Page 1

2013. október 18. I. évfolyam 41. szám

Ingyenes városi közéleti hetilap

zalaegerszeginap Megszokott minőségben, kibővült szolgáltatással, a 20. oldalon Mega Infó melléklettel

Legkedveltebb nyaralóhely: Zalaegerszeg

közélet

Tisztújítást tartottak

Összeült a diákparlament, múlt péntek óta Bakos Dóra látja el Zalaegerszegen a diák-polgármesteri 5. oldal teendőket. 

ÖTÓRAI TEA

Ha a munka szem előtt van…

Virrasztó Zsolt főszerkesztő adta át az elismerést a győztes város polgármesterének, Gyutai Csabának

Laptársunk, a Zalai Hírlap ötödször hirdette meg a Zala megye legkedveltebb nyaraló­ helye versenyt, melynek díjátadóját tegnap tartották a zalai megyeszékhelyen. Idén Zalaegerszeg városa végzett az élen.

mondta, a megyei napilap laptársánál, a Veszprémi Naplónál már hosszú, év­ tizedes hagyománya volt a sajátos megmérettetés­ nek, amikor 2009-ben a zalai médium is csatlako­ A Díszteremben meg­ a Zalai Hírlap főszer­ zott a programhoz. - Két oka volt e döntés­ rendezett ünnepélyes díj­ kesztője a verseny előz­ átadáson Virrasztó Zsolt, ményeiről is szólt. El­ nek: eg yrészt az, hog y

Fotó: Seres Péter

Zala meg ye bővelkedik g yönyörű, vendégszere­ tő, vendéglátó települé­ sekben, másrészt ez való­ ban különleges verseny, hiszen a vendég mond véleményt, ami fontos a telepü lések szá má ra . (Folytatás a 6-7. oldalon.)

Rugalmasság a zenében is Hova is utaztunk nyáron?

-víz, gáz, fűtésszerelési anyagok -csempe, járólap -fürdőszoba szalon Zalaegerszeg Püspöki Grácián út 2. Tel: 06-92/ 510-791 www.somo-therm.hu

bennük rejlő szimbólu­ mokat, jelentéseket. A 17. oldalon található írá­ sunkban erről is olvas­ hatnak, miként zalaeger­ szegi látogatásakor az is kiderül, milyen komoly fellépésre készül mosta­ nában.

Nyitva 9.00-15.00 óráig

...minden, ami baba...

2013. március 10. (vasárnap) 9-15-ig 9-15-ig 2013. október 27. Zalaegerszegi Sportcsarnok Zalaegerszegi Városi Sportcsarnok

A nyarat ugyan már régen magunk mögött hagytuk, sőt, az utószezont is, ám két­ ségetlen, jó egy kicsit a kö­ zelmúltba révedni, felidézni a legforróbb hónapokban átélt örömöket. Zalaeger­ szegi utazási irodák munka­ társait kértük összegzésre,

an Árzuh ás

Herczku Á g nes, az eg yik legismertebb, leg­ népszerűbb népdaléne­ kes korán barátságot kö­ tött a népdalokkal, hi­ szen már a szülői házban megszerettették vele azo­ kat. Mégis csak jóval ké­ sőbb, lassan fedezte fel a

hova, mely országba indul­ tak legszívesebben azok, akik tőlük kértek segítséget nyaralásuk megszervezésé­ hez. A szakemberek arról is szóltak, milyen hibát követ­ tek el a legtöbben a magunk mögött hagyott nyáron. Írá­ sunk a 22. oldalon.

013 z akció érvényes: 2

.10.18–1

Beszélgetés Horváth Istvánnal, a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjével virágokról, főzésről és sportról is 9. oldal

magazin

Éljen, lélegezzen, aztán engedjük tovább! Egy kocsma, ahonnét népzene száll az éjbe, ahol fáradhatatlan táncos lábú fiatalok ropják... Folk-kocsmában jártunk. 17. oldal

0.31-ig.

SERTÉS LAPOCKA

Saját üzleteink: Pókaszepetk, Petőfi út 117. Tel.: 92/584-062 Zalaegerszeg, Piac tér (Vásárcsarnokkal szemben) Erzsébet-utalványt elfogadunk! Áraink az áfát tartalmazzák.

Élvezze a különbséget!


2

közélet

Zalaegerszegi 7 Nap

2013. október 18.

RÖVID HÍREK Jótékonyság A boncodföldei autis­ ta gyermekekért jóté­ konysági gálát rendez a Sérültekért Zalában Alapítvány és az Esély­ teremtési Ház október 22-én, 18 órától a Ke­ resztury VMK-ban.

Keresztszentelés A csácsi városrész­ ben múlt szombaton avatták fel a horhos te­ tején álló, felújított kő­ keresztet. A település­ részi önkormányzat jövő évi tervei között a hegyi kápolna díszkivi­ lágítása és a templom­ kerti kereszt felújítása szerepel.

Múzeumi programok Egy hete tartották a múzeumpedagógiai év­ nyitót a Göcseji Múze­ umban. Miután Kaján Imre múzeumigazgató köszöntötte a pedagó­ g usok at, Pá c sony i Imre, a Klebelsberg In­ tézményfenntartó Köz­ pont tankerületi vezető­ je és Rigó Csabáné, a középi skola Csá ny igazgatója szólt a Kéz a kézben – az iskolák és múzeumok eg yüttmű­ ködése című program­ ról, mely a közösségi szolgálat lehetőségeit is érintette. A zalai múze­ umok képviselői ismer­ tették múzeumpedagó­ giai kínálatukat, a ren­ dezvény a II. Pedagógu­ sok Éjszakája című programmal folytató­ dott. A héten, kedden, a Fából vaskarika című rendezvényre várták azokat, akik kíváncsi­ ak voltak rá, miként le­ het újjávarázsolni a régi, kopott tárgyakat.

A Gála Társastáncklub Egyesület győztes koreográfiája

Fotó: Seres Péter

Hazai közönség előtt bizonyított a Gála A házigazdák sikerével zárult a múlt szombaton rendezett VI. Zala Open Nem­ zetközi Latin Formációs Táncverseny és Latin Formációs Ranglista Verseny.

riában jeleskedtek. A junio­ rok között a lengyel Rocks­ tep táncosai végeztek az élen James Bond című ko­ reog ráfiájukkal, őket a Gála követte az USA-val, A rendezvényre a hazai is érkeztek, ám a házigazda harmadik helyen a veszpré­ együttesek mellett lengyel, Gála Társastáncklub Egye­ mi Bonita Versenytánc Klub osztrák és német csapatok sület tagjai minden kategó­ végzett a La Isla Bonita

című tánccal. A „B” Liga eredménye: 1. FCP Ausztria – Baila, 2. Gála - Dear Dar­ ling, 3. Gála– Love. Az „A” Liga eredménye: 1. Gála – Rock you, 2. a szombathelyi Savaria Tánccsoport Egye­ sület – Rainbow Paradise, 3. Gála – Love.

A zalaegerszegi Honvéd Klub jubileumi ünnepe A Zalaegerszegi Honvéd Klub megala­ kulásának 45. évfor­ dulóját ünnepelték múlt pénteken.

A Keresztury VMK-ban tartott összejövetel kap­ csán Zalaegerszegre láto­ gatott dr. Benkő Tibor ve­ zérezredes, a Mag yar Honvédség vezérkari főnö­ ke is.

Kitüntetéseket is átadtak a jubileum alkalmából

zalaegerszeginap Városi hetilap A Maraton Lapcsoport tagja

Impresszum:

Fotó: Seres Péter

– Zalaegerszeg igazi ka­ tonaváros volt – mondta dr. Benkő Tibor -, hiszen egy­ kor tizenegy katonai szer­ vezet működött itt, ebből kifolyólag sok a nyugállo­ mányú katona. Örömmel tölt el, hogy a város tiszteli azokat az embereket, akik az országot szolgálták, szolgálják. A vezérkari főnök ki­ emelte, szeretné, hogy a hon védelme, ne csak egy eszme legyen, hanem to­ vábbra is tiszteletreméltó hivatás. Ezért fontos, hogy a „katonasuli” programot minél több oktatási intéz­ mény támogassa, mivel a

fiatalok figyelmét fel kell hívni a haza szeretetére, az elkötelezettségre. Balaicz Zoltán alpolgár­ mester arról szólt, hogy a katonai hag yományokat ápolni kell, ezért a város térítésmentes ingatlan­ használatot biztosít a hon­ véd klubnak, a toborzóiro­ dának, a katonai múzeum­ nak. Ezen felül a klub évi 400 ezer forintnyi támoga­ tásban részesül. Az évforduló alkalmából rendezett ünnepségen a ve­ zérkari főnök kitüntetése­ ket is átadott a jelenleg 163 tagot számláló honvéd klub tagjainak. Péter Zsombor

Lapigazgató: Kovács Veronika Főszerkesztő: Heffler György Felelős szerkesztő: Péter Gyöngyi Szerkesztőség címe: 8900 Zalaegerszeg, Ady E. u. 62., e-mail: zalaegerszegi7nap@maraton.plt.hu Ki­adja: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft. Felelős kiadó: Szabó Miklós, Kázmér Judit és Heffler György ügyvezető igazgatók Kiadó elérhetőségei: 8200 Veszprém, Házgyári út 12., http://www.maraton.hu, e-mail: maraton@maraton.plt.hu Tel.: 88/541-763 Fax: 88/541-688. Nyomdai munkák: Infopress Group Hungary Zrt., 2600 Vác, Nádas u.6 Megrendelés száma: V 041 /2013 A lap ingyenes • Megjelenik 26 000 példányban. • Terjeszti a Savaria Post Kft. Tel.: +36-70/866-84-16 E-mail: zalaegerszeg@savariapost.hu


3

Zalaegerszegi 7 Nap

2013. október 18.

„Zalaco, Élvezze a különbséget“

Akciós ajánlatunk! október 21–27-ig

Édes péntek!

129,-Ft/db

október 25-án

Mignon

Az akció az akciós készlet erejéig tart. Az akciós süteményből akciós áron vásárlónként legfeljebb 10 db vásárolható. Megértésüket köszönjük.

125,-Ft/db

Az akció az akciós készlet erejéig tart.

99,-Ft/db

Fitness croissant

Fahéjas csiga 100,-Ft/db

Az akció az akciós készlet erejéig tart. Az akciós termékből akciós áron vásárlónként legfeljebb 10 db vásárolható. Megértésüket köszönjük.

Óriás tepertős pogácsa

Az akcióban részt vevő zalaegerszegi üzleteink: * Portabolt, Kaszaházi u. 34. * Berzsenyi u. 12. * Széchenyi tér 4-6. * Piac tér 6. * Kazinczy tér 9. * Bíró Márton u.37. * Kossuth u. 32. * Kossuth u. 61. * Kossuth u. 26. * Kovács Károly tér 1. * Landorhegyi u. 4. * Apáczai tér 9. * Kovács Károly tér 4. * Kertváros, Köztársaság út


4

Zalaegerszegi 7 Nap

közélet

2013. október 18.

Bemutatták a Ruszt Emlékkönyvsorozat leg­ újabb, ötödik kötetét a Hevesi Sándor Színház­ ban. A múlt pénteki rendezvényen arról is szó esett, hogy új nevet kap a teátrum előtti tér. A találkozón Besenczi Ár­ pád, a színház igazgatója azt elevenítette fel, hogy a szín­ ház alapításának 30 éves év­ fordulója kapcsán, miként emlékeztek meg az alapítóról. - Tavalyelőtt egy kiállítást nyitottunk Ruszt József élet­ útjáról a színház előcsarno­ kában, aztán tavaly Béres Já­ nos szobrászművész elkészí­ tette Ruszt József mellszob­ rát. Folytatódtak a könyvbe­ mutatók, illetve műsorra tűz­ tük a Bölcs Náthán című dara­

bot – sorolta a direktor. - Az ünnepségsorozat zárásaként, november 8-án, Szálinger Ba­ lázs Köztársaság című darab­ jának ősbemutatója előtt a színház előtti teret elnevez­ zük Ruszt Józsefről. Az új Ruszt emlékkötetről a könyv két szerkesztője, a teát­ rum korábbi irodalmi vezető­ je, Tucsni András és Nánay István színházi szakember, kritikus beszélt. - 2005-ben, amikor Ruszt József meghalt, és végignéz­

tük a hagyatékot, döbbenten szembesültünk azzal az ir­ datlan mennyiségű szöveg­ gel, amelyet a pályája során rendszerezve, szinte évekre lebontva és bedossziézva ös�­ szegyűjtött – mondta Tucsni András. - Akkor eldöntöttem, hogy ezek alapján egy könyv­ sorozat keretében megmutat­ juk, lényegében milyen pályát futott be, milyen szövegek, napló feljegyzések, emlékezé­ sek maradtak utána. A mostani kötet két korsza­ kot foglal magába: a Zala­ egerszegen és a Független Színpaddal eltöltött éveket. Nánay István, a kötet má­ sik szerkesztője hangsúlyoz­ ta, hogy Ruszt József egész

Fotó: Katona Tibor

Színházat a semmiből – újabb kötet Ruszt Józsefről

A két szerkesztő, Nánay István és Tucsni András pályája társulatalapításról szólt. Kétszer adatott meg számára, hogy a semmiből csinálhasson színházat: egyszer Zalaegerszegen, az­ tán a Független Színpad ese­ tében. A bemutatón Papp Lujza, Gálffi László és Far­

kas Ignác színművész olva­ sott fel részleteket a könyv­ ből. A rendezvényt video összeállítás zárta, melynek segítségével megelevened­ tek Ruszt József rendezései­ nek legjelentősebb pillana­ Nagy Katinka tai.

Édes hangulatban Mindazokat, akik – miként Gombóc Artúr - szeretik a kerek, a szögletes, a hosszú, a rövid, a gömbölyű, a lapos, a tömör, a lyu­ kas, a csomagolt vagy éppen a meztelen csokoládét, várják a hét végén a Csokoládé Napokra. Több, mint 20 kiállító egy tonnánál is több cso­ koládéval érkezik Zala­ egerszegre laptársunk, a Zalai Hírlap, valamint az Egerszegi Sport és Turiz­ mus Kft. együttműködése jóvoltából. Október 19-20án „édes” programra lel­ nek a Városi Sportcsar­ nokba látogatók, a ren­ de z vényen m i nden k i meg találja a számára legjobb elfoglaltságot: az ország legjobb csokoládé­ készítői titkokat oszta­ nak meg, kóstolók kal kápráztatják el a közön­ séget. Izgalmasnak ígér­ kezik a grillázs- és a cu­ korkakészítő bemutató, az érdeklődők a kávépör­ kölés, - főzés rejtelmeivel

is meg ismerkedhetnek. Azok, akik szívesen tüs­ ténkednek a konyhában, sok jó tanácsot, praktikát hallhatnak, sőt, remek módszereket is elleshet­ nek a szakemberektől, a legifjabbakat pedig édes játszótér várja. A nem mindennapi ka­ valkád szombaton és va­ sárnap is reggel 9 órától fogadja a nagyérdeműt és egészen 18 óráig kínál re­ mek szórakozást. Szom­ baton 11 órakor a Pannon Lapok Társasága gondo­ zásában meg jelent Cso­ ko l á d é s fi nomságok köny vével is megismer­ kedhet a közönség. Él­ ményből tehát nem lesz pgy hiány…

Csokoládé minden mennyiségben


2013. október 18.

közélet

Zalaegerszegi 7 Nap

5

Jegyzet

Hallgassunk a tudományra!

Munkához láttak az újonnan megválasztott tisztségviselők és segítőik

Fotó: Seres Péter

Tisztújítást tartott a diákparlament Összeült a diákpar­ lament, múlt péntek óta Bakos Dóra látja el Zalaegerszegen a diák-polgármesteri teendőket. Lejárt a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat képviselőinek, vezetőinek mandátuma, a Díszterembe múlt péntekre összehívott diákparlament új tisztségvi­ selőket választott. A di­ ák-polgármesteri teendőket ezután a Kölcsey-gimnázi­ um diákja, Bakos Dóra látja el, a középiskolásokért fele­ lős diák-alpolgármester Ta­ kács Nikolett (Zrínyi-gim­

názium), az általános iskolá­ sokért felelős diák-alpolgár­ mester, Juhász Előd (Izsák-iskola), a jegyző pe­ dig Zsálek Balázs (Mind­ szenty-iskola) lett. Képvi­ selőként tevékenykedik ifj. Zalavári Tibor (Köl­ csey-gimnázium), Kámán Kristóf (Széchenyi tagisko­ la), Szabó Richárd (Páter­ dombi Szakközépiskola), Pődör Anna (Csány szakkö­ zépiskola), Dömők Rebeka (Csány szakközépiskola), Kövesi Csaba (Zrínyi-gim­ názium), Ott Anett (Mind­ szenty-iskola) és Mátyás Or­ solya (Ganz székhelyiskola). A rendezvényt követő saj­ tótájékoztatón Balaicz Zol­ tán alpolgármester elmond­

ta, a most leköszönt vezetők nagyon jó munkát végeztek, remek új programokat szer­ veztek, miközben a hagyo­ mányokhoz is hűek marad­ tak. Bakos Dóra úgy fogal­ mazott, azon lesznek, hogy túlszárnyalják elődeiket. Jó csapat jött össze, mondta, így biztos a jó együttműkö­ désben is. Fentősné Bel­ léncs Andrea ifjúsági szak­ referens biztosította a tiszt­ séget vállaló fiatalokat a támogatásáról, és hozzátet­ te, az előző tisztségviselők jó nevű egyetemeken tanul­ nak tovább, ezzel is bizonyí­ tották, hogy a közösségi munka mellett nem kell el­ hanyagolni a tanulmányo­ pgy kat sem. 

