Page 1

ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΟΣ ΕΙΡΜΟΣ ΠΟΙΑΝ ΣΟΙ ΕΠΑΞΙΟΝ Ω∆ΗΝ Σωτηρίου Βλαχοπούλου

Ποίαν σοι επάξιον ωδήν η ηµετέρα προσοίσει ασθένεια, ει µη την χαρµόσυνον, ην Γαβριήλ ηµάς εµυσταγώγησε. Χαίρε Θεοτόκε Παρθένε µήτηρ ανύµφευτε.

ΗχοςЃЃЃЃЃ‚ẀЃЃЃЃЃΠα

ЁöĨ т тЁ² ç чт¡ ð с ½ ч с½ Ц тт¡ ç Ποι οι οι οι οι οι οι οι οι сМÎ á т ш¡ т ® с Ø и М Æ Ü т тЂö ĩ т тттт α α α α α α α α α α α α 1


çЂМÎ á ç тЩÒ Й ¿ ч Ø Ū š ч ½ с и Ø М Â Ü т α αν σοι οι οι ε πα α α çтĩ т ¡ ð Х ° т Ёöтттçтт¤хсçèтÚ Х ° χα α α α α α α α α α тЁöтттçтт¤хсøõт¡çст¡Л°Þç α α α α α α α α фт¡ с Ø Ū š ч си ö т ттçтě т ¤хЛ° И ¿ ξι ι ε πα α α α ξι ι ο тЌс°øтçсуч³áшòŨ şсØичХ³тЛ° ον ω ω ω δη ην η η η µε тт¡ ч ХÛ ш ¡ ш ¤çси М Î á Г ш¤Л° Й Æ т т ε ε τε ε ε ε ε ε ρα α α α Л°чØŨŮşЄ½Птт¡Л°тт¡чф±сØЦÜ α α προ σοι οι οι οι σει ει ει ει тт¡çчт¤хçсш¤тÚЂøõт¡çст¤х ει ει α α α α σθε ε ε ε ε Л³ т çтЩÒ Й ¿ ч Ø с Ø с ° т ã т ¡ ç чт¡ ε ε χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε çсуМÎ á И ¿ т ш¡ х ® Л ° Й ¿ т Ќс° ø т ε ε νει ει ει α σθε ε νει ει ει çсуч³ á ш ò Ũ ş ч ½ с Ø и ú с ½ ч öтçтч³ á ч α α α ει µη η η η η η 2


сØ т Ё² â т ЃЃфě ш Ѓ¤Ѓсñ и Ă с ° ø Й ¿ т Ё² ç тт¡ ð η η η η η η η η η τη ην чХ° Х ³ И ¿ ч Ø ш ¡ т ® ç ст¡ Ļ Л ¸ ш сØ χα α αρ µο ο ο ο ο ο ο ο çсуĖ М Î á т ò ш ¡ ш ¡ т ® ′ с х® с х® ç ст¡ ç с ο ο οοο ο ο ο ο συ т¡ ð ш ¤чх® Л ° Й ¿ т Ќс° ø т сñ ш ¡ ņ Ё â ° т Ú υ υ τη ην χαρ µο ο συ υ υ νο ο ο ο Ё° â Ĝ Й ¿ И ¿ И ¿ Ę И ¿ ф х® Л ³ ш тш¤сØ ĺ ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ЄЂч° á ч Ø Ũ ş ç Ђз Ĭ М Î á ç фт¡ Л ° т т ο ο ο ον η ην Γα α α α тÚ ij с ° ø Ņ т ттÚ с ° ø т ттçЂМÎ á Ц ш¨ с βρι ι ι ι ι ι ι ι ι ι η η тÚ с ½ ч Ø ū ţ Ş ч ½ Ђ ñ ç чт¡ ð Х ° ö т ттçс η η ηλ η µα α α α α α α ЩÒ т çèс½ ç тт¡ ч Þ с ½ М ¿ т т¡ ç чт¡ α ας ε µυ υ υ υ υ υ στα α чÞ с ½ М ¿ т ЌХ³ Й ¿ ф Ø ç си ч ³ á х α α α α γω ω ω ω ω ω ω Л° ч Ø т ¡ Г ш¤çЂМÎ á Й ¿ т Ќс° ø т ω γη ε µυ υ στα α γω ω γη η 3


