Page 1

Kaavoituskatsaus 2017


Sisällys 3 4 5

Kaavoituksella viihtyisää ja kestävää ympäristöä Työn alla monipuolisia suunnittelutehtäviä Katsaus vuoden 2016 hankkeisiin Mato on yhteinen näkemys maankäytön toteuttamisesta

6 7 8 9 10 12 14 18

Ydinkeskustan ja Kullasvaaran kehittäminen jatkuu Suunnitelmissa toimiva ja turvallinen keskusta Osallistuminen sallittua! Kaavoitusta eri tasoilla KAAVOITUSKOHTEET vuonna 2017 YLEISKAAVAKOHTEET ASEMAKAAVAKOHTEET Poikkeaminen vain perustellusti Suunnittelualueelle rakentaminen Kouvolan ajantasaiset kaavat nyt karttapalvelussa!

19

Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu - yhteystiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2017 Julkaisija: Kouvolan kaupunki, kaupunkisuunnittelu 2017 Taitto: Susanna Toikander Julkaisu osoitteessa: www.kouvola.fi/kaavoituskatsaus Ilmakuvat: Lentokuva Vallas Oy Muut kuvat: Kouvolan kaupunki, ellei toisin mainita Käsittely: TELA 22.11.2016, KH 12.12.2016, KV 6.2.2017

2

Kyminruukki, Arkkitehtitoimisto Ajak


Myllykosken kirkko. Kuva Johannes Wiehn.

Kaavoituksella viihtyisää ja kestävää ympäristöä Maankäytön suunnittelu ohjaa alueiden käyttöä ja rakentamista. Kouvolassa maankäytön suunnittelusta vastaa noin 10 hengen osaajajoukko Kuusankosken Tekniikka ja ympäristötalossa. Vuoden alusta yksikkömme nimi on Kouvolan kaupunkisuunnittelu. Tehtävänämme on mm. uusien yleis- ja asemakaavojen laadinta ja muuttaminen tarpeen mukaan. Vaalimme myös kaupunkikuvaa yhteistyössä kaupungin omien yksiköiden ja muiden toimijoiden kanssa. Huolehdimme osaltamme rakennetusta kulttuuriympäristöstä ja maiseman suojelusta.

Ajankohtaista tietoa kaavahankkeista löydät maankäytön suunnittelun verkkosivuilta www.kouvola.fi/kaavoitus

Mikä on kaavoituskatsaus? Kaavoituskatsaus on kerran vuodessa laadittava julkaisu, jossa esittelemme Kouvolaa koskevia kaavoitushankkeita sekä muita maankäytön suunnittelun ajankohtaisia asioita. Se on kooste Kouvolan maa-alueiden käytön suunnittelusta ja kehittämisestä. Lisäksi kaavoituskatsauksesta saat tietoa omista osallistumismahdollisuuksistasi. Kaavoituskatsauksen lisäksi maankäytön suunnittelussa ylläpidetään tarkempaa kaavoitusohjelmaa, johon on luetteloitu kaikki tiedossa olevat kaavoituskohteet

sekä niiden tavoitteelliset valmisteluvuodet. Kaavoitusohjelma on luettavissa kokonaisuudessa verkkosivuilta www.kouvola.fi/kaavoituskatsaus. Vuoden aikana nousee usein esiin myös uusia kaavoitustarpeita, jotka eivät ole olleet tiedossa kaavoituskatsausta laadittaessa. Kaikkien kaavahankkeiden vireilletulosta tiedotetaan erikseen kuulutuksilla paikallislehdissä sekä kaupungin ilmoituksissa.

Näiden lisäksi ajankohtaista tietoa kaavahankkeista löytyy kaupunkisuunnittelun verkkosivuilta www.kouvola.fi/kaavoitus sekä www.facebook.com/ kouvolankaupunkisuunnittelu.

3


Työn alla

monipuolisia suunnittelutehtäviä Keskustan kehittäminen, Matkakeskushanke, Kullasvaaran logistiikka-alueen laajennus, Kymijoen rantojen kaavoitus, Kymin Ruukin kehittäminen ja Myllykosken kirkon laajennus – siinä merkittävimpiä kaavoitushankkeita vuodelle 2017. Osassa hankkeista suunnittelu on jo pitkällä ja osa saataneen alkuun kuluvana vuonna. Kaavahankkeiden lisäksi kaupunkisuunnittelussa tehdään perustyönä asema- ja yleiskaavojen ajanmukaistamista nykytilannetta vastaavaksi, sekä toisaalta tulevaa ennakoivaksi. Mm. kaupungin palveluverkon muutokset, kuten uusien koulujen, päiväkotien tai palveluasumisen yksiköiden rakentaminen edellyttävät muutoksia asemakaavoissa, ja näihin on hyvä varautua jo etukäteen. Kouvolassa on hyvä tonttitarjonta niin yrityksille kuin pientalorakentajille, eikä varsinaisia uusia laajoja asemakaava-alueita ole suunnitelmissa kaavoittaa lähivuosina. Monia asemakaavamuutoksia tehdään ns. hankekaavoina, joissa aloitteen tekijänä on maanomistaja, usein yritys. Näillä kaavoilla on monesti muita kaavamuutoksia kiireisempi aikataulu, eikä niihin voida juurikaan varautua ennakoivasti.

UUSIA KAAVOITUSKOHTEITA JA UUDISTUVIA TOIMINTATAPOJA Aivan uudenlaisia kaavamuutoskohteita voi puolestaan tuoda tullessaan vireillä oleva kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma. Melualtistumisen ehkäiseminen on yksi yhä suuremman merkityksen saava näkökulma, joka kaavoittajan on työssään huomioitava. Kouvolassa suurimmat ympäristömelun aiheuttavat tieja raideliikenne. Uusia haasteita kaavoitukseen ja kaupunkisuunnitteluun tuovat toimintatapojen muutokset, joita vuoden alusta uudistuva maankäyttö- ja rakennuslaki aiheuttaa. Uudistus tähtää maankäytön suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvien lupakäytäntöjen ja prosessien sujuvoittamiseen eli turhan lupabyrokratian purkamiseen. Uudistus tulee näkymään Kouvolassa mm. kaavamerkintöjen ja –määräysten yksinkertaistamisena ja yhdenmukaistamisena sekä joustavampana täydennysrakentamisena.

4

TEHTÄVÄNÄ RAKENNETUSTA KULTTUURIYMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN Kaupunkisuunnittelun toimenkuvaan kuuluu vahvasti myös rakennetusta kulttuuriympäristöstä huolehtiminen. Perusinventointeja ja –selvityksiä rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokkaista kohteista tehdään aina yleiskaavoituksen yhteydessä. Ne toimivat pohjana asemakaavamääräyksille ja ohjaavat rakennusvalvonnan lupakäsittelyä. Selvitysten perusteella voidaan esimerkiksi ehdottaa kohteita asemakaavalla suojeltaviksi, kuten parhaillaan vireillä olevan ydinkeskustan osayleiskaavan yhteydessä on tehty. Tarkoituksena on turvata rakennusperinnön ja kerroksellisen kaupunkirakenteen säilyminen.