Nem állítom, hogy cso- idegeskedik, aggodalkoládé nélkül nem élet maskodik, és gyakran feaz élet, de azért időn- szült, érdemes barátsáként – ha marcipános, got kötnie az étcsokopersze ládéval. A flavoakkor mindig – jól jönoidokban gazhet egy-két fadag csoki meglatnyi bűnös élszépíti, rugalvezet. Gyerekmassá és bársoként egyértelnyossá teszi a műen a világobőrt, ráadásul a hangulatunksabb, tej volt a nak szintén jót kedvencem, az idő múlásával – tesz, ha olykor el-elmajszolunk és a mindenna- Péter Gyöngyi pi stressz növekedésével néhány kockát. A tudo- azonban ma már in- mány az tudomány, a tékább jó minőségű, chilis, nyeknek nem érdemes gyümölcsös, likőrös, töl- ellent mondani, így aztött vagy töltetlen étre tán a sok pozitív hatás szavazok, ha egyszer mellett sajnos azt is el csokoládé ehetnékem kell fogadnunk, hogy a támad. Hiába, a szerve- csokoládé bizony hizlal, zet tudja, mire van szük- és fogyasztása fogszuvasége… Vizsgálatok, ku- sodáshoz vezethet. Mitatások bizonyítják vel azonban e két utóbb ugyanis, hogy a magas említett probléma kivékakaótartalmú csokolá- désére remek megoldás dé csökkenti a vérnyo- lehet a mozgás és a fogmást, így az infarktus és mosás, egészen nyugoda szélütés kockázatát is. tan látogassunk el a CsoSzóval, annak, aki sokat koládé Napokra.

Pannon versfesztivál lesz

A Zalaegerszegi Város­ részek Művelődési Köz­ pontjában (a volt Apáczai VMK-ban) Pannon vers­ fesztivál címmel rendez összejövetelt az Ének­ mondó Alapítvány. Az ok­ tóber 25-én, pénteken, 18

órakor kezdődő program keretében fellép az Ének­ mondó Együttes, valamint Gryllus Dániel, aki a Bu­ dapesti tücsökmuzsika című műsorát adja elő. Kö­ szöntőt mond Péntek Imre József Attila-díjas költő.


6

Zalaegerszegi 7 Nap

a hét témája

2013. október 18.

Zala megye legkedveltebb nyaralóhelye:

„Sokat jelent, ha

Az általános iskolásokat tegnap invitálták, a középiskolásokat ma várják a Dísz térre

Változásokról a belvárosban Helyszíni bejáráson mutatták be tegnap a saj­ tó képviselőinek, mi és hogyan változik a belvá­ ros-rehabilitáció máso­ dik üteme nyomán. M i nt beszá moltu n k róla, folytatódik a belvá­ ros-rehabilitáció, közel 725 millió forintot nyert erre Zalaegerszeg váro­ sa, és október 2-án már a támogatói szerződést is aláírták. A tegnapi ren­ dezvény keretében Gyu­ tai Csaba polgármester, Bertók Sándor főépítész és a terveket készítő Da­ rabos Géza kalauzolta vég ig a belvároson az egybegyűlteket. Ismeretes, a program leghangsúlyosabb eleme a Dísz tér meg újítása

lesz: sok más mellett ki­ cserélik a burkolatot, megújítják a közvilágítá­ si rendszert, több lesz a zöld felület, a pihenőhely. A cél az, hog y a város lüktető szíve legyen a tér, és valóban élhető legyen a belváros. A 17 vállalko­ zó eg y üttműködésével átépítik, eg ységessé te­ szik a városközpontban az üzletek portáljait, hogy ízléses utcakép fo­ gadja az arra járókat. Új parkolórendelet is készül majd. Lényeges elem a vásárcsarnok épületé­ nek homlokzat rekonst­ rukciója, a virág udvar fejlesztése és természe­ tesen a piac mögötti te­ hermentesítő út tovább­ építése, mely nélkülözhe­

(Folytatás az 1. oldalról) A versenybe minden év­ ben kilenc települést nevez­ nek, folytatta Virrasztó Zsolt, ennek megfelelően idén is Balatongyörök, Gye­ nesdiás, Hévíz, Kehidakus­ tány, Keszthely, Lenti, Vo­ nyarcvashegy, Zalaeger­ szeg és Zalakaros közül ke­ rült ki a nyertes. Az első al­ kalommal Balatongyörök, majd Zalakaros, utána Gye­ nesdiás, aztán ismét Zala­ karos végzett az élen. A Zalai Hírlap kollégái minden településen 50 ma­ gyar és 20 külföldi vendéget kérnek meg, hogy tíz szem­ pont alapján osztályozzák az adott nyaralóhelyet. Egyegy település 3500 pontot gyűjthet össze. Ebben az évben Hévíz lett a 3. helye­ zett 3346 ponttal, a 2. Vo­ nyarcvashegy 3352, míg az első helyen Zalaegerszeg

végzett 3362 ponttal. A ver­ seny rendkívül szoros volt, a kilenc közül nyolc település 3000 pont feletti eredményt ért el, ilyen pedig a verseny történetében még soha nem volt, mondta a főszerkesztő. Virrasztó Zsolt egy em­ léklapot, egy Herendi Manu­ faktúrák Zrt. által készített vázát, valamint, hogy érez­ ze a díj súlyát, egy gránit emléktáblát adott át Gyutai Csaba polgármesternek. - Mi itt mindannyian tud­ juk, hogy a legszebb helyen lakunk – fogalmazott beszé­ dében a városvezető. – Aki az ország más táján él, lát­ hat-e ennyi erdőt, tavat, en�­ nyi csodálatos termálfür­ dőt, várkastélyt? Magyaror­ szág zöld szívének, ennek a csodálatos megyének a köz­ pontja Zalaegerszeg. Gyutai Csaba, mint fogal­ mazott, közös sikernek te­

tetlen a belváros forga­ lomcsillapításához. A programhoz úg yne­ vezett soft- elemek is kapcsolódnak, ezeknek köszönhetően a lakosság is pontosan nyomon kö­ vetheti a történéseket. Ennek jegyében az álta­ lános iskolásokat tegnap invitálták, a középisko­ lásokat ma várják ren­ dezvénnyel: a Kvártély­ ház Kft. szervezésében környezetvédelmi napon vettek, vesznek részt a Dísz téren. A kínálatban ügyességi játékok, isme­ retterjesztő előadások szerepelnek. Az esemény lebonyolításának a Za­ la-Depo Kft., a Zalavíz Az év első napjától vannak programok a városban, melyekre Zrt. és a Városgazdálko­ érdemes ellátogatni. A Belvárosi Szüret legutóbb is sokakat dási Kft. is részese. pgy vonzott Fotók: Seres Péter

Egy gyerek se maradjon ki az úszásoktatásból! " 6,5 millió Zalaegerszeg önkormányzata idén is je­ lentős összeggel, 6,5 millió forint támoga­ tással járul hozzá az általános iskolások úszásoktatásához. A részletekről szerdán a Városi Fedett Uszodá­ ban tartott tájékoztatón számoltak be a sajtó kép­ viselőinek. Gyutai Csaba polgármester elöljáróban elmondta, az önkormány­ zat önként vállalt fel­ adatként biztosítja az úszásoktatás pénzüg yi és létesítményi feltétele­ it. A 2-8. osztályos diákok két helyszínre, a Városi Fedett Uszoda mellett a

Landorheg yi tanuszodá­ ba járnak rendszeresen úszni. A 6,5 millió forin­ tos támogatásból a két intézmény az úszásórák, a diákok számának és a rezsiköltségeknek meg­ felelően részesül, íg y a városi uszoda 4,4 millió forintot, a landorhegyi lé­ tesítmény pedig 2,1 millió forintot fordíthat az úszá­ soktatásra, ami a jelen tanévben 8 általános is­

kolát, 46 osztályt, 1111 gyermeket érint. A város­ vezető hangsúlyozta, fon­ tos, hogy Zalaegerszegen ne legyen egyetlen gyer­ mek sem, aki nem tanul meg úszni. Hozzátette, ez összecseng a kormány­ zati szándékkal is. Addig is, míg országosan meg­ teremtik az általános fel­ tételeket, míg elindul az uszodafejlesztési prog­ ram – amelybe remélhe­ tőleg Zalaegerszeg is be­ kapcsolódhat majd -, a za la i meg ye szék hely folytatja a már kialakult hagyományokat, és az 5. osztályosok kivételével

biztosítják a diákok szá­ mára az úszásoktatás le­ hetőségét. Tavaly egyéb­ iránt 4,9 millió forintot fordított erre az önkor­ mányzat. Balaicz Zoltán alpol­ gármester mag yarázat­ képpen hozzátette, az ál­ lam (a KLIK-en keresz­ tül) azokat az úszásokta­ tás órákat finanszírozza, melyek eleve szerepelnek az órarendben. Mivel elő­ írás szerint az ötödike­ sek ismerked nek a z úszással, így az állam az ő oktatásukra szán anya­ gi hozzájárulást, illetve azon hatod i kosokéra,

akik előző tanévben nem kapcsolódtak be az okta­ tásba. A város az ebből kimaradó alsóbb vag y felsőbb osztályba járó fi­ ataloknak nyújt lehetősé­ get. Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. vezetője, Kugler László azzal egé­ szítette ki az elhangzot­ takat, hog y a prog ram meg valósításához két do­ logra van szükség, meg­ felelő medencére és kép­ zett, felkészült szakem­ berekre. Úg y fogalma­ zott, biztos benne, hog y az úszásoktatók megfele­ lő mun kát végeznek


2013. október 18.

a hét témája

ebben az évben Zalaegerszeg

valaki tud mosolyogni”

Az AquaCity minőségi szolgáltatása, programjai rengeteg látogatót csábítanak a városba kinti a díjat, hiszen a vállal­ kozások, intézmények együttes, eredményes mun­ kája is szerepet játszott el­ nyerésében. (Az idegenfor­ galom zalaegerszegi sze­ replőinek emléklapot is át­ nyújtott a polgármester.) Az eredményhez hozzájárult az AquaCity a minőségi szolgáltatásaival, program­ jaival, de hozzájárult az is, hogy az év első napjától fo­ lyamatosan vannak olyan rendezvények a városban, melyekért érdemes Zala­ egerszegre látogatni. Ter­ mészetesen ezeket fenn kell tartani, tovább kell üzemel­ tetni. A városban, folytatta a

polgármester, voltak olyan márkanevek, melyekről megismerték a települést. Egy részük sajnos eltűnt, de vannak még olyanok, me­ lyek továbbra is a város ékességei. Szükség van ezekre a brandekre, mint amilyen jelenleg az Aqua­ City. - Milyen az AquaCity? Milyennek szeretnénk lát­ ni? Olyannak, mint azok, akik ott dolgoznak: mo­ solygós, kedves, szerethe­ tő emberek. Gundel Károly azt mondta, „amelyik pin­ cér nem tud mosolyogni, menjen inkább vendég­ nek” – idézte Gyutai Csa­

ba. – Sokat jelent, ha vala­ ki tud mosolyogni, annak megvan az eredménye. A jövőt számunkra az jelen­ ti, hogy ezeket a létesítmé­ nyeket tovább építsük, fej­ lesszük, és meggyőződé­ sem, hogy a város egyik iparágává válhat a turiz­ mus. A közönségdíjat is tegnap adták át, az elismerést No­ vák Ferenc, Zalakaros pol­ gármestere vette át Virrasz­ tó Zsolttól. Novák Ferenc úgy összegzett, a sikernek három tényezője van, a mi­ nőségi szolgáltatás, az inno­ váció, valamint a hatékony marketing. Péter Gyöngyi

Zalaegerszegi 7 Nap

7

Nem csak a belvárosban Megújult a Kertész utca, a Szilágyi Erzsébet utca és a két kereszteződés között az Ola utca egy járdaszakasza: helyszíni bejárást tartottak szerdán. Az érintett járdaszaka­ méternyi felületet aszfal­ szok ugyan nem a belvá­ toztak újra, a beruházás 3 rosban, nem frekventált millió forintba került. A vá­ helyen vannak, ám az itt rosvezető hangsúlyozta, élők számára természete­ törekszenek rá, hogy az sen nagyon fontosak, és az ilyen jellegű munkálatokat arányos városfejlesztés je­ városi cégek végezzék, a gyében e területekre is fi­ kivitelező ez esetben a Vá­ gyelni kell, mondta a bejá­ rosgazdálkodási Kft. volt. Horváth István, a Város­ ráson Balaicz Zoltán alpol­ gazdálkodá­ gármester, si Kft. ügy­ a térség önkor­ vezetője el­ má ny zati mondta, a képviselő­ múlt év má­ je. Hozzá­ sodik felétől tette, a fel­ a város ke­ rékpárútjai újítással a és 200 kilo­ lakók ké­ résének méter járda­ tettek ele­ há lózat get. fenntartása is feladataik Gy utai Csaba pol­ közé tarto­ gármester zik. Elvé­ úgy fogal­ gezték a jár­ mazott, daellenőrzé­ ősz lévén seket, feltér­ az év első képezték, felében el­ hol vannak ba leset ve ­ határo­ szélyes sza­ zott, elter­ vezett fel­ Bejáráson – Gyutai Csaba és Ba- kaszok, hol Fotó: Seres Péter szükséges a adatoknak laicz Zoltán beavatko ­ lassan a végére érnek. Az Ola utcá­ zás. Ebben az esztendőben ban, a Szilágyi Erzsébet összesen 30 millió forintot utcában és a Kertész utcá­ fordítottak a járdaszaka­ pgy ban összesen 425 négyzet­ szok felújítására. 

forintot szán rá az önkormányzat" Megemlékezés Az 1956-os forra­ dalom és szabad­ ságharc tisztele­ tére Zalaegerszeg városa is megemlé­ kezést tart október 23-án.

A megemlékezőket 9 órára a Mária Magdolna Plébániatemplomba vár­ ják. 15.30-kor Závodszky Ist ván, Za laegerszeg dísz­ p olgára, az 1956-os A városi fedett uszoda is várja az általános iskolás diákokat Fotó: Seres Péter Zala Megyei Nemzetőrség majd. Hangsúlyozta, nem ilyen lehetőség a g yere­ hát előremutató döntést Parancsnoka emléktáblá­ pgy ját avatják fel a Mártírok minden településen van kek számára, a város te­ hozott. 

útja 69. szám alatt. A váro­ si ünnepség 16 órakor az Ady utcai ’56-as emlékmű­ nél folytatódik, ahol Feke­ te György, Zalaegerszeg díszpolgára, a Mag yar Művészeti Akadémia el­ nöke mond beszédet. Köz­ reműködik Soós Andrea előadóművész, Cseke Sza­ bolcs népzenész, Szépli­ geti Mátyás Radnóti-díjas versmondó és a Zalaeger­ szegi Városi Fúvószene­ kar. Ezt követően 17.30-tól a Zalaegerszegi Szimfoni­ kus Zenekar ad ünnepi hang versenyt a Városi hangverseny- és Kiállító­ teremben.


8

közélet

Zalaegerszegi 7 Nap

2013. október 18.

A haza bölcsére emlékeztek Deák Ferencre emlé­ keztek születésének 210. évfordulója ap­ ropóján a városban több helyütt is.

Megemlékeztek a név­ adóról természetesen a Deák Ferenc Székhelyis­ kolában is, ahol szerdán ünnepség keretébe leplez­ ték le a Hadnagy György iparművész és tanítvá­Fotó: Péter Zsombor

nyai által készített Deák mellszobrot. A haza böl­ cséről mintázott, zalai tölgyből faragott alkotás létrejöttét a kertvárosi te­ lepülésrészi önkormány­ zati képviselők – Kauzli Józsefné, Tombi Lajos és Horváth László - támogat­ ták. Deák és a nők címmel a Zalaegerszegi Törvény­ szék dísztermében tartot­ tak konferenciát szintén szerdán. A városi megemlékezést tegnap délután tartották, a Deák téren rendezett ünnepi összejövetelen Tombi Lajos és Hadnagy György a szobor leleplezése pillanatá- Gyutai Csaba polgármes­ A kertvárosi intézményben tárlat egész októberben látogatható ban a Deák középiskolában Fotó: Seres Péter ter mondott beszédet.

Káprázat a könyvtár

Az Országos Könyvtári Napok záró ak­ kordjaként „Könyves vasárnap”-ra várták a városlakókat október 13-án a város könyvtá­ raiban.

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ ANYAGOK FELVÁSÁRLÁSA ALUMÍNIUM DOBOZ

üdítős, sörös, egyéb gy italos t talos d dobozok

Átvételi ár: Ft/kg

192

HASZNÁLT LT ÉTOLAJ TOLAJ

Átvételi ár: Ft/kg kg

70

TETRA PACK C O OK DOBOZOK tejes, üdítős italdobozok tisztára öblítve, összelapítva

Átvételi ár: Ft/kg

19

Átvételi helyek és időpontok: Zalai Huke Kft.

8900 Zalaegerszeg, Posta u. 65. Nyitva: hétfő-csütörtök 8.00-16.00 péntek: 8.00-15.00 Tel.: 92/ 511-644

TOPKER Kft.

