutatási program országkoordinátora. Részt vesz a SusHouse projekt eredményeinek elterjesztésében és továbbfejlesztésében. Gyimes Ernõ fõiskolai adjunktus, levelezõ PhD hallgató, projekt menedzser. Több hazai és nemzetközi projektben dolgozott kutatóként és projektvezetõként. Az élelmiszerfeldolgozás új irányai, az alternatív élelmiszerfeldolgozás, a technológiák környezeti hatásai, az energetikai viszonyok tanulmányozása és életciklus elemzés jelenti fõ kutatási területeit. Szabó P. Balázs, projekt menedzser élelmiszertechnológus mérnökként végzett az SZTE SZÉF-en, 2000-ben. Jelenleg a Szent István Egyetem okleveles élelmiszermérnök hallgatója. Fõ érdeklõdési területe az élelmiszeripari tisztább termelési technológiák bevezetésének elõsegítése. Részt vett az e területre vonatkozó esettanulmányok készítésében.

Hulladékról 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról l 241/2000. (XII. 23.) Korm. Rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerzõdésrõl l 242/2000. (XII. 23.) Korm. Rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól l

Vizekrõl 10/2000. (VI. 2.) KÖM-EÜM-FVM-KHVM együttes rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg minõségi védelméhez szükséges határértékekrõl l 8002/2000. (K. ÉRT. 6.) KÖM tájékoztató a felszín alatti vizek minõségét érintõ tevékenységekkel összefüggõ egyes feladatokról szóló 33/2000. (III. 17.) KORM. rendelettel elõírt adatlap közzétételérõl l 239/2000. (XII. 23.) Korm. Rendelet a bál

ZÖLDEN ÉS NYERESÉGESEN 2001. TAVASZ (13)

nyatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekrõl l 240/2000. (XII. 23.) Korm. Rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyûjtõterületek kijelölésérõl

Levegõrõl 1/2000. (VII. 21.) KÖVIM-KÖM együttes rendelet a nem-közúti mozgó gépekbe építendõ belsõ égésû motorok gáznemû és részecskékbõl álló szennyezõanyag kibocsátásának korlátozásáról l 21/2001. (II.14.) Korm. Rendelet a levegõ védelmével kapcsolatos egyes szabályokról l

Atomenergiáról 16/2000. (VI. 8.) EÜM Rendelet az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. Törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról l 72/2000. (V. 19.) Korm. Rendelet az atomenergia alkalmazási körébe tartozó egyes anyagok, berendezések és létesítmények tulajdonjoga megszerzésének speciális feltételeirõl, valamint birtoklásuk, üzemben tartásuk bejelentésének rendjérõl l


CP6 és Szennyezés Megelõzési Csúcstalálkozó 2000 október közepén a Tisztább Termelés Magyarországi Központjának munkatársai részt vettek a UNEP által Montreálban megrendezett 6. Magasszintû Tisztább Termelés Szemináriumon (High-level Seminar on Cleaner Production, CP6) valamint az ezt követõen tartott Nemzetközi Szennyezés Megelõzési Csúcstalálkozón (International Pollution Prevention Summit).

A konferenciákon a UNEP és a UNIDO magas rangú képviselõi mellett a világ tisztább termeléssel, illetve megelõzõ jellegû környezetvédelemmel foglalkozó vezetõ szakértõi vettek részt. A szemináriumon 72 ország több, mint 230 képviselõje jelent meg a vállalkozási és a civil szférát egyaránt képviselve, akik áttekintették és értékelték a megelõzõ jellegû környezetvédelem területén a világban elért eredményeket és a jövõre vonatkozó feladatokat. A szemináriumon elhangzott elõadások, illetve megbeszélések a következõ területeket foglalták magukba: n n

n

a Tisztább Termelés Nemzetközi Deklarációjának felülvizsgálata; a kormányzati környezeti politika és a tisztább termelés támogatásának a helyzete az egyes országokban; a tisztább termelési technológiákba való

tõkebefektetéseket meghatározó szempontok; n a fenntartható fogyasztás és a tisztább termelés kapcsolata; n a multilaterális nemzetközi megállapodások elõsegítése a tisztább termelés eszközeivel. A UNEP 1989 óta szervez a 2000. évihez hasonló szemináriumokat a tisztább termelés vezetõ szakértõi számára, melyek célja, hogy bemutassák a területen elért eredményeket és feltérképezzék a még megoldandó feladatokat, illetve az, hogy globális keretet adjanak a tisztább termelési programokban érdekelt felek közötti szinergia kihasználásának. A CP6-ot követõ Nemzetközi Szennyezés Megelõzési Csúcstalálkozó az elsõ minden földrészt összefogó kerekasztal találkozó volt, mely a környezet szennyezésének megelõzésével foglalkozó szakembereket gyûjtötte össze.

A konferencia célja akciótervek kimunkálása volt, melyeket a további programok kimunkálásánál vehetnek figyelembe a nemzetközi szervezetek, illetve segítségére lehetnek az egyes kormányok környezeti támogatási rendszerének a kialakítása során is. Az akciótervek a következõ területeken készültek el a konferencia három napja alatt: n a környezeti kultúra és viselkedés fejlesztése; n oktatás: az óvodától a felsõoktatásig; n a megelõzõ jellegû környezetvédelem pénzügyi támogatása; n környezeti politika, környezeti szabályozás és a kormányzat szerepe a megelõzõ jellegû környezetvédelem támogatásában. A konferenciáról bõvebb információkat a következõ internet oldalon lehet elérni: c2p2.sarnia.com/summit ZILAHY GYULA / TTMK

Ökoprofit projekt DUNAFERR társaságok részére A DUNAFERR Rt. mûszaki fejlesztési igazgatója, Dr. Grega Oszkár, megismerve az UNIDO/UNEP Nemzeti Tisztább Termelési Központok tevékenységének célját és programjait, felkérte a nemzetközi hálózat magyarországi Központját, illetve a Gyõri Regionális Központot (TTRK) egy Ökoprofit program megszervezésére a DUNAFERR társaságok számára. A program Dunaújvárosban 2000. április 27. és október 5. között került megrendezésre. A témavezetõi feladatokat a Gyõri Regionális Központ igazgatója, Dr. Nagy Géza, látta el; a DUNAFERR társaságok összefogását és a helyi szervezést pedig Dr. Hári László környezetvédelmi fõmérnök biztosította. A mûhelymegbeszélések szakértõi a TTMK és a gyõri regionális központ szakemberei voltak. A foglalkozásokon a következõ témák kerültek feldolgozásra: a környezetpolitika és a tisztább termelés alapjai (Dr. Kerekes Sándor); környezetpolitika és környezetvédelmi szabályozás (Dr. Bulla Miklós); a vállalati környezeti politika, célok és programok (Galli Miklós); környezetvédelmi szervezet, felelõsök és környezeti tudatosság (Krisztics Bianka); szabályozás, teljesítményértékelés és környezeti jelentés (Dr. Kerekes Sándor); beszerzés, veszélyes anyagok és hulladékgazdálkodás (Zilahy Gyula). A megnyitó elõadások (Dr. Grega Oszkár) a DUNAFERR Rt. környezetvédelmi te-

vékenységét és a jövõ feladatait mutatta be. Az ezután következõ elõadások „az ISO 14001 szerinti Környezetirányítási Rendszer fejlesztésének tapasztalatai a DWA-nál”; „az ÖKO mérleg készítési törekvések a DWA Kft-nél”; és a „Környezetvédelmi és energetikai fejlesztés tapasztalatai a DWA Hõkezelõ üzemében” címû témákat ölelték fel. A színvonalas elõadásokat rövid konzultáció és szakmai eszmecsere követte, ahol a Tisztább Termelés Magyarországi Központja és a Gyõri Regionális Központ szakértõi kérdéseket tettek fel, illetve kifejtet-

ték véleményüket az elhangzottakkal kapcsolatban. Az utolsó workshopon az Ökoprofit díj elnyerésének feltételrendszerével ismerkedhettek meg a résztvevõk, és lehetõség nyílt egy üzemlátogatással egybekötött „esettanulmány” bemutatására is. A záróértékelés során mind a résztvevõk, mind a szervezõk elismeréssel szóltak a programról, és kölcsönösen elkötelezték magukat a DUNAFERR társaságok környezeti teljesítményének fokozását célzó további együttmûködés mellett. DR. NAGY GÉZA / Gyõri TTRK