OSALLISTU JA VAIKUTA! Kaavojen avulla määritellään mm. asuinalueiden, työpaikkojen, virkistysalueiden sijoittuminen kunnan alueella sekä niiden väliset liikenneyhteydet. Kaupunkisuunnittelun tavoitteena on luoda viihtyisää ja kestävää kaupunkiympäristöä kaikille kouvolalaisille. Siksi kaikilla on myös oikeus osallistua työhön! Tavoitteena on vuonna 2017 luoda yhä enemmän mahdollisuuksia asukkaiden kohtaamiselle. Järjestämme kuluvanakin vuonna asukasiltoja, työpajoja, kaavakahviloita ja muita tilaisuuksia ympäri Kouvolaa, jotta voimme kertoa ja keskustella alueen ajankohtaisista suunnitteluasioista. Pyrimme siihen, että tietoa kaupunkisuunnittelusta ja ajankohtaisista kaupunkisuunnitteluhankkeista on helposti luettavissa myös verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Kehittämisideoita ja palautetta otamme Facebook-sivujen lisäksi mielellään vastaan myös kaupungin sähköisen palautepalvelun kautta (www.kouvola.fi/palaute). Henkilökunnaltamme saa lisäksi aina henkilökohtaista asiakaspalvelua kaupunkisuunnitteluasioissa.

Tervetuloa osallistumaan asuin- ja elinympäristösi kehittämiseen!


Valmista tuli!

Katsaus vuoden 2016 hankkeisiin Vuoden 2016 merkittäviä saavutuksia koko Kouvolalle oli Pioneeripuiston asemakaavamuutoksen valmistuminen lokakuussa. Kaavan voimaantulon myötä vuoden 2019 asuntomessut Korialla ovat askeleen lähempänä toteutumista. Asemakaava perustuu ideakilpailun voittaneeseen Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy:n ehdotukseen ”Koriaa”. Paja-aukion ratkaisu perustuu Serum Arkkitehdit Oy:n ideakilpailutyöhön ”Pioni”, joka palkittiin kilpailussa toisella sijalla. Asemakaavoitusprosessissa merkittävä hyöty saatiin vuonna 2015 valmistuneesta osayleiskaavasta sekä kaupunkilaisilta, jotka ottivat aktiivisesti osaa prosessiin mm. asukasilloissa, työpajassa sekä nimikilpailun kautta ja jakoivat tietojaan kaavoittajan käyttöön. Pioneeripuiston asun-

tomessualueen rakentaminen alkaa vuonna 2017 katujen ja yleisten alueiden sekä muun infran rakentamisella. Lue lisää: www.kouvola.fi/pioneeripuisto ja www.asuntomessut.fi/kouvola Muita tärkeitä viime vuonna valmistuneita kaavahankkeita ovat mm. Brankkarin ja Lasipalatsin asemakaavamuutokset. Ne palvelevat yritys- ja asuinrakentamista Kouvolan ydinkeskustassa. Lyseon lukion ja Ratateknisen oppimiskeskuksen kaavahankkeet puolestaan mahdollistavat nykyaikaisten ja toimivien oppimisympäristöjen toteuttamisen. Yleiskaavoituksessa saatiin merkittävimpänä ja suuritöisimpänä valmiiksi Kouvolan keskeisen kaupunkialueen yleiskaava, joka on luonteeltaan strateginen yleiskaava. Kaavassa on linjattu keskeisen kaupunkialueen maankäytön laajenemissuuntia ja -alueita sekä periaatteita. Kaava toimii osaltaan

pohjana tulevalle tarkemmalle osayleiskaavoitukselle ja maankäytön kehittämiseen liittyville periaateratkaisuille. Vuonna 2016 valmistui myös Jaalan rantayleiskaavojen ajantasaistustyö. Yhteensä kaupunginvaltuuston käsittelyssä sai vuoden aikana hyväksynnän 13 asemakaavaa ja kaksi yleiskaavaa. Lisäksi Tekninen lautakunta hyväksyi kaksi vaikutuksiltaan vähäisempää asemakaavamuutosta. Kaupunkisuunnittelu valmistelee kaavoitushankkeiden lisäksi enemmistön kaavoista poikkeamispäätöksistä sekä suunnittelutarveratkaisuista. Vuonna 2016 päätöksiä käsiteltiin yhteensä noin 75 kappaletta.

Mato on yhteinen näkemys maankäytön toteuttamisesta Maankäytön toteuttamisohjelmalla (Mato) koordinoidaan maankäytön toteuttamista Kouvolassa. Siinä määritellään uusien asuinalueiden toteuttamisjärjestys seuraaville 10 vuodelle. Ohjelmalla sovitetaan yhteen kaavoitus, maanhankinta, yhdyskuntatekniikan rakentaminen, tonttien luovutus sekä taloussuunnittelu. Näin ollen se tuottaa lähtökohdat kaavoitusohjelmalle, maanhankinnalle ja yhdyskuntatekniikan investointiohjelmalle. Ohjelman tarkoituksena on varmistaa yhteinen näkemys kaupungin maankäytön kehittämisessä, edistää jatkuvaa hallintaprosessia, suunnitelmallisuutta ja ennakoitavuutta sekä kehittää toimialaa. Mato otettiin käyttöön alkuvuodesta 2015. Vuonna 2016 toteuttamisohjelman painopisteenä olivat yritystontit ja vuonna 2017 painotetaan palveluasumista. Lue lisää: www.kouvola.fi/mato

Kaavio tonttituotantoketjujen yhteensovittamisesta.

5


Näkymä uudistuvasta matkakeskuksesta. Kuva Matkakeskuksen hankesuunnitelmasta 11/2016. Jatke Oy / Arkkitehdit Soini & Horto 2016.

Ydinkeskustan ja Kullasvaaran kehittäminen jatkuu Kaupunkisuunnittelu edistää osaltaan kaupungin strategisten kärkihankkeiden - ydinkeskustan kehittämisen sekä Kullasvaaran logistiikka-alueen -toteutumista.