8900 Zalaegerszeg, Bánya u. 2/A Nyitva: hétfő-péntek 8.00-16.00 szombat: 8.00-14.00 Tel.: 92/ 315-642/ 15 mellék

ÜVEG

Átvételi ár: Ft/kg

10

fehér, színes üdítős, ős, boros, pezsgős, egyéb öblös üveg, befőttes, savanyúságos dunsztos üveg (nem veszünk át énai) hőálló üveget (jénai), síküveget, katedrál üveget (drótos üveg) és porcelánt

Átvételi ár: Ft/kg

70

PET PALACK KUPAKKAL

ásványvizes,, üdítős palackok összelapítva, a,, rt kupakkal kupaaakkal kk visszacsavart Átvételi ár: Ft/kg

15

PAPÍR

csomagolópapír, csom cso om magolópapír kartondoboz, k t d b szórólap, könyvek, újságpapír

HÁZTARTÁSI SI FLAKON

kozmetikai, mosószeres, öblítős, tisztító-szeres műanyag g flakonok

Átvételi ár: Ft/kg

20

www.huke.hu

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár intéz­ ményét fiatalok és idősek egyaránt birtokba vették a délelőtt folyamán. Míg a kicsik Tüsi bohóc (Ger­ gely János) vidám műso­ rát élvezték, a nagyok Ba­ latoni-Huber Vera jógaok­ tató előadásán kapcso­ lódhattak ki. Kézműves foglalkozásokra is nyílt lehetőség: a lurkók az ősz díszeit készítették el a Tappancs Barkácsmű­ hely és Kézműves Klub vezényletével, a könyvké­ szítés iránt érdeklődők pedig saját könyvjelzővel térhettek haza az alkal­ milag felállított restaurá­ tor-műhelyből. Aki ügyes volt, díszes ceruzatartó­ val is gazdagodhatott. A bei ratkozási d íjat a köny vtárosok a kliens szerencséjére bízták: a kockadobás eredménye jelezte ugyanis a kedvez­ ményt. A nag y sikerű programot Schäffer Er­ zsébet újságíró, író, publi­ cista „Káprázat az élet” című író-olvasó találko­ zója zárta. A József Attila Városi Tagkönyvtárban Mackók és könyvek címmel tartot­ tak vasárnap összejöve­ telt, melynek keretében

tárlatot is rendeztek, mégpedig mackókból: a kiállítás november 12-ig várja az érdeklődőket. Az Őszi Könyvtári Na­ pok alkalmából fotópá­ lyázatot hirdetett a Zala­ egerszeg i Városrészek Művelődési Központja, a pályázatra múlt hónap vé­ géig várták a tehetséges amatőrök munkáit nem­ től, kortól függetlenül. A fotók témájaként a termé­ szetet határozták meg. – A természetfotózás ma virágkorát éli – mond­ ta a megnyitón Kauzli Jó­ zsefné önkormányzati képviselő -, a magyar ter­ mészetfotó pedig világhí­ rű. Bízom benne, hogy az itt kiállított képeket meg­ tekintő emberek egy-egy pillanatra rácsodálkoz­ nak a bennünket körülve­ vő természet szépségeire. Ebben a rohanó világban ug yanis sokunknak fel sem tűnik, hog y milyen apró csodák vesznek kö­ rül bennünket. A szakmai zsűri Kaszás Ildikó Éltető kincs című képét találta a legjobb­ nak, kiemelték a fotós ér­ zékeny látásmódját és ki­ vételes tehetségét. A tár­ lat egész októberben láto­ tt, pzs gatható. 


2013. október 18.

ötórai tea

Zalaegerszegi 7 Nap

9

Beszélgetés Horváth Istvánnal, a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjével virágokról, főzésről és sportról is

Ha a munka szem előtt van… szemlélet fontos a parkolá­ si ágazatnál – nyilván amellett, hogy a helyi ren­ deletet is betartatjuk, és rendkívüli jelentősége van a kegyeleti ágazatnál. Igaz, hogy az, aki dolgozik, az A cég neve annak mottó­ vel a távolság miatt sokan hibázhat, ám, ha ez utóbbi ját is magába foglalja: a vá­ nem tudják megoldani sze­ területen akad gond, az ko­ ros gazdája. Ennek jegyé­ retteik sírhelyének gondo­ moly sérelmeket eredmé­ ben irányítja 2011 óta a tel­ zását, megoldásként immár nyezhet. Szerencsére ilyes­ jes mértékben önkormány­ sírkertészettel is foglalko­ mi ritkán történik, ám, ha zati tulajdonú gazdasági zunk. Adottak a jó szakem­ még is, akkor nyilván társaságot Horváth István. berek és igény van a tevé­ igyekszünk helytállni és - Ezt a gazdaszemléletet kenységre, kézenfekvő volt orvosolni a problémát. vallom magam is, de a kol­ tehát, hogy felvállaljuk. - Mi maradt a színházi - Gyermekként milyen elképzelésekből? légáimra szintén ez jellem­ ző: akkor indulnak tovább pályáról álmodott? Mert - A gyerekkori álmokból egy-egy munka elvégezté­ egy lurkó minden bizon�- nem maradt semmi. Időm vel, ha végignéznek az nyal nem azzal vág neki ugyan ritkán engedi, de adott területen, és rendben az életnek, hogy a Város- adott esetben itt, Zalaeger­ találják azt. Akár a gondos gazdálkodás Kft. munká- szegen, illetve Budapesten gazda a földjét, úgy hagy­ ját irányítaná… is nézünk előadásokat. - Ha jól emlékszem, szí­ - Van-e egyéb hobbi, ami ják maguk mögött a hely­ színt – összegzett az ügyve­ nész szerettem volna lenni. a feltöltődést jelenti? - Sportolok. Korábban zető. – A társaság tevékeny­ Bodrogi Gyula volt a példa­ ségével, szolgáltatásaival képem, akit nagyon jó szí­ Andráshidán, ahol lakom, a nap, mint nap találkoznak a nésznek tartottam és tar­ Zala Volán, illetve Volán város lakói, gyakorlatilag tok a mai napig. Aztán per­ Medosz csapatában futbal­ abban a pillanatban, ahogy sze egészen másfelé vitt az loztam, ma már csak heten­ kilépnek az utcára. Az egy utam: a Ságvári-, ma Köl­ te, hobbiszinten rúgom a millió nég yzetméternyi csey-gimnáziumban érett­ labdát. Van, hogy este nyolc közterület takarítása, a ségiztem, majd az Állam­ után jut rá idő, de fontosnak parkok gondozása, építése, igazgatási Főiskolán diplo­ tartom egészségmegőrzés a virágok, fák ültetése, ápo­ máztam, és ennek megfele­ szempontjából, és persze lása mind a mi felada­ kikapcsolódáskép­ pen is nagyon jó. tunk. Zalaegerszeg Névjegy Amennyiben van valamennyi, összesen Horváth István 1961-ben született Zala67 automatával műkö­ ár időm, szívesen egerszegen, általános iskolai tanulmányadő 2800 díjfizetős par­ horgászom is. it Andráshidán végezte, majd az akkori kolóhelyét szintén a - A munka Ságvári Endre, ma Kölcsey Ferenc Gimnácég üzemelteti. Ezek nem hat vissza a között van saját tulaj­ ziumban tanult tovább, s 1991-ben diplosza ba did ő re? donú is, így a kórház mázott az Államigazgatási Főiskolán. FeleKertészkedik melletti parkoló, illet­ sége a polgármesteri hivatalban dolgozik, otthon? ve a tavaly megvásá­ szintén Államigazgatási Főiskolát végzett. - Zalában a Gyermekei már felnőttek, lánya Budapesrolt Csipke Parkoló­ kertet úgy hívják, ten él, marketing szakos közgazdász, fia ház. Ug yanakkor a hogy hegy, és ter­ mészetesen ne­ pedig egy dohányforgalmazó cég középváros 30 hektáron elte­ künk is van. Sző­ rülő – 18-ból 11 műkö­ vezetője, ő Zalaegerszegen lakik. lővel, vetemé ­ dő - köztemetőinek, fenntartásáért szintén mi lően gyakorlatilag mindig a nyessel főként a szülők fog­ felelünk, de a kegyeleti ága­ közigazgatásban tevékeny­ lalkoznak, a magam kis zat teljes körű temetkezési kedtem. A polgármesteri birtokán egy kis parkot szolgáltatást is biztosít. hivatalban személyügyi te­ próbáltunk kialakítani. Ha Most, a mindenszentek kö­ rületen dolgoztam, majd az tehetjük, szívesen me­ zeledtével a szokásosnál is okmányiroda vezetésére gyünk ki a családdal gril­ nagyobb hangsúlyt kap a kaptam megbízást. Ez utób­ lezni, bográcsozni, vagyis temetők rendezése, hogy a bi helyen kialakítottunk jól érezni magunkat. Szere­ látogatók méltó körülmé­ egy új ügyfélhívó rend­ tek főzőcskézni, főként a nyek között emlékezhesse­ szert, és úgy gondolom, si­ szabadban. Idén ezt a cég­ nek elhunyt szeretteikre. került elfogadtatni a kollé­ nél is több alkalommal volt Új szolgáltatást is vezet­ gákkal a szolgáltatói szem­ módon gyakorolni: magam tünk be, melyet az Aranyeső léletet, mely a Városgazdál­ köré gyűjtöttem a munka­ Kertcentrum és a kegyeleti kodási Kft-nél is meghatá­ társaimat, és fakanalat ra­ ágazat közösen végez. Mi­ rozó kell, hogy legyen. Ez a gadtunk a főiskolás feszti­

Fotó: Seres Péter

Nehezen szabadul a feladatoktól, hiszen bár­ merre jár a városban, mindenütt szembesül kollégáinak munkájával: benne rejlik fűben, fában, virágban. A Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjénél, Horváth Istvánnál jártunk.

Horváth István: - Közös az érdek, közösen kell dolgoznunk azért, hogy a város még eredményesebb, szebb legyen válon, ahol vörösboros, gombás csülökkel rukkol­ tunk elő, mely különdíjat ért. Az AquaCitybeli jóté­ konysági főzésből sem ma­ radhattunk ki, különösen, hogy rózsatövek vásárlásá­ ra fordítja a bevételt az ön­ kormányzat. Grillezett pisztrángot készítettünk erdélyi módra – nagy sike­ re volt. - Eszerint fontos a közösségi szerepvállalás.., - Közösségi embernek ér­ zem magam, remélem, a környezetem is ezt gondol­ ja rólam. Akkor, amikor az önkormányzati cégeket ve­ zetők közösségébe kerül­ tem, rögtön az a gondolat vezérelt, hogy lehetne a cé­ gek között már meglévő szálakat még szorosabbra fűzni. Közös az érdek, kö­ zösen kell dolgoznunk azért, hogy a város még eredményesebb, szebb le­ gyen, hogy az itt élők jól érezzék magukat, az ide látogatók pedig kellemes élményekkel távozzanak. - Tud „civilként” létezni, ha Zalaegerszeg utcáin jár?

- Nehéz, a feleségem oly­ kor figyelmeztet is, hogy próbáljak meg kikapcso­ lódni. A kollégáimnak sem lehet egyszerű, hiszen, ha valahol hiányossággal ta­ lálkozom, már jelzem is nekik… Az igazság az, hogy akár gyalog, akár ko­ csival közlekedek, mindig figyelem a virágágyáso­ kat, a tisztaságot, a város­ ba vezető utaknál a körfor­ galmak rendezettségét: polgármester úrral egyet­ értünk például abban is, hogy nem mindegy, mit lát először az, aki Zalaeger­ szegre érkezik. Természe­ tesen nem tudunk mindig mindenütt jelen lenni – erre eg yetlen ország egyetlen városában sincs kapacitás -, de igyekszünk megtenni minden tőlünk telhetőt. Tehát nem igen tudok úgy végigmenni a városon, hogy ne foglal­ kozzak a környezetemmel, hiszen ahogy a városlakók a lakásuk ajtaján kilépve a munkánk eredményével szembesülnek, úg y ma­ gam is azt látom meg elő­ ször. Péter Gyöngyi


10

Zalaegerszegi 7 Nap

Színház

programajánló

Griff Bábszínház

Hevesi Sándor Színház Október 18. 19.00 Prima Primissima Gála Október 21. 15.00 Emil és a detektívek Gárdonyi-bérlet Október 22. 15.00 Emil és a detektívek Jókai-bérlet Október 24. 19.00 Csíksomlyói passió – Sárdy-bérlet Október 25. 19.00 Csíksomlyói passió – Jászai-bérlet Október 26. 19.00 Csíksomlyói passió – Nádasdy-bérlet

Hácskó Imréné és Gaál János munkáiból (Látogatható október 31-ig keddtől péntekig 10-18 óra)

Október 18. 17.00 Kék nagyapó története – Griff-bérlet (Bemutató) Október 21. 10.00 Kék nagyapó története – Csipkerózsika-bérlet 14.00 Kék nagyapó története – Gyöngyfüzér-bérlet Október 22. 10.00 Kék nagyapó története – Csibészke-bérlet 14.00 Kék nagyapó története – Szimba-bérlet Október 24. 10.00 Kék nagyapó története – Mesevilág-bérlet 14.00 Kék nagyapó története – Popeye-bérlet Október 25. 14.00 Kék nagyapó története – Bogáncs-bérlet

Városi Hangverseny- és Kiállítóterem

16:30, 18:30, 20:30, 12:30 (Csak szerda – szombat – vasárnap) 20:30 (Csak péntek – szombat) Fogságban (F) 16 14:15, 20:15 Don Jon (MB) 16 14:30 Vakszerencse (MB) 16 21:45 Vérmesék (MB) 16 19:30 Hópihe (MB) 6 13:15, 11:15 (Csak szerda – szombat – Cinema City vasárnap) Október 23-ig Családi üzelmek (MB) 16 17:15 Turbó 2D (MB) 6 Repcsik (MB) 6 14:00, 10:00(Csak szerda – szom10:30 (Csak szerda – szombat – vasárbat - vasárnap) nap) Turbó 3D (MB) 6 16:00, 18:00, 12:00 (Csak szerda – Art Mozi szombat vasárnap) Október 17-ig. 17.00 II. János Pál – A Időről időre (MB) 12 fehér ruhás vándor 19.00 Az utolsó 15:15, 17:45,20:00, 22:30 (Csak pénhegycsúcs tek – szombat) 11:45 (Csak szerda Október 24-27. 17.00 Rajzold körbe a – szombat) 12:00 (Csak vasárnap) Földet! 19.00 Médiaország – a TV Gravitáció (F) 12 hatalma

Moziműsor

A Zalaegerszegi Városi Televízió műsora 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 45-49. Tel.:06-92/311-309 E-mail: info@zegtv.hu Műsorok az interneten: www.zegtv.hu Október 18. péntek 5:00 Híradó – félóránként 9:00 Osztályos orvos 9:30 Zalai Krónika 10:00 Híradó 10:30 Képújság 18:00 KultúRandevú 19:00 Híradó 19:15 Híradó Részletes 19.25 Esti mese 19.30 Nyitott Egyetem 20:00 Híradó 20:15 Híradó Részletes 20:30 KultúRandevú 21:30 Zalai Krónika 21:45 Híradó 22:15 Képújság Október 19. szombat 0:00 Heti Hírek 2:30 KultúRandevú – kulturális magazin 3:30 Szolgálnak és Szolgáltatnak 4:00 Osztályos orvos 4:30 ZTE FC – SVSE-GYSEV 6:15 ZTE KK – Naturtex Szeged 7:45 ZTE NKK – MTK Bp 9:15 Heti Hírek 11:45 KultúRandevú 12:45 Szolgálnak és Szolgáltatnak 13:15 Osztályos orvos 13:45 ZTE FC – SVSE-GYSEV 15:30 ZTE KK – Naturtex Szeged 17:15 ZTE NKK – MTK Bp 18:45 Heti Hírek 21:15 KultúRandevú 22:15 Szolgálnak és Szolgáltatnak 22:45 Osztályos orvos 23:15 ZTE FC – SVSE-GYSEV 1:00 ZTE KK – Naturtex Szeged 2:45 ZTE NKK – MTK Bp Október 20. vasárnap 5:00 Heti Hírek 7:30 KultúRandevú – kulturális magazin 8:30 Szolgálnak és Szolgáltat-

nak 9:00 Osztályos orvos 9:30 ZTE FC – SVSE-GYSEV 11:15 ZTE KK – Naturtex Szeged 13:00 ZTE NKK – MTK Bp 14:30 Heti Hírek 17:00 KultúRandevú 18:00 Szolgálnak és Szolgáltatnak 18:30 Osztályos orvos 19:00 ZTE FC – SVSE-GYSEV 20:45 ZTE KK – Naturtex Szeged 22:15 ZTE NKK – MTK Bp 23:45 Képújság Október 21. hétfő 5:00 Híradó – félóránként 9:00 KultúRandevú 10:00 Nyitott Egyetem 10:30 Híradó 11:00 Képújság 18:00 Aréna 18:30 Navigátor 19:00 Híradó 19:15 Híradó Részletes 19:25 Esti mese 19:30 Zöldövezet 20:00 Híradó 20:15 Híradó Részletes 20:25 Esti mese 20:30 Tarr Sprint Andráshida – BKV Előre NIII-as labdarúgó mérkőzés 22:00 Híradó 22:15 Híradó Részletes 22:30 Képújság Október 22. kedd 5:00 Híradó - félóránként 9:00 KultúRandevú 10:00 Zöldövezet 10:30 Híradó 11:00 Képújság 18:00 Szolgálnak és Szolgáltatnak 18:30 Aréna 19:00 Híradó 19:15 Híradó Részletes 19:25 Esti Mese 19:30 Zöldövezet 20:00 Híradó 20:15 Híradó Részletes 20:30 Sopron KC – ZTE KK férfi

2013. október 18.

kosárlabda mérkőzés 21:00 Híradó 21:15 Híradó Részletes 21:30 Képújság Október 23. szerda 5:00 Híradó – félóránként 9:00 Aréna 9:30 Szolgálnak és szolgáltatnak 10:00 Zöldövezet 10:30 Híradó 11:00 Képújság 18:30 Szó-Váltás 19:00 Október 23-ai megemlékezés 20:00 Deák zalai emlékezete 20:30 Olvastam költőtárs 21:30 Képújság Október 24. csütörtök 5:00 Híradó – félóránként 9:00 Osztályos orvos 9:30 Zalai Krónika 9:45 Híradó 10:00 Híradó Részletes 10:15 Képújság 18:00 Osztályos orvos 18.40 Zalai krónika 19:00 Híradó 19:15 Rendőrségi Hírek 19:25 Esti mese 19:30 Osztályos orvos 20:00 Híradó 20:30 IX. Göcsej Filmszemle 21:30 Híradó 21:45 Híradó Részletes 22:00 Képújság Október 25. péntek 5:00 Híradó – félóránként 9:00 Osztályos orvos 9:30 Zalai Krónika 10:00 Híradó 10:30 Képújság 18:00 KultúRandevú 19:00 Híradó 19:15 Híradó Részletes 19.25 Esti mese 19.30 Nyitott Egyetem 20:00 Híradó 20:15 Híradó Részletes 20:30 KultúRandevú 21:30 Zalai Krónika 21:45 Híradó 22:15 Képújsá

Kiállítások Állandó kiállítások Göcseji Múzeum (vasárnap, hétfő: zárva) Kisfaludi Strobl Zsigmond gyűjtemény „Központok a Zala mentén” című tárlat Németh János keramikusművész kiállítása

Klasszikon – Klasszikus magyar művek Deák Dénes gyűjteményéből (A kiállítás október 24-ig látogatható kedd-péntek 10-18 óra között, szombat 10-16 óra között.)