ZÖLDEN ÉS NYERESÉGESEN 2001. TAVASZ (13) l

9


Joint Bulletin of the HCPC and KÖVET-INEM Hungária to promote cleaner production and environmental management – English Summary of this issue The editorial of this issue deals with new programs, implemented by KÖVET, for corporations in order to operate both in an environmentally sound and efficient manner. The article explains the details, aims, trainings and the procedures of the three programmes, namely: EnviroSense I., Ecoefficiency roundtable, and EnvironmentValue II. It focuses on the most important sections of Eco-efficiency and also the essence of eco-efficiency: a higher level of production with a lower impact on the environment. This concept offers a win-win solution for the problem of sustainability, it serves both economic and environmental interests. In October, 2000 the colleagues of the HCPC attended the 6th High-level Seminar on Cleaner Production, CP6 which was organised by UNEP in Montreal, Canada, and also participated at the International Pollution Prevention Summit. On the CP6, the representatives of the corporate and

civil spheres rewiewed and estimated the results of the protection of the environment in the world, and worked out propositions for future development. The International Pollution Prevention Summit was the first of its kind with pollution prevention expert participants from each continent. The aim of the Summit was to develop action plans to be implemented in the future. TheHCPC organised a one day roundtable meeting with the participation of companies, which have already prepared their environmental reports and their stakeholders: environmental inspectorates, local governments and civil environmental protection organisations. The conversation identified the favourable elements of environmental reports already published, and also pinpointed those aspects which need some more development. The most important aim of the roundtable was to inform the different groups of each other’s opin-

ion about the role of the environmental reporting. A short description of two Regional Cleaner Production Centres of the HCPC has also been included in this issue. Projects and plans are described by László Tamaska, director of the Regional Cleaner Production Centre in Veszprém, while the objectives and planned activities of the Szeged Centre are discussed in the second article. This issue of the ‘Zölden és nyereségesen’ newsletter also includes the list of companies with environmental management systems in the country, covers new environmental regulations, conferences and events related to cleaner production and environmental management in Hungary and abroad, new publications, and the list of young environmental graduates who are looking for employment opportunities. PATRÍCIA NÉMETH, HCPC

Könyvajánló Az Európai Unióhoz történõ csatlakozásunk

ránk is kötelezõvé válik. Mindezek alapján

egyik várható elõnye lesz Magyarország

– az említett jogszabályi változásokat is fi-

környezetvédelmi színvonalának javulása.

gyelembe véve – szeretnénk figyelmükbe

Az Unió által megkövetelt elõírások azon-

ajánlani

nali érvényesítése azonban a remélt támogatások ellenére (és azokkal együtt is) Ma-

LÁBODY JÓZSEF

gyarország éves hazai össztermékének

„Veszélyes hulladékok égetése,

mintegy negyedét igényelné, ezért a fel-

korszerû égetõmûvek üzemeltetése”

zárkózás egy–másfél évtizedig is elhúzódhat.

címû könyvét, ami ebben a témában ma-

Ez az idõszak egyszerre lesz a kénysze-

gyar nyelven (de a kontinentális szakiro-

rek és újonnan feltárulkozó piaci lehetõ-

dalomban is) egyedülálló munka, s a szer-

ségek idõszaka; miközben – hiszen a kör-

zõ több évtizedes szakmai tapasztalatait

nyezet védelme nem csupán gazdaságilag

foglalja össze, korszerû, mind a beruhá-

nagyon jelentõs kérdés, hanem a társa-

zók, mind az üzemeltetõk, mind pedig a

dalmi közérzetre is erõteljes befolyást gya-

hulladékok ártalmatlanításának most kiala-

korol – a hulladékkezeléssel kapcsolatos

kuló új, nagy piacán megjelenni kívánó vál-

gondolkodásmód is át fog alakulni.

lalkozások számára. A könyv jó támasza,

A hulladékégetésre vonatkozó uniós jog-

segítõje lehet azoknak a majdani, a csat-

szabályok 2000 végétõl esedékes változásának hazánkra is áttéte-

lakozással felbukkanó problémák zömét megoldani hivatott szak-

lezõdõ hatásaként minden bizonnyal erõteljesen növekedni fog a

embereknek is, akik ma még az egyetemek, fõiskolák padjaiban

hulladékok égetéssel történõ ártalmatlanítása iránti igény. Ezt tá-

készülnek nem csekély tudást és erõt igénylõ feladatukra.

masztja alá az a hamarosan hatályba lépõ uniós elõírás, amelynek megfelelõen 2002-tõl csak az 1993-ban lerakott szerves anyag 75%-

A könyv tartalmának részletesebb megismeréséhez a NETI honlapján (www.neti.hu) találnak további információkat.

a, 2005-tõl csupán 50%-a, végül 2010-tõl mindössze 25%-a kerülhet kommunális lerakóba. Ez az elõírás hazánk csatlakozásakor

10

l

ZÖLDEN ÉS NYERESÉGESEN 2001. TAVASZ (13)

ÜDVÖZLETTEL:

A

KIADÓ

ÉS A

SZERZÕ


Kivonat a KÖVET közhasznúsági jelentésébõl Az Egyesület 2000. évi tevékenysége és tervei a 2001. évre A 2000. évet az Egyesületnél az intenzív munka és eredményesség jellemezte. A KÖVET tagsága 2000-ben kis mértékben ugyan, de tovább csökkent. Sikeresen lezárult a TISOT program, a regEM program keretében kialakított ÖkoReg irodáinkkal együttmûködve terjesztettük a kisebb cégek által is hasz-

1995 október (alapítás)

Rendes tagok száma tagdíj 2000-es árakon (millió Ft) 21 1,437 (negyedév)

Társult tagok száma 13

1996 vége

35

4,482

15

tatókat. Éves konferenciánkat és képzéseinket növekvõ

1997 vége

37

5,445

19

érdeklõdés kíséri.

1998 vége

48

6,508

22

Az év egyik jelentõs eseményét az INEM elnökével, Dr. Georg

1999 vége

57

7,403

22

Winterrel folytatott tárgyalások hozták: a sikeres magyar fejlõ-

2000 vége

53

7,860

22

nálható környezettudatos vállalatirányítási eszközöket, útmu-

dés elismeréseként a KÖVET néhány munkatársa lehetõséget kapott arra, hogy új alapokra helyezze és átvegye az INEM –

A bevételek megoszlása – 2000.

eddig Németországban mûködõ – nemzetközi fõtitkárságának feladatkörét. A cél az INEM pénzügyi mûködõképességének hosszútávú fenntartása, amit egy nemzetközi magánalapítvány

Programtámogatás

felállításán keresztül próbálunk meg elérni.