KEHITTYVÄ KESKUSTA Keskustan kehittämisen kaavallisen rungon luo valmisteilla oleva ydinkeskustan osayleiskaava, jonka luonnos tulee nähtäville kuluvan vuoden aikana. Osayleiskaavan tarkoituksena on noudattaa vuonna 2013 valmistuneen Kouvolan keskustavisio 2030 suunnitelman periaatteita. Keskustavisiota toteutetaan myös kortteleittain tehtävien asemakaavamuutosten myötä. Näistä yksi merkittävistä on hyväksymistä odottava Keskustakortteleiden kaavahanke, joka mahdollistaa täydennysrakentamisen Kauppahallin, Pukimon ja Pohjola-talon kortteleihin sekä Hansatorin kehittämisen. Jo valmistuneista kaavahankkeista mm. Lasipalatsi, Brankkari, Kiskoraitti ja Halkotori lisäävät vision mukaisesti osaltaan yritysja asuinrakentamisen mahdollisuuksia Kouvolan ydinkeskustassa, sekä ehevöittävät keskustan kaupunkikuvaa. Osa keskustan hankkeista on edennyt kaavoituksen valmistuttua jo toteutusvaiheeseen ja osa on käynnistymässä lähiaikoina. Näkyvin keskustan kehittämishanke on kävelykatu Manskin remontti, jonka on tarkoitus valmistua vuoden 2017 aikana. Tavoitteena on luoda kadusta entistä viihtyisämpi paikka kaupunkilaisten kohtauspaikaksi ja tapahtumien puitteiksi. Kaupunkisuunnittelun tehtävänä on kaavoituksen ohella olla mukana kaikessa keskustan kehittämistä edistävässä toiminnassa yhteistyössä muiden kehittämisestä vastaavien tahojen kanssa. Lue lisää www.kouvola.fi/keskustankehittäminen

li siirtyy suunnitelmissa uuteen paikkaan nykyisen matkakeskuksen itäpuolelle ja sinne sijoittuu ajanmukaiset tilat joukkoliikenteen ja matkahuollon tarpeisiin. Pysäköintitilaa lisätään radan eteläpuolelle. Lisäksi kaavassa tarkennetaan katu- ja yleisten alueiden rajauksia. Myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten arvojen säilyminen taataan kaavassa ja mahdollistetaan samalla niiden toiminnallinen kehittäminen. Keskus tulee liittymään kiinteästi nykyiseen asemarakennukseen ja tulee tarjoamaan puitteet noin 500 työntekijälle. Tavoitteena on muodostaa matkakeskuksen kehittämisen myötä keskustaan houkutteleva ja monipuolinen palvelukokonaisuus rautatieltä Kymen Lukolle saakka. Asemakaavan muutos on tullut vireille yksityisestä aloitteesta vuonna 2012 ja sen luonnosvaihe oli nähtävillä viime vuoden lopussa. Kaava laaditaan tiiviissä yhteistyössä maanomistajien, hankkeen toteuttajien ja alueella toimivien yrittäjien, kuten liikennöitsijöiden kanssa. Lue lisää www.kouvola.fi/matkakeskus

UUDISTUVA MATKAKESKUS Kehittyvän keskustan palveluita täydentää uudistuva Matkakeskus. Valmisteilla olevan asemakaavamuutoksen myötä alueelle on mahdollista rakentaa uusi matka- ja tapahtumakeskus, johon on suunniteltu sijoitettavan toimisto- ja liiketiloja, asumista, hotelli, kokous- ja koulutustiloja sekä tapahtuma-areena. Linja-autoterminaa-

6

Uudistuva matka- ja tapahtumakeskus Hallituskadun suunnasta (Jatke Oy / Arkkitehdit Soini & Horto 2016).


LAAJENEVA KULLASVAARA Tykkimäessä sijaitsevan Kullasvaaran logistiikka- ja teollisuusalue on osa Kouvolan kaupungin rautatie- ja maantieterminaalin pitkän aikavälin kehittämishanketta (Kouvola Rail-Road-Terminal). Alueen maankäytöllinen kehittämisratkaisu selvitetään yleissuunnitelman avulla, joka perustuu oikeusvaikutteisen Kouvolan keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan maankäyttöratkaisuihin ja laajemman alueen liikenneverkon suunnitelmiin. Alueen varsinainen asemakaavatyö käynnistetään vaiheittaisesti yleissuunnitelman jälkeen vuoden 2017 aikana. Lue lisää: www.kouvola.fi/kullasvaara

Kullasvaaraan logistiikka-alue laajenee.

Suunnitelmissa toimiva ja turvallinen keskusta kaikille liikkujille Kouvolan ydinkeskustan liikenneverkon ja pysäköinnin suurimmat nykytilan haasteet liittyvät muun muassa keskustan läpiajoliikenteeseen, korkeisiin ajonopeuksiin, puutteelliseen pysäköinnin opastukseen ja yhteyspuutteisiin pyöräreiteillä. Näihin paneudutaan syksyllä valmistuneessa kehittämissuunnitelmassa, jonka tavoitteena on toimiva, turvallinen ja viihtyisä keskusta vuonna 2030. Suunnitelman on tehnyt liikenteen suunnitteluun erikoistunut Trafix Oy. Tavoitetilassa ydinkeskustan tiivein ydin Kauppamiehenkadun, Hallituskadun, Koulukadun ja Salpausselänkadun rajaamalla alueella on rauhoitettu kävelykaduksi (Manski) ja alhaisten nopeuksien hidaskaduiksi. Ydinkeskusta on edelleen kaikilla kulkumuodoilla helposti saavutettavissa ja turvallinen liikkua kaikilla kulkumuodoilla, mutta laajentamalla kävelyaluetta ja parantamalla pyöräily-yhteyksiä ja reittien laatua pystytään edistämään jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita ydinkeskustassa.

ASIAKASLÄHTÖINEN PYSÄKÖINTI Pysäköinnin osalta suunnittelun tavoitteena on mm., että kaupunkilaiset, vierailijat ja erityisryhmät löytävät pysäköintipaikan helposti, pysäköintiratkaisut tukevat ydinkeskustan elinkeinoelämän kilpailukykyä ja ne ovat asiakaslähtöisesti toteutettu. Suunnitelman toteuttamisen ensimmäisenä toimenpiteenä ydinkeskustassa luovuttiin jo viime vuonna maksullisista pysäköintipaikoista ja muutettiin ne 30 minuutin - 2 h kiekkopaikoiksi. Lisäksi Välikadun ja Tunnelikadun pysäköintialueiden aikarajoitukset muutettiin kahdesta tunnista neljään tuntiin ja lauantain aikarajoituksesta luovuttiin kokeiluluontoisesti tammikuun 2017 loppuun saakka. Vastaava kokeilu toteutettiin myös Kuusankosken keskustassa.

Muita suunnitelmassa ehdotettuja kehittämistoimenpiteitä lähivuosille ovat mm. pyöräpysäköinnin lisääminen, vanhojen pysäköintilaitosten kunnostaminen sekä ydinkeskustan pysäköintijärjestelmän selkeyttäminen ja yhtenäistäminen kokonaisuudessaan. Oma laajempi kehittämiskokonaisuutensa on digitaalisten palveluiden, kuten mobiililaitteita tukevan opastuksen toteuttaminen keskustan pysäköintiä, pyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä parantamaan.

RAAMIT TULEVALLE SUUNNITTELULLE Nyt valmistunut kehityssuunnitelma antaa raamit keskustan liikenneverkon ja pysäköinnin kehittämiselle seuraavien 15 vuoden aikana ja sitä tullaan hyödyntämään jatkossa tehtävässä maankäytönsuunnittelussa, kuten ydinkeskustan osayleiskaavan laadinnassa. Se toimii myös perustana katujen ja pysäköintiratkaisujen yksityiskohtaiselle suunnittelulle. Yksi merkittävä muutos ydinkeskustan liikenneverkon kehittämisen kannalta on tapahtumassa mahdollisesti jo kuluvana vuonna, kun Kouvolankadun ja Hallituskadun kaksisuuntaistaminen käynnistyy. Muutokset liittyvät matka- ja tapahtumakeskuksen kehittämiseen.