Koncert Városi Hangverseny- és Kiállítóterem Október 19. 16.00 Bot Gábor és vendégei Október 23. 17.30 A Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar ünnepi hangversenye

Időszaki kiállítások

Keresztury Dezső VMK

Göcseji Múzeum

Okóber 25. Kowalsky meg a vega – kapunyitás: 19.00

„Előre a szocializmus útján…” – Így éltünk a hetvenes években (Október 27-ig)

Keresztury Dezső VMK, Gönczi Galéria „Rozmaring ága, virágnak virága” – Szőttes és bútorfestő kiállítás

Egyéb Kézművesek Háza Október 20. 14.00-18.00: Nyitott Műhelygalériák Napja a kukorica és a gesztenye jegyében


y

2013. október 18.

Gyógyszertári ügyelet: 2013. október 18. EGERSZEG PHARMA (KÓRHÁZ) ZRÍNYI M. U. 1. 92/596-633, 15:30 – 07:30 2013. október 19. GONDVISELÉS (BUSZPÁLYAUDVAR) KOVÁCS K. TÉR 4. 92/323-804, 12:00 – 08:00 2013. október 20. GÖCSEJ GÖCSEJI U. 49. 92/596-913, 08:00 – 08:00 2013. október 21. PÁTER BÍRÓ M. U. 38. 92/511-384, 17:30 – 08:00 2013. október 22. PARACELSUS CSÁNY TÉR 1. 92/510-049, 19:00 – 07:00 2013. október 23. KÍGYÓ BERZSENYI U. 9. 92/510-086, 07:00 – 08:00 2013. október 24. PLATÁN LANDORHEGYI U. 4. 92/312-391, 18:00 – 07:30 2013. október 25. SZENT FERENC (INTERSPAR) OLA U. 1-7. 92/511-519, 19:30 – 08:30 2013. október 26. HEGYALJA, HEGYALJA U. 43. 92/510-642, 12:00 – 08:00

programajánló

Zalaegerszegi 7 Nap

11

Kos: Szívesen szórakoztatja kollégáit. Vigyázzon, nehogy a vidám hangulat a munka rovására menjen! A napokban sikerül olyan családi, baráti kapcsolatokat rendeznie, melyek már jó ideje elmérgesedtek.

Rák: Sok a tennivaló munkahelyén, gyakran úgy érzi, összecsapnak a feje felett a hullámok. Tanulja meg jól beosztani idejét! Néhány magánéleti kérdésben végre sikerül kompromisszumot kötnie kedvesével.

Mérleg: Hangulata változékony. Ami az egyik percben még tetszik Önnek, néhány pillanattal később már rendkívül bosszantja. Vigyázzon, nehogy mindez sok konfliktust eredményezzen munkahelyén és otthonában!

Bak: Céltudatosan éli életét. Tervei megvalósításáért nap mint nap kemény dolgozik. Sok időt tölt családjával, a közös programok mindenkinek élményt jelentenek. Kollégái becsülik szakmai tudása miatt.

Bika: Bővíteni szeretné szakmai tudását, akár nyelvet is tanulna. Főnökei jó szemmel nézik törekvéseit. Magánéletében rendkívül gyengéd hangulatban van. Minden szabad percét családja körében tölti.

Oroszlán: Az új feladatok lelkesedéssel töltik el. Kihívásként él meg minden egyes kreativitást igénylő megbízást. Az utóbbi időben azonban egyre többször érzi magát fáradtnak. Ha teheti, vegyen ki pár nap szabadságot!

Skorpió: Munkahelyén határozottan viselkedik, jól képviseli álláspontját. Magánéletében nyugalomra és pihenésre vágyik, kedvese viszont szórakozni szeretne. A viták e miatt szinte mindennapossá válnak.

Vízöntő: Többletenergiáit jövője építgetésébe fekteti. Hajlandó arra, hogy jóval többet dolgozzon, mint máskor. Magánélete háttérbe szorul, kedvese azonban maximálisan Ön mellett áll.

Ikrek: Legyen érzékenyebb mások problémái iránt! Ha tud, segítsen, de semmiképpen ne osztogasson tanácsokat! Örömteli napok várnak Önre magánéletében. Sok időt tölt kedvesével, koncertekre, kiállításokra járnak.

Szűz: Gyakran pletykálkodik munka helyett. Feladatát nem látja el, s ez már feltűnt főnökeinek is. Szabadidejét szívesebben tölti barátaival, mint kedvesével. Nincs kedve a romantikázáshoz.

Nyilas: Mindent pontosan eltervez. Ha valami mégis másként alakul, rendkívül feszültté és ingerültté válik. Hajlania kellene a kompromisszumra. Kedvese úgy érzi, elhanyagolja. Törődjön vele többet!

Halak: Néha azon kapja magát, hogy utasításokat osztogat másoknak. Nem rossz szándékkal teszi, csupán vágyik arra, hogy céljait minél előbb elérje. Figyeljen oda egészségére, könnyen megfázhat!


12

Zalaegerszegi 7 Nap

gazdaság

Minden egerszeginek büszkeség lehet A Zalavíz Zrt. is részt vett a budapesti Víz Világkonferencián. A zalaegerszegi cég azt mu­ tatta be az érdeklődőknek, hogyan lehet szennyvízből üzemanyagot előállítani. Az innováció sikert aratott. A Za­ lavíz a Magyar Víziközmű Szövetség felkérésére állított ki, ami már önmagában is megtisztelő, hiszen Magyaror­ szágról három társaságnak volt erre lehetősége. A cég azt a technológiát tárta a világ elé, amellyel – folyamatos fejlesz­ tés és innováció révén – kör­ nyezetbarát hajtóanyagot állít elő, most már nemcsak szen�­ nyvízből, hanem szerves hul­ ladékból is. A Zalavíz a korábban meg­ lévő módszert továbbfejlesz­ tette, s egy olyan gázmosó be­ rendezést állított szolgálatba, amellyel kiszűrik a káros ve­ gyületeket, gázokat, s ennek eredményeként 99,9 százalé­ kos metántartalmú gáz kelet­ kezik. Ez a biogáz egyenér­ tékű a CNG-vel, vagyis alkal­

2013. október 18.

SAJTÓBESZÉLGETÉS Zalaegerszegen gazdaságának gerincét azok a középvállalatok jelentik, melyek foglalkoztatásban, árbevételben, illetve innovációban, kutatásfejlesztésben élen járnak, fogalmazott sajtóbeszélgetésen Gyutai Csaba polgármester.

Nagy András tartott bemutatót mas az üzemanyag-ellátásra. Ma már ezzel tankolják a Zala­víz-flottát és a városi tö­ megközlekedésből ismert öko­ buszt, amelyet hamarosan újabbak követnek. A legújabb fejlesztés pedig, amint arról már beszámoltunk, a szerves­ anyag-feldolgozó, amellyel a korábbi kapacitás 30-35 szá­ zalékkal nő. Eddig ezeket az állati eredetű hulladékokat az érintett cégeknek Egerszegtől távolra kellett szállítaniuk, a rendszer e problémára is meg­ oldást kínál. - Rendkívül pozitív volt a fo­ gadtatás – foglalta össze ta­ pasztalatait a Víz Világtalál­

A szerdai rendezvényen, - Néhány éve, amikor el­ melyen a Mould Tech Kft. kezdtük az iparfejlesztési és a Pernix Pharma programot az északi ipari Gyóg yszerg yártó K ft. parkban, gondolhattunk (MTI Fotó: Koszticsák Szilárd) ügyvezetői is részt vettek, volna arra, hogy jön majd kozó után Nagy András, a Za­ Gyutai Csaba a város gaz­ eg y nag ybefektető, épít lavíz Zrt. vezérigazgatója. - Ez dasági folyamatairól szólt. egy hatalmas gyárat, és nemcsak számunkra, hanem minden zalaegerszeginek büszkeség lehet. A mi fejlesz­ tésünknek minden bizonnyal lesznek követői Magyarorszá­ gon és külföldön egyaránt. A Zalavíz standját meglá­ togatta Áder János köztársa­ sági elnök is, aki példaér­ tékűnek nevezte az egerszegi szolgáltató fejlesztéseit. A technológia iránt egyébként Bahreintől Németországig érdeklődnek, elsősorban a kisebb méretű, illetve nagy Nem mindennapi látványt nyújtanak a gyógyszeripari terméenergia-kitettségű országok­ kek bérgyártásával foglalkozó cég brendezései.Exporttal hiPéter Árpád dalják át a nehézségeket ból. 

Jövőre mondhatjuk azt, hogy a beteg felgyógyult A rezsicsökkentésről és Ma­ gyarország megítéléséről is kérdezhették az egybegyűltek Rogán Antal országgyűlési képviselőt, a Fidesz parlamen­ ti frakcióvezetőjét múlt héten a városi hangversenyteremben, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége által szervezett Kerekasztal-beszélgetésen. A rendezvény előtti sajtótájékoz­ tatón Rogán Antalt kérdeztük, aki a rezsicsökkentés jelentő­ ségét hangsúlyozta. Elmond­

Szőlőoltványok, gyümölcsfák, bogyósok közvetlenül a termelőtől Zalaegerszegen, a Kaszaházi út végén (Nekeresd) a kis körforgalommal szembeni faiskolai lerakatban.

www.kaszasoltvany.hu 30/340-25-21

ta, a parlament által hétfőn el­ fogadott törvény értelmében november 1-től 11,5 százalék­ kal csökken a villamos ener­ gia, a gáz és a távhő ára. A számlán minden tételnek csökkennie kell, beleértve az alapdíjat is. Hozzátette, sze­ retnék a rezsicsökkentést megfelelő jogszabályokkal is megvédeni. Az Európai Unió rezsicsök­ kentést érintő bírálatai kap­ csán úgy fogalmazott, a multi­

nacionális vállalatok keze mindenhova elér. Brüsszelben nyilván komoly lobbi nyomás­ ra megszülettek a magyar kor­ mánynak szóló első figyelmez­ tető levelek, melyek a jövőben eljárások alapjául is szolgál­ nak. Itt az ideje, hogy határo­ zottan fellépjünk a rezsicsök­ kentés védelme érdekében. A kormánynak is tennie kell a dolgát, de a parlamentnek is. Tehát az Európai Bizottság le­ velére a kormány és a parla­

ment is válaszolni fog. Szeret­ nénk elérni, hogy az ellenzék képviselői ne írjanak gyaláz­ kodó hangnemű és méltatlan helyzetbe hozó jelentéseket. A kérdésre, hogy Magyaror­ szág valóban jobban teljesít-e, úgy válaszolt, sok kérdésben igen. - Rezsicsökkentésre soha­ sem volt még példa. Természe­ tesen több lehetne a munka­ hely is, amellett, hogy az el­ múlt 20 évet nézve most a leg­

magasabb a foglalkoztatás. És, tegyük hozzá, a legalacso­ nyabb az infláció is, körülbelül 1 százalékos inflációt mérnek év végén. A reálbérek, a reál­ nyugdíjak, ha nem is sokat, de növekedtek. Vissza tudtuk fi­ zetni az IMF hitelt. Vannak te­ hát olyan területek, ahol job­ ban teljesítünk. De 2014-től va­ gyunk abban a helyzetben, hogy elmondhatjuk a beteg felgyógyult, most az a kérdés -imeg tud-e erősödni. 

PARKETTA - SZŐNYEG

Vizes falak

GM BádogBazár Kft.

SZOLGÁLTATÓ SAROK

PVC ÉRTÉKESÍTÉS- KIVITELEZÉS +36-30-69-67-811 +36-30-407-5176 www.mobilpadlo.hu

AUTÓ VARGA Épületvillamossági É gyorsszervíz Hívható H-P.: 09- 18.00 óráig

+3630/ 256-24-98

Autókereskedés és szakszervíz Mazda Premacy ( 2.0 DiTD) TE, 2000. évjáratú, kitűnő állapotban eladó. Márkafüggetlen autószervíz Személy és haszonjárművek javítása, szerelése, műszaki vizsgáztatása 3,5T-ig.

Zalaegerszeg Berek u.4 Tel./Fax: 92/510-684

utólagos szigetelése lemezpréses technológiával!

Ingyenes felmérés!

Tősér Á Árpád vízszigetelő, egyéni vállalkozó 06-30/458-77-17 06-20/246-2502 06-74/467-355

Ereszcsatornák, bádogosipari anyagok, polikarbonát forgalmazása és beépítése. Lemez ablakpárkányok, szegélyek méretre gyártása helyben. Trapéz – és cserepeslemez forgalmazása, valamint kivitelezés. Zalaegerszeg, Kanizsai út és Sport utca kereszteződés. Telefon: 92/315-718, +36-30/841-4909

www.badogbazar.com

Dr. Iván Hajnalka fogszakorvos Zalaegerszeg,

Ady u. 51. fsz. 4. Bejelentkezés:

92/313-455 +36-30/273-44-71 Teljes körű felnőtt és gyermek fogászati ellátás.


2013. október 18.

gazdaság

Zalaegerszegi 7 Nap

13

Stabil helyi vállalatok jelenthetik a gazdaság alapját

Harminc év színház Sz í n h á z r ól , fe sz t i ­ válszervezésről és televí­ ziózásról beszélgetett a M i n d s z e nt y - i s k o l á b a n gimnazistákkal Tompa­ gábor Kornél, a Kvártély­ ház és a Zalaegerszegi Televízió igazgatója. A szakember elárulta: családi g yökerei Buda­ pesthez, Erdélyhez, a Fel­ vidékhez és természete­ sen Zalához kötik. A fiata­ lok kérdéseire válaszolva az is kiderült, Tompagá­ bor Kornél élete - más fel­ adatai mellett - már 30 éve a színház körül forog, amely a teremtés művé­ szete, hiszen eg y-eg y előadás akár a semmiből is születhet. A Mindszenty-iskola gimnazistákból álló kö­ zösségébe a város más in­ tézményeiből is érkeznek zömében katolikus fiata­ lok, akiket minden héten más-más foglalkozás vár. A beszélgető délután eb­ ben a tanévben indult.

közé. A legnagyobb foglal­ koztató nélkül 40-50 milli­ árddal nőtt a helyi vállal­ kozások bevétele a múlt évihez képest, ez nyilván több iparűzési adót is je­ lent. Mindennek üzenete is van, összegzett a polgár­ mester: stabil magyar vál­ lalatokra van szükség az ipari parkban, olyanokra, melyek nem fontolgatják, hogy a telephelyüket más­ hova helyezzék, hiszen az adóbevételeket illetően rá­ juk számíthat a város. Örömteli folyamatokat is megemlített, egy sütő- és egy nyomadaipari cég is jelentős beruházásra ké­ szül. Dr. Bakos Gábor, a Per­ nix Pharma ügyvezetője felidézte, a gyógyszeripari termékek bérgyártásával foglalkozó magyar tulaj­ donban lévő társaság 2000-ben alakult, bérelt ingatlanban kezdte műkö­ dését. A cég folyamatosan fejlődött, így a város bizta­ tása nyomán 2010-ben az ipari parkba, új telephely­

re költözött. Kezdetben 8 embert foglalkoztattak, ma 35 állandó munkatárs­ sal dolgoznak, a 20 millió forintos árbevételtől a 640 milliós árbevételig jutot­ tak. Tavalyi forgalmukat idén már szeptemberben elérték. Terveik között új raktár építése is szerepel. Készítményfejleszésnek is részesei, ha piacra kerül a termék, az jelentősen nö­ velheti bevételeiket. A ne­ hezebb időszakot 2008 óta exporttal sikerült, sikerül áthidalni. Európa csak­ nem valamennyi országá­ ba szállítanak, de Irak, Irán, Libanon, Kanada is szerepel a célállomások között. Nagy lehetőséget az orosz piac jelentene, ez a következő cél. Molnár Gábor, a Mould Tech Kft. ügyvezetője is hasonló pályáról számol­ hatott be. A céget 2001-ben mér nök i a l apítot tá k , irodaként kezdtek, szintén bérelt ingatlanban. Később a gépipar és a fejlesztés irányába fordultak. 2010 és

ARANY-KACAT A Platán sor 8/A. Coop bolt üzletsorán! P

Felnőttruha: 350 Ft/ db Gyermekruha: 250 ft/db Zokni, harisnya 100Ft/db Extra minőségű sapka sál vásár. Télikabátok, kötött pulóverek, kardigánok, gyermekruhák, nadrágok darab áron.