71%

A „kísérlet” egyelõre egy a többi KÖVET program közül, siker esetén azonban komoly változásokat hoz az egyesület személyi összetételében is. Ezért kerestünk – s találtunk – új munkatársakat október-november folyamán. A fõállású alkalma-

Kamat

2%

zottak száma így 3-ról 8-ra nõtt. Bevételeinket – a korábban

Szolgáltatások

10%

Tagdíj

Programbevétel

14%

2%

elnyert pályázatokból befolyó összegek miatt – ez évben közel 70%-kal tudtuk növelni.

A 2001-es év legfontosabb kihívásai közé tartozik a hirtelen megnõtt egyesület mûködésének megszilárdítása, az INEM új fõtitkárságának leválasztása, a tagság bõvítése, a szolgáltatások megerõsítése, a regionális irodák fenntartása, új programok megvalósítási feltételeinek megteremtése.

WEISZ TAMÁS, KÖVET

Pénzügyi eredmények 1995–2000* MEGNEVEZÉS

60

millió Ft

50

‘95 nem teljes év

40 30 20 10

20 00

19 99

19 98

19 97

19 96

19 95

* Adott évi árakon, az infláció hatásának kiszûrés nélkül

TERV 2001

Tartalék elõzõ évrõl

25 514

25 514

41 372

Általános bevételek összesen

10 720

16 623

14 600

Programokat érintõ bevételek összesesen

38 101

43 760

59 506

Bevételek összesen

48 821

60 383

74 106

Általános költségek összesen

14 706

26 315

32 753

31 590

18 210

41 189

46 296

44 525

73 942

21 000

0

0

7 039

41 372

41 536

Bevételek Programok költségei Kiadások Kiadások összesen Vagyon

0

TERV 2000 TÉNY 2001

Irodavásárlás Tartalék következõ évre

ZÖLDEN ÉS NYERESÉGESEN 2001. TAVASZ (13) l

11


Tanúsított vállalatok listája:

Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület KÖVET INEM Hungária – Hungarian member organization of the International Network for Environmental Management 1063 Budapest, Munkácsy M. u. 16. * 1387 Bp. 62, Pf. 17, Hungary ( (36 1) 473-2290, 473-2294, 2 473-2291 7 antal@mail.neti.hu, : www.kovet.hu

KÖVET KIR nyilvántartás 2001. március 03.

A nyilvántartás elején, vastagon kiemelve azok a vállalatok találhatók, akiktõl már írott formában is megkaptuk a tanúsításukra vonatkozó adatokat. A lista második felében található cégek tanúsításáról a KÖVET még nem rendelkezik írásos anyaggal. A pontosítás és további információ érdekében hívja a KÖVET-et.

Országos KIR nyilvántartás A KÖVET 1998 óta vezeti a környezetközpontú irányítási rendszerekkel (KIR) foglalkozó tanácsadók, tanúsítók és tanúsított cégek nyilvántartását. A nyilvántartás célja a szakmai megbízhatóság és alap biztosítása a kialakítandó EU nyilvántartáshoz. A nyilvántartásba való bekerülés ingyenes, feltétele a részletes kérdõív kitöltése és a környezeti politika (ISO) vagy jelentés (EMAS), valamint a KIR tanúsítvány másolatának csatolása. A szükséges kérdõívek beszerezhetõk a KÖVETtõl, illetve letölthetõk a KÖVET internetes oldaláról is. A nyilvántartás megtekinthetõ a KÖVET honlapján, valamint a Zölden és nyereségesen c. hírlevélben. További információ: KÖVET, Antal Orsolya ( kp: 473-2290 : www.kovet.hu

12

l

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

Cég

A tanúsítvány érvényességének kezdete

Tanácsadó

Tanúsító

ABB Energir Kft. Ajkai Új Atlantisz Ipari Park Kft. Audi Hungaria Motor Kft. Balaton Bútorgyár Rt Bábolna Takarmányipari Kft. Bárczy Környezetvédelmi Kft. Betonút Rt. BIOKOM Kft. Borsodchem Rt. COFINEC Hungary Rt. Petõfi Nyomda COLUMBIAN Tiszai Koromgyártó Kft. Consact Minõségügyi Tanácsadó Kft. CONTROLL Min. Tanácsadó Iroda Csepeli Erõmû Rt. Dorogi Hulladékégetõ Kft. Dreher Sörgyárak Rt. Dunapack Rt. Csomagolópapírgyár Dunastyr Polisztirol Gyártó Rt. Duparec Papirbegyûjtõ és Feldolgozó Kft ELCOTEQ Magyarország Elektronikai Kft. Electrolux Leisure Appliances Kft. Electrolux CR Kft. Electrolux Lehel Kft. ERBE Energetika Mérnökiroda Kft. EXELÁN Ipari Gyártó és Szolgáltató Kft. Ezüstvisszanyerõ Kft. Farkas–Transz Szállítási Kft. Ford Hungária Kft. GE Lighting Tungsram, Fényforrásgyár GE Lighting Tungsram, Kompaktgyár Gyõri Hulladékégetõ Kft. Gyõri Szeszgyár és Finomító Kft. HAJDUKOMM Kft. PannonCem Rt. (Hejõcsabai Cement és Mészipari Rt.) Herendi Porcelánmanufaktura Rt. HTCM Kft. Hungaro-Chemicals Kft. Hungarotruck Kft. IBM Storage Products Kft. INNOTEAM Kft. KALOPLASZTIK Kft. KKHVT Kht. KNORR-Bremse Kft. Környezetvédelmi Kft. Linde-Gaz Magyarország Rt. Magyar Honvédség Hévizi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet MAGYAR SUZUKI Rt. MEDITOP Gyógyszeripari Kft. Merlin Gerin Zala Kft. MOL Rt. Bitumen Üzletág, Zalaegerszeg MOL Rt. Kenõanyag Üzletág, Komárom MultiTec Kft. NEUTRONICS Ecoplast Kft. Nitrogénmûvek Rt. OLAJTERV Rt. OPEL Magyarország Jármûgyártó Kft. OVIBER Kft. Palota Környezetvédelmi Kft. Pannonpipe Mûanyagipari Kft. PEMÛ Mûanyagipari Rt. Pécsi Környezetvédelmi Kft. Philips Monitoripar Kft. Polár Stúdió Kft Purator Hungária Kft. Schneider Electric Rt. Septiker Kft. Septox Kft. Siemens Rt. Siemens Telefongyár Kft. Skanska Hungaria Kft. SONY Hungária Kft Taurus EMERGÉ Gumiipari Kft. Temic Telefunken Microelectronic Kft. TERSZOL Szövetkezet TiszaTextil Mûanyagfeldolgozó és Értékesítõ Kft. TRANS-GLOBAL Környezetvédelmi Kft. UNILEVER Bajai Hûtõipari Gyár UNILEVER Veszprémi Jégkrémgyára VA Vezérléstechnikai Alkatrészgyártó Rt. VÁV Union Kft. Villeroy & Boch Magyarország Rt. Vulkán Faszéngyártó és Forgalmazó Kft. ZF Hungária Kft. Zollner Elektronik Kft. Zwack Unicum Rt.