çсуч´ á ш ò Ŭ ţ ş П Ù ç ттçттсхсöтт σε ε ε χαι ρε ε Θε ε ο ο το ο ο тçтчá Î х сçтЩÒ Й ¿ ч Ø Ū š ч ½ с и ø õ т ¡ ο ο ο ο κε ε ε ε Παρ θε ε цтт¡ ч Ø с ö ń т тХ³ т т¡ с ö т тХ³ т ε ε ε νε Μη η η η η η τη η η η η т¡сöттХ³тЪ¿чс°øфØПфХ³ ηρ α α α α α νυ υ υ υ µη τη η тт¡çтт¡сх®сØсØс°тãт¡çчт¡ η ηρ α α νυ υ υ υ υ υ υ çсуМÎ á И ¿ т ш¡ х ® Л ° Й ¿ т Ќс° ø т υ υµ φε ε ε ε α νυ υµ φε ε ευ çсуч³áшòŨş τε ε ε źƒЃЃчñïцтòОÙЙЙÜИЙÜфØсØ Τε τε ε τε ε ε τε ε τε τε сØ с ñ т т¡ ч Ø ç счá т Ú ç чт¡ ņ ð с и ñ ð Г τε τε ε τε τε ε ε τε ε τε ε тх® ç счá т Ú Ц Þ т т¡ ч Ø Ё ° â т сфØ ε ε τε ε ε ε ε τε ε ε ε τε ПÙ т ш¡ ò Ũ ş с и ñ ð Г тх® ç счá т Ú ç тт¡ с τε τε ε τε τε ε ε τε ε ε τε ε 4


сØ т Ú с ° ø т ттÚ Ђ ø ¡ т ттÚ с ø ° т ттÚ с Ø τε τε ε ε τε ε ε ε τε ε ε τε τε сØсØсñтт¡сñтт¡сØХ°т¡Отш¡òŨş τε τε τε ε τε ε τε ε ε ρι ρε ε Ђхчø õ т ¡ с Ø ч Х° а ö т тттÚ Ђ и ø õ т ¡ τε ε ε ρι ρε ε εµ τε ρι ρι ρι ρε ρι ρι сцтш¡ ð Ђ ø Є Ђø ç ЄттттÚ Ũ ş с Ø и ρι ρι ρε ε ρι ρε ρι ρε ρι ρι ρι ρεµ τε Х°сЄЂøфхчØтÚс°øтсфØс°ø ε ρι ρε ρι ρε ε εµ τε ρι ρε ρου τε ρι тсфØ с и ø ° Ќ Ø т Ú ç сń т ¡ ò ï Ŭ ţ ş щ ñ ð ç è¡ т хчØ ρε ρου τε ρι ρε ρε ρε εµ τεµ τε ε εµ Ђхчøõт¡сØфØсñЁâŅтттттÚЂх τε ε ε ρι ρε ρεµ τε ρι ρε ρι ρι ρι ρεµ τε ε чø õ т ¡ с Ø ç тт¡ Ŝ си ñ ð с ½ ч ñ ð ч ĭ с ö Ѓ ЃЃЃш¡ ã т ¡ ε ρι ρε ρε εµ τε ρι ρε ρι ι ρρε ρι ссЃöЃЃЃш¡ãт¡ссöЃЃЃш¡ãт¡ссДâõЃЃЃĭт¡ņсØ ρι ι ρρε ρι ρι ι ρρε ρι ρι[ ρι ρε ε εµ фХстã т ¡ М ¿ т т¡ с ø õ у т¡ М ¿ т Ќ τε ε ρι ρε ρι ρι ι ι ρε ρι ρι ι ρρε Л°фØŨşсус½сñф°сØссńøЙ¿Ыт ρε εµ τε ρε ρε ρι ρε τε ε ρι ι 5