Akció: október 21-október 26-ig.

ezzel megoldja a térség összes problémáját. Ez ör­ vendetes lenne, dolgozunk is azon, hogy ránk moso­ lyogjon a szerencse, és ilyen kedvező szituációba kerüljünk, ám addig is, míg ez megtörténik, azok­ ra az erősségeinkre kell támaszkodnunk, melyek a jövőt építik számunkra összegzett a városvezető. Utalva a két egerszegi cég fejlődésére, hozzátette, a cél az, hogy azokhoz ha­ sonló vállalkozásokkal te­ lepítsék be az ipari parkot. Indoklását számokkal is alátámasztotta: míg a Per­ nix Pharma 2011-ben a vá­ ros iparűzési adó listáján a 93., egy évvel később a 79. helyet foglalta el. Mould Tech Kft. 2011-ben 88., 2012-ben pedig a 73 volt. Az előrelépés jelentőségét erősíti, hog y időközben megnőtt a társaságok adó­ alapja. Két éve 3 millió fo­ rinttal, tavaly több, mint 4 millióval kerülhetett egy cég a legtöbb iparűzési adót fizető száz vállalat

Év eleji ünnepség a Mould Tech-nél, ekkor üzemcsarnokot adtak át. A cég 40 alkalmazottat foglalkoztat, a létszámot növelnék Fotó: archív 2012 között egy 500 millió vétel idén mintegy 30 szá­ forintos telephely-beruhá­ zalékos lehet, ez jövőre ta­ zást bonyolítottak az ipari lán ismételhető, a folyta­ parkban, nemrégiben egy tásban a fejlesztésről a 150 millióst indítottak el. A termelőtevékenységre áll­ piac szerencsére bővül, a nának át. A bővítés szintén hozzáadott értékre tehát szerepel terveik között, szükség van. Termékeik 80 míg napjainkban 40 alkal­ százalékát Magyarorszá­ mazottat foglalkoztatnak gon értékesítik, ám java­ az átlagéletkor 30 év alatt részt nyugat-európai le­ van-, a jövőben ezt 10-15 ány vállalatok jelentik a fővel növelnék. Péter Gyöngyi partnereiket. Az idei árbe­


14

sport

Zalaegerszegi 7 Nap

2013. oktĂłber 18.

JĂł sorozatban a ZTE FC

A csapattagok a dĂ­jĂĄtadĂłn ZsivĂłtzky Attila, Farkas GyĂśrgyi tĂĄrsasĂĄgĂĄban.

Bajnok lett a våltó A Landorhegyi Sportis­ kolai à ltalånos Iskola våltó­ ja az Orszågos AtlÊtikai Di­ åkolimpia ßgyessÊgi Ês vål­ tófutó csapatbajnoksågån a 10x200 mÊteres våltóban izgalmas versenyben diå­ kolimpiai bajnok lett. A csa­

pat tagjai: Varga Dóra, Hor­ våth Dåniel, PÊnzes RÊka, SzÜkrÜnyÜs Dåniel, Varga Bernadett, Dienes Måtyås, Varga Eszter, NÊmeth Bene­ dek, Krasznai Anna Rozi, Baki Barnabås. A csapat felkÊszítője Csiszår Attila.

szakÊrtő Và LASZOL Beledi IstvånnÊ dr. gyógyszertårvezető

Mit kell tudni az Êletmentő kårtyåról? Az Êletmentő kårtya-szaba­ dalmaztatott vÊdjegy Magyar­ orszågon! 2013. szeptember 6.-i dåtum­ mal a Szellemi Tulajdon Nemze­ ti Hivatala(rÊgi nevÊn Szabadal­ mi Hivatal)elfogadta a vÊdjegy oltalmi beadvånyt. a Paracelsus Gyógyszertår (Zalaegerszeg Csåny L. tÊr 1.) felismerve ennek jelentősÊgÊt elsőkÊnt csatlako­ zott a kårtya forgalmazåsåhoz. Ha a csalådban valakit bal­ eset Êr, vagy rosszullÊt fordul elő sokszor måsodperceken mú­ lik az Êlete! Fontos, hogy aki a segítsÊgÊre siet, megkapja a szßksÊges informåciókat. A kårtya kivitelezÊse olyan, mint a lakcímkårtyånk. Az ada­

tokat a megrendelő adja le a megrendelőlapon. Ezek az egyik oldalon szemÊlyes ada­ tok, a måsik oldalon egÊszsÊg­ ßgyi adatok. A kårtya åra: 1.700,- Ft., amit a megrendelÊs­ kor kell kifizetni. A gyógyszer­ tår tovåbbítja a megrendelÊst Ês a kårtya kb. 2 hÊt alatt Êrkezik meg. A megrendelő vålaszthat, hogy a gyógyszertårban veszi åt a kårtyåt v. a lakcímÊre poståz­ zåk. LehetősÊg van internetes rendelÊsre is. Az Êletmentő kår­ tyåval kapcsolatos bårmilyen kÊrdÊsre sziívesen ållunk ren­ delkezÊsre. Tovåbbi informåció Ês meg­ rendelÊs: www.eletmentokar­ tya.hu

PARACELSUS GYÓGYSZERTà R 8900 ZALAEGERSZEG, CSà NY Là SZLÓ TÉR 1.

NYITVATARTĂ S:H-P:7-19.SZO:7.3-12.3

Tudjuk biztonsĂĄgban szeretteinket!

TELEFON:92-510049. 92-348220

E-MAIL: parabel8888@citromail.hu

A PARACELSUS GYĂ“GYSZERTĂ R Zalaegerszeg, CSĂĄny l. tĂŠr i az ÉLETMENTĹ? KĂ RTYA HIVATALOS KÉPVISELETE. Zala megyĂŠben csak itt rendelhetĹ‘ meg szemĂŠlyesen az ÉLETMENTĹ? kĂĄrtya. Forduljon hozzĂĄnk bizalommal!

HOZZà NK MINDIG ÉRDEMES BEJÖNNI! TOVà BBI TERMÉKEK IS KIEMELT KEDVEZMÉNNYEL!

KÊt idegenbeli siker utån (Tatbå­ nya, CeglÊd) ismÊt hazai kÜzÜnsÊg előtt bizonyíthatott a ZTE FC labdarú­ gócsapata.

Az egyßttes múlt szom­ baton az Üt forduló óta ve­ retlen Sopront fogadta. A kÊk-fehÊrek az első pilla­ nattól komolyan vettÊk a talålkozót Ês båtran, nagy lelkesedÊssel futballoz­ tak. Ez abból is låtszott, hog y nem ismertek elve­ Lelkesen futballoztak a hazaiak Fotó: Katona Tibor szett labdåt a kÜzÊppå­ lyån. Az első gólra sem lóőrÊt, Halasit, sportsze­ csår emelÊse akadt a felső kel lett sokat rŹtlensÊgÊrt – sarokba. A ZTE idei leg­ vårni, mivel a A kÜvetkező forduló- Êppen Pavice­ jobb jåtÊkåt nyújtva győ­ 10. percben Pa­ ban nehÊz mÊrkőzÊs vic ellen - kiål­ zÜtt 4-0-ra a Sopron ellen vicevic megsze­ vår a ZTE-re a Bal- lította a jåtÊk­ Ês feljÜtt a tabella ÜtÜdik rezte a veze­ mazújvåros ottho- vezető Ês ez helyÊre. Lendvai Miklós tÊst, majd a 32. nåban. A talålkozót dÜntőnek bizo­ munkåja mår låtszik a percben kettőre vasårnap 14.30-kor nyult. A måso­ csapaton, harcos, renge­ nÜvelte a z rendezik. dik fÊlidőben teget mozgó csapatot låt­ előnyt a mon­ előbb Frizoni hatott a kÜzÜnsÊg, a fiúk­ teneg rói csatår. A 39. talålt be eg y nag yszerŹ nak a mÊrkőzÊs vÊgÊn jog­ -ipercben a vendÊgek hå­ tåvoli lÜvÊssel, majd Kul­ gal jårt a vastaps. 

A ZTE ifjainak eredmÊnyei A ZTE utånpótlås csapa­ tainak eredmÊnyei: U21: Haladås - ZTE 0:1, U18: ZTE - Påpa 3:1, U17: Hala­ dås - ZTE 0:5, U16: ZTE Påpa 11:0, U15: IllÊs - ZTE 3:1, U14: IllÊs - ZTE 8:1, Le­ åny U17: Femina - ZTE 0:3.

Ez az Ă–n hirdetĂŠsĂŠnek a helye! zalaegerszegi nap

'U%HUWXV0LKiO\

VHEpV]SODV]WLNDLVHEpV]IĘRUYRV 5HQGHOpVV]HUGDyUiLJ +HO\H=DODHJHUV]HJ7RPSDX %HMHOHQWNH]pV ZZZSODV]WLNDEHUWXVFRP

Dr. Kemencei Attila fogorvos, szĂĄjsebĂŠsz

TeljeskĂśrĹą fogĂĄszati szolgĂĄltatĂĄs! BejelentkezĂŠs: +36-20/993-05-06 Zalaegerszeg, ZĂĄrda u. 4. (VĂŠradĂł ĂŠpĂźletĂŠben)

TÖBBÉ NINCS FÉLELEM, CSAK MOSOLY! C

Élen a női futballiståk Rangadót rendeztek a női futball NB IIben a hÊtvÊgÊn.

A ZTE FC a Győri ETO FC csapatåt fogadta lelkes szurkolótåbora előtt a Vå­ rosi Sportcentrumban. A mÊrkőzÊs elejÊn a hazaiak voltak aktívabbak Ês mår az 5. percben egy szÊp lÜ­ vÊsből Kerkai szerzett ve­ zetÊst. A jåtÊkrÊsz derekå­ ra åtvette az irånyítåst a győri csapat, Ês Bogdån rÊvÊn kÊtszer is sikerßlt bevennißk FßlÜp kapujåt. A szßnetbe råfÊrt a fejmosås a lånyokra, amit Kostorjåk Zsolt meg is tett, hiszen egy sokkal agresszívebb Ês pergősebb jåtÊkot produ­ kålt a måsodik fÊlidőben a ZTE. KÊt perc elteltÊvel egy szÊp akció vÊgÊn Gås­ pår egyenlített, majd hÊt perccel kÊsőbb újra ered­ mÊnyes volt, így mår a kÊk-fehÊrek vezettek. A vendÊgek elkÊszßltek ere­ jßkkel Ês nem tudtak újíta­ ni. A ZTE måsodik fÊlidei

Gåspår Krisztina kÊtszer is eredmÊnyes volt harcossågånak Ês eredmÊ­ nyessÊgÊnek kÜszÜnhetően megÊrdemelten szerezte meg a hårom pontot tabel­ laszomszÊdjåval szemben. A lånyok így Üt fordulót kÜ­ vetően veretlenßl vezetik az NB II Nyugati csoport­ jåt. A ZTE FC október 20ån vasårnap a Videoton el­ len folytathatja jó soroza­ tåt. -i-


sport

2013. október 18.

Zalaegerszegi 7 Nap

15

Andráshidai győzelem Győrben Továbbra is veretlenül

Fantasztikus győzel­ met ért el a labdarúgó NB III nyugati csoport­ jában szereplő Tarr Sprint Andráshida csapata Győrben.

A mérkőzésen négy perc alatt három gólt szereztek, Vittman, Mavoló és Szí révén az első félidőben. A félidő utolsó percében egy jogtalan tizenegyessel és kiállítással szépített az ETO. A második félidő gólpárbajt és végül ven­ dég sikert hozott. A végered­ mény Győri ETO II – Tarr Sprint Andráshida FC 4-5. - Az örömünk csak akkor lehet teljes, ha Szí Ferenc Ró­ bert térdsérülése nem lesz komoly. Értékes ez a siker, hiszen egy NB I-es csapat tar­ talékcsapatát győztük le ide­ genben. Az első félidőben ki­ fejezetten jól játszottunk, ami a gólok számában is megmu­ tatkozott. Lendületünk a sé­ rüléskor tört meg némileg, amelyet egy, szerintünk, jog­ talan büntető, és egy kiállítás

követett. A csapat gyorsan feldolgozta a félidő végi ese­ ményeket, és a kontrákból újabb két gólt szereztünk. A végére feljött a Győr, de oko­ san és taktikusan játszva si­ került győzelmet szereznünk - értékelt a mérkőzést követő­ en Dobos Sándor vezetőedző.

Dobos Sándor: - Megpróbáljuk itthon tartani a három pontot - Jelenleg a hatodik a csapat, egy erős NB III-ban. - Azt szoktuk mondani, hogy 7-8 forduló után alakul­ nak ki az erőviszonyok a baj­ nokságban. Most úgy néz ki, hogy a Körmend kezd lesza­ kadni, ám az utána követke­ zőket csak néhány pont vá­

lasztja el a jobb helyezésektől. A célunk az, hogy minél több pontot gyűjtve elkerüljünk a veszélyes zónától. Ez eddig sikerül. Ha valaki azt mondta volna korábban, hogy az őszi szezon második felében a ha­ todik helyen leszünk, hitet­ lenkedve fogadtam volna. Ez a bajnokság, amit tavaly is NB III-nak hívtak, jóval erősebb az előzőnél. - Legközelebb a BKV Előre érkezik Andráshidára. Ismét kemény mérkőzés várható. - Láttuk az ellenfelünket játszani, nem véletlenül áll­ nak a tabella 2. helyén. Jó já­ tékos állománnyal, nagy tra­ dícióval, jó anyagi körülmé­ nyek között, jó focit játszanak. Ebben a kiírásban még nem kaptak ki, de döntetlenjük már van. Nem mi vagyunk a találkozó esélyesei, de termé­ szetesen nem feltartott kézzel lépük pályára. Megpróbáljuk itthon tartani a három pontot. A Tarr Sprint Andráshida a következő fordulóban a BKV Előre csapatát fogadja október 20-án vasárnap -i14.30-kor.

SZURKOLJUNK EGYÜTT A CSAPATÉRT!

Soron következő HAZAI bajnoki találkozóink: 2013.10.26 szombat 16.00 ZTE FC -GYIRMÓT FC GYŐR 2013.11.09.szombat 15.00 ZTE FC -FGSZ SIÓFOK

Hétvégén igazi rangadót játszottak lányaink a női NBII-ben, hiszen a listavezető győri ETO érkezett az ificentrumba. A szünetben még a vendégek álltak jobban, de Gáspár duplájának köszönhetően megfordítottuk a mérkőzést és átvettük a vezetést a tabellán! ZTE FC - Győri ETO 3:2 (1:2) Zalaegerszeg, 2013.10.12. ZTE FC: Fülöp - Szabó, Széplaki (Bedő), Pete, Boda, Kerkai, Luczi, Vincze, Szakács (Köröcz), Végh, Gáspár (Szegedi)

www.ztefc.hu

Hajrá ZTE!

Végig vezetve, magabiztos játékkal, har­ madik mérkőzését is megnyerte a Zalake­ rámia ZTE KK férfi kosárlabdacsapata a honi bajnokságban. Ezúttal a Szeged volt az Plumb, igazán kitettek ma­ ellenfél, játékosai nem kész­ gukért, hiszen a csapat tették nagy erő­ p ont ja i n a k bedobásra a több mint a kék-fehéreket. felét ők szál­ A mérkőzésen lították. Az eg y perces utolsó két percben a gyászszünettel ZTE-ben le­ emlékezett a hetőséget publikum Hein­ kaptak a fia­ rich Róbert má­ talok: Kerkai sodedző múlt Á kos, Kis héten elhunyt Raul és Czin­ édesapjára. A ger Zoltán. találkozó feldo­ Utóbbi elő­ básában Má­ nyoki Attila Magabiztos játékkal nyert a ször lépett Fotó: Seres Péter pályára a hosszútávúszó ZTE KK Zalaeger­ segéd kezett, akit nagy taps­ A negyedik fordulóban, va- szeg színei­ sal fogadott az sárnap 18.30-tól Sopron- ben, és rög­ egerszegi kö­ ban vendégeskedik Völgyi tön feliratko­ zönség. Az első Péter csapata, majd azt kö- zott a pont­ félidőben már vető pénteken fogadja ha- szerzők listá­ jára is. A 20 p ontos zai pályán a Paksot. végered­ előnyt szerzett a ZTE könnyed játékkal és mény: Zalakerámia-ZTE ez a végére sem változott. A KK - Naturtex-SZTE-Szede­ -ilégiósok, Boston, Safford és ák 84-59. 

A Cinem City Filmünnep keretében Egerszegen múlt héten a ZTE NKK kosaras lányai - Horváth Zsófia, Tö­ rök Szilvia, Fuisz Viktória, Fritz Judit, Vágvölgyi Pet­ ra -, és a Zalakerámia ZTE

KK férfi kosarasai, Kovács Ádám, Lekli József, Gerald Boston, Doug Plumb, Justin Safford és Dallos Ádám kommunikációs munka­ társ segédkezett és szol­ gálta ki a látogatókat.

AUTÓSZERVIZ -

HORVÁTH

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS EREDETISÉG VIZSGÁLAT OKMÁNYIRODAI ÜGYINTÉLZÉS GUMISZERELÉS CENTRÍROZÁS MOTORKERÉKPÁR MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS TEVÉKENYSÉGEINK: Személygépkocsi, tehergépkocsi (3,5T-ig) - Klíma tisztítás, töltés - olajcsere -Futómű ellenőrzés és állítás -Lengéscsillapító és - Motordiagnosztika - Fékhatás mérés

Zalaegerszeg Bartók Béla u.55 ( Zrínyi úti benzinkúttal szemben)

Tel.: 92/599-047 06-20/ 931-9359 Nyitva: hétfőtől-péntekig: 8.00-17.00


16

sport

Zalaegerszegi 7 Nap

2013. október 18.