1999.04.12. 1999.08.31. 1999.09.10. 1999.09.22. 1999.08.31. 2000.05.22. 1999.12.06. 1999.04.30. 1999.01.29. 1998.07.22. 1998.04.22. 1997.12.31. 1998.01.06. 1998.10.31. 1999.04.03. 1998.01.12 1997.07.03. 1997.11.30. 1998.12.18 1999.09.01. 1999.04.01. 1999.05.01. 1999.05.01. 1999.12.26. 1999.07.13. 1998.12.15. 1998.12.15. 1998.04.20. 1999.10.04. 1999.10.04. 1998.12.15. 1998.08.06. 1999.03.04.

Imsys Monagent

ERM CVS DNV DEKRA Umwelt GmbH TÜV R.E TÜV R.E B.A.U.M.-Öko-Audit DNV DEKRA-ITS BSI BSI MSZT DNV SGS Hungária DNV DNV SGS Hungaria ETA MSZT Eurocert DNV TÜV. Management TÜV. Bayern TÜV. Bayern SGS Hungária MSZT Eurocert Eurocert VCA SGS Hungária SGS Hungária Eurocert SGS Hungária TÜV Anlagentechnik

1999.11.25. 1998.04.02. 1999.01. 1998.12.09. 1999.01.21. 1998.02.24. 1999.03.30. 1999.04.11. 2000.08.16. 1998.12.20. 1997.12.31. 1998.06.18. 1998.12.15. 1998.01.14. 1999.12 1998.12.15. 1997.11.26. 1999.09.28 1998.06.11. 1999.08. 04 1998.12.15. 1998.12.15. 1998.01.22. 1998.09.16. 2000.11.23. 1999.07.23. 1997.05.23. 1997.11.30. 1999.11.18. 2000.01.05. 1999.12.09. 2000.12. 1998.07.15. 1999.12.30. 1999.05.31. 2000.07.28. 1998.12.15. 2000.12.22. 1999.12.06. 1999.06.30.

Cég

A tanúsítás idõpontja

AGA Gáz Kft. Állami Autópálya Rt. ABB Power Generation ABB Szerviz Kft. AGROKOMPLEX Central Soya Rt. ALBADOMU Maláta Termelõ és Kereskedelmi Bt. ALCOA Európai Keréktermék Gyártó Kft. ALCOA Köfém Kft. Aral Hungária Kft. ASA Kertics Kft. ASA Magyarország Kft.

ZÖLDEN ÉS NYERESÉGESEN 2001. TAVASZ (13)

1996.12.13. 1998.11.01. 2000.02.18. 1998.10.01. 1998.06.30. 1998.08.13. 1998.11.30. 1997.09.19. 1999.11.18. 1998.09.23. 1998.12.15. 1998.08.13.

TÜV.R.H.VRF Consact Imsys Consact Szenzor Consact Consact Denkstatt Consact Stenum Stenum Qualiprod Imsys Consact TÜV.R.H.VRF TÜV.R.H.VRF TÜV.R.H.VRF Controll Imsys Imsys TÜV R.H.VRF Controll Controll Imsys Controll Qualimed Szenzor Szenzor Qualimed Denkstatt Controll Consact Deloitte Imsys Controll

Controll Szenzor Szenzor Szenzor Framaco Controll Szenzor Szenzor Imsys TÜV R.H.VRF MAVESZ Imsys Stenum Szenzor Imsys Imsys Imsys Qualiprod TÜV R.H. VRF Hungecor Kft. Qualimed AGMI Rt. Controll Qualimed Consact Imsys Qualimed Szenzor Tanácsadó

1999.10.01. 1998.12. 1999

TÜV.R.H.VRF Imsys Imsys

1999.07 1999.11 1998.11.17. 2000.10.10. 2000.10.10.

Szenzor Szenzor Consact Consact

SGS Hungária TÜV Anlagentechnik ÖQS TÜV Anlagentechnik Lloyd’s BVQI TÜV Anlagentechnik SGS Hungária SGS Hungária BVQI Eurocert TÜ Hessen SGS Hungária AIB-VINCOTTE SGS Hungária MSZT SGS Hungária SGS Hungária SGS Hungária MSZT-ÖQS TÜV R.E. SGS Hungária Lloyd’s SGS Hungária Eurocert TÜV R.A. TÜV. R.A Eurocert MSZT-ÖQS MSZT SGS Hungária MSZT Eurocert Eurocert DQS BVQI DNV SGS Hungária DNV TÜV R.A. Eurocert TÜV R.A. MSZT Lloyd’s BVQI TÜV R.A. DEKRA-ITS SGS Hungária Eurocert DNV MSZT Lloyd’s Tanúsító SGS Hungária TÜV R.E. ERM CVS LTD. BVQI SGS Hungária SGS Hungária TÜV R.E. TÜV R.E. ÖQS DEKRA-ITS DEKRA-ITS


Tanúsított vállalatok listája 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197.

(folytatás)

:

KIR tanácsadók listája:

Cég

A tanúsítás idõpontja

Tanácsadó

Tanúsító

Észak-Magyarországi Erdõgazdasági Rt. Balatonfelvidéki Erdõ- és Fafeldolgozó Rt. Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkórház Békéscsabai Városüzemeltetési Kft. BUBIV Bútor Palota Kft. CEVA Magyarország Kft. Csavar és Alkatrészgyártó Kft. Csavar és Húzottárú Rt. Denso Hungary Kft.* Délalföldi Erdészeti Rt. Eco Missio Kft. EGERERDÕ Erdészeti Rt. Euroszol Auto- belsõ termékeket gyártó Kft. Észak-Magyarországi Vegyimûvek Kft. Flextronics International Kft., Zalaegerszeg Flextronics International Kft., Sárvári Fióktelepe Fõváros Közterületfenntartó Rt. Fõvárosi Településtisztasági és Kv.i Kft. Fõvárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház Fõvárosi Önkormányzat Nyírõ Gyula Kórház Ganzair Kft. Geosaurus Kft. Gemenci Erdõ- és Vadgazdaság Rt. Gördülõ-Simmering Kft. Gyõri Kommunális Szolgáltató Kft. „Gyulaj” Erdészeti és Vadászati Rt. Hídépítõ Rt. Injektor Kft. INTERPOWER Kft. Ipoly Erdõ Rt. JÁSZ-VASÚT Kft. Kanizsa Trend Kft. KÉSZ Kft. Kisalföldi Erdõgazdaság Rt. Kiskunsági Erdészeti és Faipari Rt. Könnyûszerkezet Építõ és Szolgáltató Kft.. Kör-Gép Technológia Kft. Kristály 99 Szolgáltató Kft. LACUNA Kft. Lindab Kft. MATRO Gépszerszám-Elektro Kft. Mecseki Erdészeti Rt. MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Rt. Merlin Gerin Vertesz Villamossági Rt. MESZPRINT Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft. Metró Építõipari, Gépészeti és Szállítási Rt. MOLDIN Mûanyagipari Kft. MOL Rt. Lakossági Szolgáltatások Divízió* MOL Rt. Tiszai Finomító* MOL Rt. Töltõállomás Üzletág* NABI Rt. Nagykunsági Erdészeti és Faipari Rt. NETTA Környezetvédõ és Hull.hasznosító Kft. NETT-TEAM Bt. NOKIA Komárom Kft. NYÍRERDÕ Nyírségi Erdészeti Rt. ONGROPACK Kft. PannonCem Cementipari Rt., Lábatlani gyára PENTA Általános Építõipari Kft. PERION Akkumulátorgyár Rt.* PERLOS Kft. Péter és Gönczi Kft. Pilisi Parkerdõ Rt. RÁVISZ ’96 Kft. REFMON Tûzállóanyaggyártó Rt PYRUS-RUMPOLD Rt. RONIX Szervezõ és Szolgáltató Kft. SADE Magyarország Kft. SCI Magyarország Kft. Sajó Hulladék- és Szennyvíztisztító Kft. Saubermacher- Ryno Hulladékgyûjtõ Kft. SILVO Rt SIKA Hungária Kft. SINTEL 2000 Kft. Shell Gas Hungary Rt. Sterilitás Egészségügyi Ellátó Kft. Somogyi Erdészeti és Faipari Rt. Sweedwood Sopron Bútor Kft. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Szakkórháza Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. Szekszárdi Nyomda Kft. Székesfehérvári Kommunális Rt. Szombathelyi Erdészeti Rt. Szombathelyi Városgazdálkodási Kft. Tanulmányi Erdõgazdaság Rt. TiszaVill Kft. Tisza Volán Rt. TECHNIQ 2000 THERMOTEL Kft. TAURUS Carbonpack Tiszai Vegyi Kombinát Rt. UTA Hungary Kft UNILEVER Magyarország Kft., Rákospalota UNILEVER Magyarország Kft. Diversy Level Divizió VADEX Mezõföldi Rt. Városgazdálkodási Kft., Zalaegerszeg Vértesi Erdészeti és Faipari Rt. VITUKI INNOSYSTEM Kft. V-Pack Vegyesipari és Szolgáltató Kft. Wienerberger Téglaipari Rt. Zalai Erdészeti és Faipari Rt.

