Page 1

EM O C I O NÁLIS TERVEZÉS MOME MA. I


B R A VE CAVE . . . n é h ány emlék és élmény, ami minden gyere k számára izgalmas


A j á t s z ó t é r f o r m avilága, a gyerekek számára o l y a n m o z g á s i l e h etőségeket nyújt, ahol testm o z g á s s a l r e n g e t eg energiát és feszültséget v e z e t h e t n e k l e . K iegyensúlyozottabbá válnak, szorongásaik, agresszivitásuk csökken. Különös a j e l e ntősége annak, hogy a m á s z á s t ó l a b u k f e ncezésen keresztül egészen a kutyakúszásig m inden helyzetben túlzott k o r l á t o k n é l k ü l kipróbálhassák magukat. Az i l y e n g y a k o r l á s o k és ügyeskedések önmagukban i s ö r ö m f o r r á s t j e lentenek a gyerekek számára. K ö z v e t e t t m ó d o n nagymértékben hozzájárul az ö n b i z a l o m f e j l ő d éséhez is, hiszen kevésbé é r z i m a g á t k i c s i n ek és tehetetlennek, ha mind t ö b b d o l g o t m e g tud csinálni. Egyre koord i n á l t a b b á v á l i k mozgásuk és erősödnek az i z m a i k . N e m e l é g , hogy a komoly izommunka, a h á t a t , a v á l l a k at, a karokat, a lábakat m u n k á r a b í r j a , d e az egyensúlyérzéket és a k o r d i n á c i ó s k é p e s séget is nagyban fejleszti. Ö s s z p o n t o s í t á s t , helyes probléma megoldást, ö t l e t e l é s t k í v á n a gyerekektől. A beltéri homokozó f e j l e s zti a kezek finom motorikáj á t , s o k a t t a n u l h atnak utánzás által, de azt i s m e g t a n u l h a t j á k, hogyan kell tekintettel lenniük egymásra.


K i ne ismerné a bújócska közben való várakozás érzését, hogy rád találnak vagy nem?


Bunker építés közben, a szülők elől való rejtőzködés,amikor a gyerek azt hiszi, hogy elbújik a világ elől, de legfőképp a szülei elől akar elbújni, hogy az önállóság érzése járja át és saját kis területén csak a barátaival és játszótársaival együtt lehessen.


L e g t ö b b g y e r e k , ha lát egy fatörzset, elgondolkodik, hogy ő azt megtudná m á s z n i v a g y n e m , és kihívásként tekint a f e l a d a t r a , í g y e gy olyan akadálypályával s z e m b e s ü l , a h o l kissebb nagyobb nehézség i f e l a d a t o k k a l tud szembenézni és társ a i v a l v e t é l k e d ni, miközben minél mag a s a b b r a j u t a z ágakon felfelé.


A b a r l a n g b a n v a l ó barangolás, és az is m e r e t l e n f e l f e d e zése izgalommal tölti fel ők e t , a h o g y e g y r e bennebb haladnak felfedez e t t é v á l i k s z á m u kra a terület, és egyre ot t h o n o s a b b a n t u d j ák érezni magukat.


K OVÁCS APOR M OME. MA. I E M O C I O NÁLIS TERVEZÉS

Emociónális tervezés  

Kovács Apor MA.I MOME

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you