Tekesikerek

Hazai pályán is győzött a ZTE NKK Idegenben

Hazai pályán győzte le a ZTE ZAÉV TK a női Szuper Ligában a Rákoshegyi VSE második csapatát. A vendé­ gek ellen néha kapaszkodni­ uk kellett a zalaegerszegi lányoknak, de Csurgai Ani­ ta kiváló teljesítményének is köszönhetően, aki 620 fát ütött, sikerült megnyerni a találkozót. ZTE ZÁÉV - Rá­ kosheg yi VSE II. 5:3 (3347:3201). A lányok októ­ ber 20-án 10 órától ismét ha­ zai pályán játszanak, a WATT 22 SE ellen bizonyít­ hatnak. A férfi tekebajnokságban a Szolnok fogadta a ZTK FMVas tekecsapatát. A tar­ talékosan felálló megye­ székhelyiek csak részben érezték meg két játékosuk Nemes Attila és Járfás Szi­ lárd hiányát, magabiztosan győzték le vendéglátójukat. A legeredményesebbnek Fe­ hér László játékos-edző bi­ zonyult 604 fával. Szolnoki MÁV - ZTK FM­ Vas 2:6 (3342:3474). A ZTK október 19-én 12 órától fo­ gadja az FTC csapatát. -i-

A második fordulót rendezték a női ko­ sárlabda NB I-ben múlt vasárnap. A ZTE NKK csapata ha­ zai pályán fogadta a ta­ valy még BSE néven sze­ replő M T K Budapest eg yüttesét. A két csapat nehezen lendült a pont­ g yártásba. A félidőre a zalaegerszeg iek nyolc ­ pontos előnyt szereztek. A második félidőben a vendégek mindent meg­ próbáltak, de Fuisz Vik­ tória és Fritz Judit jókor kapta el a fonalat, pontja­ ikkal tartotta előnyét a ZTE. Az MTK a sok ki­ pontozódás után már nem tudott újítani, íg y a zalai lányok tizenkét ponttal, 69-57-re g yőzni tudtak. A találkozó után Gáll Ta­ más vezetőedző a követ­ kezőket nyilatkozta: - Szer i ntem jobba n a kartuk a g yőzel met, mint az ellenfél. Renge­

kaptak ki

Egy hét alatt két mérkőzést játszott a Göcsej SK futsal csapata.

A vendégek mindent megpróbáltak… teg hibával tarkított mér­ kőzésen tudtunk küzdel­ mes, nyög venyelős mec�­ cset nyerni. Kihag ytunk kilenc büntetőt, könnyű gólokat kaptunk, de az el­ lenfél ug yanilyen hibákat vétett. A lelkesedés rend­ ben volt. Most is látszik, hog y kevesen vag yunk, korán faultproblémákkal

Fotó: Katona Tibor

küszködtünk. Harminc percen át zónáztunk, de az egész bajnokságban ez nem lehet a feg y verünk, ettől függetlenül örülünk a g yőzelemnek. A hölg yek október 20án vasárnap az Atom­ erőmű KSC Szekszárd vendégeként 18 órakor -ilépnek pályára.

Előbb hazai pályán szen­ vedte el első vereségét a baj­ nokságban egy kiélezett, jó iramú mérkőzésen a MAFC ellen, majd hét végén a buda­ pesti Cső-Montage Bfk vendé­ gei voltak Friss Szabolcsék. A hosszú út és a késő esti kezdés némileg tompította az eger­ szegieket, és a hazaiak ezt ki­ használva háromgólos előnyt szereztek a félidőre. A máso­ dik játékrészben összekapta magát a Göcsej SK, a fiúk jól harcoltak, de a papíron erő­ sebb ellenfél otthon tartotta a három pontot: Cső-Montage Bfk - Göcsej Sport Klub 6-4 (30). Ahogy a fiúk mondják, az elszántság és a kemény mun­ ka előbb utóbb beérik majd. A folytatásban ismét Budapes­ ten szerepeltek a futsalosok a Ferencváros ellen. A találkozó lapzártánk után ért véget. -i-

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Bíró M. u. 13. - Tel.: 06/92-318-910 E-mail: info@foramax.hu - www.foramax.hu PC konfigurációk, notebook-ok, PC alkatrészek, tintapatronok, nyomtatók nagy választékban. Részletek, aktuális árak a weben! Lenovo G500

Asus X550CC-XO029D

Asus X402CA-WX017D

139.990 Ft

154.900 Ft

95.900 Ft

LCD: 15,6” LED, CPU: Intel i3 3110 (2,4 Ghz), Ram: 4 GB, HDD: 18 GB SSD+1 TB, Wlan, Webcamera, HDMI, USB 3.0, Kártyaolvasó, VGA: ATI 8570M/2GB,

LCD: 15,6” LED, CPU: Intel i5 3337U (2,7 Ghz), Ram: 4 GB, HDD: 750 GB, HDMI, USB 3.0, VGA: Geforce 720M/2GB, Kártyaolvasó, Wlan, Webcamera,

LCD: 14” LED, CPU: Intel Dual Core 987 (1,5 Ghz), Ram: 4 GB, HDD: 500 GB, Wlan, Webcamera, Kártyaolvasó, HDMI, USB 3.0

2 év garancia

2 év garancia

2 év garancia

58.900 Ft

Foramax Intel Net PC

MSi H61 alaplap, Intel Dual Core G2030 3 Ghz, 2 GB/1333 Mhz DDR3, 500 GB HDD, Samsung CD/DVD-író, M-Tech M27 ATX Midi torony 400W

Lenovo U510 - fém kivitel

134.900 Ft LCD: 15,6” LED, CPU: Intel i3 3217U (1,8 Ghz), Ram: 4 GB, HDD: 500 GB, HDMI, USB 3.0, Kártyaolvasó, Wlan, Webcamera, 2 év garancia 2 év garancia

A képek illusztrációk!

vagy

Foramax Intel Game PC

V2

155.900 Ft

Asus Alaplap, Intel i3 3240 (3,4 Ghz), 8 GB/1333 Mhz DDR3 memória, 1 TB HDD, VGA: Sapphire 7790 2 GB DDR5, Samsung DVD-író CoolerMaster Elite Knight 350 ATX Midi torony, CoolerMaster 500W

Foramax AMD Game PC

99.900 Ft

Asrock alaplap (2 év garancia), AMD A6 5400K (3,6 Ghz), 4 GB DDR3, 500 GB HDD, VGA: Sapphire 7770 1 GB DDR5, Samsung CD/DVD-író, HKC ATX Midi torony 420W 12 cm

A feltüntetett árak bruttó árak és forintban értendõk. A hirdetésben szereplõ árak megjelenéstõl a készlet erejéig érvényesek. Nyomdahibáért, elírásért felelõsséget nem vállalunk.


2013. október 18.

sport

Zalaegerszegi 7 Nap

Éljen, lélegezzen, aztán engedjük tovább!

Egy kocsma, ahonnét népzene száll az éjbe, ahol fáradhatatlan táncos lábú fiatalok ropják... Folk-kocsmá­ ban jártunk.

A csoportot vezető Henczi Dávidot arról is kérdeztem: Gyéres Zenekar vagy Gyé­ res Műhely? - Mindkettő - mondta. Gyéres Zenekarként indul­ tunk 2002-ben, bár maga a zenekar a Pálóczi zeneisko­ lán belül már korábban mű­ ködött, csak nem nevesítve. A keszthelyi Helikon Ünnep­ ségre készülve kellett nevet választani, és bennünket ak­ kor az erdélyi település, Me­ zőgyéres ihletett meg. Az évek során a zenekar átala­ kult, a név részben maradt. 2011-ben a Kriszti és a Ma­ gyarucca felkért bennünket Babos Attilával, hogy táncol­ junk a Kicsihuszár című klipben. Amikor felmerült, miként tüntessenek fel a

közreműködők között, nem mondhattuk, hogy zenekar, hiszen nem zenéltünk. Így jött a Műhely elnevezés. A csapat – vagyis Ferincz Adrienn (hegedű, ének), Henczi Dávid (hegedű, gar­ don, tánc), Babos Attila (brá­ csa, tánc), Simon Norbert (tangóharmonika, nagybőgő és Kovács Péter (brácsa, nagybőgő, hegedű, duda, furulya, kobza) - nem csak zenél, de táncol és rendezvé­ nyeket is szervez. Van, aki még tanul, más zenélésből él, pedagógusként tevékenyke­ dik, többen közülük a fővá­ rosban teszik mindezt. - Valahol ezt is hivatott át­ hidalni a Folk-kocsma, hogy szétszéledünk - folytatta a táncpedagógus végzettségű fiatalember. - Nekünk gya­ korlási lehetőség is, de alap­ jában valami olyant akar­ tunk létrehozni, mely köze­ lebb hozza a népzenét az emberekhez. Nem egy szűk körnek akarjuk megőrizni népzenénket, szeretnénk hagyni élni, lélegezni, és jó­ kedvvel továbbengedni a fej­

Horváth Ágnes felvétele a kép a Folk-kocsma sorozat 2 éves jubileumi rendezvényén készült lődés útján. Ehhez kiváló tér Penderülj Táncműhely, a Vá­ a Folk-kocsma. licka Citerazenekar tagjai, A Folk-kocsma program sokakat a tánc, a zene szere­ augusztusban ünnepelte 2. tete hoz, sokan először kós­ születésnapját, a két év alatt tolnak bele e műfajba. A kor­ közel 20 rendezvényt tartott osztály általában 20 év felet­ ti, de unokák és nagyszülők a Műhely. - Autentikus népzenét ját­ is érkeznek. Gondolkodunk szunk, a Kárpát-medence hagyományos táncházban népzenekincséből váloga­ is, a tervek szerint moldvai tunk. Inkább a minőség a táncok és dalok tanulásával, cél, mint a mennyiség, s ter­ néprajzi előadásokkal ki­ mészetesen zalai muzsika is egészítve. Persze csak úgy, rendszeresen felcsendül az hog y a táncház és a estéken. Több résztvevőnk Folk-kocsma nem megy egy­ táncos, zenész, például a más rovására. Balog Eszter

Dalok és áriák Fantasztikus zenei él­ ményt kínál szombaton a Bot Gábor és vendégei - Da­ lok és áriák című összeállí­ tás a Városi Hangversenyés Kiállítóteremben. Szinte kizárólag népsze­ rű szerzők (köz)kedvelt művei hangzanak el, Bot Gábor mellett felesége, Debrei Zsuzsanna, illetve Máriás Zsolt, Farkas Er­ zsébet, Völgyi Attila és a Városi Vegyeskar előadá­ sában. - Olyan koncertet akar­ tam összeállítani – mondja a házigazda -, ami azok­ nak is élvezhető, akik nin­ csenek otthon a klasszi­ kus zenében. A lényeg: csukják be a szemüket és önfeledten szórakozza­ nak. A színművész házaspár már 11 éve dolgozik Zala­ egerszegen, s bár a szín­ házban számos zenés da­ rabban láthatta őket a kö­ zönség, klasszikus koncer­ tet eddig nem adtak. Most, vendégeikkel közösen, ezt a „hiányosságot” pótolják.

Rugalmasság a zenében is Herczku Ágnes nép­ dalénekessel már a szülői házban megsze­ rettették a népdalokat. Egerszegi fellépése kapcsán kérdeztük.

Vasúti ABC Zalaegerszeg, g eg, Zrínyi út 17 17.

ió érvényes Fotó: Seres Péter

Mesélte, gyerekkorában a családi összejövetelek mindig éneklésbe torkolltak. Később, amikor gimnazistaként meg­ kapta Lajtha László gyűjtése­ it, ismét előkerültek a régről ismert dallamok. Ekkor még nem gondolt énekesi pályára, csupán kamaszkori lázadá­ sát élte ki a muzsikában. - Rutint kellett szereznem, hogy rájöjjek, a néhol „ufó nyelvnek” tűnő lejegyzések is érthetőek, csak sok régi kife­ jezés kikopott a szókészle­ tünkből. Főleg a legarchaiku­ sabb moldvai dalok érdeke­ sek, hiszen sokan az ő beszé­ düket tartják a honfoglalás idejéből származó nyelvünk­ nek, s emiatt ez a legnehezebb is - fejtette ki Herczku Ágnes. - Amikor beleástam magam a népzenébe, akkor tűntek fel a

17

SERTÉS COMB

2

.

.

0.31-ig.

SZEPETKI NYÁRI TURISTA

A Belvárosi Szüreten az egerszegi közönség is hallhatta dalokban rejlő mögöttes jelen­ tések. Nemcsak a magyar népda­ lok, a bolgár, horvát, szerb zene is a kedvencei közé tar­ tozik, sőt popzenészekkel is dolgozott együtt, ám kiemelte: hiába ajánlották fel, hogy pár­ toljon át a könnyűzenére, nem érezte soha sajátjának sem a pop, sem a jazz műfajt. - A népzenénél a hiteles, stí­ lushű előadás a fő szempont. A népdalfeldolgozásoknál vi­ szont sokat jelent, ha idomulni tudunk az adott feldolgozás hangulatához, harmóniáihoz, műfajához. Azt vettem észre, sokan azért dolgoztak velem szívesen, mert nem kellett

erre figyelmeztetni, mindig volt bennem annyi hajlékony­ ság, hogy magamtól „megfor­ mázzam a dalt”. A Bornai Tiborral, Vasvári Pállal, Nikola Parovval vagy dj. Palotaival folytatott pro­ jektekből a legéletképesebb­ nek a Naplegendát is jegyző Nikola Parovval készült közös munka bizonyult. Ma is állan­ dó énekese a Nikola Parov Quartetnek. A legújabb kihí­ vás, hogy a kortárs zeneszer­ ző, Horváth Balázs különle­ ges darabját vigye sikerre ja­ nuárban a Zeneakadémia színpadán, amit kifejezetten Herczku Ágnesnek írt a szer­ Kiss Gyöngyvér ző. 

LECSÓKOLBÁSZ

COOP COLA SZÉNSAVAS ÜDÍTŐITAL 2,5 L 83,6 Ft/L

TÜSKE BÚZA FINOMLISZT 1 KG

VIZES ZSEMLE

ÁFA-tt tartalmazzák. Étkezési utalványt y elfog elfogadunk! gadunk! Áraink az ÁFA

Nemzeti dohánybolt

• Zrínyi út 17. (Vasúti ABC mellett) • Berzsenyi út 10/a. (a Parkolóház és a Centrum Üzletház között) Koncesszió szám: HU3111/00084, HU3111/00085


18

Zalaegerszegi 7 Nap

T

apróhirdetés

e ? d o ud Tudod-e október 19-20-án mennyi csokoládéval csábítja a Városi Sportcsarnokba látogatókat a Csokoládénap?

A: több mint 1 tonna B: több mint 10 tonna C: több mint 100 tonna

A tippedet küldd a

zalaegerszegi7nap@maraton.plt.hu címre!

A nyeremény 1000 Ft értékű fogyasztás. RECORD MUSIC PUB

Zalaegerszeg, Eötvös út 2. (régi Jazz Cafe) +36 70 500 4344 www.facebook.com/recordspub

INGATLANT KÍNÁL Családi ház Zalaegerszeg botfai családi ház 12,5 MFt-ér lakásbeszámítással is eladó. Tel: +36-30-718-68-54 Zalaegerszeg kertvárosban, felújítandó családi ház eladó. Tel: +36-30-366-75-84 Zalaegerszegtől 14 km-re igényesen felújított parasztház 6,8 MFt-ér eladó. Tel: +36-30-36675-84 Zalaegerszeg belvárosában családi ház sürgősen eladó. Tel: +36-30-622-98-16 Andráshidán eladó, vagy lakásra cserélhető 4 szobás, cirkófűtéses családi ház! I.Ár: 19 M Ft. Tel:+36-30-956-66-13

AquaCity közelében, áron alul eladó egy 2000-ben épült 97 nm-es 4 szobás jó állapotú, rendezett környezetű családi ház. Érd: +36-30-445-74-77 Becsaliban, 200 nm-es ház, 800 nm-es telekkel, medencével, örök panorámával eladó! Iá.: 24,9 M Ft. Érd.: +36-70-467-7549 Teskándon 100 nm-es 13 éves, igényes kialakítású családi ház ELADÓ! Iá.: 12,9 M Ft. Érd.: +36 70-467-75-49 Csonkahegyhát csendes utcájában eladó ez a tetőtér beépítéses 80 nm-es 2+ 1 fél szobás családi ház, 2000 nm-es területtel. Irányár:4,99 M Ft. Tel.: +3630-919-70-49

VÉGH AUTÓHÁZ KFT. • 3.5 t –ig minden tipusú jármű javítása • műszaki vizsgáztatás • gumiszerelés • UNIX Autókártya kibocsátás és elfogadás • BOSCH-BANNER-MONBAT akkumulátorok forgalmazása, használt telep beszámítással, díjmentes beszereléssel

Zalaegerszeg, Hock János u.102. Tel.:92/ 597-505

Zalabesenyőben eladó felújított, szigetelt és újraszínezett, műanyag nyílászárós, cserépkályhás, 3 szobás családi ház 1260 nm területtel. Ár: 9,9 M Ft Tel.:+36-30378-51-58 Zalaegerszeg, Olában, átépített, kettő külön lakrészből álló, 80 + 90 m2-es, összesen 5 szobás családi ház, garázzsal, eladó, vagy belvárosi kisebb lakásra cserélhe tő! I.ár: 21 900 000,- Ft. Tel.:+3630-301-28-26 Erzsébethegyen kétszintes újszerű állapotú családi ház, közel a buszmegállóhoz eladó! Iá.: 10,5 M Ft. Érd.: +36-70-467-75-49 Eladó kétszintes családi ház, a belvárostól pár percre, nyugodt, csendes, kedvelt övezetben! Iá.: 16 M Ft Érd.: +36-70-467-75-49 Eladó 100 nm-es ,jó állapotú családi ház Zeg-Besenyőben. Irányár: 13, 9 M Ft. Érdeklődni: 06-70-467-7614 Eladó 104 nm-es, családi ház Zalaegerszegen. Irányár: 20,5 M Ft Érdeklődni: 06-70-467-76-14 113nm-es családi ház Alsónemesapátiban. Cserelakás beszámítható. Irányár: 10,9 M Ft Érdeklődni: 06-70-467-76-14 Eladó Bocföldén egy új építésű 120 nm-es családi ház, 880 nm-es gyümölcsössel, szép kerttel. 16,9 M Ft irányáron. Érd.: +36-70-46775-14 Eladó Zalaegerszegen Becsaliban egy 110 nm-es családi ház. Irányár: 14,99 M Ft. Érd.: +36-70-467-75-14

2013. október 18.