2000.08. 07. 2000.07. 26.

CAPITALINVEST Kft. CAPITALINVEST Kft.

2000.09.25. 1998.12.11.

Szenzor Imsys Qualiprod Qualimed Qualimed Denkstatt CAPITALINVEST Kft. Denkstatt CAPITALINVEST Kft. Qualimed Consact

RÜV R.E. RÜV R.E. SGS Hungária DEKRA-ITS Eurocert DIGART Hungary TÜV R.E. TÜV R.E: Lloyd’s RÜV R.E. MSZT RÜV R.E. MSZT SGS Hungária MSZT MSZT DEKRA-ITS Eurocert SGS Hungária SGS Hungária BVQI TÜV Nord RÜV R.E. DNV SGS Hungária RÜV R.E. TÜV Hannover KTI Eurocert DIGART Hungary RÜV R.E. DIGART Hungary TÜV R.E. SGS Hungária RÜV R.E. RÜV R.E. SGS Hungária Eurocert TÜV. R.E. Eurocert TÜV.R.E. MSZT RÜV R.E. SGS Hungária MSZT DIGART Hungary TÜV Hannover KTI SGS Hungária SGS Hungária BSI SGS Hungária SGS Hungária RÜV R.E. TÜV R.E. DIGART Hungary

2000.10.31. 2000.10.30. 1999.10.26 2000. 08.14. 2000.02.02 2000.07.27. 2000.06.19. 2000.05.17. 2000.06.05. 2000.08.29. 1998 2000.06.15. 2000.08.03. 2000.05. 2000 08.14. 2000.12.07. 2000.08.17. 1998.01.01. 1998.10.29. 2000.07.31. 2000.07.10.

Consact Imsys Framaco Consact CAPITALINVEST Kft. Qualiprod Szenzor CAPITALINVEST Kft. Szenzor Qualiprod CAPITALINVEST Kft. Qualiprod TÜV R.H. VRF Controll CAPITALINVEST Kft. CAPITALINVEST Kft.

1998.12.08. 1999

Imsys

1999. 09. 2000.07.20. 2000.06.13. 2000.06.20. 1999.07.

BBL

2001.02.02. 2000.06.15. 1998.12.28. 1996.12.01. 1998.12.28. 2000.01.17. 2000.08.22. 1999.05.31. 2000.05.30. 2000.02.16.

CAPITALINVEST Kft. Framaco Szenzor Qualiprod Szenzor Szenzor Szenzor Imsys CAPITALINVEST Kft. TÜV R.H. VRF Qualiprod CAPITALINVEST Kft. Szenzor

2000.10.02. 2000.11.03.

Denkstatt

2000.08.02. 2000. 05.22. 2000.03 1999.04.07. 2000.04.10. 2000.11.02. 2000.02.03. 1998.12.09. 1998.11.25. 1999.11. 2000.10.10.

CAPITALINVEST Kft.

2000.04.27.

Denkstatt

2000.07.19.

Lionsac TÜV R.H. VRF Consact Imsys Imsys ISO Consul Szenzor

CAPITALINVEST Kft. Qualiprod

2000.07.17. 1999 2000.07.20.

Qualiprod Consact CAPITALINVEST Kft. Imsys CAPITALINVEST Kft.

2000.08.25. 2000.03

Framaco TÜV.R.H.

1998.04.02. 1997.12.01. 1998.09 1998.04.02. 2000.07.14. 2000.07.24. 2000.03.02. 2000.08.10.

TÜV R.H. VRF Controll BBL Szenzor P.E CAPITALINVEST Kft. Qualiprod CAPITALINVEST Kft. Qualiprod

2000.06.05.

CAPITALINVEST Kft.

RÜV R.E. SGS Hungária SGS Hungária SGS Hungária Eurocert Lloyd’s Eurocert RÜV R.E. MSZT TÜV R.E. TÜV R.E. SGS Hungária SGS Hungária SGS Hungária Eurocert Eurocert TÜV R.E. DEKRA-ITS Eurocert Lloyd’s SGS Hungária RÜV R.E. SGS Hungária TÜV Austria SGS Hungária DIGART Hungary DNV RÜV R.E. Eurocert RÜV R.E. Eurocert TÜV Nord TÜV.R.E. Eurocert TÜV R.E. TÜV R.E. DQS SGS Hungária MSZT RÜV R.E. DEKRA-ITS RÜV R.E. SGS Hungária DIGART Hungary SGS Hungária RÜV R.E.

Szervezet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

BBL Tanácsadó Kft. Bureau Veritas Magyarország Kft. Consact Minõségügyi Tanácsadó Kft.* CONTROLL Minõségfejlesztési Tanácsadó Iroda DENKSTATT Hungary Kft.* DUNAFERR QUALITEST Minõségügyi Kft. FRAMACO Kft. IMSYS Vezetési Tanácsadó Iroda* Innotransz Bt. Mertcontrol Minõségellenõrzõ Rt.* Natura Környezetvédelmi Tanácsadó Kft.* Qualimed QUALIPROD Minõségi és Mûszaki Tanácsadó Kft.* Struktura Szervezési és Minõségfejlesztési Tanácsadó Kft. Szenzor P-E Kft.* TÜV Rheinland Hungária VRF Kft.*

Jelmagyarázat: * - KÖVET tag

KIR tanúsítók listája: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Szervezet BSI BVQI Det Norske Veritas ERM CVS Ltd. ETA Eurocert Lloyd’s Register Quality (LRQA) MSZT* SGS Hungária* TÜV Hessen TÜV Rheinland EUROQUA VCA DEKRA

Akkreditáció UKAS nincs adat UKAS; DAR UKAS nincs adat NAT folyamatban UKAS, DAR NAT folyamatban U.K., Svájc TGA TGA (német) DAR nincs adat DAR

