__MAIN_TEXT__

Page 1

SYMBOLS COLLECTION


Με μεγάλη μου χαρά σας παρουσιάζω την συλλογή “Symbols” εμπνευσμένη από σύμβολα της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας που έχουν γίνει παγκόσμια. Κωνσταντίνος Κουζούπης

With great pleasure I present the collection “Symbols” inspired by symbols from Ancient Greek History which have become universal . Konstantinos Kouzoupis

Σύμβολα στα αρχαία Ελληνικά κοσμήματα Σήμερα τα κοσμήματα έχουν συνήθως σαν σκοπό την διακόσμηση, το γόητρο και μερικές φορές χρησιμεύουν σαν φυλαχτό. Γενικά, τίποτα δεν έχει αλλάξει εδώ και τρεις χιλιάδες χρόνια. Στην περίπτωση όμως των αρχαίων κοσμημάτων, πρέπει να θυμόμαστε ότι στην αρχαιότητα οι θρησκευτικοί συμβολισμοί είχαν πολύ πιο έντονη παρουσία στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων σε σχέση με το δικό μας σήμερα. Τα αρχαία Ελληνικά κοσμήματα έχουν ένα πολύ βαθύτερο νόημα και συχνά το επικοινωνούν αυτό με μια ξεχωριστή γλώσσα. Για να κατανοήσουμε και να “αποκωδικοποιήσουμε” τα αρχαία Ελληνικά κοσμήματα, είναι ζωτικής σημασίας να τα τοποθετήσουμε σε ένα θρησκευτικό πλαίσιο. Είναι επίσης σημαντικό να θυμόμαστε ότι η ζωή και η τέχνη των αρχαίων λαών διαπνεότανε από θρησκευτική πίστη σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι σύγχρονες κοινωνίες και ότι αυτό αντικατοπτρίζεται κατ’ ανάγκη στην απεικόνισή τους. Μόλις αυτά τα θέματα ληφθούν υπόψη, το έργο για την κατανόηση των αρχαίων πολιτισμών και των συμβολικών και εικονογραφικών λεξιλογίων τους θα γίνει πιο ενδιαφέρον.

Symbols in ancient Greek jewellery Nowadays jewellery usually has the purpose of decoration, often of status, and sometimes it serves as an amulet. In principle, then, nothing has changed between now and two or three millennia past. In the case of ancient jewellery, however, we must remember that to ancient people’s mythology and religious symbolism were much more present in their daily life than in ours nowadays. Ancient Greek jewellery has a much deeper meaning and frequently communicates this in a very own language. In order to understand and ‘de-code’ ancient Greek jewellery it is vital to place it into its religious context. It is also important to remember that the life and art of ancient peoples were permeated by religious belief to a far greater extent than modern occidental societies and that this is necessarily reflected in their imagery. Once these issues are borne in mind, the task to understand ancient civilizations and their symbolic and iconographic vocabulary will be found much more rewarding.


Spiral Collection

99335 11774

55973

33452

Η Σπείρα είναι ένα αρχαίο παγκόσμιο σύμβολο του χρόνου, της εξέλιξης και αναπαριστά τους κύκλους της ζωής, της αλλαγής και της πνευματικής ανάπτυξης. The Spiral is an ancient universal symbol of time, evolution and represents the cycles of life, change and spiritual growth.


Rhombus Collection

99339

11776

55857

88722 Ο Ρόμβος συμβολίζει τα τέσσερα στοιχεία της φύσης και τα τέσσερα άκρα του ουρανού. Η Γη είναι το στοιχείο του βορρά και σχετίζεται με την απόκτηση γνώσεων, την ευλογία, τη δημιουργία και την προστασία. Ο Αέρας είναι το στοιχείο της ανατολής και συνδέεται άμεσα με τη σκέψη και τη διανόηση. Η Φωτιά είναι το στοιχείο του νότου και σχετίζεται με τη δύναμη, την εξουσία και την αποφασιστικότητα. Το Νερό είναι το στοιχείο της δύσης και συμβολίζει τη ζωή. The Rhombus symbolizes the four elements of nature and the four ends of heaven. Earth is the element of the north and is associated with the acquisition of knowledge, blessing, creation and protection. Air is the element of the east and is directly linked to thought and intelligence. Fire is the element of the south and is associated with strength, authority and determination. Water is the element of the west and symbolizes life.