Az előző heti „Tudod-e?” játék megfejtése a B.

Nyertesünk:

Tóth Gabriella olvasónk!

Gratulálunk! Lakás Igényesen felújított belvárosi lakás (Petőfi köz 3. B. 1. em.) eladó. Műanyag redőnyös ablak, új bejárati ajtó, új cirkófűtés, falba épített vezetékrendszer (villany, kábel TV, internet, leágazás minden helyiségbe). Új konyhabútor mosogatógép, új villanytűzhely, elszívó. Újjáalakított csempés fürdőszoba, mosógép, kisbútorok, bojler. Beépítet t szobaszekrény, előszoba bútor, tolóajtó. Egyedi hőszigetelés. A felújítás után nem volt még lakott, a gépek fűtés próbajárata megtörtént. Biztosított parkoló a lakás előtt. Tel.: +36-30-916-88-25, +36-30957-48-73 Zalaegerszeg kertvárosi 2 szobás felújított konvektoros lakás eladó. Tel: +36-30-718-68-54 Zalaegerszeg belvárosi 2 szobás konvektoros lakás eladó. Tel: +36-30-544-04-98 Zalaegerszeg kertvárosi 1+2 félszobás, fszt-i lakás eladó. Tel: +36-30-544-04-98 Platán soron 3 szobás, felújított lakás eladó! I.ár: 7,35 M Ft Tel:+36-30-956-66-13 Kertváros csendes részén, nyugati tájolású 2 szobás 51 nm-es, magasföldszinti lakás eladó Iár: 5,8 M Ft. Érd: +36-30-445-74-77 Belvárosában egy jó elosztású, napfényes, 1+2 félszobás, nagy konyhás, erkélyes lakás eladó! i.á.: 8,5 M Ft. Tel:+36-30-701-3394 Platán soron szigetelt házban, új nyílászáróval felszerelt, jó elosztású, 2 szobás, 48 nm-es lakás, kedvező áron eladó! I.á :5,249 M Ft. Tel:+36-30-701-3394 Zalaegerszegen a Platán soron, 51nm-es, kétszobás, konvektoros, első emeleti lakás eladó. Irányár: 6,9 M Ft Tel: +36-30-55177-90 Zalaegerszeg, Kispest utcában eladó világos, 2 szobás, 58 nm-es, felújított lakás. Irányár: 8,7 M Ft Tel: +36-30-551-77-90 Köztársaság úton, igényesen felújított 1+2fél szobás, erkélyes lakás eladó. Irányár: 8,6 M Ft. Tel.:+36-30-483-05-66 Belvárosi 2 szobás, konvektoros fűtésű, jó állapotú lakás eladó. Irányár 6,7 M Ft. Tel.: +36-30483-05-66 Zalaegerszeg kertvárosának kedvelt részén, 2. emeleti, nyugati tájolású 58 nm-es, 2 szobás, azonnal költözhető lakás eladó. Irányár: 5,9 M Ft. Tel.: +36-30919-70-49

Kertvárosban, a Hegyalja utcában eladó azonnal költözhető tehermentes 2 szobás, 55 nm-es, déli erkélyes, világos lakás. Tel.: +36-30-378-51-58 Belvároshoz közel eladó 52 nm-es, 2 szobás, erkéllyel rendelkező, konvektoros lakás, szigetelt tégla társasházban. Iá.: 6,3 M Ft Tel.:+36-30-563-72-12 Belvárosi 2003-ban épült, 1+2 szobás társasházi lakás + garzon, cirkó fűtéssel eladó! Érd.: +36-30-563-72-12 Hegyalja úton eladó azonnal költözhető tehermentes 2 szobás erkélyes lakás! Ár.: 4.99 M Ft Tel.: +36-30-563-72-12 Örökölt ingatlant szeretne eladni Zeg.-en? Hívjon bizalommal! Minden megoldás érdekel! Tel.: +36-30-563-72-12 Olában, 2. emeleti, 63 nm-es, 1+2 félszobás, egyedi mérőórás, légkondis lakás 7,9 M Ft-ért eladó. Tel.:+36-30-210-03-85 Zalaegerszeg Vizslapark környékén 2 szobás, 2. emeleti egyedi gázas, cirkósra átépíthető, erkélyes lakás 6,9 M Ft irányáron eladó! Tel.:+36-30-301-28-26 Zalaegerszeg Kertvárosban, 2 szobás, jó állagú 2. emeleti cirkós lakáseladó! I.ár: 9 200 000,Ft. Tel.:+36-30-301-28-26 Zalaegerszegen jó elrendezésű, igényes lakás, cirkófűtéssel, 1+2 szobás, erkélyes, zöld környezetben, költözés miatt eladó. Tel.: +36-30-237-70-27. Kertvárosban 1 szobás felújított földszinti lakás, alacsony rezsivel eladó. Irányár: 5,5 millió Ft. Tel.: +36-30-635-32-24 Landorhegyi, 2 szobás, lakás 4,49 M Ft-ért eladó! Tel.+36-30-51239 képek: www.zala.gportal.hu Belvárosi I emeleti,2 szobás,fiatal,cirkós lakás zárt gk beállóval a Bíró Márton úton eladó! Tel.+36-30-512-39-39 képek: www.zala.gportal.hu Kertvárosi I. emeleti,egyedi fűtésű,felújított ,2 szobás lakás 6.5 M Ft-os irányáron eladó! Tel.+36-30-512-39-39 képek: www.zala.gportal.hu Zalaegerszegen zöldövezeti alacsony rezsijű,egyedi fűtésű 55 m2-es tégla lakás 4,99 M Ft-ért eladó! Tel:.+36-30-512-3939 képek: www.zala.gportal.hu Zalaegerszegen Kertvárosi, új építésű, nappali + 2 szobás, egyedi cirkós lakás ,nagy nyugati erkéllyel 10,9 M Ft-os irányáron eladó ! Tel.:+36-30-28555-55 képek: www.zala.gportal.hu Zalaegerszegen, felújított sorházi lakás ,garázzsal,saját udvarral,kandallóval 13.9 M Ft-ért eladó. Tel.:+36-20-298-11-42 képek:www.zala.gportal.hu


2013. október 18. Zalaegerszeg belvárosában a Mártírok és Petőfi út sarkán épülő energiatakarékos, kertes, sorházi lakások, garázzsal kedvező áron eladók! Kulcsrakész ár egyedi igények alapján. Várható szerkezetkész átadás : 2013.december. tel.: +36-30285-55-55 Meglévő ingatlanját kedvező feltételekkel preferáljuk. képek: www.zala.gportal.hu Tel.:+3630-285-55-55 Leinformálható, jó üzleti kapcsolatokkal rendelkező ingatlanforgalmi szakember ügyfelei számára keres zalaegerszegi lakásokat,családi házakat,/ túlhitelezett állapot sem akadály /garantáltan gyors értékesítéssel ,korrekt jogi és banki háttér ! Tel. :+36-30-90290-37 Zalaegerszegen a Kertvárosban új építésű, 2. emeleti, nagy erkélyes 1 + félszobás lakás, nagy fürdővel 8 M Ft-ért eladó! Tel.+36-30-28555-55 képek:ww.zala.gportal.hu Eladó kétszintes, 114 nm-es, 3 + fél szobás sorházi lakás Csácsban. Iá.: 13,6 millió Ft.Érd.: +36-70-467-7549 Eladó, belvárosi lakás! 4. emelet, 2 szoba, 62 nm egyedi fűtés, két erkély. Iá.: 6,5 M Ft. Érd.: +36 70-467-75-49 Eladó belvárosi 3+fél szobás, 80 nm-es, nagy teraszos lakás, gépkocsi beállóval új építésű, liftes társasházban. Érd.: +36-70-46775-49 Eladó 42nm-es, 1+fél szobás lakás Zeg-Landorhegyen. Irányár: 4,6 M Ft. Érdeklődni: 06-70-467-76-14 Eladó Zeg-Belvárosában 114 nm-es, szintes lakás. Irányár: 14 M Ft. Érdeklődni: 06-70-467-76-14 Eladó 62 nm-es, első emeleti 2 szobás lakás Zalaegerszege, Göcseji úton. Irányár: 7.900.000 Ft Érdeklődni: 06-70-467-76-14 Eladó Zalaegerszegen, kétszobás 52 nm-es kertvárosi lakás. A lakás felújított. Irányár: 7.6 M Ft. Érd.: +3670-467-75-14 Eladó Zalaegerszeg, Landorhegyi városrészében egy 62 nm-es 4. emeleti lakás. 5,99 M Ft. Érd.: +3670-467-75-14 Eladó a Szívhegyen egy sorházi lakás szép panorámával irányár: 24.9 M Ft. Érd.: +36-70-467-75-14

Albérlet Kiadó igényes albérletet keresek ügyfeleim részére. Tel.: +36-30222-95-17

Telek Bazitán 5200 nm-es, panorámás építési telek eladó a TV toronnyal szemben. Tel.:+36-30-434-35-28

Hétvégi ház Csácsi-hegy alján az iskolától 300 m-re 1680 m2 szőlő, gyümölcsös, pince eladó. Fúrt kút, víz, villany van. Iár: 5 M Ft. Érd.: +36-30-70113-30

Horgász tó Zalaegerszeg külterületén, horgásztó faházzal gyönyörű környezetben alkalmi vétel, 9 M Ft-Ft irányáron eladó! Tel.:+36-30-30128-26

apróhirdetés Vegyes Széna, szalma, lucerna kör-, kockabála, koszorúalap eladó. Szállítás megoldható. Tel.: +36-70388-05-67 Szövőszék kis helyigényű, 2 nyüstös (4-re átalakítható) eladó. Érd.:+36-20-254-14-69 Gyapjú szövésre alkalmas fonal (sok színben, nagy mennyiség) olcsón eladó. Érd.:+36-20-25414-69 Rattan ülőgarnítúra 3-as, 2-es és 2 db fotel eladó. Ár: megegyezés szerint. Tel.:+36-70-519-52-17.

Építési telek Eladó 1000 nm-es építési telkek Zalaboldogfán. Fizetési kön�nyítés igényelhető. Irányár: 2.200.000 Ft Érdeklődni: 06-70467-76-14

INGATLANT KERES

Zalaegerszegi 7 Nap

Ez az Ön hirdetésének a helye!

Éden Süteményház Zalagerszeg, Tüttőssy u. 20. Tel.: 92/346-197, +36-30/993-36-68

Alkalmi tortáit rendelje meg nálunk! Kóstolja meg izletes süteményeinket!

zalaegerszegi nap

Apróhirdetési szelvény Érvényes 2013. január 1-jétől visszavonásig

A megjelenés helyei: Zalaegerszegi 7 Nap (26 000 példány) Zalaegerszeg teljes területe, Andráshida, Botfa, Csács, Ságod, Bazita

Apróhirdetéseit feladhatja még az alábbi újságokba: Nagykanizsai Maraton, Veszprémi 7 Nap, Veszprémi 7 Nap Plusz

Lakossági apróhirdetés ára

1250 Ft 2500 Ft

Üzlet

1500 Ft 3000 Ft

KIADÓ belvárosi 120 nm-es, igényes kialakítású, jó elosztás iroda, valamint utcafronti 200 nm-es üzlethelyiség! Érd.: +3670-467-75-49

1750 Ft 3500 Ft 2000 Ft 4000 Ft

Oktatás

Szolgáltatás ALAKFORMÁLÓ, zsíroldó mas�százs, ultrahangos cellulit kezeléssel. alakformalasma.hupont. hu Tel.:+36-20-405-75-97 www.dashaus.hu Megújult a weblapunk! Ingatlant közvetítünk 2000-óta. Ügyfeleink lakásokat, házakat keresnek! Tel.: +36-30/314-01-23 "PC-Laptop Gyorsszervíz! SZÁMÍTÓGÉPEK, LAPTOPOK javítása, felújítása, bővítése garanciával, Zalaegerszegen díjmentes házhoz kiszállással. HELYSZÍNI HIBAELHÁRÍTÁS! HÉTVÉGÉN IS! Tel.: +36-30-484-11-22, +36-20428-95-26 DUGULÁSELHÁRÍTÁS! Legolcsóbban, bontás nélkül, garanciával! Éjjel-nappal! Tel.: +3630/213-11 A küszöb a lakás éke! Küszöbborítás, küszöbsínek! Felméréssel, felrakással! Tel.: +36-70- 504-7731

Állás Ingatlaniroda kezdő kollégákat keres ingatlanközvetítő munkára, vállalkozói formában. Tel.: +36-30-544-04-98

Üzleti apróhirdetés ára

}1000Ft 2000Ft

Eladó lakásokat, házakat keresünk ügyfeleinknek nem kizárólagos szerződéssel. Tel: +3692-815-268 Végrehajtás előtt álló, hitel felmondás alatti ingatlanokat keresünk követelés megvásárlással! Tel: +36-92-815-268

Német nyelvből felkészítést vállalok: kezdő felnőtteknek és diákoknak. Tel.: +36-92-313914.

19

2250 Ft 4500 Ft ÜZLETI APRÓHIRDETÉSNEK MINŐSÜL: Amennyiben Ön vállalkozói minőségben vagy vállalkozásának adja fel apróhirdetését, illetve a hirdetés üzleti jellegű (rendszeres jövedelme származhat belőle), úgy az ehhez tartozó árat kell megfizetnie.

Áraink bruttó árak és egy megjelenésre értendõk!

Kérjük jelölje be, melyik rovatban kívánja hirdetését megjelentetni!

 Családi ház Lakás Ingatlan Telek Nyaraló

 Garázs Albérlet Kiadó ingatlan Kiadó garázs Üzlet

Kiemelt lakossági apróhirdetés ára: Megjelenés:

 Hitel Állást keres Állást kínál Társkeresés Autó/Motor

 Bútor Mûszaki cikk Növény-állat Vállalkozás/

 Oktatás Vegyes

Szolgáltatás

 keretes kiemelés +50% / megjelenés

 színes háttér +50% / megjelenés

alkalom. (Ha többszöri megjelenést kér, akkor az árakat kérjük a megjelenések számával beszorozni.)

Megrendelõ neve, címe: ________________________________________________________________________________________________________ Kelt: _________________________________________________________________________________________________________________________ Megrendelõ aláírása: ___________________________________________________________________________________________________________ Kérjük, a táblázatba olvashatóan írja be a hirdetés szövegét, mivel csak a négyzetekbe írt hirdetést tudjuk megjelentetni. (Négyzetenként egy betût, a szavak között egy üres négyzetet hagyva, betartva a helyesírás szabályait.) Ha a hirdetésben nevét és címét is közölni kívánja, kérjük, azt is írja be a négyzetbe. Apróhirdetésének árát a négyzetrács mellett elhelyezett árlistáról olvashatja le. Annyit kell fizetnie, amelyik sorban befejezõdött a szöveg. Többszöri megjelenés esetén az ár a megjelenések számával szorzandó.

SZEMÉLYES HIRDETÉSFELVÉTEL HIRDETÉSFELVEVŐ PONTJAINKON: Multi House ingatlaniroda, Zalaegerszeg, Ady út 20/B. Tel.: 30/347-02-75 Eötvös utcai hirdetőpont, Zalaegerszeg, Eötvös u. 12/d. Tel.: 20/803-9197


20

Zalaegerszegi 7 Nap

.

október.18. IV./41.

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK Szekcionált M garázskapuk! 50% kedvezménnyel 60 60 bukó 60x60 b bukó-nyíló kó-nyíló íló 9.990 9 990 0 Ft/db Ft//db Ft/ 90x150 bukó-nyíló 19.990 Ft/db 120x120 bukó-nyíló 19.990 Ft/db

ajándék kapunyitó motorral és két távírányítóval

139.990 Ft-tól

Műanyag ablak rendelése esetén a hirdetés felmutatójának +5 % kedvezményt biztosítunk!

Készletről azonnal vihető! MŰANYAG REDŐNYÖK 50% kedvezménnyel y

Műanyag bejárati ajtók

59.990

Ft/db-tól Fa bejárati ajtók

Acél biztonsági bejárati ajtók

CPL fóliás 52.990 beltéri ajtók Ft/db-tól

39.990 Beltéri ajtók Ft/db-tól 10.990 5 ponton záródó ódó ó Ft/db-tól Ft/db-tól biztonsági zárral LAMINÁLT PAR P PARKET PARKETTA ARKET KETTA TA A K KIÁRUSÍTÁS! IÁRUSÍTÁS! HŐSZIGETELÉSI ELÉ LÉ ÉSI 1.499 Ft/m-től FA SZALAGPARKETTA 5.590 Ft/m2-től AKCIÓ! 69.990

5 cm-es alaprendszer

1.299 Ft/m2 Tartalma: 5 cm-es polisztirol + ragasztó + üvegszövet háló

Dekorfóliás tele ajtó már

Az akció időtartama: 2013.10.18-tól 2013.10.26w-ig, illetve a készlet erejéig tart. A képek illusztrációk. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

ZALAEGERSZEG, Rákóczi út 10-22. Tel.: 06-20/400-5069 KESZTHELY, Rákóczi tér 13. Tel.: 06-20/400-5027 Nyitva: h-p. 9-17, szo. 9-12 • www.parkettadiszkont.hu

ŐSZI AKCIÓ!

Az akció 10.01-10.31-ig tart.

2013. október 18.


Zalaegerszegi 7 Nap

2013. október 18.