Ehdotus liikenneverkon kehittämisen toteuttamisjärjestyksestä. Kuva Trafix Oy 2016.

7


Näin kaavoitus etenee!

Kysy ja keskustele somessa! www.facebook.com/ kouvolankaupunkisuunnittelu Mielipiteet OAS:sta

• Suunnittelija laatii kaavalle osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS). • Kaava vireille ja OAS nähtäville kommentoitavaksi.

VALMISTELU • Selvityksiä, luonnostelmia, vaikutusten arviointia kaavahankkeeseen liittyen. Syntyy KAAVALUONNOS. • Luonnos nähtäville kommentoitavaksi.

ALOITUS Osallistu yleisötilaisuuksiin ja verkkokyselyihin!

Mielipiteet kaavaluonnoksesta

Muistutukset ja lausunnot kaavaehdotuksesta

• Suunnittelija työstää luonnosta eteenpäin aiemmat mielipiteet ja lausunnot huomioiden. Syntyy KAAVAEHDOTUS. • Ehdotus hyväksyttäväksi tekniselle lautakunnalle (tela). • Telan päätöksellä ehdotus nähtäville kommentoitavaksi.

HYVÄKSYMINEN • Suunnittelija laatii vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin sekä tarkentaa tarvittaessa kaavaehdotusta. • Merkittävät kaavat ja kaavamuutokset hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustoon. • Vähäiset muutokset pelkästään telaan.

• Kaava voimaan 1,5–2 kk hyväksymisestä, mikäli siitä ei valiteta.

VOIMAANTULO

EHDOTUS Valitusmahdollisuus päätöksestä

Osallistuminen sallittua! Maankäyttöä suunnitellaan niin, että osallisilla ja muilla alueesta kiinnostuneilla on mahdollisuus saada tietoa suunnitelmista ja osallistua niiden tekemiseen. Osallistuminen on tärkeää, koska sitä kautta suunnittelija voi saada hyödyllistä tietoa alueen asiantuntijoilta eli kaikilta niiltä, joiden asumiseen, työntekoon, liikkumiseen, harrastuksiin tai muihin oloihin kaavaa saattaa vaikuttaa. Näitä ns. osallisia voivat olla myös eri viranomaiset ja yhteisöt. Jokaiselle kaavahankkeelle laaditaan oma osallistumis- ja arviointisuunnitelmansa, jossa kuvataan kaavoituksen tavoitteiden, lähtökohtien ja valmisteluprosessin lisäksi, miten valmisteluun voi osallistua ja miten kaavan vaikutuksia arvioidaan. Suunnitelmas-

Kaupunkikalusteiden arviointia työpajassa.

8

sa myös kerrotaan, miten kaavatyön edistymisestä tiedotetaan. Tutustu kaavoituksen etenemiseen ja tiedät, missä vaiheessa sinua kiinnostava kaavoitushanke on menossa ja miten siihen voi vaikuttaa.

MONTA TAPAA OSALLISTUA Kaikkiin merkittäviin kaavahankkeisiin liittyen järjestetään kaikille avoimia työpajoja, asukasiltoja tai osallisten mielipiteitä kerätään esimerkiksi karttakyselyllä internetissä. Kiinnostuneita voidaan kutsua myös alueen omaan asukasraatiin, kuten Korian Pioneeripuistossa. Kaavoituksen edetessä siihen voi osallistua ja vaikuttaa eri tavoilla: Aloitus- ja valmisteluvaiheessa voit kertoa mielipiteesi osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta ottamalla yhteyttä kyseisen kaavan suunnittelijaan joko soittamalla, sähköpostitse, kirjeitse tai sopimalla tapaamisesta. Voit myös lähettää mielipiteesi Tekniikka- ja ympäristötalon kirjaamoon. Kaavasta jätetyt kirjalliset

mielipiteet kirjataan aina osaksi kaavan valmisteluasiakirjoja. Suurimmissa kaavahankkeissa järjestetään tarvittaessa myös yleisötilaisuuksia. Jokaisella vireillä olevalla kaavahankkeella on käytössä verkko-osoite, josta löydät päivitettyä tietoa kyseisestä kaavasta. Verkko-osoitteet ovat muotoa www.kouvola.fi/ kaavahankkeennimi. Käytössäsi on lisäksi Kouvolan kaupungin sähköinen Palautepalvelu, jossa kaavoitukseen liittyvän palautteen voi kohdistaa kartalle ja sen käsittelyä voi seurata. (www. kouvola.fi/palaute) Ehdotusvaiheessa voit esittää kirjallisen muistutuksen kaavan nähtävänäoloaikana tekniselle lautakunnalle. Saat siihen halutessasi myös vastineen kaavoittajalta. Kun kaava on hyväksytty, ei sen sisältöön voi enää vaikuttaa muuta kuin valittamalla kaavasta hallinto-oikeuteen. Lue lisää: www.kouvola.fi/osallistuminen

JULKISESTI NÄHTÄVILLÄ Kaavoituksen etenemisestä tiedotetaan eli kuulutetaan paikallisissa lehdissä ja internetissä. Kuulutuksilla halutaan tavoittaa kaavahankkeen osalliset mielipiteiden esittämistä varten silloin, kun hanke tulee vireille ja esitellään kaavaluonnos tai kun nähtäville asetetaan kaavaehdotus. Kaava-alueella oleville ja siihen rajautuville kiinteistön- tai maanomistajille lähetetään tietoa kaavan vireilletulosta myös kirjeitse.


Kuulutukset ovat lisäksi nähtävillä virallisilla ilmoitustauluilla kaupungintalolla (Torikatu 10) ja tekniikka- ja ympäristötalolla (Valtakatu 33) sekä kaupungin verkkosivuilla www.kouvola.fi. Varsinainen kaava-aineisto eli kaavakartta ja –selostus sekä mahdollinen taustamateriaali on helpoiten nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten kaupunkisuunnittelun verkkosivuilla www.kouvola.fi /nahtavilla. Aineisto on esillä kuulutuksessa ilmoitetun ajan myös tekniikka- ja ympäristötalon yhdyskäytävän ilmoitustaululla.

Myllykosken kirkon ja lähiympäristön kehittämiseen liittyvässä kyselyssä kartalle sai laittaa alueen helmiä ja kehittämiskohteita.

Kaavoitusta eri tasoilla

Maakuntakaava

MAAKUNTAKAAVA

RANTA-ASEMAKAAVA

Maakuntakaavassa esitetään maakunnan alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaavassa käsitellään koko maakuntaa ja seutukuntia koskevia vaikutuksia ja tarpeita 10–20 vuoden tarkastelujaksolla. Maakuntakaavan laatii ja hyväksyy maakunnan liitto.