Strand Collection

11784

99342

88431

Το πλεγμένο σκοινί ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή θέματα που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες στην κεραμική και τα μωσαϊκά. Συμβολίζει την αιωνιότητα, τη δέσμευση και την ένωση. The inter-twined rope was one of the most popular motifs used by the ancient Greeks in pottery and mosaics. It symbolizes eternity, binding and connection.


Floral Collection

99381 11795

55974

55967

Τα Λουλούδια και τα Φύλλα ήταν πολύ δημοφιλή θέματα στα αρχαία ελληνικά κοσμήματα. Τα λουλούδια συνδέονται με τη γέννηση, τα χαρούμενα νιάτα, την ομορφιά και την ευχαρίστηση. Συγκεκριμένα λουλούδια όπως το Τριαντάφυλλο και ο Κρίνος έχουν συμβολική σημασία στην Ελληνική μυθολογία. Το Τριαντάφυλλο ήταν το σύμβολο της θεάς Αφροδίτης και συμβόλιζε την αγάπη και την ομορφιά. Ο Κρίνος ήταν το σύμβολο της θεάς Ήρας και συμβόλιζε την αγνότητα και αθωότητα. Το φύλλο της Ελιάς έχει χρησιμοποιηθεί σαν σύμβολο για την ειρήνη, τη καλή θέληση και την ευημερία για χιλιάδες χρόνια. Τα φύλλα της Δάφνης χρησιμοποιήθηκαν για τη κατασκευή των Δάφνινων Στεφανιών, ένα σύμβολο του θριάμβου και του υψηλού αξιώματος. Flower and Leaf motifs have been very popular in Ancient Greek jewellery. Flowers are associated with birth, joyful youth, beauty and pleasure. Specific flowers such as Roses and Lilies have assumed symbolic significance in Greek mythology. The Rose was the symbol of the Greek goddess Aphrodite and symbolised love and beauty. The Lily was the symbol of the Greek goddess Hera and symbolised purity and innocence. The Olive Leaf has been used as a symbol for peace, goodwill and prosperity for thousands of years. The Laurel Leaf was used to fashion the Laurel Wreaths, a symbol of triumph and highest status.


The Ancient Greek Cross Collection

11793

11783

55856

88723 ‘O αρχαίος Ελληνικός Σταυρός συμβολίζει την σχέση του θείου, Κάθετος Άξονας, με τον κόσμο, Οριζόντιος Άξονας. Ο κάθετος άξονας σχετίστηκε με τον ουρανό, τον πνευματισμό, τη δύναμη και το αρσενικό στοιχείο. Ο οριζόντιος άξονας σχετίστηκε με τη γη, την ευαισθησία, τη λογική και το θηλυκό στοιχείο. Έγινε το σύμβολο της ζωής, της γονιμότητας και της αθανασίας. The ancient Greek Cross symbolizes the relationship of the divine, Vertical Axis, with the world, Horizontal Axis. The vertical axis was associated with heaven, the spiritualism, the power and the male element. The horizontal axis was associated with earth, sensitivity, sense and feminine element. It became the symbol of life, fertility and immortality.


KOUZOUPIS JEWELLERY S.A. 2, Parnassou Street 105 61 Athens Greece Tel: +30 210 3228018 - Fax: +30 210 3223448 e-mail: info@kouzoupis.gr, www.kouzoupis.gr GREECE - GERMANY - SPAIN - USA - CARIBBEAN - PUERTO RICO

Profile for Kouzoupis Jewellery S.A.

Symbols Collection  

Symbols collection is one of great signification containing a plethora of Greek symbols such as the rhombus, the Greek cross, the spiral, th...

Symbols Collection  

Symbols collection is one of great signification containing a plethora of Greek symbols such as the rhombus, the Greek cross, the spiral, th...

Advertisement