21

HE TI RE CE PT SÜTŐTÖKÖS GOLYÓK

Ősszel a ligetben HOZZÁVALÓK: 1 kg sült sütőtök (húsa, héj nélkül), 0,5 kg darált háztartási keksz, kb. 6 ek. méz, 10 dkg cukor, 2 ek vaníliás cukor, 2 ek rŠm / rŠmaroma, 1 csapoŽ kk fahéj, 10 dkg kókuszreszelék ELKÉSZÍTÉS: Megsütjük tepsiben a sütőtököt. A sült tököt villával öszszetörjük. Összekeverjük a darált háztaršási keksszel, és hozzáadjuk a mézet, a cukrot, a vaníliás cukrot, a rŠmot és a fahéjat, majd lág› masszává g›œrjuk. A masszából nedves kézzel kis gombócokat foržálunk, majd a gombóckákat kókuszreszelékbe forgatjuk.

Barátságtalanul kezdő­ dött az évszak, de aztán szerencsére enyhült a szo­ rítás, és idén is megmutatta szebbik arcát az ősz. Hét

végére még kellemes időjá­ rást ígérnek a meteorológu­ sok, s ha igazuk van, érde­ mes lesz kimozdulni a négy fal közül, akár a ligetben

egy sétát tenni, hiszen – mint Seres Péter felvétele mutatja – érdemes rácso­ dálkozni arra, ami körül­ vesz bennünket…

Október 19.-én szombaton

KUTYÁK NAPJA lesz a menhelyen, azaz nyílt nap. Fél 10-től várunk minden állatbarátot, aki örökbe fogadni, sétáltatni, adományozni akar. A gyerekeknek kisállat simogatóval kedveskedünk.


22

Zalaegerszegi 7 Nap

magazin

2013. október 18.

Visszapillantó: Így utaztunk a nyáron Az időjárás ugyan még kellemes, de a nyár­ nak, sőt, már az utószezonnak is régen vége. A zalaegerszegi utazási irodák képviselőit egy kis összegzésre kértük.

foglalásból volt sok. Emellett Horvátország, Tunézia és Törökország is nagyon nép­ szerűnek bizonyult. - Érdekes, hogy idén példá­ ul Spanyolországba és Bul­ gáriába alig utaztak tőlünk. Szintén megfigyelhető, hogy nő a rövidebb, 2-4 éjszakás körutak népszerűsége, akár Olaszország irányába, akár Párizs felé. A hosszabb 8-10 éjszakás utak kevésbé kere­ settek manapság. A QUAESTOR Utazási Iro­ dától Tasi Judit fiókvezető számolt be a tapasztalatok­ ról. - Az előző évhez képest a forgalmunk egyértelműen növekedett. A sláger megint csak Törökország volt, de Gö­ rögországba és Tunéziába is sokan utaztak velünk. Ter­ mészetesen az elmúlt évek­ ben tapasztalható gazdasági válság hatásai még az idei

A milánói dóm. Olaszország is népszerű úti cél volt szezonban is érezhetőek vol­ mas és kevesebb preferenciá­ tak, így a tour-operátorok val rendelkező utasoknak ja­ ezen a nyáron is kevesebb vaslom. Ugyanerre a problémára charterhelyet tudtak lekötni. Sajnos az idén is sok last mi­ hívta fel az utasok figyelmét nute ajánlatot váró érdeklő­ Gerencsér Mária, az egersze­ dő esett abba a hibába, hogy gi Ibusz Utazási Iroda iroda­ végül nem talált az igényei­ igazgatója is. Az, aki last mi­ nek megfelelő célpontot. Egy­ nute útra várt, idén nem iga­ re fontosabbnak tartom az zán járt jól, mert volt olyan időben, még széles palettáról időszak, hogy egyszerűen történő választást, az utolsó nem volt hely. Ha valakinek pillanatban történő foglalást konkrét elképzelése van szál­ inkább csak a nagyon rugal­ lodáról, kategóriáról, jobb, ha

nem hagyja az utolsó pillanat­ ra a választást. - A szezon forgalma emellett jól alakult, jól sikerült az idei nyár. Legkedveltebb úti célok között volt Horvátország mivel itt van a határ közelében, és autóval is könnyen elérhető. Olaszország, Görögország és Spanyolország is népszerű volt és idén Törökország szin­ tén hódított. Megfigyelhető, hogy egyre több a körutazás Nagy Katinka nyáron is. 

Fotó: Pezzetta Umberto

Arra voltunk kíváncsiak, miként, hol kapcsolódtak ki a zalaegerszegiek, zalaiak. A Zala Volán utazási iroda kép­ viseletében Málovics Mariet­ ta vezető utazásszervező foglalta össze a tapasztalata­ it. - Idén, mivel a tavasz kissé nehezen, későn érkezett, az utazási kedv is késlekedett. Ez az időjárás kedvező ala­ kulásával megváltozott, és nagyjából hasonló évet tud­ hatunk magunk mögött, mint amilyen a tavalyi volt. Leg­ népszerűbb úti célként meg­ maradt Olaszország, illetve, némileg meglepetésként, idén Németország iránt is megélénkült az érdeklődés. A Best Holiday utazási iro­ dától Pelikán András ügyve­ zető nyilatkozott. Mint mond­ ta, Görögország kedvező árai miatt idén is sokakat vonzott, főként apartmanos

Premier a Griff Bábszínházban Premiert tartanak ma a Griff Bábszínházban, 17 órától mutatják be Jámbor Zsuzsánna Kék nagyapó története című művét ifj. Jámbor József rendezésé­ ben. A produkcióban Far­ kas Attila, Szilinyi Arnold (képünkön), Benkő Zsu­ zsanna, Medgyesi Anna,

Balázs László, B. Szolnok Ágnes és Báthory Gábor eleveníti meg a figurákat. Az előadás előtt, 16 órától könyvbemutatót tartanak a teátrum nézőtéri büféjében, hiszen a mesével nem csak színpadon találkozhat a kö­ zönség, de kötet formájá­ ban is.


szรญnes Mellรฉklet Autรณs

Zalaegerszegi 7 Nap

2013. oktรณber 18.

23

SZEX SHOP

TURBร“ AJรNLAT TURBO MOTOROKRA

FEHร‰RNEMลฐK, jelmezek, eszkรถzรถk, DVD-k stb.

JAVASOLT รR:

4 299 000 Ft

Nyitva tartรกs: H-P: 11-18-ig, Szo: 9-13-ig

CHEVROLET CRUZE 1.4 LT DINAMIKUS TERVEZร‰Sลฐ, ELEGรNS ร‰S TรGAS.

ษ•&HZFEJGPSNBWJMยŸH ษ•,JUฤฏOฤยŸSยงSUยงLBSยŸOZ ษ•$IFWSPMFU.Z-JOLSFOET[FS

Zalaegerszeg, Bรญrรณ M. u. 22-24. T.: 06-30/394 3110 JAVASOLT รR:

5 199 000 Ft CHEVROLET ORLANDO 1.4 LT+ EGY MEGLEPลEN MรS CSALรDI AUTร“.

ษ•ยบMยงT ษ•3VHBMNBTBOWBSJยŸMIBUยฑCFMTฤUยงS ษ•4UยซMVTPT NBHBCJ[UPTLยบMTฤ

"GFMUยบOUFUFUUยŸSB[BKUยฑT$SV[FUVSCP-5.5ยงTB[0SMBOEPUVSCP-5 .5WFS[JยฑLSB WPOBULP[JL"[ยŸSBKยŸOMPUUGPHZBT[UยฑJยŸS"UยŸKยงLP[UBUยŸTOFNUFMKFTLยดSฤฏ SยงT[MFUFLยงTLPOLSยงU ยŸSBKยŸOMBUPLB[BLDJยฑCBOSยงT[UWFWฤ$IFWSPMFUNยŸSLBLFSFTLFEยงTยบOLCFO"$IFWSPMFU$FOUSBMBOE &BTUFSO&VSPQF`,GUยงTB[`BLDJยฑCBOSยงT[UWFWฤ$IFWSPMFUNยŸSLBLFSFTLFEยงTยบOLGFOOUBSUKยŸLBKPHPUB[ BKยŸOMBUPLWยŸMUP[UBUยŸTยŸSB JMMFUWFWJTT[BWPOยŸTยŸSB"LยงQJMMVT[USยŸDJยฑ7FHZFTยบ[FNBOZBHGPHZBT[UยŸT $SV[F `MLN 0SMBOEP MLN7FHZFT$0 LJCPDTยŸUยŸT$SV[FHLN0SMBOEPHLN

%SFBN8PSLT5VSCPh%SFBN8PSLT"OJNBUJPO--$

CHEVROLET KISS-GERENCSร‰R AUTร“HรZAK 8900 ZALAEGERSZEG | HOCK J. U. 96. TEL.: +36 92 323 875 8800 NAGYKANIZSA | Rร‰CSEI U. 1. TEL.: +36 93 518 940 8315 GYENESDIรS | KERESKEDลK รšTJA 2. TEL.: +36 83 515 030 WWW.KISS-GERENCSER.HU/CHEVROLET NYITOTT Hร‰TVร‰GE: 2013.10.19-20.

Nincs az ร–n autรณjรกnak mรกrkakereskedรฉse รฉs mรกrkaszervize vรกrosunkban?

Mi most segรญtรผnk ร–nnek! Nรกlunk Bosch technolรณgiรกval mรกrkaszerviz minล‘sรฉgben javรญttathatja, szervizeltetheti szemรฉlygรฉpkocsijรกt, kedvezล‘ รกron, รบgy, hogy nem veszรญtheti el gรฉpjรกrmลฑve gyรกri garanciรกjรกt. Helyszรญni mลฑszaki vizsga szemรฉlyautรณtรณl a nagy teherautรณig!

Bosch Car Service

8900 Zalaegerszeg, Balatoni รบt 3/A bosch@mobilpeter.hu Telefon:92/815-500 mobil:06-30/643-9096 www.mobilpeter.hu/bosch


24

Zalaegerszegi 7 Nap

2013. október 18.

Állatorvosi helyettesítés rendje Zala megye október 18-tól (péntek 14 órától) október 21-ig (hétfő reggel 8 óráig) Keszthelyi járás: Dr. Koósz Attila Keszthely T.: 36/30/238-1455, (előzetes bejelentkezés szükséges) Nagykanizsai járás: Dr. Schauta Marcell Bánokszentgyörgy T.: 36/30/348-4998 Dr. Virág Ernő Garabonc állatorvosi rendelő T.: 93/340-418 és 36/30/947-4226 Zalaegerszegi járás: Ügyeletes kisállatrendelő: Dr. Szilvássy Levente Teskánd, Petőfi u. állatorvosi rendelő T.: 36/20/956-4370 (előzetes telefon értesítéssel) Vegyes praxis: Dr. Bagladi Péter Pókaszepekt T.: 36/30/225-3714 Ügyeletes állatgyógyszertár: Nagykanizsa, vásárcsarnoki állatgyógyszertár szombat 8-12 óráig T.: 93/326-408 Zalaegerszeg, Batthyány úti állatpatika szombat 9-12 óráig T.: 92/347-375 Zalaszentgrót, Május 1. u. 3. sz. alatti állatpatika T.: 36/30/9748-316

Csapó Béla 75 évvel ezelőtt szerezte testnevelés tanári diplomáját. Gyutai Csaba köszöntötte Fotó: Seres Péter

Nyugdíjas pedagógusok köszöntése

A Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben tartott ün­ nepségen a húsz nyugdíjas közül a legtöbben, tízen, ara­ nyoklevelet vehettek át, ami azt jelenti, hogy ötven évvel ezelőtt fejezték be tanulmá­ nyaikat. Az öt 60 éve végzet­ tet gyémánt-, a négy 65 éve végzett pedagógust vasdip­ lomával jutalmazták, Csapó Béla, aki 75 évvel ezelőtt sze­ rezte testnevelés tanári dip­

lomáját a pápai Állami Taní­ tóképző Intézetben, gránit­ diplomával gazdagodott. A város az idén nyugdíjba vonulókat is köszöntötte. Az Emberi Erőforrások Minisz­ tériuma Pedagógus Szolgá­ lati Emlékérem díját négyen vehették át: Ferencz Vilmos­ né (Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Mikes utcai Tagóvoda), dr. Szabó Antal­ né (Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Petőfi utcai Tagóvoda, Ráth Zoltánné (Zalaegerszeg Belvárosi II. számú Óvoda Szent László utcai Tagóvodája), Czernó Péterné (Zalaegerszeg Bel­ városi II. számú Óvoda Kosztolányi D. téri Tagóvo­ dája).

Irodalmi est

Váradi Péter Pál – Lőwey Lilla A székely apostol – Nyírő József című albumának bemu­ tatójára és irodalmi estre vár­ ják a nagyérdeműt november 9-én, szombaton 17 órára. A költő munkásságát méltató kö­ tettel a Városi Hangversenyés Kiállítóteremben ismerked­ het a nagyérdemű. A program keretében színpadra lép Soós Andrea előadóművész, Czegő Teréz és Gábor László színmű­ vész, valamint Schreiner Jenő és zenekara. A rendezvényen Balaicz Zoltán alpolgármester mond köszöntőt.

építõanyag kereskedés

SZÉN AKCIÓ! mm, ázsa 20-40 4500 kcal

Ft/m 5 400

fûtôérték

sa

43276-1

Diplomaszerzésüket követő 50., 60., 65. és 75. évfordulója alkal­ mából köszöntötték tegnap a nyugdíjas pedagógusokat.

Október 23-tól (szerda reggel 8 órától) október 24-ig (csütörtök reggel 8 óráig) Keszthelyi járás: Dr. Gombócz János Zalaapáti T.: 352-352 és 36/30/979-2685 Nagykanizsai járás: Dr. ifj. Talabér Gyula kisállatrendelő Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 121. T.: 93/321-669 és 36/30/351-5500 Dr. Kósek Kornél Zalaszentbaláz T.: 36/30/284-6274 Zalaegerszegi járás: Ügyeletes kisállatrendelő: Dr. Szilvássy LeventenTeskánd, Petőfi u. állatorvosi rendelő T.: 36/20/956-4370 (előzetes telefon értesítéssel) Vegyes praxis: Dr. Bagladi Péter Pókaszepekt T.: 36/30/225-3714 Ügyeletes állatgyógyszertár: Nagykanizsa, vásárcsarnoki állatgyógyszertár szombat 8-12 óráig T.: 93/326-408 Zalaegerszeg, Batthyány úti állatpatika szombat 9-12 óráig T.: 92/347-375 Zalaszentgrót, Május 1. u. 3. sz. alatti állatpatika T.: 36/30/9748-316

Viszonteladókat is kiszolgálunk! Zalaegerszeg, Teskándi út 1. Telefon: 06-92/ 511-747 06-30/476-1003

Ön adja adj dja az ingatlant, dj ingatlant Mi hozzuk a vevőt! 8900 Zalaegersze,g Ady Endre u. 13. Tel.:+ 36 70/454-04-77

www.oc.hu/zalaegerszeg

z Ta k a r é k s

elvény attal

etéti kam

kiemelt b

Ez az Ön hirdetésének a helye!

!

zalaegerszegi nap

HELYSZÍNEN AZONNAL BÁRMIT PÓLÓRA! FELIRATOZÁS FÉNYKÉPES PÓLÓ GYERMEK – FELNŐTT

MÉRETBEN

TESCO Zalaegerszeg Sport utca 1. 06-30/552 42 64 www.polougynokseg.hu

SAL SB-X810 3D Hangprojektor

b

Akciós ár:

USB és AUX bemenet, Rádió, Távirányító 18.990.-Ft Az akció 2013.10.31-ig, vagy a készlet erejéig érvényes.

AUTÓHIFI ÉS ANTENNA-SZAKÜZLET ZALAEGERSZEG, RÁKÓCZI U. 13.

3

2%

1. hónapban 4% 2. hónapban 11,94 % 3. hónapban

Ajtófelújítás!

Újra szép lesz akár 1 nap alatt!

✓ soha többé ajtófestés ✓ törmelék nélkül akár egy nap alatt ✓ bontás és nagyobb zaj nélkül ✓ könnyű ápolás, ütés- és kopásálló ✓ a legtöbb ajtóra és tokra alkalmas ✓ saját gyártású minőségi alapanyagok

Holz-Bútor Kft. PORTAS-szaküzem 8900 Zalaegerszeg s Fészek u. 4 info@holz-butor.portas.co.hu www.portas-magyarorszag.hu www.portas.co.hu

tén

tlekötés ese

hónapos beté

AKCIÓS % EBKM: 6,06 Az akció visszavonásig érvényes!

További tájékoztatást kérjen ügyintézőjétől illetve az alábbi elérhetőségen:

HOĞWWH

www.portas.co.hu

Érdeklődjön telefonon: 06 20 22 -49 278

Körmendi Fiók Budapesti I. Fiók Budapesti II. Fiók Egyházasrádóci Fiók Zalaegerszegi Fiók Szombathelyi Fiók Nárai Fiók Kecskeméti Fiók Szerencsi Fiók Debreceni Fiók

9900 1024 1181 9783 8900 9700 9797 6000 3900 4025

Körmend, Rákóczi u. 32. Budapest, Margit körút 43-45. III/6. Budapest, Üllői u. 433. Egyházasrádóc, Kossuth u. 108. Zalaegerszeg, Petőfi u. 20. Szombathely, Thököly u. 36. Nárai, Petőfi S. u. 39. Kecskemét, Bocskai u. 9. Szerencs, Rákóczi Ferenc u. 73/2. Debrecen, Hatvan u. 58.

Tel.: +36-94 / 592-531 Tel.: +36-1 / 690-0960 Tel.: +36-1 / 297-0757 Tel.: +36-94 / 420-013 Tel.: +36-92 / 597-311 Tel.: +36-94 / 504-116 Tel.: +36-94 / 501-263 Tel.: +36-76 / 504-407 Tel.: +36-47 / 361-223 Tel.: +36-52 / 249-243

Jelen hirdetés a Takarékszövetkezet részéről nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felkeltése. A termék igénybevételének részleteiről a fiókokban illetve a Takarékszövetkezet honlapján találhatnak információt.

1

9

7

2

5

0

Zalaegerszegi 7 nap 42 het  

2013.10.18

Zalaegerszegi 7 nap 42 het  

2013.10.18

Advertisement