Ranta-asemakaava on maakunta- tai yleiskaavaan pohjautuva yksityiskohtainen suunnitelma alueen käytön ja rakentamisen järjestämisestä. Ranta-asemakaava on ainoa kaava, jonka maanomistaja voi laatia.

YLEISKAAVA

Yleiskaava

Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittämistä pitkällä aikavälillä. Se ohjaa asemakaavoitusta ja muuta tarkempaa suunnittelua. Yleiskaavoitus on jatkuva prosessi ja sen toteutuminen kestää kaavan laajuudesta ja tarkoituksesta riippuen 3–5 vuodesta jopa 10 vuoteen. Yleiskaavan laatii ja hyväksyy kunta.

ASEMAKAAVA Asemakaava

Ranta-asemakaava

Asemakaava on yleiskaavaan pohjautuva yksityiskohtainen alueidenkäytön suunnitelma, joka luo edellytykset rakentamiselle. Asemakaavassa mm. kerrotaan mihin tarkoituksiin aluetta saa käyttää ja kuinka paljon sinne saa rakentaa. Kaavamääräykset ohjaavat myös mm. rakennuksen kerrosten tai autopaikkojen määrää, sijaintia tontilla, kadun leveyttä ja muita alueen rakenteeseen ja kaupunkikuvaan vaikuttavia seikkoja. Asemakaavan laatii ja hyväksyy kunta.

KYMENLAAKSON MAAKUNTAKAAVA Voimassa olevat maakuntakaavat: • Taajamat ja niiden ympäristöt (vahvistettu 28.5.2008 ja 18.1.2010) • Maaseutu ja luonto (vahvistettu 14.12.2010) • Energiamaakuntakaava (vahvistettu 10.4.2014) • Kauppa ja merialue (vahvistettu 26.11.2014)

MAAKUNTAKAAVAN AJANTASAISUUSARVIOINTI Maakuntakaavojen päivitys käynnistyi viime vuonna. Vuosina 2016-2018 on käynnissä ns. kokonaismaakuntakaavan valmisteluvaihe, jolloin laaditaan tarvittavat selvitykset ja muodostetaan eri vaihtoehdot ja päätelmät kaavaratkaisujen pohjaksi. Niitä myös arvioidaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Päätelmien pohjalta laadittu kaavaluonnos asetetaan julkisesti nähtäville kommentoitavaksi talvella 2018 Lue lisää: www.kymenlaakso.fi/ maakuntakaava.

9


YLEISKAAVAKOHTEET vuonna 2017 Y1 Kouvolan ydinkeskustan osayleiskaava Y2 Niskala-Tervaskangas osayleiskaava Y3 Kymijoen rantaosayleiskaava välillä Koria-Myllykoski-Inkeroinen Y4 Miehonkankaan osayleiskaava Y5 Verlan osayleiskaava Y6 Vekaranjärvi - Pesäntäjärvi rantaosayleiskaava Tarkemmat kuvaukset sivuilla 12 - 13. Y6

Y5

Jaala

Voikkaa

Valkeala

Kuusankoski

Y2 Y1

Y4

Kaipiainen Keskusta

Utti

Koria

Y3

Myllykoski Sippola Elimäki Anjala

10

Inkeroinen


ASEMAKAAVAKOHTEET vuonna 2017 A13 A25

A14

A24 A20

Niinistö

Kuusankoski

A26

A10 A27

Kymintehdas

A21

Lehtomäki

Tykkimäki

A6

Keskusta A17 A5

Kaunisnurmi

A2 A3

A9

A8

A4

A7

Tornionmäki A16

A1

Sarkola

A28

A15

A18 A19

Koria A11

Anjala Myllykoski

A23

Kaipiainen

A12

A22

A1 Matkakeskus (kaava nro 01/010) A2 Keskustakorttelit (kaava nro 01/012) A3 As Oy Talletus (kaava nro 01/0125 A4 As Oy Pohjanjaakko (kaava nro 01/026) A5 Sakaristonmäki (kaava nro 02/006) A6 Hinkismäki (kaava nro 02/009) A7 Sarkolan koulu (kaava nro 03/004) A8 Kelotie(kaava nro 06/003) A9 Kullasvaara (kaava nro 10/004) A10 Kyminruukki (kaava nro 23/018) A11 Myllykosken kirkko ja ympäristö (kaava nro 31/003) A12 Vesarontie (kaava nro 37/001) A13 Valkealan kunnantalon lähialue(kaava nro 41/008) A14 Valkealan kirkon lähialue (kaava nro 41/009) A15 Kyntäjäntienpuisto(kaava nro 52/006)

A16 Puolakantie (kaava nro 16/024) A17 Kasarminmäen asuntoalue (kaava nro 02/001) A18 Sarkola (kaava nro 03/005) A19 Lamppuraitti(kaava nro 04/002) A20 Itä-Naukio (kaava nro 21/005) A21 Osonkuja(kaava nro 23/021) A22 Myllykosken tehtaiden asuinalueet (kaava nro 31/004) A23 Mäkelänmäki (kaava nro 34/001 A24 ABC Valkeala(kaava nro 41/003) A25 Nurmiranta (kaava nro 42/002 ) A26 Jokelan teollisuusalueen muutos ja laajennus(kaava nro 42/006) A27 Lautaro(kaava nro 45/003) A28 Hankkijan alue (kaava nro 52/004 ) Tarkemmat kuvaukset sivuilla 14-17.

11


YLEISKAAVAKOHTEET vuonna 2017 Y1

Kouvolan ydinkeskustan osayleiskaava

Tarkoituksena on päivittää alueella voimassa olevia osayleiskaavoja vuosilta 2001 ja 1996. Työssä tarkastellaan mm. täydennysrakentamismahdollisuuksia, pysäköintitarpeita, liikenneverkkoa ja liiketoiminnan edellytysten parantamista. Alueeseen liittyen on kattavasti selvitysaineistoa ja kehitysideoita mm. Keskustavisioon ja arkkitehtikilpailuihin liittyen. Kaavatyö käynnistyi vuonna 2016.

Y2

Niskala-Tervaskangas osayleiskaava

Kaavan tavoitteena on tarkentaa Kouvolan keskeisimmän kaupallisen alueen lähiseudun yleiskaavaa asutuksen, liikenneverkon ja virkistyksen sekä työpaikka-alueiden rajausten osalta. Yleiskaavaa varten on tehty perusselvitystyötä vuonna 2013 ja kaavaluonnosvaihtoehtoja on suunniteltu vuonna 2014. Kaavatyötä pyritään jatkamaan vuoden 2017 aikana.

Y3

www.kouvola.fi/ydinkeskustaoyk kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä

Kymijoen rantaosayleiskaava välillä Koria-MyllykoskiInkeroinen

Kaavan tarkoituksena on laatia rantaosayleiskaava, jolla ohjataan lähinnä lomarakentamista Kymijoen rannoilla. Kaava laaditaan Kymijoen rannoille välillä Koria-Myllykoski-Anjala eli alueille joilla ei ole asemakaavaa.

info

info

Tavoitteena on asettaa kaavaluonnos nähtäville keväällä 2017.