Jelmagyarázat: * - KÖVET tagok

ÁLLÁSKERESÕK Sudár Balázs György, 23 éves környezetmérnök, illetve minõségbiztosítási rendszerfejlesztõ, a Pollack Mihály Mûszaki Fõiskola Környezetmérnöki, valamint Minõségbiztosítási szakán szerzett diplomát. Pécsi fõiskolai évei alatt aktívan részt vett a hallgatói önkormányzat munkájában, környezetvédelmi programok lebonyolításában. Középfokú német nyelvtudással, valamint számítógépes ismeretekkel rendelkezik. További információ: ( 20/328-52-54 7 perfe@freemail.hu Ádám Kinga, 25 éves környezetmérnök, a Veszprémi Egyetem Környezetmérnöki szakán szerzett diplomát. Szakmai gyakorlatot a Fertõ-Hansági Nemzeti Parkban, valamint a Paksi Atomerõmû Rt. Kibocsátás-ellenõrzõ Laboratóriumában szerzett. Középfokú angol, kezdõ szintû norvég és spanyol nyelvtudással, illetve számítógépes ismeretekkel rendelkezik. További információ: ( 30/902-6870 7 kingaadam@hotmail.com

ZÖLDEN ÉS NYERESÉGESEN 2001. TAVASZ (13) l

13


Marton Miklós, diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási Karának Környezetvédelmi Igazgatási szakán szerezte. Szakmai tapasztalatokra többek között a Környezettudományi Központban tett szert, ahol a különbözõ projekt koordinátori munkák mellett tanulmányok készítésére, illetve tankönyvek írására is lehetõsége nyílt. Angol, környezetvédelmi szakmai anyaggal bõvített felsõfokú állami nyelvvizsgával, valamint számítógépes ismeretekkel rendelkezik. További információ: ( 331-4011 7 marton@ktk-ces.hu Kiss Andrea Violetta, 25 éves környezetmérnök, a Pollack Mihály Mûszaki Fõiskola Környezetmérnöki karán szerzett diplomát. Szakmai tapasztalatait a Gemenc Volán Rt.-nél környezetvédelmi munkatársként, valamint a Biofilter Környezetvédelmi Kft.-nél környezetvédelmi és minõségügyi megbízottként szerezte. További információ: ( 20/340-4439 Kovács Benedek diplomáját a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem szociálpolitikai és szociológiai szakán szerezte. Gyakorlatra többek között a KSH Társadalomstatisztikai fõosztályán tett szert. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Szociológiai Tanszékén oktat szociológiaelméletet és -történetet. Angol középfokú nyelvvizsgával, valamint számítógépes ismeretekkel rendelkezik. További információ: ( 302-3612 Szabó Krisztina a Külkereskedelmi Fõiskolán Európai üzleti tanulmányok szakirányon végzett, szakdolgozatában a csatlakozás elõtt álló Magyarország környezetvédelemmel kapcsolatos feladatait elemezte. Gyakorlatot a Szent István Egyetem Fizika és folyamatirányítás tanszékén szerzett tanszéki mérnökként. Kutatási területe a napenergia felhasználás gazdaságosságának vizsgálata volt. Felsõfokú szakmai angol és középfokú német nyelvtudással, számítógépes ismeretekkel és jogosítvánnyal rendelkezik. További információ: (: 3634-234, 06-30-911-2080 7: szabo_kriszti@hotmail.com Kendelényi Ágnes a Miskolci Egyetem Mûszaki Földtudományi Kar, Elõkészítéstechnika Szak, Hulladékelõkészítési- és környezetmérnöki szakirányának végzõs hallgatója. Szakmai gyakorlatát városgazdálkodással, hulladékgazdálkodással, illetve köztisztasággal foglalkozó cégeknél szerezte, Ausztriában pedig 1 hónapos kutatómunka során a Gyöngyösoroszi meddõhányó anyagának újrahasznosíthatóságát vizsgálta. Középfokú angol és német nyelv-

14

l

ÖKOTECH

KIÁLLÍTÁS

A környezetvédelmi és kommunális iparág számára kínál önálló bemutatkozási fórumot a Hungexpo Rt. új szakkiállítása, az ÖKOTECH, melynek a Budapesti Vásárközpont adott otthont tavaly október 2-5. között. Ez az elsõ önálló nemzetközi környezetvédelmi és kommunális szakmai rendezvény hazánkban, amely az Európai Unió szabályozási rendszeréhez igazodva teljeskörû áttekintést ad a környezeti károk megelõzésének és elhárításának a lehetõségeirõl és módszereirõl. A tematika az ágazat minden részterületére kiterjed, így jelen lesznek a hulladékgazdálkodási, vízgazdálkodási, levegõtisztaság-, táj-, természet-, talaj-, zaj- és rezgésvédelmi eszközök gyártói, forgalmazói, tervezõ és kutató intézetek, szakmai tanácsadó szervezetek, a gazdasági és jogi szabályozás szakértõi. A rendezvény szakmai együttmûködõ partnere a Lipcsei Vásár, a TerraTec környezetvédelmi szakkiállítás szervezõje. Az együttmûködési megállapodásnak köszönhetõen az ÖKOTECH-en jelentõs nemzetközi részvétel is várható, elsõsorban Németországból. A kiállítás sikeres indulását rangos szakmai kör segíti. A Környezetvédelmi Minisztérium, a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium, a Belügyminisztérium és számos környezetvédelemmel foglalkozó országos hatáskörû szervezet szakembereibõl megalakult szakbizottság iránymutatásával színvonalas konferenciaprogram készül. Az egyes témakörök szorosan kapcsolódnak a kiállítás tematikájához, melyek a környezetvédelem problémáit, aktuális gazdasági és jogi kérdéseit vetik fel. A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége és a Szász Gazdaságfejlesztõ Kft. a Lipcsei Vásárral közösen állította össze a Szász-Magyar Környezetvédelmi Konferencia programját, melynek központi témája a hulladékgazdálkodás lesz. A Vízgazdálkodásról és az EU vízügyi politikájáról a Közlekedési és Vízügyi Minisztérium Vízgazdálkodási Fõosztálya és a Víz- és Csatornázási Mûvek Országos Szakmai Szövetsége szervezésében kerül sor. A TÜV Rheinland Hungária Kft. a Környezetirányítási rendszer kiépítése, a Környezetvédelem kommunikáció és a Környezetbarát termelés, környezetbarát termék címen tart elõadást. A rendezvény iránti érdeklõdés igen erõteljes, január közepéig már 120 cég jelezte részvételi szándékát, az elõzetes konkrét területigény pedig meghaladja az 1000 m2-t. További információ: Bart Ágnes, 7 bart.agnes@hungexpo.hu

tudása, felhasználói számítógépes ismeretei és jogosítványa van. További információ: (: 06-30-316-7537 7: agnesk@freemail.hu Nagy Attila 1997-ben végzett a GATE nyíregyházi kihelyezett tagozatán mezõgazdasági gépészmérnökként erdészeti szakirányon. Ez év júniusában diplomázik számítástechnikai szakmérnökként. Középiskolai tanulmányaitól kezdve aktivistaként vett részt az E-MISSZIÓ Természet és Környezetvédelmi Egyesület életében, majd diplomázás után fõállásba is ott helyezkedett el – fõ tevékenysége az egyesület programjainak, rendezvényeinek szervezése, illetve lebonyolítása volt. ’99-tõl egy veszélyes hulladékokkal foglalkozó céghez került, jelenleg agrár-környezetvédelmi vonalon dolgozik egy társaságnál. További információ: (: 06-30-2493-960 Gere Marianna a BME Ipari termék- és formatervezõ mérnök szakának IV. éves, illetve a Széchenyi István Fõiskola környezetmérnöki szakának I. éves hallgatója. Szeretne tevékenyen részt vállalni az em-