ЌØсус½сñф°сØссøЙ¿тЌØ ρρε τε ρε ρε ρι ρεµ τε ε ρι ι ρρε сöи İ т тттÚ Х ° т ¡ О тш¡ ò Ђ ½ ç Єİ т ¡ с τε ρι ρι ρι ρε ε ε ρι ρε ρι ρε ε М Þ ¿ Ы т т¡çчт¡с М ¿ Ü т т¡çчт¡с ε ε ρι ρε ε ε ε ε ρι ρε ε М¿Üтт¡сøõут¡М¿тЌØситтттÚХ° ε ε ρι ρε ρι ρι ι ρρεµ τε ρι ρι ρι ρε ε т¡ О тш¡ ò Ũ ş Ђ ñ ð с ° ø т МÞ ¿ ç тт¡ Ŝ ЃЃЃЛчØ ε ρι ρε ε τε ρι ρε ε ρε εµ τε ε с° ø т М¿ ф Ø с ø õ у т¡ ч Х° с ½ И ¿ И ¿ Ü ρι ρε ε ρεµ τε ρι ρε ε ρι ρε ε фØ П Ù ш ¡ ð Х ° с тш¤ð ç Ђñ ð ĭ т ¡ Ý с Ø ç тт¡ ð с ń Ø и ö ρεµ τε ρρε ε ρι ρεµ τε ρι ρε ρε εµ τε ш¡ т сØ с ½ т ЌчХ° ф Ø ч ссØ ρρι ρι ρε ρι ρι ρι ρε ε ρεµ τε ρε ρε Й¿тЌХсçтч³áшсØŭŮŠтıс ρι ι ρρε ε ρι ρε ε ε εµ τε ρε çст¡сМ¿Üтт¡М¿тЌ ЁŅâттЦħ ρε ε ε ε ε ρι ρι ι ρρε ε ε ρι ρε ш¡ðсøфØчĹсöЃЃш¡ãт¡ссфØчсс ε ρι ρε ρι ι ρρε ρι ρι[ ρι ρε τε ρε ε 6


ссö т ттçчтò Ў суччссö ρε ρου ου ου ου τε εµ τε ρε ε ρε ρου тттсХсМ¿ т т¡ М ¿ т ЌØ с и ö ου ου ου τε ε ρι ρε ε ρι ρι ι ρρεµ τε ттттÚ Х ° т ¡ О тш¡ ò Ũ ş с ñ и ā с ø т Ú Ц ш¡ Л ρι ρι ρι ρε ε ε ρι ρε ε τε ρι ρε ρε εµ τε чøõт¡сØфØссöш¡īттÚЎсñиāтЛ°чт ε ρι ρε ρεµ τε ρι ρρι ρι ρε τε ρι ρε ε ρε ш¡схМ¿чт¡чØŬţťЂñðėт¡сøõт¡сЁ°â εµ τε ε ε ε ρι ρεµ τε ρι ρε ρι ρι ι тЌâõт¡сøõт¡сЁ°âтЌâõт¡ссфØ ι ρρε ρι ρε ρι ρι ι ι ρρε ρι ρι[ ρι ρε Й¿тт¡сñðуŬťсссØчХ°ттçч τε ε ε ρεµ ε ρε ρε ε εµ τε ρι ρε тЦÞтт¡çцâõт¡ссфØсØсØфч ε ε ε ρι ρε ρι ρι[ ρι ρε ρε ρε ρι[ ρι чХ° т ш¡ ç Ёт¡ ò ï Ŭ ť ı Ё Ø ö ш¡ т ė т М¿ Þ т Ќ ρε ε ρε ρε εµ τε ρρι ρι ρε ε ε ρι сØ у Л° т сØ Ŭ ť ı Ё Ø ö ш ¡ т тÚ с ½ ч ЌсØ ρε ρε ε ρε τε ρρι ρι ρε ε ε ρι ρε ЄçèЃЃЂз Ù ö ш ¡ т çтт¡ с сØ с ° т ã т ¡ М ¿ т ρεµ τε ρρι ρι ρε ε ε ρε ρι ρι ρι ρι ι 7


ЌØźżЃЃтÚЂ¡çттñð¡ ρρε ρε ε ρε εµ

8

ΠΟΙΑΝ ΣΟΙ ΕΠΑΞΙΟΝ ΩΔΗΝ  

ΠΟΙΑΝ ΣΟΙ ΕΠΑΞΙΟΝ Ω∆ΗΝ Ποίαν σοι επάξιον ωδήν η ηµετέρα προσοίσει ασθένεια, ει µη την χαρµόσυνον, ην Γαβριήλ ηµάς εµυσταγώγησε. Χαίρε Θεοτόκ...