Y4

www.kouvola.fi/niskalaoyk kaavoitusinsinööri Topi Suomalainen

Miehonkankaan osayleiskaava

Kaavan tarkoituksena on tutkia toimintoja, jotka voisivat sijoittua Tillolan KymiRingin alueen yhteyteen VT12 eteläpuolelle, Kouvolan kaupungin puolelle. Kaavatyö aloitetaan alkuvuodesta 2017.

12

www.kouvola.fi/kymijokiroyk kaavoitusinsinööri Topi Suomalainen

info

info

Tavoitteena on asettaa kaavaluonnos nähtäville alkuvuodesta 2017.

www.kouvola.fi/miehonkangasoyk yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen


Verlan osayleiskaava

Y5

Tavoitteena on tarkistaa vuonna 1998 hyväksyttyä Verlan osayleiskaavaa vastaamaan maailmanperintökohteelle asetettuja vaatimuksia. Samassa yhteydessä pyritään tukemaan alueen matkailuelinkeinojen toimintaedellytyksiä.

Y6

Vekaranjärvi - Pesäntäjärvi rantaosayleiskaava

Vuoden 2017 kuluessa selvitetään rantayleiskaavan käynnistämisen edellytykset ja tavoitteena on saada kaavoitustyö käyntiin vuoden 2017 aikana. Suunnittelualue koskee sitä Valkealan kunnanvaltuuston hyväksymää Valkealan pohjoisosien rantayleiskaavan osaa, joka kumoutui hallinto-oikeuden päätöksellä.

Lisätietoja: www.kouvola.fi/verlaoyk yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen

info

info

Yleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä vuonna 2011. Kaavahanke keskeytyi Ympäristöministeriön suojelupäätöksen viivästymisestä johtuen. Päätöksestä on valitettu, mutta kaavoitus on saatu käyntiin ja tavoitteena on saada työ päätökseen kuluvan vuoden 2017 aikana.

www.kouvola.fi/vekararoyk yleikaavapäällikkö Marko Luukkonen

Kausi 2018-2020 • • • • • • • • • • • •

Keskeisen kaupunkialueen kokonaisyleiskaava Utin osayleiskaava Karhulan kyläyleiskaava Anjalankosken yleiskaavan tarkistaminen Ruotsulan osayleiskaava Kymijoki Pyhäjärvi-Lappala rantaosayleiskaava Valkealan rantaosayleiskaavan muutokset Keskustaajaman lievealueiden kyläyleiskaava Kullasvaaran osayleiskaava Vakealan ja Jaalan alueiden rantaosayleiskaavojen yhtenäistäminen Kaakkois-Kouvolan rantaosayleiskaava Kuusankosken keskustan osayleiskaava

odottavia alueita ovat: Utti, Kaakkoisen Kouvolan rantaosayleiskaavoitus ja Valkealan ja Jaalan alueiden rantayleiskaavojen yhdistelmän ja laajemman tarkistamistyön tekeminen. Edellisten lisäksi oman suunnittelukohteena voidaan mainita kyläyleiskaavat, joita on tarkoitus laatia mm. taajamien lievealueiden asutustihentymiä, joille ei kuitenkaan asemakaavoitusta ole mahdollista ulottaa. Yleiskaavoitusohjelma ja sen aikataulu elää resurssitilanteen ja mahdollisten esille nousevien kiireellisten hankkeiden myötä, eikä tarkkaa ajoitusta aloittamattomille hankkeille voida vielä tehdä.

Suunnitelmakaudella 2018-2020 merkittävimpänä hankkeena on tarkoitus aloittaa asemakaavoitusta ohjaavan yksityiskohtaisen aluevarausyleiskaavan laatiminen Valkealan alueelle ja tarkistaa samassa yhteydessä mahdollisimman laajasti muun kaupunkialueen vastaavia yleiskaavoja. Tavoitteena on yleiskaavatilanteen parantamisen ohella saada vähennettyä toiminnallisesti yhtenäiseltä keskeiseltä kaupunkialueelta yksityiskohtaiset aluevarausyleiskaavat lukumääräisesti kymmenistä korkeintaan muutamaan. Tarkistustyö ei koske Kouvolan tai Kuusankosken keskustoja, joissa nykyisten kaavojen tarkkuustaso ja periaatteet ovat hieman muusta taajama-alueesta poikkeavat. Toinen laajempi yleiskaavan tarkistamistyö koskee entisen Anjalankosken aluetta, jonka yleiskaava alkaa monelta osin olla vanhentunut. Uusia osayleiskaavoja ja niiden osatarkistuksia aloitetaan kuitenkin tarpeen vaatimassa järjestyksessä. Yleiskaavoituksen aloittamista

13


ASEMAKAAVAKOHTEET vuonna 2017 Matkakeskus (kaava nro 01/010)

info

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden matka- ja tapahtumakeskuksen toteuttaminen, linja-autoterminaalin sijoittaminen uuteen paikkaan sekä pysäköintialueiden rakentaminen radan eteläpuolelle. Kaavassa muodostuville uusille korttelialueille on mahdollista toteuttaa monipuolinen palveluiden kokonaisuus sekä siihen liittyvät pysäköintiratkaisut. Kaavassa tarkennetaan myös katu- ja rautatiealueiden rajaukset vastaamaan tavoitetilaa. Kaavamuutos mahdollistaa kaupungin keskeisen kaupunkitilan viihtyisyyden ja esteettömyyden parantamisen. Alueen suunnittelu on käynnistynyt vuonna 2012.

A3

www.kouvola.fi/matkakeskus kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä

As Oy Talletus (kaava nro 01/025)

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa lisärakentamishanke tontilla korottamalla rakennuksen kerroslukua neljästä viiteen. Lisäksi rakennuksen ensimmäisen kerroksen liiketilaa on tarkoitus laajentaa katualueelle rakentamalla lämmitetty terassi kävelykatu Manskille.

A2

Keskustakorttelit (kaava nro 01/012)

Tavoitteena on muuttaa alueen asemakaavaa vuonna 2015 järjestetyn ideakilpailun voittaneen työn pohjalta. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan Pohjolatorin, Pukimon ja Kauppahallin kortteleiden täydennysrakentaminen. Alueen suunnittelu on käynnistynyt 2015.

info

A1

A4

www.kouvola.fi/keskustakorttelit kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä

As Oy Pohjanjaakko (kaava nro 01/026)

Asemakaavan tavoitteena on tutkia suunnittelualueella olevan korttelialueen maksimirakennusoikeuden ja –kerrosluvun muuttamista siten, että olevaa kerrostaloa on mahdollista korottaa kerroksella. Alueen suunnittelu on käynnistynyt syksyllä 2016.

14

www.kouvola.fi/talletus kaavoitusinsinööri Taija Airikka

info

info

Alueen suunnittelu on käynnistynyt syksyllä 2016.

www.kouvola.fi/pohjanjaakko kaavoitusarkkitehti Hannu Purho


A5

Sakaristonmäki (kaava nro 02/006)

A6

Hinkismäki (kaava nro 02/009)

Kaavamuutos on tarkoitus käynnistää talven 2017 aikana.