ZÖLDEN ÉS NYERESÉGESEN 2001. TAVASZ (13)

berek környezetvédelemre való oktatásában, a környezetvédelem eszméinek minél szélesebb körben való terjesztésében. Bármilyen – a környezetvédelemmel kicsit is összefüggõ – munka érdekelné (szövegszerkesztés, adminisztratív feladatok stb.) Jelenlegi elfoglaltságai mellett heti 4x4 órás munkaidõ lenne számára optimális. Középfokú angol nyelvtudással, számítógépes ismeretekkel rendelkezik. További információ: (: 06-20-4318-317 7: geremariann@freemail.hu Nagy Edit  2000 nyarán szerezte diplomáját a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán Környezetmérnöki Szakirányon. Leginkább a hulladékkezeléssel és elhelyezéssel, a levegõtisztaság védelemmel, valamint a logisztikával kapcsolatos témakörök érdeklik. Szakdolgozatát a kommunális hulladék újrahasznosításáról, a szelektív hulladékgyûjtésrõl és egy hulladékégetõ berendezés környezeti ártalmairól írta. Gyakorlati tapasztalatot egy ipari- és mélyépítõ vállalatnál szerzett. Kommunikációs szintû angol nyelvtudása, jogosítványa van. További információ: (: 06-30-854-0837


HAZAI RENDEZVÉNYEK Chemexpo A HUNGEXPO 2001. április 3-6-ig rendezi meg a Chemexpo Nemzetközi Vegyipari Szakkiállítást. További információ: ( 263-6000. 7 hungexpo@hungexpo.hu Országos Vízgazdálkodási, Vízgépészeti és Környezetvédelmi Konferencia 2001. április 5-7., Gyula A konferencia a legfontosabb, elsõsorban a hulladék, a szennyvízkezelés és tisztítás kérdéseivel, az ezekhez kapcsolódó legújabb, az önkormányzatokat érintõ jogszabályok ismertetésével, valamint a vízkezelés gépeivel, a vízgépek elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozik. További információ: GTE Békés Megyei Szervezete ( 66-443-490 Környezet-Érték képzés II. 2001. április 19. A programban résztvevõ vállalatok a fenntarthatósági jelentések elkészítésével ismerkedhetnek meg, s egyben elsajátíthatják a különbözõ környezeti megtakarítások azonosítási módszereit. További információ: Mathias Anna, KÖVET (: 473-2290. 7: mathias@mail.neti.hu XI. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás 2001. április 24-26. Szombathely A hulladékgazdálkodás, közterület-tisztítás és –fenntartás, valamint egyéb településüzemeltetési kérdéseket is feldolgozó háromnapos, kiállítással egybekötött szakmai fórum. További információ: Köztisztasági Egyesülés szervezõ: Bécsy Józsefné 2483 Gárdony, Pf. 15. (: 06-22-356-168, 06-20-9267-998 2: 06-22-355-253 7: becsy.eva@mail.datanet.hu Környezet-Érték képzés II. 2001. május 3. ld. április 19. További információ: Mathias Anna, KÖVET (: 473-2290. 7: mathias@mail.neti.hu 4. Német-Magyar Innovációs Kooperációs Nap (a rendezvény témája: környezetvédelem) 2001. május 14., Budapest A környezetvédelmi modernizáció gyorsí-

tására, a korszerû technológiák transzferének, a tudás és a tõke áramlásának elõsegítésére rendezi meg immár negyedik alkalommal az AiF a kooperációs napot. További információ: Jancsó András, irodavezetõ Budapest VI., Munkácsy M. u. 16. (: 1-301-2089. 2 : 1-332-3774 7: jancso@mail.neti.hu, andras.jancso@lotus.neti.hu KIR Vezetõ auditor tanfolyam 2001. május 14-18., Lovasberény Az SGS Hungária Kft. az ISO 14001-es szabványon alapuló KIR Vezetõ Auditor tanfolyamot szervez. A tanfolyamot az SGS International Certification Services keretében, magyar elõadók közremûködésével azok számára rendezik, akik környezetközpontú irányítási rendszerek kiépítéséhez és auditálásához kívánnak ismereteket szerezni. A tanfolyamot az SGS nemzetközileg bejegyeztette, így a sikeresen vizsgázók olyan oklevelet kapnak, melyet az IEMA (Institute of Environmental Management & Assessment) – az EARA (Environmental Auditors Registration Association) jogutóda – is elfogad a regisztrációhoz. További információ: Bodroghelyi Csaba, vezetõ auditor, SGS (:(361) 309-3341 7:Csaba_Bodroghelyi@ sgsgroup.com Környezetbarát iroda tanfolyam 2001. május 17. Egynapos oktatás az irodai környezet- és egészségvédelemrõl. További információ: Weisz Tamás, KÖVET (: 473-2290. 7: weisz@mail.neti.hu Kármentesítés Konferencia 2001. május 23-24., Budapest A konferencia a KSZSZ szervezésében kerül megrendezésre és azokkal a jogi, környezetvédelmi, tulajdonosi és gazdasági tényezõkkel kíván foglalkozni, amelyek a kármentesítés elõzményeit, jelenlegi helyzetét, felelõsségi összefüggéseit világítják meg. Környezet-Érték képzés II. 2001. május 31. ld. április 19. További információ: Mathias Anna, KÖVET (:473-2290. 7: mathias@mail.neti.hu Harmadik Magyar Technológiatranszfer Napok (MTTN) 2001. szept. 12-14, Budapest Az MTTN személyes találkozási és üzleti tárgyalási lehetõséget fog biztosítani az érdeklõdõ külföldi brókerekkel/ cégekkel

azoknak a magyar vállalkozóknak, akiknek üzleti tevékenységük és lehetõségeik fejlesztéséhez technológiatranszfer vonatkozású igényük vagy kínálatuk van. Az MTTN alkalmat ad arra is, hogy a külföldi brókerek saját Keres/Kínál ajánlataikat bemutassák a magyar érdeklõdõknek a környezetvédelmi technológiák területén. További információ: Gödri Csilla. (: 1-332-3774 7: csilla.godri@lotus.neti.hu

KÜLFÖLDI RENDEZVÉNYEK XIIth International Meeting on Radiation Processing 2001. március 25-30-ig tartják a kétévente megrendezésre kerülõ Nemzetközi Konferenciát a Sugárzás Felhasználásáról (XIIth International Meeting on Radiation Processing), Avignonban, Franciaországban. Jelentkezési határidõ 2001. január 31., és a még 2000-ben jelentkezõk engedményben részesülnek. További információ: : http://www.atriplei.com/imrp 13th Forum on Life Cycle Assessment (LCA) of telecommunication systems Swiss Federal Institute of Technology, Lausanne (EPFL) 2001. április 25., Lausanne, Svájc A fórum a telekommunikációs rendszerek életciklus-elemzését, mint speciális területet, mutatja be, célja az életciklus stratégiák, módszerek és a különbözõ technológiákhoz kapcsolódó legfontosabb környezeti kérdések azonosítása. Külön hangsúlyt kap a telekommunikációs technológiák ugrásszerû fejlõdése és a környezeti hatások forrásainak feltérképezése. További információ: Manuele MARGNI Life Cycle Group for Sustainable Development Laboratory of Ecosystem Management (GECOS) Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (: +41.21.6933729 7: Manuele.Margni@epfl.ch http://dgrwww.epfl.ch/GECOS/DD The 8th Annual Conference ’The Management of Waste by Incineration’ 2001. április 26-27., London, Anglia A konferencia a hulladékégetés, mint hulladékkezelési eljárás, témáját járja körül, átfogó képet adva a legfrissebb szabályokról, technológiai újdonságokról, stb. IBC Global Conferences Limited Tamara James (: (+44) 1932-893-856 7: cust.serv@informa.com online registration: www.ibc-uk.com/KB120

ZÖLDEN ÉS NYERESÉGESEN 2001. TAVASZ (13) l

15


2001 IEEE International Symposium on Electronics and the Environment 2001. május 7-9., Denver, USA További információ: (: (+732) 562 5350 :: http://computer.org/tab/ehsc Orbit 2001 – International Conference 2001. május 9-11., Sevilla, Spanyolország További információ: (: (+34) 917 472 921 7: orbit2001@tpesp.es Local and regional authorities, waste management and recycling policies 2001. május 17-18. Barcelona, Spanyolország A konferencia azokat az új kihívásokat mutatja be, amelyekkel a helyi és regionális hatóságok néznek szembe nap mint nap hulladékkezelési tevékenységük kapcsán, cél továbbá a tapasztalatcsere és a különbözõ felmerülõ problémák megoldási lehetõségeinek ismertetése. További információ: Catalan Recycling Centre (: (+34) 932-806-365 7: ccr@icerda.es Knowledge and Learning for a Sustainable Society (a Pre-Summit Conference) 2001. június 12-14. Göteborg, Svédország A Göteborgi Egyetem rendezvényének célja, hogy az egyetemek, politikusok, a társadalom és az üzleti közösségek között meglévõ, ill. kialakítandó párbeszéd segítségével a fenntartható társadalom létrehozása érdekében lehetõséget teremtsen a tapasztalatcserére és tudatformálásra. További információ: Pia Sundh, Co-ordinator GMV, Göteborg University (: +46-31-772-4955 7: june.conference@gu.se www.gmv.gu.se

European Waste Forum 2001. június 21-22., Brüsszel, Belgium A fórum szervezõi az Európai Hulladékkezelési Politika szereplõinek szeretnének találkozási lehetõséget biztosítani – kiemelten fontosnak tartják az információcserét, a nyílt, dinamikus, építõ vitákat. További információ: Brussels Institute for Management of the Environment (IBGE-BIM) (: (+32) 2-775-7575 7: info@ibgebim.be www.ibgebim.be World Water Congress 2001. október 15-19. Berlin, Németország

The environment is value – savings with environmental awareness

3

Bremen initiative

4

Communication between companies and their stakeholders

7

Activities of Veszprém regional cleaner production centre

8

HCPC’s new regional office in Szeged

9

CP6 and Pollution Prevention Summit

9

ECOPROFIT at the DUNAFERR companies

10

ENGLISH SUMMARY

International Symposium on Electronics and the Environment

11

Hungarian EMS register program

14

Vacancies and applications

2001. május 7-9. között kerül Denverben megrendezésre a IX. Elektronika és a Környezetvédelem c. nemzetközi szimpózium. További információ: : http://computer.org/tab/ehsc Orbit 2001 – International Conference 2001. május 9-11. Sevilla, Spanyolország (: (+34) 917 472 921 2: (+34) 913 295 493 7: Hiba! A könyvjelzõ nem létezik. World Water Congress Az International Water Association 2001. október 15. és 19. között rendezi meg soron következõ kongresszusát Berlinben. További információ: ( +49 228 9188600 7 info@iwa-berlin.de : www.iwa-berlin.de Environment 2001 Az Izraeli Export Intézet, valamint az izraeli Környezetvédelmi Minisztérium közös szervezésében 2001. május 1-3. között kerül megrendezésre a nemzetközi szakkiállítással egybekötött konferencia, Environment 2001 címmel. További információ:  972-3-5142891 7 israeli@export.gov.il

A CONSACT Minõségfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Iroda a minõségbiztosítási és környezetirányítási rendszerek párhuzamos kialakításának gyakorlatához igazodva Integrált Irányítási Rendszer Auditor képzõ tanfolyamot szervez 2001. május 14 és 16.-a között. A CONSACT által kínált képzés keretében a részt vevõk alkalmassá válnak a modern integrált irányítási rendszerek „egykézbõl” való auditálására, azaz nemcsak az önálló (nem integrált) rendszerek auditálását lesznek képesek ellátni, hanem alkalmassá válnak a minõségügyi és a környezeti követelmények (ISO 9001:2000, ISO 14001, EMAS) teljesülésének egyidejû ellenõrzésére is. További felvilágosítás és jelentkezés a 06-1/467-2820 és 06-1/383-6396-os tele fonszámokon kérhetõ.

l

1

(: +49 228 9188600 7: info@iwa-berlin.de :: www.iwa-berlin.de

Integrált Irányítási Rendszer Auditor képzõ tanfolyam

16

Table of contents

ZÖLDEN ÉS NYERESÉGESEN 2001. TAVASZ (13)

15

Hungarian and foreign events

12

Vacancies and applications

This Bulletin is the joint publication of the Hungarian Association for Environmentally Aware Management (KÖVET-INEM Hungária), and the Hungarian Cleaner Production Centre (HCPC) and the Technical Publishers. For more information please call KÖVET at (36 1) 473-2290 or HCPC (36 1) 217-9588

Zölden és nyereségesen – Hírlevél A KÖVET a környezettudatos szervezeti mûködést segítõ, nem nyereségorientált, független szervezet, amely az INEM nemzetközi hálózatának tagja. Politikai vitákban nem foglal állást, tagjai nem „zöld mintavállalatok”, hanem a környezetért felelõsséget érzõ cégek, amelyek lehetõségük szerint mûködésüket is ezen szempontok szerint alakítják, és terjesztik a környezetkímélõ mûködésre vonatkozó ismereteket. A TTMK a UNIDO/UNEP által kezdeményezett tisztább termelési központok nemzetközi hálózatának a tagja, amelynek célja a megelõzõ környezetvédelem magyarországi elterjesztése. A Zölden és nyereségesen c. Hírlevél negyedévente jelenik meg a témára vonatkozó információkkal. A cikkek a forrás megjelölésével szabadon közölhetõk. Várjuk észrevételeiket, közleményeiket a kiadvány színvonalának növelése érdekében! A hírlevél KÖVET tagoknak ingyenes, nem tagoknak megrendelhetõ éves 1500 Ft-os áron További információ: Tóth Gergely, szerkesztõ, KÖVET 1063 Budapest, Munkácsy M. u. 16. * 1387 Budapest 62, Pf. 17. ( 473-2290, 2 473-2291 Zilahy Gyula és Németh Patrícia szerkesztõk, TTMK c/o BKE, 1093 Budapest, Kinizsi u. 1-7. * 1828 Budapest 5., Pf. 489. ( / 2 217-9588, ( 215-5808 Hírlevelünk elõosztályozott papírhulladékból, fehérített szalmacelluózból gyártott környezetbarát Geminius Press nyomópapíron készült. Nyomda...

Zölden és nyereségesen 13.  

A KÖVET Egyesület és a TTMK szaklapja. 6. évf. 1. szám (2012 tavasz)

Advertisement