Kaavamuutos on tarkoitus käynnistää talven 2017 aikana.

A7

www.kouvola.fi/sakaristonmaki kaavoitusarkkitehti Hannu Purho

Sarkolan koulu (kaava nro 03/004)

Asemakaavan muutoksessa tarkennetaan Sarkolan koulun lähialueen kaavarajauksia siten, että niissä huomioidaan koulurakennuksen mahdolliset muutokset. Hankkeessa ajanmukaistetaan Suomenkatuun rajautuvien puisto- ja korttelialueiden rajaukset vastaamaan toteutunutta maankäyttöä.

info

Kaavahankkeen tavoitteena on muuttaa alueen maankäyttö vastaamaan oikeusvaikutteista Kasarminmäki-Ruskeasuo-Tanttari osayleiskaavan maankäyttöä. Kaavamuutoksella mahdollistetaan alueen virkistysverkoston, Hinkismäen voimalaitoksen ja hautausmaa-alueen tulevaisuuden kehittämistoimet sekä tutkitaan kaupunkialueelta tulevien aurauslumien säilytyspaikan sijoittamista entiselle puolustusvoimien ampumarata-alueelle.

info

Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa alueen asemakaava siten, että se noudattaa Kasarminmäki-Ruskeasuo-Tanttari osayleiskaavassa esitettyä maankäyttöä, huomioi suojelumääräyksillä alueen arvokkaan rakennusperinnön sekä ohjaa alueen täydennysrakentamista ja kiinteistönmuodostusta alueen kulttuuriympäristön erityispiirteitä tukien. Kaavassa myös muutetaan maankäyttöalueiden rajaukset vastaamaan olemassa olevaa tilannetta.

A8

www.kouvola.fi/hinkismaki kaavoitusarkkitehti Hannu Purho

Kelotie (kaava nro 06/003)

Kaavan tavoitteena on ajanmukaistaa kaava vastaamaan nykytilannetta sekä selkeyttää kaavamääräyksiä. Tarkoitus on tarkastella kaavaa sekä teknisesti että maankäytön kannalta vastaamaan nykypäivän suunnittelukäsitystä. Kaavamuutos on tarkoitus käynnistää talven 2017 aikana

www.kouvola.fi/sarkolankoulu kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä

info

info

Kaavamuutos on tarkoitus käynnistää kevään 2017 aikana.

www.kouvola.fi/kelotie kaavoitusinsinööri Taija Airikka

15


A9

Kullasvaaran alue (kaava nro 10/004)

Tykkimäessä sijaitsevaa teollisuusaluetta laajennetaan etelään Kullasvaaran alueelle. Uusi asemakaavoitettava alue ulottuu rautatiealueelle asti. Kaavahankkeella mahdollistetaan tulevaisuuden logistiikkahankkeita. Tavoitteena on käynnistää alueen kaavarungon ja asemakaavojen suunnittelu vuonna 2017.

A10

Kymin Ruukki (kaava nro 23/018)

Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa Kymintehtaan entisen tehdasalueen kaavaa siten, että aluetta olisi jatkossa mahdollista kehittää monimuotoisena palvelutoimintojen alueena. Kaavassa tutkitaan myös katuyhteyden muodostamista Kyminkadun ja Ahlmanintien välille. Kaavassa on tarkoitus huomioida suojelumääräyksillä alueen arvokkaiksi määritetyt rakennuskohteet ja ohjata tulevaisuudessa alueen täydentyvää maankäyttöä kulttuuriympäristön erityispiirteitä tukien.

A11

www.kouvola.fi/kullasvaara kaavoitusarkkitehti Hannu Purho

Myllykosken kirkko ja ympäristö (kaava nro 31/003)

info

info

Kaavaehdotus on tarkoitus asettaa julkisesti nähtäville kevään 2017 aikana.

A12

www.kouvola.fi/kyminruukki kaavoitusarkkitehti Hannu Purho

Vesarontie (kaava nro 37/001)

Kaavahankkeen valmistelu on aloitettu loppuvuonna 2016 ja kaavamuutos tulee vireille alkuvuonna 2017.

Kaavahankkeen valmistelu on aloitettu loppuvuonna 2016.

16

www.kouvola.fi/myllykoskenkirkko kaavoitusinsinööri Heikki Kauppi

info

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on Kaipiaisissa toimivan kiskohitsaamon liikennejärjestelyjen parantaminen. Kaavamuutoksessa siirretään nykyisen asemakaavan toteutumatonta Vesarontien katulinjausta etelään päin, jotta se paremmin hyödyttäisi kiskohitsaamon liikennettä.

info

Kaavamuutoksessa tarkennetaan Myllykosken kirkon lähialueen rajauksia ja kaavamääräyksiä siten, että kirkkoa on mahdollista laajentaa ja kehittää alueella vuonna 2016 järjestettävän suunnittelukilpailun mukaisesti. Kaavassa huomioidaan myös alueen kulttuurihistorialliset arvot.

www.kouvola.fi/vesarontie kaavoitusinsinööri Heikki Kauppi


A13

Valkealan kunnantalon lähialue (kaava nro 41/008)

Kaavahankkeessa tutkitaan alueen asemakaavan ajanmukaistamista. Tavoitteena on käynnistää alueen kaavasuunnittelu vuonna 2017.

A14

Valkealan kirkon lähialue (kaava nro 41/009)

Kaavahankkeessa tutkitaan alueen asemakaavan ajanmukaistamista. Suunnittelualue käsittää kirkon lähiympäristön lisäksi Harjunmäen asemakaavoitetun alueen.

A15

www.kouvola.fi/valkealankunnantalo kaavoitusinsinööri Heikki Kauppi

Kyntäjäntienpuisto (kaava nro 52/006)

Kaavamuutoksen tarkoituksena on ajanmukaistaa kaava vastaamaan nykytilannetta mm. selkeyttämällä teollisuusalueen ja Kyntäjäntienpuiston rajausta. Kaavamuutoksella myös mahdollistaan alueella olevien virkistysalueiden kehittämistoimet ja mahdollistetaan olemassa olevan teollisuusalueen laajentaminen Kyntäjäntien suuntaan. Tavoitteena on käynnistää alueen kaavasuunnittelu vuoden 2017 aikana.

info

info

Tavoitteena on käynnistää alueen kaavasuunnittelu vuonna 2017.

www.kouvola.fi/valkealankirkko kaavoitusinsinööri Heikki Kauppi

Muut asemakaavakohteet A16 Puolakantie (kaava nro 16/024) A17 Kasarminmäen asuntoalue (kaava nro 02/001) A18 Sarkola (kaava nro 03/005) A19 Lamppuraitti(kaava nro 04/002) A20 Itä-Naukio (kaava nro 21/005) A21 Osonkuja(kaava nro 23/021) A22 Myllykosken tehtaiden asuinalueet (kaava nro 31/004) A23 Mäkelänmäki (kaava nro 34/001 A24 ABC Valkeala(kaava nro 41/003) A25 Nurmiranta (kaava nro 42/002 ) A26 Jokelan teollisuusalueen muutos ja laajennus(kaava nro 42/006) A27 Lautaro(kaava nro 45/003) A28 Hankkijan alue (kaava nro 52/004 )

info

Näiden kohteiden kaavoitus on jo hyväksymisvaiheessa, niiden käynnistyminen vuonna 2017 on vielä epävarmaa tai niiden valmistelu on erinäisistä syistä johtuen keskeytynyt.

www.kouvola.fi/kyntajantienpuisto kaavoitusinsinööri Taija Airikka

17


Poikkeaminen vain perustellusti Kaupungin kaavoitus ja rakennusjärjestys sekä niitä ohjaava maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelevät säännöt alueiden käyttämiselle ja rakentamiselle. Kaava-alueella voi säännöistä poiketa erityisestä syystä. Poikkeamiselle pitää aina olla erityinen ja perusteltu syy, joka liittyy alueen tai ton-

tin käyttöön. Jos poikkeamisella parannetaan esimerkiksi asuin- tai luonnonympäristöä, kaupunkikuvaa, turvallisuutta, palvelutasoa, rakennuksen käyttöä, suojelutavoitteita tai liikenneoloja verrattuna kaavan tai rakennusjärjestyksen mukaiseen rakentamiseen, on poikkeamisluvan hakeminen perusteltua.

Henkilökohtaiset toiveet eivät riitä syyksi poikkeamiselle. Poikkeamishakemukset käsitellään maankäytön suunnittelun yksikössä tai rakennusvalvonnassa sen mukaan, millaisesta poikkeamisesta on kyse. Lue lisää: www.kouvola/poikkeaminen

Suunnittelutarvealueelle rakentaminen Suunnittelutarveratkaisua tarvitaan, jos rakennetaan kaavoittamattomalle alueelle Kouvolan keskustan ja lähitaajamien tuntumassa eli ns. suunnittelutarvealueelle. Kyseessä on maankäyttö- ja rakennuslain määritte-

lemä aluerajaus, jonka sisällä on odotettavissa laajempaa suunnittelua edellyttävää maankäyttöä tulevaisuudessa. Alueelle rakentavan pitää siksi varautua alueen merkittäviin muutoksiin, kuten teiden, vesihuollon tai

vapaa-alueiden järjestämiseen ja hakea rakentamiselle erillinen suunnittelutarveratkaisu. Kartta suunnittelutarvealueesta löytyy kaupungin verkkosivuilta. Lue lisää: www.kouvola.fi/suunnittelutarveratkaisu

Kouvolan ajantasaiset kaavat karttapalvelussa! Kouvolan ajantasaisiin asema- ja yleiskaavoihin on mahdollista tutustua kaupungin karttapalvelun kautta. Tähän mennessä asema-

kaavoista on muokattu paikkatietomuotoon noin neljä viidesosaa kaupungin asemakaavoitetusta alueesta. Kuusankosken, Elimä-

Klikkaa haluamasi karttataso auki tästä

Kaavamääräykset ja vireillä olevat kaavat löytyvät täältä

18

en ja Anjalankosken alueilla asemakaavojen ajantasaistaminen on vielä osittain kesken. Lue lisää: www.kouvola.fi/karttapalvelu


Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu - yhteystiedot Kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka puh. 020 615 9138 • kaavaneuvottelut ja -sopimukset • ydinkeskustan hankkeet Toimistosihteeri Terhi Koivu puh. 020 615 4718 Vuorovaikutussuunnittelija Sanna Laukkanen puh. 020 615 1339 • kaavoitusohjelma • kaavoihin liittyvä osallistuminen ja vuorovaikutus Asemakaavoitus Kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä puh. 020 615 7404 • yleis- ja asemakaavat • asemakaavapoikkeamiset Kouvola Kaavoitusinsinööri Taija Airikka puh. 020 615 8660 • asemakaavat • analyysit ja taustaselvitykset Kaavoitusinsinööri Heikki Kauppi puh. 020 615 6066 • asemakaavat • asemakaavapoikkeamiset: Etelä-Kouvola, Elimäki, Jaala, Valkeala Kaavoitusarkkitehti Hannu Purho puh. 020 615 7039 • asemakaavat • asemakaavapoikkeamiset: Kouvola, Kuusankoski

Suunnitteluavustajat Merja Kirssi (3/2017 asti), puh. 020 615 4752 Paula Niemelä, puh. 020 615 5275 • kaavaotteet • kaavavalmistelu ja -seuranta Maija Paronen, puh. 020 615 4065 • kaavavalmistelu ja -seuranta • poikkeamisluvat, kaavaotteet Yleiskaavoitus Yleiskaavapäällikkö Marko Luukkonen puh. 020 615 7169 • suunnitteluttaminen, viranomaistehtävät • yleiskaavat • poikkeamiset kaavoittamattomilla ranta-alueilla • suunnittelutarveratkaisut Kaavoitusinsinööri Topi Suomalainen puh. 020 615 8261 • yleiskaavat • poikkeamiset kaavoittamattomilla ranta-alueilla Kaavoitusteknikko Ritva Töntsi puh. 020 615 5276 • yleiskaava-aineistot • otteet yleiskaavoista ja ranta-asemakaavoista

MUUT ASUMISEEN JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT YHTEYSTIEDOT Tekninen johtaja Hannu Tylli puh. 020 615 8570 Rakennusvalvonta: www.kouvola.fi/rakennusvalvonta Tontit ja maaomaisuus: www.kouvola.fi/tontit Kadut ja liikenne: www.kouvola.fi/kadutjaliikenne Ympäristöpalvelut: www.kouvola.fi/ymparistopalvelut Jäte-, energia- ja vesihuolto: www.kouvola.fi/jatehuolto www.kouvola.fi/energia www.kouvola.fi/vesihuolto Puistot, metsät, torit jne.: www.kouvola.fi/kaupunkiymparisto Paikkatietopalvelut: www.kouvola.fi/kartat Palautepalvelu: www.kouvola.fi/palaute

Projektipäällikkö Sanna Kauppi puh. 020 615 5073 Projektikoordinaattori Heli Vartiainen puh. 020 615 4345 Aluevalvoja Keijo Suntio puh. 020 615 4112

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ kouvola.fi.

Olemme myös Facebookissa! www.facebook.com/ Kouvolankaupunkisuunnittelu 19


KÄYNTIOSOITE: Asemakaavoitus Tekniikka- ja ympäristötalo Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Yleiskaavoitus Tekniikka- ja ympäristötalo Itäsiipi, H-ovi, 2. krs Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Postiosoite: PL 32,46701 Kuusankoski www.kouvola.fi/kaavoitus

Kouvolan kaupungin kaavoituskatsaus 2017  

Kaavoituskatsaus on kerran vuodessa laadittava julkaisu, jossa esitellään Kouvolaa koskevia merkittäviä kaavoitushankkeita sekä muita maankä...